Protokół nr XXVIII/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.


Protokół  nr  XXVIII/2013
z XXVIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 10  stycznia  2013 r.
 
                                         

Sesja odbyła się dnia 10 stycznia 2013 roku  i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.50 
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII  sesji Rady Miasta Chełmna.
 
3. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 
4. Sprawa  przyjęcia   Miejskiego   Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2013 rok.
 
5. Sprawa  uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
     
6. Sprawa  przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013-2019
     
7. Informacja z realizacji uchwał.
 
8. Interpelacje  radnych.
 
9. Wolne wnioski i informacje
 
10.  Zakończenie
 
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XXVIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie protokołów
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokoły z   I i II części XXVII  sesji Rady Miasta znajdowały  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów,  w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z I i II części XXVII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
 
 
Punkt 2.  Przyjęcie porządku obrad  XXVIII  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXVIII sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek. 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 3 zaproponowanego porządku obrad -  projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały.
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek.
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta i w związku z brakiem innych propozycji zmian, przystąpił do jego realizacji.             
 
 
 
Punkt 3.  Sprawa   zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z  dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  składanej przez właściciela nieruchomości.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/185/2013 Rady Miasta Chełmna   z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Załącznik nr 3 do protokołu).Punkt 4. Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski  – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 4 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Rewizyjnej  - Załącznik nr 5 do protokołu,
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 6 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
           Środowiska – Załącznik nr 7 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/186/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2013 r. (Załącznik nr 8 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 5.  Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  przypomniała, że pierwszy projekt budżetu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych był przedstawiony 15 listopada ubiegłego roku (Załącznik nr 9  do protokołu).
Dodała, że pierwszy projekt budżetu nie był do końca zbilansowany. Wydatki bieżące o kwotę ponad 500 tys. zł. nie równoważyły się z dochodami bieżącymi. Wyjaśniła, że przyczyny były różne, przede wszystkim to, że spodziewane dochody: subwencje  i dotacje, które miasto corocznie otrzymuje, były znacznie niższe od uchwalonych w 2012 roku. Wcześniej taka sytuacja nie miała nigdy miejsca, zawsze subwencje były wyższe przynajmniej o wskaźnik inflacji. Budżet Państwa na rok bieżący był tak okrojony, że dotyczyło to również subwencji i dotacji dla gmin. Powyższe spowodowało, że pierwotnie przedstawiony projekt budżetu nie był zbilansowany. Na tą różnicę zwrócono również uwagę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, co zostało ujęte w opinii.
Następnie w projekcie  budżetu wprowadzono nowe oszczędności i został on zbilansowany. Zmieniony projekt budżetu przekazano zarówno do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Radnym (Załącznik nr 10 do protokołu). 
W nowym projekcie budżetu znacznie obniżono deficyt tj. z kwoty 1.211.428 zł. do kwoty 465.847 zł.  Również planowany na 2013 rok kredyt, który miał zrównoważyć dochody z wydatkami został zmniejszony z kwoty 2.461.065 zł. do kwoty 915.485 zł. Poinformowała, że po raz pierwszy w roku bieżącym nie było wzrostu wynagrodzeń.
Następnie omówiła przekazane radnym „Dodatkowe wyjaśnienia zmian do projektu budżetu miasta na 2013 rok” – Załącznik nr 11 do protokołu.
Poprosiła o podjęcie uchwały z przedstawionym projektem budżetu  miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła Uchwałę Nr 15/B/2012 Składu Orzekającego Nr 4  z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok Miasta Chełmna oraz Uchwałę 15/Dpr/2012 Składu  Orzekającego Nr 4 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Chełmna  (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
Następnie  odczytał opinie:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 13 do protokołu.
 
- Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego Platformy Obywatelskiej – Załącznik nr 14 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2 – Załącznik nr 15 do protokołu.
        
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 9 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/187/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013. (Załącznik nr 16  do protokołu).
 
 

Punkt 6. Sprawa uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 - 2020.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2020 (Załącznik Nr 17 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła Uchwałę Nr 15/WPF/2012 Składu Orzekającego Nr 4 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2020 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013 – 2020 – Załącznik nr 18 do protokołu).
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 radnych, głosów  przeciwnych nie było, przy 9 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/188/2013 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2013 – 2020 (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  7. Informacja z realizacji uchwał.
 
Przewodniczący Rady Miasta  poinformował, że na poprzedniej sesji podjęto trzy uchwały, które będą realizowane przez Radę Miasta, i tak:
 
1.  Uchwała Nr XXVII/178/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na rok 2013.
 
2. Uchwała Nr XXVII/179/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miasta Chełmna na rok 2013.
 
3.  Uchwała Nr XXVII/180/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na rok 2013.

Burmistrz Miasta przypomniał, że podczas obrad XXVII sesji Rady Miasta podjęto następujące uchwały;
 
1. Uchwała Nr XXVII/181/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania  z kontroli Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Chełmna przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna   w dniach od 14 do 28 listopada 2012 r.
 
2. Uchwała Nr XXVII/182/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.
 
3. Uchwała Nr XXVII/183/2012  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2019.
 
4.  Uchwała Nr XXVII/184/2012 w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
 
 
 
Punkt 8.  Interpelacje  radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał  interpelację w sprawie opinii konserwatora zabytków dotyczącej fontanny wybudowanej na rynku (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9. Wolne wnioski i informacje
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy wejście w życie zmian „ustawy śmieciowej” spowoduje, że automatycznie nastąpi rozwiązanie umowy dotychczas zawartych pomiędzy mieszkańcami, a zakładami wywożącymi odpady komunalne, czy też należy sporządzić pisemne wypowiedzenie takiej umowy.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że każdy mieszkaniec powinien rozwiązać umowę z przedsiębiorstwem wywożącym odpady. Powyższe wynika z faktu, że dotychczas Gmina nie była stroną postępowania. Dodał, że umowy były zawierane na czas nieokreślony i dlatego należy je rozwiązać.

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, jaki jest okres wypowiedzenia.
 
Radcy prawny – wyjaśnił, że okres wypowiedzenia wynika z treści umowy, jaka była zawarta.
 
Przewodniczący obrad – zasugerował, że należy przygotować akcję propagandową w zakresie co mieszkańcy muszą zrobić i w jakim okresie w związku ze zmianą „ustawy śmieciowej”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – informacyjnie wyjaśnił, że cyt. „kampania dotycząca zawieruchy śmieciowej” jest przygotowana i zostały opracowane ulotki w tym zakresie.
Oficjalnie podziękował za uchwalenie budżetu, którego można rozpocząć realizację. Odnosząc się do opinii Klubu Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 rok stwierdził, że nie może się z nią zgodzić. Zwracając się do Przewodniczącego Klubu poprosił o wyjaśnienie: „jak ma wyglądać audyt, jaki jest cel audytu, co stanie się jeżeli z audytu wyniknie, że pracownicy są zbyt obciążeni, ponieważ hipotetycznie może być taka sytuacja, jak załatwić sprawę dostępu i konieczności zachowania tajemnicy danych osobowych”. Zdaniem mówcy audyt jest nie potrzebny, ponieważ Urząd Miasta ma audytora wewnętrznego, który zwraca uwagę na to, że urzędnicy mają zbyt dużo obowiązków, ponieważ Państwo zrzuca na Gminę nowe obowiązki, za którymi nie są przekazywane środki, które pozwoliłyby na zatrudnienie dodatkowych osób.  Nawiązał do zapisu w opinii: „…stosunkowo tak mało środków przeznacza się na inwestycje…” i poprosił o wyjaśnienie, jakie kryteria brał Przewodniczący Klubu pod uwagę.  Ponadto w opinii Klubu znalazł się zapis, cyt: „w budżecie nie znalazły się żadne z proponowanych przez nas wniosków”. Poprosił Przewodniczącego Klubu o odpowiedź, od której mówca uzależnia swoje dalsze wystąpienie.
 
Przewodniczący Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” p. Wrażeń -  odpowiadając Burmistrzowi Miasta przypomniał, że członkowie Klubu Radnych w 2011 roku sugerowali, jakie zmiany i oszczędności powinny nastąpić w  budżecie. Zwrócił uwagę, że nie ma żadnej inwestycji przynoszącej dochody do budżetu, a te inwestycje, które są „pochłaniają koszty z budżetu”. Przypomniał, że w opinii uwzględniono zapis: cyt: „W przyszłości jesteśmy gotowi na współpracę  w zakresie szukania oszczędności, celem przeznaczenia ich na inwestycje.” Dodał, cyt. „inwestycje zostały okrojone, nie można powiedzieć, że nie. Mniej jest zadań do wykonania, jak po inne lata. To w formie tej naszej opinii byłoby tyle.”
Zwrócił uwagę, że co roku mieszkańcy mają problemy z wywózką odpadów po remontach (gruz itp.). Dodał, że tego rodzaju odpady nie są przyjmowane na wysypisko, poprosił o wyjaśnienie.
Ponadto poprosił o informację w jakim stopniu niecka jest zapełniona.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że tak jak część obecnych przepuszczała, radny nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
Nawiązując do opinii Klubu zarówno tegorocznej, jak i tej z m-ca maja 2012 r.  zwrócił uwagę, że była propozycja zamrożenia wydatków zarówno w Urzędzie, jak i w jednostkach podległych, wszystkich wydatków za wyjątkiem paragrafów płacowych. Wyjaśnił, że takie zamrożenie nastąpiło kilka lat temu, a w roku bieżącym zamrożenie dotyczy również paragrafów płacowych. Nawiązując do zapisu w opinii „Najgorsze jednak jest to, że cześć pracowników nie otrzyma nawet najniższej podwyżki płac” wyraził zadowolenie, ponieważ zapis ten daje nadzieję, że o ile zaistnieje taka sytuacja, że w trakcie wykonywania budżetu znajdą się wolne środki, to nie będzie problemu, aby przyjąć zaplanowaną wcześniej podwyżkę o 4 %. W ubiegłorocznej opinii zawarto zapis  o przeprowadzeniu przetargu na dostawę energii, a już przed wydaniem tej opinii były prowadzone rozmowy i taki przetarg się odbył wspólnie z wójtami ościennych gmin, z wyjątkiem Gminy Unisław, ponieważ tam był on wykonany wcześniej. Sprawa wydatków na telefony – przy porównaniu poszczególnych budżetów  widoczna jest znaczna zniżka w stosunku do roku 2011.  W roku bieżącym zaplanowano kwotę około 25 tys. zł. na całą telefonie komórkową. Nawiązując do sprawy audytu poinformował, że wspólnie ze Skarbnikiem Miasta uważają, że audytor wewnętrzny, który badał sprawy oszczędnościowe, zauważył pewne rzeczy, które zostały wdrożone. Zdaniem mówcy zatrudnianie zewnętrznego audytora, któremu trzeba zapłacić i "wątpliwe są wyniki jego pracy”, jest niecelowe i nieuzasadnione.
W ubiegłorocznej opinii był także zapis o przygotowaniu terenów pod zabudowę mieszkaniową, co wiąże się z wydatkowaniem kilku milionów złotych (podział działek, uzbrojenie, kanalizacja, woda, prąd, drogi wewnętrzne itd.). Uznał, że pomysł jest dobry, ponieważ gmina działałaby, jak deweloper, ale obecnie brak jest chętnych na zakup działek, które gmina posiada. Nawiązując do zapisu dotyczącego inkubatora przedsiębiorczości wyjaśnił, że przygotowanie takiego budynku, jego wyposażenie i zmodernizowanie wiąże się również z dużymi kosztami.
Odnosząc się  do zapisu na temat działalności promocyjnej, gdzie Klub zasugerował, że imprezy miejskie powinien obsługiwać ChDK, wyjaśnił, że imprezy miejskie obsługuje nie tylko ChDK, ale i Muzeum, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży i Biblioteka.
Dodał, że cyt. „Imprezy organizowane w 2012 roku przez Referat adresowane były zarówno do mieszkańców miasta  jak i turystów, gości odwiedzających nasze miasto.  W przedstawionej informacji skupię się jednak na działaniach mających za zadanie promocję miasta na zewnątrz.  Walentynki Chełmińskie – relacje i informacje przekazane były w kanałach  telewizyjnych: TVN 24, Dzień Dobry TVN; TVP INFO, Wiadomości, Kawa czy herbata?, Pytanie na śniadanie, TVP Bydgoszcz, Telewizja Warszawa TV, telewizja ukraińska INTER (zasięg 95% obszaru Ukrainy).  Ukazało się wiele relacji radiowych i artykułów w prasie i w internecie m.in. .w  Tele Tygodniu czytelnictwo 7 007 000 osób; „W Podróży” 30.000 egzemplarzy, newsletter „Polen Aktuell” Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie - wysłany do ponad 700 niemieckich biur podróży i touroperatorów, w mediach niemieckich, PAP i IAR, wp.pl, Onet.pl.  Promocja na telebimach przy drodze krajowej nr 1 – dziennie przejeżdża ok. 50. tys. osób z całej Polski.  Reklama Chełmna i Walentynek pojawiła się również na telebimach w Bydgoszczy i Toruniu.  Promocja Chełmna i walentynek na terenie Wejherowa i powiatu. W Centrum Handlowym  Kaszuby - monitory w ciągach komunikacyjnych, wystawa zdjęć i obrazów wewnątrz, przyczepka z reklamą przy drodze krajowej, spot w lokalnej telewizji kablowej {średnio dziennie wchodzi od 5 do 7 tys. osób), oddziaływuje na rynek ok. 180 tys. osób  tj. powiat wejherowski.
Droga krajowa nr 6 {średnio dziennie przejeżdża ok. 35 tys. pojazdów z całej Polski}.  Promocja na terenie województwa pomorskiego: dżingiel w Radiu Kaszuby (słuchane przez ok.33 % mieszkańców województwa),  spoty w SKM (średnio dziennie oglądane przez ok. 25 tys. pasażerów z trasy Tczew - Wejherowo). Warsztaty plenerowe Studentów Architektury- uczestniczyło 77 studentów:  Politechnika Łódzka, Krakowska, Radomska, Lwowska, Śląska w Gliwicach, Lubelska,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  ASP Warszawa.  Studenci w swoich miastach prezentują prace wykonane w Chełmnie, relacjonują wizytę,  czego dowodem są przesyłane do nas artykuły prasowe i zaproszenia na wystawy np. w Krakowie. Festiwal „Muzyka w zabytkach Chełmna” -  Dzięki cykliczności i popularności festiwalu gościła u nas od dwóch lat orkiestra symfoniczna z  młodymi  artystami  np.  z Chin, z Tajwanu. W telewizji chińskiej relacjonowany był przebieg koncertu i informacja o Chełmnie. Inne wybrane formy promocji: promocja Chełmna – miasta zakochanych na międzynarodowych portach lotniczych -  Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Łódź w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, – 30 sek. spot. Konkurs Designowe Miasto emisja w TVP: promocja w programie „Kawa czy Herbata?”.  Film o Chełmnie został wyemitowany i zamieszczony na stronie internetowej TVP i na stronie poświeconej konkursowi. Promocja Chełmna - miasta zakochanych jako Designowego Miasta w dzienniku „Metro” nakład ponad 500.000 egzemplarzy. Bezpłatnie. Program TVP „Nie ma jak Polska” - emisja w najlepszych czasach antenowych w TVP 1, TVP Polonia, TV Historia wraz z powtórkami (min. 6 emisji + emisja na stronie internetowej programu). Program TVP „Nie ma jak Polska” odcinek świąteczny TVP 1, TVP Polonia (2 emisje w najlepszych czasach antenowych 23 grudnia + emisja na stronie internetowej programu}. Wizyta najważniejszych touroperatorów z Japonii. Chełmno jako jedno z 3 miast w Polsce (jeszcze tylko Warszawa i Toruń) posiada ulotki w języku  japońskim i promuje się za pośrednictwem Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Japonii. (Materiał filmowy w tvb- po obu stronach Wisły wypowiedź pani Miyuki Ishikwa, pracująca w POIT w Tokio).  9 wizyta dziennikarzy z Niemiec, piszących do dzienników. Nakład  1.080.000 egzemplarzy + strony internetowe tych gazet oraz 332.399 osób odwiedzających znany portal my-endecker.de prowadzonego przez Wydawnictwo Axel Springer (wydawca takich tytułów jak Newsweek, Forbes, die Welt, Bild). Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, która prowadzi promocję certyfikowanych produktów na targach turystycznych krajowych i zagranicznych podczas akcji promocyjnych (Chełmno - od 2008 r.) oraz promocja m.in. na targach za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej i Urzędu Marszałkowskiego
Liczby: polskie targi turystyczne rocznie odwiedza ok. 250 tys. osób; Targi zagraniczne jak np. ITB w Berlinie to 180 tys. odwiedzających.
Chełmno – miasto zakochanych promowane jest na min. 2 stoiskach. Promocja za pośrednictwem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego: targi turystyczne i  dot. ochrony zabytków poprzez przewodniki, ulotki i artykuły, strona internetowa. Udział i współpraca z Ambasadą Polską w Belgradzie przy organizacji wystawy prezentującej najpiękniejsze zakątki Polski, w tym i Chełmna.”
Nawiązując do opinii Klubu zwrócił uwagę na zapis, że opinia do projektu budżetu na rok ubiegły została skrytykowana. Przypomniał, że krytyka była spowodowana sposobem dokonywania korekt i nie konsultowaniem ich z dysponentami budżetu, czyli tymi, którzy ten budżet wykonają.  Opinia była wykonana „zza biurka, nie mając wiedzy, jakie są potrzeby placówek, wydziałów i referatów.” Dodał, że przesunięcia nie zostały zbilansowane.  Odnosząc się do zapisu, cyt.  „stosunkowo tak mało środków przeznacza się na inwestycje” stwierdził, że jest zupełnie odwrotnie. W 2008 roku budżet miasta wynosił 44.943.903 zł., wydano 8.713.822 zł. tj. 22 % na wydatki inwestycyjne, w 2009 roku z budżetu 51 mln. zł. wydatkowano 12 mln. na inwestycje (24%), w 2010 roku budżet wynosił 49 mln. zł. z tego wydatkowano 8,3 mln. na inwestcje, a w 2011 roku z budżetu 54 mln. zł. wydatkowano ponad 12 mln. zł. tj. 23%, w 2012 roku 57 mln. zł. wydatkowano prawie 11 mln. zł. (19%) na inwestycje. Na 2013 rok 49 mln. budżet i wydatkowane będzie 4.312 tys. zł. Podkreślił, że może wydawać się, że jest to zbyt mała ilość w porównaniu z latami poprzednimi,  jednakże dodał, że budżet należało zrównoważyć i po kolejnych korektach  z pewnością ulegnie to zmianie.  Poinformował, że zostały przyznane środki na Gimnazjum nr 2 i będzie konieczność zabezpieczenia wkładu własnego. Zliczając wszystkie lata poinformował, że miasto wydało ponad 50 mln. zł. na inwestycje tj. cały budżet jednego roku, a średnia z tych lat wynosi 20,6%.  Przypomniał, że zadłużenie wynosi 7.934.656 zł. i jest stosunkowo niskie.  Podkreślił, że miasto może zadłużać się na tyle, na ile będzie mogło spłacać kredyty.  Wyraził przekonanie, że nikt z członków Klubu nie jest do końca przekonany, co do słuszności zarzutów zawartych w tegorocznej opinii  i że członkowie Klubu doceniają starania urzędu o to, że  w tak trudnych czasach miasto wchodzi w nowe inwestycje i pozyskuje na ten cel środki zewnętrzne. Zdaniem mówcy cyt. „nawet piszący tą opinię tak do końca się z nią nie zgadza, ja nie mówię podpisujący, ale piszący. Nie rozumnie po co taka poza, nie umiem sobie tego wytłumaczyć”. Wyraził zadowolenie z końcowego zapisu tj. „W przyszłości jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie szukania oszczędności, celem przeznaczenia ich na inwestycje.” Zaproponował, aby członkowie Klubu przesłali mówcy pisemnie lub drogą e-mail propozycje oszczędności, które można by przekazać na wprowadzenie nowych inwestycji.    
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – wyraził zdziwienie, dlaczego wystąpienie Burmistrza Miasta nie miało miejsca w punkcie dotyczącym uchwalenia budżetu miasta. 
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta, na temat dlaczego dyskusja nie miała miejsca w punkcie „Uchwalenie budżetu miasta” wyjaśnił, że z tego powodu, że Opinia klubu nie dotyczy projektu budżetu, lecz budżetu którego wykonanie będzie analizowane na innej sesji. Dodał, że cyt. „argumentacja, która brzmi, jak słowa dziewicy na wydaniu, która jest bardzo skromna, ale lekko obrażona, nie ma tu najmniejszego sensu, dlatego że ta argumentacja jest do sesji w której będziemy analizowali wykonanie budżetu za rok 2012. Poza tym Pan Burmistrz wyjaśnił, ale ja podkreślę jeszcze raz: tamte Wasze uwagi były przez Was krytykowane, bo były robione na kolanie, nie przygotowane, nieprofesjonalne, nie uzgadniane z nikim i dlatego po prostu wtedy nie były one przyjęte. Obrażenie nie ma tu najmniejszego znaczenia. Państwo w ogóle nie zawarliście w tym piśmie żadnej opinii na temat tegorocznego projektu budżetu, który dzisiaj właśnie przyjęliśmy.   Na marginesie dodał, że taka sesja jest najważniejsza w roku dla organu uchwałodawczego, jak zresztą dla organu ustawodawczego, jakim jest Sejm również. Dziwię się Panie Przewodniczący i Panie V-ce Przewodniczący Rady Miasta Chełmna, że nie macie wyrobionego zdania na temat najważniejszej uchwały. Jeżeli Wasze zdanie jest wyrobione na poziomie takim, jak odpowiadał Przewodniczący Waszego Klubu, to Wam współczuję, bo nie macie żadnego wyobrażenia o tym budżecie, bo tu argumentów nie było żadnych, poza demagogią, poza populizmem,  poza pokazywaniem, że Burmistrz Miasta  jest denny, nędzny itd. – te opinie już znamy. To co Pan Burmistrz przytoczył, że w ciągu 5 lat wydano jednoroczny budżet na inwestycje, to jest stosunkowo mało? Bo takie argumenty,  typu stosunkowo – Panie Radny Wrażeń – Pan zawsze rzuca, a nie ma to oparcia w faktach, więc proszę na następny raz przygotować opinię o budżecie na rok, który przyjmujemy na sesji budżetowej. Państwo pomyliliście argumentację, więc to uważam za niestosowne,  a niestosowne też jest to, że Przewodniczący Rady Miasta i V-ce przewodniczący Rady Miasta nie mają zdania na temat budżetu, bo owszem głos wstrzymujący się – istnieje, ale to powinno być w przypadku radnego, kiedy mówimy   o zasadach etycznych, moralnych. Natomiast jeżeli mówmy o najważniejszej uchwale, dzięki której może funkcjonować miasto, to Panowie powinniście  mieć jakieś przemyślenia i bardzo jestem tym rozczarowany.”     
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – wyjaśniając sprawę „wstrzymania się od głosu przez członków Klubu” stwierdził, że zdaniem członków Klubu wcale nie jest dobrze w budżecie naszego miasta, skoro projekt budżetu miasta jest tak skonstruowany, że nie może się zbilansować przypomniał, że kilka sesji wcześniej, kiedy cyt. „staliśmy, jako radni przed murem, że musimy oddać wysypisko śmieci dlatego,  że na wysypisku jest deficyt 300 tys. zł., że musimy szukać 500 tys. zł. oszczędności, żeby w ogóle zbilansować budżet, to nie mówmy, że jest tak dobrze.  Jeśli mówimy o turystyce, że jest tak dobrze, to dlaczego tych turystów nie widać w naszym mieście. Ja rozumie, że są starania. My wcale nie mówimy, że jest tragicznie i jest źle i nic się nie robi do przodu, tylko uważamy, że należy prowadzić politykę  oszczędności  w naszym mieście, po to ażeby jak najwięcej pieniędzy było na inwestycje. Spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem dwukrotnie w tym roku, jako Klub. Rozmawialiśmy na temat naszych wniosków, nasze wnioski niestety nie zostały uwzględnione. Pan Burmistrz tłumaczył – z jednego prostego względu, nie ma pieniędzy. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że my, jako radni mamy kontakt z ludźmi, oni nam zgłaszają pewne problemy: oświetlenie, kanalizacja na Dworzyskach, droga na Wybudowaniu, droga na ulicy Wiklinowej, droga na Rybakach itd. Ci ludzie do nas przychodzą i żadne z naszych wniosków nie jest zrealizowany, to co my mamy robić? Mamy ten budżet popierać? Takiego budżetu nie będziemy popierać, dlatego się wstrzymaliśmy. Żadne z naszych zadań nie zostało zrealizowane w budżecie miasta. Bardzo macie fajną strategię pouczającą, bo tylko pouczacie nas, co my robimy źle. Rok temu dostaliście naszą opinię na miesiąc przed budżetem, siedzieliście cicho. Przez cały miesiąc nikt się nie odezwał i wtedy dopiero przygotowaliście się do sesji i mocno nas krytykowaliście. Tegoroczna opinia, wydaje nam się, była stosunkowo łagodna. Była łagodna, napisana tak, że chcemy się w tym roku wstrzymać, natomiast Wy również przygotowaliście się nie do budżetu, tylko do naszej opinii i tak naprawdę zwróćcie uwagę, że my na sesjach budżetowych rozmawiamy o opinii naszego Klubu, a generalnie nie o budżecie. W tym roku, Pan Burmistrz powiedział, że się nikogo nie pytaliśmy, a na spotkaniach powiedział: fajnie że mnie zapraszacie, że się dwukrotnie spotkaliśmy. Zrobiliśmy to, rozmawialiśmy  z głównym człowiekiem w mieście odpowiedzialnym za budżet, czyli z Panem Burmistrzem, no niestety te zadania, które zostały wprowadzone, nas nie satysfakcjonują, dlatego się wstrzymaliśmy. Takie prawo mieliśmy i z tego skorzystaliśmy.”   
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „ograniczone inwestycje – są ograniczone,  Rondo – już jeden przykład. O robotach publicznych Panie Burmistrzu, Pan nic nie powiedział, z tej naszej opinii tam wydanej  „należy przeanalizować możliwość utworzenia ..” – na ten temat Pan się wypowiadał. Należy sprzedać lub wydzierżawić działki nad Jeziorem Starogrodzkim pod budowę domków itd. – Panie Burmistrzu, nie będziemy dzisiaj tu o tych sprawach dyskutowali. My żeśmy bardzo się przyłożyli do tej opinii  i ta opinia jest dobra, bardzo dobra bym powiedział, a my ustosunkujemy się na piśmie do Pana Burmistrza, dobrze.”
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się radnego p. Wrażenia stwierdził, cyt. „my umiemy się ustosunkować, tylko musimy mieć do czego.  Pan Przewodniczący mówi o tym, że bazujemy tylko w dyskusji na temat Waszej opinii, ja tylko mówię, proszę Pana, że ta opinia jest niestosowna do tej uchwały, że uzasadnienie zrobiliście, nie do uchwały budżetowej. Poza tym, chciałbym dodać, że radny powinien, jeśli startuje do mandatu, wziąć na siebie odpowiedzialność, za to, co się dzieje w mieście. Państwo uniknęliście całkowicie dzisiaj odpowiedzialności, jak dzieci w piaskownicy, to nie nasze zabawki, wychodzimy z piachu , niech siedzą i bawią się inni.  Natomiast jeżeli Pan chce poważnej rozmowy, porozmawiajmy, bo po to jest praca w Komisjach, na których w ogóle nie było tematu np. na Komisji Rewizyjnej – o budżecie. Pan mówi o tym, że Pan nie jest za tym budżetem, bo nie ma tego, nie ma  wydatków na to, nie ma na to. Dlaczego Pan nie proponuje skąd wziąć pieniądze na te wydatki, tego Pan się boi  podjąć, bo tu trzeba być twardym, męskim   i powiedzieć: zabiorę temu, a dam temu, ale to trzeba mieć odwagę, a nie jak dzieci obrażać się, albo udawać obrażonego, po to żeby nie brać na siebie zobowiązań i nie brać na siebie odpowiedzialności i o to mam pretensję, do prowadzących dzisiejsze obrady, także.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że Klub rok temu wziął na siebie odpowiedzialność.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że po wprowadzeniu opinii Klubu, w roku ubiegłym budżet się nie bilansował.   Wyraził zdziwienie na temat wypowiedzianej informacji, że turystów mamy mało. Dodał, że są na sali przedstawiciele instytucji kultury, którzy są innego zdania.  Zdaniem mówcy nie można zarzucać, że turystów w Chełmnie jest mało, bo jest ich coraz więcej. Nawiązując do zarzutu, że nie uwzględniono wniosków Klubu stwierdził cyt. „tam są wnioski różne, od krawężnika, ale są też wnioski dotyczące dokończenia kanalizacji miasta, w tym Dworzyska. Różne wnioski – nie ma na wszystko pieniędzy, jeżeli będziemy tak podchodzić, ze my, jak nie wprowadzisz Burmistrz naszych postulatów, to my będziemy przeciw, albo się wstrzymamy, jest po prostu nie uczciwe, jak nie uczciwe jest postępowanie dziecka w stosunku do matki, która nie ma na wszystko i nie kupi loda, bo nie ma. Zarzuca nam się, że myśmy się nie przygotowali i dyskutujemy na temat opinii. Myśmy się przygotowali. Przygotowywaliśmy się długo, bo 15 listopada dostaliście Państwo projekt budżetu, my spotykaliśmy się z przedstawicielami wszystkich placówek. Jeżeli wyobrażacie sobie, że stworzenie projektu budżetu jest tak, że Skarbnik Miasta siada rano o godzinie 7.00 i o godzinie 7.05 ma to załatwione, to jesteście w błędzie. To trzeba wszystko zbilansować, więc nie zarzucajcie urzędowi, że jest nie przygotowany do podjęcia uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący mówi, że jest fatalnie finansowo, że budżet pierwotny nie bilansował się w wydatkach bieżących na kwotę 512 tys. zł., że musieliśmy oddać wysypisko, przecież o tym była mowa. Tak się zachowuje radny, jeżeli uznajecie Państwo, że jest źle finansowo, to najlepszym wyjściem jest wstrzymać się od głosu i obserwować z okopów, co się stanie, czy szukamy jakiejś drogi wyjścia i pomocy, ratujcie ten budżet, a nie wstrzymujcie się od głosu. Na temat Ronda, nie będę Panie Michale rozmawiał, bo dobrze Pan wie, że jest to czwarty etap ochrony dziedzictwa i to tak ewoluuje, że jest jeszcze długa piłka. Spotkania za mną – ja nadal Państwu dziękuję, mówię o Klubie, że w przeciwieństwie do zeszłego roku, w tym roku spotkaliśmy się i nie byłem dla Państwa dobrym wujkiem, przyznacie. Twardo mówiłem na co nas stać, a na co nie. Mówiłem, że nie ma na to pieniędzy, że mamy kłopot ze zbilansowaniem budżetu, bo od dodatków mieszkaniowych, poprzez zwyżki na oświacie, na wypłaty nauczycieli  i te wszystkie perturbacje, które towarzyszą nam w tym roku, no nie tylko nam. Pewnie nie zdradę wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że tego rodzaju kłopoty mają wszyscy moi koledzy burmistrzowie, wójtowie, czy prezydenci miast, życie nas nie rozpieszcza i Państwo też, bo przekazuje zadania, za którymi mnie idą pieniądze.”
 
 
Radny p. Strzelecki  - zawracając się do Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowskiej pogratulował obfitego i pracowitego roku, który przyniósł takie efekty, o jakich mówił Pan Burmistrz i o to właśnie chodziło. Nawiązując do sprawy audytu, to jeżeli pracownicy Urzędu Miasta są przepracowani, to zaproponował zlecić dwa audyty tj. informacyjny i finansowy.  Zwracając się do radnego p. Stachewicza stwierdził, cyt. „Wy nie mieliście opinii, Wasza opinia była tylko do naszej opinii, ja chciałbym posłuchać Waszą opinię do budżetu.”
Dodał, że po raz drugi został odrzucony wniosek dotyczący drogi Łąkowej, Wiklinowej i Stromej. Zaprosił obecnych na te drogi, jak one wyglądają. Poprosił o informację, czy i kiedy jest szansa wyremontować lub utwardzić te drogi.  

Radny p. Stachewicz – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie opiniuje opinii Klubu, a jedynie wyraził swoje zdanie, że cyt. „zrobiliście to źle, nie profesjonalnie, nie na temat i w ogóle nie odnoszę się do tego, bo to nie ten temat w dzisiejszym dniu. A powiedziałem, że Wasze argumenty, co przytoczył w szerokiej wypowiedzi Pan Burmistrz i co próbujemy z naszej strony pokazać, są nieprawdziwe, fałszywe, demagogiczne i tylko iluzoryczne. Ja wiem, że nie jest doskonale, bo nigdzie nie jest doskonale, nie jest dobrze, że może być o wiele lepiej, ale to pracujmy po to, żeby było o wiele lepiej. Na razie nie było  z Waszej strony żadnej pracy, bo Wyście się od głosu w najważniejszej uchwale, w której trzeba mieć opinię, trzeba mieć wyrobione swoje zdanie, się wstrzymaliście. Nie widzicie drogi, jak załatwić ten budżet, bo decydować wówczas, gdy jest pełno pieniędzy, to każdy umie, żaden problem i każdy wykaże się wtedy, jakim jest dobrym władającym włodarzem miasta. Najgorsze są momenty, kiedy rzeczywiście jest trudno, a trudno jest nie tylko w Chełmnie, to jest demagogia mówiąc że zapada się Chełmno, bo zapada się cały świat, a my razem z tym światem i to nie jest, że jesteśmy z makro ekonomicznych źródeł. Wyludnia się Polska, to nie jest tylko problem Chełmna. Poza Warszawą wszystkie miasta tracą liczbę ludności, zmniejszają tą liczbę ludności.   To jest statystyka, taka jest sytuacja i w tej trudnej sytuacji trzeba podejmować odważne decyzje i o to Was proszę, a nie wstrzymywać się od głosu, bo to jest najprościej. Proszę nam nie zarzucać, że my nie mamy przemyśleń, my mamy przemyślenia, widzimy, że ten budżet jest trudny i przyjmujemy go. Rozmawialiśmy wielokrotnie w ramach Komisji, poniektórzy dyskutowali na temat budżetu  i mamy to zdanie wyrobione, dlatego nasza opinia była taka, że jesteśmy za budżetem. Gdyby nie nasza opinia, budżetu by nie było. Bo Wasza nie rozwiązała problemu, to Wy nie macie zdania, my zdanie mamy wyrobione. Natomiast chciałbym dodać do tego wszystkiego, co zarzucacie, uderzcie się też w swoje piersi. Pan Wrażeń zechciał tu powiedzieć o tym, że inwestycje maleją, że są inwestycje nie dochodowe, czyja to zasługa – mój tematy ulubiony: obwodnica – prawie 8 mln. zł. miasto musiało wydać na drogę nikomu nie potrzebną. Kto za tym był? Teraz nie pamiętacie pewnie.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że dyskusja powinna zostać zakończona, ponieważ jeden Klub Radnych, który ma swoją władzę wykonawczą  poparł budżet, natomiast drugi Klub Radnych wstrzymał się od głosu.  Dodał, że było to spowodowane tym, że cyt. „w tym budżecie wiele zadań, które zostaną realizowane, zostało mocno uszczuplonych, nawet jeżeli Państwo zobaczycie zadania, które pierwotnie miały być robione w ramach robót publicznych, zostały one uszczuplone. My podjęliśmy akurat taką decyzję, że się wstrzymujemy  i to jest nasza wola. Z tego co teraz widzę, obojętnie jaką byśmy wydali opinię, obojętnie co byśmy nie zrobili , to będzie zawsze źle. Jeden jest wyjątek, tylko wtedy jeżeli będziemy wszyscy za, to wtedy będzie wszystko dobrze. Natomiast to jest demokracja. Mieliśmy prawo wyrazić swoje niezadowolenie z tego budżetu i to zrobiliśmy poprzez wstrzymanie się od głosu. Natomiast jeśli chodzi o obwodnicę, nikt niczego nie zapomina, ja pamiętam, bo ja nad tym głosowałem, ja podnosiłem świadomie rękę za tym, żeby obwodnica była wybudowana  i jest wybudowana. Ja niczego się nie wypieram i od niczego się nie uchylam i z każdym mieszkańcem Chełmna na ten temat mogę porozmawiać i nigdy nikomu nie powiedziałem, że ja byłem przeciwko, czy jakiś błąd kiedykolwiek popełniłem. To zostało wykonane. Inwestycja została zrobiona i jest koniec. Bardzo proszę, abyśmy przestali dyskutować na tematy bardziej polityczne, aniżeli merytoryczne.”
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do radnego p. Stachewicz stwierdził, cyt. „Pan przyszedł i zaczął opowiadać o naszej opinii, to że Pan jej nie rozumie, to nie jest moja wina. To co Państwo macie w tej chwili w wykonaniu Pana radnego Stachewicza, to dość często mam u siebie na Komisjach Rewizyjnych,    w związku z czym trudno jest z Panem wypracowywać jakiekolwiek opinie -chyba, że to są opinie takie, jakie Pan chce, wtedy jest cicho i spokojnie. Jeżeli jest inaczej, niestety Pan krzyczy. Sam Pan przed chwilą Panie radny Stachewicz powiedział, że nie chcemy pomóc. Z jednej strony słyszę, że jest wszystko pięknie, dobrze, a z drugiej strony sugeruje nam Pan, że jest źle. Niech Pan się zastanowi, jak jest naprawdę – dobrze, czy źle. Jak powiedział Przewodniczący Błażejewicz – jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, jeżeli chodzi o turystów. Jeżeli jest tak dobrze i tak dobrze możemy się reklamować wszędzie , to dlaczego nie powstają nowe miejsca pracy, dlaczego ludzie stąd wyjeżdżają, uciekają, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że są tłumy turystów  i ludzie mają już dość tych turystów, są nimi zmęczeni.”
 
Radny p. Strzelecki – stwierdził, że codziennie korzysta z obwodnicy i zdaniem mówcy użytkowników obwodnicy można podzielić na kilka grup; samochody osobowe, tiry i ciągniki, które wożą zboże do Brzozowa oraz ciągniki i busy, które wożą płody rolne do Grudziądza.  Dodał, cyt. „kiedyś na tej sali podjęto kilka kontrowersyjnych decyzji  np. sprzedaż terenu po spalonym Domu Kultury, wieży ciśnień, czy też obwodnica.  Nie brałem udziału w tych głosowaniach i nie odważę się ich krytykować, bo nie znam tych decyzji ani argumentów, które skłoniły radnych do ich podejmowania. Ufam, że wtedy te decyzje były słuszne i podjęte w dobrej woli.”.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, cyt. „tak się zastanawiam, w jakim mieście ja żyję, bo jak słucham dyskusji, to jawią mi się Wilkowyje. To taka refleksja z dotychczasowego przebiegu dyskusji.”  Dodał, że do niczego nie prowadzi dyskusja, w której są dwie strony i każda z nich przedstawia swoje racje. Podkreślił, że z budżetu wynika jakie są inwestycje i jaki jest ich procentowy udział w całym budżecie. Miasto nie może zarabiać na inwestycjach, ponieważ musi prowadzić działalność na rzecz mieszkańców.  Zdaniem mówcy, jeżeli się cokolwiek zarzuca to należy najpierw wskazać to co jest złe, z czego należy zrezygnować i co w to miejsce wprowadzić. Przypomniał, że jest kolejna dokumentacja na blok mieszkalny, gdzie będą mieszkania komunalne. Zaapelował, aby powstrzymać się od takich „gorzkich słów”, jakie padły w trakcie dyskusji.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że członkowie Klubu „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej”  odnosili się do ubiegłorocznej opinii, która była mocno krytykowana. Wyjaśnił, że jednym   z powodów krytyki tej było to, że członkowie Klubu autorytarnie ustalili z czego mają rezygnować Dyrektorzy Szkół i placówek podległych. Dodał, cyt. „do waszej opinii się ustosunkowaliśmy m.in. mój kolega Radny Stachewicz  z tego powodu, że nie było jakichkolwiek propozycji Waszych odnośnie budżetu, to o czym mieliśmy dyskutować. Dowiedzieliśmy się, jaka jest Wasza decyzja po dostaniu Waszej opinii. Takie było Wasze zdanie, taka była Wasza faktyczna opinia i dlatego na ten temat rozmawiamy, a nie na temat budżetu.   Jakby były kwestie dotyczące budżetu, byśmy rozmawiali na temat budżetu. Praca jest albo na sesji, albo w komisjach, a dowiaduje się, że na  Komisji Rewizyjnej na ten temat w ogóle nie było mowy. Nie wiem po co w ogóle praca tej Komisji, jeżeli jest najważniejsza uchwała w ciągu roku, uchwała budżetowa i radni na ten temat w Komisji nie rozmawiają, czyli z góry mieli ustaloną swoją decyzję na temat budżetu.” Reasumując zaproponował, aby organizować spotkania robocze całej Rady przed sesjami, na których można ustalić stanowisko wszystkich radnych, szczególnie przed uchwalaniem budżetu miasta.
 
Radna p. Konowalik – poprosiła o wyjaśnienie, co z niewyremontowaną częścią ulicy Toruńskiej.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówczyni poinformował, że Urząd Marszałkowski powiadomił o rozpisaniu modernizacji tej ulicy na lata 2014 – 2015.   
 
 

Punkt  10. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady XXVIII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.


 
Protokołowała                                                                            Przewodniczył  
(M. Westfalewska)                                                                     (J. Błażejewicz)
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (6 marca 2013)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (6 marca 2013, 10:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 957

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij