Protokół z III Sesji


Protokół Nr III /2006
z III sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 grudnia 2006 roku


Sesja odbyła się w dniu 12 grudnia 2006 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 18.30

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:

1.Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miasta Chełmna

3. Stanowisko w sprawie powstania w Urzędzie Miasta Chełmna Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości i Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju
Gminy Kamień Krajeński

4. Sprawa uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełmna

5. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

6. Sprawa stawek podatku od nieruchomości.

7. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

9. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady III sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.Ad.2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miasta ChełmnaPrzewodniczący obrad p Piotrowski – poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Miasta. Następnie informując, że wszystkie propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad muszą uzyskać aprobatę wnioskodawcy, zapytał czy radni mają jakieś propozycje ( wniosek stanowi załącznik nr 27 do protokołu )

Radny p. Dzikowski – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 - Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własności Miasta. Jako uzasadnienie zwrócił uwagę, że sesja została zwołana w terminie siedmiodniowym , wobec czego Komisje Rady miały zbyt mało czasu na przeanalizowanie propozycji Zdaniem mówcy projekt uchwały należy doprecyzować, omówić na posiedzeniach komisji i przedłożyć pod obrady następnej sesji Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał Burmistrza, czy wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyraził zgodę

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego Dzikowskiego dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 8 - Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Miasta

Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przeciw głosował 1 radny, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził , że wniosek został przyjęty większością głosów, wobec czego punkt zostanie zdjęty z porządku obrad.
Ad.3. Stanowisko w sprawie powstania w Urzędzie Miasta Chełmna Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości i Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia
Centrum Rozwoju Gminy Kamień KrajeńskiPrzedstawiciel Stowarzyszenia p. Kowalski – przedstawił projekt stanowiska ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem (stanowi załącznik nr 3 do protokołu) Poinformował, że stowarzyszenie działa już od pewnego czasu i ma pewne doświadczenia. Zarejestrowane jest w Krajowym Systemie Usług, który działa pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyjaśnił, ze jest to elitarna jednostka skupiająca 120 organizacji głównie pozarządowych działających na niwie wspierania przedsiębiorczości w kraju. Aby być członkiem tej organizacji należy spełniać dość poważne warunki, posiadać niezbędne certyfikaty. Wszyscy konsultanci pracujący w ramach tych organizacji muszą na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje, co jest sprawdzane poprzez testy kompetencji. Dodał, że 10 grudnia ubiegłego roku stowarzyszenie podpisało porozumienie z Burmistrzem Miasta Chełmna, na mocy którego organizacja zobowiązała się do pomocy mieszkańcom Chełmna zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. Na realizację tego projektu, pod nazwą Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Chełmnie uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego wsparcie w wysokości ponad milion złotych, które w całości zostanie w Chełmnie. Z tego kwota ponad 700 tys. zł. są to środki na bezpośrednie dotacje dla Przedsiębiorców na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej , ponadto jest to również bezpłatne doradztwo i szkolenia dla tych osób. W ub. miesiącu udało się sfinalizować drugie zobowiązanie, a mianowicie udało się uzyskać wsparcie na powołanie i działanie punktu konsultacyjnego w ramach krajowej sieci usług, który działa na rzecz przedsiębiorców już funkcjonujących. Ponadto rozpoczęto remont dwóch pomieszczeń w urzędzie miasta, które będą siedzibą stowarzyszenia. Na realizację tego projektu do końca przyszłego roku uzyskano wsparcie w wysokości ponad 170 tys. zł. w tym bezpośrednio na inwestycje czyli na remont i wyposażenie pomieszczeń ponad 80 tys. zł – te środki pozostaną w urzędzie. Kontynuując zwrócił uwagę, ze jest to organizacja pozarządowa, nie prowadząca działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie posiadająca własnych dochodów. Środki uzyskiwane na realizację projektów nie w pełni pokrywają koszty np.: obsługa bankowa, obsługa księgowa, konieczność popłacenia certyfikatów , na to należy znaleźć inne środki, ponieważ w ramach projektów pieniędzy na to nie ma. Po za tym zatrudnionych jest na stale 9 osób i współpracuje się z kolejnymi 9 , osoby te trzeba szkolić również częściowo na koszt organizacji. Podkreślił, że mieszkańcom z miasta bezpośrednio przekazane będzie ponad 100 tys. zł. w gotówce i środkach trwałych, bezpośrednio na rozpoczęcie działalności gospodarczej przekazane będzie ponad 700 tys. zł. Ponadto wszystkie osoby uzyskają wsparcie, wszechstronną pomoc informacyjną i doradczą. Wyraził nadzieję, że to, co organizacja przekaże przedsiębiorcom oraz to, co zostało zainwestowane w pomieszczenia zostanie w mieście. W związku z powyższym wyraził zdziwienie zapisem zawartym w opinii komisji budżetu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdzając , że wpłynęły opinie komisji poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, z uwagi na obszerność opinii tej komisji o zapoznanie radnych z jej treścią .Przewodniczący KB p. Wygnański – przedstawił opinię komisji budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – uzyskawszy zgodę przewodniczących komisji odczytał opinie pozostałych komisji rady, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku, Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
Środowiska ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 6 do protokołu )
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu)

Radny p. Błażejewicz - stwierdzając, że inicjatywa jest cenna wyraził dwie wątpliwości, jedną dotyczącą samego projektu stanowiska – stwierdził, że jest za wsparciem stowarzyszenia w kwocie 30 tys. zł., niemniej sprzeczne , zdaniem mówcy są pewne zapisy, a mianowicie zapisano „na dofinansowanie działań„ następnie dodano zapis , że kwota zostanie zwrócona. Stwierdził, że słowo dofinansowanie oznacza, że przekazuje się środki bezzwrotnie. Skoro więc środki mają być zwrócone należy nazwać to pożyczką. Poprosił o wyjaśnienie.
Druga sprawa – poprosił referenta o informację, czy przyznane środki stowarzyszenie samo dzieliło na poszczególne elementy, czy odgórnie wskazano na co mają być przeznaczone.
Kontynuując wyraził opinię, że o ile jest taka możliwość, należy środki te podzielić inaczej, bowiem same szkolenia nie ograniczą bezrobocia i lepiej więcej środków przeznaczyć na konkretne zadania

Radna p. Neumann - zwracając się do referenta poprosiła o wyjaśnienie następującej kwestii, a mianowicie, czy kwota 176 tys. zł. na remont i wyposażenie dwóch pomieszczeń nie jest zbyt wygórowana. Poprosiła również o informację co będzie w roku 2008. Stwierdzając, że idea jest dobra i pożyteczna, zapytała czy takie dotacje w kwocie ponad milion złotych jak w roku 2007 będą zagwarantowane również na rok 2008 i lata następne. Czy zadanie to będzie mogło być kontynuowane, czy ich finansowanie spadnie na budżet miasta, czy miasto będzie mogło ten ciężar udźwignąć.

Radny p. Wrażeń - zwracając się do referenta poprosił o informację jaką dużą gminą czy miastem jest Kamień Krajeński, jakie duże jest tam bezrobocie oraz skoro program działa od połowy 2005 roku jakie są namacalne tego efekty. Dodał, że pomysł jest przedni, jednak chciałby posiadać wiedze jak duże jest tam bezrobocie i ilu ludzi skorzystało z programu. Ponadto porosił o informację jakie inne miasta do programu przystąpiły.

Radny p. Jurczak – zwracając się do referenta zadał następujące pytania – przeznaczając środki w wysokości 60 tys. zł. dla konsultantów , ile konsultantów zostanie zatrudnionych z Chełmna.
Ile osób, ponieważ od pewnego czasu już punkt konsultacyjny funkcjonuje, zgłosiło się i wyraziło chęć skorzystania z tych środków. Jak również poprosił o podanie przybliżonąej liczby osób , które otrzymają zatrudnienie, ponieważ taki, zdaniem mówcy jest cel powołania Centrum Przedsiębiorczości , aby złagodzić skutki negatywne istniejącego wysokiego bezrobocia.
Kontynuując poprosił o wyjaśnienie stwierdzenia referenta , iż ma on nadzieję, że pozostanie to w Chełmnie – zapytał czy prelegent ma tylko nadzieję, czy też pewność, że sprzęt ten pozostanie.

Radny p. Knap – stwierdził, że w budżecie miasta kwota 30 tys. zł. nie jest wygórowana i, zdaniem mówcy należy zrobić krok do przodu i pomóc mieszkańcom miasta wyrażającym chęć otwarcia własnej działalności. Zwrócił uwagę, ze nie miasto nie podejmuje żadnego ryzyka, a wyłącznie osoba otwierająca działalność.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił, aby referent tematu ustosunkował się do wypowiedzi radnych.


Przedstawiciel Stowarzyszenia p. Kowalski – wyjaśnił, że organizacja nie zwraca się o pożyczkę, stać organizację na wykonanie wszystkiego za własne środki i żadna windykacja jej nie zagraża. Odnośnie pytania, czy wszystko zostanie w Chełmnie i wcześniejszej odpowiedzi mówcy, iż ma on nadzieję, że tak , poinformowała, że o ile klimat będzie sprzyjający wszystko zostanie i zostaną ściągnięte jeszcze większe środki, jeśli nie cyt.: „ zabieramy zabawki i jedziemy dalej”.
Projekty realizują następujące powiaty: nakielski, sępoleński, tucholski,świecki .
Stwierdził, że organizacja umie i chce pomagać , jej pracownicy są przygotowani i posiadają wszelkie stosowne certyfikaty, niestety na niektóre zadania nie można uzyskać pieniędzy. Są to zadania typowo wewnętrzne takie jak uzyskiwanie i podtrzymywanie certyfikatów, obsługa księgowa, obsługa rachunków bankowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników. Te środki w wysokości 30.000 zł. mają być przeznaczone właśnie ta te zadania.
W ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – promocja przedsiębiorczości realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego są trzy projekty, które z budżetu całego województwo obejmują prawie 40%.
Jeśli chodzi o Kamień Krajeński – poinformował że jest to bardzo mała miejscowość licząca ok. 2.500 mieszkańców, tam ma swoją siedzibę organizacja.
Kontynuując poinformował, że na remont pomieszczeń przeznaczono 13.000 zł.+ 8.000 zł. na wyposażenie . 176 tys. zł. są to środki na wszystko łącznie tj. remont, wyposażenie, pensje konsultantów, pensje personelu, niektóre licencje (np.: Lex) .
Zdaniem mówcy za wiedzę ludzką trzeba zapłacić, a trudno znaleźć odpowiednich konsultantów. Dodał, że w Chełmnie jest zatrudniona dotychczas jedna osoba, jest to pracownik urzędu miasta. Wyraził nadzieję, że na koniec roku w Chełmnie zostanie 3 wykształconych specjalistów , w których ręce będą mogli złożyć swoje losy przedsiębiorcy.
Kończąc stwierdził, że organizacja wystąpiła z ofertą, a decyzja o przystąpieniu należy do radnych.

Radna p. Boruszewska – wskazując na brak podpisu skarbnika miasta pod projektem uchwały zapytała, czy są w budżecie miasta środki na to zadanie.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że na projekcie uchwały nie ma podpisu skarbnika z uwagi na to, że stanowisko staje pod obrady dzisiejszej sesji, natomiast projekt budżetu miasta został przygotowany i złożony do biura rady zgodnie z ustawą przed 15 listopada. Stwierdziła, że na dzień dzisiejszy nie ma w budżecie miasta zaplanowanych środków na ten cel, niemniej projekt budżetu na 2007 rok jest jedynie propozycją i przed zatwierdzeniem są możliwe wszelkie zmiany.Radny p. Wrażeń – podziękował za informację jakiej wielkości miejscowością jest Kamień Krajeński przypominając , że poprzednie pytanie brzmiało również ilu bezrobotnych skorzystało z tej propozycji oraz jak duże bezrobocie jest w Kamieniu Krajeńskim.

Radny p. Dzikowski – przypomniał, że już w poprzedniej kadencji podczas opracowywania strategii miasta uznano, iż pomysł stworzenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości uznano za zasadny i proponowano na to zadania przeznaczenie z budżetu ogromnych środków. Zdaniem mówcy kwota 30.000 zł. wpłacona w formie wadium nie powinna podlegać dyskusji.

Radny p. Giżyński - stwierdził, że dyskusja jest wynikiem nieodpowiedniego przygotowania uzasadnienia dla projektu stanowiska. Zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu zapisano, iż na remont przeznacza się kwotę 170.000 zł., tymczasem Pan Kowalski referując sprawę informuje, iż remont to koszt 80.000 zł. , następnie odpowiadając na pytania radnych wyjaśnił, że jest to kwota zaledwie 13.000 zł.
Kontynuując przypomniał, że referent nie odpowiedział na niektóre pytania m.in. na to, ilu ludzi zostanie zatrudnionych. Zwrócił uwagę na następne nieporozumienie, a mianowicie raz zostało powiedziano, że w kwocie 170.000 zł. znajdują się środki na wynagrodzenia, a następnie, że na remont i wyposażenie.
Zwracając się do radcy prawnego zapytał czy zgodne z prawem, jest wykładanie kwoty 30.000 zł., a następnie odbieranie jej .Ponadto poprosił o konkretne wyjaśnienia, czy środki te zostaną zwrócone to budżetu tak jak zapisano w uzasadnieniu, czy też jest to bezzwrotna dotacja, jak wynika z wypowiedzi referenta.

Radca prawny p. Lewek – informując, że zajmuje stanowisko ad hoc z uwagi a to, iż zastępuje jedyne kolegę Macieja Krystka , który analizował projekt stanowiska.
Stwierdziła, że sam zapis, iż środki zostaną zwrócone jest nie trafiony, ponieważ dofinansowanie oznacza , że jest to bezzwrotne. Jednak sama propozycja , aby środki zostały zwrócone jest zgodna z prawem i nie rodzi żadnych konsekwencji , o ile intencją jest odzyskanie tej kwoty, w takim przypadku zaproponowała użycie zwrotu „użyczenie.”
Kontynuując stwierdziła, że jak wynika z dyskusji środki te mają być przeznaczone na wyposażenie, które zostanie w gestii gminy, wobec czego gmina nic nie straci.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał wypowiedź referenta mówiącą o tym, że na pewne wydatki pisząc projektu nie można uzyskać dofinansowania, bo unia za te wydatki pieniędzy nie zwraca, są to m.in. odnawianie certyfikatów czy też podnoszenie kwalifikacji konsultantów.
Wyjaśnił, że Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Kamienia Krajeńskiego nie jest podmiotem gospodarczym, który wynajmuje pomieszczenia w celu zarobkowania, a organizacją non profit, której miasto jest członkiem. W związku z powyższym gmina nie dofinansowuje żadnego podmiotu zewnętrznego, tylko zamierza podjąć pewne działania umożliwiające mieszkańcom miasta rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też pomoc w jej już prowadzeniu.
Jeśli chodzi o pytanie, czy te pieniądze zostaną zwrócone wyjaśnił, że zarówno te środki, jak i te które gmina uzyskała na wyposażenie i remont zostaną w naszym mieście, gmina wykłada środki dla stowarzyszenia, którego jest członkiem.
Jeśli chodzi o ilość konsultantów poinformował, że stowarzyszenie przygotuje i zostawi w mieście troje w pełni przygotowanych konsultanów.

W dalszej części wypowiedzi poinformował zebranych, że osoba składająca wniosek zostanie przeszkolona, w pełni przygotowana, a jej biznes – plan zostanie wysłany do grupy ekspertskiej urzędu marszałkowskiego, gdzie poddany będzie dogłębnej analizie, a eksperci wskażą miejsca, w których biznes plan stwarza zagrożenia . Bisnes plan po poprawieniu wróci i wówczas wypłacana będzie dotacja w przewidzianej przez projekt kwocie, maksymalnie do 20 tys. zł.

Radny p. Błażejewicz - stwierdził, że nie podlega dyskusji fakt, iż pomysł jest dobry, niemniej projekt uchwały zawiera wiele nieprecyzyjnych sformułowań m.in. zapis w punkcie 2 - kwota będzie zwrócona do końca roku budżetowego, doprowadził do zmylenia radnych, którzy potraktowali to jak pożyczkę, tymaczsem okazuje się , że nie ma to być pożyczka, a dofinansowanie. Zdaniem mówcy skoro ma to być dofinansowanie należy wykreślić zapis , że kwota zostanie zwrócona.
Zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy przed głosowaniem w celu ustalenia nieścisłości i dokonanie ewentualnych poprawek.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poprosiła referenta o jednoznaczne doprecyzowanie zapisów, ponieważ z rozmów jakie zostały przeprowadzone wcześniej wynikało, że jest to pożyczka zwrotna spowodowana tym, że są problemu z otrzymaniem kredytu w odpowiednim czasie, a działalność musi być realizowana. Dodała, że o ile to ma być rzeczywiście dotacja, należy doprecyzować zapisy.

Radny p. Gizyński – poparł wypowiedź radnego Błażejewicza informując jednocześnie, że komisja , której przewodniczy poprosiła na swoje posiedzenia p. Lippki, niestety jej członkowie nie uzyskali żadnych potrzebnych informacji, stad wątpliwości.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał por głosowanie wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy organizacyjnej

Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza poprosił o informację od jakiego czasu Pan Burmistrz podejmował współpracę z tym stowarzyszeniem, dlaczego jest to omawiane w takim trybie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając na pytanie przedmówcy wyjaśnił, że minął blisko rok od podpisania porozumienia, niemniej spotkania odbywały się dużo wcześniej.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że podczas pzrerwy zostały dopracowany projekt stanowiska i zmiany zostaną zgłoszone w formie autopoprawki .

Z-ca Burmistrza p., Jagodziński – zgłosił autopoprawkę do projektu stanowiska jak niżej:
- podstawa prawna pozostaje bez zmian,.
- punkt 1 - również pozostaje bez zmian
- punkt 2 - ostatnie zdanie „ kwota ta zostanie zwrócona do końca roku budżetowego „ zostaje wykreślone. Po zmianie punkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Na dofinansowanie działań Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński do kwoty 30.000 zł., zabezpieczając te środki w budżecie na 2007 rok”
- dopisuje się punkt 3 w brzmieniu:” Zobowiązuje się Burmistrza miasta Chełmna do spiosania stosowanego porozumienia ze Stwowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński gwaratujacego pzrekazanie wyposazenia biura w wysokosci dofinansowania po zakończeniu realziacji zadania”
- W uzasadnieniu dokonuje się następującej zmiany : po słowach „Informuję, że rola urzędu miasta będzie polegała wykreśla się słowo „ wyłącznie” i pozostawia zapis pomieszczeń do funkcjonowania Centrum. Wszystkie koszta organizacyjne pokryje Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński . Następne zdania , aż do końca należy wykreślić.

Przewodniczący obradp. Piotrowski – poddał pod głosowania projekt stanowiska zawarty w druku nr 1 .

Za przyjęciem stanowiska z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki głosowało
21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Stanowisko Rady Miasta Chełmna z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powstania w Urzędzie Miasta Chełmna Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy Kamień Krajeński zostało przez Radę przyjęte jednogłośnie
( stanowi załącznik nr 8 do protokołu )
Ad.4. Sprawa uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełmna


Autor opracowania p. Szymusik – przedstawił projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu ). Dodał, że o ile radni mają wątpliwości, prosi o zadawanie pytań, na które udzieli odpowiedzi.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu )
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że Uchwała nr III/14/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu )
Ad.5. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było .

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwałą Nr III/15/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu )

Ad.6. Sprawa stawek podatku od nieruchomości.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 17 do protokołu . Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 18 do protokołu )

Radny p. Błażejewicz –wskazując na paragraf 1 pkt 2 , zwrócił uwagę, że w podpunktach brakuje oznaczenia literką c. Zapytał czy jest to błąd maszynowy, czy też brakuje jednego podpunktu.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że uwaga jest słuszna jest to błąd maszynowy i oznaczenia literowe należy poprawić.

Radny p. Ziemecki – wskazując na podpunkt d – stwierdził, że proponowane stawki przez Ministra Finansów wszędzie są najwyższe, a miasto proponuje niższe, natomiast w tej pozycji stawka od kilku lat jest na maksymalnym poziomie ustalonym przez Ministra Finansów.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że zostały zmienione przepisy, uprzednio tak jak dla innych podmiotów, również dla służby zdrowia stawki były takie same jak dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,. Obecnie Minister Finansów ustalił stawki o wiele niższe , a mianowicie 3, 75 zł. od 1 metra, gdzie pozostałe jednostki prowadzące działalność gospodarczą płaca ponad 18 zł. za metr. W związku z powyższym miasto nie obniżało już i tak bardzo niskiej stawki.

Radny p. Knap - zwracając się do skarbnika przypomniał, że w obecnie obowiązującej uchwale był podpunkt c zawierający zapis o prowadzaniu działalności gospodarczej – usługi dla ludności, obecnie nie ma tego podpunktu. Poprosił o informację dlaczego tak jest. Zwrócił uwagę, ze te stawki płacili rzemieślnicy zanikających zawodów jak szewc , szklarz, były one niższe. Poprosił, aby rozważyć pozostawienia w dalszym ciągu niższych stawek dla tych osób.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – podziękowała za zwrócenie uwagi. Stwierdziła, że od Rady zależy czy zostanie dopisany punkt c dotyczący rzemieślników świadczących usługi dla ludności i wówczas nie będzie zmieniona numeracja, czy też wszystkie podmioty gospodarcze mają być traktowane równo. Poinformowała, że istnieje możliwość prawna zróżnicowania stawek i rzeczywiści uprzednio stawki były niższe.

Radny p. Wrażeń – zasugerował aby obniżeniem stawek podatkowych wspomóc osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą.Radny p. Giżyński – stwierdził, że podatek od nieruchomości jest jednym z ważnych elementów aktywnego zwalczania bezrobocia. Poinformował, że w innych miastach istnieją programy pomocowe dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy, a nie ma tego w naszym mieście, poprosił o informację.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego Wrażnia stwierdził, że jedyną możliwością wspierania przedsiębiorców może być uchwała o ulgach podatkowych. Taka uchwałą funkcjonowała w mieście. Zasugerował przygotowanie i podjęcie takiej uchwały.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że sprawa ulg podatkowych powinna zostać rozpatrzona na jednej z kolejnych sesji, ponieważ w tym punkcie omawiane są stawki podatku od nieruchomości.
Odpowiadając radnemu Wrażniowi – wyjaśnił, że Rada może ustalić różne wysokości podatku dla poszczególnych płatników. Stwierdził, że i ile radny ma konkretna propozycję może przedstawić zapis i wskazanie w jakim punkcie ma zostać wprowadzony

Radny p. Wrażeń – poprosił o przegłosowanie propozycji aby osoby nowe rozpoczynające działalność korzystające z programu, który był tematem obrad dzisiejszej sesji, przez najbliższe trzy lata byli zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o doprecyzowanie wniosku , który ma zostać przegłosowany.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska –wyjaśniła, że czymś innym jest ustalenie stawek podatku od nieruchomości, a czymś innym stosowanie ulg i zwolnień podatkowych.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że o ile planuje się wprowadzenie ulg podatkowych należy wstrzymać się do czasu ustalenia przez Komisję Europejską nowych zasad pomocy publicznej

Radny p. Knap – zwracając się do Skarbnika Miasta zapytał czy uchwała zawierająca zapis o niższych stawkach dla rzemieślników funkcjonuje do dziś.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że o ile radny składa propozycję zróżnicowania stawek , a Rada wyrazi na to zgodę, można wprowadzić punkt c- czyli obniżenie stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą usługową dla ludności, należy wówczas podać stawkę

Radny p. Knap – złożył wniosek aby podatek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą usługową dla ludności, pozostał na na poziomie roku ubiegłego.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że skoro nie jest wyszczególniona stawka podatku dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności należy domniemać, że te osoby są zwolnione z podatku i nie będą go płacić w roku 2007, zdaniem mówcy tak wynika z materiałów.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, ze zostało wyróżnione od prowadzenia działalności gospodarczej i dodatkowy podpunkt dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności, obecnie w tym miejscu jest kreska i może zostać podatek niezróżnicowany w roku 2007 , bądź w miejsce kreski należy wpisać inną wysokość podatku dla tej grupy podatników.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, ze nie powinno się prowadzić dyskusji czy chce się wprowadzać zmiany czy też nie. Każdy radny ma prawo zażądać przerwy, radny Knap skonsultuje swoją propozycję ze Skarbnikiem Miasta i po przerwie złoży wniosek , który zostanie przegłosowany.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radny p. Knap – zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały w punkcie c zapis -
Dla rzemieślników świadczących usługi dla ludności 16,20 zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego Pana Knapa
Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się do głosu
Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowaną zmianą

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu)


Ad.7. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 20 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu . Poprosiła o przyjęcie uchwały.Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię komisji Budżetu ( opinia stanowi załącznik nr 22 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu )Ad.8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał zebranych z informacjami o złożonych oświadczeniach majątkowych :
- Burmistrza Miasta ( informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu ),
- Naczelnika Urzędu Skarbowego (informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu ),
- Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ( informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu ),

Ad.9 Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady III sesji rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:


( Danuta Derebecka ) ( Waldemar Piotrowski)

Wytworzył: Marzanna Westfalewska (20 marca 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (22 marca 2007, 09:36:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2639

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij