Protokół z I części XXVII sesji Rady Miasta


 
 
 
Protokół  nr  XXVII/I/2012
z I części XXVII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
 
                                               Sesja odbyła się dnia 28 grudnia 2012 roku   
                                               i trwała od godziny 1100 do godz. 1200 845
 
                                               Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na          
                                               sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad I części  XXVII  sesji RM.
 
3.      Sprawa wręczenia odznaczeń „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
         i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
 
4.      Zakończenie  I części obrad.
 
 
 

 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  I części XXVII sesji Rady Miasta Chełmna, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna  p. Janusz Błażejewicz.  Poinformował, że Rada Miasta nadała  cztery tytułu  „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i jeden tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmna”. Następnie powitał osoby, które będą w dniu dzisiejszym  uhonorowane, i tak:  Księdza prałata Jana Kujaczyńskiego,  Pana dr Stefana   Rafińskiego, Pana Lecha Bolta i dodał, że pośmiertnie odznaczono Panią dr Zofię Zych oraz Pana Jerzego Kałdowskiego i powitał osoby, które w imieniu rodziny odbiorą te odznaczenia tj. Panią Halinę Kałdowską oraz Panią Jadwigę Maj. Następnie przywitał obecnych radnych, pracowników Urzędu  Miasta z Burmistrzem Miasta, przedstawicieli prasy i zaproszonych gości,   którzy chcą  być świadkami tak ważnego wydarzenia. Przywitał członków   Stowarzyszenia Chorus Culmensis, którzy uświetnią uroczystość.
 
Członkowie Chorus Culmensis wykonali pieśń Ignacego Danielewskiego z 1863 roku pt. „Wisła”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad I części  XXVII  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad I części XXVII  sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.  W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.       
 
 
 
Punkt 3.    Sprawa wręczenia odznaczeń „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
                i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Rada Miasta w maju 2007 roku podjęła uchwałę w sprawie nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”i „Zasłużony dla Miasta Chełmna”, jednakże z różnych przyczyn wcześniej nie udało się nadać tych odznaczeń. Dodał, że w roku bieżącym uchwała o nadawaniu tytułów została zmodyfikowana i jeden z nowych zapisów dotyczy terminu wręczania odznaczeń i jest to dzień 28     grudnia, ponieważ właśnie 28 grudnia 1233 roku nadano naszemu miastu prawa     miejskie. W dniu dzisiejszym będą nadane odznaczenia wręczone po raz pierwszy, jednakże nie są to pierwsze odznaczenia. O przedstawienie rysu    historycznego nadawanych odznaczeń poprosił Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Ewę Gerka.
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Ewa Gerka – stwierdziła, cyt. „Obywatelstwo honorowe to szczególny wyraz uznania osoby, która posiada znaczący wkład w rozwój miasta poprzez swoje działania naukowe, artystyczne  czy też społeczne.  Trudno dziś dokładnie ustalić, kiedy zrodziła się w Chełmnie myśl powołania pierwszego obywatela honorowego. Dokumenty dotyczące tego zaszczytnego wyróżnienia pojawiają się w latach 80-tych XIX wieku. W dobie      zaboru pruskiego, w którym Chełmno pozostało do 1920 r. nadawano    obywatelstwo honorowe osobom pochodzenia niemieckiego lub żydowskiego.  W okresie od 1888 do 1920 r. czyli przez 32 lata nadano 7 osobom ten zaszczytny tytuł. Wśród wyróżnionych było 6 Niemców i 1 Żyd. Po odzyskaniu niepodległości 22 Stycznia 1920 roku kontynuowano nadal tę tradycję. Pierwsze obywatelstwo honorowe w odrodzonej Polsce przypadło Marcinowi  Jagodzińskiemu. Nadano je w 1924 r. W tym samym roku jako wyraz    szczególnego uznania za wkład w odzyskanie niepodległości nadano obywatelstwo honorowe generałowi Józefowi Hallerowi. W latach następnych otrzymali je: Walenty Fiałek, ks. Zygmunt Rogala oraz Ignacy Mościcki.       W okresie międzywojennym tytuł ten nadawano wyłącznie Polakom. Zarówno w czasie zaboru jak i w okresie dwudziestolecia międzywojennego otrzymywały  je osoby żyjące i to wyłącznie mężczyźni. Wśród wyróżnionych były osoby duchowne i świeckie. Jedyną osobą duchowną, tak wyróżnioną za zasługi na   niwie budowania niepodległości i działalności społecznej był ks. Zygmunt  Rogala, cieszący się wielkim autorytetem mieszkańców Chełmna. Obywatelstwo honorowe było wyróżnieniem prestiżowym i nie wiązało się  z korzyściami majątkowymi. Osobie nagrodzonej wręczano w uroczystej oprawie specjalnie przygotowany, często bardzo ozdobny dyplom. Ich imieniem nazywano chełmińskie ulice np.:  Fischbachstrasse a po 1920 r. Łożyńskiego –  obydwaj byli obywatelami honorowymi pod zaborem pruskim, Schmidtstrasse –  dzisiejsza ul. Kościuszki, Fiałka czy Hallera. Decyzje o nadaniu podejmowano uchwałą Rady Miasta. Obywatelstwo honorowe otrzymywali ludzie dojrzali    wiekiem, średnio pomiędzy 50 a 85 rokiem życia. Tak wyjątkowe wyróżnienie    zasługuje na to, aby i współcześnie kontynuować tak chlubną tradycję.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz przystępując do wręczenia odznaczeń poinformował, że przed każdym wręczeniem odznaczenia będzie krótka prezentacja osoby.
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Ewa Gerka – przedstawiając osobę Ks. Jana  Kujaczyńskiego poinformowała, że cyt. „Wieloletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie, opiekun duchowy internowanych na „Kępie Panieńskiej”. Urodził się 31 maja 1925 r. w Łysomicach. W 1947 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego w 1952 roku. Zanim objął parafię chełmińską, pracował jako wikary w Gdyni – Chyloni, Czersku i Toruniu. W 1959 roku został proboszczem parafii w Zieleńcu, natomiast w maju 1968 roku objął probostwo parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie. Zarządzał nią przez ponad 30 lat.  Był jednym z najdłużej pracujących tu proboszczów. W uznaniu postawy kapłańskiej w 1970 roku ks. Kujaczyński został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. W grudniu 1992 roku przyznano mu tytuł Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Od roku 1968 do 2001 pełnił funkcję dziekana dekanatu chełmińskiego. Z chwilą objęcia probostwa w Chełmnie ksiądz Kujaczyński rozpoczął szereg kompleksowych remontów zabytkowych kościołów oraz Kaplicy na Bramie Grudziądzkiej. Przyczynił się do nadania bardziej uroczystego charakteru odpustowi chełmińskiemu. Podjął też starania o konserwację cudownego obrazu Matki Bożej  Bolesnej Chełmińskiej. Na jego opiekę i wsparcie mogli liczyć internowani – rezerwiści  stacjonujący w obozie „Kępa Panieńska” – skazani za działalność w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Ksiądz Kujaczyński interweniował u władz wojskowych. Organizował też transport żywności i leków dla internowanych. W 2003 roku  z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmnu ksiądz prałat Jan Kujaczyński został uhonorowany wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa  i miasta Chełmna”, a  2009 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Natomiast 24 listopada        2012 roku obchodził jubileusz 60 – lecia kapłaństwa.
Ksiądz Kujaczyński swoją skromnością i życzliwością zyskał sobie szacunek wielu mieszkańców Chełmna i współpracujących z nim wikariuszy. Mimo, że od kilku lat korzysta z zasłużonego odpoczynku od obowiązków administracyjnych, nadal chętnie uczestniczy w życiu parafii.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Chełmna nadano ks. Janowi Kujaczyńskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”. Następnie wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyli medal i pamiątkowy dyplom.
 
Pracownik Muzeum p. Anna Soborska Zielińska – przedstawiając kandydaturę Pani dr Zofii Zych poinformowała, że cyt. „Była zasłużonym lekarzem i działaczką „Solidarności”.  Urodziła się 25 stycznia 1928 roku w Małym Czystym. W 1947 roku ukończyła Państwowe Liceum i Gimnazjum w Chełmnie, a w 1953 roku Akademię Medyczną w Gdańsku. Tytuł lekarza otrzymała 31 października 1953 r.  Od 1 grudnia tegoż roku została zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w Powiatowej Przychodni Lekarskiej, a od 1 stycznia 1954 r. na oddziale wewnętrznym. W 1957 r. uzyskała specjalizację I – go stopnia, a w 1964 r. II – go stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Od września 1959 pełniła obowiązki, a od marca 1960 r. powołana została na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego. W 1975 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W 1990 r. przeszła na emeryturę, jednak nadal pozostała czynna zawodowo. Pracowała jako lekarz specjalista w Poradni Internistycznej, a następnie w Poradni Ogólnej. Od stycznia 2005 r. definitywnie zakończyła pracę zawodową. Podczas swojej długoletniej pracy zawodowej była lekarzem o pełnym poczuciu odpowiedzialności, stanowczym  i ambitnym, dbającym zawsze o dobro chorego. Była inicjatorem rozbudowy i modernizacji pomieszczeń oddziału i jego wyposażenia w nowoczesną aparaturę i sprzęt reanimacyjny. Pod swoim kierownictwem wykształciła wielu asystentów i starszych asystentów.  Aktywnie działała w strukturach Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Cieszyła się szacunkiem i zaufaniem przełożonych, podległego personelu, a także społeczeństwa powiatu chełmińskiego. Z początkiem lat 80 – tych XX w. była członkiem „Solidarności”. Aktywnie wspierała internowanych osadzonych w obozie na Kępie Panieńskiej (pomoc medyczna, dostarczanie leków).  W 1981 r. otrzymała odznakę – Za wzorową pracę w służbie zdrowia, a w 1984 r. Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast w 2008 roku uhonorowana została odznaczeniem „PRO GLORIA MEDICI” Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu za sumienne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego oraz tworzenie nieprzemijających wartości dla zawodu lekarza.
Zmarła 5 lutego 2012 r. w Toruniu. Pochowana została w Chełmnie w grobowcu rodzinnym.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Chełmna nadano Pani dr Zofii Zych tytuł  „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”. Następnie wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyli medal i pamiątkowy dyplom, który w imieniu rodziny odebrała pani Jadwiga Maj.
 
Przewodniczący obrad poprosił o uczczenie pamięci Pani Zofii Zych „minutą ciszy”.
 
Pracownik Muzeum p. Anna Soborska Zielińska –poinformowała, że cyt. Pan doktor Stefan Rafiński jest historykiem  specjalizującym  się  w badaniach dziejów Gimnazjum Chełmińskiego, patriotycznych postaw jego wychowanków oraz abiturientów i ich osiągnięć.  Wychowawca wielu pokoleń chełmińskiej młodzieży.  Urodził się 7 sierpnia 1929 roku w Grudziądzu.  W  rodzinnym mieście ukończył gimnazjum oraz Liceum Pedagogiczne. W 1951 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i dyplom nauczycielski. Od 1952 roku pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmnie. Równolegle studiował zaocznie historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Warszawie, którą ukończył w 1956 roku. Pięć lat później otrzymał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu tytuł magistra historii. Natomiast 22 grudnia 1977 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Rola Gimnazjum Chełmińskiego w rozwoju kultury polskiej w okresie zaboru 1837 – 1920”.
W dorobku naukowym dr Rafińskiego znajduje się ponad 30 artykułów naukowych o Chełmnie i Pomorzu oraz książki : „Z dziejów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  w Chełmnie” (wyd. I 2001, wyd. II 2002, wyd. III 2007) i „Chełmiński Słownik Biograficzny” (2006).  Stefan Rafiński od wielu lat współpracuje ze „Słownikiem Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”, „Rocznikiem Grudziądzkim”, „Rocznikiem Gdańskim” czy „Pomeranią”, w których opublikował 60 życiorysów wybitnych obywateli z Pomorza, w tym wielu gimnazjalistów chełmińskich. Od 1990 roku jest członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.  Pracując w latach 1952 – 1998 jako nauczyciel historii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym otrzymał za swą pracę pedagogiczną liczne wyróżnienia i nagrody od Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego i Ministerstwa Oświaty. Stefan Rafiński został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorowym wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa  i miasta Chełmna” z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmna.  Nadal pracuje naukowo. Skupia szczególną uwagę na zbieraniu i opracowaniu materiałów do kolejnych biografii wybitnych mieszkańców Chełmna – kolejnego tomu „Chełmińskiego Słownika Biograficznego”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Chełmna nadano Panu dr Stefanowi Rafińskiemu tytuł  „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”. Następnie wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyli medal i pamiątkowy dyplom.
 
Pracownik Muzeum p. Anna Soborska Zielińska –przedstawiając osobę Pana Lecha Bolta poinformowała, że cyt. „Lech Bolt jest Założycielem  Klubu Turystów Wodnych w Chełmnie, pasjonatem kajakarstwa i społecznikiem. Urodził się 9 czerwca 1932 roku w Chełmnie. Przez większość życia zawodowego – pracownik cywilny Jednostki Wojskowej 1636 przy ulicy Biskupiej w Chełmnie. Już jako młody człowiek w 1946 roku na bazie Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej utworzył Klub Turystów Wodnych. Od powstania Klubu do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa. W pierwszych latach istnienia Klubu organizował kilkudniowe spływy kajakowe po Wiśle i Wdzie. W roku 1960 zorganizował I Ogólnopolski Spływ Kajakowy po Wdzie, który to   w następnych latach stał się spływem międzynarodowym i przeniesiony został na Pojezierze Brodnickie i rzeki Drwęcę i Wisłę. Miejscem kończącym te spływy jest zawsze Chełmno. W spływach międzynarodowych biorą udział wodniacy z całej Polski oraz goście zagraniczni m.in. z Niemiec, Holandii, Belgii, Anglii, Bułgarii, Litwy, Francji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i Australii.     W 1992 roku patronem Klubu Turystów Wodnych z Chełmna został bł. Jan z Łobdowa – franciszkanin, którego szczątki przez wiele wieków przechowywane były  w kościele pofranciszkańskim a obecnie w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Chełmnie.  Poza spływami międzynarodowymi Lech Bolt organizuje spływy w ramach sobotnio – niedzielnego wypoczynku, a od 9 lat, w ramach współpracy z wojskiem Ogólnopolski Spływ Kajakowy Stowarzyszenia Saperów Polskich. Przez wszystkie lata działalności Klubu pełni obowiązki Komandora spływów.  Lech Bolt posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia spływów o randze międzynarodowej (m.in. jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej, Instruktorem Polskiego Związku Kajakowego, Przewodnikiem Turystyki Kajakowej PTTK I stopnia).  W trakcie swej działalności bardzo szeroko rozwinął współpracę z klubami zagranicznymi, szczególnie z niemieckimi i holenderskimi. Dzięki takim kontaktom członkowie Klubu Turystów Wodnych z Chełmna mają możliwość udziału w spływach w wielu krajach, co przyczynia się do promocji naszego miasta w wielu krajach Europy.  Lech Bolt posiada liczne odznaczenia państwowe i resortowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, złoty medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”, odznaki za „Zasługi dla Turystyki”, „Zasłużony Działacz Turystyki”, złoty medal „Za zasługi dla obrońców Kraju”, złote Honorowe Odznaki PTTK i Polskiego Związku Kajakowego. Lech Bolt jest również Honorowym Członkiem PTTK”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Chełmna nadano Panu Lechowi Bolt tytuł „Zasłużony dla Miasta Chełmna”. Następnie wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyli medal  i pamiątkowy dyplom.
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej p. Gerka – przedstawiając osobę  Pana Jerzego Kałdowskiego poinformowała, że  był cyt. „Historykiem - mediewistą, założycielem i pierwszym dyrektorem  Muzeum Ziemi Chełmińskiej, autorem  wielu opracowań historycznych, muzykiem, organistą oraz kompozytorem.  Urodził się 4 lutego 1931 roku w Chełmnie.  Maturę  zdał w 1956 roku, a w latach 1964–1969 studiował na wydziale humanistycznym UMK w Toruniu (historia – mediewistyka). Tradycje muzyczne wyniósł  z  domu rodzinnego. Przez wiele lat był organistą w kościele gimnazjalnym, św. Józefa i garnizonowym. Prowadził chór męski przy parafii św. Józefa, na bazie którego powstał obecny Chorus Culmensis. We wczesnej młodości doznał represji stalinowskich. Był osadzony w więzieniach w Chełmnie, Bydgoszczy  i Koronowie oraz w kamieniołomach  w Piechcinie w pobliżu Inowrocławia.
Działał w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym. Był współzałożycielem Chełmińskiego Towarzystwa Kultury oraz członkiem  Towarzystwa Naukowego w Toruniu.  Już w latach 50 – tych rozpoczął starania o utworzenie placówki muzealnej w Chełmnie. Po reformie administracyjnej Polski w 1975 roku wystąpił z inicjatywą przeznaczenia na potrzeby rozwijającego się muzeum całego Ratusza. Po wielu staraniach oficjalne otwarcie Muzeum Ziemi Chełmińskiej odbyło się 28 grudnia  1983 roku – w rocznicę 750- lecia nadania praw miejskich Chełmnu. Jerzy Kałdowski został jego pierwszym dyrektorem. Był społecznym opiekunem zabytków oraz przewodnikiem turystyczno – krajoznawczym.  Wiele starań poczynił także  w dziele utrwalania pamięci o mieszkańcach Chełmna. Z jego inicjatywy powstały tablice pamiątkowe m.in.: Antoniego Piotrowicza, Ignacego Danielewskiego, Braci Raszejów, ofiar stalinizmu oraz Pomnika Niepodległości. 
Był autorem licznych publikacji, opracowań historycznych, biografii, referatów, wierszy, pieśni patriotycznych, wojskowych, religijnych oraz widowiska słowno – muzycznego. Najważniejszą  jego publikacją była monografia „Ratusz Chełmnie”, wydana przez Toruńskie Towarzystwo Naukowe w 1984 r.  Swoją pasją historyczną i miłością do Chełmna zaraził kolejne pokolenie muzealników, którzy kontynuują jego dzieło. Za swą działalność został odznaczony m.in. Srebrną Odznaką Społecznego Opiekuna Zabytków, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Członka Honorowego Związku Kadetów II Rzeczypospolitej oraz Orderem Męczeństwa i Zwycięstwa.  W 2003 roku - z okazji 770 – lecia nadania praw miejskich Chełmnu  uhonorowany został wyróżnieniem „Za zasługi dla społeczeństwa i miasta Chełmna”. Natomiast dnia 15 stycznia 2009 roku obchodził jubileusz 60 – lecia  pracy organistowskiej. Zmarł  6 marca 2011 roku w Świeciu. Pochowany został w grobowcu rodzinnym w Chełmnie.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Chełmna nadano Panu Jerzemu Kałdowskiemu tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”. Następnie wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyli medal i pamiątkowy dyplom, który w imieniu rodziny odebrała żona - Pani Halina Kałdowska.
 
Przewodniczący obrad poprosił o uczczenie pamięci Pana Jerzego Kałdowskiego „minutą ciszy”.
 
Pani Gabriela Ułanowska – córka Pana Jerzego Kałdowskiego - zarówno w imieniu p. Kałdowskiej, jak i wszystkich uhonorowanych podziękowała władzą miasta i Dyrekcji Muzeum Ziemi Chełmińskiej za pamięć, która jest wartością najważniejszą.  Odnosząc się do słów Zofii Naukowskiej cyt. „Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim”, podziękowała za pamięć zarówno o obecnych, jak i o tych, którzy już odeszli tj. Pani dr Zych i Pan Kałdowski. Na zakończenie stwierdziła, że jeżeli Pan Kałdowski odbierałby  osobiście  odznaczenie to z pewnością powiedziałby: „Wiwat Chełmno”.
 
Przewodniczący obrad poprosił o ponowny występ Chorus Culmensis, który wykonał pieśń napisaną przez  Pana Jerzego Kałdowskiego w 1963 roku pt. „Stary Gród”.
 
 
Punkt  4.    Zakończenie  I części obrad

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady I części XXVII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział.
 
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (19 lutego 2013)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (19 lutego 2013, 11:15:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1785

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij