Preotokół z VI sesji


Protokół Nr VI /2007
z VI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 6 marca 2007 roku


Sesja odbyła się w dniu 6 marca 2007 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.50

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100 %
.
Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Sprawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna.

3. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady IV sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Miasta ( wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu )
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
- Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad. 2. Sprawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu ).


Następnie zgłosiła autopoprawkę o treści:
W § 1 wykreśla się dotychczasowe zapis punktu 4 i wprowadza się nowy zapis w brzmieniu: „opłata abonametowa za prowadzenie rozliczeń w budynkach wielolokalowych za wodomierz/miesiąc.”
Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały ( opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu ).

Radny p. Giżyński – poprosił o przedstawienie głównego zarysu wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska - - poinformowała, ze w planie wieloletnim istniały zapisy dotyczące wymiany rur azbestowo – cementowych, zadanie to zostało zrealizowane częściowo, natomiast pilność i priorytet wykonania zadania inwestycyjnego – wykonanie sieci wodociągowej w ul. Podgórnej przesuwa realizację wymiany rur cementowo – azbestowych. Zwróciła uwagę, że stało się tak m.in. na wnioski komisji Rady, mówiące o konieczności inwestycji w ul. Podgórnej.
Odnośnie aktualizacji planów wieloletnich poinformowała, że zostanie powołana komisja do jej sporządzenia.. Jeśli chodzi o propozycję zmiany stawek opłat za wodę zawartej w opinii Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że zgodnie z prawem komisja nie ma takich kompetencji. Stawki zostały ustalone zgodnie z przepisami i nie można ich zmieniać.
Dodała, że jedynie Burmistrz Miasta po złożeniu przez Przedsiębiorstwo wniosku dokonuje weryfikacji zasadności wykonywania pewnych zadań i tylko on może decydować, które inwestycje zostaną wykonane w danym roku, a które nie.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że zapewne doszło do nieporozumienia, a mianowicie w poprzedniej swojej wypowiedzi mówca prosił o podanie wieloletniego planu inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , a nie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Urzędu Miasta. Poprosił o przesłanie do biura Rady Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Zakładu.
Kontynuując wyraził opinię, że zarówno wymiana rur azbestowych jak i wykonanie ulicy Podgórnej nie powinno być finansowane ze środków uzyskanych z tytułu podniesienia stawek opłat, a należy je pozyskać z unii Europejskiej. Poprosił o skomentowanie powyższego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski wyjaśnił, że Wieloletni Plan Inwestycyjny składa się z dwóch części – części A i części B.
W części B zawarte są inwestycje przeprowadzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Przypomniał, że Rada zobligowała mówcę do składania sprawozda z realizacji WPI, zgodnie z czym takie sprawozdanie jest przygotowywane i w dniu jutrzejszym zostanie do Rady Miasta przekazane.
Kontynuując poprosił radnych o uczestniczenie w zespole do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, aby był on tworzony wspólnie przez pracowników urzędu i radnych.

Radny p. Dzikowski – odnośnie stwierdzenia Pani Dyrektor, iż w kwestii wysokości stawek opłat Rada miasta nie mają prawa nic zmieniać, wyraził zdziwienie, że Rada ma przyjąć stawki na których wysokość nie ma żadnego wpływu. Wracając do opinii Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, ze zawiera ona dwa punkty i poprosił aby były one oddzielnie głosowane.

Radny p. Wrażeń - poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie proponuje się wzrostu opłat za odprowadzanie ścieków , a jedynie za wodę. Zdaniem mówcy woda jest kopaliną i nakład jest tylko na jej wydobycie, natomiast ścieki należy przetworzyć. Poprosił o podanie ile kosztuje wydobycie 1 metra sześciennego wody , a ile oczyszczenie 1 metra sześciennego ścieków.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska – koszty powoduję, że cena wody powinna wynosić 1.82 zł., a ścieki powinny pozostać na tym samym poziomie.

Radny p. Wrażeń – ad vocem wypowiedzi przedmówczyni po raz kolejny zadał pytanie jaki jest koszt wydobycia 1 metra sześciennego wody oraz jaki jest koszt oczyszczenia 1 metra sześciennego ścieków.
Zdaniem mówcy dużo droższe jest oczyszczenie ścieków niż wydobycie wody. Zapytał czy skoro za oczyszczanie ścieków są takie wpływy , iż nie potrzeba ponosić ich ceny, dlaczego nie można środków tych przenieść na wodę skoro jest to jeden zakład.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska – zwróciła uwagę, że cena za oczyszczenie 1 metra sześciennego ścieków jest wyższa niż cena 1 metr sześcienny wody. Dodała, że na cenę wody składa się kalkulacja wykonana zgodnie z przepisami. Kalkulację wykonaną przez Zakład weryfikuje wojewoda. Stwierdziła, że miasto jest w ponad 90% skanalizowane i prawie wszyscy odbiorcy płacą łącznie za wodę i ścieki.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, ze ustawa regulująca zatwierdzanie stawek opłat za wodę i ścieki jest niedorzeczna, a Radni zebrali się aby głosować nad czymś, na co nie mają żadnego wpływu. Dodał, że Rada może przyjąć uchwałę bądź nie, jednak zarówno w przypadku gdy radni ja przyjmą czy nie , stawki te i tak będą obowiązywały.
Zasugerował wystosowanie pisma do odpowiedniego Ministerstwa z protestem dotyczącym tego zapisu.
Odnośnie stwierdzenia, że 90% ludzi jest skanalizowanych i płacą zarówno za wodę i za ścieki zwrócił uwagę, ze jest jeszcze tych 10%, gdzie nie ma kanalizacji i ci ludzie nie będą mieli 3 procentowego wzrostu cen, a 8 procentowy
Kontynuując porosił o wyjaśnienie zapisu zawartego w uzasadnieniu – na wzrost ceny duży wpływ ma przekazany przez urząd miasta majątek do eksploatacji gdyż Zakład płaci od jego wartości dwu procentowy podatek pond nieruchomości oraz o podanie jaki to jest majątek.

Z-ca Burmistrz Miasta p. Jagodziński – poinformował, że rozporządzenie opublikowane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dziennik Ustaw Nr 123, pozycja 858 z 2006 roku ) mówi w art. 24, iż taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miasta. W tym samym art. Punkt 8 mówi, iż w przypadku, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie , o którym, mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta wchodzą w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
Dodał, że taryfy trafiły do radnych 25 stycznia, wobec czego w dniu dzisiejszym Rada nie ma dużego wpływu na to czy taryfy wejdą czy też nie. Zwrócił uwagę, ze były dwie propozycje i wybraną tę korzystniejszą dla mieszkańców, ponieważ 90% mieszkańców korzysta zarówno z wody jak i ścieków. O ile radni znaleźliby przed sesją jakieś nieścisłości czy błędy, wówczas można jeszcze było dokonać korekt. Odnośnie wątpliwości , że podniesiono wyłącznie stawki opłat za wodę wyjaśnił, że co prawda jest jeden Zakład Wodociągów i jedno konto , jednak ceny i koszty wody i ścieków należy rozliczać oddzielnie. Odpowiadając radnemu Wrażniowi wyjaśnił, że woda to nie jest tylko wydobycie jej z ziemi i przesłanie do mieszkańców, są jeszcze opłaty jakie musi uiszczać zakład za wydobycie wody. Do wydobycia potrzebna jest pompa zasilana energią, za którą również trzeba płacić i wiele innych kosztów.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie wnosi pretensji ani do Burmistrza ani do Pani dyrektor w związku z obowiązującymi przepisami, które zostały ustalone znacznie wyżej.
Dodał, ze komisje analizowały projekty , ale tak naprawdę , to o ile burmistrz przychyli się do wniosku i zmieni projekt uchwały ma to sens, natomiast jeśli burmistrz ma inne zdanie okazuje się, że radni nic nie mogą zrobić. Oznacza to , zdaniem mówcy, że procedura uchwalania przez Radę stawek wody i ścieków jest bez sensu.

Radny p. Ziemecki – poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:
- jakie zasoby wody posiada miasto i czy jest możliwe zwiększenie uzdatniania tych zasobów oraz zwiększenie sprzedaży poza obszar naszego miasta,
- czy oczyszczalnia ścieków pracuje na pełnej mocy, a jeśli nie to w jakim procencie jest wykorzystywana i jakie działania są podejmowania w celu jej pełnego obciążenia

Radna p. Rostek poprosiła o wyraźne określenie ile dokładnie mieszkańcy będą płacili za wodę i ścieki. Przypomniała, że w 2005 roku za 1 m sześcienny wody i ścieków mieszkańcy płacili 3,92 zł., w roku 2006 - 4,02 zł., co oznacza, że opłaty wzrosły równo o 10 gr. W omawianym projekcie stawek na rok 2007 podano propozycję ceny wody – 1.82 zł. ścieków 2,08. Poprosiła o podanie jaki vat należy do tego doliczyć 7 czy 22%.
Poprosiła o potwierdzenie, czy w 2007 roku opłata za wodę i ścieki + podatek vat ( 7%) wyniesie 4,17 zł. za 1 metr sześcienny.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska - udzieliła następujących wyjaśnień:
- odnośnie cen wody – przypomniała, że Rada Miasta zatwierdziła już plan finansowy , a na wykonanie zadań zaplanowanych w roku bieżącym potrzebne są środki uzyskane m.in. z podwyżek cen ,

- w sprawie podatku od nieruchomości przekazanego przez gminę – wyjaśnił, że Zakład musi odprowadzać podatek. Nieruchomość tę stanowi kanalizacją łącznie z przepompownia i po przekazaniu jest zakładowi w miesiącu grudniu zaskutkowała tym, że musi on odprowadzać podatek od nieruchomości Czyli ok. 9 groszy z tej podwyżki przeznaczone będzie na pokrycie tego podatku i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
-odnośnie oczyszczalni wyjaśniła, że jest to specyficzna sprawa, a mianowicie czasami pracuje na zaprojektowanych ilościach, a czasami musi być niejako z gumy i przyjąć duże opady deszczu czy śniegu. Zakres jej wynosi od 4,5 tys. m3 na dobę do 10 tys. m3,

- dokładna cena stawek opłat za wodę i ścieki poinformowała, że wynosić ona będzie 4,17 zł. brutto.

Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie następującej sprawy:
W 2006 roku stawka opłat za 1 m sześcienny ścieków wynosiła 2,08 zł. wobec tego poprosił o podanie ile zakład zarobił skoro cena byłą na tyle wygórowana, że w roku bieżącym nie trzeba było jej podwyższać, czy też może w roku bieżącym Pani dyrektor zaplanowała stratę. Zwrócił uwagę, że koszty corocznie wzrastają – energia elektryczna, robocizna i inne, a cenę zakład proponuje pozostawić na zeszłorocznym poziomie

Radny p. Kordowski – poprosił o informację, co stanie się w przypadku, gdyby radni nie przegłosowali uchwały, czyli nie zaakceptowali podwyżek

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - zgodził się z radnym Błażejewiczem, iż ustawa , o której mowa ma wiele minusów, niemniej ważny jest art. 24 ust. 5 , który mówi , że rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf , o ile zostały one przygotowane niezgodnie z prawem. Oznacza to, że o ile Rada miasta uznaje, iż dyrektor przygotował taryfy niezgodnie z prawem, a burmistrz tego nie zauważył - Rada Gminy ma prawo odmówić przyjęcia takiej uchwały. Skutek jest taki, że ceny te i tak wchodzą w życie, jedynie termin ich wejścia może przedłużyć się do 90 dni.
Dodał, że ustawa ma jednak swoje plusy, a mianowicie ust. 6 mówi, iż rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej wybranej lub wszystkich grup taryfowych odbiorców, którą to dopłatę przekazuje Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. W uzupełnieniu odpowiedzi dla radnego Ziemeckiego – poinformował , że oczyszczalnia dociążona jest w granicach 60%. Jeśli chodzi o dociążenie oczyszczalni poinformował, że woda sprzedawana jest dla mieszkańców gminy Chełmno i obecnie toczą się rozmowy z wójtem Kijewa Królewskiego o podłączenie się tej gminy do oczyszczalni w Chełmnie.
Jeśli chodzi o majątek przekazany zakładowi jest to cała infrastruktura kanalizacyjna na ulic Kwiatowych, która została wykonana ze środków unijnych.

Radny. Giżyński – przypominał, że nadal nie uzyskał odpowiedzi na pytanie czy niektórych inwestycji nie można prowadzić z pozyskanych środków unijnych. Wracając do wypowiedzi Burmistrza, iż gmina może dopłacać do wody, stwierdził, że nie potrzebne byłyby aż takie duże podwyżki, gdyby korzystano ze środków unijnych. Dodał, że wymiana rur azbestowych również może być wykonywana ze środków unijnych podobanie jak modernizacje i pobór wody.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że projekt jaki zostanie złożony do urzędu marszałkowskiego, a dotyczący II etapu kanalizacji wodociągowej związany jest z działalnością ZWiK. Tam m.in. wpisana jest sieć wodociągowa ulicy Podgórnej.

Radny p. Giżynski – zapytał czy należy rozumieć, że budowa kanalizacji sanitarnej ul. Podgórnej II etap jest wpisana do wniosku o pozyskanie środków unijnych. Po twierdzącej odpowiedzi z sali zapytał czy w związku z powyższym nie trzeba będzie zdejmować zadania wymiany rur azbestowych i przeznaczenia środków na ul. Podgórną.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w I wersji projektu ZWiK jest tam zawarte zadanie wymiana rur azbestowo – cementowych w dwóch pozycjach razem na kwotę ok. 176 tys. Zł. Przypomniał, że decyzją Rady Miasta środki te zostały zdjęte i przekazane na rozpoczęcie zadania na ulicy Podgórnej. .Zwrócił uwagę, ze przy pozyskiwaniu środków unijnych nie ma gwarancji, czy środki te zostaną przyznane. O ile miasto otrzyma środki z Unii , wówczas kwotę 176. tys. zł, radni będą mogli przekazać na inne zadanie.

Radny p. Błażejewicz - stwierdził, że z premedytacją zapytał o przekazany majątek widząc , że chodzi o ten właśnie. Zwrócił uwagę na pewne nieścisłości, a mianowicie burmistrz Jagodzinski poinformował, że mimo, iż jest to jeden zakłada, oddzielne rozlicza się wodę i ścieki, tymczasem wzrosła wyłącznie cena wody, a jako jeden z powodów wzrostu podano podatek od nieruchomości, chociaż przekazany majątek związany jest z kanalizacja , a nie z wodą.

Radny p. Jurczak – poinformował, że komisja , której przewodniczy nie przygotowała opinii na piśmie do projektu uchwały niemniej analizowała przygotowane przez dyrektora ZWiK materiały wraz z projektem uchwały. Komisja biorąc pod uwagę fakt, że są do wykonania pewne zadania zaakceptowała propozycję wzrostu cen. Przypomniał, że z projektu uchwały wynika , iż wzrost opłat za wodę to 15 gr.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, ze w uchwale podane są ceny netto do których należy dodać stawkę podatku vat – 7%, natomiast przeciętny mieszkaniec płaci cenę brutto, wobec czego taką informację przynajmniej w nawiasie należy podać , żeby dokument był czytelny dla przeciętnego odbiorcy.
Wracając do sprawy rur cementowo – azbestowych pomijając opinię biegłych mówiącą, iż nie stwarzają one zagrożenia, stwierdził, że bez sensu jest wymiana tych rur w końcówce sieci wodociągowej , skoro na ul. Kilińskiego są takie rury.
Kończąc poprosił Panią Dyrektor o informację samochodu WUKO, a mianowicie, czy wpłynęły jakieś środki do budżetu ZWiK z wykonywane usługi przez ten pojazd na rzecz innych jednostek.

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska - udzieliła następujących wyjaśnień:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonuje usługi pojazdem WUKO w mieście i w okolicach Chełmna., zostało to zawarte w sprawozdaniu rocznym, którego treść obiecała radnemu przekazać. Kontynuując poinformowała, że od niedawna obowiązują przepisy mówiące o tym, ze nie wolno budować kanalizacji ogólnospławnych, musi być kanalizacja rozdzielcza, natomiast istniejące już kanalizacje ogólnospławne są akceptowane.
Odpowiadając radnemu Kordowskiemu wyjaśniła, że o ile uchwałą nie zostanie przyjęta, zostanie ona przekazana do wojewody i w przypadku, gdy zastała sporządzona niezgodnie z prawem zostanie uchylona, natomiast o ile wojewoda uzna, iż została opracowana zgodnie z prawem zaproponowane stawki będą obowiązywały . Na pytanie z sali obrad , co się stanie, gdy Rada nie zaakceptuje podwyżki poinformowała, że w takim przypadku zwróci się do burmistrza o korektę zadań inwestycyjnych i część z nich zostanie zdjęta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nie zgodził się z opinią Pani Dyrektor informując, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nawet w wypadku nie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf obowiązywały będą takie stawki jak we wniosku.

Radny p. Giżyński – odnośnie wypowiedzi radnego Jurczaka, iż wymianę rur azbestowych należy zacząć od początku, a nie od końca, wyraził opinię, że wymianę rur należy w ogóle rozpocząć .
Zwracając się do Burmistrza zapytał kiedy w roku bieżącym nastąpi rozdanie środków unijnych. Wyraził obawę, że nastąpi to dość późno i nie będzie można wykonać żadnych inwestycji. Zasugerował , aby ze środków przeznaczonych na ul. Podgórną wykonać wymianę rur azbestowych, a kanalizację wykonać w całości z pieniędzy unijnych. Przedstawił również druga sugestię, aby do projektu wprowadzić wymianę rur azbestowych wówczas nie będzie trzeba podnosić cen za wodę i ścieki , aby wykonywać inwestycje

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że, zaproponowane stawki powstały po weryfikacji przez burmistrza stawek zaproponowanych przez ZWiK. Stwierdził, że o ile radni się z nimi nie zgadzają mogą nie podjąć uchwały.
Wracając do wypowiedzi radnego Giżyńskiego stwierdził, że również ma wątpliwości, czy zdąży rozpocząć inwestycje, niemniej nikt nie ma wpływu na to kiedy środki unijne spłyną.
Dodał, że 6 projektów musi być sporządzone jak najlepiej i złożone w odpowiednim terminie. Komisja europejska je przyjmie lub nie , jednak nie wiadomo kiedy to nastąpi.
Kontynuując wyraził głębokie przekonanie, że w pierwszej kolejności należy pomyśleć o ludziach, którzy w ogóle nie mają wody , a dopiero później wymieniać rury azbestowe, tym bardziej , że miasto dysponuje opinią WHO, iż są to rury nieszkodliwe.
Radny p. Giżyński- stwierdził, że mówiąc w taki sposób Pan Burmistrz dzieli mieszkańców na dwie grupy i doprowadzać do ich skłócenia. Zdaniem mówcy jeśli dobrze pomyśli się o środkach unijnych można zadowolić jednocześnie wszystkie grypy mieszkańców.
Nie zgodził się z informacją, że w cenie wody mieści się wyłącznie cena doprowadzenia, ale są tam zawarte inwestycje, o których burmistrz nie mówi.

Burmistrz miasta p. Kędzierski – stwierdził, że o wszystkich inwestycjach mówił na sesji budżetowej i nie zamierza nic ukrywać. Zdaniem mówcy na pochwałę zasługuje duża ilość inwestycji jakie gmina zamierza wykonać Dodał , że zwróci się do radnych z propozycją wzięcia udziału w pracach związanych z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, co spowoduje , że Rada Miasta będzie miała znaczący wpływ na kształt WPI.

Przewodniczący obrad p. Piotrkowski – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie , w związku z tym, że w opinii Komisji Rewizyjnej sugerowany jest wniosek dotyczący obniżenia ceny 1 metra sześciennego wody o 10 gr. netto poprosił radcę prawnego o zajęcie stanowiska czy Rada Miasta ma prawo do zmiany stawki

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że sytuacja jest mało skomplikowana wręcz kuriozalna z tego względu , że statut miasta mówi , iż w pierwszej kolejności należy głosować poprawki do uchwały, a dopiero sam projekt. Niemniej statut jest aktem niższego rzędu niż ustawa, a ustawa wskazuje, że rada gminy bądź zatwierdza taryfy, bądź odmawia ich zatwierdzenia. W związku z powyższym nie można głosować poprawek, można jedynie głosować projekt uchwały

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – po wysłuchaniu argumentacji radcy prawnego w imieniu Komisji Rewizyjnej wycofał wnioski.

Radny p. Wrażeń – po raz kolejny poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie ile w roku bieżącym będzie strat na ściekach, skoro nie podnosi się ich ceny. Zdaniem mówcy w roku 2006 stawki za ścieki były zawyżone, skoro teraz, gdy wszystkie koszty wzrosły nie proponuje się podniesienia opłat za ścieki. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji komisja rewizyjna zauważyła wiele nieprawidłowości w Zakładzie Wodociągów podczas przeprowadzanych tam kontroli. Został powołany biegły, a efektów tego nie ma żadnych.

Radna p. Neumann – wyraziła oburzenie, że wymaga się od radnych analizy materiału, wypracowania opinii, a tak naprawdę Rada Miasta nie jest władna do dokonania jakichkolwiek zmian w uchwale. Dodała, że również na sesji dyskusja trwa już drugą godzinę, a tak naprawdę jest ona bezprzedmiotowa. Stwierdziła, że takie traktowanie radnych jest oznaką braku szacunku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że to nie jest brak szacunku dla radnych, a opinie wypracowane przez komisje są dla projektodawców uchwały bardzo cenne i szły w jednym kierunku, a mianowicie, aby nie było drastycznej podwyżki opłat za wodę i ścieki. Przypomniał , że były dwie propozycje ( pierwsza propozycja stanowi załącznik nr 6 do protokołu ) i reakcja Burmistrza po opiniach była taka, że został wybrany projekt korzystniejszy dla mieszkańców. Zaproponował, aby w celu uniknięcia w przyszłości tego rodzaju absurdalnych, zdaniem radnych spotkań, przyjąć sugestię jednego z radnych w sprawie wystąpienia do posłów, aby doprowadzić do zmiany ustawy. Odnosząc się do nieprawidłowości odkrytych w ZWiK , o których mówił p. radny Wrażeń stwierdził, że w protokole z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zawarte były następujące wnioski :
Niezbędna jest całkowita wymiana rur azbestowo – cementowych w mieście - opracowanie realnego harmonogramu wymiany
Stwierdził, że wniosek ten zostanie zrealizowany, jednak w pierwszej kolejności należy podłączyć wodę tym mieszkańcom, którzy do tej pory jej w ogóle nie maja, a następnie przejść do wymiany rur, o ile taka będzie wola radnych,

Dyrektor zakładu winien wzmóc działania w celu windykacji zaległych należności.
Zalecenie to jest przez dyrektora ZWiK realizowane
We współpracy z urzędem miasta zakład winien poczynić starania w celu pozyskania środków unijnych na modernizację oczyszczalni ścieków.
Podobnie jak poprzednie zalecenie, to również jest realizowane, przygotowywany jest wniosek o środki unijne.
Należy zainstalować wewnętrzne połączenie telefoniczne z urzędem miasta , co przyczyni się do obniżenia kosztów i lepszej komunikacji z urzędem,
Poinformował, że koszt realizacji tego zalecenia przewyższyłby wysokość rachunków telefonicznych.
We współpracy z urzędem miasta dokonać weryfikacji właścicieli budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej
To zalecenie również jest realizowane.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdził, że wypowiedź radnego była trochę przesadzona.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że mówcy odbiegają już od meritum sprawy i poprosił o dyskusję na temat.
Następnie udzielił głosu dyrektorowi ZWiK

Dyrektor ZWiK p. Szpilewska - udzieliła następujących wyjaśnień:
Stawki opłat za ścieki pozostawiono na dotychczasowym poziomie , ponieważ kalkulację wykonuje się na podstawie kosztów. Zadania realizowane w oczyszczalni ścieków kształtowały się każdego roku inaczej. Jednego roku przeprowadzany był remont na osadniku wstępnym, innym razem coś innego. Co za tym idzie koszty były różne. Zakład stara się, o ile jest to możliwe podnosić ceny na minimalnym poziomie , aby mieszkańcy nie musieli płacić zbyt wiele.
Dodała, ze prześle radnemu szczegółową informację na piśmie.

Radny p. Dzikowski – stwierdził, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z uwagi na fakt, że w związku z niefortunnym zapisem ustawy, jako radny nie ma wpływu na wysokość stawek. Wyraził opinię, że dyskusja nad projektem uchwały przebiegałaby zupełnie inaczej, gdyby materiały przygotowane były poprawnie. Należało przedstawić radnym taki bilans z wykazaniem w formie tabelarycznej wpływów i wydatków zakładu.
Kontynuując stwierdził, że w zasadzie trudno domyśleć się kto przedstawia projekt uchwały – Dyrektor Zakładu, czy Burmistrz Miasta.

Radny p. Wrażeń - zwrócił uwagę, że mówił o jednej z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzonych przez Komisje rewizyjną poprzedniej kadencji a nie , że chodziło o ostatnią kontrolę. Zasugerował sprawdzenie wszystkich kontroli wstecz.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że ustawa wymaga przekazanie dokładnie takiej kalkulacji , jaką radni otrzymali. Dodał, że o ile radni życzą sobie zestawienia tabelaryczne, nie ma problemu, żeby je uzyskać. Poinformował że dyrektor zakładu przygotowuje miesięczne sprawozdania i dostarcza je mówcy i na dzień dzisiejszy dysponuje danymi za m-c styczeń. poinformował, że opłata za usługi telefoniczne wyniosła 359,12 zł w m-cu styczniu

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Chełmna.

Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 12 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że uchwała w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta
Chełmna nie została przez Radę przyjętaAd.3. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady VI sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:


( Danuta Derebecka ) ( Waldemar Piotrowski)
Wytworzył: Danuta Derebecka (2 kwietnia 2007)
Opublikował: Danuta Derebecka (2 kwietnia 2007, 10:47:34)

Ostatnia zmiana: Danuta Derebecka (10 kwietnia 2007, 12:31:34)
Zmieniono: wykreślenie wyrazu uchwała

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3642

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij