Prot. z XXIX sesji RM 26.02.2013


 
Protokół Nr XXIX /2013
z  XXIX  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   26 lutego 2013 r.
 
Sesja odbyła się w dniu     26 lutego 2013 r. i trwała od godz. 16.00 do godz.  
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
  1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta
 
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
-           
3. Sprawa zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
             
4. Sprawa  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmna
           
5. Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
     ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
6. Sprawa wprowadzenia  do budżetu miasta na 2013 rok i umieszczenia w  Wieloletniej
    Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 - 2019  zadania pod nazwą 
    „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez
     zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
 
 7. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna 
     na  rok 2013r.
                       
8. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
      Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019
                       
9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Chełmińskiego Domu Kultury przeprowadzonej
     przez Komisję Rewizyjną Rady  Miasta Chełmna w dniach od 27 listopada do 11 grudnia
     2012 r.
                      
10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta
    Chełmna na 2012 rok
                       
  11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa
   Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2012 rok
           
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji   Oświaty, Kultury, Sportu,
    Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na
    2012 rok
13.  Interpelacje radnych
14. Informacja z realizacji uchwał                                      
15. Wolne wnioski i informacje                                     
16. Zakończenie .                                                                   
 
 
 
Ad. 1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XXIX    sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokoły   z XXVIII sesji  uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXIX  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
  udzielił głosu Burmistrzowi Miasta
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– poprosił o wprowadzenie przed punktem w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie punktu dotyczącego zatwierdzenia planu finansowego ZWiK. Wyjaśnił, że po regulaminowym otrzymaniu materiałów na sesję pojawiło się wiele wątpliwości  dotyczących planowanych taryf. Po analizie  z Dyrektorem ZWiK ustalono, że aby obniżyć taryfy muszą zostać wprowadzone zmiany w planie finansowym zakładu.
Ponadto poprosił o wprowadzenie sprawy wprowadzenia do budżetu miasta i umieszczenia        w planie budżetowym zadania pod nazwą realizacja systemu innowacyjnej edukacji                  w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  poddał pod glosowanie zaproponowane zmiany              i tak:
            Za wprowadzeniem  punktu dotyczącego zmiany w planie finansowym ZWiK głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było Stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie podjęła decyzje o wprowadzeniu przedmiotowej sprawy pod obrady sesji i zostanie ona omówiona jako punkt 5 porządku obrad.
Następnie poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia sprawy dotyczącej  wprowadzenia do budżetu miasta i umieszczenia  w planie budżetowym zadania pod nazwą realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej.
                       Za przyjęciem propozycji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących nie było. Stwierdził, że sprawa zostanie wprowadzona pod obrady o czym radni zadecydowali jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta wraz            z przegłosowanymi zmianami.
            Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                             i wstrzymujących nie było. Stwierdził, ze porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 3. Sprawa zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 
 
Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Szuster – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.          
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – st
wierdził, że Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została przez radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu)
 
 
Ad. 4. Sprawa  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    
         bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmna
           

 
 
Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Szuster – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
 
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  6 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu )
3)Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska  ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu )
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ mówimy o bezdomności zwierząt, czyli psy, koty nabyły sobie prawa do dokarmiania, wyłapywania i wszelkiej opieki. Na terenie Chełmna jest problem, z którym się , no nie wiem jak to powiedzieć, bo to mieszkańcy mi przekazują tę informację, jest problem gołębi.” Poprosił przewodniczącego o pokazanie zebranym zdjęcia. Wskazując na nie stwierdził cyt.        „ jak ta nasza Matka Boska na bramce wygląda wieczorem o zmierzchu jak siadają i lada moment będą się tam gnieździć te gołębie. I tak przy okazji mieszkańcy proszą aby zwrócić uwagę na  ten problem, bo to są też przydomowi  te ptaki i by należało w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Czy ten obraz tej matki Boskiej Chełmińskiej w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby tam one nie mogły siadać te ptaki. Czy udostępnić im wloty na poddasze jak to było kiedyś. Czy no nie wiem od tego są fachowcy, hodowcy gołębi”
 

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do przedstawionego zdjęcia, stwierdził, że problem jest znany, ponieważ hodowcy, miłośnicy gołębi również do Urzędu Miasta zwracali się z takim pytaniem, niemniej głos radnego kierowany jest nie do kompetentnej osoby, która może się tym zająć, bowiem obiekt nie znajduje się we władaniu miasta, jest w jurysdykcji księdza i to on podjął decyzję aby zamurować wloty.
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził cyt. „ mieszkańcy nadmienili problem, który należy usunąć,        a jak wszyscy zainteresowani będą chodzili do właściciela budynku nic z tego nie wyjdzie. Panie Burmistrzu Pan jest przedstawicielem tych mieszkańców tutaj i pan z właścicielem tego obiektu powinien wypracować jakieś stanowisko „
 

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                         Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Chełmna została przez radnych przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 9  do protokołu )
 
 
Ad. 5. Sprawa zmiany planu rzeczowo – finansowego Zakładu Wodociągów
         i Kanalizacji w Chełmnie.
 

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – odnośnie insynuacji jakoby mówca stwierdzał, że spadło zużycie wody, bo mieszkańcy się nie myją, co zaskutkowało podwyżkami opłat stwierdził, ze nigdy w ten sposób nawet nie pomyślał. Przyznał, że faktycznie nastąpił spadek zużycia wody, stało się tak w całej Polsce  nie jest to wynikiem pogorszenia się higieny w narodzie, a wzrostem świadomości społecznej, zarówno ekonomicznej jak i ekologicznej, że wodę należy oszczędzać. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że zaproponowane ceny,   jakie radni otrzymali w materiałach  przed sesją były oparte i  zgodne z wcześniej przyjętym planem rzeczowo – finansowym, który określa przychody, koszty i zadania, które zakład ma do zrealizowania. Po przeprowadzonych  rozmowach z Przewodniczącym Rady, Burmistrzem i radnymi na posiedzeniach komisji uznano, że zaproponowana podwyżka jest zbyt wysoka   i będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym dla mieszkańców. W konsekwencji podjęto wspólną decyzję,  opartą na nienajlepszej kondycji finansowej społeczeństwa naszego miasta, o zmniejszeniu wysokości podwyżki. Niemniej aby mówca mógł zaproponować niższe stawki, Rada Miasta musi wyrazić zgodę na zmianę planu finansowego zakładu w tak sposób, że zostaną obniżone koszty. Zwracając się do Przewodniczącego obrad poprosił o pokazanie zebranym tabeli ( stanowi załącznik  nr 10 do protokołu ) aby radni mieli pełen obraz sytuacji
Ustalono, że koszy z jakich w roku bieżącym można ewentualnie zrezygnować tj. w  § 4201       10 tys. zł., gdzie zaplanowano zakup nakładek zdalnego odczytu, w § 4027 – zakup usług remontowych  zaproponował obniżenie kosztów o 19. tys. zł.  w skład tej kwoty wchodzą   5 tys. zł. na remonty budynków oczyszczalni ścieków i 14. tys. zł. na  remont podwórza na oddziale wodociągów § 6007 – rozpoczęcie  budowy monitoringu sieci wodociągowej na terenie miasta Chełmna, obniżyłoby koszty związane ze stratami wody podczas awarii sieci wodociągowej. Na to zadanie zaplanowano 75 tys. zł. zaproponował zdjęcie  35.tys zł.  i zostawienie pozostałej kwoty na to samo zadanie § 6008 51.180 zł. na zakup pomp do pompowni oczyszczalni ścieków i pomp recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków, chodzi o wymianę części tych pomp, co ewentualnie można przesunąć w czasie. Poinformował, że w przypadku przyjęcia przez Radę zaproponowanych zmian w planie finansowym, będzie miał możliwość przedstawić nowe taryfy i tak:
 
 
1) cena za 1m3 wody na cele socjalno-bytowe propozycje   netto  2,49 zł.  wzrost o 2,05%
                                                                                              brutto  2,69    
2) cena za 1m3 wody na inne cele                                                     2,54  zł wzrost o 2,42%
                                                                                              brutto  2,75    
2) cena za 1m3 ścieków bytowych                                                    3,26  zł wzrost o 6,89%
                                                                                              brutto  3,52    
3) cena za 1m3 ścieków przemysłowych                                           4,41 zł. wzrost o 5,76%
                                                                                              brutto   4,77    
 
Na prośbę przewodniczącego poinformował, że  cena wody i ścieków dla ludności łącznie wzrosłaby  o 0,28 zł. brutto , tj. 4,7 %
W pierwotnie zaproponowanych taryfach    proponowano wzrost o 0,43 zł. tj.  7,3 %
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaproponował aby ten punkt i następny w dyskusji potraktować łącznie, natomiast po ewentualnym przyjęciu zmian poprzez głosowanie w następnym punkcie podda pod głosowanie projekt uchwały zawierający taryfy
Następnie odczytał pismo mieszkańców skierowane do Rady Miasta z prośbą o odczytanie na sesji dotyczące zapowiedzianej w prasie podwyżki cen wody i ścieków ( pismo stanowi załącznik nr  11  do protokołu ).
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał dyskusję,  jaka miała miejsce w roku ubiegłym na temat podwyżek cen wody, podczas której mówca sugerował ustalanie cen wody w m-cu grudniu. Stwierdził, że sugestia ta, jak widać jest wielce zasadna, ponieważ obecnie dyrektor ZWiK zmienia zaproponowane wcześniej stawki jednocześnie proponując zmianę planu dochodów i wydatków zakładu. Zdaniem mówcy kolejność powinna być zmieniona, a mianowicie w pierwszej kolejności należało ustalić stawki opłat, a następnie plan finansowy. Tymczasem w sytuacji, gdy radni nie chcą wyrazić zgody na tak drastyczne podwyżki proponuje się zmianę stawek i planu. Kontynuując przyznał, że cena wody w naszym mieście jest stosunkowo niska. Dodał, że na ceny należy patrzeć w dwojaki sposób – z punktu widzenia dyrektora zakładu cena jest za niska i zagraża majątkowi zakładu w taki sposób, iż uniemożliwia przeprowadzanie modernizacji, które w przyszłości mogą podnieść koszty działania. Wracając do tabeli przedstawionej przez dyrektora wskazującej ceny wody w kraju przyznał, że ceny wody w województwie kujawsko pomorskim są rzeczywiście niskie, niemniej nie należy zapominać, ze również dochody mieszkańców naszego województwa są bardzo niskie, a zatem jakiekolwiek stałe podnoszenie kosztów jest wiele bardziej drastyczne niż w innych rejonach kraju. Wracając do propozycji zmniejszenia kosztów modernizacyjnych wyraził obawę, że za kilka lat może dojść do znacznego obniżenia jakości pracy tego zakładu. Ponadto zwrócił uwagę, że ze wszystkich kosztów zakładu największe są koszty osobowe sugerując, że w przypadku spadku zużycia wody należałoby być może w tym zakresie szukać oszczędności. Zaproponował zreformowanie zakładu w taki sposób. aby jak najsprawniej działał bez przerzucania całych kosztów na mieszkańców.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
-  poinformował, że Dyrektor ZWiK podlega tym samym zasadom , co pozostali kierownicy jednostek podległych , co oznacza, ze w tym zakładzie również nie będzie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Oznacza to, że proponowane podwyżki cen opłat za wodę i ścieki nie zostały spowodowane podniesieniem wynagrodzeń pracownikom tego zakładu. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że zakupy zaplanowane w pierwotnym planie finansowym miały na celu obniżenie kosztów    w przyszłości. Jeśli chodzi  koszty osobowe stwierdził, że  nawet w przypadku znacznej obniżki zużycia wody są koszty stałe, które musza być ponoszone bez względu na ilość wody Zatrudnionych w zakładzie osób jest minimalna ilość pozwalająca na jego funkcjonowanie  i zapewnienie zmianowości. Wracając do pisma mieszkańców zwrócił uwagę, ze nie należy wyolbrzymiać jego wagi, ponieważ naturalnym zjawiskiem jest w przypadku propozycji jakichkolwiek podwyżek czy to będą podatki, czy woda jest to, że  powoduje niezadowolenie mieszkańców.
 
Radny p. Giżyński – odnośnie porównywania cen chełmińskich to obowiązujących w kraju zwrócił uwagę, że ceny w naszym mieście są niższe, ponieważ nie ma amortyzacji. W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że problemem w mieście jest popyt. Zwrócił uwagę, że analogiczna sytuacja miała miejsce na składowisku odpadów, gdzie źle dziać zaczęło się   w momencie, gdy spadł popyt. Wyraził obawę, że za kilka lat może dojść do sytuacji, przy dalszym spadku zużycia wody, gdy miasto stanie przed dylematem co z tym zakładem zrobić. Dodał cyt. „ Pan zaproponował najpierw podwyżkę cen jako antidotum, ale to nic nie daje, to tylko powoduje nakręcanie spirali, która powoduje  większe ceny, to więcej oszczędzamy, to znowu większe ceny, to znów więcej oszczędzamy i nie ma z tego żadnego wyjścia, bo nie może być żadnego wyjścia. To , co Pan proponuje dzisiaj, to jest też jakieś wyjście, ale proszę zobaczyć, że to jest wyjście tylko krótkochwilowe. Bo to jest zejście z pewnych inwestycji, które potem i tak i tak  w przyszłości będą musiały być realizowane”. Zdaniem mówcy im później będą prowadzone naprawy i modernizacji, tym koszty z tym związane będą wyższe i wówczas aby znaleźć wyjście z sytuacji dyrektor zwróci się z prośba o pieniądze. Stwierdził, że propozycja dyrektora jest wyjściem z sytuacji, ale nie jest to dobre wyjście. Wyraził  nadzieję , iż w przyszłości zostanie stworzony plan naprawczy zakładu taki, który sensownie wykaże, że rzeczywiście co roku będą zwiększone ceny, ale będzie to realne, bo dzisiejsza propozycja jest owszem dobra, ale tylko na chwilę. Kończąc poprosił o informację, czy możliwe jest opracowanie długofalowego programu naprawczego, który dostosuje zakład do zmniejszającego się popytu.
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski
-  poinformowała, że zakład,  który prowadzi porusza się  w pewnych graniczeniach. Są to ograniczenia formalno – prawne wynikające z formy zakładu budżetowego, oraz ograniczenie terytorialne. Zakład sprzedaje wodę  na terenie miasta. To, co zakład może zrobić , robi to poprzez np.: podpisanie umowy z gminą Chełmno na sprzedaż wody na teren gminy, prowadzone są rozmowy z wójtem gminy Kijewo, gdzie ma być realizowana sieć kanalizacyjna o doprowadzenie ścieków do naszej oczyszczalni. Zwrócił uwagę, że są to jedyne możliwości dla zakładu, który jako zakład budżetowy nie może prowadzić działalności komercyjnej. Pozyskiwanie innych źródeł przychodów możliwe byłoby jedynie w przypadku zmiany formy prawnej zakładu, czyli przekształcenia  zakładu  w spółkę prawa handlowego.
 
Radny p. Stachewicz
– wyraził zadowolenie z wypowiedzi Pana Dyrektora, z której wynika, że szuka możliwości zmodernizowania tego zakładu, ponieważ, zdaniem mówcy podnoszenie cen  niewiele da. Dodał cyt.” będziemy przed tym dylematem stawali co roku w coraz gorszych warunkach, których przeskoczyć się nie da. Bardzo podoba mi się ten plan wyjścia na zewnątrz, bo to jest jeden z momentów gdy możemy podwyżkę tych cen ograniczać, albo przyhamowywać. Na pewno powinniśmy pełnić funkcję usługowo- handlową w sensie sprzedaży tej wody jako że i gminy z funduszy unijnych zakładają u siebie sieci wodociągowe. Na pewno może by było w tym kierunku iść ale istnieje jedno niebezpieczeństwo, że jeżeli będziemy podnosili cenę tej wody, to tych klientów potencjalnych będzie prawdopodobnie zdecydowanie mniej. A więc tutaj trzeba tak kalkulować tą cenę, żeby ona była dalej atrakcyjna także dla zewnętrznych odbiorców. To samo ze ściekami, ponieważ ta oczyszczalnia jest przewartościowana wielkościowo co do Chełmna, ona ma moce dużo większe niż wykorzystuje. Powinniśmy iść w kierunku, ponieważ już instalacje są zbierać ścieki z gmin, bo znowu z funduszy unijnych tez gminy zakładają kanalizacje, a zatem będą miały problem. I to mi się podoba. Drugi moment to zmiana formy zakładu, bo to pewnie też jest kwestia tak, że może ta forma zakładu budżetowego powoduje takie ograniczenia prawne, których przeskoczyć się nie da. Otwarcie się na  inną formę mogłoby, ja nie mówię  o prywatyzacji, otwarcie się na inna formę prawną mogłoby otworzyć pole do dalszych oszczędności. Natomiast podkreślam – jestem przeciwko oszczędnościom na inwestycje, ponieważ te inwestycje też będą ograniczały wydatki nawet personalne osobowe. Jeszcze kilkanaście lat wcześniej nikt sobie nie wyobrażał, ze wielkie kotłownie mogą pracować bezobsługowo, dzisiaj jest to norma. A zatem na pewno technologicznie  można doprowadzić  do tego, że pewne urządzenia, dzięki automatyzacji, elektronizacji będą zupełnie inne. Podoba mi się plan odczytu radiowego, ogranicza to same koszty osobowe tego procederu.”
 

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski  – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że to co wcześniej mówił na temat przekształcenia formy zakładu budżetowego w spółkę  nie jest czymś cyt „ co się urodziło, że tak powiem w mojej głowie w tej chwili pod wpływem chwili.” Poinformowała, że rozmowy na ten temat prowadzone były dużo wcześniej. Niestety problem polega na tym, że zakład budżetowy nie liczy amortyzacji. W ostatnim czasie  w zakresie w jakim pozwala ustawa podpisano umowę z burmistrzem na częściową amortyzację, dzięki czemu zakład posiada środki na inwestycje, które są realizowane. W momencie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę, spółka ma obowiązek ustawowy naliczania amortyzacji, co jest cenotwórcze. Oznacza to, że już w momencie przekształcenia zakładu w spółkę i doliczanie amortyzacji spowoduje wzrost cen. Wyjaśnił, że amortyzacja zależy od  wartości majątku. Mimo, ze zakład jest jeden trzeba rozdzielić wodociągi od oczyszczalni ścieków , bowiem jest zakaz subsydiowania. Wartość majątku na wodociągach jest nieznaczna, ponieważ są to stare obiekty i naliczenie amortyzacji spowodowałoby wzrost cen o ok. 10 % natomiast na oczyszczalni wartość jest wyższa – oczyszczalnia jest nowa, pobudowane  nowe sieci kanalizacyjne, co spowodowałoby wzrost cen nawet do 30%
 
Radny p. Stachewicz – ad vocem wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nie należy bać się amortyzacji, ponieważ już i tak połowa tego co powinno być amortyzowane, jest w koszcie wody. Natomiast amortyzacja, która powstałoby przy przebudowie zakładu jednocześnie wymuszałaby reformy takie, które dadzą oszczędność. W sumie podwyżka ta mogłaby zostać zrekompensowana obniżką kosztów jakie dawałoby nowe rozdanie prawne. Poza tym dałoby pieniądze na inwestycje i dalszą automatyzację, co w konsekwencji usprawniłoby zakład jednocześnie obniżając koszty.
 
Radny p. Błażejewicz- wracając do sprawy zmniejszenia zużycia wody zauważył, ze zmniejsza się liczba mieszkańców miasta nie tylko z powodu wyjazdu młodych ludzi za granicę ale również migrują w Polsce do większych miast w poszukiwaniu pracy, młodzież po studiach też nie wraca do Chełmna, bo nie ma dla nich etatów, ponadto wielu ludzi wyprowadziło sie poza teren miasta np.: na Klamry i  mimo, że dalej są odbiorcami wody, to nie płacą za ścieki, bo nie ma tam kanalizacji. To wszystko doprowadziło do spadku sprzedaży wody. Zwrócił uwagę, ze mieście zostali głownie ludzie starsi i biedni, którzy zmuszeni są oszczędzać. W związku z czym odczucie mieszkańców jest takie, że oszczędzając w nagrodę otrzymują dużą podwyżkę ceny. Poddał pod rozwagę  możliwości pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na infrastrukturę,  na przygotowanie działek pod inwestycje  budowlane. Zdaniem mówcy terenów pod budownictwo w mieście jest dużo , jednak są to tereny nieuzbrojone, co powoduje wypływ ludzi z miasta.  Szukając oszczędności zasugerował ograniczeni kosztów  w inny sposób niż rezygnacja z inwestycji. Zdaniem mówcy kosztotwórcze jest wysyłanie do mieszkańców rachunków przez pocztę , wiedząc, ze bezkosztowe jest wysyłanie rachunków elektronicznie
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ zgadzam się z moim przedmówcą, że na wysypisku śmieci próbowaliśmy coś zrobić, obniżaliśmy cenę. Tu zbytnio nie mamy możliwości takiej. I to idzie w bardzo złym kierunku do jakiejś prywatyzacji, ale w innym zakresie. Z kolei jest druga sprawa jeszcze taka, że przy budżecie  cena wody powinna być, mi się wydaje, że budżet wodociągów i cena wody powinna być dyskutowana po bilansie zakładu. W tych dokumentach, które dostaliśmy na sesję nic nie wychodzi i Pan dyrektor nie wykazuje strat. Tylko zaznacza, że za ileś tysięcy mniej sprzeda wody. No i tak można sobie wykalkulować, że w 2012 sprzedano 16.640 m ³ mniej wody plan na 2013 przewiduje o 13 tys. m³ wody sprzedać. Ścieki w 2012 sprzedaliśmy 85600 m³ mniej ścieków. Pytanie, gdzie powstała druga oczyszczalnia? Plan na 2013 rok przewiduje ścieki o 106 tys. z haczykiem mniej I przy tym Panu Dyrektorze jak będziemy rozmawiali w jaki sposób uda to się zmienić, bo jest dobrym managerem tej firmy już nie będziemy mówili o  tym poprzednim co był. I pytanie jest następujące, co zrobić z tym faktem. Dzisiaj coś uchwalimy. To jest dyskusja szersza, głębsza nie dzisiaj podejmiemy decyzję tak i tak. Wniosek jednie jest taki, że możemy się przychylić do podwyżki, gdzie Pan dyrektor nie wykazuje strat o stopień inflacji”
 
Radny p. Błażejewicz – odnośnie wypowiedzi przedmówcy przypomniał, że w tej sprawie wypowiadał się radny Stachewicz już w roku ubiegłym, wówczas  mówca omówił problem  z radcą prawnym i dyrektorem zakładu. Niestety jest to niemożliwe, ponieważ na to nie zezwalają przepisy ustawowe. Zaproponował powtórne rozpatrzenie problemu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– wyraził niezadowolenie z faktu, że nie można wprowadzić w życie propozycji radnego Stachewicza, która była nad wyraz rozsądna, niestety nie zgodna z prawem. Wracając do wypowiedzi radego Wrażnia i zapytania „ skąd wzięła się druga oczyszczalnia” wyjaśnił, że mowa była o oszczędnościach, zmywarkach, ponadto podkreślić należy, że ludzie maja dodatkowe zawory i podlewając ogródki płacą tylko za wodę, a nie za ścieki. Odnośnie propozycji przekształcenia zakładu w spółkę zwrócił uwagę, ze nie było jeszcze mowy o kosztach które są ukryte. Stwierdził, że Pan dyrektor zapewne jest za stworzeniem spółki, niemniej wiąże się to z dodatkowymi kosztami osobowymi, bowiem spółka musi mieć radę nadzorczą, co jest kosztotwórcze. Jeśli chodzi o uzbrojenie działek przyznał, że miasto otrzyma nowe środki, niemniej należy zastanowić się nad tym, czy właśnie na to należy angażować środki unijne wiedząc, że również trzeba będzie angażować w to środki własne. Wracając do kwestii amortyzacji   i stwierdzeniu nie bójmy się amortyzacji, bo środki uzyskane z amortyzacji dają możliwość finansowania zakupów, tymczasem zdaniem mówcy dniu dzisiejszym stanęliśmy przed dylematem  identycznej sytuacji nie nazywając jej amortyzacją. Pan dyrektor zaproponował podwyżkę  cen wody i ścieków, a wskazując na to co wyda z uzyskane środki . Radni uznali, że w roku bieżącym należy zrezygnować z części inwestycji, o których wiadomo, że w latach przyszłych przynosiłyby zmniejszenie kosztów. Przyznał rację radnemu Wrażniowi, że temat przekształcenia zakładów  należy odłożyć na później, a w dniu dzisiejszym należy ustalić ceny.
 
Radny p. Giżyński
– zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta  zapytał, czy może uzyskać zapewnienie, że w roku bieżącym jeszcze przed uchwaleniem budżetu radni spotkają się  celem porozmawiania o cenach wody, co jest prawem dozwolone, natomiast uchwalenie cen nastąpi w terminie prawem dozwolonym.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz
– stwierdził, że nie ma przeszkód aby jeszcze przed budżetem na ten temat porozmawiać.
 
Radny p. Giżyński
– zwracając się do dyrektora  zapytał, czy planuje skorzystanie ze środków unijnych wyjaśniając, że oczywiście wkład własny miałoby miasto i to ono wykonywałoby inwestycję, a Pan dyrektor przedstawiłby konkretne propozycje. Zasugerował unowocześnienie technologii  w taki sposób, aby przyniosło to wymierne efekty finansowe nie pogarszając jakości usług.
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przyznał rację przedmówcy sugerując że propozycja jest rozsądna  logiczna, niemniej problem polega na tym, że zakład budżetowy nie jest osobą prawną i nie może występować o dotacje. Takie dotacje w imieniu dyrektora może brać miasto i nawet jeśli dojdzie do umowy, że nadwyżka budżetowa zakładu  będzie wracała do miasta, to miasto występując o środki unijne musi zmieć środki na wkład własny
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do dyrektora wodociągów poprosił o informację ile ludzi posiada podliczniki na podlewanie ogródków.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów podał pod głosowanie propozycje zmiany planu finansowego Zakładu Wodociągów                         i Kanalizacji.
 
                        Za zmianą planu  głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było,            3 radnych wstrzymało się d głosu,
Stwierdził, że propozycja została przyjęta większością głosów
 
 
Ad. 5. Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
         odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
 

 
 
Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały ( komplet dokumentów stanowi załącznik nr 12 do protokołu )  z ustalonymi podczas sesji taryfami . Poprosił                      o przyjecie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - odczytał opinie Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik do nr 13  do protokołu )  Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie2
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych nie było 3 radny wstrzymało się od głosu. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr  14  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p
. Błażejewicz ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad.6. Sprawie wprowadzenia  do budżetu miasta na 2013 rok i umieszczenia
         w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata
         2012 - 2019  zadania pod nazwą  „Realizacja systemu innowacyjnej
         edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie
         systemu dystrybucji treści edukacyjnych

 
 
Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Radny p. Piotrowski – w imieniu Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, której przewodniczy przedstawił pozytywną opinie do projektu uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było, 1  radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie wprowadzenia  do budżetu miasta na 2013 rok i umieszczenia w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 - 2019  zadania pod nazwą  „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )
 
 
 
Ad.  7. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta   
          Chełmna  na  rok 2013r.
 

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zwarty w druku nr 4 wraz  z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu ). Następnie zgłosiła autokorektę:
Dochody - zwiększenie dotacji na zadania własne związane z opieką społeczną Rozdział 85214 zwiększenie o 114.900 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Plan po zmianach to kwota 582.000 zł. w Rozdziale 85216 – zasiłki stałe w naturze zwiększenie o 51.200 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe. Plan po zmianach to kwota 410.000 zł.
Rozdział 85219 wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększenie  o 20.300 zł. na dodatki do wynagrodzeń dla opiekunek środowiskowych. Plan po zmianie wynosi 278.000 zł. 
Po stronie wydatków kwota ta nie zostanie umieszczona, ponieważ  osobom tym zgodnie         z ustawą  te środki zostały już wypłacone od 1 stycznia. Natomiast ta kwota zostanie wykorzystana na inny cel.
Wydatki – poza zmianami związanymi ze zwiększeniem dochodów są jeszcze przesunięcia wewnętrzne. Rozdział 63095 turystyka w usługach w zakresie wymiany międzynarodowej młodzieży fundacja przedstawiła ofertę  na kwotę 35.00 zł. W projekcie budżetu była wyższa o 26.000 zł kwota, Komisja konkursowa złożyła wniosek o  kwotę 26.000 przesunąć na paragraf 2820 dotacja dla stowarzyszeń. W takim  przypadku stowarzyszenia będą miały do dyspozycji kwotę  64.000 z
Dział 75023 urząd miasta  przesuniecie między paragrafami kwoty 23..000 zł. z § 4210 zakup materiałów na § 4430  różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zorganizowanie przetargu na pełne ubezpieczenie majątku miasta.
 Dział 80195 oświata  wkład własny na zakup tablic interaktywnych  wprowadzenie na §4300 kwotę 1.924 zł.
Wyjaśniła, że środki z kwoty na opiekunki środowiskowe proponuje się  rozdysponować następująco 1.924 zł. na tablice interaktywne, 18.376 zł. proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wkładu własnego na wydatki związane ze stypendiami Dział 854 Rozdział 85415 pomoc materialna  dla uczniów § 2360 Plan po zmianie wyniesie 78.376 zł.
W wyniku zmian dochody zwiększają się  o 186.400 zł. i to samo wydatki, deficyt nie ulega zwiększeniu i będzie  wnosił 465.847 zł. Poprosiła o przyjecie  uchwały wraz z autokorektą
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - odczytał opinie Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik do nr 18  do protokołu )  Następnie w związku z brakiem chętnych do  dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                     Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było          1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna na  rok 2013r. została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr  19 do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 8. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
          Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019

           
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zwarty w druku nr 5 wraz              z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  20 do protokołu ).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do  dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                                   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019 została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 21  do protokołu)
           
 
 
 
 
 
 
Ad. 9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Chełmińskiego Domu Kultury
         przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady  Miasta Chełmna
         w dniach od 27 listopada do 11 grudnia 2012 r.

 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz ze sprawozdaniem ( stanowi załącznik nr 22   do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu )
2) Komisji Oświat, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 24  do protokołu )                
 
Radny p. Strzeleck
i – informując, że zapoznał się ze sprawozdaniem i nie ma zastrzeżeń odnośnie etatyzacji, natomiast chciałby poprosić o wyjaśnienia dotyczące wydatków i tak:
- utrzymanie obiektu rocznie ponad 97 tys. zł.
- wynagrodzenie z pochodnymi – 588 tys. zł.
- koszty imprez 157 tys. zł.
- koszty zespołów, kółka zainteresowań i stowarzyszeń – ok.60 tys. zł.
Po wyliczeniu wychodzi na to, że na wydanie  270 tys. zł. na zorganizowanie imprez i koła ChDK potrzebuje 752 tys. zł. Poprosił o informacje czy przewodniczący KR widzi szansę aby te proporcje odwrócić. Poprosił również  o informację, czy CHDK pozyskał jakieś środki zewnętrzne.
 
Przewodniczący KR p. Giżyński – jeśli chodzi o alokacje środków na utrzymanie Chełmińskiego Domu Kultury przyznał, że rzeczywiście są one zastanawiające, niemniej są one uzgadniane pomiędzy Panem Dyrektorem, a Burmistrzem Miasta, w związku z czym zdaniem mówcy to burmistrz lepiej udzieli odpowiedzi. Podobnie jest z pytaniem o środki unijne, ponieważ ChDK, podobnie jak ZWiK nie może o takie środki występować, a jedynie  wnioskować do burmistrza.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– wyraził zdziwienie wypowiedzią przedmówcy i sugestią udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów i środków unijnych w sytuacji, gdy Komisja Rewizyjna przeprowadziła tam kontrolę, a jej zakresem były wpływy i wydatki. Zdaniem mówcy  Przewodniczący Komisji przeprowadzającej kontrole powinien umieć odpowiedzieć na podstawowe pytania tym bardziej, że na końcu sprawozdania jest zapis, iż komisja nie ma zastrzeżeń zarówno w kwestii wydatkowania środków, prowadzenia zająć jak również ilości etatów.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że wydatki na utrzymanie obiektu są stałe – prąd, woda, zerówka. Jeśli chodzi o wnioski unijne przypomniał, że nawet w prasie lokalnej podawano, iż CHDK pisał wniosek o nowe instrumenty zauważył, że sytuacja się nieco zmieniła, wcześniej było wielu chętnych, a za mało instrumentów obecnie są nowe  instrument i cały trwa nabór chętnych do grania.
 
Radny p. Strzelecki – poinformował, że na łamach prasy jak i na spotkaniach z radnymi Dyrektor CHDK wyrazicie stwierdzał, że na wszystko brakuje mu pieniędzy, że rada  daje za mało na kulturę. Tymczasem, zdaniem mówcy z tabeli wynika, ze miasto przeznacza ok. 960 tys. zł. na kulturę, a że jest wykorzystane z tego tylko  217 tys. , coś tu nie gra.
 
Przewodniczący obrad. p. Błażejewicz – zasugerował zakończenie dyskusji w tym temacie  i powrót do sprawy przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu.
 
Radny p. Stachewicz – jako członek Komisji  Rewizyjnej poinformował, że doszło najwyraźniej do nieporozumienia w kwestii  odbioru tych kwot. Wyjaśnił, że ponad 700 tys. to nie są pieniądze wydane wyłącznie na cele osobowe i nie są one przeznaczone na kulturę, bo wynagrodzenia instruktorów prowadzących kółka, może nie jest to kultura przez wielkie „K”, ale wiele imprez obsługuje młodzież która chodzi do ChDK, więc środki te przeznaczone są  na kształtowanie zachowań kulturowych mieszkańców. Jak wynika z powyższego to też są pieniądze przeznaczone na kulturę i nie należy ich traktować  jako źle wydane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował przedmówcy informując, że nie zostało to dopowiedziane i to tak wygląda cyt „ jakby zespół Pomorze- dzieci przychodziły sobie do CHDK i tańcowały. Bez instruktora, bez koszów za światło, bez kupna i naprawy strojów, przecież to są koszty stałe danej instytucji kultury”.
 

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało  przeciw przy 1 głosie wstrzymującym
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/195/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Chełmińskiego Domu Kultury  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady  Miasta Chełmna w dniach od 27 listopada do 11 grudnia 2012 r. została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 25  do protokołu)
 
 
 
Ad. 10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
           Rewizyjnej  Rady Miasta  Chełmna na 2012 rok
 

 
Przewodniczący Komisji p. Giżyńsk
i – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz ze sprawozdaniem ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ) Poprosił o przyjecie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do   dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                        Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , głosów przeciwnych  nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu  
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/196/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta  Chełmna na 2012 rok została przez radnych przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 27  do protokołu)
           
  
 
 
Ad.  11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji 
            Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2012
            rok
 
 

 
Przewodniczący Komisji p. Jurczak  – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 wraz ze sprawozdaniem (stanowi załącznik nr 28 do protokołu ) Poprosił o przyjecie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do   dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych        i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/197/2013 Rady
Miasta Chełmna  z  dnia  26  lutego  2013  roku  w  sprawie  przyjęcia   sprawozdania
realizacji planu pracy Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta
Chełmna na 2012
została przez radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 29  do
protokołu)
           
 
Ad. 12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  
           Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej
           i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2012 rok
 

 
Przewodniczący Komisji p. Piotrowski   – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 9 wraz ze sprawozdaniem (stanowi załącznik nr 30 do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - w związku z brakiem chętnych do   dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych       i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXIX/198/2013 Rady
Miasta Chełmna z dnia 26 lutego 2013 roku   w sprawie przyjęcia sprawozdania   z  realizacji planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2012rok
została przez
radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 31  do protokołu)
           
 
Ad. 13.  Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał interpelacje:
1) radnego Lesława Giżyńskiego  stanowi załącznik nr  32  do protokołu )
2) radnego Michała Wrażenia ( stanowi załącznik nr 33  do protokołu )
 
 
Ad. 14. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informację z realizacji uchwał przyjętych na
XXVIII sesji Rady Miasta
 
 
Ad. 15. Wolne wnioski i informacje                                     
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił następujące informacje:
 
1) informacja Klubu radnych Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelska  dotycząca zmiany jej Przewodniczącego ( załącznik nr 34  do protokołu )
 
2) pismo klubu radnych Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelska o wprowadzenie pod obrady sesji  punktu informacyjnego dotyczącego pobierania opłat z tytułu prowadzenia działalności na płycie rynku ( załącznik nr  35 do protokołu ) Poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Burmistrzem i ustalono, iż temat wymaga dłuższego przygotowania, wobec czego stanie pod obrady jednej z kolejnych ,acz nie najbliższej sesji Rady Miasta
 
3) apel o pomoc  dla chorej dziewczynki ( załącznik nr 36  do protokołu ). Poprosił radnych      o wsparcie.
 
4) informacja dotycząca działalności MOPS . Poinformowała, że dokument jest to wglądu            w biurze Rady Miasta ( załącznik nr 37  do protokołu )
 
6) sprawozdanie Burmistrza Miasta dotyczące sprzedaży nieruchomości ( złącznik nr  38 do protokołu )
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Wojciecha Strzeleckiego złożył radnemu gratulacje stwierdzając cyt. „ myślę, że praca w Radzie Miasta posunie się do przodu. Zdecydowanie będzie  łatwiej nam pewne sprawy osiągnąć. Doceniamy Pana, ja szczególnie doceniam Pana rozsądek i myślę, że przełoży się to  na przyszłej współpracy. Bardzo mnie cieszy już Wasze stanowisko dotyczące chęci pomocy Burmistrzowi w sprawie opłat za korzystanie z wyremontowanego Rynku. Ja mogę sobie pozwolić, Pan Burmistrz pewnie nie, ale ja  mogę sobie pozwolić na uszczypliwość wobec Marszałka, że staje się bardziej papieski niż Papież. Pewne interpretacje prawne nie służą nikomu, a  nadinterpretacje są bardzo szkodliwe dla rozwoju miast. Wiele wyremontowanych budynków korzysta z dopłaty, czy korzysta  z funduszy unijnych prowadząc jednocześnie, w ramach tych wyremontowanych budynków działalność nawet prywatną. Wiec to jest absurdalne w ogóle żądanie Pana Marszałka, aby otwarta przestrzeń miasta była w jakiś sposób ograniczana wówczas, kiedy nie zwiększa się zakres materiałowy. Uważam, że zdecydowanie należy tu poprzeć pozycję Burmistrza, gdy  działa w interesie miasta i ten interes wymaga tego, żeby w niektórych sprawach nie zgadzać się z decyzjami nadrzędnymi, kiedy są one absurdalne i kiedy to prawo szkodzi. Należy albo zastanowić się jak rozwiązać ten problem, albo jak najszybciej, tu gestia Pana Marszałka działać w takim interesie, jeżeli jego interpretacja prawna jest w ogóle słuszna, żeby to prawo zmieniać. Tak, że cieszy mnie Wasze stanowisko. Na pewno coś tu wspólnie osiągniemy i będzie to efekt z korzyścią dla miasta, jego mieszkańców i dla budżetu tego miasta. Poza tym chciałbym jeszcze dodać, że ta zmiana na stanowisku Pana Przewodniczącego Klubu może doprowadzić do tego, że pewne rzeczy, które były trudne do załatwiania będziemy mogli korygować wcześniej. Mam nadzieje, że będziemy mogli pewne, bo zawsze będą jakieś kontrowersyjne punkty, ustalać tak, jak Pan Przewodniczący Rady proponował . Bardzo mi się to na początku, jak zacząłem  działać w tej Radzie podobało,  spotkania  wszystkich radnych w pewnych węzłowych sprawach wcześniej, przed posiedzeniem Rady, aby rozwiązać te problemy. Wielokrotnie braliśmy w tym udział, ale później dochodziło do pewnych wypaczeń, bo podjęte tam zobowiązania  nie były przez wszystkich wypełnianie, a więc stanęło to w pewnym momencie na bezsensowności tych działań. Myślę, że wrócimy do tego  i pewne konflikty będą   wcześniej rozwiązywane. Demokracja polega właśnie na spojrzeniu z różnych punktów widzenia. A zatem życzyłbym tutaj Panu Przewodniczącemu jak najwięcej osiągnięć i to z całego serca”
 
Radny p. Błażejewicz
– w kontekście zbywania lokali z zasobów komunalnych zasugerował zmodyfikowanie obecnie funkcjonującej uchwały w tej kwestii. Przypomniał, ze zgodnie z tą uchwałą  mieszkańcy mają wysokie zniżki przy zakupie mieszkań od 2-12%, co zdaniem mówcy jest  cyt. „ prezent dla mieszkańców”. Niemniej zdziwienie budzi fakt, że mieszkańcy z tego nie korzystają. Zdaniem mówcy należałoby ograniczyć czas na wykup np. do końca bieżącego roku. Wówczas albo najemca to mieszkanie wykupi, albo nie i wówczas należało będzie się zastanowić w jaki inny sposób można zbyć  te lokale. Zwrócił uwagę, że będą z tego dwie korzyści dla miasta – jedna, że gmina osiągnie dochód      i druga gmina pozbycie się kłopotów związanych z tytułu wspólnot. Poprosił  o zmodyfikowanie tej uchwały, określenie terminu. Następnie zwracając się do Burmistrza poprosił o informację w jaki sposób skonstruowana jest uchwała  dotycząca obsługi parkingów – czy jest na czas określony, czy nieokreślony. Stwierdził cyt. „ my już nie możemy ani dnia dłużej wydzierżawiać tych parkomatów” Zdaniem mówcy w momencie gdy skończy się umowa miasto powinno zakupić parkomaty i obsługiwać je. Zwrócił uwagę, że jest to kilkaset tysięcy złotych rocznie, które miasto płaci prywatnej firmie. Zdaniem mówcy lepiej zainwestować i wówczas cały dochód, który obecnie wynosi ok. 600 tys. zł.  będzie wpływał do miasta, a nie do firmy. Problemem jest tylko to, czy umowa jest na czas określony czy też nie. W dalszej części wypowiedzi poruszył sprawę strefy ograniczonego parkowania w mieście. Przypomniał, że w ubiegłym roku składał interpelację  o zniesienie tej strefy. Wówczas mówca otrzymał informację, że w momencie gdy skończą się remonty na starówce zostanie ona wprowadzona. Do zrobienia została jeszcze ulic Grudziądzka,  bowiem Rynek został już zrobiony. Poprosiło o wcześniejsze zrobienie tej zmiany, ponieważ od momentu, kiedy ta strefa w latach dziewięćdziesiątych została wprowadzona, do dnia dzisiejszego przybyło tyle samochodów, że jest problem z parkowaniem. Stwierdzając, że problem ten wielokrotnie już był omawiany, poprosił o przyspieszenie sprawy. Następnie poruszył sprawę śmieci informując, że jest to bardzo ważna kwestia. Zdaniem mówcy mimo, że sposób jaki wypracowała Rada Miasta może budzić kontrowersje, niezadowolenie mieszkańców byłoby znacznie większe, gdyby przyjęto inna metodę. W związku z powyższym podziękował Radzie Miasta  za poważnie podejście do tematu i podjecie kontrowersyjnej uchwały . Stwierdził, że na szczególne podziękowania zasługuje mieszkaniec naszego miasta Pan Matuszewski Edward, który  wypracował ten system i wzór, na podstawie którego wyliczane są stawki opłat. Przypomniał, że najsłabszym ogniwem były deklaracje, a mianowicie, czy mieszkańcy poradzą sobie z ich wypełnianiem. W tym momencie podziękował i pogratulował urzędnikom pomysłu,  za to że kilka przeszkolonych osób podzieliło się na sektory i docierają do mieszkańców, aby pomoc im wypełniać deklaracje. Zdaniem mówcy to bardzo dobry pomysł., że urzędnik idzie do mieszkańca, aby udzielić mu pomocy. Zwracając się do Burmistrza pogratulował i podziękował za takie rozwiązanie.
 
Radny p. Kordowski – poruszył następujące sprawy:
-  zwracając się do Burmistrza poprosił o powołanie specjalnej komisji  ds. ożywienia starówki, lub planu czy programu naprawczego dla tego obszaru miasta. Uzasadniając powyższą prośbę poinformował, że z chwilą likwidacji targowiska n płycie rynku w znaczący sposób spadły dochody w sklepach na ulicy Grudziądzkiej, Rynku i ulicach przyległych, nawet do 30, 50%. Dodał, że wielu mieszkańców do dnia dzisiejszego nie może pogodzić się z brakiem targowiska na rynku przypominając że wcześniej wpłynęła petycja podpisana przez kilkaset osób w tej sprawie. Zdaniem mówcy kilka imprez na rynku połączonych   z jarmarkami to za mało biorąc pod uwagę poniesione nakłady. Przypomniał walentynki, skądinąd udaną imprezę, podczas której swoje  kramy handlujący rozstawili z przodu Ratusza, a miejsca na straganach były puste, gdzie mniej było ludzi, a z punktu widzenia marketingowego przy scenie lepiej handlować. Podkreślił, że starówka się wyludnia i coraz więcej lokali handlowych pustoszeje, co wiąże się z tym, że mieszkańcy tracą pracę. Podkreślając, że  serce miasta jakim jest starówka zamiera poprosił Burmistrza o zajęcie się tematem,
 
-  poruszając sprawę środków unijnych poprosił o informację, w jaki sposób miasto przygotowuje się szczególnie od strony finansowej, co zdaniem mówcy nie będzie łatwe, do nowej transzy środków unijnych,
 
- ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim – poprosił  o informacje na temat jego przygotowania do sezonu turystycznego, czy będzie przetarg w najbliższych dniach i kto zajmie się ośrodkiem,
 
- zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta poprosił o zaproszenie na jedną  z kolejnych sesji  Pana Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy celem przedstawienia sytuacji na chełmińskim i powiatowym rynku pracy,
 
- fotoradar – stwierdził, że fotoradar jest mało widoczny w mieście Poinformował, że swego czasu przekroczył prędkość w Bydgoszczy, w związku z czym zmuszony był zapłacić mandat. Wówczas w bydgoskiej  straży miejskiej zauważył długą kolejkę osób, które chcą podobnie jak mówca uiścić mandat. Jak wynika z informacji strażnika miejskiego                           z Bydgoszczy ludzie tam chętniej płaca mandaty, ponieważ Prezydent zarządził, aby środki             z mandatów wpływały na subkonto z którego opłaca się bieżące utrzymanie ulic.
 
 
Radny p. Dzikowski -  wracając do wypowiedzi radnego Błażejewicza przypomniał, że podziękowania należą się nie tylko Panu Matuszewskiemu, ale również Panu Stachewiczowi, który z wielkim zaangażowaniem walczył o sprawy śmieci. Następnie, przypominając że w roku ubiegłym spraż miejska przedstawiała sprawozdanie    z ilości zdarzeń, poprosił, aby również w roku bieżącym Pan Komendant przygotował podobne sprawozdanie i przedstawił Radzie Miasta.
Zwracając się do Burmistrza Miasta, przypominając, że od  momentu, gdy obecny Burmistrz przejął urzędowanie tzw. trzynastki wypłacane były dużo wcześniej, niż w latach poprzednich, wcześniej trzynastki otrzymywali również nauczyciele. Informując, że w tym roku było inaczej zapytał dlaczego nauczycieli dostali później trzynastki niż np. urzędnicy
 
Radny p. Giżyński  - poinformował,  że ostatnie z zadań jakie jest w dokumentach, to utworzenie parku kulturowego zespołu staromiejskiego i wykonanie sieci gazyfikacji z datą ich realizacji na lata 2006-2013. Jak wynika z powyższego w roku bieżącym kończy się Strategia Rozwoju Miasta Chełmna, Strategia Rozwoju Turystyki, Plan Rozwoju Lokalnego. Zaapelował o zajęcie się powyższym, ponieważ miasto nie posiada strategii na lata następne, które niezbędne będą do pozyskiwania środków unijnych. Poprosił o informacje, kiedy rozpoczną się prace nad tymi ważnymi dla miasta dokumentami.
Następnie poinformował, że na stronie internetowej znajduje się Zarządzenie Burmistrza  nr 41/2013 z 20.02 2013 roku dotyczące dzierżawy na 10 lat w ramach przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z szaletem miejskim. Poprosił o informację kiedy te szalety zostaną wyremontowane. Zapytał, czy istnieje możliwość, aby osoba wydzierżawiająca je wyremontowała  w zamian za ulgi w płatności na rzecz miasta.
Kontynuując poprosił o informację dlaczego na stronie internetowej urzędu miasta nie zamieszcza się projektów uchwał , jak ma to miejsce w innych urzędach. Przypominając, że  w ubiegłym roku przedstawił pakiet uchwał dotyczących odrabiania zaległości  czynszowych, poprosił o informacje, czy w tej sprawie  coś jest robione, czy przygotowuje się  jakieś uchwały, aby ludzie posiadający zadłużenia czynszowe , a chcieliby je odrobić,  mogliby to zrobić. W dalszej części wypowiedzi poruszył sprawę ośrodka nad Jeziorem.  Przypomniał, że  18 września 2012 roku Rada Miasta podjęła stanowisko na temat możliwości wydzierżawienia, czy użyczenia tego ośrodka. Na zadane pytania radnych w tym temacie Pan Burmistrz wyjaśnił, że podjęte zostało wyłącznie stanowisko, a dopiero później podjęta zostanie uchwała z określeniem sposobu przeprowadzenia przetargu, będzie zaproponowana cena, oraz kwota dotacji. Poprosił  o informację kiedy taka uchwała zostanie przygotowana.
Kończąc  poinformował, że wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji dotyczące skrzyżowania  drogi krajowej 91 z ulicą Łunawską,  zaprosił zainteresowanych do zapoznania się z treścią tego pisma, które jest to wglądu w biurze Rady Miasta.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że w biurze jest zeszyt, w który można  wpisywać. Następnie poinformował, że w roku 2006 roku otrzymał pismo z informacją, że wprowadza          w błąd mówiąc, że nie został skonstruowany harmonogram remontów ulic, a projekt takiego harmonogramu posiada już od kilku miesięcy. Stwierdzając, że chciałby odszukać ten harmonogram, a nie posiada w domu archiwum. Stwierdził, że  Burmistrz ma większe  możliwości, w związku z czym poprosił o pomoc Zwrócił uwagę, że jest to w interesie mieszkańców, aby zadania z  harmonogramu były realizowane. Dodał,  cyt. „ następne co mieszkańcy podpowiadają, to jest wiadukt kolejowy. Poszerzyć, zabezpieczyć na poszerzenie wykonanie drugiego pasa, czy no w ogóle poszerzenie. Gdy sprzedamy działkę, którą tam jeszcze mamy nie będzie takiej możliwości  tej części tego skrzyżowania przebudowania. Na dzień dzisiejszy  można byłoby z tej działki wydzielić obszar potrzebny pod przebudowę tego skrzyżowania, a wiemy, że ta droga będzie kiedyś nasza, miejska, bo województwo to przekaże nam. Drugi problem jest z ulicą Wojska Polskiego wyjazd od  Relaxu na dół. Wypadek, miasto zablokowane, miasto jest zablokowane. Jedynie przez E-1 i Rybaki, tam gdzieś, czy Podgórną przejechać. Propozycja mieszkańców jest taka, żeby na wysokości Relaxu z ulicą Styczniową zrobić jakiś przejazd w razie niebezpieczeństwa, jakiegoś korka, czy katastrofy, bo kiedyś mając na uwadze wypadek drogowy czy pożar te samochody muszą bardzo szybko dojechać na miejsce. Nie stać ich aby jakimiś objazdami dalekimi jeździły. Następne pytanie kierowałem na jednej z sesji – oświetlenie . Oświetlenie ulicy Ustronie, ulicy Łunawskiej    i Wilsona. Nie dostałem żadnych odpowiedzi. Mieszkańcy się troszeczkę tak zmobilizowali i przeprowadzili badania mocy natężenia światła i ja to Panu przekażę. Jedynie mogę powiedzieć tak na Łunawskiej jest 1,2 , 1,2 na Ustroniu 0,5 , 0,5 luxa. ( przekazał Przewodniczącemu Rady wyniki badań ) Na ostatniej sesji zadałem pytanie   w jakim stopniu jest zapełniona niecka, dziękuję otrzymałem taką rzetelna odpowiedź, ale jeszcze było drugie pytanie dlaczego świadczący usługi multikarami, czy tymi samochodzikami nie mogą wywozić na wysypisko śmieci odpadów. I jeszcze jedna sprawa taka jest dyskusyjna i może by się wypowiedział radca prawny na ten temat, może nie dzisiaj teraz – droga wojewódzka 550, ulica Toruńska. W chodniku dziury nie możemy zrobić, musimy się wielce prosić. Mieszkańcy mieszkający przy ulicy Toruńskiej. Ich budynek oddziela pas załóżmy zieleni, pas martwy i są zobowiązani do odśnieżania, ale jak ci samo mieszkańcy proszą  o załatanie dziury, czy coś innego w tym zakresie, to jest droga wojewódzka, ale odśnieżać muszą.”
 
Radny p. Strzelecki-
podziękował radnemu Stachewiczowi za dobre słowa i chęć współpracy wyrażając nadzieję, że uda się dobrze współpracować na różnych płaszczyznach, a słowa Pana Stachewicza okażą się prorocze i dojdzie do porozumienia. Zwracając się do Burmistrza  poprosił o informację, czy po wykonaniu nawierzchni na ulicy Grudziądzkiej zostanie ograniczony wjazd dla samochodów dostawczych o zwiększonym tonażu. Kontynuując  stwierdził, że jak co roku na wiosnę pokazują się dziury w ulicach i jezdniach, wyjaśnił, że nie chodzi o ulice Wiklinową i Łąkową, bo tak dziury są zawsze, ale o dziury w asfalcie. Zwrócił uwagę, na często wstępujące duże skupiska dziur wyglądających w ten sposób jakby w roku ubiegłym zostały źle załatane. Jako przykład podał ulicę Kamionka. Zapytał czy jest szansa zwiększenia kontroli nad firmą łatającą jezdnie.
 
Radny p. Kordowski – przypominając dyskusje na jednej z poprzednich sesji na temat szerokopasmowego Internetu, o dostępności w okolicach rynku, w związku z tym, że zarówno na Farze jak i na ratuszu znajdują się nadajniki zapytał, czy Internet jest już dostępny. Zwrócił uwagę, że zarówno w ogródkach piwnych jak i na ławeczkach wokół rynku siadają młodzi ludzi i chcieliby korzystać z bezprzewodowego internetu.
 
Radny p. Giżyński – odnośnie pisma przekazanego przez Burmistrza  komisjom do zaopiniowania  dotyczącego  przekazania , bądź nie dotacji firmie ES-BUS poinformował, że w kwestii tej zwrócił się do radcy prawnego o opinię, czy miasto może to dofinansować.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień _
- Internet –od kilku lat jest nie tylko na rynku ale również przy urzędzie miasta tak, że można usiąść na ławce i korzystać z sieci, co potwierdził obecny na sali informatyk urzędu,
 
- sprawa 13-tek – zawsze były wypłacane jednocześnie dla pracowników nie będących nauczycielami i nauczycieli. W tym roku był poślizg dwóch tygodni. Związane było to               z brakiem wystarczającej ilości  środków. W pierwszej turze otrzymali pracownicy administracyjni oraz obsługa  urzędu, jednostek podległych  jak również szkół, po ok. 2 tygodniach otrzymali nauczyciele. Dodał, że  nauczyciele podobnie jak wszyscy trzynastki powinni dostać do końca marca, a pieniądze dla nauczycieli przychodzą po dwudziestym marca. Wyraził nadzieję, że nauczyciele nie będą mówcy ganić za to, że dostali dwa tygodnie później od administracji, a raczej pochwalą, że nie dostali na koniec marca, co jest dopuszczone ustawą,
 
- odnośnie poruszanej wcześniej sprawy rynku i informacji Pana Przewodniczącego, iż sprawa stanie pod obrady kolejnej sesji wyraził wątpliwość, czy będzie to już na najbliższej sesji, ponieważ cały czas trwa analiza tego problemu. Zwrócił uwagę, ze sprawa nie jest prosta.
 
- wracając do sprawy wyboru nowego przewodniczącego klubu  również wyraził zadowolenie. Wyjaśnił, że  nie ze zmiany , ponieważ ma do tego ambiwalentny stosunek,  a z oferowanej przez nowego przewodniczącego chęci pomocy, woli  współpracy z Burmistrzem,  co zostało zawarte w piśmie. Poprosił zebranych o zwrócenie uwagi na różnicę w podejściu dwóch przewodniczących – poprzedniego i obecnego. W pierwszym przypadku jest interpelacja - przekazać koszty rynku, targowiska, parkometru, a w drugim chęć pomocy.
 
- odnośnie namiotów na rynku  poinformowała, że w pewnych momentach będą się one pojawiały na rynku np. w  czasie  Walentynek, podczas Jarmarku Jaszczurczego, tak aby miasto było kolorowe.
Nawiązując do felietonu jaki ukazał się w lokalnej prasie, wyjaśniając, że warsztatowo był on niezły, stwierdził cyt. „ nie jest to odwracanie kota ogonem”.
 
- sprawa ankiety  dotyczącej zmiany planu zagospodarowania miasta – poinformował, że         w większości radni akceptują zmianę planu zagospodarowania w części od Biskupiej, zdecydowana zaś większość jest przeciwna nadbudowie na garażach. W związku  z powyższym,  aby ograniczyć koszty, niezasadne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ działalność usługowa od strony ulicy Biskupiej jest obecnie prowadzona i nie jest to niezgodne z planem.
Kończąc podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za miłe słowa w kierunku urzędników, którzy zajęli się cyt. „problemem śmieciowym” Wyjaśnił, że obawiano się, iż deklaracje przekazane  mieszkańcom nie wypłyną  z powrotem do urzędu, co postawi urzędników przed dylematem w jaki sposób ogłosić przetarg na wywóz nieczystości. Przyznał, że ukłony należą się radnemu Stachewiczowi, który mocno zaangażował się   w sprawę śmieci.
 
- sprawa jeziora Starogrodzkiego – poinformowała, że jest kilka koncepcji. Stwierdził, że         w ostatniej chwili podjęto decyzję o niewprowadzanie autokorekty do uchwały budżetowej          w sprawie  jeziora. Wyjaśnił, że komisja obradowała w dniu wczorajszym i dzisiejszym, niemniej nie podjęła ostatecznej decyzji.
 
Radca prawny p. Stegienka – udzielił następujących wyjaśnień  i tak:
 
- sprawa odśnieżania -  stwierdził, że jest to uregulowane w ustawie o  drogach publicznych, która mówi wprost, że jeżeli  pomiędzy nieruchomością a drogą nie znajduje się część zielona, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości,
 
- dofinansowanie transportu ES-Busa – stwierdził, że nie jest to wprost jasna sprawa – przede wszystkim zgodnie z art. 7 kwestia lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy. Te zadania własne mogą być wykonywane w formach wskazanych  w ustawie o gospodarce komunalnej, gdzie ustawodawca wskazał dwie formy – zakład budżetowy m, czy spółka, ale dał również możliwość zawarcia umowy z innymi podmiotami, w tym również osobami fizycznymi. Poinformował, że tutaj jest pewien problem, a mianowicie transport lokalny załatwiany będzie wówczas, gdy samorząd będzie miał wpływ na wysokość ceny biletów, opłat za jazdę bez biletu itp. .Poprosił o trochę czasu potrzebnego do wydania pisemnej opinii w sprawie.
 
Radny p. Błażejewicz
– nawiązując do wypowiedzi radcy prawnego stwierdził, że w tej kwestii winna się wypowiedzieć również Pani Skarbnik, ponieważ wnioskowana kwota nie jest mała, a jak wiemy potrzeby budżetowe są ogromne.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
poinformował, że otrzymał opinię Komisji Oświaty w tej kwestii za którą podziękował. Dodał, że wnioskowana kwota to 150 zł dziennie, co rocznie da ok. 30.000 zł. Zwracając się do radnego Wrażnia poprosił o informację kto wykonywał pomiary i jakiego urządzenia używał. Zapytał również, czy coś tam uległo zmianie, ponieważ zgodnie      z informacjami jakie mówca posiada, oświetlenie i jego natężenie wykonane jest zgodnie   z dokumentacją.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ to robił fachowiec. I tam jest napisane, gdzie po nowej wymianie instalacji na Ustroniu zwyżkuje, a przy samym skrzyżowaniu jest niedoświetlenie   i jest kawałek zaliczony ulicy Kolonia Wilsona. Panie Burmistrzu-  Pan przeprowadzi swoje badania i porównamy, dobrze?. To było odpowiednim aparatem badane, fachowo”  Wracając do sprawy śmieci stwierdził, że należy podziękować Panu Przewodniczącemu,  który naprawdę się zaangażował informując, że nie tylko Pan Stachewicz brał udział, ale również inni ludzie. Dodał cyt. „ żeśmy coś zrobili, ale należy w niektórych sprawach jeszcze na ten temat rozmawiać”
 
 

Ad.15. Zakończenie .    
                                                       
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w zwiadu z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXIX sesji Rady Miasta dziękując zebranym za przybycie.
 
 
 
Protokołowała:                                                                                    Przewodniczył:
 
Danuta Derebecka                                                                              Janusz Błażejewicz
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (7 marca 2013)
Opublikował: Danuta Derebecka (16 maja 2013, 10:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij