Protokół Nr XIII/2011 z dnia 28.12.2011


Protokół  nr  XIII/2011
z XIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28  grudnia 2011 r.
 
                                            

Sesja odbyła się dnia 28 grudnia  2011 roku i trwała od godziny 1300 do godz. 1584530
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi  93,3%.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 

Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji RM.
 
3. Informacja Centrum Rozwoju PROGRES na temat ewentualnego zagospodarowania  Ośrodka    Wypoczynkowego   nad Jeziorem  Starogrodzkim.
         
4. Sprawa uchylenia uchwały Nr V/31/2011 Rady Miasta Chełmna  z dnia 22 lutego 2011 roku.
 
5. Sprawa uchylenia uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miasta Chełmna  z   dnia  29 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 położonej w Chełmnie przy ul. ul. Wiklinowej.
 
6. Sprawa uchylenia uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku.
 
7. Sprawa uchylenia uchwały Nr XLV/252/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2011 roku.
 
8. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2012 rok.                  
 
9. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2012 rok.                      
 
10. Sprawa   zatwierdzenia  planu pracy Komisji   Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna  na 2012 rok.                        
 
11. Sprawa zmiany uchwały nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru   odpadów   komunalnych    z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
12. Sprawa   zmiany    uchwały   w   sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011.
 
13. Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018.
 
14. Informacja z realizacji uchwał.
 
15. Interpelacje Radnych.
 
16. Wolne wnioski i informacje.
                                                                                                                                                            
17. Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę i zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokoły z  XI i XII  sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów,
w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XI i XII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XIII  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XIII sesji został przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.  W związku z brakiem propozycji zmian w porządku obrad przystąpił do jego realizacji.             
 
 
 
 
Punkt 3. Informacja Centrum Rozwoju PROGRES na temat ewentualnego zagospodarowania   Ośrodka    Wypoczynkowego   nad Jeziorem Starogrodzkim.
 
Przedstawiciel Centrum Rozwoju PROGRES p. Maciej Kowalski – przedstawiając ofertę firmy PROGRES wyjaśnił, że posiadają uprawnienia do zagospodarowania ośrodka. Dodał, że od 6 lat znajdują się na terenie miasta i pozyskali na rzecz miasta różnego rodzaju dotacje na kwotę około 3 mln. zł. Organizacja w ramach krajowego systemu usług prowadzi punkt konsultacyjny, który zapewnia bezpłatna obsługę klientów.  Obecnie w kraju jest 98 punktów,  a na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego jest 5 takich punktów. Wszystkie usługi są rejestrowane i weryfikowane. Zakres usług jest bardzo szeroki i wiąże się z rozpoczęciem prowadzenia działalności. Centrum Rozwoju PROGRES chciałoby przejąć Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim ponieważ, na terenie Tucholi prowadzi projekt do którego pozyskało budynek, który od 10 lat był pusty, a obecnie ze środków projektów został wyremontowany i wyposażony. Zaplanowano stworzenie Centrum Aktywności Zawodowej. Jednocześni zaplanowano, aby ze środków, jakie będą dostępne w przyszłym roku spróbować stworzyć podobny obiekty nad Jeziorem Starogrodzkim. Dodał, że o ile pomysł zostanie zaakceptowany to będą zatrudniane osoby z miasta. W ramach dostępnych środków zaplanowano pozyskanie środków na wyremontowanie i dostosowanie całego terenu do stworzenia warunków na siedzibę inkubatora przedsiębiorczości.  Reasumując stwierdził, że Centrum Rozwoju Progres jest przygotowane kadrowo, ma duże doświadczenie  we współpracy z miastem i jest stosowna okazja, aby zmienić teren Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim i zaoferować pracę oraz firmą lepsze warunki do startu i do prowadzenia swojej działalności.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie, czy Centrum Rozwoju  chce przejąć cały obiekt oraz czy miasto będzie musiało partycypować w kosztach.
 
Pan Kowalski – jesteśmy przygotowani do przejęcia całości lub części, ale nie może to być drobny fragment ośrodka. Dodał, że do czasu pozyskania środków, finansowanie w takiej wysokości, jak obecnie otrzymuje fundacja będzie satysfakcjonujące.     
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – wyjaśnił, że jest przedstawiana propozycja, natomiast to, czy zostanie ona zrealizowana będzie uzależnione od Rady Miasta oraz od pewnych rozwiązań prawnych.
 
Radny p. Jurczak – z wypowiedzi Pana Kowalskiego wynika, że funkcja Ośrodka zostanie zachowana i zakres obecnie proponowanych usług zostanie poszerzony. Stwierdził, że przedstawiona informacja jest dobrym wstępem do współpracy.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do obiektu, jaki powstał w Tucholi poprosił o wyjaśnienie, czy radni mogą ten obiekt obejrzeć.
 
Pan Kowalski – potwierdził, że obiekt w Tucholi można obejrzeć.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – podziewał p. Kowalskiemu za przedstawioną ofertę.
 
 
 
 
 
Punkt 4. Sprawa uchylenia uchwały Nr V/31/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 roku.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Kierownika Referatu Mienia Komunalnego stwierdził, cyt. „czy tak mało mamy działek, że tylko do określonych działek uchylamy….”  Ponadto poprosił o informację, cyt.  „ile mamy działek do sprzedaży?”
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – odpowiadając przedmówcy przypomniała, że na przedostatniej sesji również była jedna uchwała dotycząca uchylenia działki. Dodała, że są uchwały, które dotyczą uchylenia poszczególnych uchwał. Wyjaśniła, że na przedstawione działki zostały wyczerpane wszystkie procedury tzn. były przeprowadzone dwa lub trzy przetargi. Przetargi były przeprowadzone w oparciu o wycenę rzeczoznawcy, która jest ważna 12 miesięcy i w związku z tym uchwały muszą być uchylone, ponieważ procedury przetargowe muszą być rozpoczęte od nowa.
Poinformowała, że w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć, ile działek może być przeznaczonych do zbycia.  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/86/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/31/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 roku. (Załącznik nr 3 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa uchylenia uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia  29 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 położonej w Chełmnie przy ul. ul. Wiklinowej.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 4 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/87/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia  29 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 położonej w Chełmnie przy  ul. Wiklinowej  (Załącznik Nr 5 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 6.Sprawa uchylenia uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/88/2011 Rady Miasta Chełmna  z  dnia  28  grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku. (Załącznik Nr 7 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 7. Sprawa uchylenia uchwały Nr XLV/252/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2011 roku.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przestawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 8 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/89/2011 Rady Miasta  Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/252/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2011 roku (Załącznik Nr 9 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 8. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2012 rok.                         
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z planem pracy Komisji (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania  Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/90/2011 Rady  Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2012 rok (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa  Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2012 rok.                     
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały wraz z planem pracy Komisji (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/91/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2012 rok (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 10.  Sprawa    zatwierdzenia   planu   pracy   Komisji   Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna  na 2012 rok.          
            
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki    Społecznej    i Ochrony Środowiska p. Piotrowski – przedstawił projekt   uchwały wraz z planem pracy Komisji (Załącznik nr 14 do     protokołu).
 
Przewodniczący obrad p Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/92/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2012 rok        (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa zmiany uchwały nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że są dwie propozycje: jedna Prezesa ZUM, a druga Wydziału Gospodarki Miejskiej UM. Mówca dokonał swoich obliczeń na podstawie typowej rodziny Państwa Kowalskich, którzy mają pojemnik 120 litrów, który 4,3 razy w ciągu miesiąca zostaje opróżniony. Wyliczone koszty na podstawie danych z Urzędu Miasta są wartością brutto i tak w ciągu roku taka przykładowa rodzina zapłaci Firmie ZUM za odbiór śmieci 472,56 zł., natomiast  po przeliczeniu na kilogramy, jeżeli ZUM nie segregowałby odpadów, tylko po nowej cenie przekazałby bezpośrednio na składowisko, zapłaciłby 200,95 zł.
W związku z przedstawionymi wyliczeniami różnica wynosiłaby 271,61 zł. W kolejnym   przykładzie mówca założył, że śmieci są wywożone na linię segregacyjną  i   40%   zostaje  odzyskanych, czyli 75% trafia, jako odpady  posegregowane na składowisko i wówczas kwota jaką płaci mieszkaniec jest taka sama, natomiast ZUM zapłaciłby 114,34 zł. Stwierdził, że zarówno  w jednym, jak i w drugim przypadku widać zysk. Przypomniał, że na jednej                z poprzednich sesji Rady Miasta pracownicy Urzędu Miasta wyliczyli, że z linii segregacyjnej   jest  zysk ze sprzedaży surowców odzyskanych,  wyliczono około  ½ miliona zysku z opłaty marszałkowskiej, w związku z tym wyraził   zdziwienie,  że   należy podnieść opłaty dla mieszkańców. Zwracając się do Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej poprosił o informację na temat sprawozdań z działalności ZUM i o wyjaśnienie, dlaczego takie sprawozdanie nie zostało dołączone do projektu uchwały.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – sprawozdania ZUM są dostarczone do Urzędu Miasta, jednakże zgodnie z opinią radcy prawnego,  nie mogą one być upublicznione.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „jak nie wolno upubliczniać, to nam nic nie wolno na ten temat mówić i robić.” Zwracając się do Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej stwierdził,  że załączona tabela  wskazuje, ile mieszkańcy płacą za wywóz danego pojemnika.  Dodał, że wywóz 60 litrowego pojemnika kosztuje 19,69 zł., a mówca płaci zupełnie inne rachunki do ZUM i poprosił o wyjaśnienie.  
 
P. Grzeszczak – odpowiadając przedmówcy na temat wysokości ponoszonej opłaty wyjaśniła, że opłata uwzględnia koszt eksploatacji pojemnika, który jest własnością ZUM. Dodała, że ustawowo są dopuszczone dwie możliwości; może właściciel posesji zakupić pojemnik i sam dbać o jego mycie i dezynfekcję i wówczas płaci tylko za odbiór. W przypadku firmy ZUM są zaproponowane pojemniki, które są wyszczególnione w cenniku. Dodała, że ceny podane w załączonej tabeli nie obejmują eksploatacji pojemnika.
 
P. Janas – przypomniał, że w chwili przejęcia od miasta obowiązku wybudowania sortowni została podpisana określona umowa zawierająca szereg zapisów, między innymi taki, że ze wzrostem kosztów będzie możliwe podnoszenie cen za zbierane odpady. Na takiej podstawie był wykalkulowany cały biznes plan inwestycji. Sytuacja się zmieniła, ponieważ o 44% została podniesiona cena za zbieranie odpadów, wzrosły inne koszty m. in. inflacja, a od trzech lat maksymalna cena 1 m3 odpadów nie była waloryzowana. Obecnie wpływ wzrostu cen za składowanie odpadów na funkcjonowanie tej inwestycji jest taki, że koszty związane ze składowanie rosną o 20%. Stwierdził, że sytuacja ZUM jest dramatyczna i dlatego  został złożony wniosek o podniesienie ceny o 20%. Odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Wrażenia stwierdził, że podana cena 19,69 zł.  dotyczy wywozu z pojemnika 60 l. i jest to cena netto, do tego należy dodać 8% VAT –u i koszt eksploatacji pojemnika. Uwzględniając konkurencję na rynku ceny nie mogą być wygórowane, ale muszą zapewnić utrzymanie spółki.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Prezesa ZUM poprosił o ustosunkowanie się do podanych przez pracowników UM zysków, o których mówca wspominał tj. ½ mln. zł. z opłaty marszałkowskiej oraz zysk ze sprzedaży surowców wtórnych.
 
Prezes ZUM p. Janas – poinformował, że sortownia odpadów pracuje od 1,5 miesiąca i na tej podstawie można było dokonać oceny. Na dzień dzisiejszy odzyskujemy to, co jest sens odzyskać i sprzedać. Do 21 bm. 4,61% odpadów, a około 90% odpadów jest składowanych. Spółka ponosi koszty przekazania odpadów tj. około 50% przekazywanych jest na kompostownię. Nie ma instalacji, która by odsortowywała więcej niż 10 % odpadów. Po przystosowaniu składowanej frakcji na paliwo alternatywne można by około 30% nie składować, jednakże w pobliżu nie ma firmy, która przyjęłaby materiał.  Koszty transportu równałyby się z kosztami składowania i dlatego nie jest to wykonywane.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy śmieci biodegradalne  są liczone w ramach wspomnianych 5% odzysku, czy poza.
 
Prezes ZUM p. Janas – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że odpady ulegające biodegradacji nie wchodzą w masę odpadów odzyskanych.
 
Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę, że wspomniano, iż w ostatnich trzech latach nie było zmiany cen za przyjmowanie odpadów na składowisku,  a zdaniem mówcy nie jest to zgodne z prawdą. Stwierdził, że nie można porównywać aktualnej sytuacji z tym co było 3 lata temu, ponieważ nastąpiły zmiany na Składowisku Odpadów Komunalnych i sytuacja wymaga oceny od podstaw, biorąc pod uwagę aktualną sytuację tzn. zmniejszone ilości odpadów trafiających do niecki, a jednocześnie odzysk odpadów. Dodał, że zmiany te wynikają ze zmiany przepisów, które należy wziąć pod uwagę. Zdaniem mówcy trudno będzie podczas dzisiejszej sesji przyjąć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. Stwierdził, że sytuacja wymaga dokładniejszego przeanalizowania po to, aby podjąć decyzję, bez szkody dla żadnej ze stron.
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Prezesa ZUM wyraził zdziwienie, że segregatornia jest w stanie odzyskać tylko około 5% odpadów. Poprosił  o wymienienie grup odpadów, jakie są segregowane. Nawiązując do wypowiedzi radnego Giżyńskiego, który uznał, że pozostaje połowa kwoty, jako zysk z opłat ponoszonych przez mieszkańców. Dodał, że ZUM odbiera materiał częściowo posegregowany i poprosił o uzasadnienie 5% odzyskiwanych odpadów.
 
Prezes ZUM p. Janas – przypomniał, że przyjął od Urzędu Miasta budowę instalacji, która miała kosztować budżet miasta kilka milionów złotych. Spółka ZUM poniosła koszty w wysokości 9,5 mln. zł. Dodał, że od Nowego Roku zmieniają się przepisy i nie będzie można wywozić zmieszanych odpadów na składowisko, odpady muszą być segregowane. Za odzyskiwane 5% Spółka otrzymuje środki finansowe, natomiast całkowity odzysk jest około 55 – 56%, ponieważ ponad 50% odpadów jest przekazywanych do kompostowania. Poinformował, że jedyna kompostownia w regionie to kompostownia w Sulnówku, gdzie cena przyjęcia odpadów do kompostowania będzie znacznie wyższa, aniżeli wartość składowania odpadów posortowniczych. Poinformował, że posiada decyzję na uruchomienie dla powiatu kompostowni, natomiast w obecnej sytuacji nie ma możliwości, aby Spółka zdecydowała się na jej postawienie. Może być taka sytuacja, że za 1,5 roku będą znacznie wyższe ceny za przyjmowanie odpadów, ponieważ instalacje do przetwarzania odpadów kosztują i wszędzie gdzie one są, koszty są wyższe.
 
Radny p. Stachewicz – wyraził zadowolenie, że odzyskiwane odpady to powyżej 50%, a upłynnienie około 5% odzyskanych odpadów zdaniem mówcy wiąże się z tym, że instalacja do sortowania odpadów dopiero zaczęła funkcjonować. Dodał, że instalacje są po to budowane, aby z odzysku w części spłacać koszty tej budowy. Zasugerował, że Prezes ZUM próbuje wymusić na Radzie Miasta drastyczną podwyżkę cen, co jest przykładem na to, jak nie należy działać. Działając na korzyść mieszkańców nie podnosimy podatków lub cen, a później za kilka lat, przy obowiązującej inflacji trzeba dokonać „szokowej terapii”. Zwrócił uwagę, że należy się zastanowić, czy wolne podnoszenie obciążeń jest właściwe, ponieważ później trzeba działać radykalnie. Dodał, że nie można przyjmować, że będzie sprzedawanych 5% odzyskanych odpadów,  a należy dążyć, aby procent ten był dużo wyższy.
 
Radny p. Giżyński – nawiązał do wypowiedzi Prezesa ZUM z dnia 29 sierpnia 2009 roku dla Gazety Pomorskiej, cyt. „I tak zbuduję sortownię, jestem w szoku, zamiast wydawać pieniądze na chodniki i ulice, radni wydadzą je na budowę drugiej linii sortowniczej, bo ja moją zbuduję, choć to się odwleka. Miasto mogło ją mieć, nie wydając grosza. Zrobiłbym ją taniej, zaoszczędził  na opłatach marszałkowskich i nie musiałbym podwyższać cen odbioru odpadów   w mieście.”  Dodał, że obecnie Prezes ZUM twierdzi inaczej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że zmieniły się przepisy i na składowisko odpadów nie mogą trafić odpady, który nie przeszły przez linię segregacyjną.  Na dzień dzisiejszy jedynym monopolistą będzie kompostownia w Sulnówku i miasto musi się od tego uniezależnić. Dodał, że ZUM otrzymał pozwolenie na wykonanie kompostowni na 4 tys. ton  odpadów i to jest za mało  i musi  być rozbudowane. Jeżeli w Sulnówku będzie jedyna kompostownia to będzie to monopolista i może być konieczność wielokrotnego podwyższenia przyjmowania cen odpadów.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się  do Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej stwierdził, że od ponad dwudziestu lat płaci dzierżawę za pojemnik na odpady i mówca sam ten pojemnik czyści. Przypomniał, że na XI sesji Rady Miasta Prezes ZUM  określił, że na temat sytuacji ekonomicznej będzie mógł wypowiedzieć się po I kwartale 2012 roku, a obecnie już zaproponowano podwyższenie cen.  Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zabrakło informacji, że miasto przejmie koszty administracyjne ZUM.  
 
Prezes ZUM p. Janas – odpowiadając radnemu p. Stachewiczowi na temat odzyskiwania 5% odpadów, które udaje się sprzedać wyjaśnił, że jest odzyskiwana taka ilość materiału, ponieważ taka może być sprzedana. Dodał, że 10% to jest maksymalny odzysk na sortowniach w wielkich miastach, gdzie struktura odpadów jest zupełnie inna tzn. jest więcej opakowań, więcej czystej frakcji, aniżeli u nas. Obecnie za tonę odpadów z odzysku otrzymujemy około 660 zł.  5% razy około 900 ton miesięcznie to jest dochód, który pokrywa koszty pracy. Odnosząc się do wypowiedzi w prasie cytowanej przez radnego p. Giżyńskiego wyjaśnił, że przed kilkoma laty była zupełnie inna sytuacja. Sortownia miała powstać na terenie ZUM z mniejszą instalacją dostosowaną do tych odpadów, które są zbierane. Koszty kalkulowane w 2009 roku były wyliczone na podstawie ofert, jakie posiadał ZUM na budowę sortowni oraz na urządzenia. Podkreślił, że ceny wzrosły, ponieważ wszyscy budują sortownie.
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał, że w swojej wypowiedzi mówił o odpadach segregowanych przez mieszkańców, które stanowią dużą ilość odpadów i jest to „czysty zysk”. Zdaniem mówcy 5% odzysku nie jest satysfakcjonujące, ponieważ takie instalacje posiadają dużo wyższe wskaźniki procentowe odzysku. Dodał, że uzasadniony wskaźnik wzrostu cen byłby wówczas, gdyby miały być dalsze inwestycje, które pozwolą na kompleksową segregację odpadów. Powstanie kompostowni dałoby szansę dla Składowiska Odpadów na zaistnienie, jako regionalny odbiorca, na czym można by zarobić. Zdaniem mówcy uzasadnianie wzrostu cen tak niskim odzyskiem jest nieekonomiczne i nieuzasadnione rzeczywistością.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie, czy podwyżka związana jest  z dalszymi inwestycjami, ponieważ z uzasadnienia wynika, że wzrastają koszty, a z wypowiedzi Burmistrza Miasta wynika, że podwyżka ma być dlatego, że dalej linia segregacyjna ma się rozwijać.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że ZUM składał wniosek o 89,30 zł./ 1m2 natomiast radni otrzymali projekt uchwały zawierający znacznie niższe kwoty tj. 80,63 zł./1m2. Urząd Miasta podszedł do wniosku Prezesa ZUM rygorystycznie przedstawiając kwotę niższą, aniżeli we wniosku ZUM, co oznacza, że jest to podwyżka zminimalizowana.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Szuster – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi na temat zwiększonego zatrudnienia w Urzędzie Miasta przypomniał, że w miesiącu wrześniu br. odbyło się spotkanie całej Rady Miasta, na którym omówiono, że zmiana przepisów ustawowych ceduje wszystkie obowiązki na gminę, która ma obowiązek odebrania wszystkich odpadów. W związku ze zmianami, Urząd Miasta przewidział konieczność zatrudnienia około 3 osób, ponieważ będzie konieczność robienia deklaracji, windykacji oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
 
                                                                                              - Po przerwie -
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejeiwcz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radny p. Wrażeń – odnosząc się do wypowiedzi Kierownika Wydziału stwierdził, że w związku ze zmianą przepisów miasto poniesie większe koszty,  a ZUM na tym zyska. Przypomniał, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie  -  ile lat trwa dzierżawa pojemnika. Dodał, że należy ustalić, jak długo może być dzierżawiony pojemnik i dodał, ze nigdy nie widział, aby pojemnik był umyty.
Nawiązując do tematu selektywnej zbiórki odpadów przypomniał, że miasto w roku bieżącym zakupiło „dzwony” za 20 tys. zł. Dodał, że na terenie miasta w 2010 roku było takich dzwonów: tworzywa sztuczne – 70 szt., papier -35 szt., szkło – 55 szt.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że niezasadne jest zadawanie pytań na temat dzierżawy pojemnika oraz jego mycia Kierownikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej, ponieważ w tym zakresie mieszkańcy zawierają umowy z ZUM, a nie z Urzędem Miasta.
Nawiązując do sprawy kosztów przypomniał, że w umowie podpisanej pomiędzy miastem a Zakładem Usług Miejskich jest klauzula, z której wynika, że Urząd Miasta przy zmianie ustawy nie będzie podnosił wszystkich kosztów,  a część etatów, które funkcjonują na Składowisku będzie przejęta przez ZUM. Dodał, że na dzień dzisiejszy najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby przekazanie wysypiska do ZUM.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że „polityka śmieciowa” jest prowadzona dorywczo i dopiero zmiany w ustawie powodują jakieś poczynania. Dodał, że być może przed kilku laty zapadły błędne decyzje na temat budowy wysypiska, ponieważ można było połączyć budowę dla dwóch sąsiadujących miast. Nawiązując do wypowiedzi Prezesa ZUM stwierdził, że nie jest przekonany do argumentacji, że przy budowie segregatorni i po jej uruchomieniu, całe koszty działania mają ponieść mieszkańcy. Zdaniem mówcy część zobowiązań musi pokryć mieszkaniec miasta, ale nie w całości, duża część powinna być spłacana z odzyskanych odpadów. Bardziej przekonującym uzasadnieniem dla podwyższenia cen byłaby dalsza inwestycja tj. kompostownia. Nie wiadomo, czy budowa kompostownika byłaby opłacalna, czy lepiej korzystać z kompostowni w Sulnówku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy kosztów przewidzianych przy budowie kompostowni w Świeciu poinformował, że dla miasta jest to kwota 1.500.000 zł.  Dodatkowo należy doliczyć  koszty, które będą przypadały na gminy, proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Można rozważyć możliwość budowy kompostowni.
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – odpowiadając radnemu  p. Wrażeniowi na temat kosztów eksploatacji pojemnika przypomniała, że radny sam zawierał umowę z odbiorcą odpadów komunalnych i dodała, że na terenie Chełmna jest kilku odbiorców. Ponadto istnieje możliwość zakupu pojemnika na odpady i wówczas nie płaci się kosztów dzierżawy.                                                         
Przypomniała, że górna stawka opłat będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców,  a jej nie podwyższenie może stworzyć barierę dla innych firm, które wchodzą na rynek. Stwierdziła, że zaproponowana w projekcie uchwały wysokość górnych stawek jest najbardziej obiektywna i nie pozwoli na zawyżenie opłaty w sposób wykraczający poza koszty innych firm. Dodała, że wszystkie koszty związane z odbiorem odpadów z dzwonów ponoszą firmy odbierające te odpady.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że dyskusja na temat górnych stawek trwa już bardzo długo i zasugerował, aby radni wypowiadając swoje opinie posłuchali tego, co mówią inni.  Nawiązał do wypowiedzi radnego p. Stachewicza, który zwrócił uwagę, że nie jest korzystne, że przez kilka lat utrzymuje się ten sam poziom cen, ponieważ dochodzimy do sytuacji szokowej. Dodał, że Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na istotną  sprawę, a mianowicie na fakt, że projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej i zaproponowano stawkę o wiele niższą, aniżeli wnioskowana przez ZUM. Popierając wypowiedź p. Grzeszczak zaproponował przyjęcie projektu uchwały opracowanego przez Wydział Gospodarki Miejskiej.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta na temat nie możności upublicznienia sprawozdania z działalności ZUM zaproponował, aby umożliwić wgląd radnym, którzy są sprawą zainteresowani. Zwrócił uwagę, że kilku radnych pytało Prezesa ZUM, czy w przypadku przyjęcia zaproponowanej stawki będą z tego środki przeznaczone na dalsze inwestycje.
 
Radny p. Wrażeń – ustosunkowując się do wypowiedzi p. Grzeszczak na temat możliwości zakupu pojemnika i utrzymywania jego czystości stwierdził, cyt. „Ja kieruje te pytania do Pana Kierownika i do Pana przedstawiciela ZUM, że to są ludzie, którzy powinni współpracować i temat wyszczególnić i objaśnić. Bo załóżmy, jak ja płacę dzierżawę za pojemnik 2,43 zł., to przez rok ile zapłacę – 29 zł. – to są małe opłaty – ile mamy na terenie miasta pojemników? To jest też interes nas wszystkich mieszkańców.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że każdy z mieszkańców może wybrać sobie firmę, która będzie odbierała śmieci. Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska ma zakres obowiązków określony przez Burmistrza Miasta i te obowiązki musi wypełniać. Umowy mieszkańców z ZUM - em są sprawą indywidualną i Kierownik Wydziału nie może sugerować kogo ma obsługiwać ZUM, a kogo nie.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że nie może upublicznić informacji na temat działalności ZUM. Poprosił o udzielenie wyjaśnień Prezesa ZUM.
 
Prezes ZUM p. Janas – wyjaśniając możliwość upubliczniania informacji ekonomicznych o spółce stwierdził, że wiedza, która jest określona prawem handlowym jest do uzyskania w Krajowym Rejestrze Sądowym  tj. w VII Oddziale Gospodarczym w Toruniu, gdzie raz do roku, do połowy roku 2012 będzie taka informacja, która jest możliwa do upublicznienia. Dodał, że pozostałe informacje są tajemnicą handlową Spółki.
Poinformował, że wzrost górnych stawek opłat zaproponowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej nie pozwoli na zainwestowanie środków w budowę kompostowni, ponieważ nie pokryje on kosztów związanych z opłatami za zrealizowaną inwestycję. Przy kwocie  wnioskowanej przez mówcę, był kalkulowany zysk, z którego można by planować dalszy rozwój.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że przed podjęciem dyskusji Rada Miasta powinna odbyć kolejne spotkanie na ten temat, który pozwoli spojrzeć na sprawę kompleksowo. W dniu dzisiejszych jest zbyt dużo niewiadomych, aby podjąć słuszną decyzję.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że o ile podjęcie omawianej uchwały nie jest obligowane żadnym terminem należy przełożyć podjęcie decyzji. Wyraził niezadowolenie z wypowiedzi Prezesa ZUM, ponieważ około 20% podwyżka nie rozwiązuje problemu.
Podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym ewentualnie przyczyniłoby się do rozwiązania problemu segregacji, ale nadal nie było rozwiązania problemu kompostowni. Zgłosił wniosek formalny o przeniesienie punktu na jedną z kolejnych sesji, po wcześniejszym spotkaniu Rady Miasta z pracownikami Wydziału Gospodarki Miejskiej i Prezesem ZUM.
 
Prezes ZUM p. Janas – wyjaśnił, że występuje dodatkowy problem, ponieważ wzrastają ceny za składowanie odpadów od 1 stycznia 2012 r. i koszty te zostają przerzucone na ZUM, co przyczyni się do pogorszenia sytuacji spółki.
 
Radny p. Stachewicz – z wypowiedzi przedmówcy wywnioskował, że nie ma przeszkód prawnych do podjęcia omawianej uchwały w terminie późniejszym i podtrzymał zgłoszony wniosek formalny.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Stachewicza, aby omawiany projekt uchwały został przeniesiony na jedną z kolejnych sesji Rady Miasta.
 
Za  wnioskiem   formalnym     zgłoszonym     przez radnego  p. Stachewicza    głosowało   14 radnych,     głosów    przeciwnych   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek formalny radnego p. Stachewicza i omawiany projekt uchwały zostanie ponownie rozpatrzony na jednej   z kolejnych sesji Rady Miasta.
 
 
 
 
Punkt 12.   Sprawa   zmiany    uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 do protokołu).
Następnie omówiła dodatkowe zmiany, które zostały zawarte w „Dodatkowych zmianach zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2011 rok – na sesję dnia 28 grudnia 2011 r.”  - Załącznik nr 18 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Chełmna dotyczącą zmian w budżecie miasta  – Załącznik nr 19 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie, czy zmniejszenie dochodów z wysypiska o 100 tys. zł.  spowodowało zmniejszenie wydatków.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że zmniejszenie dochodów z wysypiska nie spowodowało zmniejszenia wydatków, jednakże dochody były wyższe, aniżeli wydatki i równowaga nie została zachwiana.
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 9 wraz z dodatkowymi zmianami przedstawionymi przez Skarbnika Miasta.
 
Za przyjęciem zmian w budżecie głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/93/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011 (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 13.   Sprawa zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018.
 
Skarbnik   Miasta   p.  Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony  w druku nr 10.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym
 
Przewodniczący obrad   stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miasta     większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/94/2011 Rady Miasta Chełmna  z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2011 – 2018  (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
 
 
Punkt 14.   Informacja z realizacji uchwał .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski poinformował, że na ostatnich sesjach były  podjęte następujące uchwały:
 
-        Uchwała Nr XI/79/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny – została opublikowana w Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. Nr 297, poz. 3233 z dnia  16 grudnia 2011 r. 
 
-        Uchwała Nr XI/80/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011.
 
-        Uchwała Nr XI/81/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018.
 
-        Uchwała Nr XI/82/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie uchwalenia   rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi  jednostkami organizacyjnymi działającymi na          podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,   o   stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i   wyznania,   jeżeli   ich   cele statutowe obejmują prowadzenie     działalności pożytku publicznego, a  także ze stowarzyszeniami jednostek   samorządu terytorialnego na rok 2012.
 
-        Uchwała Nr XI/83/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwiania na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok.
 
-        Uchwała Nr XI/84/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli hali sportowej i basenu przy Gimnazjum nr 2  w Chełmnie przeprowadzonej w dniu 13 września 2011 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
-        Uchwała Nr XII/85/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego - została opublikowana w Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. Nr 297, poz. 3234 z dnia 16 grudnia 2011 r.
 
 
 
Punkt 15.  Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do czasu     rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
 
 
 
Punkt 16.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwracając się do wszystkich obecnych złożył życzenia, cyt.  „Szczęśliwego Nowego Roku, żeby ten kolejny rok był udany,   spokojny    i   abyśmy  podejmowali mądre decyzje, które sprostają zadaniom niełatwym, które nas w 2012 roku czekają.”
 
 

Punkt 17.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XIII sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
           Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
           (M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (7 marca 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (7 marca 2012, 09:56:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij