Protokół z II sesji

Protokół Nr II/2006
z II sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 5 grudnia 2006 rokuSesja odbyła się w dniu 5 grudnia 2006 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.30
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 5 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Stwierdzenie quorum

3. Sprawa wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

4. Złożenie ślubowania przez radnego.

5. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miasta Chełmna.

6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

7. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej

8. Sprawa powołania Komisji Budżetu

9. Sprawa powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

10. Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

11. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

12. Sprawa wybory przewodniczącego Komisji Budżetu

13. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

14. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

15. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

16. Interpelacje radnych

17. Wolne wnioski i informacje

18. Zakończenie.
Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia II sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

Punkt 2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
Dodał, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu).Punkt 3. Sprawa wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).
Poinformował, że otrzymał pismo Komisarza Wyborczego w Toruniu, z którego wynika, że kolejno najwyższą ilość głosów na liście nr 18 w okręgu wyborczym nr 2 otrzymał Pan Jarosław Wygnański. (Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Dodał, że p. Wygnański złożył stosowne oświadczenie (Załącznik nr 6 do protokołu)

Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/4/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu (Załącznik nr 7 do protokołu).
Punkt 4. Złożenie ślubowania przez radnego

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poprosił wszystkich o powstanie, a poczet sztandarowy o wprowadzenie sztandaru miasta.

Następnie odczytał tekst ślubowania i wyjaśnił, że radny odpowiada „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców’

Pan Jarosław Wygnański – odpowiedział „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 5. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miasta Chełmna

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad II sesji, a następnie zwrócił się z pytaniem, czy radni mają propozycje dotyczące zmian przesłanej propozycji porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna”. Zaproponował, aby punkt ten był rozpatrywany, jako punkt 15 porządku obrad, a kolejne punkty otrzymają o jeden numer wyższy.
Zwrócił się do Burmistrza Miasta, jako autora wniosku o zwołanie sesji, o wyrażenie zgody na rozszerzenie porządku obrad.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta propozycję rozszerzenia porządku obrad.

Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła propozycję wprowadzenia, jako punkt 15 porządku obrad „Sprawę ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta”.
W związku z powyższym przystąpił do realizacji porządku obrad.
Punkt 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – złożył ślubowanie: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w imieniu wszystkich radnych złożył Burmistrzowi Miasta p. Kędzierskiemu gratulacje i wręczył symboliczną wiązankę kwiatów. Następnie przekazał „łańcuch z herbem miasta”, stanowiący insygnia władzy Burmistrza Miasta.


Burmistrz Miasta p. Kedzierski zwracając się do wszystkich obecnych stwierdził, cyt.: „Staję tu przed Państwem, po raz drugi, w takiej samej roli.
Roli człowieka mającego zaszczyt piastować odpowiedzialną funkcję Burmistrza Miasta Tak samo jak cztery lata temu jestem pełen wiary, że uda się nam zbudować lepszą przyszłość w Chełmnie i pełen pewności, że właściwie jesteśmy tu tylko po to, by służyć jego mieszkańcom.
Robiąc coś, zawsze jesteśmy zdani na oceny i rozliczenia. Obecne wybory
samorządowe pokazały, że owo rozliczanie wypadło dla mnie i dla wielu z nas
pozytywnie. To może być potężny zastrzyk energetyczny. Poparcie i zaufanie chełmińskiej społeczności pozwala naładować akumulatory do kolejnych lat zarządzania miastem.
Jakie to będzie działanie, po części Państwo już wiecie, będzie to na pewno
śmiała kontynuacja, zresztą akceptowana przez wyborców, po części wytyczanie
kierunków nastawionych na rozwój, o czym zadecydujemy wspólnie.
Chciałbym, by nie było to czysto technologiczne sprawowanie władzy, a kreowanie wizji przyszłości naszego miasta, także wbrew realiom i ograniczeniom. A stwierdzenie Sofoklesa, że "cel zamierzony i cel osiągnięty, to nigdy nie jest to samo" pozwala na optymizm, że można osiągnąć więcej, lepiej niż się zaplanowało. Chełmno zasługuje na wszystko, co najlepsze.
I tego się trzymajmy.. Proponuję Państwu pełne współdziałanie. Odstąpienie od interesów partii politycznych, komitetów wyborczych i klubów. Proponuję Państwu, by jedyną partią, klubem, czy komitetem, którego interesy będzie prezentować, stało się Chełmno. Myślę, że mieszkańcy miasta tego właśnie od nas oczekują. Wiele mówi się ostatnio w mediach o sposobie sprawowania władzy, pojawiają się zwolennicy rządów tzw. „silnej ręki”, inni są zwolennikami innej formy zarządzania. Cztery ostatnie lata przyniosły oczekiwane efekty. Moje postępowanie przez następną kadencję będzie podobne, myślę, że Montewski – twórca trójpodziału władzy i tym razem miał rację, twierdząc, że „kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążyli za nim” i do tego wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił wszystkich o powstanie i o wyprowadzenie sztandaru miasta Chełmna.
Punkt 7. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał projekt uchwały przedstawiony w druku nr 2 (Załącznik nr 8 do protokołu) Poinformował, że akces pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili następujący radni: radny p. Lesław Giżyński, radna p. Katarzyna Neumann, radny p. Zdzisław Szok, radny p. Michał Wrażeń i radny p. Andrzej Tarnawski. (Załącznik nr 9 do protokołu).

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są inni chętni do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/5/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr 10 do protokołu).
Punkt 8. Sprawa powołania Komisji Budżetu

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał projekt uchwały przedstawiony w druku nr 3 (Załącznik nr 11 do protokołu) Poinformował, że akces pracy w Komisji Budżetu zgłosili następujący radni: radna p. Genowefa Boruszewska, radny p. Jarosław Wygnański, radna p. Danuta Konowalik, radny p. Tadeusz Gzella, radny p. Adam Ziemecki (Załącznik nr 12 do protokołu).

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są inni chętni do pracy w Komisji Budżetu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/6/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr 13 do protokołu).
Punkt 9. Sprawa powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał projekt uchwały przedstawiony w druku nr 4 (Załącznik nr 14 do protokołu) Poinformował, że akces pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgłosili: radny p. Tadeusz Schmelter, radny p. Grzegorz Dzikowski, radny p. Jacek Kordowski, radny p. Piotr Janowski i radna p. Małgorzata Lenartowska – Gostkowska. (Załącznik nr 15 do protokołu).

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są inni chętni do pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/7/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr 16 do protokołu).
Punkt 10. Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał projekt uchwały przedstawiony w druku nr 5 (Załącznik nr 17 do protokołu) Poinformował, że akces pracy w Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zgłosili: radny p. Władysław Knap, radny p. Marian Mikrut, radna p. Maria Rostek, radny p. Jan Jurczak, radny p. Janusz Błażejewicz. (Załącznik nr 18 do protokołu).

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem, czy są inni chętni do pracy w Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/8/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna. (Załącznik nr 19 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z podjęciem uchwał o powołaniu Komisji Rady ogłosił przerwę w obradach w celu wskazania z grona członków Komisji kandydatów na ich przewodniczących.- Po przerwie –Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał..
Punkt 11. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 (Załącznik nr 20 do protokołu)

Radny p. Wrażeń - w imieniu członków Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnego p. Giżyńskiego na przewodniczącego komisji.

Radny p. Giżyński – wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwał z uwzględnieniem w § 1 nazwiska radnego Lesława Giżyńskiego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Załącznik nr 21 do protokołu)
Punkt 12. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7. (Załącznik nr 22 do protokołu)

Radny p. Boruszewska - w imieniu członków Komisji Budżetu zgłosiła kandydaturę radnego p. Wygnańskiego na przewodniczącego komisji. Dodała, że p. Wygnański jest absolwentem UMK w Toruniu. Po studiach pracował jako asystent na Wydziale UMK, następnie kierował laboratorium, później był Prezesem Spółki w Zegartowicach, Dyrektorem Spółki w Zegartowicach, od 1991 roku jest właścicielem Firmy „PRODUKT”, a od 8 lat jest nauczycielem w Liceum Katolickim. Posiada przygotowanie, jako księgowy bilansista.

Radny p. Wygnański – wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwał z uwzględnieniem w § 1 nazwiska radnego Jarosława Wygnańskiego.
.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/10/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu (Załącznik nr 23 do protokołu)Punkt 13. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 (Załącznik nr 24 do protokołu)

Radny p. Dzikowski - w imieniu członków Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnego p. Kordowskiego na przewodniczącego komisji. Dodał, że Pan Kordowski z grona członków Komisji posiada najdłuższy staż w samorządzie, a ponadto jako nauczyciel i dyrektor szkoły jest związany z oświatą, natomiast jako trener piłkarski jest związany ze sportem.

Radny p. Kordowski – wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwał z uwzględnieniem w § 1 nazwiska radnego Jacka Kordowskiego..

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/11/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (Załącznik nr 25 do protokołu)
Punkt 14. Sprawa wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 9 (Załącznik nr 26 do protokołu)

Radny p. Knap - w imieniu członków Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnego p. Jurczaka na przewodniczącego komisji, który sprawował tę funkcję w poprzedniej kadencji.

Radny p. Jurczak – wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwał z uwzględnieniem w § 1 nazwiska radnego Jana Jurczaka

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/12/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska (Załącznik nr 27 do protokołu)
Punkt 15. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem (Załącznik nr 28 i nr 29 do protokołu).
Dodał, że analizował uchwały innych Rad Miasta porównywalnych z Chełmnem; jak Brodnica, Wąbrzeźno, Chełmża i stwierdził, że uposażenie Burmistrza Miasta Chełmna jest w dolnych granicach uposażeń pozostałych Burmistrzów. Zaproponował podwyżkę w granicach 10%.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr II/13/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna (Załącznik nr 30 do protokołu).


Punkt 16. Interpelacje radnych.

Przewodniczący obrad poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nie wpłynęły żadne interpelacje.
Punkt 17. Wolne wnioski i informacje

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował za jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia.
Następnie zwrócił się z prośbą o przystąpienie do prac nad projektem budżetu miasta.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – zaapelował do Komisji Rady Miasta o przystąpienie do opracowania planów pracy na 2007 rok.
Poinformował, że zostanie zwołana sesja w trybie art. 20 ust. 3, która odbędzie się dnia 12 grudnia br. i podczas jej obrad będą przeanalizowane uchwały okołobudżetowe.

Powiadomił, że otrzymał pismo Z-cy Burmistrza p. Nowickiej przekazujące sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi. (Załącznik nr 31 do protokołu) Dodał, że radni mogą zapoznać się z treścią sprawozdania w Biurze Rady Miasta.

Dodał, że wpłynęło pismo p. Lesława Giżyńskiego powiadamiające o utworzeniu Klubu Radnych „Forum samorządowe i sprawiedliwość” – (Załącznik nr 32 do protokołu).

Radny p. Kordowski - stwierdził, że Straż Miejska przegrała „batalię psich odchodów”, ponieważ nadal ten problem istnieje i poprosił Burmistrza Miasta o informację na temat zakupu odkurzacza psich odchodów, który w innych miasta już był testowany.
Następnie poruszył sprawę znaków drogowych na ulicach miasta. Stwierdził, że są one ustawiane w różnych odległościach od krawężnika. Zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego o uporządkowanie tej sprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Nawiązał do sprawy kratek ściekowych na ulicy Grudziądzkiej, które pod ciężarem samochodów dostawczych są załamywane. Zdaniem mówcy przez wiele tygodni nie były one oczyszczane w związku z czym, rynienki nie są drożne. Zaapelował o przystąpienie do prac zabezpieczających przed dalszym zapadaniem kratek ściekowych.
Zwrócił uwagę, że na terenie miasta jest wiele stancji transformatorowych, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń w związku z czym poprosił o nawiązanie kontaktu z energetyką w sprawie usunięcia tych nieprawidłowości.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że z uwagi na zbliżający się okres świąteczny wiele firm kredytowych rozwiesza swoje reklamy w różnych miejscach np. na drzewach. Zasugerował, aby służby porządkowe zajęły się tym tematem.
Następnie przypomniał sprawę kratki ściekowej na ulicy Polnej, przy wjeździe do Elmetu. Dodał, że kratka została zapchana przez korzenie drzew i mimo jej udrożnienia, nie spełnia swojej roli.
Poinformował, że na jednej z sesji poprzedniej kadencji zgłaszał wniosek do Burmistrza Miasta o przedstawienie zagospodarowania działki i podanie, czy przynosi ona zyski, czy starty, do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi mówca nie otrzymał.

Radny p. Giżyński – nawiązując do terminu kolejnej sesji (12 grudnia), podczas obrad której mają być omówione uchwały okołobudżetowe poprosił o informację, kiedy radni otrzymają materiały, aby móc przeanalizować je na posiedzeniach Komisji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że materiały na kolejną sesję zostaną przekazane radnym w dniu jutrzejszym tj. 6 grudnia br.
Punkt 18. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady II sesji Rady Miasta Chełmna.Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)

Wytworzył: M. Westfalewska (20 marca 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (21 marca 2007, 12:38:21)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (22 marca 2007, 09:41:43)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij