Prot.z VIII sesji RM 21.06.2011


 
Protokół Nr VIII /2011
z  VIII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   21 czerwca 2011 r.
 
Sesja odbyła się w dniu    21 czerwca 2011 r. i trwała od godz. 16.00 do godz.
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15    radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z VII  sesji RM
 
2. Przyjęcie porządku obrad VIII  sesji Rady Miasta Chełmna
  
3. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
     Chełmińskiego Domu Kultury
 
4. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
     Muzeum Ziemi Chełmińskiej
        
5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
     Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wincentego Fiałka w Chełmnie
 
6.Sprawa  przyjęcia „ Programu oczyszczania miasta Chełmna z azbestu
   na lata 2011-2032”
        
7. Sprawa  zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji efektywnych
    ekologicznie  realizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno
 
8. Sprawa  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”
 
9. Sprawa  przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do międzynarodowego stowarzyszenia  
    „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
 
10. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna
      na rok 2011
                        
11. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy
      Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018
 
12. Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 
13. Sprawa powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników
 
14. Interpelacje  radnych.
 
15. Wolne wnioski i informacje                                           
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady VIII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokół     z  VII uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, ze porządek obrad VIII sesji uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 3. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
         Chełmińskiego Domu Kultury
 
Dyrektor CHDK p. Napora – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  3 do protokołu ). Poprosił o przyjecie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  4 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu )
3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok Chełmińskiego Domu Kultury  została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu )
 
 
 
Ad. 4. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
         Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 

 
 
Dyrektor MZCH  p. Gerka  – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 9  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
 
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  10 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  11  do protokołu )
3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 12  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
        
 
Ad. 5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok
         Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 

Dyrektor Biblioteki p. Pieniążek   – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6   ( stanowi załącznik nr 14  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  15 do protokołu). Poprosiła o przyjecie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
 
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr  18 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za  2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 19   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz– podziękował dyrektorom jednostek kultury za przybycie i przedstawienie sprawozdań
 
 
 
Ad. 6.Sprawa  przyjęcia „ Programu oczyszczania miasta Chełmna z azbestu
        na lata 2011-2032”

        
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 20  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  22 do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że wszystkie wnioski komisji zostały wprowadzone, w związku z czym Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywna
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie  przyjęcia „Programu oczyszczania Miasta Chełmna z azbestu na lata 2011-2032) została przez Radę przyjęta jednogłośnie( stanowi załącznik nr 24  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 7. Sprawa  zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji
         efektywnych ekologicznie  realizowanych na terenie Gminy Miasto
         Chełmno

 


Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 25  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
 
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  27 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 28  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/592011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji efektywnych ekologicznie  realizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmno została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 29  do protokołu )
 
 
Ad. 8. Sprawa  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy           Miasto Chełmno”
 

 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 30  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 31  do protokołu ). Wyjaśniła, że zaproponowana zmiana uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Chełmna podyktowana jest dwoma aspektami prawnymi – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy po rozpoznaniu skargi prokuratora prokuratury rejonowej  w Chełmnie,  w którym stwierdzono nieważność uchwały z dnia  24 listopada 2009 roku  w części dotyczącej kilku paragrafów. Wyrok uzasadniony został  następująco -  w regulaminie ujęto zapisy, które  powielają przepisy uregulowane ustawowo, co jest niezgodne z procedurami tworzenia aktów prawnych. Drugim aspektem  prawnym jest rozstrzygniecie nadzorcze nr 7/2011 Wojewody Kujawsko Pomorskiego, w którym  stwierdzono nieważność Uchwały nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011-  zmiana regulaminu w tej uchwale dotyczyła lokalizacji schronień dla kotów i  zwierząt wolnożyjących. Był to zapis wprowadzony na prośbę  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  . Niestety w opinii nadzoru wojewody regulamin nie powinien zawierać zapisów dotyczących zwierząt wolnożyjących i na tej podstawie stwierdzono nieważność tej uchwały.
Przedstawiony nowy regulamin stanowi  dokument z naniesionymi poprawkami, które zostały wskazane przez Sąd Administracyjny i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Ponadto wprowadzono drobne zmiany kosmetyczne spowodowane powyższymi zmianami.
Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że dokumenty   z Sądu i Wojewody       ( stanowi załącznik nr 32 do protokołu )   znajdują się do wglądu. Następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  33 do protokołu )
 
Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę na kwestię czystości w parku Wojska Polskiego, przy działkach nad Wisłą. Porządek w tym miejscu jest w zasadzie tylko po przeprowadzonej akcji Sprzątania Świata. Teren zanieczyszczany jest głównie przez działkowiczów, czego jednym       z powodów jest  przy ogródkach brak dużego pojemnika. Poprosił o informację w  jaki sposób można  wyegzekwować zachowanie porządku w tym miejscu.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak - poinformowała, że w kwestii spraw porządkowych na terenie rodzinnych ogródków działkowych  im. I Maja może wyjaśnić, co następuje: w roku ubiegłym sprawy porządkowe próbowano rozwiązać korespondencyjnie pomiędzy  zarządem ogrodu, a burmistrzem. Niestety nie udało się wyegzekwować ustawienia pojemników. W roku bieżącym wszczęto  postępowanie administracyjne, ponieważ zgodnie z przepisami w takich sytuacjach  Gmina ma możliwość wykonania obowiązku  właściciela nieruchomości  z urzędu obciążając go w drodze decyzji administracyjnej   kosztami odbioru odpadów komunalnych. Decyzja miała zostać wydana, niestety nastąpił nieszczęśliwy zbieg okoliczności, a mianowicie zmarł  prezes zarządu,  w związku z czym postępowanie zostało zawieszone do momentu powołania  nowego prezesa. W chwili obecnej został powołany prezes i postępowanie zostało odwieszone .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno” została przez Radę przyjęta jednogłośnie   ( stanowi załącznik nr 34  do protokołu )
 
 
 
A.9.   Sprawa  przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do międzynarodowego
        stowarzyszenia  „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”
 

 
Kierownik RO,K,SiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4          ( stanowi załącznik nr 35  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 36  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  37 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  38 do protokołu )
3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 39  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/612011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do międzynarodowego stowarzyszenia  „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr  40  do protokołu )
 
 
 
 
10. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna
      na rok 2011

 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 8  ( stanowi załącznik nr 41  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 42  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 43  do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 44  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011 została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr  45  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 11. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia projektu Wieloletniej
           Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018
 

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 9  ( stanowi załącznik nr 46  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 47  do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  48 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 49  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 50  do protokołu)
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz- ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
 
 
 
Ad. 12. Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 

 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały zawarty   w druku nr 10  ( stanowi załącznik nr 51  do protokołu )  wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 52  do protokołu ) . Przypomniał, ze projekt uchwały jest konsekwencją interpelacji zgłoszonej przez radnego Dzikowskiego na poprzedniej sesji.
 
Radny p. Dzikowski – poinformował, że treść uchwały jest dość ogólna, niemniej uzasadnienie wyjaśnia, że ewentualna kontrola  dotyczy głównie budowy basenu. Dodał, że otrzymał  odpowiedź na interpelację od Burmistrza Miasta, którą przekaże Komisji Rewizyjnej w przypadku, gdy dojdzie do kontroli. Dodał cyt. „ nikt  mi nie nakazał, aby się tą sprawą zająć i w ogóle, jeśli  ktoś mnie zna, nie ma takiej możliwości. Ktoś może mnie przekonać do jakiejś kwestii argumentami, ale nie ma możliwości, żeby mi coś nakazał”.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że otrzymał Uchwałę Rady Miasta Chełmna             z 2006 z kontroli na basenie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną wraz z zawartym sprawozdaniem i wnioskami z kontroli. Zwrócił uwagę na zapis  punkt  3- powołać biegłego do ustalenia czy basen został pobudowany zgodnie z prawem budowlanym, zgodnie z dokumentacją. Poprosił o informację jak został ten punkt wykonany.
 
Radny p. Jurczak – wyraził zdziwienie, że radny nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Burmistrza Miasta na interpelacją. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zapytał jak wyobraża  On sobie przeprowadzenie kontroli pomimo, że w składzie tej komisji nie ma fachowców.
W dalszej części wypowiedzi przypomniał zarzuty.
- nieodpowiednie drabinki – zwrócił uwagę, że  przecież mają atest
- sauna  brak odpowiedniej wentylacji – zdaniem mówcy w saunie chodzi właśnie o to, aby
  była   wysoka temperatura, wobec czego nie potrzebny wentylator, aby obniżać temperaturę
- prysznice  brak wentylacji –  korzystając z prysznica radny nie zauważył, aby była zła
  wentylacja
- drzwi  (zamiast aluminiowych drzwi z płyty) – zwrócił uwagę, że aluminiowe drzwi są dużo
   droższe, a te które zostały zamontowane były z przeznaczeniem dla takich obiektów
- malowanie – przypomniał, że obiekt został oddany do użytku w 2003 roku  i trudno liczyć ,
  że w sytuacji dużej wilgotności są farby które tak długo wytwarzają bez malowania
- folia na dachu – przypomniał, że inspektor nadzoru został obciążony, jednocześnie  
  zauważył, ze  błędy się zdarzają
- rury – stwierdził, że nigdy nie ma gwarancji, iż nie pękną.
            Kończąc wyraził zdziwienie, że dyrektor szkoły najpierw informuje prasę o problemie,   a dopiero później zwraca się do burmistrza z próbą o pomoc.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaproponował, żeby jako pierwszy głos zabrał Pan Burmistrz jako osoba kompetentna
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, ze  nie posądza Panów Dzikowskiego  i Stachewicza o narzucenie im tego zadania. Poinformował, że odpowiadając na interpelację radnego Dzikowskiego starał się udzielić bardzo szczegółowych wyjaśnień. Przedstawił kserokopie wszystkich dokumentów – począwszy od   atestu na drabinki, a skończywszy  na wentylacjach. Mówca posiada decyzję o pozwoleniu wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczające obiekt do użytkowania, decyzję Komendy Straży Pożarnej. Dokumenty te są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Wracając do wniosków pokontrolnych z kontroli wcześniej przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną  przypomniał, że jeden z wniosków sugerował powołanie biegłego celem stwierdzenia, czy budynek został pobudowany zgodnie ze sztuką budowlaną informując, że  wykonanie tego zalecenia byłoby niezmiernie kosztowne. Zasugerował, aby w przyszłości podczas przyjmowania  wniosków pokontrolnych  w pierwszej kolejności sprawdzić, czy miasto posiada środki na ich realizację.
Zwrócił uwagę, że średnio taka ekspertyza kosztuje 3%  wartości robót budowlanych,   przy tym zadaniu jest to ok. 148.324 zł.
Ponadto Miasto  posiada taką ekspertyzę  wykonaną przez  mgr inż. Krzystofa  Świstowskiego, z której wynika, że stan techniczny basenu i sali gimnastycznej  jest dobry i nie zagraża użytkownikom. Poinformował, że opinia również  jest do wglądu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypominając  wcześniejsza informację, iż sprawa trafiła do  sądu poprosił o informację.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że  podczas prowadzenia każdej inwestycji powołany zostaje inspektor nadzoru. Podstawowym zadaniem inspektora nadzoru  jest kontrolowanie wykonawcy. W przypadku tej inwestycji inspektor nadzoru nie dopilnował tego, że na dachu basenu nie zastosowano 2 rodzajów  folii – paraizolacyjnej   i para przepuszczalnej. Zostały zastosowane dwie warstwy foli paraizolacyjnej, co spowodowało skraplanie i zacieki.  Inspektora nadzoru oddano do sądu, sprawa trwała ok. 5 lat, miasto wygrało, a winny został pociągnięty do odpowiedzialności.
 
Radca prawny p. Stegienka – dodał do wypowiedzi przedmówcy, że jak wynika z opinii biegłego inspektor nie tylko nie dopilnował sposobu położenia folii oraz  waty  ale również  nie dopilnował sposobu położenia dachówek.
 
Radny p. Dzikowski – wracając do wypowiedzi radnego Jurczaka, a mianowicie, że Pani dyrektor najpierw informuje prasę zasugerował zapoznanie się z protokołami Komisji Oświaty, z których jasno wnika, że Pani dyrektor, podobnie zresztą jak wszyscy dyrektorzy chełmińskich szkół ,robi wszystko, aby drobne usterki naprawić we własnym zakresie. Przypomniał, że interpelacja dotyczyła błędów w czasie budowy i niedopilnowanie wykonawcy. Dodał, że kwestia dotyczy przede wszystkim tego, że inspektor brał pieniądze,  a nie wypełniał swoich obowiązków sumiennie.
 
Radca prawny p. Steginka – zwrócił uwagę, że budowa skończyła się w 2006 roku, wszelkie terminy odwołań  już minęły i wnioski z kontroli będą jedynie informacyjne, ponieważ nie można już nikogo pociągnąć do odpowiedzialności.
 
Radny p. Gizyński – wyjaśnił radnemu Jurczakowi, że komisja w takim zakresie jak wskazano w uchwale może przeprowadzić kontrolę, tak jak  zrobiła to już wcześniej.
 
Radny p. Stachewicz – dodał, że budynek funkcjonuje siedem i pół roku, w tym czasie wykonano następujące remonty: – wymiana dachu, wymiana całej folii paraprzepuszczalnej,  której tam po prostu nie było, wymiana drzwi. Ponadto  projekt ogrzewania jest wprost fatalny – nawiew ciepłego powietrza przy tak wysokim pomieszczeniu znajduje się tuż przy suficie. Zdaniem mówcy  fatalny  był nadzór, jak również zły nadzór urzędu miasta. Ponadto  dokonano wymiany nawierzchni na ścianach, średnio co 3 m-ce tynk spada i to jest efekt fatalnego wykonania budynku. Ponadto brak otwieranych okien na basenie, co zdaniem mówcy zakrawa na paranoję,   złe są również rury. Robiono tanio i teraz są tego skutki. Kwoty wydane w tym czasie na remonty nowego, a nie adaptowanego budynku przeznaczonego do celu jakiemu służy są ogromne i  jest to skutek niegospodarności. Wyjaśnił, że celem kontroli ma być sprawdzenie na  jakim etapie jakich przewinienia  dokonano oraz  kto. Dodał, że ma świadomość, iż termin procedury gwarancyjnej już  minął,  niemniej nie jest o żaden argument.  Zdaniem mówcy  należy doprowadzić do tego, aby odpowiednie służby miasta , które są do tego powołane i za to mają płacone,  wypełniały swoje obowiązki i kontrolowały. Przyznał, że błędy się zdarzają niemniej cyt. „tu są same błędy „
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jak urzędnik również będzie optował za tym, aby komisja raz jeszcze sprawę zbadała, mając na uwadze podejście przedmówcy. Stwierdził, że nie można dopuścić,  aby w prasie  ukazały się informacje, iż służby miejskie nie dozorowały inwestycji. Namawia na przeprowadzenie kontroli. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że  to wykonawca wybiera inspektorów nadzoru w drodze przetargu, którzy kontrolują prowadzenie inwestycji.
 
Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – stwierdził, że chciałby aby kontrola się odbyła, ale poprosił, aby pan Stachewicz nie przeinaczał faktów -  dach nie był wymieniany,  była przekładana dachówka po wymianie folii. Podkreślił, że na wszystko są atesty, certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania, projekt został zatwierdzony, uzyskał wszystkie pozwolenie, wcześniej nikt nie kwestionował rozwiązań.
 
Radny p. Wrażeń – zasugerował,  skoro   Komisja ma kontrolować  dopisanie do zakresu kontroli cyt. „gospodarność, dochodowość tego, bo znowu będę wracał do prasy, jak to już było mówione, bo my dużo rzeczy dowiadujemy się z prasy, a tam prasa napisała, że źle się dzieje, posądzono człowieka, a człowiek sobie odebrał życie, a to były tam sprawy finansowe”.  Zdaniem mówcy należy i tę sprawę wyjaśnić
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował przedmówcę, iż nie będzie rozszerzony zakres kontroli. Zwrócił uwagę,  że projekt uchwały konsultowany był z radcą prawnym i taki zakres jest zgodny z prawem.
 
Radny p. Giżyński –  stwierdził, że komisja przeprowadzi kontrolę tylko w tym zakresie, jaki został podany, tak że sprawdzenie certyfikatów nie leży w jej kompetencji.
 
Radny p. Jurczak – poinformował, że w okresie zimowym temperatura na sali wynosi            ok. 18- 19 stopni, a więc, zdaniem mówcy  jest odpowiednia do ćwiczeń.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił, aby radni zajęli się konkretami, ponieważ obecnie sprawa nie posuwa się do przodu.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził cyt. „ ja bardzo nie lubię kiedy mówi się nieprawdę” poinformował, że temperatura w zimę była  dużo poniżej 13 stopni, poprawiło się po założeniu kaloryferów, niestety  dodatkowym kosztem poprawiono warunki ogrzewania. Zwrócił uwagę, że przepisy mówią wyraźnie jaka temperatura musi być w salach , w których przebywają dzieci, również  podczas zajęć wychowania fizycznego. Ponadto dwukrotnie, błędy  konstrukcji dachu doprowadziły  do zalania instalacji elektrycznej. W ubiegłym roku  trzeba było zawiesić zajęcia lekcyjne na jeden dzień, ponieważ było zimno
Stwierdził, że nieprawdą jest, iż  dokonano wyłącznie przekładki dachu,  była ona skutkiem założenia złej folii, a przekładka dachu to dodatkowe koszty. Przyznał, że może się zdarzyć pęknięcie rury, niemniej jeżeli jest to któreś z kolei pęknięcie rury na tym samym obiekcie, znaczy to że rury są nieodpowiednie. Kończąc stwierdził, że  najwyższy czas zająć się tematem.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że zlecenie  Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli  jest wynikiem interpelacji radnego Dzikowskiego. Zdaniem mówcy  w takim przypadku komisja Rewizyjna powinna sprawdzić wszystkie certyfikaty, skoro zakres kontroli obejmuje  koszty związane z wykonaniem bieżących remontów                       i napraw. Zaproponował przystąpienie do głosowania.
 
Radny p. Giżyński – ad vocem zwrócił się do radcy z pytaniem  czy  prawdą jest to,  co powiedział burmistrz.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że zakres kontroli jest bardzo szeroki, zgodnie z nim należy sprawdzić czy doszło do zaniedbania, czy zastosowano odpowiednie materiały,  co przysporzyło dodatkowych kosztów.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował przedmówcy dodając, że Komisja  będzie mogła również sprawdzić zasadność podjętej decyzji  o konieczności założenia  mieszaczy                i grzejników.
 
Radny p. Giżyński – podziękował radcy prawnemu, informując,  że dzięki temu jakie są oczekiwania odnośnie kontroli,  komisja aby dokładnie przeprowadzić kontrole będzie potrzebowała ekspertów
 
Burmistrz Miasta p.  Kędzierski -  nie zgodził się z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  stwierdzając, że ekspertyzy już są.  Przypomniał, że ekspertyzy są bardzo drogie.
 
Radny p. Stachewicz – zgodził się z Burmistrzem informując, że  to jest to o co chodzi . Stwierdził, że zapewne jest  dziennik budowy tego obiektu. Po analizie jego zapisów komisja sprawdzi, np.:  czy inspektor nadzoru  wyliczył moc  kotła. Dodał, że  być może będzie potrzebny fachowiec, ale najpierw należy wszystko  sprawdzić, przeprowadzić  analizę dokumentów.
   
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
               Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było , 2 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli została przez Radę przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 53  do protokołu)
 
 
 
Ad.13. Sprawa powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników
 

 
 
Sekretarz  Miasta p. Syta  – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 11  ( stanowi załącznik nr  54  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  55 do protokołu) . Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował , że akces zgłosili radni : Giżyński, Woźny, Piotrowski, Jurczak, Wrażeń. Zapytał czy są inne kandydatury.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych kandydatur poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydatów na ławników została przez Radę przyjęta jednogłośnie   ( stanowi załącznik nr56   do protokołu).
Poinformował, że w skład zespołu weszli następujący radni: Giżyński, Woźny, Piotrowski, Jurczak, Wrażeń
 
 
 
Ad. 14. Interpelacje  radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ze do dnia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje
 
 
Ad.15. Wolne wnioski i informacje                             
 
 
Radny p. Stachewicz –poruszył następujące sprawy:
 
- przypomniał, że wcześniej  obiecał, iż będzie drążył sprawę rond na trasie nr 1.
  Podtrzymał oferty radnego Dzikowskiego i własną, że w przypadku, gdyby do szło do
  spotkania z Generalną  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chcieliby wziąć udział w
   takim spotkaniu  
 
- sprawa toalet miejskich – zaproponował zabranie administrowanie miejską toaletą na rynku
  Ojarowi i przekazanie tego zadania   referatowi ds. promocji miasta. Z nutką ironii
  stwierdził, że można byłoby duże pieniądze zarabiać  na drodze rekonstrukcji wydarzeń
   zawartych w filmie „Miś”. Wówczas korzystanie z toalety nie kosztowałoby 1 zł. a 25 zł za
   udział w scenie kultowej.
   Poinformował, że obiecał żonie, która w dniu wczorajszym doznała niemalże szoku na
   widok wydzielonych kawałków papieru  toaletowego cyt. „ w  ilości pozwalającej nakryć
   palec wskazujący” wyłożonych na ladzie w toalecie miejskiej, iż podejmie temat na sesji
            Zdaniem mówcy cyt. „ realia  socrealizmu odżyły„ . W dalszej części wypowiedzi   
  całkiem poważnie stwierdził, że skoro miasto stawia na turystykę i zabiega o turystów,
  trzeba pamiętać, że w XXI wieku bezwzględnie  nie można mieć takiego szaletu
  publicznego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - odnośnie spotkania z Generalną Dyrekcją  stwierdził, że skorzysta z propozycji radnych, o ile takie spotkanie dojdzie  do skutku. Jeśli chodzi o toaletę na Rynku  stwierdził, że nie jest to taka prosta sprawa. Wyjaśnił, że  to nie Ojar administruje,  umowa podpisana jest  z właścicielem kiosku.  Kontynuując poinformował, że opracowany jest już  wstępny kosztorys  i jest nadzieja, że w przyszłym roku, przy dofinansowaniu  z miasta zostanie przeprowadzony remont szaletu. Koszt tej inwestycji to ok. 210 tys. zł. Środki na to mogą pochodzić albo z budżetu miasta, albo ze środków Ojar-u , niemniej przypomniał, że funkcjonuje uchwała o  tworzeniu Orlika.
 
Radny p. Piotrowski – poinformował, że temat szaletu nie został wywołany przypadkowo, bowiem Komisja, której przewodniczy  wystosowała pismo do Ojaru prosząc o remont przynajmniej w minimalnym zakresie publicznej toalety na Rynku. Poinformował, że  pismo z Ojaru cyt. „powala członków komisji”, ponieważ dyrektor stwierdza, że  cały fundusz  remontowy na bieżący rok wynosi 760 tys. zł., z czego 440 tys. zł. to jest fundusz remontowy na lokale, pozostała kwota przeznaczona jest na remonty w budynkach komunalnych, stwierdza również , że w roku 2012 przewidziany jest taki sam budżet. Następnie zacytował ostatnie zdanie przedmiotowego pisma „ W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie wygospodarować kwoty ok. 216 tys. zł. , chyba, że tę inwestycję ujmie Gmina Miasto Chełmno w swoich zadaniach zawartych   w budżecie na rok 2012”  .
 
Radny p. Giżyński –  na podstawie § 24 pkt. 1 i 2 Statutu Gminy Miasta Chełmna zgłosił  wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o to, aby do porządku obrad każdej sesji został wprowadzony  następujący punkt – sprawozdanie Burmistrz z działalności międzysesyjnej. Poprosił przegłosowanie wniosku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił o informację  jak ma wyglądać to  sprawozdanie, czy ma być składane na każdej kolejnej sesji , z każdej przerwy, z jaka szczegółowością , kto ma to napisać  , co burmistrz każdego dnia robi. Poprosił o wyjaśnienie,.
 
Radny p.Giżyński  - stwierdził, że nie jest zainteresowany tym, co Pan Burmistrz robi rano, kiedy je śniadanie itd. Wyjaśnił, że chodzi o informacje  dotyczące stopnia realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że  albo złożony wniosek  jest wadliwy, albo źle to mówca zrozumiał.  Jeśli chodzi o realizację uchwał, nie ma żadnego problemu aby takie sprawozdanie było składane.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił autora wniosku o jego doprecyzowanie
 
Radny p. Giżyński –   sprecyzował wniosek-   sprawozdanie z realizacji uchwał na każdej sesji zwyczajnej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że  ta gra słów ma ogromne znaczenie , sprawozdanie z działalności między sesjami, to będzie ogromy materiał, szkoda czasu radnych, natomiast sprawozdanie z realizacji uchwał , to całkiem inna sprawa.
 
Radny p. Giżyński- powtórzył  wniosek - sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał,
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  poddał pod głosowanie wniosek radnego Giżyńskiego
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych , głosów przeciwnych nie było,   3 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
 
Radny p. Dzikowski – poruszał następujące sprawy :
- w odniesieniu do uchwały dotyczącej usuwania azbestu, gdzie głównie chodzi o rury
 wodociągowe, zasugerował , że następnym krokiem powinno być usuwanie azbestu                 z  dachów na  budynkach tzn. tam, gdzie jest to naprawdę  niebezpieczne
 
- ul. Piotra Skargi – przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłaszał wniosek o jej naprawione,
  co zostało zrobione, za co mówca podziękował
 
- nowy Plac zabaw – przypomniał swoje pytanie zadane  na poprzedniej sesji dlaczego nie
  został umiejscowiony za cmentarzem ewangelickim, po informacji, że konieczna byłaby
  zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, co znacznie wydłużyłoby czas
  powstania placu zabaw, ponadto po informacji, że inscenizacje będą się odbywały,
  stwierdził, że przyjmuje takie rozwiązanie. Dodał, że patrząc na frekwencje dzieci można
  tylko pogratulować
 
- . Święto papieru – stwierdził, że jest to duża promocja, impreza przygotowana bardzo
    profesjonalnie,  zdaniem mówcy jest to zasługa głównego organizatora  p. Motylewskim
    ale również  p. Lippki oraz p. Ludwikowskiej , podziękować  należy również p. Jurczakowi
     oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej
 
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę na pewien mankament dotyczący ubikacji nad jeziorem, gdzie zabrakło papieru, ponadto  zamykany jest tylko jeden prysznic z trzech istniejących. Zwrócił również uwagę, że na skrzyżowaniu ul. Biskupiej i Klasztornej   w kierunku jeziora istniejąca tablica informacyjna  jest zgięta i zagraża bezpieczeństwu. Poprosił o naprawę wyrażając, zdziwienie, że Pan Prezes ECWM  jeżdżąc codziennie tamtędy do pracy nie zauważył tego.
 
Przewodniczący obrad Błażejewicz – odnośnie placu zabaw poinformował, ze uzyskał informację od znajomego, który gościł   u siebie osoby z Norwegii  z małym  dzieckiem, iż byli oni zachwyceni placem zabaw na plantach
 
Radny p. Wrażeń – poruszył następujące sprawy:
 
-  poinformował, że w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł pt.  Wyjdą z kosami  na drogę       z dnia 3 czerwca ( piątek) . Zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt. „ Bym prosił Pana
  Burmistrza, który  to radny   tak pisał,  a ja wiem , co ja pisałem  i proszę pokazać to pismo
  gdzie radny Wrażeń Michał pisał, że nie ma być zrobione przejście. Radny Michał wspólnie
  z  szefem Komisji Bezpieczeństwa  doprowadził  do  takiego  spotkania  z  udziałem  policji,
  straży pożarnej. Z zaproszenia z Generalnej Dyrekcji nikt nie skorzystał, ale ja i mieszkańcy
  o  takie  spotkanie  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  i  Autostrad  w Bydgoszczy się upominali.   
  Informację, którą uzyskali  mieszkańcy o  przebudowie skrzyżowania, czyli  z   jedynką,  do
  wglądu  mieli  projekt  przebudowy  z  Generalnej  Dyrekcji Dróg i Autostrad i  mieszkańcy 
  mogli swoje uwagi tam wnieść.  Przede wszystkich do mieszkańców nie dotarła         informacja   i mieszkańcy są gotowi do podjęcia rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Panie Stachewicz , to nie jest temat świeży i ten temat . I bym prosił o takie pismo, które napisałem, że nie ma tam nic być robione. Ja oczekuję od Pana Burmistrza  takiego pisma, które ja jako radny Wrażeń Michał   napisałem,  żeby  tam nic nie robić Mieszkańcy mieli obiekcje jakieś i koniec, kropka. Oczekuję  od Pana i żadna odpowiedz dzisiaj mnie nie  zadowoli. Oczekuję   od Pana odpowiedzi na piśmie”
 
- przypomniał, że mieszkańcy  ul. Łunawskiej wnioskowali o  selektywną zbiórkę odpadów, zapytał czy można tam ustawić dzwony.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosi przedmówcę o ten artykuł do wglądu. Stwierdził, że nie przypomina sobie, aby coś takiego podawał do prasy.  Jeżeli jest tam stwierdzenie, że radni pisali do Generalnej Dyrekcji,  to ani nie ma Pan pewności, że koniecznie ja to mówiłem, ani  nie wie Pan, czy to było o Panu. Stwierdził, że nie zamierza odpowiadać na tego rodzaju pytanie ani ustnie, ani na piśmie.
 
Radny p. Wrażen – stwierdził, że mieszkańcy wiedzą, że po ukazaniu się projektu przebudowy tego skrzyżowania tylko jeden jedyny radny, przepraszam, radny  Błażejewicz, Giżyński próbowaliśmy ten temat podnieść  cyt. „  ale w tym artykule pisze – jeden                       z radnych,  a  jaki radny tylko o tym mówił „
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że jest wielu radnych, którzy są zatroskani tym tematem jak chodźmy wcześniejszy Przewodniczący rady p. Piotrowski i o ile nie ma tam Pańskiego nazwiska  cyt. „nie zamierzam się do tego odnosić”
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie zamierzał urazić byłego Przewodniczącego Rady , ale posiada interpelację, którą kierował do Burmistrza i tam zapytanie było takie, jakie siły były zaangażowane w skrzyżowanie  na wysokości jednostki wojskowej, gdzie była sygnalizacja świetlna, a Pan  Burmistrz mi tam  odpisał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -  zasugerował zorganizowanie roboczego spotkania na temat tych skrzyżowań.
 
 
Ad. 16. Zakończenie    
                                                          
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady VIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
  Protokołowała:                                                                                 Przewodniczył
 
 
(-) Danuta Derebecka                                                                       (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (8 maja 2012)
Opublikował: Danuta Derebecka (8 maja 2012, 10:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1052

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij