Protokół z V sesji


Protokół Nr V/2007
z V sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 stycznia 2007 rokuSesja odbyła się w dniu 30 stycznia 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 20.50
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 5 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad V sesji RM.

3. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.

4. Sprawa ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

5. Sprawa zmiany uchwały nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
6. Sprawa poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

7. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2007 rok.

8. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2007 rok.

9. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta na 2007 rok.

10. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta na 2007 rok.

11. Sprawa wyboru delegata Rady Miasta Chełmna do Stowarzyszenia „Związku Miast Nadwiślańskich”.

12. Interpelacje radnych

13. Wolne wnioski i informacje

14. Zakończenie
Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia V sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.przyjęcie protokołów z I, II, III i IV sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z I, II, III i IV sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z I, II, III i IV sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad V sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad V sesji, a następnie zwrócił się z pytaniem, czy radni mają propozycje dotyczące zmian przesłanej propozycji porządku obrad.
Następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do
jego realizacji
Punkt 3. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawiając projekt budżetu miasta Chełmna na 2007 rok (załącznik nr 2 do protokołu), posłużył się przygotowaną formą elektroniczną, i tak:
- planowane dochody - 40.846.635 zł.
- wydatki - 44.244.498 zł.
- deficyt - 3.395.863 zł.
- przychody - 13.272.155 zł.
- rozchody - 987.629 zł.Następnie omówił zaplanowane zadania inwestycyjne:
• kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. II etap rewitalizacji zabytków architektury miasta Chełmna; prace remontowo – konserwatorskie murów miejskich, kościoła farnego, kościoła pw. Św. Św. Janów oraz przywrócenie historycznego charakteru Rynku,
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmna – II etap (kanalizacja sanitarna na Osiedlu Wybudowanie,. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Brzozowa, Śliwowa, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej, sieć wodociągową w ulicy Podgórnej, Stromej, Cegielnianej, kanalizację sanitarną i deszczową na Osiedlu Dworzyska, kanalizację sanitarną w ulicy Przemysłowej i Magazynowej oraz sieć wodociągową w ulicy Kilińskiego,
• realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami (budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów w Osnowie),
• budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta Chełmna (Stadion Miejski, boisko boczne oraz boisko przy Alejach 3 –go Maja),
• kompleksowe uzbrajanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe – opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu przy ulicy Gorczyckiego,
• budownictwo mieszkaniowe – wykonanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej budynków wielorodzinnych przy ulicy Szosa Grudziądzka,
• konanie nakładek nawierzchni dróg i budowa nowych nawierzchni na terenie miasta (ulica Łunawska, Prosta, Kolibrowa),
• opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna,
• zakup i montaż systemu do osuszania Biblioteki Miejskiej,
• przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z ulicą Łunawską,
• rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna (budowa osady rycerskiej, remont baszty dominikańskiej),
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2,
• opracowanie dokumentacji dworca autobusowego i parkingu przy ulicy Dworcowej,
• opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej oraz wykonanie oświetlenia parkowego przejścia pieszego pomiędzy ulicą Rycerską i ulicą Kościelną,
• gospodarka gruntami i nieruchomościami (zabezpieczenie należności w związku z wydanymi decyzjami zatwierdzającymi projekt podziału nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Miasta Chełmna, wykup gruntów przy ulicy Jaskółczej pod powierzchnię drogi, wykup działek zajętych pod drogę do Osnowa, wykup gruntów pod obwodnicę),
• opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1,
• wykonanie nawierzchni boiska przy Gimnazjum nr 2,
• wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 4,

Reasumując planowane inwestycje podkreślił, że największy wydatek dotyczy gospodarki gruntami.
Następnie omówił autokorektę do przedstawionego projektu budżetu miasta, które zostały uzgodnione z komisjami oraz z poszczególnymi radnymi, i tak:
• zakup maszyny do usuwania graffiti – 25.000 zł.
• opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej sieci wodociągowej ul. Magazynowej i Przemysłowej – 35.000 zł.
• rewitalizacja zabytków architektury miasta Chełmna – 685.932 zł.
• budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem – 365.000 zł. (15% wkład własny miasta),
• opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i termo -modernizacyjnej budynku SP 1 wraz z wykonaniem I etapu – 165.000 zł.
• wykonanie kotłowni gazowej w SP nr 4 – zwiększenie o 10.000 zł. na opracowanie dokumentacji, decyzja została wymuszona zwiększeniem cen przez firmę „Harpen” dostarczającą ciepło do placówki,
• zwiększenie dotacji na kluby sportowe o kwotę 100.000 zł. w tym na sport kwalifikowany (seniorów) 80.000 zł.
• zakup łodzi dla straży pożarnej w kwocie 12.0000 zł. – środki zostaną przekazane dla Starostwa Powiatowego,
• zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań opieki społecznej na dożywianie – zakup chleba o kwotę 5.000 zł.
• zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań z zakresu kultury – plan po zmianach 35.000 zł.
• zwiększenie środków w zieleni miejskiej na utrzymanie i przygotowanie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim – 30.000 zł.
• zdjęcie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika wokół Rynku” – 485.106 zł.
• zwiększenie rezerwy ogólnej na zadania związane z oświatą o kwotę 93.000 zł.
• zwiększenie dotacji celowej na finansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 100.000 zł.
• wykonanie boiska przy Gimnazjum Nr 2 w kwocie 40.000 zł. – zdjęcie tego zadania ze SP nr 1,
• zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w Urzędzie Miasta w związku ze zwiększeniem 2 etatów – 100.000 zł.
• zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi dla Straży Miejskiej – 40.000 zł.
• zwiększa się dochody – podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 120.000 zł.,
• zwiększa się dochody – wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 200.000 zł.
• przekazanie środków w kwocie 30.000 zł. na działalność stowarzyszenia „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
• z wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi zdjąć zadanie finansowanie pobytu osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień (10.000 zł.)
• zmniejsza się rezerwę na oświatę o kwotę 10.000 zł. i przeznacza się te środki na wydatek związany z wynajęciem sali „Pilawa” na potrzeby prowadzenia lekcji W-F w SP nr 1.

(Autopoprawki opracowane przez Skarbnika Miasta stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu.)
Nawiązując do sprawy zakupu maszyny do usuwania graffiti zaprezentował krótki film dotyczący funkcjonowania maszyny The Tornado. Dodał, że na terenie miasta znajduje się ok. 140 m2 graffiti, które firma Restauranto z Torunia może usunąć w cenie 170 zł./1m2 tj. za kwotę 23.800 zł. brutto, natomiast firma Renowatio z Torunia proponuje usunąć za cenę 80 zł./m2 tj. 11.200 zł. brutto. Ponadto poinformował, że koszt usunięcia tego graffiti po zakupie maszyny wyniesie 3.450 zł. Dodał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził aprobatę propozycji zakupu maszyny do usuwania graffiti.
Kolejną wątpliwość radnych w omawianym projekcie budżetu budziło zbiorcze zestawienie kosztów ulicy Podgórnej, które wynosi 5.218.000 zł.
Reasumując stwierdził, że o ile zostaną zrealizowane wszystkie założenia przyjęte w projekcie budżetu to można uznać, jest to budżet ambitny.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyższenia płac administracji i obsługi o 5% - Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

• opinie komisji Rady Miasta

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – odczytał opinię Komisji - załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odczytał opinię Komisji - załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski – odczytał opinię Komisji - załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – odczytał opinię Komisji - załącznik nr 9 do protokołu.
• dyskusja

Radna p. Neumann – wyraziła sprzeciw do opinii Komisji Budżetu, która kosztem budownictwa mieszkaniowego przy ul. Szosa Grudziądzka proponuje wyremontowanie budynków po OJARZ-e. Jest to cenna inicjatywa, bo powstanie kilka mieszkań, jednakże nie kosztem możliwości pobudowania kilkadziesiąt mieszkań. Zaapelowała do radnych o ostrożność przy głosowaniu propozycji Komisji Budżetu. Przypomniała, że we wszystkich programach wyborczych było budownictwo komunalne i nie można pozyskaniem kilku mieszkań załatwić problemu.

Radny p. Wygnański – odpowiadając przedmówczyni stwierdził, że projekt budowlany to jeszcze nie jest oddanie. Potwierdził, że każde z ugrupowań składało deklaracje rozwoju budownictwa mieszkaniowego, lub pozyskania gruntów pod to budownictwo. Projekt budżetu zawiera jedynie środki na opracowanie projektu budowlanego, a jego realizacja pochłonie środki w wysokości 12 – 13 mln. zł., co jest równe całym dochodom miasta. Pobudowanie jednego bloku tj. około 45 mieszkań to koszt ok. 4 mln. zł., a wydanie takich środków na zakup mieszkań na rynku wtórnym pozwoli kupić 67 mieszkań. Dodał, że przedstawiona kalkulacja stanowi uzasadnienie dla opinii Komisji.

Radny p. Błażejewicz – w nawiązaniu do opinii Komisji Budżetu uznał, że pierwszy wniosek dotyczący opracowania projektu uchwały jest właściwy, jednakże zdaniem mówcy winien on także zawierać wniosek o uaktualnienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym nie uwzględniono ulicy Podgórnej. Przypomniał, że zadanie, o którego zdjęcie wnioskuje Komisja Budżetu, było zdjęte również w poprzedniej kadencji, a mówca był jednym z autorów tego wniosku. Przypomniał, że wówczas argumentacja była taka, że nie można zlecać opracowania dokumentacji na końcu kadencji, takie decyzje należy podjąć na jej początku. Zdaniem mówcy kwota 195.000 zł. na dokumentację powinna zostać w budżecie miasta. Dodał, że na spotkaniach w sprawie projektu budżetu sugerowano, aby było to budownictwo socjalne, ponieważ można liczyć na zwrot środków. Nawiązując do sprawy adaptacji budynków po OJARZE stwierdził, że z pewnością po przejęciu tych budynków Burmistrz Miasta wspólnie ze Skarbnikiem Miasta znajdzie środki na ten cel. Podkreślił, że w dniu dzisiejszym z pewnością będzie głosował za środkami na wszelkie dokumentacje, które w przyszłości umożliwią wybudowanie mieszkań. Podkreślił, że nie będzie akceptował takich propozycji pod koniec kadencji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do przedstawionych opinii Komisji Rady Miasta stwierdził, że część wniosków jest zasadnych. Nawiązując do opinii Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w której Komisja proponuje, aby w projekcie Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uwzględnić kwotę 10.000 zł. na monitoring jednej ze szkół podległych miastu. Opinia ta jest zbieżna z opinią Komisji Rewizyjnej, która dodatkowo wskazała źródło tych pieniędzy tj. zdjęcie wydatków za pobyt nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień. Zaproponował, aby z działu 851 została zdjęta nazwa zadania, a pozostała kwota na monitoring. Nie ma jeszcze pisemnej opinii, czy jest to zgodne z prawem. Druga część opinii Komisji dotyczy podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia monitoringu nowej generacji na terenie miasta. Zobowiązał się, że rozpozna możliwości finansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Nawiązując do opinii Komisji Budżetu stwierdził, że pierwszy wniosek dotyczący opracowania projektu uchwały odnośnie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego jest zasadny, ponieważ ogłoszenie przetargu na okres trzech lat zobowiązuje Burmistrza Miasta do przedstawienia Radzie Miasta projektu uchwały o zaciągnięciu zobowiązania wieloletniego.
Nawiązując do wniosku Komisji Budżetu dotyczącego zdjęcia kwoty 195.000 zł. przeznaczonej na opracowanie dokumentacji budownictwa komunalnego stwierdził, że zadaniem własnym gminy jest budownictwo komunalne. Ponadto są to zobowiązania Gminy wobec właścicieli budynków, w przypadkach gdy miasto jest zobowiązane do dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz rodzin posiadających wyroki o eksmisję. Dodał, że o ile lokal socjalny nie jest przydzielony po wyroku o eksmisję, wówczas właściciel mieszkania ma prawo do dochodzenia odszkodowania od gminy. Propozycja, aby kupować mieszkania na rynku wtórnym jest również ryzykowna, ponieważ kupując mieszkanie, miasto tworzy wspólnotę. Na dzień dzisiejszy około 100 rodzin oczekuje na przydział mieszkania, a ponadto jest 12 wyroków eksmisyjnych, które zgodnie z ustawą powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza potwierdził, że o ile środki na dokumentację budownictwa zostaną zdjęte z tegorocznego budżetu, to w kolejnych latach będzie za późno.
Nawiązując do opinii Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki przypomniał, że Komisja zaproponowała zdjęcie kwoty 6.000 zł. przeznaczonej dla telewizji Marton za nagrywanie obrad sesji. Wyjaśniając temat poinformował, że usługa jest kupowana do firmy MMS STUDIO, która wynajmuje od właściciela TVK MARTON pasmo, dzięki któremu może nadawać przekaz telewizyjny mieszkańcom naszego miasta. Stwierdził, że rodzi się pytanie, czy radni chcą, aby mieszkańcy oglądali obrady. Nie ma powodu, dla którego dwie osoby miałyby nagrywać i transmitować obrady w paśmie, za które płaci właścicielowi TVK MARTON. Zdaniem mówcy właściwym jest pokazywanie społeczeństwu sesji Rady Miasta. W obradach uczestniczą przedstawiciele prasy, ale nie ma lepszego sposobu na przekazywanie podejmowanych decyzji, aniżeli transmisja obrad. Podkreślił, że w Polsce nie ma możliwości zabrania mandatu radnemu za nie spełnianie obietnic. Pokazanie mieszkańcom radnych, na których mieszkańcy głosowali jest bardzo ważne. Zdaniem mówcy ważnym jest, że radny ma odwagę wystawić się na osąd społeczny.
Dodał, że rozmawiał z szefem TVK GAWEX, który „przymierza się do tzw. ruchomych obrazków, może za rok”. Podkreślił, że wówczas naturalną koleją rzeczy będzie przystąpienie przez te dwie firmy do konkursu, jednakże na dzień dzisiejszy tego rodzaju usługi oferuje wyłącznie firma MMS STUDIO.

Stwierdził, że nie zgadza się z propozycją zdjęcia kwoty 10.000 zł. z organizacji „WALENTYNEK”. 6 lat wcześniej sztab ludzi podjął katorżniczy wysiłek, aby relikwie św. Walentego pokazać światu. W 2000 roku serce ułożone na płycie Rynku zostało wpisane do Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości w Rabce. Sprawą zostało zainteresowane sąsiednie miasto – Świecie. Ponadto nazwa „Chełmno – miasto zakochanych” jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym i żadne inne miasto nie może się podłączyć do tej nazwy. Media obsługujące „Walentynki” tj. Telewizja Polska, Telewizja Polonia, Czeska agencja prasowa i radiowa, serwisy informacyjne, czasopisma branży turystycznej, czasopismo Podróże, Rynek Turystyczny itp. Zostały wydane przewodniki w różnych językach. Nie można ograniczyć wydatków na „WALENTYNKI”, aby nie zaprzepaścić wszystkiego co zrobiono przez te 6 lat.
Poinformował, że reklama w czasopiśmie turystycznym kosztuje od 8 tys. zł. Wyraził zdziwienie, że propozycja Komisji dotyczy zdjęcia środków i przekazania ich na rezerwę.

Radny p. Jurczak – nawiązując do sprawy budownictwa komunalnego stwierdził, że zdjęcie kwoty 195.000 zł. nie będzie korzystne tak dla całego problemu budownictwa komunalnego, a głównie dla problemu mieszkaniowego w naszym mieście. Przeznaczenie kwoty 195.000 zł. na adaptację pomieszczeń po OJARZE pozwoli na uzyskanie określonej ilości mieszkań już w 2007 roku, jednakże nie ma jeszcze dokumentacji i nie wiadomo, jaką ilość mieszkań miasto pozyska. Podkreślił, że pozyskują mieszkania na rynku wtórnym, poza tym, że miasto wejdzie we współpracę ze wspólnotami, to nie ma pewności, jak długo te mieszkania będą służyły mieszkańcom, bez konieczności remontowania w związku z czym nie ma pewności, czy jest to korzystne dla miasta. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza potwierdził, że nie powinno się przygotowywać dokumentacji dla kolejnej Rady, czy dla kolejnego Burmistrza. Wskazanym jest, aby do ważnych problemów podejść w pierwszym roku kadencji. Poparł potrzebę adoptowania pomieszczeń różnych, jakie uda się pozyskać. Przypomniał, że w III kadencji Rady Miasta pozyskano pomieszczenia po Herbapolu i 6 mieszkań zostało oddanych do użytku. Podkreśli, że jest zwolennikiem adaptacji różnych pomieszczeń na mieszkania, ale nie może się to odbywać kosztem planu dalekosiężnego. Zdaniem mówcy działanie zaproponowane przez Komisję Budżetu jest krótkofalowe.

Zaproponował, aby pozostawić kwotę 195.000 zł. na dokumentację, a jednocześnie wyraził nadzieję, że na adaptację pomieszczeń Burmistrz Miasta wykorzysta środki pozyskiwane z gospodarowania komunalnym zasobem gminy. Potwierdził konieczność zaktualizowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Nawiązując do opinii Komisji Oświaty stwierdził że zarówno kwota 6.000 zł., jak i kwota 10.000 zł. powinna pozostać w budżecie miasta. Zasugerował, że można rozważyć możliwość transmitowania wyłącznie dyskusji merytorycznej, bez wolnych wniosków. Odnośnie zdjęcia kwoty 10.000 zł. stwierdził, że jest zbyt późno, aby ograniczać środki na organizację imprezy, która odbędzie się już 14 lutego.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację, jakie będą koszty eksploatacyjne stadionu oraz linii do segregacji odpadów komunalnych.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do pisma Związków Zawodowych Pracowników Oświaty potwierdził konieczność podwyższenia płac tej grupy osób, jednakże pismo również do Komisji Oświaty trafiło dopiero w dniu dzisiejszym. Poruszając sprawę „WALENTYNEK” stwierdził, że w opinii Komisji zabrakło wyniku głosowania, a mianowicie mówca nie popierał tego wniosku. Uznał, że o ile odstąpi się od pomysłu organizowania „WALENTYNEK” to będzie trudno do niego powrócić. Poprosił, aby Burmistrz Miasta odniósł się do pisma Związków Zawodowych odczytanego przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Radny p. Janowski – wyraził zdumienie, że Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi, przy omawianiu tak ważnych spraw, poświęcił tak wiele czasu na omawianie środków dla TVK MARTON i na organizację Walentynek. Dodał, że opinia Komisji Oświaty nie była przyjęta jednogłośnie, ponieważ mówca proponował zdjęcie z tego zadania 20 tys. zł. Podkreślił, że jest to impreza w środku tygodnia, a migawka we wiadomościach to żadna promocja dla miasta. Również 30.000 zł. proponuje się na uruchomienie Jeziora Starogrodzkiego, które ma funkcjonować przez cały sezon, a na imprezę „Dni Chełmna”, która trwa przez cały tydzień proponuje się 27 tys. zł. Stwierdził, że nikt nie chce rezygnować z organizacji „Walentynek”, a jedynie zmniejszyć środki na tą imprezę. W imieniu Komisji Oświaty wyjaśnił, że Komisja chce, aby sesje były nagrywane, ale pracodawcą tej telewizji nie może być Burmistrz Miasta.

Radny p. Wrażeń - zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że w jego wystąpieniu zabrakło ulicy Zakole. Na spotkaniach na których był omawiany budżet Burmistrz Miasta informował, że będzie robiona ul. Prosta i Zakole.
Następnie przypomniał, że na sali obrad była kamera internetowa, której w chwili obecnej nie ma. Zasugerował, że kolejne 7 tys. mieszkańców mogłoby zobaczyć obrady.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że Wieloletni Plan Inwestycyjny musi być uaktualniony. Dodał, że poprosi Radę Miasta o wytypowanie radnych do Komisji, która ten plan uaktualni, a następnie zostanie on zatwierdzony przez Radę Miasta. Nawiązując do sprawy organizacji Walentynek stwierdził, że aby się z tego wycofać należy zmienić Strategię Rozwoju Turystycznego.
W nawiązaniu do pisma Związków Zawodowych Pracowników Oświaty uznał, że pismo trafiło zbyt późno, w związku z czym nie może określić skutków zawartego w nim wniosku. Dodał, że 3,1% zwyżki wynagrodzeń wynika z Zarządzenia Burmistrza Miasta i dotyczy wszystkich pracowników, nie można traktować różnie pracowników administracji i obsługi szkół, muzeum, biblioteki i innych jednostek podległych.
Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiem nt. kosztów eksploatacji linii sortowniczej wyjaśnił, że będą tam osoby na tzw. samozatrudnieniu i koszty powinny być bliskie „0”. Nawiązując do sprawy eksploatacji stadionu stwierdził, że będzie musiał być dotowany. Istnieje możliwość, że opiekun stadionu będzie działał tak prężnie, że sam go utrzyma pozyskując środki z organizacji meczy, koncertów itp.
Stwierdził, że nie zrozumiał zarzutu, że przy nagrywaniu sesji Burmistrz Miasta będzie pracodawcą firmy MMS Studio. Zasugerował, że można podpisać z firmą umowę, że transmitowana jest tylko część merytoryczna sesji. Zasugerował, że wolne wnioski to są „występy artystyczne radnych”, wiele tematów poruszanych w wolnych wnioskach powtarza się. Zdaniem mówcy zaszczytem jest mandat radnego i z powagą należy pełnić obowiązki.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi nt. kamery, jaka znajdowała się na sali obrad wyjaśnił, że była to kamera internetowa, która była tylko przekaźnikiem wizji, ale nie emitowała fonii.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyraził zdziwienie, że temat ulicy Prostej i ul. Zakole porusza radny poprzedniej kadencji, który uczestniczył we wszystkich obradach Rady Miasta przy opracowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, gdzie uwzględniono, że ulica Prosta zostanie wykonana do 2010 roku, a ulicy Zakole w tym haromonogramie nie ma. Dodał, że najpóźniej do m-ca maja br. musi być uaktualniony WPI. Podkreślił, że ulica Prosta jest ujęta w 2007 roku, należy położyć drugą warstwę dywanika asfaltowego i wykonać chodniki.


Radny p. Gzella – stwierdził, było zbyt mało czasu na kompleksowe zapoznanie się z projektem budżetu miasta. Przypomniał, że Komisja Budżetu spotkała się z Dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, jednakże z odpowiedzi udzielonych przez Panią Dyrektor mówca nie wyciągnął wniosków i do chwili obecnej nie wie, czy przedstawiony projekt budżetu ZWiK jest aktualny, czy też obowiązuje inna wersja. Nie wiadomo też jaka jest proponowana cena wody, dzięki której będzie można przeprowadzić inwestycje. Wyraził wątpliwości w stosunku do fachowości prowadzenia ZWiK.
Nawiązując do sprawy graffiti stwierdził, że przy prowadzonej rewitalizacji zabytków miasta Chełmna o wartości kilku milionów złotych, firma która wykonuje te prace powinna zdjąć graffiti. Stwierdził, że miasto nie powinno obciążać się dodatkowymi maszynami. Zasugerował, że należy usnąć graffiti, a później wyłapywać osoby je wykonujące. Zdaniem mówcy 25 tys. zł. na zakup maszyny do usuwania graffiti, to zbędny wydatek.
Podkreślił, że wiele mówi się o turystyce, o koncepcji zagospodarowania miasta i o jego atrakcyjności, a trzeba mieć co pokazać turystą. Nie mówiono nic o zadaniach zieleni miejskiej. Brakuje ławeczek. Poprosił o informację nt. Parku Słowackiego, który jest zaniedbany. Dodał, że na terenie Parku znajduje się dużo „dzikich wysypisk śmieci”.
Następnie poprosił o wyjaśnienie, czy będą na terenie miasta ścieżki rowerowe.
Nawiązując do sprawy zwiększenia środków na sport zwrócił się z pytaniem – czy istnieje koncepcja wydatkowania tych środków. Zasugerował, że sportowcy kwalifikowani, którzy są sponsorowani przez swoje kluby mogliby wystąpić do Burmistrza Miasta o stypendium. Wyraził brak przekonania do przekazania kwoty 80 tys. zł. na sport wysokokwalifikowany. Przypomniał, że w Chełmnie istnieją sekcje brydża sportowego, wędkarstwa sportowego, sekcja szachowa, które mogą zwrócić się o dotacje. Należy stworzyć koncepcję wydatkowania tych środków.
Poruszając sprawę promocji miasta stwierdził, że utożsamia ją głównie z „Dniami Chełmna”, natomiast nie ma żadnej informacji na ten temat w części opisowej projektu budżetu miasta. Stwierdził, że należy rozpropagować takie imprezy. Nawiązując do sprawy przeznaczenia środków na Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim poprosił o wyjaśnienie, kto będzie za to odpowiadał oraz czy istnieje koncepcja zagospodarowania tego obiektu. Następnie poruszył sprawę dofinansowania wymian międzynarodowych (46 tys. zł.) i zasugerował, że należy szukać partnerów również na terenach wschodnich.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając sprawę krótkiego terminu na analizę projektu budżetu miasta stwierdził, że miesiąc na analizę jest wystarczający w porównaniu z faktem, że pozostaje jedenaście miesięcy na jego realizację. Propozycja zobowiązania firmy wykonującej rewitalizację zabytków do usunięcia graffiti jest niemożliwa z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Nawiązując do sprawy zieleni miejskiej stwierdził, funkcjonuje ona wzorowo. Dodał, że „dzikie wysypiska” są zjawiskiem nagminnym, powstają one mimo kilkakrotnego w tygodniu sprzątania przez zieleń miejską. Podkreślił, że o sposobie wydatkowania środków na wymianę międzynarodową zdecyduje komisja, która zostanie przez mówcę powołana. Przypomniał, że w dniu dzisiejszym jest uchwalany budżet miasta i zasugerował, aby wnioski były krótkie i rzeczowe.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wystąpienia Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego stwierdził, że wystąpienie było poniżające dla radnego p. Wrażenia, który miał rację i wiedział o czym mówi. Wyjaśnił, że w projekcie budżetu, w załączniku nr 5 uwzględniono ulicę Zakole, a ponadto ulica ta jest uwzględniona również na str.12 części opisowej tego projektu. Zaproponował, aby na ulicę Prostą i ulicę Zakole wprowadzić harmonogram zadania wieloletniego.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego poprosił o wyjaśnienie, czy były inne spotkania na temat WPI, że wprowadzono takie zmiany i nie uwzględniono ulicy Zakole.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach


- PO PRZERWIE -


Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny p. Gzella – poruszając sprawę nagrywania obrad stwierdził, że społeczeństwo naszego miasta powinno otrzymać informację na temat co się dzieje w mieście i jakie zapadają decyzje podczas obrad. Zdaniem mówcy przekaz powinien być pełny tj. łącznie z wolnymi wnioskami.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta przypomniał, że zadał pytanie odnośnie kosztów eksploatacyjnych, na co otrzymał „śmieszne odpowiedzi”. Na temat stadionu o ewentualnych imprezach, natomiast na temat linii do segregacji odpadów komunalnych o samozatrudnieniu pracowników. Dodał, że z dokumentów wynika, że na linii do segregacji powinno być zatrudnionych 13 osób, potrzebna będzie ładowarka, wózek widłowy, samochód ciężarowy, co daje około 300 tys. zł., w związku z czym będzie istniała konieczność podwyższenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców Chełmna.
Przypomniał, że Rada Miasta przyjęła stanowisku o przeznaczeniu kwoty 30 tys. zł. na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, poprosił o wyjaśnienie, gdzie w budżecie uwzględniono tą pozycję.

Radny p. Kordowski – nawiązując do sprawy opinii Komisji Oświaty na temat zdjęcia środków z organizacji „WALENTYNEK” stwierdził, że z zażenowaniem wysłuchał dyskusji, ponieważ toczy się ona wokół kwot 6.000 zł., 10.000 zł, a nie mówi się o dużych wydatkach. Zdaniem mówcy meritum sprawy powinny być duże pieniądze i duże inwestycje.
Nawiązując do sprawy dofinansowania dla TVK MARTON wyjaśnił, że nie chodziło o zaprzestanie transmisji obrad, a Komisja miała na uwadze fakt, że o ile TVK dzięki transmitowanym obradom pozyskuje kolejnych abonentów, to firma Marton powinna opłacać firmę MMS STUDIO. Dodał, że są osoby, które posiadają profesjonalny sprzęt i nagrałyby obrady za 150 – 200 zł.
Natomiast zdjęcie środków z organizacji „WALENTYNEK” Komisja zaproponowała dlatego, że zdaniem jej członków jest nieporozumieniem, iż Dyrektor ChDK otrzymuje mniejsze środki na organizację Dni Chełmna. Zdaniem członków Komisji „Walentynki” stały się lokalną imprezą miejską i pomimo wielu starań nie udało się z tej imprezy zrobić produktu promocyjnego.
Zdaniem mówcy zakup maszyny do usuwania graffiti to kolejna porażka. Zasugerował, że policja zna osoby, które wykonują graffiti, i powinny one ponieść konsekwencje.
Nawiązując do sprawy pisma Związków Zawodowych pracowników oświaty stwierdził, że faktycznie wymieniona w piśmie grupa osób ma bardzo niskie pobory.

Radna p. Boruszewska – nawiązując do sprawy zakupu maszyny do usuwania graffiti poinformowała, że sama interesowała się sprawą, ponieważ p. Chmarzyński nie wiele mógł na ten temat powiedzieć. Wyjaśniła, że jest to pośrednik, który sprzedaje ten sprzęt, ponieważ producentem jest firma niemiecka. Dodała, że jest ważnym, aby maszyna po jej zakupie była wykorzystana prawidłowo i celowo.
Następnie nawiązała do sprawy przedszkola Pinokio. Wyjaśniła, że po stronie dochodów ujęto wypływy ze sprzedaży, a po stronie wydatków środki na remont. Stwierdziła, że nie jest celowe przeprowadzanie remontu obiektu przewidzianego do sprzedaży.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - nawiązując do wypowiedzi radnego p. Kordowskiego na temat firm, które mogą nagrać obrady sesji taniej, aniżeli firma MMS STUDIO stwierdził, że nie chodzi o nagranie, lecz o emisję tego nagrania.
Nawiązując do sprawy organizacji „Walentynek”, stwierdził, że odczucie radnego p. Kordowskiego jest takie, że się nie udało, natomiast zdaniem mówcy „udało się”, ponieważ wszystkie działania przyniosły efekt zwiększenia ilości turystów o 30%.
Poruszając sprawę pisma Związków Zawodowych Nauczycieli w sprawie podwyższenia płac dla pracowników administracji i obsługi wyjaśnił, że zgodnie z wcześniej wydanym zarządzeniem płace wszystkich grup wzrosną o 3,1%. Dodał, że związki występują w imieniu swoich członków , jednakże zdaniem mówcy Rada Miasta nie może podwyższyć płacy tylko jednej grupie, a podwyższenie dla wszystkich grup należy obliczyć wraz ze skutkami, jakie przyniesie to działanie dla budżetu miasta.
Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Boruszeskiej nt. sprzętu do usuwania graffiti wyjaśnił, że przed dokonaniem zakupu przedstawiciel firmy będzie musiał przyjechać do Chełmna i zaprezentować działanie na naszych murach.
Sprawa remontu przedszkola Pinokio; konieczne jest wydatkowanie środków na remont placówki z uwagi na zalecenia Straży Pożarnej, na które Dyrektor przedszkola nie uzyska już prolongaty. Dodał, że może dojść do sytuacji, że Straż Pożarna zamknie przedszkole, a nie będzie jeszcze przygotowana sprzedaż. Podkreślił, że w wycenie zostaną uwzględnione koszty remontu.
Odpowiadając radnemu Giżyńskiemu poinformował, że w Grupie powstaje prywatne wysypisko śmieci, dodał, że po uruchomieniu radni są zaproszeni, aby zobaczyć jak to działa. Wyjaśniając sprawę samozatrudnienia na linii sortowniczej stwierdził, że osoby zatrudnione są na najniższej krajowej, a odzyskane odpady są ważone, mierzone i określony procent jest przekazywany na wynagrodzenie.

Radny p. Wygnański – nawiązując do sprawy budownictwa komunalnego wyjaśnił, że Komisja Budżetu interesowała się głównie środkami, jakie zostaną wydane na ten cel. Propozycja Komisji polega na skupowaniu mieszkań na rynku wtórnym , z czego już w 2008 roku pozyska się około 45 mieszkań. Przeznaczenie środków na zakup dokumentacji może doprowadzić do tego, że budowa zacznie się pod koniec 2008 roku, a wykończenie tego bloku może nastąpić w 2009 roku . Na budowę pierwszego bloku należy przeznaczyć około 4 mln. zł., a za te pieniądze można zakupić, według obecnych cen, około 67 mieszkań. Odwołując się do wypowiedzi radnego p. Gzelli stwierdził, że Komisja Budżetu do dnia dzisiejszego nie wie, czy budżet wodociągów jest dobry. Dodał, że spotkanie z Dyrektorem ZWiK doprowadziło do takiego wniosku Komisji, że jedynym warunkiem przeprowadzenia inwestycji w wodociągach jest podwyżka cen wody do kwoty 2,08 zł. za 1 m3. Zdaniem Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego jest to błąd. Poprosił o wyjaśnienie na czym polega ten błąd i czy jest poprawka do budżetu wodociągów.


Omawiając sprawę zakupu maszyny do usuwania graffiti poinformował, że na pierwszym spotkaniu Kierownik Wydziału p. Chmarzyński mówił o cenie usuwania graffiti przez firmy usługowe, około 170 – 600 zł./1 m2. Później podano cenę 80 – 170 zł./m2, natomiast Komisja interesując się cenami usług uzyskała kwoty 30 – 70 zł./1m2. Stwierdził, że zaprezentowana technologia usuwania graffiti nie jest jedyną, jednakże Komisja nie otrzymała informacji – jakie. Jest technologia AGS, która jest powszechnie stosowana w większości krajów europejskich. Dodał, że producent przedmiotowej maszyny nie sprzedał dotychczas żadnej sztuki, na rynku polskim.

Radna p. Konowalik – nawiązując do sprawy zakończenia I etapu kanalizacji przypomniała, że została ona zakończona bez posesji przy ulicy Toruńskiej nr 31, 33 i 35 oraz 68 a, 68 b i 68 c. Podkreśliła, że na pierwszym spotkaniu na którym omawiano projekt budżetu wspomniała o tym zadaniu, jednakże kwota 45 tys. zł. nie została uwzględniona w projekcie budżetu miasta. Poprosiła o informację, czy zadanie to zostanie uwzględnione.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że kwota 30.000 zł. na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości została uwzględniona w budżecie w Dziale 750, Rozdział 75095 –Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych – plan po zmianach 30.000 zł. Powyższe uwzględniono w autokorekcie do projektu budżetu.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego na temat informacji dotyczących kosztów usunięcia graffiti stwierdził, że wynoszą one od 80 do 170 zł./1m2. Stwierdził, że głównym celem jest oczyszczenie murów, a nie ma znaczenia jaką maszyną. Istotne jest, aby pozostała w budżecie pozycja dotycząca zakupu maszyny do usuwania graffiti.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta p. Błażejewiczowi oraz radnemu p. Wrażeniowi wyjaśnił, że w załączniku do uchwały przyjmującej haromonogram rzeczowo- finansowy naprawy dróg na 2006 rok figuruje w jednym zadaniu „wykonanie nawierzchni i krawężnika ulicy Prostej i Zakole”, natomiast na 2007 rok figuruje „wykonanie nawierzchni i krawężnika ulicy Prostej i części Zakola i rozpoczęcie ulicy Podgórnej” na łączną kwotę 310 tys. zł., co zostało uwzględnione w budżecie miasta na 2007 rok.
Nawiązując do wystąpienia radnego p. Gzelli wyjaśnił, że cena wody będzie omawiana na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta. Dodał, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji kupuje wodę z Gminy Kijewo Królewskie dla mieszkańców Dworzysk. Stwierdził, że jest propozycja, aby utrzymać cenę wody w wersji korzystniejszej tj 1, 82 zł./1m3 wody i cenę ścieków bez zmian.
Odpowiadając radnej p. Konowalik nt, pominięcia sześciu budynków na ulicy Toruńskiej wyjaśnił, że przebieg kanalizacji w ulicy Toruńskiej jest od drogi na Uść ulicą Kwiatową i nie przewidywał tych budynków przy ulicy Toruńskiej i w projekcie budżetu na 2007 rok nie zostały one uwzględnione. Dodał, że Wójt Gminy Kijewo chce włączyć się do odcinka kanalizacji na ulicy Toruńskiej, i o ile pozyska środki, zostanie zawarte porozumienie.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy opinii Komisji Oświaty stwierdził, że Burmistrz Miasta bronił zasadności zaproponowanych w budżecie pozycji. Zdaniem mówcy nie ma sensu dyskusja, ponieważ to Rada Miasta zdecyduje o zasadności wniosku.
Reasumując stwierdził, że przedstawiony projekt budżetu jest dobry i będzie głosował za jego przyjęciem, jest dużo inwestycji, zwiększono środki na sport, na remonty kamienic, duże środki na drogi, są propozycje rozwiązania problemu mieszkaniowego w mieście. Zdaniem mówcy omawiane w dniu dzisiejszym problemy powinny być omówione na komisjach.
Nawiązując do sprawy MMS STUDIO stwierdził, że nie jest zasadnym, aby nie były transmitowane „Wolne wnioski”, ponieważ bardzo często sprawy poruszane w tym punkcie wynikają z tematów interesujących mieszkańców.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego na temat budownictwa komunalnego stwierdził, że już na spotkaniach roboczych temat powinien być przegłosowany w jaki sposób chcemy rozwiązać problem.

Radna p. Rostek – poruszyła sprawę profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta, na które zaplanowano 2.000 zł. Podkreśliła, że istotne są badania w kierunku cukrzycy, chorób płuc oraz chorób nowotworowych zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Badania te powinny być prowadzone na szerszą skalę.
Nawiązując do sprawy organizacji „Walentynek” zasugerowała, aby zdjąć z tego zadania kwot 10.000 zł. i przeznaczyć te środki na „Parafiadę”, która jest organizowania przy kościele św. Józefa w Chełmnie. Uroczystość ta wrosła w pejzaż imprez kulturalnych miasta i uczestniczy w niej wielu mieszkańców miasta. Następnie poinformowała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na terenie miasta 2064 mieszkania, co oznacza, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkuje około 7 – 8 tys. osób. Dodała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła sześć wniosków do budżetu miasta, z których żaden nie został ujęty. Wnioski dotyczyły pomocy w remontach dróg osiedlowych, chodników, z których korzystają nie tylko mieszkańcy Spółdzielni. Koszt inwestycji został wyliczony na 138.600 zł. z czego wkład Spółdzielni wynosiłby 84.600 zł., a dotacja z budżetu miasta wynosiłaby 54.000 zł., jednakże żaden z wniosków nie został przyjęty – dlaczego?
Reasumując zgłosiła następujące wnioski:
• zdjąć kwotę 10.000 zł. z organizacji „Walentynek” i przeznaczyć na organizację Parafiady przy kościele św. Józefa,
• zwiększyć kwotę 2.000 zł. przeznaczoną na profilaktykę zdrowotną mieszkańców Chełmna.

Radny p. Knap – omawiają sprawę dotacji na kluby sportowe wyraził zadowolenie, że zostały one zwiększone. Wyjaśnił, że juniorzy, którzy przechodzą na sport kwalifikowany odejdą od miasta, jeżeli nie zabezpieczymy żadnych środków. Stwierdził, że ważnym jest, aby dzieci zajmowały się sportem we wszystkich dyscyplinach.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza na temat nagrywania „Wolnych wniosków” stwierdził, że ważnym jest, aby był to wniosek lub zapytanie, a nie z „całą otoczką”, jaka często ma miejsce. Wyjaśniając sprawę wykupu mieszkań przypomniał, że w poprzedniej kadencji skierowano zapytanie do Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości o możliwości wykupienia lokali, jednakże nie było zainteresowania.
Odpowiadając radnej p. Rostek na temat profilaktyki zdrowotnej wyjaśnił, że 2.000 zł. to nie są środki na sfinansowanie badań, a jedynie na zabezpieczenie dowozu mieszkańców na takie badanie. Nawiązując do sprawy wniosków złożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, która skupia ok. 7 tys. mieszkańców naszego miasta wyjaśnił, że wszystkie zadania zaproponowane w projekcie budżetu miasta mają służyć wszystkim mieszkańcom.
Nawiązując do sprawy środków na parafiadę wyjaśnił, że o ile takie środki zostaną zaplanowane, to Proboszcz parafii będzie musiał wystąpić w konkursie. Dodał, że wszystkie Stowarzyszenia muszą wystąpić w konkursie o dotację.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do wniosku radnej p. Rostek na temat przekazania środków na Parafiadę stwierdził, że jest to inicjatywa słuszna, jednakże wyraził ubolewanie, że właśnie ze środków na Walentynki. Przypomniał, że Stowarzyszenie „Ludzie ludziom”, które skupia wiele osób, na Walentynki produkuje znicze dla miasta i zabierając środki z organizacji tej imprezy zabieramy je tym ludziom.
Następnie złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Dzikowskiego w sprawie zamknięcia dyskusji nad projektem budżetu miasta.

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.


Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Dzikowskiego w sprawie zamknięcia dyskusji. Dodał, że przed zgłoszeniem wniosku na listę mówców zapisano radnych: p. Wrażeń i p. Ziemecki.

Radny p. Wrażeń - skierował pytanie do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego – czy to co jest zapisane w projekcie budżetu miasta na 2007 rok, będzie kontynuowane. Przypomniał, że w ubiegłym roku ze środków na ulicę Prostą zabrano na dokumentację ulicy Podgórnej. Po wielu kłopotach ulica Prosta i Zakole zostały wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, natomiast ulica Podgórna nie jest ujęta w tym planie.

Radny p. Ziemcki – nawiązał do sprawy gospodarki komunalnej. Przypomniał, że na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu Skarbnik Miasta wyjaśniła, że miasto dopłaca do Wspólnot Mieszkaniowych, jednakże nie są to duże pieniądze. Dodał, że zadaniem samorządu jest zabezpieczenie mieszkań socjalnych, a nie komunalnych. Zaapelował, aby przed przystąpieniem do głosowania radni zastanowili się, cyt. „czy iść w budownictwo komunalne”, gdzie w punkcie 5 dzisiejszego porządku obrad ujęto sprawę utrzymania bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych. Dlatego też Komisja Budżetu uznała, że lepiej wykupić mieszkania na rynku wtórnym, aniżeli budować nowe, które zostaną sprzedane przy zachowaniu tych bonifikat. Odwołując się do wypowiedzi przewodniczącego Komisji Budżetu stwierdził, że zanim blok zostanie wybudowany, to powstanie problem, ponieważ w ciągu 2, 3 albo 4 lat nie będzie żadnego oddanego mieszkania. Zdaniem mówcy należy odstąpić od budownictwa komunalnego, a budować lokale socjalne.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach i poprosił Przewodniczących Komisji oraz wszystkich wnioskodawców na spotkanie, w celu ostatecznego ustalenia kształtu zgłoszonych wniosków.


- PO PRZERWIE -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny p. Błażejewicz – zabrał głos w kwestii formalnej. Stwierdził, że zamknięto list mówcę, jednakże tym samym mogła być zabrana radnym możliwość zgłoszenia wniosku do budżetu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił nowego radcę prawnego Pana Mariusza Stegienkę, który będzie obsługiwał Urząd Miasta.

Radca Prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że zgodnie z § 19, ust. 5 Statutu Miasta Chełmna, cyt.: „W razie przyjęcia wniosku o zamknięcie listy mówców, dyskusja nad omawianą sprawą będzie zamknięta po wysłuchaniu mówców zapisanych do głosu przez zgłoszeniem wniosku.” Dodał, że w świetle tego zapisu można przyjąć zgłoszenie konkretnych wniosków, bez żadnej dyskusji.

Radny p. Wygnański – w związku z wywołaniem wielu kontrowersji odnośnie zakupu maszyny do usuwania grafi złożył wniosek o pozostawienie w budżecie kwoty 25 tys. zł. z obwarowaniem, iż należy ogłosić przetarg na dostawcę tej maszyny, niekoniecznie przedstawionej technologii, włącznie z pozyskaniem ofert od bezpośrednich producentów takiego sprzętu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że przedstawiono przykład zadania dotyczącego usuwania graffiti, miasto nie kupi przedstawionej maszyny, jeżeli pozyska lepszą, tańszą lub bardziej skuteczną. Stwierdził, że wniosek jest zasadny, należy pozostawić kwotę, aby podjąć działania w tym zakresie.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu dotyczący przeniesienia kwoty 195.000 zł. zapisanej w Dziale 700, Rozdział 70005, § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Szosa Grudziądzka do rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na adaptacji pomieszczeń OJAR-u na lokale mieszkalne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu do realizacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w sprawie przeniesienia kwoty 10.000 zł. z Działu 851- Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeznaczonej na wydatki za pobyt nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień i przeznaczenie tej kwoty na wprowadzenie zadania „monitoring przynajmniej jednej ze szkół prowadzonych przez miasto”

Za wnioskiem głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska do realizacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wniosek dotyczący zmniejszenia o kwotę 10.000 zł. kwoty 30.000 zł. zapisanej w Dziale 921, Rozdział 92105, § 4300 – przeznaczonej na obchody Dnia Św. Walentego i przeniesienie tej kwoty do Działu 921, Rozdział 92105, § 4300 na „Dni Chełmna”. Dodatkowo wyjaśnił, że podczas przerwy członkowie Komisji zmienili treść wniosków zawartych w opinii i przedstawia się on, jak wyżej.

Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Oświaty do realizacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta kolejny wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki w sprawie zmniejszenia o kwotę 6.000 zł. kwoty 13.200 zł. zapisanej w dziale 921, Rozdział 92105, § 4300 przeznaczonej na retransmisję obrad sesji Rady Miasta dla TVK Marton i przeniesienia tej kwoty do Działu 921, Rozdział 92105, § 4300 na „Dni Chełmna”.

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie został przyjęty do realizacji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radną p. Rostek dotyczący zwiększenia o kwotę 3.000 zł. z rezerwy ogólnej, Działu 851, Rozdział 85195, § 4300 – profilaktyka zdrowotna.

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów nie przyjęła do realizacji wniosku radnej p. Rostek w sprawie zwiększenia środków na profilaktykę zdrowotną.
Dodał, że radna p. Rostek wycofała wniosek dotyczący przesunięcia środków na organizację Parafiady przy kościele św. Józefa.

Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wraz ze zgłoszonymi autokorektami oraz przyjętymi wnioskami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.


Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr V/23/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok. (Załącznik nr 11 do protokołu)

Punkt 4. Sprawa ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu). Następnie zgłosiła autoporawkę: „W § 13, ust. 5, pkt. 1 lit. „l” otrzyma kolejność „e”, następne „f”, „g”, „h”, ‘i”, „j”, „k”. W punkcie 2 kolejność liter będzie „a”, „b”, „c”, „d” i w punkcie 4 „a”, „b”, „c”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 14 do protokołu.Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie, czy zaproponowane uregulowania zwiększą wynagrodzenia pracownikom sfery oświatowej, a jeżeli tak, to czy zostało to uwzględnione w przyjętym budżecie miasta, a także czy wskaźnik ten jest wyższy, aniżeli zakładany 3,1%.
Ponadto poprosił o wyjaśnienie, jaka jest skala godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych, zastępstw; procentowo do ilości godzin wymiarowych lub do wynagrodzeń, czy takie informacje są możliwe do podania.

Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że zaproponowane w regulaminie dodatki dla nauczycieli mieszczą się w przewidywanym w projekcie budżetu planowanym wzroście wynagrodzeń w wysokości 3,1%. Dodała, że Rozporządzenie, które zostanie wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada wzrost prawdopodobnie w wysokości 5% i na ten cel zaplanowano w budżecie rezerwę, a ponadto zostanie zwiększona subwencja oświatowa.
Stwierdziła, że nie może dokładnie podać, jaki procentowy wskaźnik dotyczący godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Godziny ponadwymiarowe nie mają wpływu na wzrost wynagrodzeń, ponieważ one muszą być realizowane. Podkreśliła, że siatka godzin jest tak ułożona, że godziny ponadwymiarowe są dla uczniów godzinami obowiązkowymi.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.


Za projektem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/24/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2007 roku dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno. (Załącznik nr 15 do protokołu).
Punkt 5. Sprawa zmiany uchwały nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 16 i nr 17 do protokołu), omawiając poszczególne zmiany. Nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej, w której zaproponowano wykreślenie słowa „nie” w zapisie „Bonifikaty w wysokości 96% nie stosuje się do zbycia ostatniego lokalu w budynku”, zaproponował wykreślenie tego zdania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 18 do protokołu). Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy potwierdził zasadność wykreślenia zdania „Bonifikaty w wysokości 96% nie stosuje się do zbycia ostatniego lokalu w budynku”. Dodał, że powyższe umożliwi pozbycie się ostatnich mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie podziela zdania Burmistrza Miasta i Komisji Rewizyjnej o wykreślenie zaproponowanego zapisu. Przypomniał, że zapis o nie stosowaniu bonifikaty do ostatniego lokalu w danym budynku miał na celu jednoczesne wykupienie wszystkich lokali.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że taki był powód zaproponowania zapisu w projekcie uchwały. Dodał, po przeanalizowaniu sytuacji mieszkaniowej sprawa wygląda inaczej, a mianowicie pojedyncze mieszkania, jakie pozostały we wspólnotach nie zostały wykupione, ponieważ te osoby nie chciały wykupić. Mieszkańcy nie będący właścicielami mają prawo do przestawienia pieca, do wymiany okien itd. Dodał, że będą planowane przeniesienia, na ostatnie mieszkanie zostaną przeniesione osoby, które będą chciały to mieszkanie wykupić i w taki sposób miasto pozbędzie się udziału we wspólnotach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza stwierdził, że wytworzony mechanizm udzielania bonifikat był bardzo dobry na początku sprzedaży mieszkań, a w chwili obecnej, gdy pozostały pojedyncze lokale, zachowanie tego zapisu nie będzie karą dla tego, który nie chce kupić, lecz karą dla miasta.
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie jest przekonany, co do zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej. Zasugerował, aby znaleźć inne zapisy, które wykluczą cwaniactwo, a innym których miasto chce zasiedlić umożliwi wykup przy 96% bonifikacie. Dodał, że składa wniosek o pozostawienie słowa „nie” w omawianym zapisie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przypomniał, że przez wprowadzenie omawianego zapisu ma być zmieniona uchwała, która funkcjonowała dotychczas.

Radny p. Giżyński – zaproponował, aby radny p. Błażejewicz przekonał się do wniosku Komisji oraz wypowiedzi Burmistrza Miasta, co łącznie da szansę pozbycia się mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Radca Prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że nie może być głosowany wniosek radnego p. Błażejewicza, ponieważ tekst jednolity projektu uchwały zawiera ten zapis. Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Burmistrza Miasta dotyczący zmiany tego zapisu i on powinien być głosowany, a dopiero później projekt uchwały.

Radny p. Giżyński – w imieniu Komisji zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały zdania: „Bonifikaty w wysokości 96% nie stosuje się do zbycia ostatniego lokalu w budynku”,

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej.


Za wnioskiem głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.


Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej, a następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z przyjętym wnioskiem.


Za projektem uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym .


Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr V/25/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku zmieniającą uchwałę nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna. (Załącznik nr 19 do protokołu)

Punkt 6. Sprawa poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 20 i nr 21 do protokołu).
Dodała, że Starostwo Powiatowe wystąpiło z pismem o pobieranie opłaty skarbowej (Załącznik nr 22 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 7.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/26/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Załącznik nr 23 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta – Załącznik nr 24 do protokołu.
Punkt 7. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok. Projekt uchwały wraz z planem pracy stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/27/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2007 rok. (Załącznik nr 26 do protokołu).
Punkt 8. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok. Projekt uchwały wraz z planem pracy stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/28/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na 2007 rok. (Załącznik nr 28 do protokołu).

Punkt 9. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski - przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok. Projekt uchwały wraz z planem pracy stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/29/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na 2007 rok. (Załącznik nr 30 do protokołu).

Punkt 10. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – przedstawił plan pracy Komisji na 2007 rok. Projekt uchwały wraz z planem pracy stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/30/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2007 rok. (Załącznik nr 32 do protokołu).
Punkt 11. Sprawa wyboru delegata Rady Miasta Chełmna do Stowarzyszenia „Związku Miast Nadwiślańskich”.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 33 i nr 34 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/31/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru delegata Rady Miasta Chełmna do Stowarzyszenia „Związku Miast Nadwiślańskich” (Załącznik nr 35 do protokołu)
Punkt 12. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad interpelację złożył radny p. Jacek Kordowski.
Następnie odczytał treść interpelacji skierowanej do Burmistrza Miasta dotyczącej uciążliwości działalności piekarni przy ulicy Polnej. (Załącznik nr 36 do protokołu).Punkt 13. Wolne wnioski i informacje

Radny p. Ziemecki – poinformował, iż cyt. „Na mocy ustawy o zatrudnieniu osób niepełnesporawnych gmina miasto Chełmno wraz z podległymi zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi uiszcza z tytułu nie zatrudnienia osób niepełnosprawnych podatek wpłacany na konto PEFRON, jak podaje się w projekcie budżetu miasta na 2007 rok, w łącznej kwocie 80.044 zł., w tym Zakład Wodociągów 23.544 zł. Ustawa określa maksymalny wskaźnik 6% do 2008 roku dla miasta, a dla szkół wskaźnik 2% od roku 2005 i w latach następnych, w stosunku do ogółu zatrudnionych 110,25 etatów. Osiągnięcie tego wskaźnika zwalnia miasto Chełmno od corocznej wpłaty do funduszu, tym samym zaoszczędzona kwota teraz 80.044 zł. w 2008 r. prawodopodobnie większa, może być wydatkowana na inny słuszny cel. Ustawa rzeczywiście nakłada na pracodawcę zatrudniającego osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nieco większe wymogi do spełnienia, jak dodatkowy urlop wypoczynkowy w ilości 10 dni, skrócony dzień pracy do 7 godzin, a płatny za 8 godzin. Nadto pracodawca musi umożliwić takiej osobie korzystanie z turnusu rehabilitacyjnego w ramach przysługującego mu urlopu. Te wymogi nie dotyczą lekkiego stopnia niepełnosprawności, inaczej mówiąc osoby takie są zatrudnione na takich samych warunkach, jak osoby pełnosprawne. Ta grupa osób w praktyce może wykonywać wszystkie prace.
Ponadto pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, a osiągającemu wskaźnik zatrudnienia tych osób tj. ponad 6%, fundusz dofinansowuje w zależności o stopnia niepełnosprawności, składki na ubezpieczenia emerytalne i wypadkowe częściowo, jak również dofinansowuje częściowo ich wynagrodzenia, dotyczy np. zakładów budżetowych, osobnej księgowości, jak i wodociągów. W związku z powyższym Rada Miasta, moim zdaniem powinna otrzymać przynajmniej zapewnienie Burmistrza Miasta, iż obierze taką politykę zatrudnienia w podległym jemu obszarze, w tym w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, aby w możliwie jak najkrótszym okresie czasu osiągnąć wymagany ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia tych osób, aby całkowicie wyeliminować pozycję wpłat do PEFRON-u. Zaznaczam, iż nie może się to odbyć kosztem osób obecnie zatrudnionych. W ten sposób zostaną zrealizowane przynajmniej dwa cele:
1. Kwota 80.044 zł. w przyszłości być może i większa zmniejszy wydatki konieczne i pozostanie do dyspozycji miasta Chełmna.
2. Ten cel chyba jest jeszcze ważniejszy, miasto Chełmno może się przyczynić do realizowania programu pod nazwą rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a nie tylko ograniczyć się do wspomagania stowarzyszeń, fundacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę zapewnienie Burmistrza w sprawie prowadzenia polityki zatrudnienia ukierunkowanej na osoby niepełnosprawne przynajmniej do wskaźnika określonego ustawą, względnie podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały w tej sprawie. Osoby niepełnosprawne to też ludzie i mieszkańcy naszego miasta, idźmy w kierunku integracji, a nie uprzedzeń, tym bardziej, że wszyscy w sowich programach deklarujemy niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Na marginesie mogę podać, iż na dzień dzisiejszy największym wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, poza zakładami produkcyjnymi i handlem, szczyci się policja.”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nie może złożyć zapewnienia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. ani Rada Miasta Chełmna nie może podjąć uchwały w tym zakresie, ponieważ przyjęcie każdego pracownika musi odbywać się w drodze konkursu.. W związku z powyższym mówca nie może złożyć zapewnienia, że będzie preferował zatrudnienie osób niepełnosprawnych, o ile będą osoby bardziej kompetentne. Natomiast, jeżeli będzie to osoba kompetentna i potrzebna na danym stanowisku to z pewnością nie będzie przeszkód.
Następnie dziękując radnym za uchwalenie budżetu wyraził ubolewanie, że nie zaakceptowano wydatku na dokumentację budownictwa komunalnego, bo oznacza to, że zakończy się kadencja, nie budując mieszkań. Dodał, że planował wykonanie mieszkań komunalnych z pomieszczeń w Ojarze, a jednocześnie byłaby dokumentacja na dalsze działania. Rada Miasta nie dała szansy na poszukanie źródeł finansowania tego zadania.
Nawiązując do sprawy zdjęcia środków z organizacji „Walentynek” wyraził zaskoczenie, że Rada Miasta podjęła decyzję o ograniczeniu środków na zadanie, które ujęto w Strategii Rozwoju Turystyki. Decyzja została podjęta 14 dni przed imprezą, gdzie pewne działania zostały już poczynione i umowy zostały już podpisane. Dodał, że p. Cerekwicka zaśpiewa w Chełmnie, ale nie wiadomo gdzie, ponieważ zabrano środki przeznaczone na wynajęcie sceny. Zdaniem mówcy wniosek części Komisji Oświaty był niepoważny. Dodał, że po raz pierwszy Komisja zdejmuje wydatki związane z jej działalnością.

Radny p. Wrażeń – poinformował, że otrzymał pismo od mieszkańców z ulicy Łunawskiej, w którym widnieje informacja, że w dniu 20 października 2006 r. miał miejsce odbiór robót odtworzeniowych nawierzchni ulic, chodników po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Wykonawca został zobowiązany do utwardzenia zjazdów z drogi powiatowej na gminną, a pozostałe prace remontowe miał wykonać i nadzorować Wydział Gospodarki Miejskiej. Mówca poprosił o wyjaśnienie, jakie pozostałe prace mają być wykonane i gdzie w budżecie uwzględniono środki na ten cel. Dodał, że przy Szosie Łunawskiej na wysokości magazynów po Ursusie zostały wycięte drzewa i poprosił o informację; kto wydał zezwolenie na ich wycinkę. Podkreślił, że zjazd ze Szosy Łunawskiej na drogę gruntową ma ograniczoną widoczność, a nie można usnuć żadnego drzewa.
Nawiązując do sprawy firmy, która w ubiegłym roku zakopywała kable na terenie miasta przypomniał, że prosił o informację ile wspomniana firma zapłaciła za zajęcie pasa drogowego oraz czy obsieje ona burtę przy sklepie Leader Price, mówca do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na ten temat.
Następnie poprosił o odpowiedź na temat działki, która cyt. „mogła być zbyta, mogła być wydzierżawiona, miała być przeznaczona potrzeby MOPS-u pod zalesienie. Rok temu w listopadzie pan Burmistrz obiecywał, że wykaże, jakie dochody ta działka przynosi”. Dodał, że takiej informacji nie otrzymał.

Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta na temat środków zdjętych z „Walentynek” przez Komisję Oświaty sprostował, że nie zostały one zdjęte, tylko przesunięte na inną imprezę, która zdaniem wnioskodawców jest lepsza.
Przypomniał, że już w poprzedniej kadencji wielokrotnie były dyskusje na ten temat, że najpierw powinna być uchwała przyjęta na sesji, a dopiero później realizować zobowiązania. Skierował pytanie do Burmistrza Miasta, jak mógł podpisać umowę na „Walentynki”, skoro dzisiaj został uchwalony budżet miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nawiązał do opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która dopiero później została zmieniona, a pierwotna jej wersja zawierała propozycję zdjęcia kwoty 6.000 zł. i kwoty 10.000 zł. i przeznaczenia ich na rezerwę ogólną.
Nawiązując do sprawy podpisania umowy przypomniał, że miał prawo przypuszczać, że „Walentynki” są tak ważną pozycją w budżecie miasta, że nikt nie będzie tego zmieniał. Dodał, że uroczystość ta jest organizowana od sześciu lat i podkreślił, że do czasu przyjęcia budżetu funkcjonuje prowizorium budżetowe. Zasugerował, że można było pozostawić tegoroczne wydatki na ten cel, a jednocześnie zabezpieczyć postępowanie Burmistrza Miasta w tym zakresie na rok następny, aby zarezerwować znaczniejsze kwoty na organizację „Dni Chełmna”, a stopniowo wycofywać się z organizacji „Walentynek”.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski poinformował, do Biura Rady Miasta wpłynęła informacja ZUA „OJAR” na temat zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych za okres od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. (Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu).
Ponadto wpłynęło pismo dr Zdzisława Raszeja w sprawie inicjatywy powołania w Chełmnie Państwowej Szkoły Wyższej oraz urządzenia planetarium w dawnej wieży wodociągowej – Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Kolejna informacja dotyczyła pisma, jakie Rada Miasta otrzymała do wiadomości od Państwa Porajskich w sprawie scalenia prywatnego mieszkania - Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Do Biura Rady Miasta wpłynęła również informacja o utworzeniu Klubu Radnych Lewica i Demokracji (Załącznik nr 40 do protokołu) oraz o informacja o utworzeniu Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001” (Załącznik nr 41 do protokołu).
Punkt 14. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady II sesji Rady Miasta Chełmna.Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)Wytworzył: Marzanna Westfalewska (2 kwietnia 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (2 kwietnia 2007, 11:31:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2849

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij