Protokół z XXV sesji RM - 13 listopada 2012 r.


Protokół  nr  XXV/2012
z XXV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 13  listopada 2012 r.
 

Sesja odbyła się dnia 13 listopada 2012 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.00
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi  100 %.

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXV  sesji RM.
 
3.      Sprawa nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
 
4.      Sprawa nadania tytułu „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”
 
5.      Sprawa nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
 
6.      Sprawa ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
 
7.   Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto   Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej   Polskiej,   o stosunku Państwa do innych kościołów i związków   wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku   publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu      terytorialnego na rok 2013.
 
8.       Sprawa zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta  Chełmna na rok 2012.
 
9.    Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2018.
 
10.    Informacja z realizacji uchwał .
 
11.    Interpelacje Radnych.
 
12.    Wolne wnioski i informacje.
               
13.    Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XXV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XXV  sesji  Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XXV sesji został  radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.  W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad przystąpił do jego realizacji.             
 
 
 
 
Punkt  3.   Sprawa nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2  do protokołu). Poinformował, że wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” Panu Jerzemu Kałdowskiemu złożyli pracownicy Muzeum Ziemi Chełmińskiej.  
Następnie odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta – Załącznik  nr 3 do protokołu.
 
Radny p. Stachewicz – odbiegając od treści uchwały i podkreślając, że nie chodzi o kandydaturę Pana Kałdowskiego przypomniał o swojej wypowiedzi na poprzedniej sesji, w której proponował wprowadzenie zmian w obowiązującym Regulaminie nadawania odznaczeń. Zwrócił uwagę, że są dwa tytuły i  nie zostało sprecyzowane – kto dostaje jaki tytuł, za co. Nie został określony rodzaj odznaczenia. Przypomniał, że Przewodniczący Rady Miasta na poprzedniej sesji poinformował, że zostanie to określone w m-cu grudniu br., jednakże zdaniem mówcy świadczy to „o niepowadze”. W momencie przyjmowania w poczet Honorowych Obywateli konkretnych osób, powinno być wiadome, co wręczamy,  jaki jest  tryb wręczania. Dodał, że przeglądał szereg regulaminów innych Rad i wszędzie zasady były określone i czytelne, a nawet opisane było, co jest wręczane. Sprawa powinna dotyczyć również powołania Kapituły.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że jest wykonawcą Uchwały Rady Miasta, która została 5 lat temu uchwalona.  Dodał, że na kolejną sesje planował wprowadzenie punktu dotyczącego zmiany regulaminu, ponieważ Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska przedstawiła propozycję jego  zmiany. Poinformował, że wpłynęły kolejne dwa wnioski  i zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem Kapituła ma trzy miesiące na ich rozpatrzenie. Należy szybko dokonać analizy regulaminu i jego zmiany, aby wnioski te zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi Radnego p. Stachewicz stwierdził, że to, że raz przyjęty regulamin powinien być zmieniony, to jest naturalne, ale nie powinien on być zmieniany tylko dlatego, że działa nowa Rada Miasta, ponieważ świadczyłoby to o braku zaufania, co do sumienności i rzetelności pracy poprzednich radnych. Zdaniem mówcy nie ma nic niewłaściwego w przyjętym składzie kapituły, który nie został wyznaczony imiennie. Dodał, że wskazane do Kapituły  osoby zajmują najbardziej reprezentatywne stanowiska w mieście. Zasugerował, że w skład Kapituły można dodatkowo powołać osoby, które zostały odznaczone.
 
Przewodniczący obrad p. Błażęjewicz zaapelował, aby nie odchodzić od tematu, który dotyczy nadania odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” Panu Jerzemu Kałdowskiemu, zgodnie z obowiązującym regulaminem.   Dodał, że na temat, jak te odznaczenia będą nadawane w przyszłości, będzie dyskusja podczas zmiany regulaminu.
 
W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/156/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”  (Załącznik Nr 4 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  4.   Sprawa nadania tytułu „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta Chełmna” Panu Lechowi Bolt złożyła Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna.
Następnie odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta – Załącznik  nr 6 do protokołu.
 
W związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/157/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna w sprawie nadania tytułu „Zasłużony Dla Miasta Chełmna”  (Załącznik Nr 7 do protokołu).
 
 
 
Punkt 5.  Sprawa nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”. 
      
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 8  do protokołu). Poinformował, że wniosek o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” Panu Stefanowi Rafińskiemu złożyli Radni Miasta Chełmna p. Jacek Kordowski i p. Grzegorz Dzikowski.
Następnie odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta – Załącznik  nr  9 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/158/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna”  (Załącznik Nr  10  do protokołu).
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak  i w miejscu sprzedaży oraz przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta,       i tak:
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 12 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik Nr 13 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony Środowiska – Załącznik Nr 14 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/159/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz    przyjęcia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi  i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,   o stosunku Państwa do innych kościołów i związków   wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku  publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu          terytorialnego na rok 2013.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opiniami Komisji Rady Miasta,       i tak:
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 17 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik Nr 18 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik Nr 19 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/160/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków  wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku   publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 (Załącznik nr 20 do protokołu).


Punkt 8.    Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2012.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik Nr 21 do protokołu).

Następnie zgłosiła autopoprawkę o następującej treści:
 
- zwiększenie środków na opiekę społeczną w dziale 85295, § 2010 – zadanie zlecone – zwiększa się o kwotę 500 zł. na Program wspierania osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne i ta sama kwota zostanie umieszczona po stronie wydatków na zasiłki opiekuńcze.
 
- druga zmiana dotyczy wniosku Kierownika MOPS, gdzie we wcześniejszych materiałach uwzględniono środki na wspieranie rodzin – asystenta rodzinnego – kwotę 8.666 zł.  Po uwagach Komisji Kierownik MOPS poprosiła o zimne przeznaczenia tej kwoty tzn. zwiększenie środków na wynagrodzenie asystenta rodziny o kwotę 4.880 zł., a pozostała kwotę proponuje przeznaczyć na wydatki rzeczowe związane z obsługa tego etatu i tego zadania.
 
- trzecia zmiana dotyczy wniosku Dyrektora Szkoły Nr 1 – na rachunku dochodów oświatowych  Dyrektor pozyskała darowiznę w kwocie 500 zł. na zakup drobnego sprzętu i zwiększa się po stronie dochodów rachunek dochodów oświatowych, a tym samym po stronie wydatków kwota 500 zł. zostaje przeznaczona na zakup drobnego sprzętu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik Nr 22 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony Środowiska – Załącznik Nr 23 do protokołu.
 
Radny p. Giżyńśki  nawiązując do sprawy kamienicy przy ulicy  Grudziądzkiej 36 zwrócił  się do Burmistrza Miasta i przypomniał o zawiadomieniu o wyborze korzystnej oferty, która została dokonana w czerwcu ubiegłego roku i podana została kwota. Ze specyfikacji wynika, że firma powinna wywiązać się  dokumentacji w ciągu 6 miesięcy, czyli niedługo będzie cyt. „rok poślizgu”.
Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie tego opóźnienia oraz o wyjaśnienie kwoty. Dodał, że z zawiadomienia wynika, że firma powinna otrzymać kwotę 64.944 zł., a w chwili obecnej w budżecie na ten cel jest kwota 85 tys. zł., czyli została ona zwiększona, poprosił o wyjaśnienie dlaczego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że sprawa kamienicy przy ulicy Grudziądzkiej 36 jest sprawa, nad którą prace trwają już długo i praca projektantki, która wygrała przetarg nie jest zadowalająca. Odbyło się kilkanaście spotkań i wyraził nadzieję, że zakończenie prac będzie skutkowało tym, że przejęcie dokumentacji nastąpi „za darmo”, ponieważ zgodnie z prawem zostaną naliczone kary i odsetki za przekroczenie
umownych terminów.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXV/161/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2012 rok (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
 
Punkt 9.     Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2019.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik Nr 25 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik Nr 26 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik Nr 27 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła  Uchwałę Nr XXV/162/2012  z dnia 13 listopada 2012 r.  Rady Miasta Chełmna zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012 – 2019. (Załącznik nr 28 do protokołu).Punkt 10.   Informacja z realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na poprzedniej sesji Rada Miasta podjęła następujące uchwały:
 
-    Uchwała Nr XXIV/148/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Chełmno  – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2593.
 
-     Uchwała Nr XXIV/149/2012 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” – ( ks. prałat Jan Kujaczyński i Pani Zofia Zych).
 
-     Uchwała Nr XXIV/150/2012 w sprawie przyjęcia „3- letniego programu wspierania rodziny dla miasta Chełmna na lata 2012 – 2014”
 
-     Uchwała Nr XXIV/151/2012 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, młodzieżowy ośrodek, zakład dla nieletnich oraz osób bezdomnych i cudzoziemców – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2597.
 
-        Uchwała Nr XXIV/152/2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2594.
 
-        Uchwała Nr XXIV/153/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2596,
 
-        Uchwała Nr XXIV/154/2012 w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego - – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2595.
 
-        Uchwała Nr XXIV/155/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie – opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. Pom. z dnia 8 listopada 2012 r. po poz. 2592.
Dodał, że ponadto Rada Miasta przyjęła Stanowisko w sprawie równego traktowania telewizji TRWAM w procesie koncesyjnym.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz w uzupełnieniu przedmówcy poinformował, że        Stanowisko Rady Miasta zostało przekazane do Prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Ponadto nawiązując do realizacji Uchwały Nr XXIV/149/2012 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” – (ks. prałat Jan Kujaczyński i Pani Zofia Zych), której wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym regulaminem końcowym aktem nadania tych odznaczeń będzie uroczysta sesja Rady Miasta, na której odznaczenia zostaną wręczone.
 
 
 
Punkt 11.   Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał interpelację Radnego Michała Wrażenia skierowana do Burmistrza Miasta w sprawie ilości działek pod budownictwo jednorodzinne – Załącznik nr 29 do protokołu.  
 
 
 
Punkt 12.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z treścią pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie – Załącznik nr 30 do protokołu.
 
Radny p. Stachewicz -  nawiązując do dyskusji w punkcie 3 wyjaśnił, że nie chciał polemizować z radnym p. Jurczakiem, jednakże jest daleki od rozpatrywania regulaminu w taki sposób, że jest on zły, ponieważ mówca nie był przy jego tworzeniu. Dodał, że jest wiele uchwał, które są respektowane  i nie są zmieniane tylko dlatego, że zmienił się skład Rady Miasta. Zdaniem mówcy w regulaminie zabrakło trybu i zasad, jakie obowiązują przy nadawaniu tych dwóch tytułów. Dodał, że nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmna” i „Zasłużony Dla Miasta Chełmna” mówca traktuje poważnie i jego nadawanie powinno być bardzo dokładnie uregulowane. Stwierdził, że o ile Komisja Oświaty podejmie się opracowania nowego regulaminu, to nie będzie zgłaszał wniosku o powołanie Komisji doraźnej do tego celu.
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Piotrowski – nawiązując do wystąpienia przedmówcy stwierdził, że zadanie opracowania nowego regulaminu jest zbyt poważne, aby zajęła się tym tylko Komisja.  Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta zaproponował, aby powstała komisja doraźna, która w możliwie jak najkrótszym czasie opracuje projekt nowego regulaminu, który będzie przedstawiony Radzie Miasta na sesji.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz -  poinformował, że zostanie powołany zespół do opracowania nowego regulaminu nadawania odznaczeń i poprosił, aby osoby chętne do pracy w tym zespole zgłosiły się w Biurze Rady Miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy kamienicy przy ulicy Grudziądzkiej 36 poprosił o informację, czy oficyna po remoncie będzie wyglądała tak, jak w okresie międzywojennym. Następnie poinformował, że przejście przy bibliotece jest ponownie popisane i zaapelował, aby rozważyć możliwość zainstalowania  w tym miejscu kamery.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że wygląd kamienicy przy ulicy Grudziądzkiej 36 zostanie określony w opracowywanych dokumentach. Poinformował, że ostatnia „awaria” na przejściu przy bibliotece została usunięta środkiem chemicznym i nie było konieczności malowania. W tej chwili grafitti jest po lewej stronie, gdzie nie obejmuje ich kamera. Dodał, że jest rozpatrywana możliwość zamknięcie przejścia poprzez zamontowanie krat i ustawienie ekspozycji.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że na Szosie Grudziądzkiej na wysokości, gdzie były semafory, został wyrwany krawężnik i trzy rzędy kostki się zapadają, co  stwarza niebezpieczeństwo. Ponadto poprosił o „przycięcie krzaków, które wychodzą na chodnik”.
Następnie poprosił o informację, ile z linii segregacyjnej, co miesiąc (od stycznia do listopada) wpływało śmieci na nieckę. Dodał, że o ile jest to możliwe to prosi również o informację ile śmieci trafiało na linię segregacyjną, a jeżeli nie jest to możliwe, to ile rok wcześniej niesegregowanych odpadów trafiało na wysypisko.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w imieniu mieszkanki Rynku zwrócił uwagę na estetykę Rynku. Zaproponował, aby sklepy owocowo warzywne, przed którymi  wystawia się  towar, był wystawiany w równych skrzynkach na stojakach. Również kwiaty wystawiane przed kioskami na płycie Rynku powinny być eksponowane na estetycznych stojakach. Zasugerował, aby rozważyć możliwość wprowadzenia takich zmian, które znacznie wpłyną na poprawę estetyki Rynku.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do remontu Rynku w imieniu mieszkańców przypomniał, aby płyty wokół Rynku, które były założone  wcześniej,  zostały wyczyszczone.  Następnie poprosił o wyjaśnienie, czy zastosowano taką technologię, że w pierwszej kolejności „obrobiono” stare latarnie, a obecnie są one demontowane i pozostają dziury. Również w imieniu mieszkańców poprosił o wyjaśnienie, czy nie wymieniano rur przed układaniem kostki, ponieważ wystąpiła awaria na wysokości poczty i płytki musiały być zdjęte.
Ponadto poinformował, że już o godzinie 7.45 na nowych ławach „amatorzy taniego wina” dokonywali jego konsumpcji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy na temat demontażu latarni ulicznych na Rynku wyjaśnił, że nie mógł pozwolić na ich likwidację, przed postawieniem nowych ponieważ zaciemniłoby to Rynek. 
Sprawa odciągów pod scenę – procedurę ustaliła firma remontująca. Potwierdził, że przy poczcie miała miejsce awaria, które została usunięta przez ZWiK.  Nawiązując do sprawy „amatorów taniego wina” uznał, że to się działo i wyraził nadzieję, że obecny na sali Komendant Straży Miejskiej zwróci uwagę na ten proceder. Dodał, że analizowana jest możliwość monitorowania zarówno fontanny, jak i straganów, aby Straż Miejska mogła szybko reagować.
 
Radny p. Kordowski – wyjaśnił, że wówczas kiedy odbywał się handel na Rynku, nie było spożywania alkoholu w godzinach rannych.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązał do sprawy bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy Dominikańskiej na ulicę Wodną. Przypomniał, że samochody na ulicy Wodnej są parkowane po obu stronach ulicy i jest niebezpieczeństwo  przy wjeździe w tą ulicę. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację, kiedy będzie oddane do użytku przejście przez teren FAM-u.
 
Radny p. Stachewicz  – przypomniał, że na poprzedniej sesji mówił o przycięciu drzew i „rozświetleniu miasta”. Poprosił o wykorzystanie obecnej sytuacji, że nie ma  liści. Dodał, że na wielu ulicach lampy oświetlają drzewa.
Następnie poinformował, że na Szosie Grudziądzkiej tworzą się zastoje wodne po opadach deszczu (koło wjazdu do Helvetii), ponadto duże zastoisko wody jest również na ulicy Polnej przy magazynach.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  odpowiadając radnemu p. Dzikowskiemu na temat przejścia dla pieszych przez teren FAM-u poinformował, że jest „dogrywana dokumentacja”. Mówca dodał że kontaktował się ze Starostwem Powiatowym ponieważ potrzebna jest akceptacja, że przejście może zostać otwarte.
Odpowiadając radnemu p. Stachewiczowi  na temat przycinki drzew wyjaśnił, że wiąże się to z dużymi kosztami i dlatego trzeba będzie w przyszłorocznym budżecie miasta zaplanować środki na ten cel. Wyjaśniając sprawę „zalewiska” przy Szosie Grudziądzkiej poinformował, że co roku występuje ten sam problem i Zarząd Dróg Wojewódzkich deklarował jego usunięcie.
Sprawa zalewiska na ulicy Polnej zostanie przekazana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 
Radny p. Wrażeń – poruszył problem terenu po kiosku na ulicy Młyńskiej, który nie został uporządkowany.
 
Radny p. Strzelecki – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta na temat wystawiania równych skrzynek z owocami, stwierdził, że koszt jednej skrzynki to około 35 zł. i każdy kupiec musiałby zatrudnić dodatkowo pracownika do przekładania owoców i warzyw.
Następnie poruszył sprawę patroli Straży Miejskiej, które bardzo często są wykonywane przez trzech strażników, zdaniem mówcy cyt. „Zastanawiam się, czy nasi strażnicy miejscy czują się zagrożeni, że w trzech jeżdżą, a może Rada Miasta przeznacza za duże pieniądze na Straż Miejską.”
 
 
 
Punkt  13. Zakończenie

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady XXV sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 
               

Wytworzył: M. Westfalewska (5 grudnia 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (18 grudnia 2012, 11:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij