Protokół z IV sesji


Protokół Nr IV /2006
z IV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2006 roku


Sesja odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 roku i trwała od godz. 16.00 do godz.

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 20 radnych, co stanowi 95 %

Nieobecnych usprawiedliwionych - 1
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miasta Chełmna

3. Sprawa przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.

4. Sprawa zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie środka trwałych.


5. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok.

6. Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta.

7. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady IV sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
- Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miasta Chełmna


Przewodniczący obrad p Piotrowski – poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Miasta. Następnie informując, że wszystkie propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad muszą uzyskać aprobatę wnioskodawcy, zapytał czy radni mają jakieś propozycje ( wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu ). W związku z brakiem propozycji zmian , porządek obrad IV sesji uznał za przyjęty.Ad.3. Sprawa przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Chełmno
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.


Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
Następnie zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały wyjaśniając, że Powiatowa Rada Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymała projekt programu do zaopiniowania. Projekt został zaopiniowany pozytywnie , jednak zgłoszono propozycję wprowadzenia niewielkich zmian, który uzyskały akceptację projektodawców uchwały .
W związku z powyższym zgłosiła następującą autokorektę do projektu uchwały:
Rozdział II § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Promocji i kultury,
§ 5 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: Profilaktyki , Ochrony i Promocji Zdrowia
Rozdział IV § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Promocji kultury
ust. 1 ppkt 1. otrzymuje brzmienie: Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, w celach promocji i edukacji w zakresie kultury regionu chełmińskiego.
ust. 3 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: Organizacja obozów dla dzieci z grup ryzyka oraz z rodzin o niskim statucie materialnym.
ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Prowadzenie programów w tym spotkań,
seminariów młodzieży i dorosłych z Europy, szerzenia kultury i tradycji różnych narodów Europy


ust. 5 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: Prowadzenie działalności w zakresie
profilaktyki zdrowotnej
ust. 7 w pkt. 1 otrzymuje brzmienie: wdrażanie programów mających na celu
aktywizację i integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
i ich rodzin.
ust. 7 dopisuje się punkt 3 w brzmieniu: Organizacja imprez sportowo –
integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kontynuując wyjaśniła, że zgłoszenie udziału w konkursie na prowadzenie zadania może wypłynąć również od organizacji pozarządowych. Proponowany program ma to na celu, aby podczas organizacji różnego rodzaju konkursów jak najwięcej organizacji pozarządowych mogło brać w nich udział

Radny p. Błażejewicz – wskazując na Rozdział IV § 7 ust. 2 zwrócił uwagę, że numeracja podpunktów zaczyna się od numeru 7. Po usłyszeniu informacji z sali obrad , iż jest to błąd maszynowy wyraził niezadowolenie , że tego typu błędy pojawiają się w materiałach przekazywanych radnym. Zasugerował staranniejsze sprawdzanie materiałów.

Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego poprosił o następującą informację- Centrum Wymiany Młodzieży, jest organizacją, która nie podlega urzędowi miasta, jednak w Radzie Nadzorczej Fundacji zasiadają osoby funkcyjne - Burmistrz , Skarbnik, Przewodniczący Rady i jego zastępca, zapytał cyt. „ jak to się ma do współpracy, a w szczególności do tego, co zostało zapisane we wstępie regulaminu – suwerenności stron, partnerstwa , efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.”
Zwrócił uwagę, że te same osoby, które zasiadają w Radzie Fundacji, zasiadają również w komisji konkursowej.

Radca prawny p. Krystek – stwierdził, że o ile te same osoby , które zasiadają w Zarządzie Fundacji byłyby jednocześnie członkami komisji konkursowej, byłoby to niezgodne z prawem. Dodał, że w przypadku, gdy członkowie Rady Nadzorczej są jednocześnie członkami Komisji , nie zachodzi sprzeczność prawna. Podkreślił, że jest jawność zarówno samego konkursu jak i jego rozstrzygnięcia, a tym samym konkursy są pod kontrolą zarówno Rady Miasta jak i społeczeństwa.

Radny p. Błażejewicz – poinformował, że w bieżącym roku, lecz w poprzedniej kadencji został wytypowany przez Komisję Oświaty, której był członkiem do komisji konkursowej. W momencie, gdy okazało się, że ofertę złożyło Centrum Wymiany, skład komisji został zmieniony , żaden członek Rady Nadzorczej , w tym również mówca w tej komisji nie mógł pracować.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 .
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
Ad.4. Sprawa zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na
rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta
Schumachera w Chełmnie środka trwałych.


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik do nr 6 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji, poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw głosowało 2 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Fundacji Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera w Chełmnie środków trwałych została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu )Ad 5. Sprawa zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik do nr9 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu )
Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały zaznaczając, że po jej wprowadzeniu deficyt budżetowy jeszcze się zmniejszy :
Po stronie dochodów – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. w dziale 85212, § 2010 – opieka społeczna - wyjaśniła, że środki te wpłynęły w dniu dzisiejszym, a już następnego dnia zostaną wypłacone zasiłki, w związku z czy w tym samym dziale i rozdziale zostanie zwiększona ta sama kwota po stronie wydatków.
Przypominając o zapisie przyjętej w roku ubiegłym uchwale o środkach niewygasających, że środki te muszą zostać wydane do 20 grudnia 2006 roku, poinformowała, że po ich rozliczeniu nastąpiła oszczędność w kwocie 145.985 zł. i te dodatkowe środki wchodzą do budżetu po stronie dochodów. W ich skład wchodzą następujące dochody:
Dział 60016 – opracowanie koncepcji zagospodarowania płyty rynku –przypomniała, że na to zadanie w środkach niewygasających była kwota 12.000 zł., po opracowanie koncepcji koszt wyniósł 8.551 zł. w związku z czym do budżetu na 2006 rok wprowadza się 3.449 zł. Następna kwota to jest 140.000 zł. na wykonanie chodnika od ul. Grudziądzkiej do Toruńskiej – wyjaśniła, że pomimo dwukrotnych przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy, stąd zadanie nie zostało wykonane i kwota w całości przechodzi do budżetu na 2006 rok.Dodała, że ta kwota weszła jako nowe zadanie na rok 2007.
Następny wydatek niewygasający związany jest z turystyką – strategia rozwoju ruchu turystycznego - zabezpieczona była kwota 11.000 zł., koszt wyniósł 10.985 zł., co oznacza, że 16 zł. przechodzi do budżetu na 2006 rok
Zakup samochodu służbowego – w środkach niewygasających był kwota 37.000 zł. po zakupie samochodu została kwota 2. 520 zł, która również przechodzi do budżetu na 2006 rok
Łącznie ze środków niewygasających wchodzi na dochody kwota 145.985 zł. plus kwota dotacji 30.000 zł.
Po stronie wydatków zaproponowała dwie zmiany – jedna to dotacje z MOPS-u z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, drugie to jest przesunięcie między paragrafami w placówce oświatowej. Wyjaśniła, że dotyczy to Gimnazjum Nr 2, gdzie jak wynika z pisma Pani dyrektor nastąpiła awaria pompy centralnego ogrzewania i należy ja zakupić za kwotę 5.000 zł. zaproponowała zwiększenie środki dla Gimnazjum Nr 2 poprzez przesunięcie ich z niewykorzystanej rezerwy oświatowej.
Kontynuując przypomniała, że poprzednia Rada Miasta podjęła stanowisko dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Po przetargu kwota na wykonanie przepięć wyniosła 113.176 zł i ten wydatek zostaje wprowadzone do budżetu.
Kończąc poinformowała, że w wyniku tych zmian dochody wyniosą 38.970.975 zł, a wydatki 39.907.555 zł, co daje zmniejszenie deficytu w stosunku do tego co było na kwotę 936.580 zł.

Radny p. Błażejewicz - w związku z autopoprawką i niewykonaniem płyty rynku, przypomniał, że w tym temacie trwały bardzo długie dyskusje. Poprosił o informację na jakim etapie stanęła sprawa, co planuje się robić i dlaczego nie znaleziono wykonawcy.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, co następuje :
Wprowadzenie części środków na remont Rynku było inicjatywą radnego Jacka Kordowskiego. Budżet miasta w roku ubiegłym uchwalony był w m-cu marcu, ogłoszenie dwóch przetargów nie przyniosło żadnego skutku jak również prowadzenie negocjacje. Poinformował, że na jednej z sesji wystąpiono do Rady Miasta o wyrażenie zgody na zmianę części Rynku, która w pierwszej kolejności miała być realizowana, bo przeznaczone środki w budżecie na 2006 rok na część rynku wnioskowaną przez Radnego Kordowskiego wystarczyłyby zaledwie na wykonanie 60% wnioskowanego odcinka Rynku.

Zaproponowano wykonnie jednej z krótszych części chodnika , jednak i wówczas nie znaleziono wykonawcy. Poinformował, że w projekcie budżetu na 2007 rok zawarto środki na wykonanie wszystkich chodników na rynku

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 .
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2006 rok została przez Radę przyjeta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu )

Ad.6. Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowegoSkarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik do nr 12 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
Zgłosiła autokorektę do projektu uchwały :
Należy dopisać jeszcze jeden wydatek niewygasający Dział 851, Rozdział 985154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -poinformowałą, żę w dziale tym została kwota 10.000 zł., która zgodnie z ustawą może zostać wykorzystane wyłączeni na cel związany z przeciwdziałaniem alkoholizmowi , zgodny z przyjętym wcześniej programem , w związku z czym należy w dziale , o którym mowa dopisać kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które zasilą budżet na 2007 rok

Radna p. Konowalik – wskazując na uzasadnienie do projektu uchwały zwróciła uwagę,że napisano – dokonanie dokumentacji ul. Podmórnej, a nie jak jest w załączniku do uchwały ul. Podgórnej. Po usłyszeniu, że jest to błąd maszynowy poprosiła o poprawienie.

Radny p. Błażejewicz - stwierdził, że nieporozumieniem jest wprowadzanie autopoprawek w ostatniej chwili. Zdaniem mówcy Pan Inspektor musiał wiedzieć wcześniej ile środków będzie niewykorzystane.
Przypomniał, jak w ubiegłym roku Rada walczyła o przeznaczenie środków na monitoring w szkołach, a teraz okazuje się , że środki nie zostały wykorzystane. Wyraził opinię, że na to zadanie środków jest tak dużo., iż nie można ich wykorzystać.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony przez Radę Miasta na rok 2006 nie przewidywał wydatków związanych z zakupem kamer.
O ile radni uznają , że jednak monitoring powinien być założony, należy sprawę poruszyć podczas przyjmowania programu na rok 2007 i wówczas być może kwota 10.000 zł. , które pozostaje w środkach niewygasających zostanie na to przeznaczona.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4 .
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu )

Ad.7. Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd
w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
Miasta.


Przewodniczący Rady Miasta p.Piotrowski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik do nr 15 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu )
Następnie , wyjaśniając, że w związku z końcem roku budżetowego, diety radnych zostaną wypłacone w dniu jutrzejszym , a zostały one naliczone zgodnie z poprzednią uchwałą , zgłosił autopoprawkę dotyczącą § 8, który otrzyma brzmienie : Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 .
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta zostałą przez Radę przyjeta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – udzielił głosu Skarbnikowi Miasta.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska - poinformowała, że otrzymała pismo Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotyczące przesunięcia wydatków między paragrafami. Wyjaśniła, że takie przesunięcia zgodnie z przepisami prawa Burmistrz wyłącznie opiniuje jeśli nie zmieni to dochodów i wydatków, niemniej winno to zostać przedstawione Radzie Miasta i wpisane do protokołu z sesji..
Wyjaśniła, że jak zostało zawarte w piśmie Pani Dyrektor w wyniku zmniejszenia niektórych kwot zaoszczędzonych środków, można zwiększyć środki na dwa zadania inwestycyjne, które były w planie, jednak po przetargu i wykonaniu kosztorysu , ich koszt był wyższy niż zakładano, wobec czego kwota wydatków byłaby wyższa
Zadanie inwestycyjne 6080 - zakup modułów sygnałowych na przepompowni zwiększa się dotychczasowy plan z 30.000 na 38.170 zł. zmniejszając inne wydatki
Zadanie inwestycyjne 6070 – budowa osadnika wód popłucznych obecną kwotę 35.000 zł. zwiększa się do kwoty 63.361 zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił Panią Skarbnik o przekazanie przedmiotowego pisma do biura Rady , do wglądu dla zainteresowanych radnych.
Następnie w związku z tym, iż jest to ostatnia sesja w 2006 roku, złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne.


Ad.8. . Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady IV sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:

( Danuta Derebecka ) ( Waldemar Piotrowski)

Wytworzył: M. Westfalewska (20 marca 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (22 marca 2007, 10:34:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2066

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij