Protokół z XV sesji z 31 stycznia 2012 r.


Protokół  nr  XV/2012
z XV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 31  stycznia 2012 r.
 
                                              
Sesja odbyła się dnia 31 stycznia  2012 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.10
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na  sesji było 15 radnych, co stanowi  100%.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 

Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji RM.
 
3. Informacja dotycząca planu zagospodarowania płyty Rynku.
 
4. Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok.
 
5. Sprawa uchylenia uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 roku.
 
6. Sprawa uchylenia uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 roku.
 
7. Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
 
8. Sprawa uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012-2018.
 
9. Sprawa wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
 
10.Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 17 listopada do  6 grudnia 2011 r.  przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z rekontroli dotyczącej realizacji wniosków z kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w czasie trwania V kadencji Rady Miasta w dniach 9 lutego do 31 października 2011 r.
        
12. Informacja z realizacji uchwał .
 
13. Interpelacje Radnych.
 
14. Wolne wnioski i informacje.
           
15. Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół  z   XIII  sesji Rady Miasta znajdował  się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XV sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 5 sprawy uchylenia uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 17 stycznia 2012 roku oraz w punkcie 6  sprawy uchylenia uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 17 stycznia 2012 roku.  Wyjaśnił, że na poprzedniej sesji przy uchwalaniu wymienionych uchwał wkradł się błąd, który spowodował nie zbilansowanie się budżetu. Dodał, że interpretacja prawna jest taka, że przyjęty budżet miasta oraz wieloletnia prognoza finansowa muszą być uchylone, a następnie ponownie rozpatrzone i przegłosowane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w konsekwencji wprowadzonej autopoprawki przez Przewodniczącego obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie 7 sprawy uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok oraz w punkcie 8 sprawy uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012-2018.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta zaproponowane zmiany do porządku obrad.
 
                   Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 12 radnych,                                         głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła zaproponowane zmiany w porządku obrad XV sesji Rady Miasta.
Przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.
 
 
 
 
 
Punkt 3.     Informacja dotycząca planu zagospodarowania płyty Rynku.
 
Prezes Fundacji Form i Kształtów p. Izabela Rutkowska – wyjaśniła, że Fundacja Form i Kształtów od dwóch lat prowadzi działania z młodzieżą dotyczące przestrzeni publicznej.  Przedstawiła „Raport z wyników warsztatów architektonicznych na Rynku Chełmińskim”  (Załącznik nr 2 do protokołu). Reasumując stwierdziła, że warsztaty miały charakter konsultacyjny i mogą posłużyć, jako podstawa do dalszych prac nad projektem przekształceń Rynku.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – podziękował p. Rutkowskiej  za przedstawiony materiał.
 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały wraz z projektem  Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok  (Załącznik nr 3 do protokołu).  Poinformował,  że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu Rady Miasta, gdzie udzielił wyjaśnień dotyczących programu. Przypomniał, że na sesji w dniu 17 stycznia br. podczas omawiania budżetu miasta na 2012 rok przesunięto kwotę 14 tys. zł. z paragrafu 421 – zakup usług i wyposażenia 2820 – dotacje przedmiotowe, które dotyczyły świetlic zewnętrznych. Propozycja przesunięcia kwoty 14 tys. zł. wynikała  z opinii Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i PO”.
Mówca wyjaśnił, że zaproponowane przesunięcie jest nie do przyjęcia, ponieważ zakup usług to opłaty za opinie dotyczące uzależnienia, zakup usług medycznych na rzecz osób po odbytym leczeniu lub osób współuzależnionych i Radni klubu przyjmując wyjaśnienia wyrazili zgodę, aby kwota 14 tys. zł. została uzupełniona z nadwyżki, jaka powstanie za 2011 rok, a będzie wynikała ze zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  
Informacja ta miała być przedstawiona podczas obrad XIV sesji, jednakże z uwagi na zgłoszony wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, nie było możliwości przedstawienia tych ustaleń. Dodał, że o ile Rada Miasta nie pozwoli na przesunięcie środków w wysokości co najmniej 14 tys. zł. do paragrafu 4210 to nie będzie można dofinansować profilaktyki szkolnej.  Poprosił, aby Rada Miasta przy omawianiu budżetu, cyt. „podjęła chociażby  słowna deklarację o tym, że przesunięcie i zwiększenie paragrafu 4210 nastąpi po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu”.
Poprosił o przyjęcie zaproponowanego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Budżetu  – Załącznik nr 4 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi Podinspektora ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który chciałby mieć pewność, że nie będzie uszczuplona pozycja w paragrafie 4210, jako Przewodniczący Komisji Budżetu stwierdził, w imieniu wszystkich radnych, że omówione przesunięcia zostały przez radnych zaakceptowane tzn. z jednej strony zwiększone środki na działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych, a z drugiej strony rezerwa, która zostanie ujawniona po sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, będzie przekazana na zapewnienie wszystkich  działań, które wynikają z Miejskiego Programu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w uzupełnieniu przedmówcy stwierdził, że „wolne środki” muszą być przeznaczone na profilaktykę.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów                                         przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/99/012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2012 rok. (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa uchylenia uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miasta  Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 roku.
 
Przewodniczący  Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały o zatwierdzeniu budżetu miasta na 2012 rok (Załącznik nr 7 do protokołu).    Dodał, że w przyjętej uchwale budżetowej nie bilansują się wydatki i dochody, w związku z czym musi ona być uchylona.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt  uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                              Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych                                            nie było, przy 5 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/100/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/97/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 roku. (Załącznik Nr 8 do protokołu).
 
 


Punkt 6.     Sprawa uchylenia uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Miasta Chełmna  z dnia 17 stycznia 2012 roku.
 
Przewodniczący  Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały dotyczący uchylenia przyjętej na poprzedniej sesji Rady Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 9 do protokołu).
W związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, głosów                                        przeciwnych nie było, przy 5 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/101/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 17 stycznia 2012 roku. (Załącznik Nr 10 do protokołu).
 
 


 
Punkt 7.     Sprawa uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska prosząc o przyjęcie uchwały zatwierdzającej budżet miasta na 2012 rok (Załącznik nr 11 do protokołu) przypomniała, że projekt budżetu został radnym dostarczony w dniu 15 listopada 2011 roku w związku z czym konieczne było wprowadzenie autopoprawek. Dodała, że autopoprawka (Załącznik nr 12 do protokołu) została wypracowana wspólnie przez wszystkich radnych  na posiedzeniach Klubów Radnych. Stwierdziła, że dokładnie zostały przeanalizowane wszystkie zmiany, zarówno dotyczące zmniejszenia wydatków, jak i wprowadzenia nowych inwestycji.   W wyniku zmian zostały wprowadzone zadania unijne, na które jest zapewnienie pozyskania środków i będą wydatki z tym związane.  Na skutek wprowadzonych zmian zarówno dochody, jak i wydatki  zwiększają się o kwotę 2.080.647 zł., natomiast deficyt nie ulega zmianie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że środki na pokrycie wkładu własnego przy budowie „Orlika” w kwocie 376 tys. zł. zostaną wprowadzone po sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. tj. w m-cu kwietniu br.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska poinformowała o dwóch planach nierozerwalnie związanych z budżetem miasta tj. plan wydatków Zakładu Administracyjnego „OJAR” – Załącznik nr 13 do protokołu), gdzie w stosunku do planu pierwotnego zwiększa się dochody o 70 tys. zł., które będą uzyskane z niewykorzystanych środków z ubiegłego roku i proponuje się przeznaczenie tej kwoty na zwiększenie wydatków na remonty elektryczne, dekarskie i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych. Kolejna zmiana dotyczy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  (Załącznik nr 14 do protokołu), gdzie Dyrektor poprosił  o zwiększenie dochodów ze sprzedaży usług o kwotę 174.740 zł. i  przeznaczenie ich  na następujące wydatki:  2% zwiększenie składki na ZUS w związku z nowelizacja ustawy od dnia 1 lutego br., na wzrost wynagrodzeń pracowników na 37 etatów o 250 zł./etat.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przypomniał, że do pierwotnego projektu budżetu były trzy opinie i poprosił autorów tych opinii o wypowiedzenie, czy podtrzymują ich treść.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Jurczak – w związku z uzgodnieniami podczas posiedzeń Komisji, w wyniku których radni otrzymali „Zmiany do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2012 rok” oraz w związku z dodatkowymi informacji przekazanymi przez Skarbnika Miasta  i przez Burmistrza Miasta stwierdził, że  Komisja Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie opiniuje przedstawioną propozycję budżetu na 2012 rok.
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” p. Wrażeń – poinformował, że Klub Radnych po analizie materiałów przekazanych przez Skarbnika Miasta pozytywnie opiniuje zaproponowany budżet na 2012 rok i wycofuje opinię do projektu budżetu przedstawianą na sesji w dniu 17 stycznia br.
 
Przewodniczący Klubu Radnych „Przyszłość Chełmna” i Sojusz Lewicy Demokratycznej p. Stachewicz – w imieniu Radnych Klubu podtrzymał dotychczasową opinię, o treści:
         „Klub Radnych Przyszłość Chełmna i Sojusz Lewicy Demokratycznej po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2012 rok, przedstawionego przez Burmistrza Miasta oraz po przeprowadzonych dyskusjach w pełni popiera zawarte propozycje zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W związku z koniecznością pokrycia wydatków ujawnionych po analizie projektu budżetu propozycje ich sfinansowania zostaną przedstawione na sesji, na której budżet będzie przedmiotem obrad.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami przedstawionymi przez Skarbnika Miasta.
 
                              Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                                          i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/102/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2012. (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
 
 


Punkt 8.     Sprawa uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012-2018.
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
                                Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                                           i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/103/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2012 – 2018.  (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta do omawianego projektu uchwały, i tak:
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 19 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 20 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                                     Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów                                                przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/104/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna.  (Załącznik nr 21 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 17 listopada do 6 grudnia 2011 r.  przez  Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 23 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 3.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów                                         przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/105/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 17 listopada do 6 grudnia 2011 r.  przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta   Chełmna.
 (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
 
 


Punkt   11.   Sprawa  przyjęcia   sprawozdania   z  rekontroli dotyczącej realizacji wniosków        z kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w czasie trwania V kadencji Rady Miasta   w dniach 9 lutego do 31 października 2011 r.
        
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 25 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony  w druku nr 4.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów                                         przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/106/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia   sprawozdania   z  rekontroli dotyczącej realizacji    wniosków  z kontroli  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w czasie trwania V kadencji Rady Miasta                 w dniach 9 lutego do 31 października 2011 r.  (Załącznik nr  26  do protokołu).
 
 
 
Punkt 12.   Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski przypomniał, że na poprzedniej sesji w dniu 17 stycznia br. Rada Miasta podjęła cztery uchwały, i tak:
 
-        Uchwała Nr XIV/95/2012 zmieniająca uchwałę  nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.
 
-        Uchwała Nr XIV/96/2012 w sprawie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec projektu zniesienia Sądu Rejonowego w Chełmnie.
 
oraz Uchwały, które w dniu dzisiejszym zostały uchylone tj.
-        Uchwała Nr XIV/97/2012 w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.
-      Uchwała Nr XIV/98/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018.
Punkt 13.   Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
 
 
 
Punkt 14.   Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poinformował, że Referat Mienia Komunalnego złożył Sprawozdanie z wykonanych zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna w przedmiocie sprzedaży lokali w IV kwartale 2011roku, które znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta (Załącznik nr 27 do protokołu).
Następnie odczytał pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmnie dotyczące podziękowań za szybką reakcję na apel związany z planami likwidacji Sądu Rejonowego w Chełmnie (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
Radny p. Stachewicz – wyraził zadowolenie z przebiegu obrad i dodał, cyt. „Bardzo mnie cieszy refleksja, jaką przeszła grupa radnych z przeciwnego nam obozu. Mam nadzieję, że refleksji dokonał też Pan Przewodniczący, który manipulując głosowaniem doprowadził do ośmieszenia zarówno Rady Miasta, jak i radnych, bo taka jest prawda. Jesteśmy jedyną gminą, która w ostatnim rzucie przyjmuje budżet, jesteśmy jedyną gminą, która podważone miała podjęcie decyzji, mimo, że my poprzednio prosiliśmy o rozwagę, to grupa radnych z PO i tak dalej i tak dalej etc. nie chciała tego słuchać łącznie z Panem Przewodniczącym Rady Miasta. Cieszy nas efekt dojrzałości do podjęcia  decyzji. Chciałbym poinformować, że po spotkaniach z Panem Burmistrzem podjęliśmy, jako grupa Radnych decyzję o poważnym potraktowaniu mieszkańców ulicy Ustronie, ponieważ propozycja, jaka była ze strony przeciwnego nam obozu doprowadzałaby do paranoicznych sytuacji, gdzie wydatkowane z miasta pieniądze uległyby zmarnowaniu. Ta kwota, którą Klub Radnych, przeciwnych nam, chciał przekazać na inwestycje, po prostu po jakimś czasie, przy pierwszej, lepszej ulewie byłaby zmarnowana. Dlatego też, rozmawiając z Panem Burmistrzem wnioskowaliśmy o to i mam nadzieję, że tak będziemy w przyszłości podchodzili do spraw inwestycyjnych, żeby kompleksowo inwestycje wykonać, przynajmniej na takim etapie, aby jedna lub dwie warstwy, jakie tam będą położone łącznie z podbudową, dały pewność rozwiązania problemu, a nie załatania go do pierwszych poważnych ulew. A zatem dziękujemy Panu Burmistrzowi za to, że to zostało uwzględnione i myślimy, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom, bardzo się cieszymy, że tak się to zakończyło. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć to, co mówiłem na ostatnie sesji, że większość to nie zawsze jest demokratyczne rozwiązanie w  głosowaniach, mam nadzieję, że ta zaszłość, która nastąpiła i to spięcie, które doprowadziło do takiego niefortunnego rozwiązania, nauczy nas wszystkich rozsądnego podejścia.”
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wystąpienia przedmówcy podziękował za zauważenie problemu mieszkańców Ustronia. Dodał, cyt. „Przyszłość – z tego Klubu Radni pytali się, jak żeśmy próbowali wprowadzać Ustronie – ilu tam ludzi mieszka, nie Panie Dzikowski -  czy dla dwóch ludzi opłaca się robić taką inwestycję drogą, są protokoły, zachęcam do protokołu. Panie Stachewicz – kompromis, który żeśmy uzyskali nas zadawala, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik zadawala, dobrze, że Pana nie było przy wypracowaniu tego kompromisu, dziękuję.”
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do sprawy zaproponowanej inwestycji na ulicy Ustronie stwierdził, że można budować  każdą część miasta, ale ta również jest godna zauważenia. Dodał, że kompromis o którym mówił radny p. Wrażeń był z dwóch stron i stwierdził, że pierwsza propozycja zmian zaproponowana przez  Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platformy Obywatelskiej” mogła tylko wystarczyć na rozpoczęcie prac na ulicy Ustronie,  a obecna propozycja jest konkretnym działaniem. Reasumując stwierdził, cyt. „dobry gospodarz działa tak, aby nie rozpoczynać czegoś, co  może być potem zniszczone, tylko żeby naprawdę kompleksowo coś zrobić”.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przypomniał, że na ostatniej sesji było dużo ”polityki”, natomiast kompromis polega na ustąpieniu zarówno przez jedną, jak i przez drugą stronę.  Budżet miasta przyjęty w dniu dzisiejszym był wynikiem kompromisu i należy pamiętać, że jest on pierwotny  i z pewnością w trakcie roku budżetowego będą dokonywane korekty. Wyraził zadowolenie, ze zostanie wykonana ulica Ustronie, ponieważ była ona w planach łącznie z Kolonią Wilsona i ulicą Prostą. Przypomniał, że do wykonania pozostały takie ulice jak: Wybudowanie, Wiklinowa, część ulicy Dworzyska.
 
Radny p. Kordowski – wyraził podziękowania p. Magdalenie Ludwikowskiej – Kierownikowi Referatu Oświaty i Promocji za wsparcie inicjatywy szefa Centrum Handlowego „Kaszuby”  z  Wejherowa, gdzie miasto Chełmno przez dwa tygodnie będzie promowane i dzięki temu znaczna ilość osób będzie mogła je poznać.
Następnie poinformował o pracach nad stworzeniem tzw. „skrzynki pilotażowej”, która byłaby zamontowana na stacjach benzynowych i promowałaby nasze miasto. 
Nadmienił, że utrzymuje stały kontakt z ekipą telewizyjną programu „Było, nie minęło”. Dodał, że oglądalność tego programu jest bardzo duża  i po emisji dwóch programów z pewnością około miliona osób obejrzało miasto za pośrednictwem TVP Info  i  internetu.
 
Radny p. Jurczak – uznał, że wypracowanie kompromisu dotyczącego uchwalenia budżetu świadczy o dojrzałości  tych, którzy doprowadzili do jego wypracowania. Świadczy o tym fakt, że o ile rozpoczyna się jakieś zadanie należy je wykonać w całości, jako przykład podał chodnik na ulicy Brzoskwiniowej oraz  parking i chodniki na Osiedlu Raszei.  
Zwrócił uwagę, że z przyjętego kompromisu jest zadowolona jedna i druga strona, zdaniem mówcy podejmowanie jakichkolwiek działań powinno przyczyniać się do zadowolenia mieszkańców, których radni są reprezentantami.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował, za uchwalenie budżetu miasta, za realizację którego jest odpowiedzialny mówca. Wraził zadowolenie, że po raz pierwszy od dziesięciu lat budżet miasta został uchwalony jednomyślnie. Dodał, że organ wykonawczy może proponować korekty w budżecie miasta, które Rada Miasta może przyjąć lub nie. Dodał, że Rada Miasta nie może ingerować lub rozszerzać propozycji zgłaszanych przez Burmistrza Miasta, bez jego zgody, dlatego też nieodzowny jest kompromis. 
Nawiązując do planów promowania miasta poinformował, że kolejnym etapem będzie informacja o Chełmnie ukazująca się przez miesiąc w porcie lotniczym  w Bydgoszczy.
 
 
 
Punkt 15.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XV sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
           Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
           (M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (9 marca 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (9 marca 2012, 10:03:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij