Prot, z XXVI sesji RM


 
Protokół Nr XXVI /2012
z  XXVI  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia    4 grudnia 2012 r.
 
Sesja odbyła się w dniu     4 grudnia 2012 r. i trwała od godz. 16.00 do godz.  18.30
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
  1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji RM
 
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVI  sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
3. Sprawa wyrażenia zgody na wydzierżawienie Składowiska Odpadów Komunalnych
     w  Osnowie
 
4. Sprawa uchylenia Uchwały Nr XXIII/142/2012  Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września
    2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
 
5. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
 
6. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
 
7. Sprawa wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki
    tej opłaty
 
8. Sprawa określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
    odpadów na trenie Gminy Miasto Chełmno
 
9. Sprawa terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
    komunalnymi
 
10. Sprawa rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
      oraz cen za te usługi        
 
 
11. Sprawa określenia wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się
      o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
      nieczystości ciekłych
 
12. Sprawa wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      składanej przez właściciela nieruchomości
 
13. Sprawa „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
      Chełmno”
 
14. Sprawa aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata
      2012-2015 z perspektywą do roku 2019” ( Program znajduje się do wglądu w biurze RM)
 
15. Sprawa obwodów głosowania
 
                   
16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Finansowego Urzędu Miasta
      przeprowadzonej w dniach od 11 września do 17 października 2012 r. przez Komisję
      Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
 
17. Sprawa uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta
      Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”                      
 
18.  Interpelacje radnych
 
19. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
20. Wolne wnioski i informacje                                     
 
21.. Zakończenie .                                                    
 
 
 
Ad. 1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XXVI    sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołów

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły   z XXIV i XXV sesji  uznaje za przyjęte.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXVI  sesji Rady Miasta Chełmna

 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
  udzielił głosu Burmistrzowi Miasta
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
z uwagi na obecność Prezesa Zakładu Usług Miejskich  zaproponował zmianę porządku obrad  w taki sposób, aby punkt 13 porządku obrad omówiony został jak punkt 3, pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–  w związku z brakiem innych propozycji dotyczących zaproponowanego porządku obrad – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta aby punkt 13 porządku obrad omówiony został jak punkt 3,
           
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz z przegłosowaną poprawką.
            Za przyjęciem porządku obrad  głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących nie było. Stwierdził, że  porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta  został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 3. Sprawa wyrażenia zgody na wydzierżawienie Składowiska Odpadów
         Komunalnych w  Osnowie

 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 15   ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4   do protokołu ).
Przypominając, że sprawa była już omówiona,  poprosił o przyjęcie uchwały  w zaproponowanym brzmieniu.
 
Radny p. Giżyński – poruszył sprawę dotycząca śmieci, które dotychczas Urząd Miasta przewoził na składowisko odpadów komunalnych. Za te śmieci, których jest ponad 700 ton, miasto płaciło wyłącznie opłatę marszałkowską. W przypadku, gdy wysypisko zostanie oddane            w dzierżawę należało będzie płacić również za składowanie odpadów. Poprosił   o informację czy w budżecie są na to środki. Ponadto, zwracając uwagę na złą kondycję finansowa miasta wyraził zdziwienie, że miasto z tytułu dzierżawy nie otrzyma żadnych środków.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –
poinformował, że sprawa cyt.  „ naszych śmieci” nie ulegnie zmianie. Radni będą mogli zapoznać się z umową w tym zakresie zawartą z ZUM-em. Odnośnie śmieci z koszy miejskich stwierdził, że będą one w dalszym ciągu przyjmowane na wysypisko po cenie opłaty marszałkowskiej. Natomiast śmieci pozyskane ze sprzątania ulic będą przyjmowane według kodu na przesypkę. Na pytania szczegółowe dotyczące wysokości opłat z tytułu dzierżawy odpowie Pani Skarbnik. Czynsz płacony będzie w opłacie  amortyzacyjnej, która zostanie wyliczona na dzień zdawania wysypiska i podzielona przez okres dzierżawy.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska
– przypomniała swoją wcześniejszą informację, iż   w dzierżawie musi znaleźć się kwota  amortyzacji na dzień oddania wysypiska. Stan na dzień 31 maja br. wynosi 2.129.102 zł., netto  1.544.861, 72 zł., na dzień 31 grudnia będzie nieco niższy. Kwota ta zostanie podzielona na 20 lat, bo taki okres dzierżawy jest proponowany,  a więc da to kwotę ok. 80.000 zł. netto rocznie. Do tego dochodzą koszty, które ponosił będzie wydzierżawiający związane z opłatą marszałkowską, koszty podatku od nieruchomości, ubezpieczeń majątku itd.
 
Radny p. Giżyński – poddał w wątpliwość kwotę 80.000 zł. z tytułu dzierżawy. Następnie zapytał, czy w związku z amortyzacją kwota ta będzie coraz niższa.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że wartość majątku zostanie ustalona na dzień oddania  wysypiska w dzierżawę i  kwota ta zostanie podzielona przez cały okres dzierżawy, w związku z tym  nie będzie malała. Przyznał, że to,  o czym mówił przedmówca byłoby korzystniejsze dla wydzierżawiającego, niemniej Prezes Zum-u zgodził się na propozycje  przedstawioną wcześniej, co będzie zdecydowanie korzystniejsze dla gminy.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że nawet przy takiej umowie za kilka lat kwota 80.000 zł będzie, biorąc pod uwagę inflację niewielka. Zasugerował  zwiększenie tej kwoty przynajmniej o koszt inflacji. Po wyjaśnieniach z sali obrad, że nie ma takiej możliwości poinformował, że złoży wniosek o wyrażenie zgody na ogłoszenie przetargu. Zdaniem mówcy wówczas jest szansa otrzymania kwoty wyższej. Poprosił o potraktowanie powyższej wypowiedzi jako wniosku.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poprosił radnego o skonkretyzowanie wniosku.
 
Radny p. Giżyński -   stwierdził, że wniosek dotyczy aby zapis w projekcie uchwały wydzierżawienie na okres 20 lat  zamienić na zapis przeprowadzenie przetargu na dzierżawę wysypiska na okres 20 lat.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
-  stwierdził cyt. „ to chyba  byłby najgorszy samobój jaki możemy sobie samym strzelić.” Wyjaśnił, że rozdzielenie wysypiska  od istniejącej linii segregacyjnej nie jest najlepszym pomysłem, a należy założyć, że może przetarg wygrać inna firma.
 
Radny p. Stachewicz -  stwierdził cyt. „ Jak zwykle radny Giżyński ma tendencje do  wkładania kija w mrowisko, którego nie ma. Mieliśmy kilka spotkań nieformalnych, na których  ustalaliśmy ten tryb. Powiedzieliśmy sobie wyraźnie, że forma dzierżawy poprzez przetarg wcale nie będzie korzystniejsza.” Zwrócił uwagę, że należy przygotować się do zapisów ustawowych, które powodują, że nasze wysypisko jest regionalnym odbiorcą śmieci co jest dla miasta korzystne. Ponadto oddając wysypisko w dzierżawę miasto pozbędzie się kosztów, jakie wysypisko generuje. Podkreślił, że Pan Prezes zobowiązał się  do przejęcia osób zatrudnionych, co jest też korzystne. Kontynuując przypomniał, że radni podjęli już stanowisko w tej sprawie i nie ma powodu wracać do tematu, który był już wielokrotnie dyskutowany.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ to nie jest wkładanie kija w mrowisko. My się wyzbywamy mienia o znacznej wartości. Zadłużenie tego wysypisko powstało, dlaczego nie 500 tys. zł.,  a ok. 300 tys. zł. . Na terenie naszego miasta mamy instytucje bardziej zadłużone i nie oddajemy tego w prywatne ręce. Pani skarbnik niech wymieni jakie instytucje, na ile mamy zadłużone, co budżet miasta musi dokładać i musi utrzymywać.  Umowa zawarta między urzędem, a Panem  Prezesem – takie umowy można aneksować. My, jako radni nie mamy żadnego wpływu na umowę. Skąd się wzięły te zadłużenia. Mój przedmówca, szef Komisji Rewizyjnej wielokrotnie mówił do Pani Skarbnik, jak żeśmy obniżali cenę przyjmowania śmieci na nasze wysypisko – czy sobie z tym poradzimy. Tak , Pani Skarbnik zapewniała nie ma obawy jest wszystko na gładko. Panie Burmistrzu, żeby z tej sytuacji wyjść panu pomóc, bo to się zrobiła sytuacja taka, że mamy dokładać.  A żeby nie dokładać, to moja propozycja jest taka, żeby to wysypisko wydzierżawić w drodze przetargu. Popieram wniosek Pana Giżyńskiego”.
 
Radny p. Stachewicz -  stwierdził cyt. „ właśnie , to co teraz kolega zaproponował swoim wystąpieniem, to jest wkładanie kija w mrowisko, które  to mrowisko już dawno uciekło” Zwracając się do przedmówcy poprosił o wyjaśnienie jakie kwoty miasto dołoży do dzierżawy wysypiska śmieci.
 
Radny p. Jurczak
– przypomniał, że temat ten był omawiany już wielokrotnie i pomimo, że początkowo nie było jednomyślności, zdaniem mówcy wypracowano wspólne stanowisko. Stwierdził, że demokratycznie podejmowana decyzja polega na tym, że należy zgodzić się  z wolą większości. Zwrócił uwagę, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy niezrozumienia,  nie należy występować na sesji, a zwrócić się  do Burmistrza , Skarbnika , radcy prawnego czy wreszcie Prezesa ZUM. Dodał, że po raz kolejny to , co zdawało się być uzgodnione wraca  do początku. Przyznał, że władzą wykonawczą jest Burmistrz, a Rada uchwałodawczą,  niemniej nie należy mówić, że Rada nie ma na coś wpływu. Zaapelował do radnych o niewychodzenie poza zakres swoich zadań. W związku z faktem, że sprawa omawiana była już wielokrotnie zaproponował zamkniecie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że nie uznaje propozycji dotyczącej przetargu jako wniosku, ponieważ nie spełnia ona wymogów. Należy konkretnie wskazać zapisy, jakie mają znaleźć się w uchwale. Poinformował, że o ile ma zostać głosowany wniosek musi być skonkretyzowany.
 
Radny p. Wrażeń
– stwierdził, że nie wie o jakich spotkaniach mowa, ponieważ Rada pracuje na sesjach, komisjach i to jest wszystko. Nieformalne spotkania to są niewyznaczane.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poprosił radnych o niezabieranie głosu z miejsca   i nie przeszkadzanie w obradach.
 
Radny p. Wrażeń – kontynuując swoją wypowiedź poinformował, ze cyt. „ wydzierżawienie firmie ZUM wysypiska,  to kwota ok. 1.800 zł. miesięcznie. Wydzierżawienie placu manewrowego, to jest 800 z groszami. Jakie są realia. Zum-  firma,  jakim majątkiem obraca  i za jakie pieniądze ma wydzierżawione około hektara. Pan, który ma plac manewrowy płaci 800 zł. Jakie są realia cen. Teraz - przejeżdżając koło wysypiska śmieci leży hałda, która powinna trafić na nasze wysypisko, a jeszcze do dnia dzisiejszego nie trafiła. To jest ok. 200 ton i pytanie do  Pana Prezesa kiedy te śmieci trafią – po przejęciu czy przed przejęciem. Te 200 ton zminimalizuje nasz dług, tę nierentowność wysypiska, gdzie mamy ok. 280 tys. zł. Pan Burmistrz mówi o śmieciach – Ja się pytam Państwa radnych o jakiej skali tych śmieci mówimy na terenie miasta, które Pan Prezes by musiał przyjąć nieodpłatnie, albo w jakiś sposób tylko po kosztach opłaty marszałkowskiej. Pytam się jakiego rzędu to koszty i tonaż. Z moich kalkulacji wychodzi, że to jest rocznie 748 ton. Sprzątanie ulic,  to jest 426 ton i to nie tylko piasek, liście, gałęzie, jeszcze jakiś inne odpady. Koszy ulicznych mamy 104 tony   i Pan Burmistrz tu mówi, że to będzie w kosztach. I tak będziemy sobie przywozili to? Nie wierze zbytnio w to”. Poprosił o pokazanie radnym zdjęć hałdy, o której mówił.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił zdjęcia.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski
– informując, że był na wysypisku zobaczyć hałdę , o której mówił przedmówca stwierdził, że jest to frakcja kompostowa i nie może nigdzie trafić przed końcem procesu technologicznego. Przeliczając ten kod odpadu przez ilość nawet 200 ton daje to kwotę ok. 16.000 zł, co nie zminimalizuje niedoboru, chociaż ograniczy go o tę kwotę
Wracając do wypowiedzi odnośnie dzierżawy za plac manewrowy  poinformował, że na dzień dzisiejszy środki wpływają do gminy z tego tytułu, natomiast w przypadku przejęcia wysypiska przez Zum,  decyzja odnośnie dalszej dzierżawy i wpływów z tego tytułu będzie należała do Prezesa. W dalszej części wypowiedzi zaprotestował przeciwko określeniu „nieformalne spotkania Rady”. Stwierdził, że spotkania te nie były sesjami, niemniej były jak najbardziej formalne, radni spotkali się celem omówienia konkretnych kwestii, w tym przypadku chodziło o dzierżawę wysypiska. Na tych spotkaniach, na 13 obecnych radnych, tylko dwóch miało wątpliwości. Przypomniał wypowiedź Pana Przewodniczącego, w której oświadczył, że o ile nie wpłyną jakieś informacje, które zaburzyłyby tok jego myślenia, będzie glosował na tak. Zwrócił uwagę, że najważniejsze jest  podjęcie  decyzji, która ograniczy koszty  i wydatki gminy. Zdaniem mówcy najlepszym rozwiązaniem jest oddanie wysypiska  w dzierżawę ZUM-owi. Korzyścią będzie ok. 120 tys. zł. podatku do gminy, opłata marszałkowska, koszty utrzymania, monitoring, badanie gleby, przejęcie ludzi.
 
Radny p. Stachewicz
-  przyznał rację Burmistrzowi wyjaśniając, że  mówiąc nieformalnie miał na myśli to, że nie było to oficjalne głosowanie na sesji.  W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że Pan radny Wrażeń miał podać jakie negatywne skutki finansowe widzi. Skoro Pan radny nie potrafi tego zrobić, zdaniem mówcy nie ma sensu dalsza dyskusja. Zaproponował powrót do wniosku radnego Jurczaka dotyczącego zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że wniosek nie został formalnie przedstawiony, w związku z czym trwa dalsza dyskusja. Natomiast został postawiony wniosek przez radnego Giżyńskiego i Wrażnia.
 
Radny p. Wrażeń -  stwierdził cyt. „ Pan Burmistrz przed chwilą mówił - badanie tego, tamtego. Jakie to są skutki? Ile dotychczas miasto ponosiło na badania tych wszystkich procedur ? – nie wiemy. Kto z nas wie? Nikt. Teraz Pan prezes by ponosił takie koszty dodatkowe. Wyjaśnić skutki finansowe jakie miasto będzie musiało ponosić,  to ja naprawdę nie wiem. Na razie wiemy, że około 300 tys. zł. jest do dołożenia do wysypiska, a później jak to będzie, to nie wie nikt. 6 lat było możliwości różnych na zagospodarowanie tego wysypiska. Przez 6 lat nic żeśmy nie zrobili. Jeden krok żeśmy zrobili, co żeśmy obniżyli cenę na przyjmowane odpady na wysypisku. To  było wszystko. Pani skarbnik zawsze zapewniała, że pieniążków starczy do końca roku, nie mamy się martwic. Teraz wychodzi, że pieniążków brak. Następne moje pytanie jest następujące i proszę Panią Skarbnik  o wyjaśnienie-  podmiotów więcej zadłużonych jak na 300 tys. zł. na terenie miasta. Jakie mamy podmioty. Czy mieszkaniówka, obojętnie jakie i na ile mamy zadłużone. Czy też zaczniemy prywatyzować te podmioty”
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska
– stwierdziła, że  najwyraźniej przedmówca myli fakty. Odnośnie zapewnień, że jest w porządku, przyznała, iż  przez wiele lat, aż  do 2011 roku dochody  i wydatki z wysypiska bilansowały się, co było odzwierciedlane w sprawozdaniach półrocznych i rocznych jakie Pan radny otrzymywał. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy weszła linia segregacyjna. Przyznając, że należy dbać o środowisko,  stwierdziła, że pobudowanie linii sortowniczej drastycznie zmniejszyło wypływy z wysypiska. Ponadto niektóre koszty, bez względu na to ile śmieci wysypisko przyjmuje, są stałe i należy je uiszczać. W projekcie budżetu na 2012 rok zakładano wpływy na poziomie lat ubiegłych, niemniej w toku realizacji budżetu okazało się, że dochody będą mniejsze. Na sesjach były zmniejszanie, jednak pomimo ograniczenia kosztów i tak nie udało się zbilansować wysypiska. Na dzień 21 listopada sytuacja jest jeszcze gorsza: plan wydatków wynosił 1.114.143 , wykonanie za 11 miesięcy wynosiło 928.662 . Natomiast w dochodach na plan 755.563  zł  do dnia 21 listopada wykonanie, to zaledwie 459.532, czyli do plan brakuje prawie 300 tys. zł.  Po raz kolejny stwierdziła, że przed 2012 rokiem dochody i wydatki bilansowały się , natomiast w 2012 tak nie było o czym wielokrotnie było mówione.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził cyt. „ niektórzy słyszą bicie dzwonów ale nie wiedzą, w którym kościele, a hałdy śmieci, które okazały się kompostem są właśnie takim przykładem”. Następnie zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz-
poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Jurczak o zamknięcie dyskusji.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 1 radny głosował przeciw 7 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów
Następnie poprosi radcę prawnego o interpretacje prawną dotycząca wniosku radnego Giżyńskiego
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że powinien zostać przygotowany projekt uchwały aby można było głosować, ponieważ jest to uchwała przeciwna do zgłoszonego projektu. Można ogłosić przerwę w obradach i przygotować  projekt uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– ogłosił przerwę w obradach
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  Poinformował, że zgodnie z przegłosowanym wnioskiem dyskusja została zamknięta, niemniej został zgłoszony wniosek przez radnego Giżyńskiego, który  nie został szczegółowo sprecyzowany. W trakcie przerwy, po ponownym przeanalizowaniu sprawy, Radny zadeklarował wycofanie wniosku. Następnie udzielił głosu radnemu Giżyńskiemu.
 
Radny p. Giżyński – wycofał wniosek zgłoszony przed przerwą.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty          w     druku nr 15.
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  13     radnych,     1     radny głosował  przeciw przy   1 głosie  wstrzymującym .
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/163/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Składowiska Odpadów Komunalnych w  Osnowie została przez radnych przyjęta  większością głosów  ( stanowi załącznik nr  4  do protokołu )
 
 
Ad. 4. Sprawa uchylenia Uchwały Nr XXIII/142/2012  Rady Miasta Chełmna
         z dnia 18 września  2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
         zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
         Chełmna
 

Burmistrz Miasta  p. Kędzierski –
przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1  ( stanowi załącznik nr 5  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  6  do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu )            .
            Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było .
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/142/2012  Rady Miasta Chełmna z dnia 18 września  2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  8  do protokołu )
 
 
Ad. 5. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
         zagospodarowania   przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
 

 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski
– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2  ( stanowi załącznik nr 9  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 10   do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
                   
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  11 do protokołu )          .
            Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było .
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna została przez radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  12  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 6. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
         zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
 

       
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski –
przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3  (stanowi załącznik nr  13 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 14   do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  15 do protokołu )          .
            Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było .
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna została przez radnych przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  16  do protokołu )
 
 
     
Ad. 7. Sprawa wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie
         odpadami oraz stawki tej opłaty

 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4   ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 18  do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Radny p. Stachewicz -  stwierdził, że radni stają przed bardzo trudnym zadaniem, podejmując uchwałę, do której zmusza ustawa cyt. „ która jest bublem pierwszej jakości”. Zdaniem mówcy ustawodawca  zmusza samorządy do podejmowania uchwał, które są zarówno dla gmin jak i mieszkańców niekorzystne i niesprawiedliwe. Sposób naliczania  powoduje uśrednienie stawki dla całej gminy i wyznaczenie jej niezależnie od tego kto, jakie śmieci i w jakiej ilości generuje. Przyznał, że idealny system poboru opłat za śmieci nie istnieje, niemniej ten, jaki narzuca ustawa jest wyjątkowo niesprawiedliwy. Zdaniem mówcy ustawa spowoduje zmowy przetargowe, podział rynku. Dotychczas w każdej z gmin kilka podmiotów zajmowało się, bądź mogło się zajmować poborem śmieci, była więc konkurencja, a co za tym idzie można było negocjować ceny. Obecnie ustawa narzuca formę przetargu i wybiera jednego wielkiego odbiorcę na terenie gminy i tworzy monopol. Wcześniej uczono nas aby segregować śmieci, oszczędzać, obniżać koszty, obecnie nie będzie to miało znaczenia, bowiem stawka, która mamy wyliczyć  to tak jakby cyt. „ wejść do dużego sklepu w którym przed zakupem mnie informują, ze niezależnie co kupie, czy marchewkę, czy telewizor muszę zapłacić średnią cenę z poprzedniego dnia wszystkich zakupów”. Przypomniał, ze odbyło się wiele roboczych spotkań w tym temacie, rozmawiano o zagrożeniach jakie ta ustawa sprowadza, został wypracowany bardziej sprawiedliwy sposób naliczania stawek. Niestety i tak stawki będą boleśnie uderzały w mieszkańców. Zdaniem mówcy należy protestować przeciwko tej ustawie, która łamie zasady sprawiedliwości społecznej, jest niekonstytucyjna.
 
Radny p. Błażejewicz – poinformował, że na spotkaniu z dwoma posłami zgłaszał zagrożenia związane z zapisami omawianej ustawy. Wówczas posłowie zadeklarowali, że  w przypadku, gdy Rada Miasta Chełmna podejmie jakieś decyzje, znajdzie jakiś sposób-  poprą go poprzez interpelacje. Zaproponował, aby na następnej sesji przyjąć stanowisko w tej sprawie wyrażające sprzeciw wobec ustawy. Zobowiązał się do przygotowania takiego stanowiska na najbliższą sesje Rady.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że podczas wielu spotkań dotyczących stawek opłat wypracowano zmianę do projektu uchwały, która była konsultowana z Panem Burmistrzem i Panią Grzeszczak. W związku z powyższym zgłosił wniosek o wprowadzenie następującej zmiany: § 1 ust. 1, po słowach „… o której mowa w ust 2 i 3  wpisać następujące
                                                   zdanie: Opłatę ustala się uwzględniając relację ilości
                                                    wytwarzanych odpadów przez jednego mieszkańca
                                                    nieruchomości do średniej ilości wytwarzanych odpadów
                                                    przez jednego mieszkańca gminy.
                                        ust. 2 kwotę 15,50 zł. zastąpić kwotą 16,50 zł.
                                        ust. 3 kwotę 13,00 zł. zastąpić kwotą 11,50 zł.
Wyjaśniając powyższe poinformował, ze  zaproponowana kwota 11,50 zł.  jest kwotą którą miasto zbierze od mieszkańców. Kwota 16,50 została podwyższona po to aby mobilizować ludzi do segregowania odpadów. Stwierdził, ze jest to wniosek i zostanie przegłosowany.
Kontynuując zwrócił uwagę, że istnieje ewentualność, iż przez wprowadzenie  zaproponowanej powyższym wnioskiem zmiany do uchwały , zostanie ona uchylona przez nadzór, niemniej warto zaryzykować i walczyć cyt. „ z głupota tej ustawy”.

Dodał, że deklaracje, które mieszkańcy będą musieli składać są dość skomplikowane, niemniej wielu radnych deklarowało swoją pomoc mieszkańcom przy ich wypełnianiu
Wyjaśnił, że zaproponowane stawki spowodują, iż opłaty za śmieci zostaną mniej więcej na dotychczasowym poziomie
 
Radny p. Piotrowski – zwrócił uwagę, że dyskusja dotyczy bardzo poważnej sprawy, ponieważ przyjęcie uchwały wiąże się z bardzo poważnymi skutkami finansowymi dla mieszkańców naszego miasta. Dodał, ze radni znają kalkulacje, niemniej większość mieszkańców naszego miasta nie zdaje sobie sprawy skąd te proponowane stawki. Poprosił aby na sesji zostało to przekazane bardzo szczegółowo społeczeństwu miasta. Przypomniał, że obecnie koszt wywozu śmieci na starówce wynosi ok. 10 zł na jednego mieszkańca, na osiedlach jest to kwota ok. 7 zł., w kosztach tych ujęta już jest dzierżawa pojemników. Przy zaproponowanych w uchwale stawkach nie zawarto kosztów dzierżawy, co oznacza, że stawki będą jeszcze wyższe. Po raz kolejny poprosił o szczegółowe wyjaśnienie mając na uwadze fakt, że grozi mieszkańcom zwiększenie opłat od 60 nawet do 80% miesięcznie. Oznacza to, że szczególnie dla rodzin wielodzietnych będzie to niemały wydatek. Kontynuując poinformował, iż ma wątpliwości dotyczące niewielkiej różnicy w kosztach pomiędzy selektywną zbiórką odpadów, a  nieselektywną, która wynosi  zaledwie 2,50 zł. Zwrócił uwagę, że w innych miastach różnica ta jest zdecydowanie większa ok. 80%, a bywa że i 100%. Ponadto wszyscy stoją przed wielką niewiadomą, a mianowicie przed przetargiem, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie taniej. Zapytał a co, w przypadku  jeśli będzie drożej? , czy mieszkańców czeka kolejna podwyżka?  Poprosił o odpowiedzi na powyższe.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak
– wyjaśniła, co następuje: zaproponowana w projekcie uchwały stawka została skalkulowana na podstawie kosztorysu wszystkich kosztów, jakie gmina będzie ponosiła odbierając odpady komunalne. Ogólnie mówiąc do kosztów, które obecnie ponosi przedsiębiorca odbierając odpady doliczono jeszcze koszty administracyjne, zarządzania całym systemem, które teraz będą należały do gminy. Opłata z samej zasady wyliczania musi być wyższa, ponieważ ona uwzględnia podwójne koszty administracji – firmy świadczącej usługi plus koszty funkcjonowania administracji w urzędzie  - utworzenie nowych etatów, zakup oprogramowania, przygotowania itp. Kalkulacja była opracowana na podstawie rocznych sprawozdań otrzymywanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. Jest to ilość 5.886,02 ton. Ilość odpadów podawana w sprawozdaniach dotyczy  wyłącznie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, chociaż wiadomo, że do tych odpadów należą również odpady z hoteli, sklepów itp. Niestety gmina nie ma możliwości  rozgraniczenia tych odpadów , przewiduje się, że jest to ok. 10% z całej ilości. Poinformowała, iż były zarzuty ze strony radnych, iż nie należy tych odpadów wliczać, bo są to koszty z działalności gospodarczej. Dodała, że zarówno podczas spotkań w Urzędzie Marszałkowskim, jak też na szkoleniach ostrzegano, że w pierwszym roku wprowadzenia systemu, ilość odpadów znacznie wzrasta ( miało to miejsce w gminach, które system wprowadziły wcześniej) , prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że gmina zapewnia pojemniki wszystkim , bez względu na to czy płacą, czy nie. Obowiązkiem gminy jest odebranie odpadów od wszystkich. Należy również domniemać, że zwiększenie ilości odpadów spowodowane jest tym, że mieszkańcy uważają, iż skoro płace, to niech gmina odbiera wszystko i wyzbywają się wszystkiego. Mając na uwadze powyższe postanowiono pozostawić tę ilość odpadów, nawet jeżeli jest ona o 10%  większa. Radni postanowili tę ilość zmniejszyć, czego wynikiem jest mniejsza stawka zaproponowana we wniosku. Koszt odbioru odpadów ostatecznie będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, niemniej przewiduje się, iż będzie on oscylował na ok. 2.562 tys. zł.. Koszt ten należy podzielić na ilość mieszkańców. Zgodnie z ustawą nie chodzi o ilość zameldowanych osób, ale o mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują. Na podstawie danych uzyskanych od spółdzielni mieszkaniowych, administratorów ustalono, iż ilość mieszkańców stanowi ok. 86 % zameldowanych.   Gmina ma obowiązek zbilansowania kosztów systemu. Opłaty nie mogą być niższe  niż te, które wychodzą z kalkulacji. Jeśli przetarg wyjdzie bardzo korzystnie można rozważyć obniżenie opłat, lub  o ile zostanie nadwyżka zainwestować środki w rozwój systemu selektywnego zbierania, co  będzie skutkowało  niższą opłatą  w latach następnych.
Poprosiła o przyjęcie zaproponowanych stawek pomimo niedoskonałości ustawy, ponieważ nieprzyjęcie stawek jest dla gminy bardzo niebezpieczne. Umowy wiążące mieszkańców z przedsiębiorca odbierającym odpady wygasają z dniem 30 czerwca 2013 roku, od 1 lipca mieszkańcy będą wywozić odpady na koszt gminy.
 
Radny p. Błażejewicz – jako współtwórca wniosku dotyczącego obniżenia zaproponowanych stawek wyjaśnił w jaki sposób został ona wyliczona, i tak:
miasto założyło, że przy 5886,02 t będzie musiało zebrać  2.562.043
Różnica 500 to, to zapewne odpady ze szkół, przedszkoli, urzędów, hoteli, sklepów itp.
Jest to zdaniem mówcy maksymalna ilość, jaką miasto może zebrać od mieszkańców, a która prawdopodobnie będzie nawet mniejsza
dzieląc 2.562.043 : 5886,02 = 435,28 zł. oznacza to, że zagospodarowanie 1 tony wynosi 435,28 zł. W przypadku zebrania wszystkich śmieci od mieszkańców zgodnie z posiadanymi pojemnikami  będzie to 5340  mnożąc to przez 435,28 zł. uzyskamy kwotę 2.324.395 zł., która musi być zabezpieczona w budżecie .
Jeżeli kwotę 2.324.395 zł., podzielimy przez ilość mieszkańców 16.847 da to kwotę 11,50 zł.
Stwierdził, że wyliczona kwota 11,50 zł. może być jeszcze niższa o dokładnym wyliczeniu ile śmieci zostało wywiezionych. Dodał, że mieszkańcy nie powinni płacić za śmieci wyprodukowane przez urzędy, szkoły, przedszkola
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że zgadza się z wyliczeniami w kwestii ilości odpadów. Poinformował zebranych, że mieszka na osiedlu Raszei i przez 10 ostatnich miesięcy  sprawdzał ile odpadów było na tym, konkretnym osiedlu. Po stawkach zaproponowanych przez urząd okazało się, że osiedle to musiałoby wyrzucać jeszcze raz taką ilość odpadów. Zdaniem mówcy było to spowodowane tym, że urząd zamierzał podwójnie pobierać opłaty od  podmiotów  gospodarczych. Następnie wskazał kolejne poważne zagrożenie wyjaśniając cyt. „ bo te uchwały , jak już powiedziałem na ustawie chorej są oparte więc tutaj nie ma dobrego rozwiązania, które będzie sprawiedliwe i zadowoli wszystkich”, ustawodawca wprowadzając jedną z metod naliczania stawki wprowadził od liczby mieszkańców, a sam proponuje od 2016 roku zniesienie obowiązku meldunkowego, czyli będzie problem                        z ustaleniem ilości mieszkańców. W dalszej części wypowiedzi wyraził opinię, iż propozycja wypracowana przez radnych, mimo, iż stawki mogą zostać zakwestionowane przez nadzór, jest sprawiedliwsza dla mieszkańców Dodał cyt. „ do odważnych świat należy. Niektórzy oddają ustawę  do Trybunału., my próbujemy coś, co w tym niesprawiedliwym systemie bardziej usprawiedliwi pobór opłat od mieszkańców”
 
Inspektor d.s. ochrony Środowiska p. Grzeszczak – odnośnie wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że nie liczono podwójnie odpadów KP 7.  Opłata będzie podwójnie wysoka   w stosunku  to tej, która płacili mieszkańcy osiedli dotychczas. Nie wynika to z zawyżonej ilości, ale dlatego, że koszt wywozu kontenerów KP 7 był niższy od kosztu odbioru kontenerów w pozostałej zabudowie. Wynika to z tego, że kontener KP 7 zabierany jest   w całości i spółdzielnie mieszkaniowe oraz  wspólnoty na osiedlach płacą faktyczny koszt unieszkodliwienia odpadów, według wagi, opłaty za wywóz i i ewentualnie dzierżaw pojemnika. W przypadku zabudowy staromiejskiej i domków jednorodzinnych koszty pojemników są obecnie liczone od litrażu bez względu na masę odpadów zawartą w pojemnikach. Sposób naliczania odpadów przez ustawodawcę jest prosty- koszty dzielone przez mieszkańców.
 
Radny p. Giżyński – poprosił Przewodniczącego Rady o ponowne przedstawienie  w formie multimedialnej danych dotyczących propozycji stawek. Wskazując na kwotę 435,28 zł  stwierdził, że  taki koszt będzie wówczas, gdy  zostanie zebrane 5886,02 ton odpadów, zdaniem mówcy należy mieć nadzieję, że ilość będzie mniejsza, a co za tym idzie koszt również będzie niższy
 
Radny p. Wrażeń – poinformował cyt. „ też brałem udział w przeliczaniu tych stawek. Nie wiem, czy to było formalne, czy nieformalne, nie będę dyskutował, a jak Pan chce zabrać głos, to proszę tutaj, dobrze. I problem się skąd wziął, bo reprezentuję mieszkańców całego miasta nie tylko osiedla jednego, drugiego czy trzeciego. Duże kontenery, te pojemniki KP-7, one były ważone, a pozostali mieszkańcy mniejszych pojemników mieli to odbierane w litrach. I tu powstał problem.  I teraz to, co ten zespół wypracował, to jest z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. I nie tylko Panie Stachewicz, Pan tam cos powiedział, bo i inni też powiedzieli.:” W dalszej części wypowiedzi stwierdził cyt. „ teraz żeśmy oddali wysypisko i teraz ten tonaż, który my będziemy zbierali. Teraz mamy załóżmy przeliczamy ponad 5 tysięcy ton. Ogłosimy na to przetarg i firma będzie wywoziła te śmieci. Załóżmy, że te 5400 ton, skąd będziemy wiedzieli, że więcej lub mniej. Będziemy się opierali na rzetelności tej firmy, która będzie to woziła? Jak to będzie, kto będzie ważył te śmieci,? nie ma wstępu do wysypiska śmieci, nie będziemy mieli żadnych danych do wglądu -  ile tam wjechało, ile wyjechało. Proszę tę kwestie wyjaśnić”
 
Inspektor d.s. ochrony Środowiska p. Grzeszczak - stwierdziła, że nie ma zagrożenia   i jeżeli ktoś  ma  chociaż minimalne pojęcie o zasadach gospodarowania odpadami, wie, że każda firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek prowadzenia  pełnej ewidencji odpadów. Podlega to wnikliwej kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochron Środowiska. Ponadto organizując przetarg warunkiem będzie przekazywanie kart odbioru odpadów, aby miasto miało wgląd ile odpadów trafia na instalacje, nie tylko na wysypisko, ale również odpadów trafiających do recyklingu. Zwróciła uwagę, że należy dążyć do tego, aby jak najwięcej odpadów trafiało do recyklingu, co jest   w interesie zarówno jak i gminy jak i mieszkańców, ponieważ spowoduje  obniżenie kosztów odbioru odpadów. Zaapelowała do mieszkańców o selektywną zbiórkę odpadów informując, że jak wynika z kalkulacji - im więcej śmieci będzie zbieranych selektywnie, tym mniejsze koszty  odbioru odpadów w latach następnych
 
Radny p. Wrażen –
przypomniał, że zadał pytanie jaki wgląd będziemy mieli jak te wszystkie odpady z miasta wjadą na linię segregacyjna, czy będziemy mieli jakiś wgląd, czy tylko będziemy się opierali na rzetelności firmy. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy wiemy ile mamy, bo mamy 5.4000. Czy po roku istnienia systemu nadal będziemy mieli te 5400?  Czy będziemy mieli wgląd w dokumenty ile wjechało śmieci na linię segregacyjna?  czy tylko opieramy się na danych, które nam poda firma.
 
Radny p. Błażejewicz – wyjaśnił, że miasto będzie musiało opierać się na danych uzyskanych od firmy wywożącej. Natomiast, czy dane te będą rzetelne, czy też nie – miasto będzie miało nad tym kontrolę, ponieważ posiada 5 udziałów w spółce
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o informację, skąd jest ta liczba mieszkańców naszego miasta  ok. 16 tys. Czy jest to liczba szacunkowa, czy robione były jakieś badania w tym zakresie
   
Inspektor d.s. ochrony Środowiska p. Grzeszczak
– przypomniała, że wcześniej informowała, iż gmina nie ma dokładnych informacji na temat mieszkańców faktycznie zamieszkujących  na terenie miasta Chełmna, a jedynie, ile posiada informacje ile osób jest zameldowanych. Jedynym sposobem uzyskania takich danych było wystąpienie do spółdzielni mieszkaniowej, Ojaru, Zespołu Zarządców Nieruchomości. Po zestawieniu uzyskanych w ten sposób danych z osobami zameldowanymi wskaźnik osób zamieszkujących w stosunku do zameldowanych wyniósł 86%. Taki wskaźnik przyjęto i zastosowano do kalkulacji.
 
Radny p. Strzelecki
– poprosił o informację, co w sytuacji, gdy zamiast zaplanowanych 2.500.000 zostanie zebranych 1.500.000, czy w latach następnych cena wywozu wzrośnie, czy miasto będzie dopłacać.
 
Radna p. Boruszewska –
poprosił o informację na następujące pytanie dotyczące szkół, a mianowicie w jaki sposób odpierane będą odpady ze szkół, czy na zasadach ubiegłorocznych . Dodała, że przeliczyła to i w przypadku, gdyby naliczane było od ucznia  np.: w szkole nr 2 obecnie w budżecie jest 5.910, a w przypadku naliczenia od ucznia dałoby to kwotę 46.800 . Zapytała, czy jest zapewnienie od odbiorcy , że te koszty w szkołach nie wzrosną.
 
Inspektor d.s. ochrony Środowiska p. Grzeszczak –
udzieliła następujących wyjaśnień :
- na pytanie Pana Strzeleckego w sprawie ryzyka, że nie zbilansuje się system stwierdziła, że ryzyko takie jest wszędzie tam, gdzie istnieją opłaty. Na szczęście ustawa daje możliwość ściągania należności na bazie przepisów ordynacji podatkowej. Oznacza to, że w przypadku nie wpłacenia opłaty, bądź wpłacenia niepełnej kwoty, wystawiona zostanie najpierw decyzja administracyjna  ze wskazaniem zaległości. Jeśli zaległość nie jest regulowana w terminie wskazanym w decyzji sprawa zostaje skierowana do windykacji skarbowej. Dodała, że niesprawiedliwe byłoby doliczania zaległości osób niepłacących,  do opłaty tych, którzy płaca, oznacza to, że ściągalność należności będzie problemem urzędu
- na pytanie radnej Boruszewskiej – przypomniała, że podczas wcześniejszych spotkań ustalono, iż obecnie systemem objęte zostaną tylko nieruchomości zamieszkałe,  bez ingerowania w umowy cywilno prawne zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami, placówkami          z firmami odbierającymi odpady
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że mieszkańcy będą płacili mniej więcej w takiej samej wysokości, czy ewentualnie z niewielkim wzrostem
 
Radny p. Giżyński
–zwrócił uwagę, że Rada Miasta  ma możliwość podjęcia dwóch uchwał – jednej dotyczącej nieruchomości zamieszkałych, a drugiej niezamieszkałych. Poprosił Panią Grzeszczak o doprecyzowanie następującej kwestii, jak wynika z ustawy po przetargu będzie jeden odbiorca śmieci, czy jeśli jeden odbiorca wygra przetarg istnieje możliwość, aby inny odbiorca działał na naszym terenie
 
Inspektor d.s ochrony Środowiska p. Grzeszczak
– wyjaśniła, że ustawodawca daje gminie  dwie możliwość – ogłosić przetarg na całe miasto, bądź podzielić miasto na sektory i ogłaszać przetargi na poszczególne sektory. Niemniej nie będzie to miało wpływu na wysokość opłaty w zależności od sektorów, bowiem tego ustawa nie dopuszcza. W związku z powyższym nie ma sensu takiego działania, ponieważ Chełmno nie jest dużym miastem i nie trzeba brać pod uwagę odległości  do składowiska, Dodała, że od przyszłego roku będą mogły odbierać odpady wszystkie firmy, które uzyskały wpis do rejestru. Na ten wpis firmy mają czas do końca bieżącego roku, ale muszą spełnić określone w rozporządzeniu wymagania. Wymagania są bardzo wysokie i eliminują z rynku wszystkich drobnych przedsiębiorców. Dodała, że jedna z firm nie wytrzymała presji i zakończyła działalność w Chełmnie. Przetarg będzie dotyczył wyłącznie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Jeśli chodzi  o firmy, sklepy itp. odpady będzie mogła odbierać każdy odbiorca posiadający wpis do rejestru.
 
Radny Piotrowski
– poprosił o  następująca informację, dotycząca opłat za wywóz odpadów a mianowicie należy oczekiwać, że miesięcznie ok. 98000 osób będzie odwiedzało urząd celem uiszczenia należności, czy jest już opracowany system obsługi tak wielu ludzi.
 
Skarbnik Miasta p. Brzeziński
– wyjaśniła, że obecnie w urzędzie dokonywana jest reorganizacja. Przy wydziale finansowych zostanie wydzielony specjalny pokój, w którym zatrudnione będą trzy osoby do obsługi interesantów. Jeśli chodzi o wpłaty - z konta podstawowego zostanie wydzielone subkonto i  będzie informacja, że na to konto można będzie wpłacać należności. Jeśli chodzi o deklaracje, to celem usprawnienia ,  przyspieszenia  składania deklaracji, pracownicy urzędu będą roznosili je do mieszkańców udzielając  jednocześnie informacji w jaki sposób należy ją wypełnić dążąc jednocześnie aby deklaracje wykonać od razu, aby urzędnik mógł ją odebrać.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że sprawa śmieci nie raz jeszcze wróci na sesje, tym bardziej, że dopiero po złożeniu deklaracji będzie więcej wiadomo na temat ilości mieszkańców, deklarowanych odpadów, będzie już po przetargu. W związku z powyższym  i informacji o reorganizacji urzędu zasugerował rozważne podejście do tematu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów – poddał pod głosowanie wnioski do projektu uchwały.
 
Wniosek 1) dopisanie  po słowie „ iloczynu” sowa  „liczby”. Po  słowach ustęp 2 i 3 dopisanie zdania „ opłatę  ustala się uwzględniając relację ilości wytwarzanych odpadów przez jednego mieszkańca nieruchomości do średniej ilości wytwarzanych odpadów przez  jednego mieszkańca gminy”
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.  Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
Wniosek 2) zmianę stawki 15,50  na 16,50
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było . Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
Wniosek 3 ) obniżenie  stawki 13,00 na stawkę 11,50
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
   
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z przegłosowanymi zmianami
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  nie było
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/167/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 19   do protokołu )
 
                   
 
 
Ad.8. Sprawa określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
         nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów na trenie Gminy
         Miasto Chełmno

 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski
– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5                ( stanowi załącznik nr  20  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 21   do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak  - zasugerowała, aby w kontekście przyjętej uchwały dotyczącej stawek rozważyć zmniejszenie górnej granicy określonej  w omawianej uchwale na 350 kg na rok
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
–poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało   15    radnych,  głosów przeciwnych                               i wstrzymujących nie było          
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na trenie Gminy Miasto Chełmno została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  22  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– ogłosił przerwę w obradach.
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, ze po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych  uchwał.
 
 
Ad. 9. Sprawa terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
         gospodarowanie odpadami  komunalnymi

 
 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6   ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  24  do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosował 15 radnych, głosów przeciwnych   i wstrzymujących nie było             
 
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  25  do protokołu )
 
                   
 
 
Ad. 9. Sprawa rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
         w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli
         nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi
 

 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7  ( stanowi załącznik nr 26  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  27  do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było            
 
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  28  do protokołu )
 
                   
 
               
Ad. 10. Sprawa określenia wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca
           ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
           bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych

 
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski
– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8   ( stanowi załącznik nr 29  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 30   do protokołu) . Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było            
 
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  31  do protokołu )
 
 
               
Ad. 11. Sprawa wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
           odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 

                     
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski
– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 9  ( stanowi załącznik nr 32  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  33  do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Radny p. Błażejewicz –
złożył wniosek o zmianę wzoru deklaracji wyjaśniając, iż jest to wynikiem przyjętej wcześniej uchwały.
Po punkcie 27 dodaje się  punkt 28   w brzmieniu: „ Oświadczam, że roczna ilość wytwarzanych odpadów  w nieruchomości wynosi_________” w wolne miejsce należy wpisać ilość.
W objaśnieniach zmienia się zapis na następujący:
 
1. Ilość ton odpadów do odbioru w ciągu roku z nieruchomości, w których odpady odbieranych są w pojemnikach 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l i w kontenerach KP 7 ustala się na podstawie częstotliwości odbioru odpadów oraz podanej niżej średniej wagi 1 m3 odpadów, w przeliczeniu na kubaturę pojemnika:
a)      pojemnik 60 litrów = 0,008 tony
b)      pojemnik 80 litrów = 0,011 tony
c)      pojemnik 110 litrów = 0,015 tony
d)      pojemnik 120 litrów = 0,016 tony
e)      pojemnik 240 litrów = 0,032 tony
f)       pojemnik 1100 litrów = 0,145 tony
g)      kontener 7000 litrów =0,646 tony
 
Przy odbiorze odpadów raz w tygodniu, wyszczególnioną wagę pojemnika mnożymy przez 52 (ilość tygodni w roku), przy obiorze raz na dwa tygodnie (dualna zbiórka) przez 26. Przy wyposażeniu nieruchomości w większą ilość pojemników o różnej kubaturze, wyliczenia dokonujemy dla każdego ich rodzaju oddzielnie i następnie sumujemy wyliczenia. Przy jednakowych pojemnikach podaną wyżej wagę pojemnika, mnożymy przez ich ilość, a następnie przez częstotliwość ich odbioru w roku.
 
Wprowadza się punkt 29   w brzmieniu : Średnia ilość wytwarzanych w nieruchomości odpadów na jedną zamieszkującą osobę na rok wynosi .................... ton (Mg)*
* ) ilość ton wykazaną w pkt. 28 podzielić przez ilość osób wykazanych w pkt. 27
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska  p. Grzeszczak
– wyjaśniła, że zmiany dotyczyły projektu radnych, należało dostosować litraż pojemników.
 
Radny p. Błażejewicz –
kontynuując  wniosek zaproponował w podpunkcie 36 zapis:
Średni wskaźnik ilości wytwarzanych niesegregowanych odpadów komunalnych na osobę w gminie w tonach (Mg) z podaniem wskaźnika 0,317
Dopisać punkt 37 w brzmieniu : Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów 
(dane zawarte w pkt. 34 pomnożyć przez pkt. 35 następnie pomnożyć przez pkt 29 i uzyskany wynik podzielić przez pkt. 36)
Poinformował, że po dyskusji zaproponuje przegłosowanie wzoru deklaracji
 
Radny p. Stachewicz
-  przypomniał, że podczas pracy na temat omawianej uchwały ustalono, zarówno ze strony urzędu jak i radnych pomoc mieszkańcom  w wypełnieniu deklaracji. Sugerowano utworzenie na stronie urzędu minikalkulatora, gdzie mieszkaniec może z niego korzystać. Stwierdził, że taki kalkulator może przygotować, niemniej będzie to w Excelu, a więc niedostępny dla każdego. Zdaniem mówcy takie uwagi o możliwości uzyskania pomocy miały być na deklaracji. Zapytał czy jest to przewidywane.
 
Radny p. Błażejewicz –
stwierdził, że nie jest to wpisane w deklaracji, ponadto w chwili obecnej trudno wskazać w jakim pokoju można będzie uzyskać informacje. W momencie , gdy deklaracje będą trafiały do mieszkańców otrzymają je łącznie z informacją, o której mówił przedmówca.
 
Radny Giżyński – odnośnie kalkulatora proponowanego przez radnego Stachewicza wyjaśnił, że jest możliwość takiego wykonania,, aby z niego skorzystać bez pomocy exela  Zwracając się do pani Grzeszczak – odnośnie zapisu: W przypadku zakreślenia wyboru selektywnej zbiórki odpadów lub gromadzeniu bioodpadów w kompostowniku – będzie ona podlegała bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie w drodze decyzji naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych. – zapytał kto będzie dokonywał tych kontroli.
W związku z dopuszczaniem aby mieszkaniec sam dokonał zakupu pojemnika zapytał czy istnieją normy, które musi spełniać ten pojemnik, aby mógł być używany.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – udzieliła następujących wyjaśnień:
- sprawa kontroli - zgodnie z ustawą  przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne
  ma obowiązek każdorazowo zgłaszania podczas odbioru gminie sytuacji, że pomimo
  zadeklarowania selektywnego zbierania, odpady zbierane są nieselektywnie. Kontrola będzie
  wiec dokonywana przez przedsiębiorców i doraźnie przez straż miejska.
- odnośnie pojemników- poinformowała, że ich rodzaje określa regulamin czystości
  i porządku
 
Radny p. Wrażeń – odnośnie możliwości zakupu pojemników zapytał – skoro obecnie mieszkaniec ma pojemnik od ZUM-u, musi go oddać, to utrudnieniem byłoby aby każdy sam kupował pojemnik. Zasugerował, aby miasto kupowało pojemniki pod deklaracje mieszkańca zapytał, czy miasto nie mogłoby kupić pojemniki a pojemniki były jednolite dla wszystkich. Przy zawarciu umowy mieszkaniec z góry płaciłby za pojemnik i nie musiałby płacić dzierżawy. Poprosił o wprowadzenie zapisu, że mieszkaniec może od firmy odkupić pojemnik i zejść z ceny dzierżawy.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak
– stwierdziła, że nie widzi możliwości, aby gmina kupowała pojemniki tym bardziej, że z ustawy o utrzymaniu czystości wyraźnie wynika, iż  właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemnik do zbierania odpadów. Dodała, że gdyby gmina miała kupić pojemniki na swój koszt wykraczałoby to poza zakres ustawowy. Ponadto byłyby to ogromne koszty, obecnie jest ok. 1.500 nieruchomości . wyposażając je w pojemniki, które kosztowałyby chociaż 100 zł daje to 150 tys. zł., ponadto gdzie  miasto miałoby przechowywać te pojemniki. Zwróciła uwagę, że pojemniki można kupić od przedsiębiorcy, producenta, a nawet w markecie budowlanym.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że należy poczekać na rozstrzygniecie przetargu, ponieważ w przypadku gdy wygra ZUM nie będzie problemu z pojemnikami.
 
Radny p. Wrażeń –
zapytał czy należy rozumieć, że mieszkaniec będzie miał możliwość zakupu pojemnika dla swojej posesji, drugą możliwością będzie  dzierżawa od firmy, która wygra przetarg.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poinformowała, że tak należy to rozumieć Następnie w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poprosił radcę prawnego o informację o sposobie głosowania.
 
Radca prawny p. Stegienka –stwierdził, że należy przegłosować zmianę załącznika
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany załącznika na zaproponowany przez radnych.
 
            Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– poddał pod głosowanie  projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie wraz ze zmienionym załącznikiem
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15  radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przez radnych przyjęta   jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 34   do protokołu )
           
 
 
Ad. 12. Sprawa „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
          Gminy Miasto  Chełmno”
 

 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski –
przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10                ( stanowi załącznik nr 35  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  36  do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  37 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  14     radnych,    głosów przeciwnych nie było,          1 radny wstrzymał się od głosu.
           
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/173/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno” została przez radnych przyjęta  większością głosów  ( stanowi załącznik nr  38  do protokołu )
                   
 
Ad. 14. Sprawa aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta
          Chełmna na lata  2012-2015  z perspektywą do roku 2019”
 

 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 11                ( stanowi załącznik nr 39  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 40   do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 41  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –
w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało    14   radnych,  głosów przeciwnych nie było,             1 radny wstrzymał się od głosu.
 
  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Chełmna na lata  2012-2015 z perspektywą do roku 2019” została przez radnych przyjęta  większością głosów  ( stanowi załącznik nr 42   do protokołu )
                   
 
 
Ad. 15. Sprawa obwodów głosowania
 
 
Sekretarz Miasta  p. Syta-  przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 12 ( stanowi załącznik nr 43  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  44  do protokołu). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie obwodów głosowania została przez radnych przyjęta   jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  45  do protokołu )
                   
 
                         
 
Ad. 16. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Finansowego
           Urzędu Miasta przeprowadzonej w dniach od 11 września do 17
           października 2012 r. przez Komisję  Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
 

 
 
Przewodniczący KR p. Giżyński - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 13   ( stanowi załącznik nr 46  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 47   do protokołu). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały    w przedmiotowej sprawie.
 
     Za przyjęciem uchwały głosowało   15  radnych,      głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/176/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania   z kontroli Wydziału Finansowego Urzędu Miasta przeprowadzonej w dniach od 11 września do 17 października 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna została przez radnych przyjęta   jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 48   do protokołu )
                   
                         
 
 
 
Ad. 17. Sprawa uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy
           Obywatel Miasta  Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”
 
 
 

Sekretarz Miasta  p. Syta - przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 14(stanowi załącznik nr 49  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 50   do protokołu).  Następnie zgłosiła autopoprawkę  - miasto będzie honorowało medalami, a nie statuetkami    i rezygnuje się z dyplomu, ponieważ na okładce medalu będzie imię i nazwisko osoby uhonorowanej oraz tytuł , to znaczy, że:
§ 9 ust 2 otrzyma brzmienie: osoba uhonorowana, lub jej przedstawiciel otrzymuje medal         ( wzór w załączniku nr 5 ) który wręcza Przewodniczący Rady Miasta . Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy prawnego zapytał czy kapituła, która zostanie powołana musi mieć umocowania prawne, ponieważ Ci ludzie będą musieli się gdzieś spotykać, będzie to generowało jakieś koszty, a w statucie nie ma takiego zapisu.
 
Radca prawny p. Stegienka
– stwierdził, że umocowanie prawne wynika chociażby z regulaminu, który jest aktem prawa miejscowego, więc już jest przepis na podstawie którego kapituła może działać i powinna działać.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – podziękowała członkom zespołu za przygotowanie regulaminu. Następnie  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało    14   radnych,   głosów przeciwnych wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Miasta  Chełmna” lub „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”   została przez radnych przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 51 do protokołu)
                   
 
Ad. 18.  Interpelacje radnych

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– stwierdził, ze do dnia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja
 
Ad. 19. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informację z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz przedstawił informację z realizacji uchwał   z poprzedniej sesji, których wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady miasta
 
 
 
Ad. 20. Wolne wnioski i informacje                                     
 
Radny p. Wrażeń
– w imieniu mieszkańców ulicy Łunawskiej, Ustronie i Kolonia Wilsona poprosił o zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych. Zapytał jaki jest koszt i czy musi to być specjalistyczna firma do sprawdzenia czy w tych miejscach oświetlenie jest słabsze niż być powinno.
 
Radny p. Strzelecki
– stwierdził, że coraz bardziej zasadny wydaje się wniosek sesji,   w którym mówił o wydzierżawieniu pomieszczenia dla banku. Następnie informując, że jest członkiem Rady Zatrudnienia poinformował, że corocznie z dofinansowania na założenie firmy korzysta od 30 do 50 osób. Poprosił o przedstawienie  jak wyglądają statystyki    z rejestru nowych firm, czy ilość zarejestrowanych firm obniża się czy wzrasta, czy są prowadzone takie statystyki, a jeżeli są to pod koniec roku chciałby się z takimi danymi zapoznać.
 
Radny p. Kordowski – poruszył sprawę  o której pisano w Gazecie Pomorskiej, a mówca również poruszał ją wcześniej, a mianowicie  fatalnego stanu najstarszej  kamienicy Chełmnie  przy ulicy Grudziądzkiej 36. Zdaniem mówcy stan tego budynku jest  bardzo zły  i należałoby przynajmniej załatać dziury. W dalszej części wypowiedzi wyraził niezadowolenie z działania firmy, która wygrała przetarg na dostawę energii dla miasta Chełmna Stwierdził, że oświetlenie w mieście jest fatalne - na ulicach panują ciemności, co sprzyja aktom wandalizmu, ponieważ w ciemnościach nawet monitoring na niewiele się zda. Poprosił Burmistrza  o sprawdzenie stanu oświetlenia na wszystkich chełmińskich ulicach
 
 
Ad. 21.Zakończenie .                                                  
 
                                                                 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXVI sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                Przewodniczył:                 
 
(-) Danuta Derebecka                                                                     (-) Janusz Błażejewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (19 lutego 2013)
Opublikował: Danuta Derebecka (19 lutego 2013, 10:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij