Protokół z XXXIV sesji Rady Miasta


Protokół  nr  XXXIV/2013
z XXXIV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 17 września 2013 r.
 
                                              
Sesja odbyła się dnia 17 września 2013 roku  i trwała od godziny 16.00 do godz. 18.50 
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi  93,3  %.
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.  Otwarcie
 
2.  Przyjęcie porządku obrad XXXIV  sesji RM.
 
3. Informacja nt. „Diagnozy środowiskowej używania środków    psychoaktywnych i zachowań agresywnych wśród młodzieży szkół chełmińskich w wieku 12 – 18 lat”.
 
4. Sprawa powołania Kapituły opiniującej kandydatów do tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta   Chełmna”.
 
5.  Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 
6.  Informacja nt. aktualnej sytuacji budżetu miasta.
 
7.  Zmiana uchwały   w  sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna    na rok 2013.

8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
9.  Informacja z realizacji uchwał .
 
10. Interpelacje Radnych.
 
11. Wolne wnioski i informacje.
           
12. Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
 
Otwarcia  XXXIV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę  i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Dodał, że radna Genowefa Boruszewska usprawiedliwiła swoją nieobecność. 
 
-        przyjęcie protokołów
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokoły z XXXII i XXXIII  sesji Rady Miasta znajdowały  się do wglądu w Biurze Rady Miasta.  Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów,  w związku z czym na podstawie § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXXIV  sesji  Rady  Miasta.

                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXXIV sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił wniosek o wprowadzenie w  punkcie   8   sprawy  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o zmianę porządku obrad.
 
         Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o zmianę porządku obrad. Następnie w związku z brakiem innych propozycji zmian poddał pod głosowanie Rady Miasta  zmieniony porządek obrad.
 
         Za przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła zmieniony porządek obrad  i przystąpił do jego realizacji. 
 
 
 
 
Punkt 3.  Informacja nt. „Diagnozy środowiskowej używania środków psychoaktywnych              i zachowań agresywnych wśród młodzieży  szkół  chełmińskich w wieku 12 – 18 lat”.
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Aleksandra Kozłowska – przedstawiła „Diagnozę środowiskową używania środków psychoaktywnych i zachowań agresywnych wśród młodzieży szkół chełmińskich w wieku 12 – 18 lat” – Załącznik nr 2 do protokołu.
Reasumując stwierdziła, że przedstawiona analiza jest materiałem do kompleksowej analizy, aby działalność terapeutyczna i profilaktyczna była jeszcze skuteczniejsza.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – poinformował, że diagnoza jest opracowywana od 12 lat. Dodał, że punkt pierwszego kontaktu w zakresie problemów rodzinnych i uzależnień działa w systemie jednodniowym tj. w czwartki, natomiast podobną tematykę prowadzi poradnia z Grudziądza w czwartki. Poinformował, że w Chełmnie nastąpił znaczny wzrost spożycia alkoholu tj. około 25% więcej, aniżeli w roku 2011. 
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do przedstawionej diagnozy stwierdził, że jej wyniki są rezultatem prowadzonych działań wynikając z Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który co roku jest opracowywany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 
 
Radny p. Kordowski – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty przedstawiona diagnoza była analizowana i wynikało z niej, że są sklepy na terenie Chełmna, w których bez problemów mogą kupić alkohol osoby nieletnie. Poprosił o wyjaśnienie, czy Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień poczyniła starania, aby temu zapobiec. 
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że Komisja będzie wnioskowała do Burmistrza Miasta o powołanie nowego członka Komisji, którym będzie policjant z prewencji. Wyjaśnił, że jedną sprawą są informacje pozyskiwane od młodzieży, a inną sprawą  jest stwierdzenie faktu. Dodał, że ustawa  o wychowaniu w trzeźwości daje możliwość kontroli tylko służbą mundurowym i dlatego Komisja wnioskowała o powołanie policjanta do składu Komisji.  Zasugerował, że sprzedaż alkoholu nieletnim może mieć miejsce w małych sklepach, które chcąc się utrzymać nie przestrzegają prawa.
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Aleksandra Kozłowska – poinformowała, że po przeprowadzonej analizie odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta, w wyniku którego Straż Miejska została zobligowana do kontroli w sklepach w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim.
 
Radny p. Strzelecki -  nawiązując do wypowiedzi p. Świtkowskiego zapewnił, że właściciel małego sklepu nie zaryzykuje utraty koncesji sprzedając alkohol osobie nieletniej. Dodał, że największym problem jest zakup alkoholu dla nieletnich przez osoby dorosłe.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że wyciąganie konsekwencji na podstawie ankiet sporządzonych wśród młodzieży byłoby niezgodne z prawem. W celu ograniczenia procederu sprzedawania alkoholu i papierosów osobom nieletnim zostanie zredagowane pismo do właścicieli punktów wskazanych  w diagnozie, informujące o wskazaniu tych punktów, jako te      w których osoby nieletnie mogą kupić alkohol.
   
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że przechodząc obok sklepu Neonet na ulicy Łunawskiej można zauważyć, że wieczorami odbywają się nielegalne imprezy, po których zostają potłuczone butelki i puszki po piwie. Ponadto przy stacji benzynowej na Osiedlu Raszei oraz w amfiteatrze „odbywają się imprezy”. Zaapelował, aby Straż Miejska wzmogła dozór i kontrolę w tych miejscach, aby utrudnić młodzieży spożywanie alkoholu.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że w małych sklepach jest jeszcze problem „kupowania na zeszyt”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy chętnych do dyskusji podziękował Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Podinspektorowi ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień za przedstawioną diagnozę oraz za osiągnięte wyniki.
 
 
Punkt 4.     Sprawa powołania Kapituły opiniującej kandydatów do tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 do protokołu). Poinformował, że do chwili obecnej zgłoszono sześciu kandydatów i zaproponował, aby przeprowadzić głosowanie nad każdą  kandydaturą, a następnie nad projektem uchwały.
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta potwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów była podjęta prawie rok temu i nagle nastąpiło zgłaszanie do Kapituły, g]dlatego lista osób jest taka, jaką zaproponowała Komisja Oświaty. Stwierdził, że nie było możliwości przedstawienia swoich kandydatów na Komisjach. Zaproponował, aby powołać Kapitułę, ale nie zamykać składu i na kolejnej sesji dołączyć jeszcze inne kandydatury.
 
Przewodniczący Rady Miasta – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że skład kapituły nie będzie zamknięty i nie ma żadnych przeszkód, aby na kolejnej sesji, jeżeli będą chętni, aby je powołać do składu kapituły.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta kolejne osoby zgłoszone do składu kapituły.
 
          Za przyjęciem do składu kapituły Pani Tatiany Syta głosowało  13   radnych,   głosów  przeciwnych    nie   było, przy 1 głosie  wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Kapitule stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
 
         Za przyjęciem do składu kapituły Pani Mirosławy Murawskiej głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę  w Kapitule stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
 
         Za przyjęciem do składu kapituły Pani Ewy Gerka głosowało 13 radnych, głosów  przeciwnych nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę  w Kapitule stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
 
              Za    przyjęciem do składu kapituły Pana Marka Zielińskiego głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Kapitule stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
 
             Za  przyjęciem do składu kapituły Pana Władysława  Flieger  głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę  w Kapitule stanowi załącznik nr 8 do protokołu.)
 
              Za  przyjęciem do składu kapituły Pana Janusza Andrzejaka  głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym. (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w Kapitule stanowi załącznik nr 9 do protokołu.)
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wszystkich zgłoszonych kandydatów, a następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1 z uwzględnieniem wszystkich przegłosowanych osób.
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/222/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Kapituły opiniującej kandydatów do tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” lub „Zasłużony dla Miasta Chełmna” (Załącznik nr 10 do protokołu).
Punkt 5.     Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 do protokołu).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/223/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
 
Punkt 6.     Informacja nt. aktualnej sytuacji budżetu miasta.
   
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że punkt został wprowadzony do porządku obrad na wniosek Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska   stwierdziła, że w celu przedstawienia sytuacji finansowej  miasta należy zwrócić uwagę na podstawowe wskaźniki tj. wielkość dochodów na przestrzeni lat, a szczególnie dochody bieżące, które muszą zabezpieczyć wydatki bieżące i spłatę rat zaciągniętych kredytów. Następnie przedstawiła „Analizę dochodów i wydatków budżetu miasta Chełmna w latach 2010 -2013” – Załącznik nr 14 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy inwestycje z roku bieżącego są zagrożone, czy wszystko zostanie zrealizowane.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyraziła nadzieję, że zaplanowane na rok bieżący inwestycje zostaną zrealizowane.  Dodała, że z półrocznej informacji z wykonaniu budżetu wynika, że podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12 mln. zł. i są to środki, jakie miasto otrzymuje od Ministerstwa Finansów, średnio w wysokości 1/12 miesięcznie. Dodała, że na dzień dzisiejszy wpływają środki około 800 tys. zł. miesięcznie, a nie jak wynika z decyzji 1 mln. i tak na dzień 30 czerwca br. brakuje w budżecie z tych środków 960 tys. zł. Stwierdziła, że o ile ta sytuacja utrzyma się i  środki nie będą przekazywane w większych ratach to będzie konieczność przeanalizowania, jak zbilansować budżet, ponieważ nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że w roku bieżącym nie było podwyżek płac zarówno w administracji szkół, jednostek podległych, jak i w Urzędzie Miasta. Poprosił o wyjaśnienie czy są szanse, aby w roku przyszłym takie podwyżki były.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że sytuacja była przeanalizowana wspólnie z Burmistrzem Miasta i zostało wydane Zarządzenia o wskaźnikach na 2014 rok, gdzie zarówno wzrost wynagrodzeń, jak i „rzeczówka” wynoszą zero. Wyjaśniła, że dopiero trwają rozmowy i są prowadzone cięcia wydatków, gdzie jest możliwe i dopiero po pełnym zbilansowaniu będzie można rozmawiać na temat wzrostu wydatków.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -  nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Miasta nt. zmniejszonych wpłat z Ministerstwa Finansów tytułem podatku od osób fizycznych zaproponował, aby Burmistrz Miasta poprzez Konwent Burmistrzów wystąpił do Ministerstwa Finansów o spłatę zaległych kwot.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nie ma przeszkód, aby również wystąpić do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpienia Przewodniczącego obrad  stwierdził, że Konwent Burmistrzów protestuje  w Ministerstwie Finansów.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że rząd przekazuje coraz więcej uprawnień na samorządy, a są to kolejne zadania za którymi nie idą środki finansowe. Jako przykład podał przedszkola i dopłaty na zajęcia dodatkowe w nich prowadzone. Zwrócił uwagę, że mimo napiętego budżetu miasta trzeba pamiętać  o konieczności budowy mieszkań.
 
Radny p. Kordowski – zaproponował, aby Skarbnik Miasta wizualizowała to, co przedstawia i wówczas informacja będzie bardziej czytelna.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że Rada Miasta nie ma zajmować  się budżetem państwa, a wyłącznie budżetem Miasta i potwierdził, że rząd dużo obowiązków zrzuca na samorządy. Zaproponował, aby przyjąć taką zasadę, że jeżeli pozostają środki z wykonywanych inwestycji np. w wyniku niższych kwot przetargowych, pozostawiać  je w budżecie. Najważniejsze w tej chwili jest to, aby się nadal nie zadłużać i jako priorytet przyjąć minimalizowanie deficytu. Reasumując stwierdzi, że należy tak umiejętnie gospodarować posiadanymi środkami, aby przez najbliższe dwa lata ustabilizować budżet.
 
Radny p. Giżyński – podziękował Skarbnikowi Miasta za przedstawioną informację i stwierdził, że w tej chwili wszyscy będą świadomi w jakiej trudnej sytuacji finansowej jest budżet miasta.  Poprosił o wyjaśnienie, czy zaplanowano rozwiązanie pewnych problemów finansowych oraz czy podjęto jakiekolwiek działania np. sprawa Jeziora Starogrodzkiego, sprzedaż działek, inkubator przedsiębiorczości. 
 
Skarbnik Miasta – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Kordowskiego na temat wizualizacji przedstawionej informacji poinformował, że radni otrzymają taką informację w formie pisemnej w okresie późniejszym (za miesiąc). Podkreśliła, że najważniejsze jest powiązanie tego co było i to co będzie  w przyszłości, aby podjąć decyzję, co należy zrobić, aby sytuacja uległa zmianie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że o ile tylko będą wszystkie dane odbędzie się spotkanie z radnymi na temat planów dotyczących budżetu miasta na 2014 rok. Zwrócił uwagę, na zmiany, jakie następują np. w trakcie roku wypłacane są stypendia, które były w całości refundowane, a trakcie roku budżetowego okazuje się, że miasto musi dołożyć 20 % ze swoich dochodów. Podobnie dodatki mieszkaniowe, które kiedyś były refundowane obecnie są           w całości pokrywane z budżetu miasta. Nawiązując do wypowiedzi radnego. Stachewicza potwierdził, że byłoby właściwym, aby wszystkie oszczędności z przetargów przeznaczać na zmniejszenie deficytu, jednakże są takie sytuacje, jak uwzględniono w korekcie budżetu np. awaria pieca centralnego ogrzewania, dziury w jezdniach itp.  Odnosząc się do propozycji Skarbnika Miasta dotyczącej spotkania z radnymi na temat budżetu zaproponował, że odbędzie się takie spotkanie po przeanalizowaniu projektów budżetu poszczególnych jednostek i wydziałów.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do informacji przedstawionej przez Skarbnika Miasta stwierdził, że sytuacja budżetu miasta nie jest najlepsza, ponieważ drugi rok nie przewiduje się podwyżek dla pracowników.  Zaproponował, aby spotkanie robocze na temat budżetu miasta odbyło się jeszcze przed ostatecznym opracowaniem projektu budżetu na 2014 rok.  Stwierdził, że wszyscy muszą działać wspólnie nad budżetem miasta.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że w 2010 roku Klub Radnych zgłaszał postulaty, i tak, cyt.:  „W Urzędzie Miasta a także w jednostkach podległych zamrożenie, a w niektórych przypadkach obniżenie wydatków nie związanych  z płacami tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.”  Nawiązując do sprawy Jeziora Starogrodzkiego poprosił o informację, co zrobiono w zakresie wydzielenia działek?
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji ogłosił przerwę obradach.
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
Punkt 7. Zmiana uchwały   w  sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2013.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 do protokołu). Następnie przedstawiła „Dodatkowe wyjaśnienia zmian na sesję 17.09.2013 r. do budżetu miasta na 2013 r.” – (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
 
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 17 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 18 do protokołu.
 
Następnie nawiązując do zadania inwestycyjnego „termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w wysokości 422.799 zł.”  stwierdził, że jest to duży obiekt i zaplanowano taką kwotę, a na adaptację Kaplicy pw. św. Marcina kwotę 707.044 zł.
 
Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że gimnazjum będzie modernizowane przez okres dwóch lat tj. 2013 i 2014 kwota 422.799 zł. to udział środków unijnych w 2013 roku. Wyraził nadzieję, że w roku 2014 nie będzie konieczności zaciągania kredytów, że środki unijne będą terminowo przekazywane.
 
Radny p. Strzelecki – poprosił o wyjaśnienie, czy w związku z kradzieżą kabli elektrycznych nie można było wyegzekwować od ubezpieczyciela całości odszkodowania oraz czy ulice: Panieńska, Kilińskiego i Ogrodowa zostały ujęte w Harmonogramie naprawy dróg, ponieważ dziury na tych ulicach są nawet o średnicy 50 cm.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że za kradzież kabla wyegzekwowano  taką kwotę, jaka była możliwa. Nawiązując do sprawy harmonogramu ulic poinformował, że z zaplanowanych środków na ten cel zostaną zrobione wszystkie te dziury, które są największe. Wyraził nadzieję, że uda się „załatać” wszystkie ulice.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że Klub Radnych wystosował pismo do Burmistrza Miasta o zinwentaryzowanie  wszystkich dziur w jezdniach i „załatanie” ich przed okresem zimowym.  Wyraził podziękowanie Burmistrzowi Miasta, że zaplanowano przesunięcie środków w budżecie miasta na naprawę dróg.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie na co została przeznaczona kwota 13.756 zł. otrzymana tytułem odszkodowania za kradzież kabli elektrycznych.  
 
Skarbnik Miasta – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, ze środki te nie zostały wydatkowane. Naprawa musiała być wykonana przez Wydział  GMiOŚ, który  ją sfinansował i obecnie środki te trafią do wydziału na roboty wcześniej zaplanowane. Wyjaśniła odszkodowanie po otrzymaniu od ubezpieczyciela jest księgowane w dochody ogółem, a dopiero Rada Miasta może wyrazić zgodę na przekazanie tych środków do wydziału, jako rekompensatę za wykonanie usługi.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
 
          Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów  przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/224/2013  z dnia 7 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2013 rok (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
 
Punkt 8.     Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z objaśnieniami do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
 
       Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIV/225/2013 z dnia 17 września 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2019 (Załącznik nr 21 do protokołu).
 
 
Punkt  9.    Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła trzy uchwały, i tak:
 
1. Uchwała Nr XXXIII/219/2013 z dnia  25 czerwca  2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2013 r.
2. Uchwała Nr XXXIII/220/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna.
3. Uchwała Nr XXXIII/221/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia drogi wojewódzkiej nr 550 znajdującego się w granicach administracyjnych miasta na własność Gminy Miasta Chełmna.
 
 
Punkt  10.  Interpelacje Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał interpelację zgłoszoną przez Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy  Obywatelskiej” w sprawie podziału terenu nad Jeziorem Starogrodzkim skierowaną do Burmistrza Miasta (Załącznik nr 22 do protokołu).

 
Punkt  11.  Wolne wnioski i informacje.
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w imieniu dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie zaprosił wszystkich obecnych na dzień 20 września br. na godz. 18.00 na spotkanie autorskie pt. NOSTALGIA z Anielą Grażyna Sosnowska – Dąbrowską oraz na dzień 25 września br. na godz. 16.00 na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Wróbel   pt. „Anioły – prawda i zmyślenie”.
Następnie udzielił głosu pracownicy ChDK p. Idze Skupniewicz.
 
P. Iga Skupniewicz – zaprosiła radnych do wzięcia udziału w akcji charytatywnej dla Roksany, która choruje na  mukowiscydozę. Dodała, że rodzice Roksany potrzebują kwotę 15 tys. zł. na kamizelkę, która pozwoli na opukiwanie pleców, konieczne przy leczeniu tej choroby. Poinformowała, że dnia 21 września o godz. 12.00 będzie hapening  na Rynku i na ulicy Grudziądzkiej, a od godz. 19.00 w Ratuszu rozpocznie się część artystyczna, po której odbędzie się licytacja. Poprosiła o informację na temat remontu kina „Rondo” oraz czy po remoncie zostanie tam przeniesiony ChDK? Następnie poprosiła o udział w imprezach różnego rodzaju m. in. „Teatr dzieciom”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że remont kina Rondo jest zaplanowany w IV etapie  ochrony dziedzictwa. Cały koszt remontu kształtuje się w wysokości 3.727.487,27 zł. z czego unia pokryje koszty w wysokości 2.397.000,00 zł., a pozostałe koszty musi pokryć miasto. Dodał, że konieczne będzie podjęcie decyzji, czy miasto przystąpi do IV etapu. Zaproponował, aby osoby z „Teatru dzieciom” zapoznały się z dokumentacją Ronda.  Podkreślił, że ChDK nie będzie mógł przenieść się do kina Rondo, ponieważ działa tam zbyt wiele kółek i stowarzyszeń.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi p. Skupniewicz na temat akcji charytatywnej dla Roksany poprosił, aby dostarczyła do Biura Rady Miasta numer konta bankowego na który można przekazywać środki na pomoc dla Roksany.
Następnie w imieniu mieszkańców miasta  poprosił o informację na temat podświetlenia murów, czy będzie ono skorygowane. Zasugerował, że w niektórych miejscach punktowe oświetlenie nie jest właściwe i nie spełnia oczekiwań. Poprosił o informację nt. oczyszczania studzienek. Jako przykład podał ulicę Toruńską, na której studzienki są pozapychane.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy poinformował, że sprawa oświetlenia murów jest w trakcie realizacji i będzie sprawdzona, czy jest wykonana zgodnie z planem.
Nawiązując do sprawy czyszczenia studzienek poinformował, że w najbliższym czasie rozpocznie się czyszczenie studzienek. 
 
Radny p. Giżyński – nawiązał do artykułu prasowego w Czasie Chełmna na temat handlu „balonikami” na terenie przedszkola poprosił o informację, jak przedszkole zostanie zabezpieczone na przyszłość, aby takie incydenty nie miały miejsca.  Następnie poprosił  o wyjaśnienie, kiedy zostaną umyte zielone pojemniki na odpady biodegradowalne, które obecnie są siedliskiem bakterii i robactwa.
 
Radny p. Kordowski – odnosząc się do sprawy remontu ulicy Grudziądzkiej stwierdził, że na odcinku od Rynku do ulicy Wodnej znajdują się cztery podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że są one z czerwonej kostki i zaproponował, aby rozważyć możliwość wkomponowania tych podjazdów w istniejącą ulicę, aby wyglądało to ładniej, estetyczniej i bezpieczniej dla osób z nich korzystających. Poprosił, aby Burmistrz Miasta przymusił niektórych operatorów telewizji kablowej i telefonii do wymiany studzienek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu poinformował, że nie zna tematu. Dodał, ze w przypadku pojawienia się osób handlujących na terenie przedszkola z pewnością Dyrektor przedszkola nie pozwoli na handel, a jeżeli to nie poskutkuje to zwróci się o pomoc do Straży Miejskiej.
Sprawa mycia zielonych pojemników – stwierdził, że poprosi o wyjaśnienie Prezesa ZUM i udzieli radnemu pisemnej odpowiedzi.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Kordowskiego na temat podjazdów dla osób niepełnosprawnych poinformował, że są prowadzone rozmowy z właścicielami. Dodał że studzienki na ulicy Grudziądzkiej zaczną się sukcesywnie pojawiać nowe.
 
Radny p. Strzelecki – poprosił o informację, jak wygląda ściągalność opłat za wywóz odpadów. Nawiązując do sprawy powołania Kapituły stwierdził, że w jej składzie powinny znaleźć się osoby ze wszystkich środowisk. Dodał, że brak jest przedstawiciela sportu, sądownictwa i lekarzy. Zdaniem mówcy powołanie jeszcze takich osób do składu Kapituły podniesie jej rangę.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy czyszczenia studzienek stwierdził, że od wiosny nie został rozwiązany problem na ulicy Polnej od FAM-u do wjazdu do Elmetu.  Następny problem jest na ulicy Podgórnej i Kolonii Wilsona, gdzie są cyt. „powytłukiwane od zasów od wody dekelki”.
 
Burmistrz Miasta – nawiązując do sprawy ściągalności środków za odpady stwierdził, że pełen obraz sytuacji będzie po upływie kwartału. Nawiązując do sprawy składu Kapituły przypomniał, że Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że lista nie jest zamknięta.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi przypomniał, że informował, iż na dniach rozpocznie się czyszczenie studzienek. 
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Strzeleckiego poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z takim zamiarem przystępowała do propozycji zgłaszania osób do Kapituły, aby wszystkie środowiska były reprezentowane.
Nawiązując do sprawy zalegania z transzami  przez Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego stwierdził, że Marszałkowie innych województw inaczej prowadzą sprawy związane z przekazaniem środków. Zasugerował, aby rozważyć możliwość wystąpienia z pismem w tej sprawie lub za pomocą prasy lub posłów przystąpić do jakiegoś działania. Zdaniem mówcy działalność Marszałka doprowadza do tego że miasto mimo trudnej sytuacji finansowej musi dalej się zadłużać.
 
Radny p. Stachewicz -  stwierdził, cyt. „bulwersujące działanie Marszałka to już znamy od dawna. Najbardziej karygodne jest to, że pieniądze, o których mówimy już dawno transze poszły do Polski z Unii i to są pieniądze, którymi władze wyższego rzędu dysponują. Możemy wnieść np. do Prokuratury zapytanie, gdzie podziewają się te pieniądze, które powinny być przelewane. Wszystkie inwestycje, służby marszałkowskie przed przyjęciem do swojego budżetu, analizują te wnioski, które my składamy. Wnioski są przez odpowiednie służby przeanalizowane, wszystko jest zweryfikowane i powinny być pieniądze po zakończeniu inwestycji w krótkim terminie przekazywane. To już jest problem Pana Marszałka, żeby swoich urzędników i siebie samego zmobilizował do tego, aby jak najszybciej skontrolował to co chce po zakończeniu inwestycji skontrolować. To nie powinno interesować nikogo z nas, bo te pieniądze, podpisując  umowę na wykonanie i realizację tych zadań, Marszałek przyjął na siebie i łaski żadnej nie robi, że pieniądze, które już dawno zostały rozdane, żeby przelał na konto tych, których wnioski przyjął do realizacji. Powinniśmy w tej dziedzinie działać, twardo, ja zawsze jestem za, a zwłaszcza z tym Panem Marszałkiem Sejmiku, do działań raczej ostrzejszych, ponieważ jego działanie jest szkodliwe dla wielu działań samorządowych naszego województwa. Proponuję, jeżeli nie będzie tych przelewów- zapytanie do Prokuratury – co się dzieje z pieniędzmi, bo podejrzewamy, ze może być jakieś wykroczenie.”
 
Radny p. Giżyński – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta, aby na spotkanie Rady Miasta, na którym będzie omawiany projekt budżetu miasta zaprosić Dyrektora ZWiK.
 
Radny p. Strzelecki – poruszył sprawę ubytku (ok. 1,5 m2) chodnika na ulicy Podgórnej, którą zgłaszał w miesiącu sierpniu. Następnie zwrócił uwagę, że zakładany w ubiegłym roku chodnik na ulicy Łunawskiej zapada się w kilku miejscach i poprosił o wyjaśnienie, czy podlega to gwarancji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że chodnik na ulicy Łunawskiej został naprawiony. Sprawa chodnika na ulicy Podgórnej – zostanie naprawiony w najbliższym czasie.
 
Radny p. Kordowski – ponownie zaapelował o zaproszenie Marszałka Sejmiku Województwa p. Całbeckiego na obrady sesji, który został wybrany dużą częścią głosów z miasta i powiatu chełmińskiego. Dodał, cyt. „Myślę, że żadna łaska, aby Pan Marszałek odwiedził Radę Miasta Chełmna”. Zasugerował, aby Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miasta porozmawiali   z p. Marszałkiem, aby przyjechał na sesję Rady Miasta, co pozwoli na rozwianie wszystkich wątpliwości. Dodał, że przyjazd Marszałka Sejmiku do Chełmna jest Jego powinnością względem wyborców.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – zwracając się do radnego p. Kordowskiego poprosił o wyjaśnienie, cyt. „ile razy mam zapraszać Marszałka, bo raz zapraszałem – odmówił. Po tym, co Pan radny tu zgłaszał drugi raz zapraszałem, natomiast Pan Marszałek odmówił, więc ile razy ja mam zapraszać na sesję Rady Miasta. Dwukrotnie to zrobiłem, ale niestety spotkałem się z odmową, nawet była sugestia, że jeżeli pan Marszałek nie może, żeby kompetentne osoby przysłał i też nie, nie mam takich kompetencji aby zmusić Pana Marszałka do przyjazdy na sesję.”
 
Burmistrz Miasta – stwierdził, że Marszałek nie jest złośliwy do Chełmna, jednakże są pewne rzeczy które opóźniają pewne posunięcia. Jako przykład podał sprawę wycięcia brzozy przy Intermarche, gdzie od miesiąca lutego br. toczył się spór kompetencyjny w Sądzie w Warszawie – kto ma wydać zgodę na jej wycięcie – starostwo czy miasta, a gałęzie spadały na samochody.    
Dodał, że w najbliższych dniach będzie miał informacje jak wygląda sprawa przelewu pieniędzy. Dodał, że istnieją obawy na przyszłość, ponieważ wcześniej można było porozumieć się z firmami wykonującymi, aby nie naliczały odsetek, a obecnie w całym kraju firmy wykonujące zadania mają kłopoty finansowe  i przestrzegają zapisów umowy, że termin płatności wynosi 30 dni. Dodał, że dzięki Radzie Miasta uda się zabezpieczyć ewentualny brak przelewów ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ lepszy jest kredyt na 0,25% niż kary umowne, które grożą za nieterminową zapłatę faktur.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zasugerował, że lepszym rozwiązaniem jest wybrać się delegacją do Pana Marszałka.
 
Radny p. Wrażeń – w imieniu  mieszkańców poprosił o informację, dlaczego do 10 każdego miesiąca jest płatność za wywóz odpadów. Zaproponował, aby rozważyć możliwość przesunięcia tego terminu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że termin płatności za wywóz odpadów został określony w uchwale Rady Miasta. Dodał, że będzie przygotowana zmiana tej uchwały i wówczas można będzie pewne rzeczy uwzględnić.
 
Radny p. Stachewicz – dodał, cyt. „kilka słów na temat Pana Marszałka. Dlaczego tak się rozczulacie nad Nim. Sami mieliście przykład, gdzie obiecał dwa lata z rzędu remont ulicy Toruńskiej, a w końcu zrobił remont drogi do miejscowości, w której mieszkają Jego rodzice. To nie jest tak, że on nie prowadzi swojej prywatnej polityki, jakiejś dziwnej i aroganckiej. Samo to, że Pan Przewodniczący  zaprasza i jak nie może sam Marszałek to kompetentna osoba mogła by się pojawić i wielokrotne zapraszanie jest ignorowane  tzn., że On ma taki stosunek do naszego samorządu.”
Zwrócił uwagę na tematykę, która była dzisiaj poruszona , a która jest poruszana właściwie co roku, a mianowicie sprawa studzienek. Zdaniem mówcy Dyrektor ZWiK powinien mieć takie kompetencje, że corocznie musi jesienią oczyszczać wszystkie studzienki. Przypomniał ponadto o konieczności przycinki drzew, które zasłaniają lampy oświetleniowe.
 
 
 
Punkt  12. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XXXIV sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
Protokołowała                                                                    Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (4 listopada 2013)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (4 listopada 2013, 10:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij