Prot. z X sesji RM 25.10.2011


 
Protokół Nr X /2011
z  X  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   25 października  2011 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu    25 października 2011 r. i trwała od godz. 16.00 do godz.
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było   15   radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
     
 
1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z IX   sesji RM
 
 2. Przyjęcie porządku obrad X  sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
   
 3.  XX –lecie działalności Straży Miejskiej w Chełmnie
                                                                      
 4. Sprawa  przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
     Chełmna w latach 2012-2016
   
5. Sprawa   uchylenia uchwały Nr XXXVI/209/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja
     2009 r.
                                  
6. Sprawa   zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę
     Miasto Chełmno
    
7.  Sprawa  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach
     cywilnych
           
8.  Sprawa  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach
     rodzinnych i nieletnich
 
9.  Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011
 
10.  Sprawa  zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
       Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018
11 .Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku
12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych
13. Interpelacje  radnych.
14. Informacja z realizacji uchwał                                      
15. Wolne wnioski i informacje                                             
16. Zakończenie                                                                   
 
 
Ad.1.Otwarcie
                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady X   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokół     z  IX  uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad X  sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, że porządek obrad X sesji uznaje za przyjęty.
Poinformował, że jest to pierwsza sesja na która radni otrzymali materiały drogą elektroniczną.
   
 
Ad.  3.  XX –lecie działalności Straży Miejskiej w Chełmnie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że  straż miejska obchodzi w roku bieżącym XX-lecie powstania, a powołana została uchwałą ówczesnej Rady Miasta.                  W związku z powyższym zasadnym było uczczenie  XX-lecia istnienia straży miejskiej również na sesji. Zwrócił uwagę, że straż miejska jest wydziałem organizacyjnym Urzędu Miasta, którego praca jest bardzo trudna,  od którego wymagamy porządku, czystości, bezpieczeństwa, tymczasem aby to wyegzekwować strażnicy często mają do czynienia   z ludźmi agresywnymi, będącymi pod wpływem alkoholu. Jednym z narzędzi strażników jest nakładanie mandatów, co nie przysparza im sympatii mieszkańców. Dodał, że płacenie mandatu boli, wobec czego mimo, iż Chełmno jest miastem zakochanych,  należy wziąć pod uwagę, że nie każdy straż miejską kocha. Niestety taka jest specyfika tego zawodu. Następnie udzielił głosu Komendantowi Straży z prośbą o przedstawienie informacji za co mieszkańcy kochają strażników miejskich.
 
 
Komendant Straży  Miejskiej p. Świdlikiewicz - poinformował, że straż miejska powołana została 1 lipca 1990 roku i liczyła 4 strażników na mocy zapisu dotyczącego  porządku             i bezpieczeństwie w mieście w ustawie o samorządzie gminnym. Dwóch strażników od momentu powstania pracuje do chwili obecnej – Andrzej Rolek i mówca, pozostali dwaj Pan Adam Nowakowski ówczesny komendant i Pan Dariusz Włodarczyk już nie pracują.  W 1992 roku zatrudniono kolejnych 3 strażników, a w 1996 roku jeszcze 3. Obecnie straż miejska liczy 14 osób. Straż Miejska początkowo działała na podstawie statutu, a od 1997 roku weszła  w życie ustawa o strażach miejskich, na mocy której m.in. strażnicy miejscy  w całej Polsce mają jednakowe umundurowanie. Ustawa ta określa obowiązki dla straży miejskiej, jest ich bardzo wiele, niemniej najważniejszym jest ochrona spokoju i porządku publicznego oraz pomoc         w sytuacjach kryzysowych. Ponadto do zadań straży miejskiej należy:
-kontrolowanie  warunków bytowych ludzi mieszkających na działkach, aby w czasie zimy
  nie doszło do zamarznięć,
-wyłapywanie bezpańskich psów,
-znajdowanie dzikich wysypisk śmieci , doprowadzanie do ich likwidacji, jak i karanie  tych
  którzy te wysypiska tworzą,
-pomoc osobom poszkodowanym  przed przybyciem pogotowia ratunkowego , wyjaśnił, że wszyscy strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- kontrola odśnieżania,
- zabezpieczanie imprez itp.
Kontynuując poinformował, że fotoradar nie pojawia się ona ostatnio na ulicach miasta            w związku ze zmianami ustawy i oczekiwaniami na ukazanie się odpowiednich rozporządzeń. Obecnie zostało to unormowane, zamówiono niezbędne znaki i od listopada fotoradar ruszy na ulice miasta.
Kończąc  przedstawił wyniki z bieżącego roku
 – strażnicy podjęli 4.455  interwencji na mieście,
    w tym,
            - udzielono pomocy bezpośredniej  22 osobom,
            - 2.394 osobom nałożono mandaty,
            - 2.060 osób zostało pouczonych,
            - skierowano 5 wniosków do sądu,
            - zatrzymano  7 nietrzeźwych kierowców,
            - 765 osób, ukarano za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
            - 10 osób-  zatrzymano za posiadanie narkotyków , następnie  przekazano do policji,
            - 11 osób odwieziono do izby wytrzeźwień,
            -  wyłapano ok. 76 psów ,
            -  zabezpieczono 106 imprez,
            -  podjęto 236 interwencji za zakłócenie porządku                                     
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – podziękował przedmówcy. Poinformował zebranych, że podczas święta straży miejskiej złożył strażnikom życzenia w imieniu całej Rady Miasta, natomiast w dniu dzisiejszym przedstawicielom straży miejskiej zostaną wręczone symboliczne upominki. Poprosił   na podium  Pana Komendanta Zbigniewa Świdlikiewicza, Pana Inspektora Andrzeja Rolka , którzy pracują już 20 lat , od samego początku Straży Miejskiej oraz Panią Beatę Jungnickiel, która jest jedyną kobietą strażnikiem w zespole.
Następnie wspólnie z Burmistrzem Przewodniczący Rady wręczył upominki  z dedykacją cyt.      „ Dla Straży Miejskiej z okazji jubileuszu XX- lecia  istnienia Straży Miejskiej  serdeczne gratulacje      i życzenia, a przede wszystkim podziękowania za to, że jesteście tak skuteczni i tak nieocenieni w dbałości o bezpieczeństwo i porządek w naszym prastarym grodzie”.  Ten upominek przekazał na ręce Komendanta Straży dla wszystkich strażników.
Następnie  odczytał dedykację „ Dla Pana Zbigniewa Świdlikiewicza z okazji XX lecia istnienia  Straży Miejskiej serdeczne gratulacje i życzenia, a przede wszystkim podziękowania za to, że  stworzył Pan zespół  tak skuteczny i tak nieoceniony w dbałości  o bezpieczeństwo     i porządek w naszym prastarym grodzie”  Wręczył upominek.
Kolejno „Dla Pana Andrzeja Rolka z okazji XX lecia istnienia  Straży Miejskiej serdeczne gratulacje, i życzenia, a przede wszystkim podziękowania za to, że   jest Pan od XX  lat członkiem zespołu niezwykle  skutecznym i tak nieocenionym  w dbałości o bezpieczeństwo                 i porządek w naszym prastarym grodzie”
Dla Pani  Beaty Jungnickiej z okazji jubileuszu Straży Miejskiej w Chełmnie jako jedynej kobiecie w zespole serdecznie Pani gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Oprócz profesjonalizmu wnosi Pani wiele łagodności i kobiecego uroku, co pozytywnie wpływa na atmosferę i wyniki kolegów.”
Wręczył  upominek oraz bukiet kwiatów .
 
Komendant Straży  Miejskiej p. Świdlikiewicz –w imieniu  wszystkich strażników podziękował za to, że została doceniona  ich praca. Również w imieniu całego zespołu zadeklarował, że strażnicy  postarają się pracować jeszcze lepiej, ponieważ chcą służyć temu miastu.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – podziękował Straży Miejskiej za wszelką pomoc .
 
 
 
Ad. 4. Sprawa  przyjęcia programu gospodarowania
         mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Chełmna
         w latach 2012-2016

   
 
 
Kierownik Wydziału SO p. Żuchowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2           ( stanowi załącznik nr  2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
 
Przewodniczący Komisji p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu
i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  4  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt chwały w przedmiotowej sprawie.
           
         Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny  wstrzymał się od głosu.
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/72/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012-2016 została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
 
 
 
Ad. 5. Sprawa   uchylenia uchwały Nr XXXVI/209/2009 Rady
         Miasta Chełmna
z dnia 26 maja  2009 r.
 
 
 
Kierownik Referatu MK p. Augustyniak – Babicz – przedstawiła projekt uchwały zawarty          w druku nr  1 ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały      
 
Przewodniczący Komisji p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu  i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  8  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt chwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem głosowało 15  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października w sprawie  uchylenia uchwały   Nr XXXVI/209/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 r. została przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 9  do protokołu )
                       
 
 
Ad 6. Sprawa   zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół
        prowadzonych
przez Gminę  Miasto Chełmno
 
 
 
Kierownik Referatu O,K,SiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty                 w druku nr 5 ( stanowi załącznik nr 10  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi  załącznik nr  11  do protokołu )     
 
Przewodniczący Komisji p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  12 do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu. Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że  w 2003 roku podjęto stosowną uchwałę celem wprowadzenia stypendium naukowo – socjalnego, uchwała obowiązywała do chwili obecnej         i zdaniem mówcy nie należy tego zmieniać.
Zwrócił uwagę, że wprowadzenie zaproponowanej zmiany  odbije się niekorzystnie dla uczniów zdolnych, których sytuacja materialna jest zła. Wyjaśniając zaproponował hipotetyczne założenie, że dany uczeń ma średnią ocen 5,0, ale jest od  niego lepszy uczeń  ze średnią np.: 5,2 , którego sytuacja materialna jest bardzo dobra. W takim układzie  uczeń   z wyższą średnią otrzyma stypendium, dostanie zastrzyk finansowy, który tak naprawdę nie jest mu potrzebny. Tymczasem uczniowi, ze średnią 5,0 te pieniążki bardzo by się przydały na pomoce naukowe, dostęp do internetu, na lepszy start, na wyrównanie szansy. Przyznał, że jest już uchwała o pomocy socjalnej, ale być może ten uczeń hipotetyczny, o którym mowa  nie otrzymuje stypendium socjalnego, bo są od niego jeszcze biedniejsi, których wyniki nauczania są słabe. Zaproponował pozostawienie dotychczas obowiązującej uchwały   i głosowanie przeciw propozycji zmiany
 
Radny p. Błażejewicz- poinformował, że jest nauczycielem gimnazjum nr 1, które wnioskowało o zmianę uchwały. Stwierdził, że w momencie ustalania stypendiów, mówca również był za przydzielaniem stypendium naukowo – socjalnego. Zwrócił uwagę, że obecnie zostały wprowadzone dwa inne stypendia o charakterze socjalnym – pierwsze dla każdego ucznia bez względu na jego uzdolnienia, którego rodzina ma dochód niższy niż 351 zł. na osobę,            w kwocie  182 zł. miesięcznie. Drugie stypendium ufundowane przez azjatycka firmę               z przeznaczeniem dla dwóch uczniów gimnazjum nr 1 i dwóch z gimnazjum nr 2 - są to stypendia naukowo-socjalne, a ich wysokość  wynosi 200 zł. na osobę. Obecnie funkcjonujące stypendium socjalno - naukowe fundowane przez Burmistrza wynosiło zaledwie 92 zł. Poinformował, że w szkole pojawił się problem, a mianowicie byli tam uczniowie z wysoką średnią ocen kwalifikującą do uzyskania stypendium socjalno- naukowego, jednak były to tak biedne rodziny, iż otrzymywały już stypendium socjalne, a można dostać tylko jedno stypendium. Ponadto zapis, że stypendium otrzyma uczeń, który ma niższy dochód sprowadzał się do tego, że stypendium socjalno – naukowe burmistrza otrzymał uczeń, którego średnia dochodu wynosiła 1000 zł na osobę, bo był to niższy dochód  niż innego ucznia z tą samą średnią. Zdaniem mówcy lepszą propozycją jest przeznaczenie stypendium burmistrza najlepszym uczniom, wiedząc, że istnieją już stypendia socjalne, których kwota jest zdecydowania wyższa.
 
Radny p. Jurczak – poparł opinię przedstawioną przez przedmówcę stwierdzając, że przez zmianę zasad przyznawania stypendium Burmistrza  nie pozbawia się  dzieci z ubogich rodzin możliwości otrzymania stypendium socjalnego.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że być może sytuacja, o której mówił radny Błażejewicz zdarzyła się w szkole, w której uczy, nie oznacza to jednak, że jest tak również w pozostałych szkołach, gdzie uczniów kwalifikujących się do stypendium socjalno naukowego jest bardzo wielu. Poddał pod rozwagę możliwość, że sponsor „azjatycki” zrezygnuje z fundowania stypendium, czy wówczas uchwała ponownie zostanie zmieniona. Zwrócił uwagę, że stypendia otrzymają zdolni uczniowie, których sytuacja materialna jest bardzo dobra i te dodatkowe pieniądze nie są potrzebne.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem głosowało 13  radnych,  przeciw głosował 1   radny,  1  radny  wstrzymał się od głosu 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/74/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października w sprawie  zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno została przyjęta większością głosów  ( uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 7.  Sprawa  wyboru ławników do Sądu Okręgowego
          w Toruniu do
orzekania w sprawach  cywilnych
  
 
Przewodniczący obrad   p. Błażejewicz - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku  nr 3       ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  16  do protokołu ). Przypomniał, że został powołany zespół d.s zaopiniowania kandydatów na ławników, którego przewodniczącym był Pan Waldemar Piotrowski Zespół sprawdził                 i zaopiniował kandydatów ( komplet dokumentów stanowi załącznik  nr do  protokołu )
Następnie odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu. Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr 18  do protokołu )
 
            Zaproponował powołanie jednej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia   wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu i do Sądu Rejonowego w Chełmnie stwierdzając , że usprawni  to obrady sesji i skróci czas jej trwania
Zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej  następujących radnych:
Danuta Konowalik
Michał Stachewicz
Adam Maćkowski
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę.
W związku z brakiem innych kandydatur, poddał pod głosowanie skład Komisji  Skrutacyjnej.
            Za powołanie komisji  skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że skład komisji skrutacyjnej w osobach Danuta Konowalik, Michał Stachewicz , Adam Maćkowski  został przyjęty jednogłośnie.
Następnie ogłosił przerwę celem ukonstytuowania się komisji, przygotowania kart do głosowania  i opracowania zasad głosowania.
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Stachewicz – przedstawił zasady głosowania  oraz rozdał radnym karty do głosowania
 
Radni przystąpili do głosowania
Po głosowaniu
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach celem przeliczenia głosów przez Komisje Skrutacyjną i przygotowania protokołu z głosowania

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz 
- stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Stachewicz – odczytał protokół z glosowania ( stanowi załącznik nr  19  do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem głosowało  15   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych  została przez Radę przyjęta jednogłośnie    ( uchwała stanowi załącznik nr  20  do protokołu )
 
 
           
Ad.8.  Sprawa  wyboru ławników do Sądu Rejonowego
         w Chełmnie do
orzekania w sprawach rodzinnych
         i nieletnich

 
 
 
Przewodniczący obrad   p. Błażejewicz - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku  nr 4
 ( stanowi załącznik nr 21  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  22  do protokołu )
Następnie odczytał opinie:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu. Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska ( stanowi załącznik nr24   do protokołu )
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  p. Stachewicz – odczytał protokół z głosowania             ( stanowi załącznik nr 25   do protokołu)
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem głosowało  15   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich  została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr 26  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 9.  Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
           miasta Chełmna
na rok 2011
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6   ( stanowi załącznik nr  27 do protokołu ). Następnie zgłosiła autokorektę ( stanowi załącznik nr   28 do protokołu ) Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Komisji p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  29  do protokołu )
2) Klubu Radnych Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowe i Platforma Obywatelska                     
  ( stanowi załącznik nr 30 do protokołu )
 
Radny p. Stachewicz -  stwierdził, że problem finansowo został uregulowany, natomiast problem natury merytoryczno-prawnej pozostał. Zwracając się do Burmistrza Miasta  poprosił o informację jakie  są dalsze plany dotyczące ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim oraz jaka jest sytuacja związana z fundacją, jako organizacją, która , zdaniem mówcy jest cyt. „ dość koślawym stworem i stwarza wiele problemów”. Zasugerował rozważenie propozycji alternatywnych w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że Fundacja, której przekazano majątek miasta w postaci hotelowca włącznie  z wyposażeniem garmażeryjno – restauracyjnym nie spełnia swojego zadania,  przynajmniej w zakresie utrzymania się z własnej działalności. Dodał, że zdziwieniem napawa fakt, że podczas   ostatnie trzech lat, gdy  budowano niedaleko autostradę we wszystkich okolicznych miejscowościach, wszystkie kwatery były wynajęte dla pracowników  budujących, a hotelowiec stał niemal zawsze pusty. Zasugerował rozważenie sprywatyzowanie ośrodka łącznie z obsługą jeziora, bądź zorganizowanie w mieście instytucji, która przejmie wiele instytucji kulturalnych i sportowych i w imieniu miasta będzie tym zarządzała.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przyznał problem Ośrodka nad Jeziorem i Fundacji jest
i należy go rozwiązać. Poinformował., że w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie Rady Fundacji wraz z zatrudnionymi  pracownikami celem rozwiązania problemu  i rozważaniem  różnych możliwości wyjścia z impasu. Ponadto zostanie radnym w najbliższym czasie  przedstawiona propozycja podziału  działek, sprzedaży bądź dzierżawy.
Natomiast przekształcenie ośrodka w następny  wydział Urzędu Miasta zależało będzie li tylko i wyłącznie od względów ekonomicznych. Dodał, że oczywiście można rozważyć możliwość sprzedaży,  niemniej  jest to ostateczność, ponieważ w przypadku sprzedaży miasto nie będzie miało żadnego wpływu na to, co będzie się tam działo. Inaczej jest   w przypadku dzierżawy
 
Radny p. Giżyński -  zwracając się do Burmistrza  poprosił o następującą informację – wskazując na zapis § 3 pkt. 7  umowy użyczenia z grudnia 2009 roku stwierdził, że jest on zapisany bardzo dobrze, ponieważ w całości cyt. : „pilnuje interesów budżetu miasta. zacytował zapis  „dofinansowanie do kosztów utrzymania przedmiotu użyczenia zostanie przekazane na podstawie odrębnej umowy. W umowie zostaną określone zasady wydatkowania, terminy
i wysokość przekazywanych kwot”. Zdaniem mówcy w ten sposób kontroluje się wydatki ECWM
w stosunku do ośrodka i  taki zapis daje możliwość bieżącego kontrolowania wydatków i cyt.
 „ trzymać rękę na pulsie” . W przypadku jakichkolwiek  zastrzeżeń można natychmiast reagować. Zapytał dlaczego już 7 grudnia,   a więc zaledwie po siedmiu dniach podpisano aneks, gdzie cytowany wcześniej zapis zastąpiony został następującym cyt.: „ dofinansowanie kosztów przedmiotu użyczenia  zostanie przekazane corocznie na podstawie przyznanej dotacji uchwałą budżetową Rady Miasta. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia  31 stycznia  roku następnego na podstawie przekazanego sprawozdania z otrzymania dotacji”. Zwrócił uwagę, że taki zapis sprawia, iż wszelkie kontrole mogą być prowadzone dopiero po roku. Poprosił o podanie powodu zmiany tego zapisu. Następnie wskazał  zapis punktu 8 w tym samym paragrafie  cyt. „ biorący ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu użyczenia za zgod  i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z użyczającym” . Poinformował, iż zadał pytanie Pani Skarbnik czy taka forma była zachowana np: w przypadku kupna zjeżdżalni, piaskownicy, które na pewno zwiększają wartość, gdzie uzyskał informację, iż takich umów nie było. Zapytał dlaczego, skoro w roku 2010 na plac zabaw wydano tam już 15 tys. zł.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień-:
Jeśli chodzi o zapis punktu 8 , to zakup  sprzętu na plac zabaw nie zwiększył wartości przedmiotu użyczenia. Bardziej szczegółowej odpowiedzi  udzieli Pani Skarbnik jako specjalista w zakresie zasad rachunkowości. Odnośnie zmiany umowy wyjaśnił, że chodziło              o ujednolicenie wszystkich umów  dotacyjnych funkcjonujących w mieście, zapis ten jest zgodny z prawem.
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady Fundacji po przeprowadzonej kontroli sporządził protokół z analizy wykorzystanej dotacji i działalności całej fundacji. Zostały sprawdzone książki inwentarzowe fundacji i nie ma tam zapisu jakoby wyposażenie placu zabaw było środkiem trwałym, czyli zwiększało wartość przedmiotu użyczenia. Jest to tzw. pozostałe wyposażenie , żaden zakup nie przekroczył kwoty netto 3.500 zł., a zgodnie z ustawową o rachunkowości środków trwałych zalicza się  środki, które przekraczają kwotę 3.500zł.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.
Pani Skarbnik na Komisji Rewizyjnej określiła, że na sierpień jezioro było zadłużone na, brakowało 13 tysięcy. Jak teraz korzystając, że mamy pana Burmistrza, jest Przewodniczący Rady Fundacji, to może by szerzej określił nam ten temat. Co się tam takiego złego stało. Jakie zadłużenie wynikło.
To my mamy o czymś dyskutować, a my nie wiemy o czym dyskutujemy. Wiemy, że się źle dzieje, ale ja bym chciał usłyszeć konkretnie jakie tam jest zadłużenie , tam w fundacji”
 
Przewodniczący  obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że  środki dla fundacji zostały zdjęte i sprawa nie jest przedmiotem obrad tego punktu. Poinformował, że w przypadku, gdy tematy ponownie wróci pod obrady sesji i radni będą mieli podjąć decyzję o przyznaniu dotacji, będzie czas na zadawania pytań i  zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości.
 
Radny p. Giżyński  - poprosił o następujące informacje - Dział 921 Rozdział 92125 – pozostała działalność zmniejsza się dotację z unii europejskiej o kwotę  39.280 zł.:
- w jaki sposób została podpisana umowa z tą firma, że nie zdążyła ona dokończyć swojej
  pracy, przez co miasto straciło tak dużą kwotę ,
- czy pan Burmistrz będzie  podejmował jakiekolwiek działania  zmierzające do jej
  odzyskania.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że przy kontroli Urzędu Marszałkowskiego zakwestionowano zapis dokumentacji mówiący o poddaniu się sile wyższej, jaką  była  temperatura, która w miesiącu grudniu miała miejsce na naszym terenie. Wykonawca stwierdził, że nie jest w stanie  położyć kabli, ponieważ w temperaturze poniżej 20 stopni otulina zaczyna pękać. Zakwestionował to Urząd Marszałkowski stwierdzając, że można było przewidzieć, że  w grudniu będzie zimno W miesiącu styczniu, gdy temperatury zmieniły się i można było zakładać kable, chociaż to właśnie w styczniu jest najzimniej, na co są dokumentacje meteorologiczne od 2003 roku. Gmina przygotowała pozew w tej sprawie, który niebawem zostanie złożony. Dodał, że nie jest to pierwszy pozew składany w tym zakresie. Jako ciekawostkę poinformował radnych, że wniosek na to zadanie składany był  w czerwcu, odpowiedź nadeszła w październiku, umowa na monitoring podpisana została 31 grudnia, chociaż w grudniu miał być założony monitoring. Poprosił o zaufanie radcy prawnemu urzędu, który napisał pozew to sądu.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ Panie przewodniczący Wysoka Rado mam takie pytanie tylko w wydatkach w Dziale 600 Rozdział 60016 – drogi gminne następuje przesunięcie między paragrafami płacowymi w celu zatrudnienia większej liczby bezrobotnych,  jaka ta liczba  bezrobotnych i na jaki okres będą zatrudnieni dziękuję”
 
Kierownik wydziału MKiOŚ p. Szuster – poinformował, że w roku ubiegłym w tym okresie gmina miała dotacje z Urzędu Pracy w wysokości  około 900 tys. W roku bieżącym dotacja jest dużo mniejsza i wystarczyła na zatrudnienie 30 osób. Zatrudnienie nastąpiło dopiero od  1 sierpnia na 3 miesiące z dwutygodniowym przedłużeniem. W związku z powyższym na paragrafie zatrudnionych osób na prace porządkowe i roboty publiczne nie wystarczyło środków. Nie wiadomo czy z urzędu pracy dostaniemy jeszcze jakieś środki, a ta kwota pomogłaby na zatrudnienie do końca roku 30 osób , co pozwoli na utrzymanie porządku   w mieście
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do  dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
                     Za przyjęciem głosowało  14   radnych, głosów  przeciwnych nie było ,1  radny wstrzymał się od głosu

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– stwierdził, że Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011  została przez Radę przyjęta  większością głosów.    ( uchwała stanowi załącznik nr 31  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- stwierdził, ze po przerwie  na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Ad. 10.  Sprawa  zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia
            Wieloletniej Prognozy
Finansowej  Gminy Miasta
            Chełmno na lata 2011-2018

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7  ( stanowi załącznik nr  32 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  33 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Komisji p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu
 i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 34   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie projekt Uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem głosowało  15   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018 została przez Radę przyjęta jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr  35 do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 11 . Informacja z wykonania budżetu miasta
            za I półrocze 2011 roku

 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informację z wykonania budżetu miny Miasta Chełmna za I półrocze 2011 roku ( stanowi załącznik nr  36  do protokołu ). 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 rok ( stanowi załącznik nr 37  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz
– w związku z brakiem chętnych do dyskusji stwierdził, ze informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku uznaje z przyjętą.
 
 
Ad. 12. Informacja na temat złożonych oświadczeń
           majątkowych

 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił informację Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie oświadczeń złożonych przez Burmistrza Miasta Chełmna  oraz Przewodniczącego Rady Miasta  Chełmna ( stanowi załącznik nr 38  do protokołu ) Informację Burmistrza Miasta dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników urzędu miasta zobowiązanych do ich składania ( stanowi załącznik nr 39  do protokołu ) oraz informacje  o złożonych oświadczeniach  przez Radnych Rady Miasta przesłaną przez Urząd Skarbowy w Chełmnie ( stanowi załącznik nr 40  do protokołu ) Poinformował, że wszystkie  oświadczenia zostały złożone w terminie.
 
 
Ad. 13. Interpelacje  radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że do dnia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja
 
 
Ad. 14. Informacja z realizacji uchwał                                      
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił informacje  z realizacji uchwał, których wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta
 
Uchwała Nr IX/66/2011  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania – została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego nr 218 z dnia 23 września 2011 roku pod pozycją 2032 i jest realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Uchwała Nr IX /67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości akt notarialny został podpisany uchwała została zrealizowana           
 
Uchwała Nr IX /68/2011 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna – uchwała jest realizowana od dnia 23 września  2011 roku, po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  Nr 218 z dnia 23 września 2011 roku pod pozycją  2033
 
Uchwała Nr IX /69/2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.- została wprowadzona w życie
 
Uchwała Nr IX /69/2011 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok – jest realizowana na bieżąco
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz przedstawił informacje  z realizacji uchwały, której wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta
 
Uchwała Nr  IX/71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miasta Chełmno w nazwie   ZSM „URSUS” Sp. z o.o. w Chełmnie – została przekazana do Zakładu Usług
 
Ad. 15. Wolne wnioski i informacje                                          
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w imieniu Burmistrza Miasta Chełmna, Starosty Chełmińskiego oraz Dowódcy Pułku Drogowo – Mostowego zaprosił zebranych na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2011 roku. Dodał, ze szczegółowe informacje dotyczące obchodów radni otrzymają droga elektroniczną
W dalszej części wypowiedzi zapoznał zebranych z korespondencją i tak:
1) pismo Burmistrza Miasta – sprawozdanie w zakresie sprzedaży lokali  w II i III kwartale br.  ( stanowi załącznik nr   41do protokołu )
2) Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Chełmno  za rok szkolny 2010-2011 ( stanowi załącznik nr  42 do protokołu )
3)  Postanowienie o umorzeniu śledztwa ( stanowi załącznik nr  43 do protokołu ). Z uwagi na fakt, że pismo otrzymał w ostatniej chwili poprosił Burmistrza Miasta o  omówienie tematu
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że sprawa dotyczy  Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Miasta Chełmna, a konkretnie w 2 punktach Zespołu Szkół nr 1 – budynku należącego do powiatu i jeden punkt dotyczący promocji. Śledztwo zostało przeprowadzone na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, który  zarzucał niedopełnienie obowiązków, czy też przekroczenie  uprawnień pracownikom urzędu miasta Chełmna. Mówiąc w skrócie sprawa dotyczyła fugi zastosowanej w ZS nr 1, zsypu również w tej szkole, trzecią sprawą były działania promocyjne towarzyszące  wszystkim wnioskom unijnym. Wszystkie zarzuty zostały umorzone. Kontynuując zwrócił uwagę na błąd w piśmie, a mianowicie sprawa dotyczy 140 złotych na szkodę Urzędu Miasta w Chełmnie reprezentowanego przez Przewodniczącego Rady Miasta, co nie jest prawdą , bo to Burmistrz Miasta reprezentuje Urząd. Drugi błąd dotyczył  zsypu, którego kosztorys opiewał na kwotę  115 tys. zł, a hipotetyczna szkoda powstała w kwocie 240  tys. zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że wszystkie omawiane dokumenty znajdują się w biurze Rady do wglądu
 
Radny p. Kordowski –  poinformował zebranych, że  wspólnie z pracownikiem Politechniki Łódzkiej postanowił zamiast VII edycji Plenerów Malarskich odkryć  Chełmno nieodkryte, pod ziemią. Stwierdził, że jest to bardzo trudne i kosztowne przedsięwzięcie, niemniej udało się znaleźć pasjonatów historii, którzy praktycznie bezkosztowo przyjechali do Chełmna   z Panem Adamem Sikorskim na czele , grupą  archeologów oraz Telewizją Polską oddział     w Lublinie – program pt. „Było nie minęło”. Georadar pracował przez kilka godzin, podczas których udało się namierzyć wiele krypt, które częściowo są połączone korytarzami . Pod farą znajdują się trzy tunele na głębokości 165 cm, 270 cm i 440 cm . częściowo została przebadana została  krypta Zamojewskich  oraz  prezbiterium Chełmińskiej Fary.
Ponadto częściowo zbadano Rynek i okazało się , że nie istnieje połączenie pomiędzy ratuszem, a kamienicą Cywińskich oraz ratuszem a sądem, niemniej przypadkowo udało się odnaleźć przejście podziemne od ratusza do kamienicy przy ul. Rynek 25. Ponadto odkryto, że w miejscu, gdzie na Rynku umiejscowieni są handlujący, na głębokości ok. 4 metrów znajduje się obiekt o wymiarach 4 na 4 metry , są to nałożone na siebie dwie piwnice, bądź pozostałości studni. Kończąc zwrócił uwagę, że program „Było nie minęło”  będzie doskonałą promocją miasta. Ponadto planowane są dalsze badania, ponieważ ta sama ekipa zamierza wrócić do Chełmna w drugiej połowie listopada br.
Na zakończenie podziękował Burmistrzowi Miasta oraz Pani Magdzie Ludwikowskiej za okazaną pomoc.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chełmno, dnia – takie pismo otrzymałem od Pana Burmistrza . Chełmno dnia 4 marca 2011 rok. Michał Wrażeń Radny Miasta Chełmna, odpowiadając na Pańskie zapytanie zgłoszone na V sesji Rady Miasta Chełmna  w dniu 22 lutego 2011 roku dotyczący stanu dróg miejskich, które jak pan stwierdził cytuję są w opłakanym stanie. Uprzejmie informuję, iż przetarg na łatanie dziur w drogach miejskich został rozstrzygnięty i jak co roku przystąpimy do sukcesywnego ich naprawiania. Panie Burmistrzu no to okay z tym  ładnym pismem się pogodziłem. Mieszkańcy się pogodzili i czekają do dnia dzisiejszego na naprawę, zajęcie stanowiska. Panie przewodniczący proszę to zdjęcie tam dalej pokazać „
Przewodniczący obrad w formie multimedialnej pokazał zdjęcia dróg w Chełmnie wymagających naprawy.
Kontynuując stwierdził. cyt. „ tu się zatrzymujemy na  tym zdjęciu. Panie Burmistrzu to jest ulica Podgórna, wierzy Pan w to. To tak ciężkie pieniądze wypracowane i po takich kłopotach jak tam były spotykane nie potrafimy zadbać o tą ulicę. Proszę następne zdjęcie. To jest też  Podgórna, na jakiej długości jest zarwany chodnik.  Tu już jest Kolonia Wilsona. Proszę następne zdjęcie. O tu po pracach, pracownicy, którzy wykonywali z urzędu, a nadzór był tak wyśmienicie zainteresowany, można zobaczyć na tym zdjęciu jaka jest niedoróbka   i pracownicy zadanie niby wykonali i jest wszystko okay. Proszę następne zdjęcie, następne. Gdy Komisja chodziła, mogę tak to określić, ten znak troszeczkę  w innej pozycji leżał,  a to już jest od 9 bodajże, nie 12 października. Teraz już troszeczkę inaczej leży. Leży on jeszcze leży cały czas. Zero zainteresowania. Proszę następne zdjęcie. Ten temat przewala się już  chyba od 6 lat. Proszę jeszcze zdjęcie , jeszcze zdjęcie, też to samo O tu, co mieszkańcy zawsze mówią rów melioracyjny , który był wyczyszczony za ileś tam tysięcy złotych, on tak wygląda. Nie tak dawno mówił pan o powodzi. Proszę następne zdjęcie, no i gdzie jest ten rów ściekowy, jak tam woda ma  być odprowadzana. Proszę następne zdjęcie, a tu jest ta podbudowa, nieszczęsna podbudowa z osiedla  Raszei wywieziona. Normalnie tam się śmietnisko robi. Proszę następne zdjęcie. Ludzie normalnie tu wywożą śmieci. To przy odbiorze technicznym tej ulicy Pan , który budował tę ulice i pan Kierownik tego wydziału też był i się  dziwili co to też tam mogło być no ale to Pan, który budował te ulice doszedł do wniosku co to mogło być To miało być w protokole ujęte, w tym odbiorczym gwarancyjnym. Do dnia dzisiejszego nie ma. Proszę następne zdjęcie. Proszę zobaczyć jakie pęknięcie.   W lutym, w mrozy, droga unosi się  do góry.  Proszę następne zdjęcie. Następne zdjęcie. O można zobaczyć jak chwasty rosną w pęknięciach. Proszę następne zdjęcie, następne zdjęcie proszę" 
Na pytanie z sali obrad jaka to jest ulica mówca odpowiedział cyt.
„ Kolonia Wilsona. Na razie dziękuję za zdjęcia, bo już więcej zdjęć nie ma”. Kontynuując przypomniał cyt. „ na ostatnie sesji zadałem pytanie jaki koszt był wywiezienia tej nadbudowy z Raszei na Ustronie, utrudnienie ludziom życia tą nadbudową, zebranie, bo przy Panu kierowniku, Pan Kierownik zadysponował, że przyjechał spycharko ładowarka, zepchnęła to błoto. Zostało ponownie załadowane i ponownie zostało wywiezione. Ja się pytałem na ostatniej sesji jakie to są koszty i  do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi nie uzyskałem.  I ponawiam. Panie Burmistrzu na Ustronie raz ciągniki pojechały, co wywiozły nadbudowę, te śmieci można powiedzieć po prostu te śmieci zostały rozsypane, ponownie zostało to zgarnięte i ponownie wywiezione Ja się pytam jakie żeśmy ponieśli koszty. Panie Burmistrzu mamy bardzo mało pieniążków na takie rzeczy, a proszę bardzo żeby je rozsądnie wydawać. Dziękuję i oczekuję odpowiedzi pisemnej”
 
Burmistrz miasta p. Kędzierski – poinformował, że udzieli przedmówcy odpowiedzi  na piśmie, po otrzymaniu wyciągu z protokołu z obrad dzisiejszej sesji wraz z załączonymi do pytani zdjęciami . Dodał, że prosi o doprecyzowanie pytania, aby mógł  udzielić szczegółowej odpowiedzi. Przypomniał, że wcześniej pan Wrażeń prosił o podanie kosztów przewiezienia materiału z Raszei na Wiklinową a w dniu dzisiejszym jest mowa o Ustroniu
 
Radny p. Wrażeń – powtórzył, że pytanie  brzmi następująco cyt „ Jaki koszt był . Koło Szosy Grudziądzkiej jest ten śmietnik. Z tego śmietnika ciągniki zawiozły  na Ustronie. Na Ustroniu zostało to wsypane i na Ustroniu zostało ponownie to zgarnięte. Panie Burmistrzu spokojnie zajrzymy sobie to protokołów po sesji”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił radnego Wrażenia o doprecyzowanie pytań i przekazanie ich do biura rady
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał, że wcześniej pytał o ścieżki rowerowe. Wówczas mówca uzyskał informację, iż Komisja Bezpieczeństwa  Publicznego przygotowała  trasy ścieżek rowerowych, niemniej do dnia dzisiejszego nie wyznaczono w mieście ciągów ścieżek przez miasto. Poprosił o informację, czy wiosną plan taki może być zrealizowany. Zdaniem mówcy  wyznaczenie ścieżek i oznaczenie ich na ulicach nie jest kosztowne. Ponadto poprosił o oznakowanie już istniejących w mieście ścieżek, oznakowanie istniejące jest słabo widoczne i należy je odświeżyć. Zwracając się do radnego Wrażnia stwierdził, że cyt. „ trochę obłudnie pan tu walczy o te ulice, ale chociaż dobrze, że Pan zwraca uwagę, bo samo to, że , jeżeli Pan przejedzie, to mój ulubiony  temat zresztą, obwodnicą, nad którą Pan głosował i wydał pan 8 milionów złotych, to są właśnie te pieniądze, których brakuje na ulice. I pewne ulice  nie byłyby łatane takimi , jak Pan to nazywa śmieciami, a po prostu zrobione porządnie. Trzeba się było wtedy zastanowić na co wydajemy  pieniądze. A jak Pan chce przyjrzeć  się, to już pełna moja satysfakcja, to proszę  zobaczyć jaki jest potężny ruch na obwodnicy i po co myśmy tam 17 milionów łącznie wydali. To tak na marginesie, bo to już jest taki lekki szczyt obłudy atakować teraz, a przedtem lekką ręką wydawać pieniądze, które można było na te cele  przeznaczyć”
 
Radny p. Dzikowski -  poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty rozmawiano na temat, który wcześniej przedstawiał radny Kordowski. Wówczas mówca był dość sceptycznie nastawiony ze względy na koszty, które miały być bardzo wysokie. W związku z tym , że można do zrobić bezkosztowo stwierdził, że chwała radnemu Kordowskiemu za taką inicjatywę i piękną promocje miasta. Kontynuując zwrócił uwagę, że nasze miasto jest bardzo bogate, jeśli chodzi o podziemia. Zwracając uwagę, że bardzo interesujące są podziemia klasztoru i katakumby, zasugerował aby to również zbadać
W dalszej części wypowiedzi wrócił do sprawy budynku na zbiegu ulic Dominikańskiej i Rybackiej, a właściwie fundamentów , gdzie znów urosły chwasty, które należałoby usunąć. Kontynuując zwrócił uwagę, że należy usunąć plakaty wyborcze. Odnośnie elektronicznego przekazywania materiałów na sesję stwierdził, że jest to bardzo dobry pomysł znacznie ograniczający koszty. Kończąc poprosił o informację dotyczącą ośrodka nad Jeziorem, a mianowicie Pan Prezes nie zapłacił m.in. ratownikom za wykonaną prace  mimo, że dawno skończył się sezon. Zwrócił uwagę, że Pan prezes  nie zapomniał wypłacić sobie wynagrodzenia, zdaniem mówcy, niemałego. W związku z nadchodzącym terminem składania projektu budżetu na 2012 rok poprosił, aby łącznie z projektem   radni otrzymali wszystkie wnioski składane do budżetu te przyjęte jak również i te nie ujęte do budżetu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujące odpowiedzi:
- tabelka zawierająca wnioski do budżetu zostanie radnym przekazana,
- wypłata dla ratowników, to  koszty utrzymania ośrodka a nie fundacji. Oznacza to, że będą musieli jeszcze poczekać do  czasu przywrócenia dotacji na ośrodek
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że komitety wyborcze mają miesiąc na usuniecie plakatów.
 
Radny Piotrowski – przypomniał, że  w m-cu marcu radny Lesław Giżyński  zasugerował, aby Komisja Oświaty zajęła się opracowaniem strategii  rozwoju oświaty na terenie miasta. Poinformował, że pierwsze rozmowy z Kierownikiem Referatu Oświaty rozpoczęły się                w kwietniu , do chwili obecnej odbyły się cztery spotkania, w tym z obecnością dyrektorów szkół podległych miastu. Kolejne spotkanie zaplanowano na 11 listopada. Strategia będzie obejmowała lata 2012-2017. Ustalono, że podczas opracowywania strategii twórcy skupią się na trzech sprawach:- baza i  dydaktyka – główne zadanie szkół oraz  opieka i wychowanie. Zakończenie prac nad przygotowaniem strategii planuje się na początek grudnia br. Poinformował, że po ukończeniu zostanie ona droga elektroniczną przekazana wszystkim radnym, aby mogli się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi.
 
Radny p. Kordowski- zwracając się do Burmistrza poprosił o informację, czy  miasto przewiduje wycinkę drzew przed zimą, aby drewno można przekazać rodzinom potrzebującym. Poprosił również o informację na temat kondycji chełmińskich zakładów produkcyjnych, mając na uwadze  trudne warunki materialne mieszkańców miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- wycinka jest prowadzona, i pozyskane drewno przekazywane  jest potrzebującym zgodnie            
  z informacją złożoną przez MOPS,
-odnośnie kondycji firm chełmińskich stwierdził, że nie może się wypowiadać precyzyjnie,
  a jedynie , że na chwilę obecną nie ma specjalnych zagrożeń. Oficjalne wypowiadanie się na
  temat kondycji firm jest niezgodne z prawem.
 
 
Ad. 16. Zakończenie                                                   
 
                                                                             
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady X  sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                                  Przewodniczył :
 
 
(-) Danuta Derebecka                                                                       (-) Janusz Błażejewicz
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (9 grudnia 2011)
Opublikował: Danuta Derebecka (24 lutego 2012, 08:49:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1085

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij