Prot z XVIII sesji RM 24.04.2012


 
Protokół Nr XVIII /2012
z  XVI  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   24 kwietnia 2012 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu    24 kwietnia 2012 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.00
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
  1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z XVII  sesji RM
 
 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
   
 3.   Sprawa  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
                                                            
4.    Sprawa zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia
        w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z   potrzebami
        zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym 
        obiektów   budowlanych   niezwiązanych   z   potrzebami   zarządzania   drogami   lub
        potrzebami   ruchu  drogowego  oraz  reklam,  zajęcia  pasa  drogowego na prawach
        wyłączności.
                       
 5. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna  na  rok 2012.
 
 6. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
        Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018
                                     
7.  Interpelacje radnych
 
8. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
9. Wolne wnioski i informacje                                     
 
 10. Zakończenie .                                                                
 
 
Ad.1.Otwarcie

                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XVIII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu z XVII sesji  

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokół  z XVII sesji  uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XVIII  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –   poinformował, że radni otrzymali zaproponowany porządek obrad , a następnie informację, iż jeden punktów - sprawa nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie zostanie zdjęty i omówiony na następnej sesji, której wstępny termin ustalono na 15 maja br. Wyjaśnił, że sprawa wymaga jeszcze konsultacji
W związku z brakiem innych propozycji zmian zaproponowanego porządku obrad poddał pod głosowanie propozycję przeniesienia punktu 4 - sprawa nadania nowego brzmienia Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie pod obrady najbliższej sesji.
 
            Za przyjęciem propozycji głosowało 15 radnych , głosów przeciwnych                           i wstrzymujących nie było.
Stwierdził, że punkt został przeniesiony pod obrady kolejnej sesji jednogłośnie.
 
Następnie poddał pod głosowanie projekt porządku obrad XVIII sesji wraz z przegłosowana poprawką.
 
      Za przyjęciem  porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                         i wstrzymujących nie było.
Stwierdził , że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad.3.  Sprawa  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
          miasta Chełmna
                                  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że jest to punkt przeniesiony                 z poprzedniej sesji, którego jak uprzednio referentem miał być autor planu p. Maciej Kornalewski. Z uwagi na fakt, że sprawa została przeniesiona pod obrady kolejnej sesji  celem uzgodnienia Burmistrza Miasta z prezesem Fam-u sprawy drogi,  Burmistrz zreferuje tę sprawę.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że sprawą sporną przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego na poprzedniej sesji była droga wewnętrzna, która miała łączyć dwa obszary, a radni mieli wątpliwości, czy będzie ona dostępna dla mieszkańców. Poinformował, że dwa dni po poprzedniej sesji zostało podpisane porozumienie ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) z  nowym nabywcą terenu, w którym zobowiązuje się  On do zapewnienia powszechnego dostępu w ciągu komunikacyjnym drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach gruntu nr 535/2  i 535/3.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej, która została wypracowana na poprzednią sesję ( opinia stanowi załącznik nr  3  do protokołu ) oraz opinię Komisji Budżetu i Porządku Publicznego ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu ) . Poinformował , że obie opinie zostały podtrzymane przez przewodniczących Komisji.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 5  do protokołu )
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna została przyjęta większością głosów.        ( stanowi załącznik nr   6  do protokołu )
                                    
 
 
Ad. 4. Sprawa zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia
         robót, umieszczenia w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury 
         technicznej  niezwiązanych  z   potrzebami zarządzania drogami lub
         potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym    
         obiektów   budowlanych   niezwiązanych   z   potrzebami   zarządzania  
         drogami   lub potrzebami   ruchu  drogowego  oraz  reklam,  zajęcia 
         pasa  drogowego na prawach wyłączności.

                       
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że  referentem tematu miał być kierownik wydziału Pan Szuster,  niemniej z uwagi na jego nieobecność sprawę  przedstawi Pani inspektor  Katarzyna Grzeszczak.
 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr  2 wraz z uzasadnieniem ( załącznik nr 7 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
 
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( załącznik nr 8 do
    protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że Komisja, której przewodniczy swoją opinię omawiała   w obecności Skarbnika Miasta. Poprosił o poinformowanie radnych, czy jest dozwolone prawnie przyjęcie uchwały w dniu dzisiejszym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Powodem wniosku komisji było to, aby nie zmieniać stawek w trakcie roku. Zwrócił uwagę, że firmy, w tym chociażby Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonując jakiekolwiek prace w pasie drogowym, opłatę za zajęcie pasa drogowego mają już wkalkulowaną w koszty.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, iż jest to możliwe tym bardziej, że do 15 września br. składane są nowe projekty budżetów na 2013 rok.
 
Radca prawny p. Stegienka – poinformował, że w takim wypadku ostatni paragraf uchwały winien otrzymać brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 
Radny p. Giżyński – po wysłuchaniu Skarbnika Miasta i Radcy prawnego poprosił                    o przegłosowanie wniosku zawartego w opinii.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 warz z przegłosowaną poprawką
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie  drogowym  urządzeń  infrastruktury  technicznej  niezwiązanych  z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym  obiektów   budowlanych   niezwiązanych   z   potrzebami   zarządzania   drogami   lub potrzebami   ruchu  drogowego  oraz  reklam,  zajęcia  pasa  drogowego na prawach wyłączności została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  10  do protokołu )
                       
 
 
 
 
Ad.  5. Sprawa  zmiany  uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta
          Chełmna  na  rok 2012.
 

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ) . Następnie przedstawiła autokorektę do uchwały ( załącznik nr  12  do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego rady Miasta Chełmna ( załącznik nr 13 do
    protokołu )
2) Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały   w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Chełmna  na  rok 2012 została przyjęta jednogłośnie ( załącznik nr 15   do protokołu )
 
 
 
Ad.6. Sprawa   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
        Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018
 

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 16   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( załącznik nr 17 do  protokołu )
                                     
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie   zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2012-2018 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( załącznik nr  18  do protokołu )
 
 
 
Ad. 7.  Interpelacje radnych

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- poinformował, ze wpłynęły dwie interpelację:
 
1) Radnego Giżyńskiego w sprawie sytuacji kupców Chełmińskich handlujących na płycie
     rynku w kontekście jej remontu ( stanowi załącznik nr 19  do protokołu )
 
2) Radnego Błażejewicza  w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych na starówce ( stanowi
    załącznik nr  20  do protokołu )
 
 
Ad. 8. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta – przedstawił informacje z realizacji uchwały przyjętych na poprzedniej sesji,  których wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił informacje dotyczącą uchwały przyjętej na poprzedniej sesji, w której wykonanie powierzono Przewodniczącemu Rady Miasta.
Przypominając, że Radą Miasta przyjęła stanowisko w sprawie apelu dotyczącego skrzyżowań na drodze nr 1. Poinformował, że treść apelu została skierowana do odpowiednich instytucji, został powołany  zespół , którego zadaniem będzie monitorowanie wszelkich działań mających na celu wykonania skrzyżowań.
W skład zespołu weszły następujące osoby:
- radny Lesław Giżyński , który został przewodniczącym zespołu,
- radny Michał Stachewicz,
-radny Grzegorz Dzikowski,
- radny Waldemar Piotrowski
- radny Jan Jurczak,
-radny Wojciech Woźny,
-radny Michał Wrażeń
Ponadto z ramienia Urzędu
- Kierownik Wydziału techniczno – Inwestycyjnego p. Józef Chmarzyński
- Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska p. Zygmunt Szuster.
Poinformował że w międzyczasie nadeszło pismo z Generalnej Dyrekcji informujące, że został wyłoniony projektant. W ślad za tym pismem zostało wystosowane pismo, informujące że w momencie, gdy projektant przybędzie na oględziny interesujących nas odcinków drogi, zespół chciałby spotkać się z nim i zasugerować swoje uwagi.
 
 
Ad. 9. Wolne wnioski i informacje                                     
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz-  przedstawił korespondencje jaka wpłynęła na ręce Przewodniczącego Rady Miasta i znajduje się do wglądu w biurze Rady Miasta i tak:
1) opinia Radcy prawnego dotycząca zasad przygotowywania uchwały w sprawie zatwierdzania taryf za wodę i ścieki ( stanowi załącznik nr 21  do protokołu )
 
 
2) opinia radcy prawnego dotycząca przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do stowarzyszenia
     amici furiae ( stanowi załącznik nr  22  do protokołu )
 
3) pismo do wiadomości Rady Miasta z Ministerstwa Sprawiedliwości na temat likwidacji
     sądów ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu )
 
4) sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ( stanowi
    załącznik nr 24  do protokołu )
 
5) ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Chełmna złożona przez kierownika
    MOPS ( załącznik nr  25 do protokołu )
 
W dalszej części wypowiedzi – przypomniał że do końca kwietnia radni mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Następnie w imieniu mieszkańców zaproponował, aby w  czasie Dni Chełmna skoro jest to święto miasta i jego mieszkańców, imprezy były darmowe.
 
Radny p. Piotrowski – w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu , Turystyki, Zdrowia , Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, której przewodniczy zaprosił wszystkich radnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godzinie 16 z udziałem Burmistrza Miasta, Pani Małgorzaty Lenartowskiej i pana Kowalskiego na temat ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Starogrodzkim. Zwrócił uwagę, że sezon turystyczny się zbliża i należy zając się problemem
 
Radny p. Giżyński – poprosił Burmistrza o wyjaśnienie sprawy inwestycji na ulicy Wiklinowej. Przypomniał, że po spotkaniu z mieszkańcami tej ulicy, Komisja Rewizyjna zwróciła się  do Burmistrza z pismem o informację na temat  możliwość przeprowadzenia tej inwestycji. Z odpowiedzi jaką Komisja otrzymała wynika, że budżet miasta na 2012 rok został przyjęty, a zadanie to niestety nie jest w nim ujęte. Zawierało również informację, że           o ile w trakcie roku pojawią się środki niezbędne do pokrycia kosztów dokumentacji                       i propozycja uzyska akceptację Rady Miasta, zostanie zlecone jej wykonanie. Zdaniem mówcy powyższa odpowiedź jest satysfakcjonująca. Niemniej kilka tygodni później ukazał się artykuł w jednej  z chełmińskich gazet, z którego wynika,  zacytował: „ obecnie jesteśmy zaangażowaniu w inne zadania, a pojawienie się takiej inwestycji, gdzieś bokiem, jak Wiklinowa trzeba wsadzić między bajki”. W związku z tym, że te dwie odpowiedzi dotyczą tego samego tematu, a są skrajne różne-  poprosił pana Burmistrza o informację,  która z nich obecnie obowiązuje.
 
Radny p. Kordowski – informując,  że ostatnio miał drobną sprawę do załatwienia                    u konserwatora zabytków i musiał udać się trzykrotnie do Torunia, odnośnie obietnicy powołania miejskiego konserwatora zabytków, zapytał  kiedy to nastąpi. Zdaniem mówcy mieszkańcy, właściciele zabytkowych  kamienic mają wiele spraw, wymagających konsultacji z konserwatorem.
Zwracając się do Burmistrza Miasta i radcy prawnego urzędu zapytał, czy konsultowano już  z kancelarią prawna specjalizującą się w odzyskiwaniu nieruchomości, sprawę odzyskania terenu po spalonym domu kultury.
Kontynuując poruszył sprawę spożywania napojów alkoholowych na ławkach   w chełmińskich parkach. Zdaniem mówcy ludziom tym najzwyczajniej się pobłaża, niemniej Chełmno, jako miasto turystyczne nie może sobie pozwolić na taką reklamę.
Wyraził opinię, że straż miejska najwyraźniej nie radzi sobie z tym tematem dodając, że zapewne stoją za tym  cyt. „polskie niewydolne przepisy”,  a zjawisko , o którym mówi zdecydowanie wzrasta. Poprosił o przygotowanie przez straż miejską strategii działania  w tym zakresie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- sprawa ulicy Wiklinowej – poinformował, że nie zna treści artykułu , o którym wspominał radny Giżyński. Niemniej, zdaniem mówcy sprawa jest prosta – jeśli chodzi o chodnik, jest realna szansa, że może on zostać wykonany w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe środki w budżecie. Jeśli chodzi o wykonanie inwestycji typu ulica Wiklinowa , gdzie wiąże się  to ze zrobieniem pełnej dokumentacji, odwodnieniem nie ma szans na wykonanie tego jeszcze        w tym roku
- powołanie miejskiego konserwatora zabytków -  w miesięcy czerwcu przeprowadzony zostanie konkurs na to stanowisko,
- odnośnie zwrócenia się do kancelarii prawnej specjalizującej się  odzyskiwaniu nieruchomości, stwierdził, że o ile radca prawny urzędu znajdzie taką firmę, która  podejmie się tego zadania,  zostanie jej to zlecone.
- sprawa spożywania alkoholu w miejscach publicznych -  stwierdził, że poprosi Komendanta o przygotowanie informacji na temat ilości interwencji podjętych przez straż. Wyjaśnił, że za takie przewinienie najbardziej restrykcyjna karą jest nakazanie osobie spożywającej alkohol wylanie tego alkoholu
 
Radny Giżyński- podziękował z Burmistrzowi za wyjaśnienie sprawy ulicy Wiklinowej dodał cyt. „ trzymam Pana za słowo w przypadku chodników na tej ulicy”.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że nie jest zainteresowany ilością interwencji, ale skutecznością tych działań, która jest zerowa. Przyznał, że  można  usprawiedliwić straż miejską nieprecyzyjnymi przepisami prawa w naszym kraju, które  ograniczają jej możliwość podejmowania skutecznych działań. Zwrócił uwagę, że sprawa jest podobna jak wcześniej zanieczyszczanie miasta psimi odchodami, gdzie sytuacja znacznie się poprawiła w momencie, gdy właściciele zwierząt zrozumieli, że trzeba po nich sprzątać
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, przyznając, ze będzie bronił swoich pracowników. Stwierdził, że nie można używać słów „skuteczność jest zerowa”, ponieważ sugeruje to, że strażnicy nie robią nic. Wracając do poruszonej kwestii psów, stwierdził, że sytuacja poprawiła się nie tylko dlatego, że ludzie zrozumieli, bo zrozumiała tylko część ludzi, a głównie stało się tak za sprawą straży miejskiej, podjętych przez nią działań.  Zdaniem mówcy tak samo stanie się z osobami spożywającymi alkohol na ławkach. Stwierdził, że nie należy mówić  - nie interesuje mnie ilość interwencji, lecz skutek. Zwrócił uwagę, że jeśli jest np.: 1000 interwencji, 999  z nich dotyczy osób nie mających ani złotówki,  to karanie ich izbą wytrzeźwień czy karą pieniężną mija się z celem, ponieważ  i tak  tych kosztów nie uiszczą. Jak wynika z powyższego trudno ukarać osobę, do której cyt:. „ komornik puka do drzwi, a tam nawet drzwi nie ma”
 
Radny p. Stachewicz – wracając do tematu ścieżek rowerowych przypomniał, że plan ścieżek rowerowych Komisja Bezpieczeństwa przygotowała, niemniej nie zostały one wyznaczone fizycznie, nie zostały również odświeżone nielicznie istniejące w mieście ścieżki. Wyrażając nadzieję,  że zostanie to wykonane poprosił Burmistrza o informacje kiedy to nastąpi.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  informując, że mimo, iż budżet miasta na ten rok został uchwalony, postara się znaleźć jakieś środki, aby chociaż częściowo zadowolić zwolenników jazdy na rowerach
 
Ad.  10. Zakończenie .                                                
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XVIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył :
 
 
(-) Danuta Derebecka                                                                     (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (20 czerwca 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (25 czerwca 2012, 10:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij