Prot z XII sesji RM 8.12.2011


 
Protokół Nr XII /2011
z  XII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   8 grudnia 2011 r.
 
Sesja odbyła się w dniu    8 grudnia 2011 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 17.45
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było    15   radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
 
2. Przyjęcie porządku obrad XII  sesji Rady Miasta Chełmna
                                                                                                                                
4. Sprawa stawek podatku od nieruchomości                     
 
5. Sprawa stawek podatku od środków transportowych                
 
6. Sprawa  zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 
7. Interpelacje radnych
 
8. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
9. Wolne wnioski i informacje
 
10. Zakończenie .
 
                                  
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady XII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XII  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  przypominając, że radni otrzymali zaproponowany porządek obrad, zgłosił autopoprawke, a mianowicie zdjęcie  z porządku obrad punktu w sprawie  zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Wyjaśnił, ze jak ustalono wspólnie ze skarbnikiem miasta uchwała ta wymaga  jeszcze pewnych konsultacji i poprawek. Będzie ona wprowadzona do porządku obrad najbliższej sesji. Poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz z autopoprawkę
 
            Za przyjęciem porządku  obrad wraz z zaproponowana zmianą głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie był.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że porządek obrad XII sesji Rady Miasta  został przyjęty jednogłośne.
W dalszej części wypowiedzi poinformował zebranych, że  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta  wpłynął wniosek  Wojskowej Komendy Uzupełnień  o odznaczenie dwóch żołnierzy pochodzących z naszego miasta , którzy wykazali się niezwykłym bohaterstwem  będąc na misji w Czadzie i Iraku.
W związku z powyższym zaproponował krótką część uroczysta sesji , po czym udzielił głosu  pułkownikowi Markowi Magowskiemu.
 
Płk. Marek Magowski – poinformował, że uznając potrzebę odznaczenia dwóch mieszkańców Chełmna zwrócił się do Rady Miasta o  wręczenie odznaczeń właśnie na sesji, aby dodać rangi temu wydarzeniu. Dodał, że z woli narodu  siły zbrojne realizują swoje zadania nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Wśród tysięcy żołnierzy walczących poza granicami kraju jest wielu  mieszkańców Chełmna, a wśród nich dwóch żołnierzy, którzy zasłużyli na uznanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, na mocy postanowienia  Prezydenta RP  dwóch żołnierzy –  st. szer. Dariusz Danielewski  oraz sierż. szt. w stanie spoczynku Marek Janka  zostanie  w dniu dzisiejszym uhonorowanych  odznaczeniami „ Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Czadu”. Poprosił Kpt. Janczaka, również wywodzącego się z miasta Chełmna o odczytanie stosownych decyzji, a następnie Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady o odznaczenie żołnierzy.
 
Kpt. Janczak  - odczytał cyt. „ Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Nr 319/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku o nadanie „Gwiazdy  Iraku” oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polski  Nr 420/.2011 z dnia 15 sierpnia 2011 roku o nadaniu „Gwiazdy Czadu”. Na podstawie art. 138, w związku z art. 131 ustawy II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia i ustawy z dnia 16 października  1992 roku , na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganna służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa odznaczeni zostają:” Gwiazdą Iraku” sierżant sztabowy w stanie spoczynku Marek Janka, „Gwiazdą Czadu” starszy szeregowy Dariusz Danielewski. Postanowienie podpisał Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odznaczył uhonorowanych żołnierzy składając im gratulacje i podziękowanie za godne reprezentowanie miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz - w imieniu wszystkich radnych i własnym złożył gratulacje odznaczonym
 
Płk. Marek Magowski – podziękował za  umożliwienie odznaczenia żołnierzy podczas sesji Rady Miasta
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – poinformował, że przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, na wniosek Burmistrza Miasta udzieli głosu Podinspektorowi Włodzimierzowi Świtkowskiemu, który ma niezwykle ważną informacje do przekazania Radzie.
 
Podinspektor UM p. Świtkowski -   wracając do wniosku przyjętego podczas ostatniej sesji Rady Miasta dotyczącego dofinansowania świetlic w kwocie 5 tys. zł.  poinformował, że zrealizowanie tego wniosku jest niezgodne z prawem. Wyjaśnił, że zgodnie z prawem dotacje na dofinansowanie  świetlic aktualnie trwają, a ich rozliczenie nastąpi w dniu 25 grudnia. Dodał, że zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie świetlice mogą być dofinansowane, niemniej należy spełnić następujące procedury :
- podmiot musi złożyć wniosek – takie wnioski nie wpłynęły,
- wniosek musi zostać zaopiniowany przez Burmistrza Miasta ,
- po zaopiniowaniu  wniosku należy zawiadomić podmiot i poprosić o złożenie oferty,,
- złożoną oferta musi zostać sprawdzona przez Komisję konkursową,
- komisja konkursowa wydaje oponie i przekazuje Burmistrzowi do realizacji
-oferta musi zostać ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty  celem zgłoszenia
 ewentualnych uwag ( trwa to  7 dni )
- musi zostać sporządzona i podpisana umowa.
Jak wynika z powyższego do końca roku jest za mało czasu na realizacje wniosku.                  W związku z powyższym ponowił propozycję odnośnie przekazania środków na  dofinansowanie świetlic, niemniej bez wskazania wysokości dotacji, ponieważ odbędzie się otwarty konkurs ofert i o wysokości kwoty zadecyduje komisja konkursowa.
 
                                                                                                                     
 
Ad 4. Sprawa stawek podatku od nieruchomości                
 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie stawek podatku od nieruchomości ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( załącznik  nr   3 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  4 do protokołu )
Informując, że są to punkty, które przeszły z poprzedniej sesji przypomniał, że wpłynęła również opinia Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelka. Zwracając się do Przewodniczącego Klubu zapytał czy opinia zostaje podtrzymana.
 
Przewodniczący Klubu p. Wrażeń – poinformował, że klub podtrzymuje opinię. ( załącznik nr 5 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  informując, że wpłynęła opinia stowarzyszenia kupców i przedsiębiorców ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, odczytał jej treść ( opinia stanowi załącznik nr 6  do protokołu )
 
Radny p. Piotrowski – poprosił o podanie propozycji podwyżki podatku od nieruchomości  w liczbach, ponieważ procenty nie zawsze obrazują to, co autorzy chcieliby uzyskać. Dodał cyt.     „ Chciałbym wiedzieć o jaką kwotę zostanie obciążony przysłowiowy Kowalski prowadzący działalność gospodarczą w przypadku przyjęcia proponowanego wzrostu stawek podatku„. Wyjaśnił, że odpowiedź  na to pytanie będzie warunkowała stanowisko mówcy podczas głosowania
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  wracając do opinii Klubu stwierdził, że propozycja  dotycząca nie zwiększania podatków  jest co najmniej niepoważna. Zwrócił uwagę, że będzie to kolejny, czwarty rok z rzędu, gdzie podatki lokalne pozostają na tym samym poziomie. Przyznał, że dla klubu jest to bardzo medialne cyt. „ zniweczyliśmy zakusy urzędu miasta  , który chciał rzucić  się na zarobki mieszkańców”. Zwrócił uwagę, że prawda jest prozaiczna, a mianowicie jest to ograniczenie dochodów miasta. Podał przykład – jeśli wzrost podatków stanowi dochód ok. 200 tys. zł. , oznacza to, że nie podnoszenie stawek przez cztery lata  daje kwotę 800 tys. zł. , ponadto miasto traci również subwencję wyrównawczą, bowiem zdaniem Ministra Finansów, gmina, która nie podnosi podatków, jest bogata i można jej zmniejszyć subwencje wyrównawczą. Jest to ok. 40 tys. zł.,  łącznie, a to oznacza, że  to już nie jest 800 tys. zł. a blisko 1 mln. zł. . Poddał pod rozwagę, że pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje, naprawy dróg i ulic  itp.
Wracając do meritum odpowiedział na pytanie przedmówcy . Jako przykład  podał  średniego przedsiębiorcę, właściciela sklepu o powierzchni  35,34 m². W przypadku proponowanego wzrostu podatku, daje to kwotę 19,08 zł. rocznie, czyli miesięcznie dla tego przedsiębiorcy jest to wzrost o 1,59 zł.  Przedsiębiorca, o którym mowa ma również mieszkanie  o pow. 112,21 m², przyjmując wzrost 1 grosz za metra, da to 1,12 zł. rocznie, czyli łącznie wzrost podatku u tego przedsiębiorcy to kwot 20,20 zł, miesięcznie jest to 1,68 zł.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przyznała, że nikt nie lubi płacić podatków, a obciążenia podatkowe są znaczące, niemniej dotyczą one nie podatków przyjmowanych przez Radę Miasta, a chodzi o podatek dochodowy, czy podatki związane z zatrudnianiem pracowników.
W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że nie można różnicować podatników  w zależności czy są większe czy mniejsze,  czy zatrudniają pracowników z  terenu miasta, czy też nie, czy mają siedzibę  na terenie miasta, czy poza terenem. Ważne jest tylko to, że działalność prowadzona jest na terenie miasta.
 
Radny p. Jurczak -  zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat nie zmieniano wysokości podatku od nieruchomości. Jak wynika z wypowiedzi burmistrza proponowana podwyżka dla przeciętnego przedsiębiorcy  to kwota ok. 20 zł. rocznie. Oznacza to, że większe zakłady, działające na większych powierzchniach zapłacą odpowiednio więcej, niemniej dochód taki przedsiębiorca ma również większy. Podatki od nieruchomości stanowią niewielki odsetek wszystkich opłat jakie uiszczają przedsiębiorcy. Kontynuując stwierdził, że wszystkie te obciążenia, którymi obarczeni są przedsiębiorcy dotyczą również Urzędu Miasta i jednostek podległych , na które budżet miasta musi mieć środki. Poprosił o wzięcie pod uwagę  faktu, ze od pewnego czasu wiele zadań ze szczebla centralnego spada na samorządy. Przekazywane są kompetencje i zadania, ale w ślad za tym nie  idą dodatkowe środki finansowe.
 Zaapelował o szersze spojrzenie na środki które trafiają do budżetu miasta , a mianowicie, że wszyscy mieszkańcy z nich korzystają.
 
Radny p. Woźny – przypomniał, że klub radnych, którego jest członkiem już w czerwcu proponował zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców. Miało to na celu ułatwienie im funkcjonowania. Zostało to zrobione,  zdaniem mówcy pobieżnie, dopiero  teraz, kiedy mają zostać podniesione podatki. Dodał, ze należy zadać sobie pytanie dlaczego nikt w urzędzie wcześniej o tym nie pomyślał. Zwracając się do Skarbnika Miasta nie zgodził się z jej wypowiedzią odnośnie braku możliwości różnicowania przedsiębiorców. Stwierdził, że zgodnie z ustawą istnieje podział na mikro i makro przedsiębiorstwa i w związku z tym  można wprowadzić  nazewnictwo umożliwiające rozdzielenie przedsiębiorstw wielkopowierzchniowych od mało powierzchniowych. Kontynuując  zwrócił uwagę, że na przykład Społem ma bardzo wiele sklepów w mieście zajmujących wielometrowe powierzchnie, co oznacza, że  wzrost podatku będzie znaczący. Dodał, że radni mają wpływ na wysokość podatków,  niestety nie mają wpływu na podwyżki prądu, czy gazu, gdzie też ceny ciągle wzrastają .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  przyznał racje przedmówcy, że opłaty za gaz i prąd ciągle wzrastają, niemniej należy pamiętać, że ta energia i ten gaz, które miasto płaci  w jednostkach podległych i świetleniu ulic również wzrasta.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – podtrzymała swoją wypowiedź  odnośnie braku możliwości różnicowania stawek podatku  od nieruchomości ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Inną sprawą są ulgi przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Zwrócił uwagę, że nie należy wiązać tych dwóch spraw. Dodała, że uchwała w sprawie ulg na tworzenie nowych miejsc pracy może być podjęta w dowolnym czasie, nie musi to być koniec roku. Rada Miasta ma ustawowy obowiązek ustalenia stawek podatkowych. Podkreśliła, że w tym względzie nie ma możliwości różnicowania podmiotów wykonujących tę samą działalność na różnej wielkości powierzchniach. Poprosiła Radce prawnego o opinię.
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że całkowicie musi się zgodzić z wypowiedzią Pani Skarbnik. Zwrócił uwagę, że już sama Konstytucja wskazuje  na  to, że jest równość osób wobec prawa, tak samo równość przedsiębiorców. Ustawodawca nie daje żadnej możliwości różnicowania stawek Stwierdził, że w przypadku ustalenia oddzielnych stawek  dla przedsiębiorców mikro i oddzielnych dla makro przedsiębiorców, uchwała w tym zakresie zostałaby uchylona.
 
Przedstawicielka przedsiębiorców p. Beker – wracając do wypowiedzi Burmistrza stwierdziła, że od trzech, a nie od czterech lat nie były pod noszone stawki podatku od nieruchomości. Zwróciła uwagę, że proponuje się nie tylko wzrost podatku od działalności, ale również od mieszkania, gruntu pod mieszkaniami, co oznacza, że przedsiębiorca będzie płacił wyższy podatek od  gruntu, od budynków, od mieszkań od powierzchni mieszkania. Zwracając się do burmistrza zapytała cyt. ” kto dzisiaj prowadzi działalność na 30 metrach”. Zdaniem mówczyni  ten przykład ma działać na wyobraźnie, że to tylko 60 groszy, czy złotówka. Dodała, że przeciętny przedsiębiorca prowadzący działalność posiadający mieszkanie będzie musiał zapłacić miesięcznie o 60 do 100 zł więcej, a to już nie są małe kwoty.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w poprzedniej wypowiedzi podał nie wymyślony przykład przedsiębiorcy działającego na naszym terenie, lecz faktyczny. Przyznał, że proponuje się również podwyżkę opłat za mieszkanie, niemniej przy 112 metrowym mieszkaniu podwyżka ta,  to 1,12 zł. rocznie . Dla przeciętnego przedsiębiorcy, to żadna kwota, natomiast przy załatwieniu całej powierzchni mieszkaniowej w Chełmnie daje to jakąś kwotę, którą można przeznaczyć np.: na naprawę dróg, chodników i inne. Po raz kolejny stwierdził, wracając do wypowiedzi radnego Woźnego, że wzrost opłat za prąd czy gaz dotyka również Urząd Miasta, który musi płacić za szkoły, jednostki kultury, latarnie uliczne czy sam urząd.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził cyt. „ chciałbym złożyć ubolewanie handlowcom z Chełmna, że podatek, który proponuje miasto jest tak druzgocący dla państwa, bo z wyliczeń, które podał Pan Burmistrz, kwota dotycząca zakupu bochenka chleba, miesięcznie, jeżeli dla państwa jest tak dramatyczną sytuacją i bulwersującą, to współczuje” . W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, iż argument, że jest to kwota wyliczona na małej powierzchni handlowej jest niezasadny, bo na dużej powierzchni handlowej  ok. 100 m²,  będzie to kwota zaledwie 54 zł. rocznie . Zdaniem mówcy dalej jest to niewielka kwota biorąc pod uwagę, że z tej powierzchni najprawdopodobniej dochody również są dużo większe. Poprosił aby nie argumentować, że PSS, który w Chełmnie funkcjonuje i będzie funkcjonował ma kilka sklepów i będzie miał większe podatki, bo również ma większe dochody, a sklepy ma  w różnych punktach. Dodał cyt. „ widzę  lekką obłudę ze strony pana Przewodniczącego Rady. Obłuda ta polega na tym, że na poprzedniej sesji, po argumentach, które padły proponowaliście sami, sam Pan Przewodniczący zaproponował termin nowej sesji nadzwyczajnej na rozważenie problemów związanych  z podatkami i uzasadniliśmy, że te argumenty, które klub podał w swoim uzasadnieniu nie są słuszne i Pan Przewodniczący sam to potwierdził. O budownictwie mieszkaniowym powiedzieliśmy, że to jest fikcyjne mówienie, dlatego, że  nie było czasu na to, aby przygotować posunięcia prawne. Uchwała dotycząca zwolnień toczy się, a sami widzicie, po wczorajszym zebraniu, że nie jest to tak prosto ustalić, że wymaga to wielu konsultacji, przemyśleń, rozmowy na pewno            z kupcami. To nie można  na chybcika robić. A dzisiaj wracacie z argumentem i wnioskiem, który kilka dni temu uznaliście, że rzeczywiście trzeba się z tego wycofać, bo nie jest prawdziwy. I podtrzymujecie go w pełni, czyli te kłamstwa, które tam podaliście dalej uważacie że są prawdziwe, a nie są. I to jest szczyt obłudy powoływać nowa sesję specjalną dla rozważenia tego, jak nie chcecie rozważyć, bo wy nie chcecie. Bo słuchanie, że 1,56 zł ponoszenie kosztów pełnych wzrostu podatku mieszkania i obiektu handlowego, 1,56 miesięcznie to jest rujnujące? To co mamy powiedzieć, ja się zgadzam, że koszy rosną i to jest źle i państwo macie ciężko na pewno, ale proszę mi wyjaśnić jak my, którzy mamy zbierać pieniądze na potrzeby miasta, jego mieszkańców, także starszych, emerytów, których w Chełmnie jest dużo, którzy  ponoszą  skutki podnoszenia cen energii i wszystkich innych jakie w Polsce się tworzą. Oni nie mogą  tego odliczyć.  My żądamy dla pewnej grupy, która te koszty i tak sobie wlicza w koszty swojej działalności i one tak mocno nie obciążają ich, żebyśmy tak stosowali ulgi, a innym, znacznie biedniejszym  w mieście w ogóle nie proponowali żadnych ulg i rozwiązań, a nawet zbierania pieniędzy na ich potrzeby. Proszę zobaczyć, że czwarty rok nie podnoszenia podatków, a tak na marginesie, trzy lata nie podnoszone, jaka opinia kupców, że była zwyżka. No więc nieprawda. Więc odczucie zniżki, czy zatrzymania podatku, co jest jednoczesne, ze zniżką podatku, bo jeżeli w środowisku wszystkie koszty rosną, a my nie podnosimy podatku, to jakby na poziomie inflacyjnym obniżamy ten podatek. Nie został nawet przez kupców zauważony. Wiec te kwoty, o które chodzi rzeczywiście są tak minimalne, że nie  zauważalne dla nich,  a dla  miasta podsumowując cztery lata działania tego, to jest milion złotych.
Ja chcę przypomnieć, że dzięki Państwa działaniu Szanowny Klubie już miasto ma osiem milionów do tyłu. Dopisujemy do tego następny milion. Myślę, że wyborcy kiedyś to podsumują”.
 
Radny p. Woźny stwierdził cyt. „ przykro mi Panie Stachewicz , że Pan nie słucha tego, co się mówi. Dlatego, że ja powiedziałem, że klub proponował te zwolnienia  z podatków od czerwca. Przykro mi jest, że  dopiero w chwili obecnej, w grudniu zaczyna się ktoś tym interesować dlatego, że chce podnieść podatki i o to mniej więcej mi chodziło. I jakby Pan słuchał to by Pan wiedział.”  Zwracając się do burmistrza poprosił o informację dotycząca zwolnień podatkowych, a mianowicie na  jaką kwotę za 2010 rok  Pan Burmistrz dokonał  zwolnień z podatku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - stwierdził, że kwota ta jest zapisana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta .  Ta kwota , to ok. 600 tys. zł. dotyczyła ona głów nie trzech potężnych podmiotów. Zwrócił  uwagę, że obecnie, jeśli podmiot zwraca się   zwolnienie z podatku, Burmistrz ma obowiązek przeprowadzenia całej procedury prawnej  i o ile dany podmiot spełnia wszystkie warunki, a Burmistrz nie wyrazi zgodny na zwolnienie z podatku, podmiot może odwołać się do sądu, sprawę na pewno wygra i Burmistrz i tak musi zwolnić.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wracając do sprawy podatku od nieruchomości po raz kolejny poinformowała, że nie wolno różnicować podmiotowo. Rozumiejąc jednak trudną sytuację małych  przedsiębiorstw i indywidualnych osób mających trudną sytuację finansową Pan Burmistrz posiada odpowiednie instrumenty  i może stosować umorzenia, obniżenia podatku, czy rozkładania na raty , co też stosuje,  o ile podmiot spełnia wszelkie warunki.
 
Radny p. Błażejewicz  - wracając do wypowiedzi radnego Stachewicza stwierdził cyt. „ ja  z nikim nie konsultowałem, że będzie przerwa i , że punkty będą przeniesione na następną sesję. Ponadto nic nie było mówione, że jeżeli będzie to przeniesione na następną sesje, że opinia będzie zgoła inna. To był temat jak gdyby otwarty, po to między innymi, aby zapoznać się  z uchwałą, której projekt nas nie zadawalał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa – ma Pan bardzo specyficzny  dar mówienia – pani Beker kłamie, Pan przewodniczący kłamie, wszyscy kłamią. Ma Pan dość ostre słowa i myślę, ze niekiedy należy się zastanowić nad pewnymi słowami. Natomiast co do całej tej sytuacji podatków od nieruchomości – klub radnych, który między innymi złożył swoją  opinie nie dzisiaj, nie tydzień temu, nie miesiąc temu, w jakiś  sposób zaczął  zastanawiać się and  finansami naszego miasta. Nad wydatkami i nad dochodami. To pół roku temu przy  absolutorium Burmistrza stworzyliśmy opinie, która zawiera 10, 12 punktów mówiących o cięciu kosztów w urzędzie miasta i pewne działania, które pozwolą zwiększyć dochody naszego miasta . To między innymi w tych punktach było zamrożenie kosztów, wydatków nie związanych z płacami, czyli zakup materiałów i wyposażenia . To my mówiliśmy o tym  między innymi pół roku o tym , żeby zastanowić się, co z telefonami, żeby ograniczyć koszty telefonów. W urzędzie miasta rocznie wydajemy 120 tys. zł.  na telefony -   komórkowe i stacjonarne. To w Urzędzie miasta koło 100 tys. zł, zawsze wydawaliśmy na sprawy związane z informatyzacją. To my proponowaliśmy, aby szukać innego dostarczyciela energii, ażeby obniżyć koszty urzędu miasta. To my proponowaliśmy pewne działania, które w przyszłości mają zwiększyć nam budżet naszego miasta, dochody m.in. z podatku od nieruchomości. Przygotowanie terenów pod  budownictwo, terenów pod inwestycje, to my mamy pewne jak gdyby działania . Problem polega na tym, że być może wszyscy myśleli, że ta opinia, która była stworzona pół roku temu zostanie odłożona na półeczkę  i wszyscy o niej zapomną. Natomiast dla nas jest to elementarz, jest to program, który będziemy realizować jako klub radnych w  najbliższym okresie. Natomiast  Pan, Panie Stachewicz,  jako wybitny znawca obwodnicy, bo co sesję zabiera Pan głos w sprawie  obwodnicy,  bardzo proszę niech Pan powie, co pan przez ostatni rok zrobił, jakie działania, które pozwolą w przyszłości miastu ograniczyć koszty , ażeby zwiększyły się dochody. Za rok, za dwa lata, przy obecnym kryzysie będziemy w tym samym miejscu i co - rozwiązaniem dla nas będzie  podniesienie kolejnych podatków. To dzisiaj musimy wypracować pewne schematy ograniczenia kosztów urzędu miasta i zwiększania dochodów urzędu miasta. To już parę lat temu z naszej strony, ze strony Radnego Giżyńskiego padały apele , wnioski , ażeby był program naprawczy w urzędzie miasta, ażeby ograniczać koszty. Do dnia  dzisiejszego tego planu nie ma . I teraz Wy nam zarzucacie, że my nie chcemy podnosić podatków, bo my inaczej to widzimy. My uważamy, że powinno się ograniczać koszty i zwiększać dochody, a nie tylko i wyłącznie podnosić podatki. I taka jest nasza opinia, takie jest nasze zdanie. Wasze zdanie jest zupełnie inne, macie prawo mieć inne zdanie, ale tak samo uszanujcie to, co my mówimy „
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził cyt. „ dziękuję Panie Przewodniczący za zauważenie mojej specyficzności. Ja chciałbym zwrócić uwagę na vice versa Pana specyficzność. Bo Pan zakłamuje to, co powiedziałem. Ja nie powiedziałem, przepraszam Panią Beker, że  tu to nazwisko pada, ale to tylko przez Pana Przewodniczący . Ja nie powiedziałem, że Pani kłamie, nie przypominam sobie, żebym to mówił, nie powiedziałem, że Pan kłamie. Powiedziałem, że kłamstwem są argumenty, które przygotowaliście w Waszym stanowisku i powtórzę  -  to jest kłamstwo. Dlatego, że uchwały są  przygotowywane. Część radnych, którzy to dzisiaj  występują jako obrońcy, nawet nie raczyli przyjść na to spotkanie, gdzie dyskutujemy i poważnie podchodzimy do zwolnień podatkowych.  A dzisiaj wielce obrońcy. Pan się oburza, że ja krytykuję wydatek na obwodnicę?  I będę  krytykował proszę Pana, bo Pan się uda na tę obwodnicę i powie mi po co ją wybudowaliście.  Po co wydaliście siedem  milionów złotych, które nawet nie zarobiło to miasto, bo to jest pieniądz pożyczony od banków, czyli oddamy dużo, dużo więcej jeszcze doliczając procenty. I to jest dopiero marnowanie pieniędzy podatkowych. I nie macie sobie nic do zarzucenia? Gratuluję  samopoczucia. A co ja zrobiłem przez ten rok ?  A próbuję , chociażby zwrócić  uwagę na to, że podnoszenie podatków nie jest miłe.  Proszę mi pokazać kto na świecie powie, że płacenie podatków jest dobre -  nikt, ale mamy je płacić, czy nie?, Są potrzebne, czy nie?  Są i są  niezbędne, bo my m.in. Panie przewodniczący z tych podatków żyjemy. Nasze działki, w których pracujemy, z tych podatków, akurat nie tego gruntowego, ale w ogóle są  utrzymywane. Więc proszę nie  argumentować w ten sposób, tylko mówmy o powadze. Ja mówię poważnie. Jeżeli kwota, której Państwo nie zauważają , bo jeżeli nie było podwyżek przez trzy lata a i  tak opinia  kupców jest, że  były te podwyżki, to świadczy o tym, że ten punkt nie był w ogóle przez nich zauważony i nie mówimy o pieniądzach. Ja rozumiem Państwa, bo wszystkie inne składniki powodują, że te koszty rosną. I wszyscy  się z nimi użeramy ale jeszcze raz podkreślam, zupełnie nie złośliwie, żeby znowu nie było nadinterpretacji Pana Przewodniczącego, zupełnie nie złośliwie stwierdzam -  Państwo macie jeden argument ekonomiczny, wszelki podwyżki i tak wliczycie sobie w koszty, macie szansę przynajmniej, a emeryt musi płacić za wszystko,  nie ma możliwości odwołania się od podatku. Jeżeli mnie nie stać na stumetrowe mieszkanie, to jakie rozwiązanie, czy Państwo się zrzucicie na nie -  nie,  powiecie załatw sobie mniejsze,  takie jak ciebie stać. Jeżeli biznes działa na tysiącu metrów i nie przynosi zysku na te tysiąc metrów, to znaczy, że coś to nie gra. I rozwiązanie  jest bolesne, przykre, ale dotyczy to każdego obywatela i musi dotyczyć tez kupców. A jeszcze raz podkreślam, propozycja podwyżki podatków jest tak minimalna, idziemy i tak jeszcze niżej, poniżej kosztów. Straty, jakie miasto ponosi, globalnie na tych tysiącach podmiotów, czy setkach jakie tutaj działają, są boleśnie odczuwalne.
A Państwo złożyliście do budżetu cała listę pobożnych życzeń i ciekawy jestem z czego będziemy je finansowali. I nie mówcie, że ja jestem fanatykiem, że sobie wmawiam, że jestem najlepszym ekonomista, bo ja nigdy tego nie mówiłem. Tylko pytam, jest propozycja zrobienia - za co?  jakie jest wasze działanie, jeżeli chcecie obniżyć dochody miasta, które ma poważne problemy finansowe”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że zrobiło się dość nerwowo. Kontynuując wrócił do sprawy programu naprawczego i obniżania kosztów urzędu stwierdzając, że praktycznie nie ma już możliwości obniżenia tych kosztów. Dodał, że aby mówić    o ograniczaniu kosztów urzędu, trzeba doskonale znać pracę urzędu. Zwrócił uwagę, że nie można nie kupić wymaganych np.; programów i tłumaczyć interesantowi, ze nie wydam dokumentu, nie zrobię czegoś, bo nie mam narzędzi do pracy. Podkreślił, że państwo przekazuje samorządom coraz więcej zadań, a za tym idą koszty. Odnośnie kwot na telefony, o których mówił Pan Przewodniczący  stwierdził, że sprawdzi to, ponieważ wydają się one mocno zawyżone.  W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy opinii i tak:
 
– należy priorytetowo traktować wszystkie inwestycje, które będą przynosiły miastu dochody. Miedzy innymi warto zaplanować w budżecie środki na przygotowanie wybranego terenu przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Zwrócił uwagę, że przygotowanie terenu pod budownictwo, to są ogromne koszty. Samo wykonanie dokumentacji to koszt 6% wartości inwestycji, a mowa jest o milionach,
 
- należy przeanalizować możliwość przyjęcia uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości – zasugerował nie używanie w przyszłości sformułowania „ przeanalizować” bowiem w skrócie oznacza to przeczytać , zapoznać się i odłożyć na półkę
 
- należy przeanalizować możliwość utworzenia inkubatora – zwrócił uwagę, że ten punkt również jest kosztotwórczy – przygotować budynek, zmodernizować go, wyposażyć, przeznaczyć go pod przyszłą siedzibę osób, które zaczynają działalność gospodarczą  i nie brać za to pieniędzy, bo ma to być pomoc  
Niestety w zakresie naszych oczekiwań nie zrobiono nic albo bardzo mało dlatego jesteśmy przeciwni podnoszeniu podatków – zapis ten , zdaniem mówcy pozbawiony jest logiki.
Stwierdził, że zrozumiały byłby zapis cyt. „ dajemy ci te podatki, ale zainwestuj w to o co  nam chodzi”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ad vocem wypowiedzi przedmówcy  stwierdził,  że w Chełmnie nie może działać inkubator przedsiębiorczości, natomiast w Świeciu działa od ok. 10 lat i pomaga młodym  ludziom rozwijać firmy. Dodał, że należy przeliczyć ilu mieszkańców Chełmna wybudowało się poza miastem i płaci podatki do gmin. W ten sposób miasto ubożeje i nie rozwija się , jest coraz mniej mieszkańców.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – ad vocem wypowiedzi przedmówcy  wyjaśnił, ze mieszkańcy miasta  budują domy poza Chełmnem nie dlatego, że są niższe podatki, ale dlatego, że jest to wieś , świeże powietrze, spokój i możliwość zakupu większej działki
 
Radny p. Strzelecki -  zwracając się do Burmistrza przypomniał, że na jednym ze spotkań zadał pytanie dotyczące  sytuacji finansowej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży          w 2010 roku, gdzie uzyskał odpowiedź , że w 2010 roku sytuacja była bardzo dobra.               W związku z powyższym wskazał na zapis w wykazie umorzeń, gdzie  w 2010 roku ECWM umorzono podatek na kwotę 215.310 zł. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu do miasta sklepów wielkopowierzchniowych systematycznie zamykane są sklepy prowadzone przez chełmińskich kupców. Zdaniem mówcy nie sprawdziła się również teoria, że w marketach zostanie zatrudniona duża liczba osób, ponieważ liczba bezrobotnych wzrasta. Dodał, że  liczba mieszkańców naszego miasta również  się zmniejsza, ponieważ przedsiębiorcy opuszczają nasze miasto, a interesy prowadzą poza Chełmnem. Ponadto mimo, że miasto ogromne środki przeznacza na rewitalizację zabytków trudno, zdaniem mówcy zobaczyć tam pracujących chełminian. Firmy wygrywające przetargi na inwestycje również nie zaopatrują się  w naszych sklepach Poinformował, że na początku roku MOPS ogłosił przetarg na szkolenia, jednym z warunków przystąpienia do przetargu było przeprowadzenie pięciu szkoleń systemowych – warunku tego nie spełnia żadna firma szkoleniowa w Chełmnie. Mówca zwrócił się z zapytaniem dlaczego pięć, a nie np.: trzy jednak nie uzyskał odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że zarówno wykonawcy spoza Chełmna wygrywający przetargi na roboty jak i  markety cyt. Codziennie wywożą z Chełmna bardzo duże pieniądze, niewspółmierne do tych jakie zostawiają wu nas turyści. Poprosił zebranych aby zaczęli dbać o mieszkańców naszego miasta tak jak dba się o zabytki. Poprosił cyt. „ nie podcinajcie skrzydeł Chełmińskim kupcom i przedsiębiorcom”
 
Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę, że radni ustawiają się po dwóch różnych stronach. Każdy ma prawo przedstawić swój punkt widzenia i swoje racje na to pozwala demokracja. Natomiast  decyzja o tym czy podatki w tym roku zostaną podniesione czy też nie zostanie podjęta poprzez demokratyczne głosowanie nad projektem uchwały. Zwrócił uwagę, ze o ile nie podnoszenie stawek podatków uzdrowi sytuacje przedsiębiorców będzie to interesem wszystkich mieszkańców miasta. Wracając  do sprawy obwodnicy  stwierdził, ze Chełmno jest jedynym miastem w Polsce, gdzie mówi się iż wybudowanie obwodnicy było błędem. Kontynuują przypomniał, że miasto rozpoczęło już prace nad budżetem miasta i o ile radni mają propozycje zmian projektu budżetu, które ogranicz a  wydatki i nie będzie to ze szkodą dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, to takie działanie jest pozytywne. Zaapelował o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
 
Radny p. Kordowski – wracając do uroczystej części sesji i odznaczenia żołnierzy za bohaterstwo stwierdził, ze obecni na Sali obrad przedsiębiorcy również zasługują na miano cichych bohaterów tego miasta. Jako uzasadnienie powyższego stwierdzenia  zwrócił uwagę, ze PSS działa nie na kilku metrach a na kilku tysiącach podobnie jak firma Pana Andrzejaka  i każda podwyżka opłat to już są duże pieniądze. Zdaniem mówcy przedsiębiorcom chodzi o kumulację wszystkich wydatków. Przyznał, ze prawda jest iż propozycja podwyżki podatków nie jest horrendalna, niemniej w najbliższym czasie podrożeje prąd , gaz , woda ZUS i inne.
Zdaniem mówcy należy chylić czoła przed drobnymi przedsiębiorcami, którzy opierają się  wielkim korporacjom handlowym, mimo, że markety odebrały im klientów.
Zwracając się do Radnego Stachewicza zasugerował aby zaangażował się w odzyskanie budynków po jednostce wojskowej , na utrzymanie których ogromne środki z naszych podatków są zaangażowane. W budynkach tych mogłyby powstać mieszkania dla potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Zdaniem mówcy to jest wyzwanie, które warto podjąć. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że przy głównej ulicy naszego miasta są wolne lokale użytkowe, co wcześniej było nie do pomyślenia. Przedsiębiorcy boją się rozpoczynać działalność wiedząc, ze będą ogromne trudności z utrzymaniem się na rynku. Kończąc poruszył sprawę obwodnicy i zarzutu , ze jest ona niewykorzystywana , stwierdził, ze w najbliższym czasie ulegnie to zmianie, ludzie przyzwyczają się do korzystania z jazdy obwodnicą, a pro odpowiednim oznakowaniu, duże samochody nie będą wjeżdżały do miasta. Dodał, ze radny Stachewicz zarzucając radnym poprzedniej kadencji podjęcie decyzji o budowie obwodnicy w pewien sposób obraza urząd marszałkowski, który na tę inwestycję przyznał środki. Dodał cyt. „ Po to robiliśmy rewitalizację zabytków aby wyprowadzić raka , który  gryzł  te zabytki czyli ciężki sprzęt, którego drgania powodowały kolejne zniszczenia kamieni”
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził cyt. „ ten ciężki sprzęt na obwodnicy za bardzo widoczny nie jest. Widzę bardzo duży plus obwodnicy, to jest ścieżka rowerowa i przejście do szkoły w Grubnie. To faktycznie jest ten plus, ale chyba  nie cała obwodnica”. Kontynuując  temat obwodnicy przypomniał, że podczas głosowania nad obwodnica, była mowa, aby  Ci którzy byli jej zwolennikami nie występowali z cyt. „ koncertem życzeń”  do budżetu. Wówczas padło mnóstwo wniosków bardzo kosztownych do budżetu i zdaniem mówcy podobnie będzie i w tym roku. Zwrócił uwagę, że proponuje się obniżenie dochodów miasta o kolejne 200 tys. zł. Dodał cyt. „ co jest zadecydowane, bo tego już możemy być pewni”. Zwracając się do przeciwników podnoszenia podatków zaapelował  aby cyt. „może byście się zastanowili  i z tym koncertem życzeń troszeczkę spasowali, bo to jest troszeczkę niepoważne”. Odnośnie proponowanych oszczędności w urzędzie miasta stwierdził, ze powinno to iść równolegle,  - szukanie oszczędności tak, ale dlaczego pozbawiać miasto dochodów. Przypomniał kontrole Komisji Rewizyjnej w wydziale organizacyjnym, gdzie wnioskowano o dokonanie zakupów w biurze Ady Miasta  - nowe czajniki, szafki itp. Czyli wydatki były z przeznaczeniem dla radnych , a wydatki obciąć komuś innemu. Wracając do sprawy podatków poinformował, że w miastach ościennych  stawki są dużo większe i tak: przy przyjęciu propozycji burmistrza w Świeciu stawki są o 1 zł wyższe, w Chełmży o 2 zł,. wyższa. Dodał, ze argumentując nie podnoszenie podatków podwyżkami opłat za prąd i gaz jest bezzasadne. Zwrócił uwagę, ze to są naprawdę niewielkie kwoty przy 50 metrowym lokalu mieszkalnym zaledwie 50 groszy rocznie więcej,   przy 100 metrowym lokalu użytkowym   to tylko 54 zł. na rok, przy 1000 metrowym lokalu użytkowym 540 zł. rocznie . Kończąc  stwierdził cyt. :             „ większość już zadecydowała. Jak to powiedział na  jednej sesji szef koalicji – ja , to Rada. To jest tak jakby chełmińska wersja państwo , to ja. Myślę, że już powinniśmy chyba głosować”
 
Przedstawicielka przedsiębiorców chełmińskich p. Orłowska – wyraziła zdziwienie dyskusją na temat obwodnicy. Zdaniem mówczyni jest to niezmiernie potrzebna inwestycja, a ruch kołowy na starówce, gdzie mówczyni mieszka i ma zakład, ruch samochodów ciężarowych jest zdecydowanie mniejszy.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wypowiedzi radnego  Strzeleckiego i sugestii, że nie widać mieszkańców miasta pracujących na budowach stwierdził, że jest to nieprawda, ponieważ za każdym razem podczas sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wpisane, że warunkiem wgrania przetargu jest zatrudnienie minimum  5-10 mieszkańców Chełmna. Poinformował, ze taki zapis został zakwestionowany przez Urząd Marszałkowski, który zażyczył sobie aby były to osoby wskazane przez Urząd Pracy. Mówca poinformował, że będzie bronił swojego stanowiska, ponieważ  dla mówcy najważniejsze jest zmniejszanie bezrobocia w Chełmnie a nie np.: w  Lisewie, czy Papowie .
Odnośnie firm, które wgrywają przetargi stwierdził  cyt. ” życie jest bezlitosne Szanowni Państwo. Jest przetarg, koniec , kropka. Zarzuty, że przetargów nie wygrywają chełmińskie firmy są nieuzasadnione.” Dodał, że Chełmińscy przedsiębiorcy również wygrywają przetargi jako przykład podał firmę  budowlana, która remontuje mury i zatrudnia ludzi z Chełmna. Odnośnie zakupu materiałów w chełmińskich hurtowniach – zwrócił uwagę, ze wykonawca ma prawo kupować materiały u tego hurtownika, który zaproponuje niższe ceny
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
                                                                                na salę  obrad przybyła   
  radna Boruszewska
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji podał pod głosowanie projekt uchwały sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 4  radnych, przeciw głosowało  10  radnych  1  radny wstrzymał ssie od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, ze większością głosów uchwała została odrzucona. Dodał, ze zaproponowane stawki nie zostały przyjęte i obowiązuje te z roku ubiegłego.
 
 
 
Ad. 5. Sprawa stawek podatku od środków transportowych                 
 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie   (stanowi załącznik nr  8 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  9  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- przypomniał, ze opinie do projektu uchwały wydane przez Komisje Budżetu i Klub radnych zostały odczytana na poprzedniej sesji. Po informacji z sali obrad , że opinie są podtrzymane  zaprosił zebranych do dyskusji.
 
Radny p. Piotrowski – poprosił o skonkretyzowanie informacji zawartych w projekcie uchwały, a mianowicie o informacje jakie kwoty kryją się pod danymi procentami. Poinformował, ze  mimo, iż zna te kwoty zadaje pytanie retoryczne po to aby uzmysłowić  zebranym jakiego rzędu podwyżki są proponowane.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, ze najwięcej w naszym mieście jest samochodów ciężarowych  i autobusów i tak :
– autobusów do 30 miejsc zarejestrowanych w Chełmnie  jest 11 sztuk – wzrost stawki byłby 18,14 zł. w skali roku
- autobusów powyżej 30  miejsc w Chełmnie jest 7 – wzrost stawki byłby o 35,22 zł. rocznie
 - samochody ciężarowe pow. 3,5  do 5,5 tony ( poinformowała , że za samochody poniżej 3,5 tony podatku się nie płaci)  - na terenie zarejestrowanych jest 6 samochodów – wzrost stawki proponuje się o 12,26 zł. rocznie
- samochody ciężarowe  5,5 do 9 ton – zarejestrowane są 22 sztuki wzrost w skali roku byłby o 20,00 zł.
- samochody ciężarowe od 9 do 12 ton 0 w Chełmnie zarejestrowanych jest 36 sztuk – proponowany wzrost 22,32 zł. rocznie
-  samochody ciężarowe 12 do 29 ton – na terenie  miasta jest ich 58 sztuk – wzrost 43,56 zł. w stosunku rocznym
- samochodów powyżej 29 ton w Chełmnie nie ma zarejestrowanych
 
Przedstawicielka przedsiębiorców chełmińskich p. Orłowska – poinformowała zebranych , ze wcześniej prowadziła transport , jednak z przyczyn ekonomicznych musiała zrezygnować. Posiadała 9 autobusów, podatek od 1 , to kwota 1.860 zł. mnożąc to przez 9 daje całkiem spora kwotę . zwróciła uwagę że cyt. „transportowcy padają”. W dalszej części wypowiedzi  poinformowała, że  10 lat wcześniej przy wynajmie autobusu za kilometr płacono 2,50 zł., gdzie paliwo kosztowało wówczas 1,90 zł. Obecnie paliwo kosztuje ponad 5 zł., a za kilometr wynajmu 2,53 zł. Trudno transportowcom się utrzymać .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji podał pod głosowanie projekt uchwały sprawie stawek podatku od  środków transportowych

          Za przyjęciem uchwały głosowało 4  radnych, przeciw głosowało  10  radnych  1  radny wstrzymał się  od głosu

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że większością głosów uchwała została odrzucona. Dodał, ze zaproponowane stawki nie zostały przyjęte i obowiązuje te z roku ubiegłego.
 
Ad. 6. Sprawa  zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku
           rolnego
 
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (stanowi załącznik nr 10  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11   do protokołu )
Poinformowała, że wpłynęła opina  z Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej. Odczytała uzasadnienie do opinii; „ po zapoznaniu się treścią projektu uchwały oraz  stanowiskiem członków Rady Powiatowej KPiR z terenu miasta Chełmna znano, iż proponowana podstawa – cena żyta przyjęta do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku jest za wysoka w odniesieniu do podstawy przyjętej przez rade gminy do obliczenia podatku rolnego 2012 roku”
Wyjaśniła, że je jest to mało znacząca kwota dla budżetu z podatku rolnego z terenu miasta, cały podatek to zaledwie 30 tys. zł. Przyznała, że faktycznie cena proponowana przez ministra w roku bieżącym jest dużo wyższa niż proponowana w roku ubiegłym było
Średnia cena w ubiegłym roku wynosiła 37,64 zł. za 1 q, czyli hektar przeliczeniowy na cały rok to kwota  94,10 zł.
W roku bieżącym na rok 2012 cena proponowana przez ministra to kwota 74,18 zł. za 1 q jako podstawa do obliczenia żyta i w tym  przypadku z hektara przeliczeniowego rolnik płaciłby 185,45 zł. rocznie. Jest to rzeczywiście duża równica. Poinformowała, ze gminy,= rolnicze, dla których ten podatek jest znaczący stawki ustaliły a poziomie 40 do 60 zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapytał czy mimo opinii negatywnej zaproponowana stawka ma zostać, czy tez Pani Skarbnik zgłasza autopoprawkę
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – zaproponował obniżenie do kwoty 50 zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr  12  do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem Chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, że  Uchwała Nr XII/85/2011 Rad Miasta Chełmna z dnia 8 grudnia 2012 roku w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego  została przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr    do protokołu )
 
Ad. 7. Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ze wpłynęła do Biura Rady Następująca korespondencja :
- Decyzja Ministra  Spraw Zagranicznych  o wyrażeniu zgody na przystąpienie Gminy Miasto
  Chełmno do europejskiego stowarzyszenia „ Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” ( stanowi
   załącznik nr 14  do protokołu )
-  zawiadomienie o zawiązaniu klubu radnych  Przyszłość Chełmna i Sojusz Lewicy
   Demokratycznej ( stanowi załącznik nr 15   do protokołu )
- wniosek  mieszkańców ulicy Wiklinowej w sprawie modernizacji drogi ( stanowi  załącznik  
   nr    do protokołu )
Pisma znajdują się do wglądu  w biurze Rady Miasta
 
Radny p. Błażejewicz – poruszył następujące sprawy:
- w imieniu mieszkańców miasta poprosił o informację w spawie budynku po spalonym domu kultury w kontekście rewitalizacji starówki. Zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie zmieniana będzie płyta rynku, a dziura po spalonym domu kultury szpeci rynek
-  wjazd do Zakładu Adriana – przypomniał, że poruszał  już wcześniej tę kwestię i otrzymał nawet odpowiedź informująca, iż są prowadzone rozmowy z zarządcą dróg wojewódzkich             i właścicielem firmy Adriana. Tymczasem minął rok i nic się nie zmieniło w kwestii bezpiecznego wjazdu na ten parking.  
- sprawa  umożliwienia ubogim mieszkańcom miasta odpracowania  zaległości czynszowych. Przypomniał, że poruszał już wcześniej te sprawę i uzyskał odpowiedź, że jest to dość skomplikowana sprawa. Nie zostało to zrobione. Poinformował, że obecnie np. miasto Wałbrzych ogłosiło akcję odpracuje swój dług.  Ludzie zostali przeszkoleni pod względem BHP i każda godzina  wypracowana na rzecz miasta powoduje obniżenie zadłużenia o 10 zł.
Zwrócił uwagę, że zbliża się zima i będzie potrzebnych wiele rak do pracy. Zaproponował skontaktowanie z się w tej kwestii, szczególnie pod względem prawnym, z Urzędem Miasta Wałbrzycha  i rozważenie  zorganizowania takiej brygady w naszym mieście. Dodatkowym atutem dla mieszkańców byłoby to, że po odpracowaniu zadłużenia mogliby ubiegać się od dodatki mieszkaniowe.
 
Radny p. Jurczak – poprosił o następującą  informację: w związku z przejściem z wersji papierowej na elektronicznej jeśli chodzi o obsługę sesji  zapytał jakie są z tego tytułu oszczędności .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje takimi wyliczeniami, ale postara się  przekazać radnemu  te wyliczenia w najbliższym czasie.
 
Radny p. Kordowski – poruszył sprawę  budynków po jednostce wojskowej, które od lat stoją nie wykorzystane, które trzeba ogrzewać i ich pilnować, a mogłyby z powodzeniem zostać wykorzystane do zrobienia mieszkań socjalnych. Poprosił pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego o zwrócenie się do Pana Premiera, Pana Prezydenta do Pana Wojewody   i Pana Marszałka o pomoc w tej sprawie . W dalszej części wypowiedzi zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem cyt. „ remont obiektów przy zbiegu ulic Klasztornej, Biskupiej, Franciszkańskiej, Dominikańskiej, bo dotyczy to jak gdyby takiego całego ogromnego kwartału. Jestem zdziwiony jak można było zaplanować inwestycje, która jakoś dziwnie wygląda. Powiem tak – ogólniak , można się spierać, zrobiona jest bombonierka, 80 czy 70% ogrodzenia  - bombonierka i została część ogrodzenia, która  z tego co wiem i widzę nie jest robiona i dopiero teraz fatalnie wygląda ta część pozostała do tej części ,która została zrobiona. Tak samo jak sala liceum ogólnokształcącego, mówię o sali gimnastycznej bodajże z 23 roku ubiegłego stulecia, która też wygląda teraz fatalnie w porównaniu z pięknymi murami, z pięknym ogólniakiem, z pięknym klasztorem, które graniczą  z tą posesją. Chciałbym się zapytać Pana Burmistrza czy ewentualnie my jako udziałowcy w tym, ja wiem, że to jest też starostwo i siostry i ksiądz Walkowiak, czy ewentualnie jakieś pieniądze zostały, czy jest szansa, że to zostanie zrobione. Bo wygląda to fatalnie przy tej bombonierce, która została w 80 czy 70% zrobiona, przy tych obiektach które zostały poddane rewitalizacji „
 
 
Radny p. Dzikowski  - stwierdził cytuję : Tutaj dzisiaj z tego miejsca przelało się tego populizmu dzisiaj wyjątkowo i starczyłoby na rok myślę.”
Wracając do tematów merytorycznych zwrócił uwagę, że trzecie głosowanie w sprawie podatków miało zgoła inny przebieg, niż dwa pierwsze. Zdaniem mówcy dlatego, że lobby rolnicze nie zjawiło się na sali obrad, bo gdyby tak było najprawdopodobniej głosowanie byłoby podobne. Wyraził nadzieje, że  cyt.” feta na rzecz sukcesu, tafeta nie przewyższy tego  zaoszczędzonego podatku, który miałby wzrosnąć”.  W dalszej części wypowiedzi podziękował za uprzątnięcie fragmentu chodnika  przy osiedlu Kopernika 7, o co mówca wnosił wpisując się do zeszytu.
Kontynuując poprosił o informację  dotyczącą zmiany oznakowania miasta, które miałoby poprawić parkowanie na terenie miasta. Przypomniał, że były już takie rozmowy poprosił  o podanie  na jakim etapie jest sprawa.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na poprzedniej sesji zadał pytanie, na które nie otrzymał odpowiedzi dodał  cyt: „ Mieszkańcy zainteresowani ta sprawą zwrócili się do mnie.  Dałem im przeczytać to pismo, które dostałem. Panie Burmistrzu z szacunku do Pana i który urząd Pan reprezentuje, to mam prośbę do Pana, żeby Pan co przeczyta  to  dopiero podpisze. Kierownik wydziału pisze, że usterki zostały usunięte na ulicy Podgórnej. Sesja odbyła się 29.11 do dnia tego nie było nic zrobione  w tym temacie. Mówimy o gospodarowaniu środkami tymi, jakie mamy. Przeszedłem się dopiero w tym tygodniu. Częściowo ta usterka była usunięta, a pismo dostaje już 23 że  to jest wszystko zrobione. Panie Burmistrzu, Pan się pod tym podpisuje. Daję  mieszkańcom to,  zainteresowanym do przeczytania, a oni się śmieją z tego. Dalej Kolonia Wilson, a dalej jest nie zrobiona. Mówiłem o kosztach. W lutym już mówiłem, że jest fatalny stan tej drogi, należy coś zrobić, asfalt spękany. Panie Burmistrzu, to żadnych ekspertyz nie potrzeba, to wystarczy gorąca konewka z lepikiem. Doraźnie to załatać, żeby woda nie wnikała głębiej” .
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- pytanie Radnego Kordowskiego  – sala gimnastyczna i część ogrodzenia przy  Liceum Ogólnokształcącym  – przypomniał, że jest to inwestycja starostwa. Niedokończona część ogrodzenia leży w jurysdykcji Księdza Proboszcza z Fary. Dodał, że posiada informację, iż starosto dysponuje dokumentacją na całość, natomiast dlaczego sala gimnastyczna  nie została wykonana mówca nie potrafi udzielić odpowiedzi. Miasto jest inwestorem wiodącym w takim zakresie, o jaki starostwo poprosiło.
- pytanie radnego Dzikowskiego odnośnie zdjęcia znaku strefa  ograniczonego parkowania – poinformował, że zostało już postanowione o zdjęciu tego znaku, ponieważ stanowi on utrudnienie  nie tylko dla mieszkańców , ale przede wszystkim dla przyjezdnych
Następnie poprosił Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska o udzielenie pisemnej odpowiedzi radnemu Wrażniowi
 
Ad. 8. Zakończenie .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                                                                                                                                    Przewodniczył :
 
 
(-) Danuta Derebecka                                                               (-) Janusz Błażejewicz
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (30 grudnia 2011)
Opublikował: Danuta Derebecka (24 lutego 2012, 09:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij