Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016
z XXIV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 18 lipca 2016 r.


 
Sesja odbyła się w dniu   18 lipca 2016 r. i trwała od godz. 18.00 do godz. 19.40.
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było    15  radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
-      stwierdzenie quorum
            -      przyjęcie protokołu z XXIII sesji RM
2. Przyjęcie porządku obrad XXIV   sesji RM.
-       przegłosowanie poprawek
 
3. Sprawa uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
    powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie.
 
4. Sprawa przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata
    2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023
 
5. Sprawa zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna 
     na  rok 2016.
 
6.  Sprawa stosowania się władz miasta Chełmna do orzeczeń Trybunału
     Konstytucyjnego    
 
7. Interpelacje  radnych.
 
8. Wolne wnioski i informacje         
 
9. Zakończenie
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XXIV  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego   Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapytał czy są wnioski dotyczące zmiany zaproponowanego porządku obrad. Następnie udzielił głosu radnemu p. Mikrutowi.
 
Radny p. Mikrut  zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o  punkt zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji – stanowisko w sprawie stosowania się władz Miasta Chełmna do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Informując, że podobne stanowiska podęło wiele samorządów stwierdził, że Gmina Miasto Chełmno również powinna je  podjąć. Zaproponował aby sprawa została omówiona jako punkt 4 porządku obrad, pozostałe punkty otrzymałyby kolejna numeracje.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaproponował rozszerzenie porządku obrad  o punkt - sprawa uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie. Zasugerował aby punkt został omówiony jako 3 z uwagi na obecność prelegenta, autora projektu p. Kornalewskiego. Natomiast punkt dotyczący orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego omówiony zostałby jako  6  porządku obrad. Zapytał czy wnioskodawca wyraża zgodę aby punkt ten omówiono nie jako 4, a jako 6.
 
Radny p. Mikrut  - wyraził zgodę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie wnioski:
- wniosek  o wprowadzenie stanowiska w sprawie stosowania się władz Miasta Chełmna do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i omówienie sprawy w punkcie 6
           
            Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw głosował 1 radny , głosów wstrzymujących nie było.
Stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
 
- wniosek  o wprowadzenie sprawy uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie
             
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.          
 
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad XXIV sesji wraz z przegłosowanymi wnioskami
            Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
 
Ad. 3. Sprawa uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
           przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie.
 
Projektant p. Kornalewski – przedstawił projekt uchwały  w sprawie Sprawa uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej  w Chełmnie ( załącznik nr  2  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem o treści:    „ Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z wykonania uchwały Nr VI/33/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie.
Procedura formalno-prawna sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona została zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.). Wytyczne dla sporządzenia zmiany planu zawarte są w analizie, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego jest wskazanie przeznaczenia terenu pod funkcję usługową, w tym administracyjną, a także mieszkaniową, ze względu na istotne zmiany właściciela tego obszaru. Część obszaru jednostki wojskowej stała się zbędna dla  potrzeb obronności państwa, w związku z czym nieruchomość została nabyta przez Gminę Miasto Chełmno i Powiat Chełmiński od Agencji Mienia Wojskowego, a tym samym można teren powojskowy zaadaptować do potrzeb samorządu gminnego czy powiatowego. Przede wszystkim w projekcie planu wskazano przebieg nowej drogi w terenie 5KDD obsługującej cały obszar objęty planem z wjazdem od ulicy Biskupiej. Istniejące budynki mieszkalne, stację transformatorową pozostawiono bez zmiany. Dla wszystkich koszarowców wraz z otoczeniem wskazano nowe przeznaczenie terenu, tj. usługowe, mieszkalne wielorodzinne oraz zabezpieczono dla całego obszaru parking. Istotne jest pozostawienie parkingu w terenach oznaczonych symbolami 7ZP-KP oraz 8KP, ponieważ będzie on służył obsłudze całego obszaru objętego planem, a zapotrzebowanie dla wskazanej funkcji wielorodzinnej                          i administracyjnej jest stosunkowo wysokie, dlatego w tych terenach nie ma możliwości realizacji innej funkcji. Planowana jest na tym obszarze realizacja siedziby organów samorządu gminy Miasta Chełmna, Powiatu Chełmińskiego oraz prokuratury rejonowej. 
Należy podkreślić, że teren objęty zmianą planu miejscowego znajduje się w centrum miasta Chełmna o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, o wysokich walorach krajobrazowych i zabytkowych, położony na gruntach zurbanizowanych i jest wyposażony  w sieć infrastruktury technicznej. Przedstawiony projekt zmiany planu zawiera ustalenia wynikające z art. 15 ust.  2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna przyjętego Uchwałą Nr XXV/151/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   w niniejszym uzasadnieniu przedstawia się:
1)    sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4;
2)    zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2;
3)    wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. W projekcie planu uwzględniono:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie linii rozgraniczających, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania terenów i parametrów kształtowania zabudowy, a w szczególności uwzględniające istniejącą wykształconą strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta Chełmna;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasady ochrony historycznego układu urbanistycznego Jednostki Wojskowej, a także wynikające z położenia na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (nakaz zastosowania właściwego wystroju obiektów zabytkowych, oraz nakaz zachowania układu przestrzennego i istniejącej zieleni);
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez:
-  zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego), z dopuszczeniem inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (ze względu na powierzchnię i funkcje obszarów);
- stosowną klasyfikację terenów pod kątem ochrony akustycznej;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez wskazanie obiektów zabytkowych i ustalenie zasad ich ochrony (w uzgodnieniu           z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Toruniu, który to organ przedstawił wnioski do projektu planu);
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy i infrastruktury technicznej, a miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i inne budowlane urządzenia powinny być realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) walory ekonomiczne przestrzeni w taki sposób, że przeznaczenie terenu nie zmieniło się   w stosunku do obowiązującej uchwały w sprawie planu miejscowego dla istniejących budynków mieszkalnych, a obszar powojskowy został wskazany pod funkcję adekwatną dla pełnionej funkcji historycznej, czyli maksymalne wykorzystanie istniejącej substancji  (wzięto pod uwagę prognozowane wartości nieruchomości i ewentualny możliwy wzrost ich wartości, co szczegółowo zawiera prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, która jest częścią dokumentacji planistycznej);
7) prawo własności poprzez uwzględnienie wniosków właścicieli nieruchomości objętych zmianą planu, tj.: uwzględnienie wniosków, postulatów Gminy Miasto Chełmno                       i Powiatu Chełmińskiego, prokuratury rejonowej;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez określone zasady zabudowy            i zagospodarowania terenu, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, a także wskazanie terenu zamkniętego i jego strefy ochronnej w rozumieniu właściwych przepisów odrębnych;
9) potrzeby interesu publicznego poprzez wskazany układ komunikacyjny i przeznaczenie terenu, z możliwością realizacji inwestycji celu publicznego, zadań własnych samorządu gminy, powiatu;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez ustalenie zasad rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, w tym bez ograniczeń z zakresu łączności publicznej;
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez umieszczenie niezbędnych informacji na stronie BIP Gminy Miasto Chełmno oraz w miejscowej prasie i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Chełmno;
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez prowadzenie procedury planistycznej zgodnej z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ponadto na każdym etapie zainteresowane osoby mają możliwość wglądu do dokumentacji i uzyskiwania wyjaśnień od organu sporządzającego projekt planu i projektanta sporządzającego projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności poprzez wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej (tj. istniejące gminne  ujęcie wody zapewnia odpowiednią ilość i parametry wody na potrzeby ludności).
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania              i korzystania z terenu, Burmistrz Chełmna wyważył interes publiczny i interesy prywatne,   w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag.  Niewątpliwie mając na uwadze prawo własności oraz potrzeby samorządu powiatu chełmińskiego wnikliwie zostało rozpatrzone przeznaczenie i zagospodarowanie terenów objętych zmianą planu. W związku z tym dokonano uzgodnienia z Zarządem Powiatu Chełmińskiego; stosowne pisma znajdują się   w dokumentacji planistycznej i są to: postanowienie Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 7.03.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany planu, zażalenie Burmistrza Chełmna z dnia 11.03.2016r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie Zarządu Powiatu Chełmińskiego oraz w związku z wniesionym zażaleniem postanowienie Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 18.03.2016r. zmieniające zaskarżone postanowienie własne    i zmiana stanowiska.
II. Niniejsza uchwała jest zgodna z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1 ustawy       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do Uchwały Nr L/332/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2014r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.  W szczególności stwierdza się aktualność uchwały Rady Miasta Chełmna Nr XLVIII/309/2006 z dnia 5 września 2006 r.             w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 2094), który to plan miejscowy podlega zmianie (według uchwały nr XLVIII/309/2006 tereny powojskowe ujęte są w jednostce bilansowej C69TZ jako tereny zamknięte, czyli  de facto nie były objęte planem miejscowym). Należy dodać, że rozmowy dotyczące zmiany własności nieruchomości pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Gminą Miasto Chełmno trwały kilka lat, w związku z czym decyzja o możliwości i zasadach przejęcia terenów powojskowych przy ulicy Biskupiej podjęta została po przyjęciu uchwały  nr L/332/2014. III. Wpływ na finanse gminy. Ocenia się, że realizacja ustaleń zmiany planu ma duży wpływ na budżet gminy, co jest wynikiem decyzji Gminy odnośnie przejęcia gruntów od Skarbu Państwa oraz stanu posiadania. W granicach planu tereny dawnego terenu zamkniętego C69TZ stanowią współwłasność Starostwa Powiatowego oraz Miasta Chełmna. Wpływ na finanse gminne jest uzależniony od zamierzeń współwłaścicieli. Jeżeli gmina sprzeda część terenów uzyska dochody ze sprzedaży i z podatków od nieruchomości. Gmina Miasto Chełmno poniesie koszty przebudowy budynków na cele usługowe (administracyjne), których stanie się właścicielem. Ponadto Gmina Miasto Chełmno poniesie koszty budowy parkingu, drogi, infrastruktury technicznej, utrzymania zieleni – oczywiście w odpowiednim udziale we współwłasności. Szczegółowy zakres zmian związanych z przychodami lub kosztami zawiera prognoza skutków finansowych, która jest częścią dokumentacji planistycznej. Po przygotowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzona została dalsza procedura planistyczna w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz w trybie ustawy    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353).Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony w trybie art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 16 ust.7 ustawy o ochronie przyrody oraz zaopiniowany zgodnie z art. 54 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 maja 2016r. do 21 czerwca 2016r. Stosowne obwieszczenie ukazało się w dniu 13 maja 2016r., wyznaczono debatę publiczną w dniu 7 czerwca 2016r. oraz termin składania uwag do 6 lipca 2016r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym nie było potrzeby rozpatrywania. Mając na uwadze przeprowadzona procedurę planistyczną oraz przygotowanie zmiany planu zgodnie z celem uchwały o przystąpieniu (ustalenie dla terenów powojskowych nowego przeznaczenia usługowo-mieszkalnego i wprowadzenie możliwości realizacji celów publicznych)  podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.”
Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu sugerując, że o ile radni mają pytania udzieli na nie odpowiedzi.
 
Radny p. Ziemecki – przypominając uchwały przyjmowane w miesiącu lutym w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zwrócił uwagę, iż zostały one przez wojewodę uchylone. Zdaniem mówcy podobna sytuacja ma miejsce na dzisiejszej sesji, gdzie proponuje się zmianę  planu, którą Rada ma zaakceptować. Teren objęty zmianą został podzielony na  12 obszarów, dla których została ustalona stawka procentowa na podstawie której ustala się opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W czterech przypadkach stawka jest zerowa, w pozostałych dwudziestoprocentowa.  Podstawą uchylenia uchwał z lutego była właśnie ustalona przez Radę stawka zerowa. W związku   z powyższym poprosił o wyjaśnienie czy nie ma zagrożenia, że również ta uchwała zostanie przez Wojewodę uchylona.
 
Projektant p. Kornalewski – przyznał, że zapoznał się wcześniej z wyrokiem w sprawie uchylenia uchwały wskazanej przez przedmówcę. Przyznał że można mieć wątpliwości                w sprawie ustalania stawki zerowej informując jednocześnie, iż zawsze bardzo ostrożnie taką stawkę proponuje. Stwierdził, że zapoznał się  z wieloma wyrokami, w których dopuszcza się      w szczególnych przypadkach takie stawki. Wyjaśnił, że na pewnych terenach wzrostu nie będzie np.: teren kdd to jest droga publiczna, w tym miejscu droga już jest, zostanie tylko poszerzona, ale w dalszym ciągu pozostanie drogą, podobnie teren kp – jest to plac, który będzie pełnił funkcje parkingu, to samo dotyczy terenów zielonych. Zwrócił uwagę, że   w pozostałych terenach zostały zastosowane stawki dwudziestoprocentowa. Zdaniem mówcy zastosowanie stawki zerowej jest prawidłowe.
 
Radny p. Kordowski – zapytał ile konkretnie planuje sie miejsc parkingowych, z uwagi na fakt, że będzie tam funkcjonowało kilka instytucji  m.in. starostwo powiatowe
 
Projektant p. Kornalewski – poinformował, że będzie tam jedne większy parking, ale przewidziane są również mniejsze  miejsca parkingowe, w sumie będzie ich ok. 200.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o informację  jako powierzchnię zajmuje  obszar 8 kp  
 
Projektant p. Kornalewski – poinformował , że ok. 4 tysięcy . metrów
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Biskupiej w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( załącznik nr   3 do protokołu )
 
 
 
Ad. 4. Sprawa przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna
           na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023
 
 
 
Inspektor d.s Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( załącznik nr 4 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem o treści: „  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz.1649, ze zm.) organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ochrony środowiska oraz nawiązując do strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyższego szczebla sporządza gminny program ochrony środowiska.
W celu wykonania ustawowego obowiązku sporządzono „Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. Opracowany dokument jest podsumowaniem i zaktualizowaniem dotychczasowych założeń polityki ochrony środowiska dla gminy Miasto Chełmno z uwzględnieniem dokumentów strategicznych wyższego szczebla oraz dostosowaniem projektu do wytycznych Ministerstwa Środowiska z roku 2015 dotyczących opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Burmistrz Miasta Chełmna po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”. Zarząd Powiatu Chełmińskiego również pozytywnie zaopiniował projekt Programu (pismo AABŚ.C.0124.19.2016.JJ z dnia 15 czerwca 2016 r.).
Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 stanowi narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej na terenie miasta i określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według wyznaczonych obszarów interwencji, dalej celów ekologicznych, kierunków interwencji i zadań ekologicznych na kolejne lata. Dokument wspomaga dążenie do uzyskania w mieście sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska i zminimalizowania presji na wykorzystanie zasobów środowiska oraz zwiększania nakładów na jego ochronę i rozwój walorów środowiskowych i przyrodniczych oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska.
W związku z opracowaniem przedmiotowego projektu, po uzyskaniu opinii organów opiniujących, zgodnie z art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska, podjęcie uchwały staje się konieczne i w pełni uzasadnione.” ( załącznik nr 5   do protokołu ) Poprosiła o przyjecie chwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o udzielenie następujących informacji:
- jaki był koszt wykonania planu,
- zwracając uwagę na zapisy dotyczące ochrony środowiska i specyficznej zabudowy naszego
   miasta, spalania opału gorszej jakości przez mieszkańców powodujące zanieczyszczenia,
   poprosił o informacje dlaczego nie zapisano żadnej wzmianki na temat zanieczyszczeń
   pozostających w ogromnym zakładzie po drugiej stronie Wisły.
- wskazując na zapisy dotyczące walki z hałasem poprosił o informację dlaczego jeden zakład
   na ulicy Polnej dostosował się do zasad, inny zaś – Zum nie musi przestrzegać ciszy nocnej . Zdaniem mówcy samochody ZUM-u już od godziny 4 rano jeżdżą po całym mieście
   powodując ogromny hałas
- nawiązując do zapisu na stronie  29 , tabela nr 8 , gdzie wskazując słabe strony miasta
  zapisano brak obwodnicy, poprosił o wyjaśnienie w kontekście tego, że Chełmno ma już
  obwodnicę.
 
Inspektor d.s. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak - udzieliła następujących wyjaśnień:
- analiza hałasu – poinformowała, że nie tylko jeden zakład ma zabezpieczenia dotyczące
  przekroczeń norm hałasu. Instytucją powołana do sprawdzania przekroczeń wszelkich norm
  jest Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. Poinformowała, iż nie posiada wiedzy czy
 zostały stwierdzone jakiekolwiek przekroczenia,  To samo dotyczy hałasów
 komunikacyjnych.
   
- zapis wskazujący brak obwodnicy – stwierdziła, że być może nie powinien ten zapis się
   pojawić skoro Chełmno ma już obwodnicę. Prawdopodobnie osoby przeprowadzające
   analizę uznały, że wskazana byłaby jeszcze jedna obwodnica Chełmna.
 
- Spółka ZUM i hałas podczas odbierania odpadów - wyjaśniła, że mimo, iż Pan radny już
  wcześniej zwracał uwagę nic nie można z tym zrobić. Nie praktykuje się odbioru odpadów
  w ciągu dnia, robi się to w godzinach porannych  przed rozpoczęciem szczytu. Dodała,
  że w niektórych miastach odpady odbierane są również w nocy
 
- koszt opracowania programu to kwota 3.300 zł.
 
Radny  p. Ziemecki – poprosił o informację, czy miasto jest w posiadaniu materiałów na podstawie których zapisano tabeli nr 19 – duże koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro należy walczyć z hałasem w godzinach nocnych, ponadto  jest regulamin mówiący o zakłócaniu ciszy nocnej  dotyczy to również ZUMu. Zdaniem mówcy pracownicy ZUM-u mogliby pracować na drugą zmianę np.,: od godziny 14.00 do 22.00. Jeśli chodzi o godziny szczytu zwrócił uwagę , że pracę ludzie rozpoczynają w różnych godzinach od 5.00, 6.00, 7.00, a również o 8.00
 
Inspektor d.s Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – wyjaśniła:
- analizując koszty odbioru odpadów, należy wziąć pod uwagę, że  wprowadzenie  
  dodatkowej zmianę wiązałoby się ze wzrostem kosztów odbioru. Należałoby zatrudnić
  więcej pracowników, ponadto składowisko odpadów musiałoby funkcjonować nie do
  godziny 15.00 jak dotychczas ,ale do 22.00, co też zwiększyłoby koszty
 
- odpowiadając na pytanie radnego Ziemeckiego wyjaśniła, że jest to problem wszystkich
  gmin, koszty odbioru odpadów są dużo większe niż wcześniej. Koszty z tego tytułu w naszej
  gminie nie wykraczają ponad średnią innych gmin.
 
Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę, że koszty odbioru odpadów ponoszą mieszkańcy,  a ZUM powinien przestrzegać przepisów, pojazd ZUM-u nie jest pojazdem uprzywilejowanym. Zadaniem ZUM-u jest zorganizowanie pracy w taki sposób, aby mieszkańcy byli zadowoleni. Dodał, że mieszkańcy płacą za wywóz odpadów ,a dodatkowo mają zakłócony spokój. Kontynuując poinformował, iż nie uzyskał odpowiedzi na temat zanieczyszczania środowiska przez Mondi.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że przyjmując program Rada Miasta przyjmuje pewne wytyczne, natomiast badaniem natężenia hałasu zajmuje się odpowiednia instytucja, do której należy zgłosić wszelkie nieprawidłowości. Instytucja ta dokona pomiarów i od jej wyników uzależnione będzie dalsze postępowanie.
 
Inspektor d.s Ochrony Środowiska p. Grzeszczak -  zwracając się do radnego Wrażnia poinformowała, iż jest on jedyną osobą, która zwracała uwagę na hałas powodowany przez ZUM podczas zbiórki nieczystości. Odpowiadając na temat zanieczyszczeń przez zakład świecki zwróciła uwagę, iż program o którym mowa dotyczy naszej gminy. Każda gmina opracowuje swój Program Ochrony Środowiska, zasięg regionalny ujęty jest w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały  zawarty w druku nr 1
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu .
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata 2016-2019  z perspektywą na lata 2020-2023 została przez Radę przyjęta większością głosów  ( załącznik nr  6  do protokołu )
 
 
Ad. 5. Sprawa zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta
           Chełmna  na  rok 2016.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2  ( załącznik nr 7  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem o treści :
„Dochody
 - w Dziale 801 Rozdz. 80101 szkoły podstawowe , 80110 Gimnazja i 80150 realizacja zadań dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych i gimnazjów   -§ 2010- zadanie zlecone,   wpłynęła dotacja z UW na zakup podręczników w wysokości 94 348  zł.  ( pismo UW  z  dnia   7.06.201  r.)  Przyznane środki znajdą się również  w budżecie po stronie wydatków na -         § 4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek,
- w Dziale 801 Rozdz. 80104 – po analizie realizacji  dochodów za I półrocze  zwiększa się dochody z tytułu wpłat gmin za uczęszczanie dzieci z poza terenu miasta do przedszkola miejskiego i niepublicznych na terenie naszego miasta o kwotę 40 000 zł . Plan po zmianie  na tym paragrafie będzie wynosił  240 000 zł. 
- w dziale 801 Oświata  rozdz.80101 – wprowadza się do budżetu środki niewykorzystane z ubiegłego roku  w wysokości 60 000 zł , jako niewygasające na opracowanie dokumentacji  projektowej wykonania termomodernizacji budynku SP1. Wydatki te będą  na  § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych  w terminie wydatków, które   nie wygasają  z upływem roku budżetowego. W związku z powyższym do budżetu po stronie wydatków wprowadza się kwotę 8 806 zł ,za częściową zapłatę wykonawcy za opracowanie powyższego projektu---§ 6050 zadanie inwestycyjne. Cała faktura jest wystawiona na kwotę 58 548 zł , jednak ze względu na niewykonanie projektu w terminie ( zgodnie z umową ) zostały naliczone kary umowne , które odliczono od wystawionej faktury do zapłaty.
   w dziale 801 Oświata rozdz.80110 Gimnazja-Gm2, z dochodów zdejmuje się zadanie inwestycyjne- §6208  w wysokości 430 000 zł  ( środki z UE ) pn” solarny system podgrzewania ewu w związku z niemożliwością otrzymania środków  z UE w tym roku. To zadanie zostaje również  ściągnięte z budżetu z wydatków  w wysokości 516 000 zł ,w tym z
- z  §6050 zdejmuje się kwotę  10 000 zł  z  § 6058 zdejmuje się kwotę 430 000zł , z - §6059 zdejmuje się kwotę 76 000 zł.
  - w Dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85195  Pozostałe zadania z ochrony zdrowia zwiększa się § 2010- dotacja celowa w wysokości 100  zł  na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców.. Ta kwota znajdzie się w wydatkach na § 4210 zakup materiałów .
  - w Dziale 852 Pomoc społeczna , Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne   ( dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne ) , wprowadza  się dochody na § 2360- dochody z zaliczek alimentacyjnych w wysokości 10 000 zł.
  - w Dziale 852 Pomoc społeczna , Rozdz. 85295  Pozostałe zadania z opieki społecznej zwiększa się § 2010 -dotacja celowa w wysokości 50  zł  na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodzinie . Ta kwota znajdzie się w wydatkach na § 4010 wynagrodzenia .
- w Dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Rozdz . 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 wpływy z różnych opłat ,po analizie wykonania dochodów w I półroczu zwiększa się dochody z tego tytułu o kwotę 10 000 zł  Tą samą kwotę umieszcza się w budżecie w wydatkach na  -§ 4300 zakup usług, z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców  na zmianę systemu ogrzewania , zakup kolektorów słonecznych oraz budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wydatki
- w Dziale 550 Hotele i restauracje, Rozdz . 55095 Pozostała  działalność wprowadza się  nowe zadanie inwestycyjne  pn „ Projekt modernizacji budynku Stary hotel nad                        J. Starogrodzkim w wysokości 40 000 zł -§ 6050
- w Dziale 600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -§ 2320 dotacja na bieżące utrzymanie obwodnicy ściąga się ,a pozyskane środki przeznacza się na bieżące utrzymanie naszych dróg tj; -§ 4300 zakup usług pozostałych w wysokości 30 000 zł i            -§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe  w wysokości 20 000 zł.
- w Dziale 600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -§ 6050 ściąga się kwotę 250 000 zł z zadania inwestycyjnego pn’Budowa ul Łąkowej „ Po przetargu zadanie zostanie wykonane w wysokości 450 000 zł , a  plan po zmianie  na tym paragrafie będzie wynosił  450 000 zł. 
- w Dziale 600 Transport i Łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -§ 6050 zwiększa się o kwotę 114 194  zł  zadanie inwestycyjnego pn Modernizację  nawierzchni asfaltowej ul. Osnowska .   Plan po zmianie  na tym zadaniu  będzie wynosił  269 194 zł. 
- w Dziale 750 rozdz. 75023 Urząd Miasta  wprowadza się wydatek na § 6060  zakup inwestycyjny  w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego osobowego.
- w Dziale754 rozdz. 75416 Straż  Miejska  dokonuje się przeniesienia środków finansowych  z następujących pozycji;
       1). § 6060-  wprowadza się wydatek na zakup rowerów z osprzętem na  kwotę     12 000,00  zł ,
       2). § 4700-  zwiększa się środki na szkolenie pracowników o kwotę 2 000  zł,   
       3). §4210 – zmniejsza się środki  na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000 zł
- w dziale 801 Oświata  rozdz.80101 –SP1 zwiększa się wydatki na --§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na malowanie korytarza i holu  na parterze szkoły. ( zalecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
-  w dziale 801 Oświata rozdz. 801001 – Szkoły Podstawowe i 80110 Gimnazja -       Katolicka SP i Katolickie GM  -§ 2540 –dotacja celowa przekazana do SP Katolik w wysokości 90 000 zł  oraz  do GM Katolik  w wysokości 70 000 zł , zwiększa się  dotychczasowy plan  dotacji  w związku z utworzeniem  większej liczby oddziałów  od  nowego roku szkolnego oraz przyznaniem większej dotacji na uczniów niepełnosprawnych chodzących do tych szkół w subwencji oświatowej na 2016 rok. Dotacja ogółem po zmianie  do szkoły podstawowej będzie wynosiła  210 000 zł, a dotacja do gimnazjum będzie wynosiła 300 000 zł
  - w Dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdz. 85195  Pozostałe zadania z ochrony zdrowia zwiększa się § 2820 dotacja celowa w wysokości 3 000  zł  na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia realizowaną przez stowarzyszenia . Po ogłoszeniu konkursu na realizację powyższych zadań komisja wnioskuje o zwiększenie środków na realizację zadania przez Stowarzyszenie Światełko Nadziei na zrealizowanie wyjazdu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych . Przyznano kwotę 3 000 zł ,jednak te środki są niewystarczające                 ( wnioskowano o kwotę 6 000 zł ).   Plan po zmianie  na tym paragrafie będzie wynosił  23 000 zł. 
 - w Dziale 921 rozdz. 92109  CHDK - § 2480   zwiększa się dotację do CHDK o kwotę 20 000 zł  z przeznaczeniem  na zakup nowych strojów dla orkiestry dętej .Pozyskano środki  z projektu z UE w wysokości 20 000 zł  ,jednak warunkiem przyznania ich jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 50 %.
- w Dziale 926 rozdz. 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej -  dokonuje się przesunięcie wewnętrzne środków  w wysokości 8 000 zł z § 4300 zakup usług na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Powyższa zmiana   podyktowana jest rozliczeniem wydatków  związanych z organizacją Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich.
 w Dziale 926 rozdz. 92695 Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej -  dokonuje się przesunięcie wewnętrzne środków w wysokości 62 000 zł z § 6060 zakup inwestycyjny(  zakup smoczych łodzi ) na § 2820.dotacja do stowarzyszenia” SSW Dragon 
W wyniku tych zmian dochody zmniejszają się o 215 502 zł, i po tej zmianie dochody ogółem będą wynosiły 60.013 941,86 zł . Natomiast wydatki również zmniejszają się o 215 502 zł, i po tej zmianie  wydatki ogółem   będą wynosiły  59.400 041,86 zł .
Po tej korekcie nadwyżka nie będzie zmieniona i w dalszym ciągu będzie wynosiła 613 900  zł,
( załącznik nr  8  do protokołu.)
Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały o treści:
„Dochody i wydatki
 - w Dziale 852 Pomoc społeczna  Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe zwiększa się  o przyznaną dotację celową o kwotę 3 242,11 zł  na zadanie zlecone - § 201 ( pismo Wojewody Kujawsko -Pomorskiego  z 8.07. 2016 r.).. Ta kwota znajdzie się w wydatkach   na § 3110 -świadczenia społeczne.
- w Dziale 852 Pomoc społeczna  Rozdz. 85216  zasiłki stałe zwiększa się się o przyznaną dotację celową w wysokości 86 281 zł  na zadanie własne - § 2030 .  ( pismo Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z 8 .07. 2016 r.). Ta kwota znajdzie się w wydatkach   w § 3110 –świadczenia społeczne
- w Dziale 852 Pomoc społeczna  Rozdz. 85228  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  zwiększa się o przyznaną dotację celową o kwotę 6 033 zł  na zadanie zlecone -  
 § 2010 .( pismo Wojewody Kujawsko -Pomorskiego  z 8.07. 2016 r.) Ta kwota znajdzie się          w wydatkach   na § 4170 –wynagrodzenia bezosobowe
  - w Dziale 852 Pomoc społeczna , Rozdz. 85295  Pozostałe zadania z opieki społecznej zwiększa się środki w wysokości 57 800 zł o przyznaną dotację celową - § 2010   na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia  pielęgnacyjne. Ta kwota znajdzie się również w wydatkach na § 3110 -świadczenia społeczne.  W związku z przyznaniem większej dotacji na dożywianie  zmniejsza się ( wycofuje się ) z tego paragrafu środki jako wkład własny w wysokości 38 133 zł . Powstałe oszczędności  przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem DPS- rozdział  85214  § 4330-zakup usług DPS.                   W wyniku tych zmian dochody zwiększyły się o 153 356,11  zł .i dochody ogółem po zmianie będą wynosiły 60.167 297,97 zł. W wyniku tych zmian również wydatki zwiększyły się                    o 153 356,11 zł .i wydatki ogółem po zmianie będą wynosiły 59.553 397,97 zł. Nadwyżka              w dalszym ciągu stanowi kwotę 613 900 zł.
( załącznik nr  9  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
informując, że wpłynęły dwie opinie do projektu uchwały – poprosił ich autorów o przedstawienie
 
Przewodniczący KB p. Ziemeck
i – odczytał opinię komisji budżetu o treści:
 „Komisja Budżetu Rady Miasta Chełmna pozytywnie opiniuje uchwałę zmieniającą budżet na rok 2016 przy czym pragnie poinformować, że w  kwestii inwestycji Dział 550 Hotele  i restauracje rozdział 55095 § 6050 pn. Projekt modernizacji budynku Stary hotel nad   J. Starogrodzkim w kwocie 40.000 zł i Dział 750 rozdział 75095 § 6060 pn. zakup samochodu osobowego w kwocie 80.000 zł zostaną złożone stosowne wnioski przez klub  Radnych Twoje Chełmno Twój Powiat 2001, tym samym członkowie komisji w tych kwestiach nie są związani niniejszą opinią. Z uwagi na fakt powstałych po przetargu oszczędności w kwocie 250.000 zł, dotyczących modernizacji ul. Łąkowej i proponowanej kwoty 114.194 zł z przeznaczeniem na zwiększenie o tę kwotę prac modernizacyjnych na ul. Osnowskiej, Komisja pragnie zwrócić uwagę na prowadzone już od trzech lat modernizację jednej z ulic miasta tj. ul. Kwiatowej. Zakończenie tego zadania w bieżącym roku, biorąc pod uwagę ujawnione dodatkowe środki byłoby działaniem uzasadnionym.  Stąd Komisja Budżetu wnosi o ustalenie wielkości środków jakie są niezbędne dla jej dokończenia i skierowania przynajmniej kwoty 114.194 zł zamiast na zwiększenie na modernizację ul. Osnowskiej. Jednocześnie Komisja stoi na stanowisku, iż w przypadku powstania jeszcze ewentualnej rezerwy finansowej należy podjąć działania i rozszerzyć zakres prac na ul. Osnowskiej. Komisja Budżetu wielokrotnie wnioskowała i zdecydowanie sugerowała, aby środki pozostałe  w wyniku rozstrzygniętych przetargów na modernizację dróg były kierowane na zadania drogowe, w tym  w szczególności na dokończenie wcześniej rozpoczętych zadań związanych z poprawą stanu dróg wymagających modernizacji jednocześnie uznając, iż obszar związany z infrastrukturą drogową jest istotny dla rozwoju miasta, podjąć zdecydowane działania w celu udziału środków    w kolejnych latach na poprawę stanu dróg.” ( załącznik nr  12 do protokołu )
 
Przewodniczący klubu Radnych p. Strzelecki odczytał opinię Klubu Radnych  Twoje Chełmno  Twój Powiat 2001 o treści:
„Analizując  zaproponowaną korektę  budżetu z niepokojem obserwujemy wprowadzanie wydatków w trakcie trwania roku budżetowego . Tryb wprowadzania niektórych wydatków jako korekty budżetu, jest naszym zdaniem niezasadny , gdyż powinny być to zadania zaplanowane w budżecie na dany rok. Aby uniknąć nieporozumień oraz wątpliwości ,wszelkie zadania wprowadzane w trybie korekty powinny być wcześniej konsultowane z radnymi , poprzez właściwe komisje. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do propozycji Pana Burmistrza kupna auta. Uważamy , iż kupno samochodu powinno być zaplanowane w budżecie i kupione na początku roku, wtedy, gdy są największe upusty.  Wnioskujemy o zdjęcie kwoty 80 000 zł  z paragrafu 6060  i przesunięcie na paragraf 6050 - modernizacja dróg. Uważamy, iż w chwili obecnej wszystkie możliwe oszczędności powinny być skierowane na remonty dróg. Zwłoka w zakupie auta o 6 miesięcy nie powinna nikogo bulwersować, gdyż powtarzam: zakup uważamy za uzasadniony.  W Dziale 550 rozdz.55095 wnioskujemy o zdjęcie zadania  „Projekt modernizacji budynku Stary Hotel”  w wysokości 40 000 i przeznaczenie tej kwoty na utrzymanie dróg. Klub  Twoje Chełmno  Twój Powiat  2001 uzasadnia wniosek tym, że mamy zbyt  mało wiadomości na temat Starego  Hotelu. Nie wiemy, jakie są dalsze plany związane z tym budynkiem , a to jest podstawą tworzenia dokumentacji.”
( załącznik nr    do protokołu )
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  poinformował, że po analizie opinii Klubu Radnych okazało się, że  radni nie zgadzają się z dwiema propozycjami zawartymi w korekcie budżetu,              a mianowicie 80 tys. zł. na zakup samochodu oraz przeznaczeniem środków na remont hotelowca nad jeziorem. Nawiązując do opinii przypomniał, że jej treść jest bardzo zbliżona do poprzednich, w których radni również wyrażają  niepokój z wydatków, które są wprowadzana w trakcie  roku budżetowego zwracając jednocześnie uwagę, że jest to normalna procedura, ponieważ w momencie pozyskania dodatkowych środków należy je rozdysponować. Odnośnie wcześniejszego konsultowania z radnymi wszelkich wydatków zwrócił uwagę, że tak właśnie jest, ponieważ  na 10 dni przed sesją w materiałach radni otrzymują projekty uchwał , w tym uchwały korygującej budżet
 W związku z powyższym zgłosił autokorektę do projektu uchwały:
- 45 tysięcy złotych w formie dotacji przekazać dla ZOZ w Chełmnie. Jako uzasadnienie zapoznał zebranych z pismem dyrektora ZOZ, w którym zwraca się z prośbą                          o dofinansowanie remontu oddziału ginekologiczno – położniczego realizowanego w ramach projektu Zdrowy maluszek edukacja i profilaktyka oraz modernizacja  oddziałów w ZOZ. W piśmie Pani dyrektor prosi o dotację w kwocie 45 tys. zł.. Całkowity koszt remontu wynosi ok. 990 tys. zł.. Dofinansowanie w ramach funduszy norweskich wynosi 450 tys. zł. Pozostałą kwotę ZOZ musi pokryć w z własnych środków.
 
- 35 tysięcy złotych  przeznaczyć na modernizacje dróg -  dokończenie ulicy Osnowskiej,
 
- 40 tysięcy złotych  dołożyć do budowy ulicy Kwiatowej
            Wracając do hałasu powodowanego przez ZUM, o którym mówił radnych Wrażeń poinformowała, iż sprawę tę omówił z prezesem ZUM-u , wyniki ustaleń przekaże radnemu Wrażniowi po sesji.
 
Radny p. Strzelecki – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy przyznał, że wstęp do opinii brzmiał bardzo podobnie do jednej z poprzednich. niemniej w obawia, iż Pan Burmistrz zapomniał, co w przeciągu roku można było zauważyć, w związku z czym zapis pojawił się ponownie
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, iż nie zapomniał tego zapisu, niemniej wydatki w budżecie będą się pojawiały i bezzasadne jest opisywanie tego w opiniach. Zdaniem mówcy  jest chyba jedynym Burmistrzem, gdzie Rada jest zaniepokojona propozycjami nowych inwestycji
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do opinii klubu odnośnie starego hotelowca zasugerował, aby w najbliższym czasie spotkać się i podjąć decyzje co z tym budynkiem zrobić. Zdaniem mówcy nie można tego tak pozostawić, nie ma chętnych na zakup tego obiektu, w związku z czym należy rozważyć być może jego rozbiórkę    i postawienie w tym miejscu innego zamiast inwestować w remont budynku, który przecież nie ma wartości historycznej
 
Radny p. Ziemecki -  zasugerował wycenę remontu ulicy Kwiatowej do końca, zamiast po raz trzeci dokładać środki do wykonania ulicy Osnowskiej. Zdaniem mówcy należy w roku bieżącym wykonać ulicę Kwiatową do końca, a na ulicę Osnowską wprowadzić środki do budżetu na rok przyszły w takiej wysokości aby ona została wykonana do końca
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zasugerował wprowadzenie kwoty na modernizacje ulic    i po sprawdzeniu podjęta będzie decyzja, która ulica ma zostać zrobiona Zasugerował, że być może za tę kwotę uda się dokończyć ulice Osnowską
 
Radny p. Mikrut – poprosił   wyjaśnienie wprowadzenie następującego wydatku: Dział 801 Oświata,  Rozdział 80101 Sp-1 zwiększa się wydatki na paragrafie 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 tys. zł. z przeznaczeniem na malowanie korytarza. Przypomniał, że na XXII sesji na to zadanie Rada Miasta przeznaczyła 17 tys zł.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - poinformował, że decyzja o przekazaniu 17 tys. zł. na malowanie w SP-2 spowodowana była  zaleceniem Sanepidu. Niestety popełniono błąd  Przy wyliczeniach, okazało się, że korytarze mają więcej metrów stąd propozycja przeznaczenia dodatkowych środków.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały  zawarty w druku nr 2
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna  na  rok 2016 została przez Radę przyjęta jednogłośnie   ( załącznik nr 13   do protokołu )
 
 
 
Ad 6.  Sprawa stosowania się władz miasta Chełmna do przeczeń Trybunału
           Konstytucyjnego            
 
Radny p. Mikrut  - przedstawił projekt Stanowiska w sprawie stosowania się władz miasta Chełmna do przeczeń Trybunału Konstytucyjnego. ( załącznik nr 13   do protokołu ) . Poprosił  o przyjęcie stanowiska w zaproponowanym brzmieniu
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że stanowisko w tej sprawie zostało zdjęte z porządku obrad poprzedniej sesji o czym w głosowaniu zadecydowali wszyscy radni. Tymczasem obecnie coś się zmieniło. Zdaniem mówcy Rada Miasta Chełmna, jako organ samorządowy nie powinna zajmować się sprawami, które  są w kompetencji władz centralnych. Przypomniał, że kilka lat wcześniej wspólnie z ówczesnym radnym Stachewiczem proponował podjęcie stanowiska przeciwko ustawie, która została narzucona samorządom                    w sprawie  odpadów, co dotyczyło mieszkańców naszego miasta., niestety nie uzyskało to aplauzu radnych. Zwrócił uwagę że samorządy, które podjęły podobne do dzisiaj proponowanego stanowisko, to przeważnie duże miasta takie, w których większość ma PO czy inne ugrupowania będące w opozycji do obecnie rządzących. Zdaniem mówcy jest to stanowisko typowo polityczne, a radni Chełmna nie powinni się tym zajmować, bo podejmowanie takiego stanowiska nie należy do ich kompetencji.

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– odnośnie wcześniejszego zdjęcia stanowiska   z porządku obrad jednogłośnie wyjaśnił, że sprawa została wprowadzona przez Burmistrza    i to  Burmistrz  wnioskował o jej zdjęcie z porządku obrad. Wyraził zdziwieni stwierdzeniem, że jest to polityczne wiedząc, że  w Radzie nie ma żadnych partii politycznych. Zdaniem mówcy radni zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że Rada Miasta Chełmna podjęła stanowisko w sprawie śmieci.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– wracając do wypowiedzi radnego Dzikowskiego zasugerował, że nie było to złośliwe, ponadto nie każdy miałby tyle odwagi, aby okazać się takim nonkonformistą. Wobec czego należy docenić fakt, że jako jedyny umiał wyrazić swoje zdanie. Kontynuując stwierdził, że podjęcie tego stanowiska pomoże mówcy podjąć decyzje w niektórych sprawach.

Radca prawny p. Stegienka
– zasugerował wykreślenie z projektu stanowiska  słów:  ” w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski” informując, że orzeczenia publikowane są wyłącznie w Dziennikach Ustaw

Radny p. Mikrut -
zgłosił autokorektę projektu stanowiska zgodnie z sugestią radcy prawnego
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt stanowiska   w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem stanowiska  głosowało 7 radnych, 1 radny głosował przeciw , 4 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
stwierdził, że Stanowisko Rady Miasta Chełmna   z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie stosowania się władz miasta Chełmna do przeczeń Trybunału Konstytucyjnego zostało przez Radę przyjęta większością głosów ( załącznik nr 14   do protokołu )
 
Ad. 8 Interpelacje
 
Radny p. Ziemecki – odczytał interpelację w sprawie budowy mieszkań socjalnych skierowaną do Burmistrza Miasta ( załącznik nr 15  do protokołu )
 
Ad. 8. Wolne wnioski i informacje        
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że  w Biurze Rady Miasta znajduje się do wglądu  sprawozdanie Burmistrza Miasta Chełmna w przedmiocie sprzedaży nieruchomości za I półrocze 2016 roku  ( załącznik nr  16  do protokołu )
 
Radny p. Kordowski – poprosił o udzielenie następujących odpowiedzi:
-  kiedy zakończy się remont sali narad,
- odnośnie uchwały dotyczącej opłat za parkowanie w soboty, poprosił o  nagłośnienie tej
  sprawy, ponieważ parkomaty przyjmują pieniądze również soboty, mimo, iż w ten dzień nie
  pobiera się opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami
 
Radny p. Strzelecki – odczytał wniosek,  jaki złoży do budżetu na rok 2017 w terminie do 15 września : „ Zwracam się z prośbą o umieszczenie w projekcie budżetu na 2017 rok koszt modernizacji ulicy Wiklinowej. Ulica Wiklinowa w takim stanie, w jakim teraz się znajduje jest praktycznie Ne do przejechania, dziury, kałuże, a w czasie suszy kurz oraz brak chodnika, to czynniki bardzo utrudniające mieszkańcom korzystanie  z w/w ulicy sytuacja ta jest sytuacją niewygodną, nienormalna i bardzo utrudnia życie  osobom korzystającym z tej ulicy”  Zdaniem mówcy mieszkańcom wystarczy chociażby tzw. schetynówka. Dodał, że wie iż nie jest to czas na pisanie wniosków do budżetu, ani sposób ich przekazywania, niemniej temat jest ważny i pragnie aby Pan Burmistrz i radni zapoznali się z jego treścią. Stwierdził, że nie wymaga odpowiedzi na wniosek, który złoży w stosownym czasie.
 
Radny p. Dzikowski – wracając do stanowiska w sprawie śmieci poinformował, iż treść jaka z radnym Stachewiczem proponował była dalej idąca, a zapis stanowiska, które zostało przyjęte był bardzo spłaszczony. W dalszej części wypowiedzi wracając do korekty  budżetu    i przekazania dotacji dla chełmińskiego ZOZ-u  stwierdził, że trudno głosować przeciw takiej propozycji wiedząc, że ze szpitala rozstają mieszkańcy Chełmna. Niemniej zdaniem mówcy w uzasadnieniu do prośby o datację Pani dyrektor zapewne zapomniała wpisać kwoty odszkodowania dla jednego z lekarzy niesłusznie zwolnionego. Wracając do sprawy modernizacji ulic zasugerował również zajęcie się remontem ulicy Kamionka.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie parko matów stwierdził, że sprawdzi, czy informacje o bezpłatnym parkowaniu w soboty nie zostały udostępnione. Mimo prośby radnego Strzeleckiego o nieudzielanie odpowiedzi na wniosek dotyczący ulicy Wiklinowej stwierdził, że musi zadać pytanie cyt: „ jak się to ma do wcześniejszych wypowiedzi  w kontekście  -  nie zaczynajmy czegoś nowego kończmy to, co zaczęliśmy.”
Odnośnie schetynówek poinformował, że radni otrzymują rozpiskę dwóch ulic Przemysłowa  i Magazynowa oraz ulica Kamionka pod kątem szans pozyskania dofinansowania
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do naprawy ulicy Kamionka poinformował, iż podczas rozmowy z Burmistrzem w obecności pani skarbnik ustalono, że wskazane byłoby jeszcze roku bieżącym wykonać ul. Świętego Ducha, która jest stosunkowo krótką ulicą, a  w roku przyszłym wykonać ulicę Kamionka. Zwrócił uwagę, że  ulica Toruńska jest już zrobiona, w trakcie jest modernizacja ulicy Osnowskiej, ul. Łunawska tez już jest zrobiona. Kiedy zostanie wykonana Kamionka wszystkie większe wjazdy do miasta będą zrobione. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że swego czasu podjęta była uchwała porządkująca m.in. sprawę reklam w mieście. Wówczas padło pytanie kiedy będzie konkretna uchwała w tym zakresie, gdzie Miejski Konserwator Zabytków poinformował, iż zgodnie   z wytycznymi ma ona zostać opracowana niezwłocznie. Tymczasem minęło dużo czasu,  a projekt uchwały nie został przygotowany.
 
Radny p. Kordowski – przypominając ćwiczenia wojskowe Anakonda 2016 , gdzie ulica Wiklinowa stała się drogą strategiczną i cały ruch skierowany był w tę ulicę,  to co się tam wówczas działo  było zdaniem mówcy straszne i niebezpieczne.
Kontynuując zwrócił  się do Burmistrza z podziękowaniem  za naprawienie mostku nad Browiną.
 
Ad. 9. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXIV sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:
 
D. Derebecka                                                                                     J. Błażejewicz
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (1 sierpnia 2016)
Opublikował: Danuta Derebecka (1 grudnia 2016, 10:15:29)

Ostatnia zmiana: Danuta Derebecka (1 grudnia 2016, 11:03:36)
Zmieniono: zmiana załacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij