Protokół z I sesji

Protokół Nr I /2006 z I sesji Rady Miasta Chełmna
 z dnia 27 listopada 2006 roku

Sesja odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku
i trwała od godz. 11.00 do godz. 12.00

Na ogólną ilość 20 radnych obecnych na sesji było 20 radnych, co stanowi 100%
Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Chełmna - stwierdzenie quorum - wyznaczenie sekretarza obrad
3 . Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Miasta - przegłosowanie poprawek
4. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego
5. Sprawa wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora
7. Sprawa wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta
8. Wolne wnioski i informacje
9. Zakończenie

Ad. 1 Otwarcie
Radny Senior p. Schmelter - zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym, jako najstarszy wiekiem radny otworzył obrady I sesji w V kadencji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości. Przypomniał, że proponowany porządek obrad I sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Ad 2 .Złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Chełmna
Radny Senior p. Schmelter – stwierdził , że radni złożą ślubowanie w następujący sposób - po odczytaniu treści ślubowania, najmłodszy radny odczyta w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno wstaną i wypowiedzą słowo „ślubuję”. Poinformował, że radni mogą dodać słowa „ tak mi dopomóż Bóg” Stwierdzając , że najmłodszym radnym V kadencji jest pani Małgorzata Lenartowska – Gostkowska wyznaczył ją do wyczytania nazwisk radnych do ślubowania. Następnie odczytał treść ślubowania : „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”

Radna p. Lenartowska – Gostkowska - kolejno wyczytała nazwiska radnych , którzy złożyli ślubowania i tak:
Radny Janusz Błażejewicz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radna Genowefa Boruszewska Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Grzegorz Dzikowski Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Lesław Giżyński Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Tadeusz Gzella Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Piotr Janowski Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Jan Jurczak Ślubuję,
Radny Władysław Knap Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radna Danuta Konowalik Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Jacek Kordowski Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radna Małgorzata Lenartowska Gostkowska Ślubuję,
Radny Marian Mikrut Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radna Katarzyna Neumann Ślubuję,
Radny Waldemar Piotrowski Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radna Maria Rostek Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Tadeusz Schmelter Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Zdzisław Szok Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Andrzej Tarnawski Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Michał Wrażeń Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,
Radny Adam Ziemecki Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg,

Radny Senior p. Schmelter – podziękował radnym za złożenie ślubowania życząc pomyślności oraz sukcesów w pełnieniu zaszczytnych funkcji radnych Miasta Chełmna.
Następnie poinformował, że wybrany przez społeczeństwo Burmistrz Miasta Pan Mariusz Kędzierski złoży ślubowanie na jednej z kolejnych sesji , co zgodnie z prawem może nastąpić dopiero po ogłoszeniu zbiorczych wyników głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

- stwierdzenie quorum
Radny Senior p. Schmelter – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- wyznaczenie sekretarza obrad
Radny Senior p. Schmelter – na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

Ad. 4. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego
Radny Senior p. Schmelter – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1
( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) oraz oświadczenie pana Mariusza Kędzierskiego o zrzeczeniu się mandatu ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Schmelter - stwierdził, że Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

Ad. 6. Sprawa wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Przewodniczący obrad p. Schmelter – przedstawił projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 6 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta

Radny p. Dzikowski – zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Piotrowskiego. Poinformował, że radny Pan Piotrowski ma doświadczenie w pracy w samorządzie, ponieważ był niegdyś członkiem Zarządu Miasta, ponadto przez wiele lat piastował kierownicze stanowisko w jednostce podległej miastu.

Przewodniczący obrad p. Schmelter – zapytał czy radny wyraża zgodę
Radny p. Piotrowski - wyraził zgodę ( oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 8 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Schmelter - w związku z brakiem innych kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta , informując, że wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

Radny p. Jurczak - zgłosił kandydaturę radnego Dzikowskiego.

Radny p. Dzikowski – wyraził zgodę

Radny p. Błażejewicz- zgłosił kandydaturę radnego Kordowskiego

Radny Kordowski - wyraził zgodę

Radna p. Neumann – zgłosiła kandydaturę radnej Lenartowskiej - Gostkowskiej

Radna p. Lenartowska Gostkowska wyraziła zgodę

Radny p. Szok - zgłosił Kandydaturę radnego Tarnawskiego

Radny p. Tarnawski - wyraził zgodę

Przewodniczący obrad p. Schmelter – w związku z brakiem innych kandydatur – poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w osobach – radny p. Dzikowski, radny p. Kordowski, radna p. Lenartowska - Gostkowska, radny p. Tarnawski
Za przyjęciem powyższego składu komisji skrutacyjnej głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Stwierdził, że radni jednogłośnie wybrali skład komisji skrutacyjnej, następnie ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Schmelter - stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie poprosił Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawianie zasad głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Kordowski – poinformował, że głosowanie będzie przebiegało w następujący sposób: Każdy radny otrzyma kartę do głosowania, na której znajduje się nazwisko kandydata. Na karcie znajdują się dwie kratki – „jestem za” i „ jestem przeciw”. Jeśli radny nie zakreśli żadnej pozycji , będzie to uznane za wstrzymanie się od głosu, natomiast jeśli radny zakreśli obydwie pozycje, głos będzie uznany za nieważny. Następnie sprawdził, że urna do głosowania jest pusty i poprosił najmłodszego radnego o wczytywanie z listy nazwisk radnych i przystąpienie do głosowania

Przewodniczący obrad p. Schmelter – po głosowaniu ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Kordowski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Schmelter – stwierdził, że w związku z jednogłośnym wyborem Pana Waldemara Piotrowskiego na Przewodniczącego Rady Miasta uznaje, iż Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu)

Ad.6. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Rady V kadencji

Przewodniczący obrad p. Schmelter – złożył gratulację Panu Piotrowskiemu wybranemu jednogłośnie na Przewodniczącego Rady życząc mu sukcesów w pracach na rzecz miasta w czasie trwania V kadencji. Następnie przekazał prowadzenie obrad nowowybranemu Przewodniczącemu Rady,

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski - podziękował za zaufanie, jakim został przez radnych obdarzony , deklarując jednocześnie , że zrobi wszystko, aby tego zaufania nie zawieść i sprostać wszystkim zadaniom nałożonym na to zaszczytne stanowisko.

Ad. 7 .Sprawa wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu ) , następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta

Radny p. Kordowski – zgłosił kandydaturę radnego p. Błażejewicza . Stwierdził, że kandydat wiele lat pracował w samorządzie, najpierw jako radny i członek Zarządu Miasta , następnie przez cztery lata jako Zastępca Przewodniczącego Rady

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - zapytał, czy radny wyraża zgodę.

Radny p. Błażejewicz - wyraził zgodę ( oświadczenie o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 12 do protokołu )

Następnie w związku z brakiem innych kandydatur poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej

Radny p. Jurczak – zaproponował pozostawienie poprzedniego składu komisji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem innych propozycji poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej w osobach: radny p. Dzikowski, radny p. Kordowski, radna p. Lenartowska Gostkowska, radny p. Tarnawski

Za powołaniem komisji skrutacyjnej w powyższym składzie głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład komisji skrutacyjnej. Następnie ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Kordowski – stwierdził, że sposób głosowania jest taki sam jak przy wyborze Przewodniczącego, po sprawdzeniu czy urna jest pusta poprosił o przystąpienie do głosowania.

Po głosowaniu Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p,. Kordowski – odczytał protokół z głosowania ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku tym , iż w głosowaniu tajnym radni większością głosów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta wybrali Pana Janusza Błażejewicza uznaje, iż Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu) Następnie pogratulował radnemu Błażejewiczowi

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje

Radny p. Błażejewicz – podziękował z zaufanie jakim radni obdarzyli mówce powierzając mu funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta. Informując, że przez poprzednie cztery lata współpraca z ówczesnym Przewodniczącym Rady Miasta p. Mittelstaedtem była bardzo dobra wyraził przekonanie , że tak samo będzie podczas trwania V kadencji

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przypomniał, że przed sesją Radni potrzymali ustawę o samorządzie gminnym oraz statut miasta, dwa bardzo ważne dokumenty, które każdy radny winien znać. Ponadto radni otrzymali projekt budżetu miasta na 2007 rok, poprosił o zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

Ad. 9. Zakończenie
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady II sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

Protokołowała                                                                            Przewodniczył: (D.Derebecka )                                                                         (W.Piotrowski )

Wytworzył: M. Westfalewska (20 marca 2007)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (20 marca 2007, 14:45:48)

Ostatnia zmiana: Marzanna Westfalewska (22 marca 2007, 09:40:19)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3501

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij