Protokół z II części XXXIX sesji RM


Protokół  nr  XXXIX/II/2013
z II części XXXIX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2013 r.
 
                                             

                                                           Sesja odbyła się dnia 28 grudnia  2013 roku                                                            i trwała od godziny 12.00 do godz. 12.50 
 
                                                           Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                            sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
       1.     Otwarcie
 
         2.     Przyjęcie porządku obrad II części  XXXIX  sesji Rady Miasta Chełmna
 
         3.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 
         4.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa  Publicznego
                  na 2014 rok
 
         5.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki,
                  Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na 2014 rok
 
         6.     Sprawa    przyjęcia    sprawozdania   z  kontroli  Wydziału Gospodarki Miejskiej  
                  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  Chełmna przeprowadzonej przez Komisję
                  Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w  dniach od 5 do 19  listopada 2013 r.
 
         7.     Sprawa   wydatków  budżetu miasta, które w 2013 roku nie wygasają z upływem
                  roku budżetowego. 
 
         8.     Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna  na 
                  rok 2013.
 
         9.     Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
                  Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019.
 
         10.    Interpelacje  radnych.
 
         11.    Informacja z realizacji uchwał                                      
 
         12.    Wolne wnioski i informacje                             
            
         13.    Zakończenie                                                      
 

 
 
Punkt 1.     Otwarcie

        
Otwarcia  II części XXXIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Na wstępie w imieniu odznaczonej Pani Barbary Gracz podziękował za przyznany tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmna”. 
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie protokołu  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół  z   XXXVIII  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu,  w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  II części XXXIX  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad  II części XXXIX sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek. Następnie w związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.  
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Komisji na 2014 rok (Załącznik nr 1  do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
                   nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/249/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2014 rok (Załącznik nr 2 do protokołu). 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa  Publicznego
                 na 2014 rok
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Komisji na 2014 rok (Załącznik nr 3 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
                   nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/250/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2014 rok (Załącznik nr 4 do protokołu). 
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury,  Sportu, Turystyki, 
                 Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska na 2014 rok
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Piotrowski  – przedstawił projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Komisji na 2014 rok (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
                   przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/251/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2014 rok (Załącznik nr 6 do protokołu). 
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa    przyjęcia    sprawozdania   z  kontroli  Wydziału  Gospodarki Miejskiej  
                 i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję
                 Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w  dniach od 5 do 19  listopada 2013 r.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (Załącznik nr 7  do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
                 
                     Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych    
                     i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/252/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach 5 do 19 listopada 2013 roku (Załącznik nr 8 do protokołu). 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa   wydatków  budżetu miasta, które w 2013 roku nie wygasają z upływem
                 roku budżetowego. 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

                  Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych               
                  nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażęjewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/253/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Załącznik nr 10 do protokołu).
Punkt 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna  na  rok 2013r.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska omówiła zaproponowane zmiany w budżecie miasta na 2013 rok zawarte w projekcie uchwały (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych               
                   nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/254/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013 (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej   Prognozy Finansowej
                 Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska przedstawiła projekt uchwały wraz objaśnieniami do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych              
                   nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIX/255/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  10. Interpelacje  radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
 
 
 
Punkt  11. Informacja z realizacji uchwał                                     
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski przedstawił realizację uchwał z XXXVIII sesji Rady Miasta, i tak:
 
1.     Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 z dnia  10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym- przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom.
 
2.     Uchwała Nr XXXVIII/245/2013 z dnia  10 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 20 grudnia br. pod poz. 4133.
 
3.     Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 z dnia  10 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 20 grudnia br. pod poz. 4134.
 
4.     Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 z dnia  10 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna za rok 2013.
 
5.     Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 z dnia  10 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
 
 
 
Punkt 12.   Wolne wnioski i informacje
                           
Radny p. Kordowski – poprosił o informację, czy oświetlenie w Chełmnie zostanie zsynchronizowane.  Nawiązał do zniszczenia „zameczków” na Nowych Plantach, czy miasto  poczyniło starania, aby zapobiec kolejnym aktom wandalizmu.          
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że oświetlenie miasta zostanie zsynchronizowane po zakończeniu całej iluminacji miasta. Nawiązując do spray zniszczonych zameczków stwierdził, że sprawa została zgłoszona na Policji i wyraził nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci.
 
Radny p. Dzikowski -  przypomniał, że Komisja Oświaty wnioskowała, aby teren na którym zostaną ustawione zameczki był objęty monitoringiem. Zdaniem mówcy niezbędne jest również ustawienie płotu. 
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że w okresie przedświątecznym łącznie z dniem Wigilii Bożego Narodzenia na Osiedlu Skłodowskiej była wyłączana woda, a po jej podłączeniu woda była brudna. Mówca otrzymał informację, że były robione planowane przyłącza i stwierdził, że takie prace nie powinny być wykonywane w okresie przedświątecznym.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy poinformował, że otrzymał informację, że była awaria przyłącza wody na Osiedlu Skłodowskiej.
 
 
 
Punkt  13. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady II części XXXIX sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji oraz życząc wszystkim obecnym wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku.  
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (3 lutego 2014)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (4 lutego 2014, 10:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij