Protokół nr XI z dnia 29.11.2011 r.


Protokół  nr  XI/2011
z XI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 listopada 2011 r.
 
                                              
Sesja odbyła się dnia 29 listopada  2011 roku i trwała od godziny 16.00 do godz. 19.40
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100%.
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1. Otwarcie
 
2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji RM.
 
3. Informacja w sprawie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie
 
4. Sprawa pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 
5. Sprawa wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 
6. Sprawa  określenia  wysokości  stawek podatku od środków transportowych.
 
7. Sprawa stawek podatku od nieruchomości.
 
8. Sprawa zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 
9. Sprawa zmiany  uchwały   w    sprawie  uchwalenia budżetu Miasta  Chełmna na rok 2011.
 
10. Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018.
 
11.  Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,                o   stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku        publicznego,   a  także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.
 
12.  Sprawa     cennika     przyjmowania       odpadów      komunalnych   do unieszkodliwienia   na    Międzygminne     Składowisko Odpadów  Komunalnych w Osnowie na 2012 rok.
 
13.     Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli hali sportowej i basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniu   13   września   2011   roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
14.    Informacja z realizacji uchwał .
 
15.    Interpelacje Radnych.
 
16.    Wolne wnioski i informacje.
                                                                                                                                                            
17.    Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  XI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.  Poinformował, że Burmistrz Miasta wyjechał do Warszawy i z uwagi na „korki na drogach” spóźni się na obrady.
Następnie powitał wszystkich obecnych;  radnych, pracowników Urzędu Miasta, prasę, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Kółka przy I LO – Samorząd lokalny „W lokalnej społeczności”.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół  z  X sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół  z X sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  XI  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad XI sesji został przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.               
 
Sekretarz Miasta p. Syta – zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad  „Sprawy  zmiany Uchwały Nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie regulaminu targowisk”, uwzględnionego w punkcie 5 proponowanego porządku obrad                i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały zawartego w druku nr 10  w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.  Dodała, że projekt uchwały dotyczący regulaminu targowisk wymaga korekty i będzie wprowadzony pod obrady na jedną z kolejnych sesji. Ponadto poprosiła o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018.  Zaproponowała wprowadzenie tego punktu, jako punkt 10 proponowanego porządku obrad, po projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek dotyczący zmiany proponowanego porządku obrad, zgłoszony przez Sekretarza Miasta.
 
     Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Sekretarza Miasta  dotyczący zmian w zaproponowanym porządku obrad.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad udzielił  głosu Komendantowi Straży Miejskiej, który poprosił  o uhonorowanie Strażnika Pawła Wojciechowskiego.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz - poinformował obecnych, że wystąpił do Burmistrza Miasta z wnioskiem o wyróżnienie Strażnika Pawła Wojciechowskiego. Wyjaśnił, że wniosek był nie tylko związany z incydentem, jaki miał miejsce przy Bramce Grudziądzkiej, gdzie został pobity człowiek i zaangażowanie Pawła Wojciechowskiego doprowadziło do tego, że ustalono sprawcę pobicia i przebywa w areszcie. Dodał, że Strażnik  Paweł Wojciechowski ma „sokole oko i pamięć do twarzy” i dzięki Jego pracy i zaangażowaniu ujęto około 40 osób.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – pogratulował Panu Pawłowi Wojciechowskiemu.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wręczyła i odczytała treść dyplomu, cyt.  „W podziękowaniu za duże zaangażowanie i nieustępliwość w zwalczaniu przestępczości na terenie miasta Chełmna oraz za poświęcenie z jakim oddaje się Pan dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta”.
 
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
 
 
 
Punkt 3.  Informacja w sprawie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie
 
Przewodniczący Rady Słuchaczy p. Mieczysław Majewski – podziękował za umożliwienie zaprezentowania celów i idei obchodów Roku 2012 jako Roku UTW w Chełmnie. Następnie stwierdził, cyt. „Starzenie się społeczeństwa jest ogromnym problemem współczesnych czasów. Maleje przyrost naturalny, a jednocześnie przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym. Te zjawiska nie ominęły również Polski. Jak podają statystyki, obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa i według demografów odsetek ten będzie rósł. Bardzo ważną sprawą jest więc, aby ta duża część społeczeństwa mogła jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i intelektualną, żeby ludzie, o których się mówi, że weszli w „złoty wiek”, byli jak najdłużej aktywni, mogli poszerzać swoje zainteresowania i pasje. Po prostu, żeby mogli cieszyć się życiem i mogli ciekawiej żyć. Już  w 1973 r. w Tuluzie przy Instytucie Nauk Społecznych powstał pierwszy  na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Głównym celem tego uniwersytetu było dążenie do poprawy jakości życia osób starszych, przez włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego i utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, co pomaga w zachowaniu i zwiększaniu intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności ludzi „trzeciego wieku”. Wkrótce takie uniwersytety zaczęły powstawać w innych miastach Francji oraz w innych krajach. Idea ta bardzo szybko dotarła do Polski, bo już w 1975 r. w Warszawie przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego powstał pierwszy w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku. W niedługim czasie Uniwersytety Trzeciego Wieku zaczęły powstawać w innych miastach akademickich. W roku 2000 w Polsce działało już 30 UTW, a obecnie jak podają źródła opracowane przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu Polski-Amerykańskiego Fundacji Wolności jest ich około 140. Liczba ta ciągle się zmienia, bo w ciągu ostatnich lat liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku wciąż rośnie. Zrealizowany pomysł powołania UTW w Chełmnie zrodził się w 2008 roku w Chełmińskim Domu Kultury. Na bazie istniejącego Klubu Seniora od listopada zorganizowano kilka spotkań, które doprowadziły do powołania Uniwersytetu. Już 16 stycznia 2009 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie. Pierwszy, inauguracyjny wykład miał bardzo uroczysty i szczególny charakter. Uczestniczyło w nim  ponad sto osób. Zbliżona liczba słuchaczy bierze udział w zajęciach do dnia dzisiejszego. Pierwszy wykład, ”Tradycja kolęd" poprowadził znany w Chełmnie profesor Janusz Stanecki (Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy).
Od tego czasu odbyło się już kilkadziesiąt wykładów, które prowadzone były przez cenionych wykładowców akademickich, lekarzy, prawników, polityków, a także wybitne  osobowości naszego miasta. Obok wykładów realizowane są cykliczne zajęcia np.  nauki języków obcych, plastyczne, sportowe i rekreacyjne, komputerowe itp. Słuchacze UTW biorą udział w wielu koncertach i innych wydarzeniach artystycznych – tak na terenie miasta jak i regionu.  Obecnie powstała grupa wolontariuszy pomagająca przy wydawaniu żywności najbardziej potrzebującym. W kraju  trwają intensywne przygotowania do obchodów Roku UTW. W Senacie oczekuje na załatwienie wniosek legislacyjny w sprawie podjęcia uchwały o ustanowieniu roku 2012 – ROKIEM UTW. Zajmie się nim już Senat RP nowej kadencji wybrany w październiku br.
Główne przesłanie projektu ROKU UTW to podniesienie kształcenia ustawicznego seniorów do rangi zadania centralnej administracji państwowej, powierzenie jego wykonania jednemu z urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów - czyli stworzenie podwalin partnerstwa między środowiskiem UTW  a najwyższymi organami RP. Celem projektu jest zmobilizowanie jak najszerszego środowiska uniwersyteckiego w całym kraju. Praktycznie każdy Uniwersytet na miarę swoich możliwości powinien jakąś imprezą zaakcentować udział w tym projekcie.  Na obchody centralne złożą się m.in: Międzynarodowy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w dniu 19 marca 2012 r., Ogólnopolska Spartakiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach (maj 2012), Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (początek września 2012), Ogólnopolska Inauguracja roku akademickiego w UTW w Gliwicach z udziałem Jerzego Buzka; Konferencja podsumowująca obchody Roku UTW w Uniwersytecie Jagiellońskim (grudzień 2012), Rada Słuchaczy UTW w Chełmnie chciałaby, żeby Chełmno również aktywnie włączyło się do przedstawionego projektu. W związku z powyższym planujemy m.in. skierowanie prośby do Rady Miasta Chełmna o ogłoszenie roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Chełmna oraz Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna o objecie patronatu honorowego nad obchodami Roku UTW w Chełmnie. Udział przedstawicieli UTW w Chełmnie w Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kongresowej w Warszawie, Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (początek września 2012) oraz Ogólnopolskiej Inauguracji roku akademickiego w UTW w Gliwicach z udziałem Jerzego Buzka; Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie z udziałem władz miasta                 i zaproszonych gości – X 2012, Uniwersytety Trzeciego Wieku atrakcyjną formą aktywności osób starszych  - uroczyste obchody Dni Seniora w Chełmnie – XI 2012.  W związku z powyższym prosimy Pana Burmistrza i Radę Miasta Chełmna o zabezpieczenie środków finansowych na organizację obchodów. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmnie  sprawdza się w praktyce. Okazał się świetnym sposobem na aktywizację starszych ludzi, na podtrzymywanie ich aktywności życiowej i pełnej integracji społecznej. Stwarza możliwość zdobywania wiedzy, ale może ważniejsze nawet od tego jest umożliwianie spotkań z innymi ludźmi, rozwijanie zainteresowań oraz umożliwianie realizowania swoich wcześniejszych marzeń. Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować pomysły, o których się zapomniało, albo wcześniej nie starczyło na nie czasu. Niektórzy odkrywają             w sobie pasję pracy  dla innych ludzi. Chcą swoje bogate doświadczenie życiowe i zawodowe spożytkować w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, inicjują  ciekawe przedsięwzięcia w swoich miejscach zamieszkania   i pomagają w rozwiązywaniu problemów.
Dlatego uważamy, że projekt ogłoszenia roku 2012 ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU za bardzo ważny i uzasadniony.”
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – pogratulował działalności słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stwierdził, że jest to realizacja marzeń i pasji. Zadeklarował, że nie jest to ostatnie spotkanie z radnymi i przynajmniej  w minimalnej wysokości zostaną zabezpieczone środki na realizację 2012 roku, jako roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej   na    koniec   okresu   sprawozdawczego roku 2011 na koncie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Matuszewski – przedstawił projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
         - Komisji Rewizyjnej     - Załącznik nr 3 do protokołu,
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego
                                               - Załącznik nr 4   do protokołu,
     - Komisji, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska zawarty w druku nr 1.
 
           Za przyjęciem stanowiska głosowało 15 radnych,
           głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęło Stanowisko Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada w pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 5. Sprawa wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny
 i leśny.

 
Skarbnik Miasta  p. Brzezińska – w związku ze zmiana przepisów podatkowych od dnia 1 stycznia 2012 roku zaproponowano wprowadzenie nowych formularzy. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10.
 
                 Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
                 głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/79/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Załącznik nr 8 do protokołu).
 
 
 
Punkt 6. Sprawa określenia stawek podatku od środków transportowych.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu). Podkreśliła, że stawki podatków od 2009 roku nie były zmieniane. Analizując potrzeby budżetu miasta przygotowano propozycję zwiększenia stawek podatku o 3 %. Przyjęcie zaproponowanej stawki spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu miasta o 29 tys. zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu – Załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie odczytał opinię Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz stawek podatku od nieruchomości – Załącznik nr 11 do protokołu.
 
Radny p. Jurczak -  nawiązując do opinii Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego wyjaśniła, że opinia negatywna była podyktowana faktem, że wzrost podatków stanowić będzie dodatkowe obciążenie przedsiębiorców. Poinformował, że wystąpienie dotyczy zarówno stawek podatku od środków transportu, jak i stawek podatku od nieruchomości.  Zwrócił uwagę na niekonsekwencję radnych, ponieważ jest przygotowywany budżet miasta na 2012 rok i radni otrzymali informację na temat złożonych wniosków, między innymi przez radnych.                   Z wymienionej informacji wynika, że jeden z radnych złożył 18 wniosków do budżetu miasta. Niektórzy radni wnioskowali o konieczność wykonania zadań na łączna kwotę  750 tys. zł.  Zdaniem mówcy właściwe jest, że radni mają na uwadze dobro przedsiębiorców, ale cyt. „nie dobrze jeśli radny powiada – jako przedsiębiorca nie mogę się na to zgodzić”.
Przypomniał, że radni nie mogą występować, jako przedsiębiorcy, nauczyciele itd., a muszą mieć szersze spojrzenie na wszystko to, co dzieje się w mieście.
Stwierdził, że jeżeli zostałaby podsumowana wartość zadań proponowanych przez radnych we wnioskach do budżetu to byłaby to kwota o wiele razy wyższa, aniżeli zaproponowana na zadania przez Burmistrza Miasta. Zwrócił uwagę, że wśród zadań jest wiele takich, które są realizowane ze środków unijnych, a między innymi z opinii  Klubu Radnych wynika, że radni oczekują na budowę mieszkań. Przy zrealizowaniu nawet części zadań zaproponowanych przez radnych we wnioskach do budżetu nie wystarczy na budowę mieszkań.
Odnosząc się do wystąpienia Skarbnika Miasta przypomniał, że przyjęcie zaproponowanego wzrostu stawek podatku od środków transportu spowoduje zwiększenie budżetu miasta o kwotę ok. 30 tys. zł. Zaproponował podzielenie wspomnianej kwoty na ilość podmiotów i stwierdził, że obciążenie z tego tytułu nie będzie duże i podobna sytuacja jest w proponowanych stawkach podatku od nieruchomości. Reasumując stwierdził, że o ile radni widzą potrzebę wykonywania różnego rodzaju zadań w mieście i proponują wprowadzenie ich do budżetu miasta, to jak one odnoszą się do uniemożliwiania nawet drobnego podnoszenia wpływów do budżetu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – wyjaśnił, że Klub Radnych w swojej opinii  nie wnioskował o budowę mieszkań tylko o przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne.
 
Kierownik Referatu Oświaty p. Ludwikowska – nawiązując do opinii Klubu Radnych, w której poruszono sprawę Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości poprosiła o udzielenie głosu obecnemu na sali Panu Kowalskiemu, który w naszym mieście zajmuje się Lokalnym Inkubatorem Przedsiębiorczości.
 
Przedstawiciel Centrum Rozwoju „Progres” p. Kowalski – poruszając sprawę wspierania przedsiębiorców na terenie  miasta Chełmna poinformował, że od 2007 roku, kiedy została podpisana umowa partnerska z miastem w zakresie wspierania przedsiębiorczości jest prowadzony punkt konsultacyjny w ramach krajowej sieci usług, która jest utrzymywana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki wsparciu miasta i własnym działaniom udało się pozyskać wsparcie dla około 90 osób, przy średnim dofinansowaniu  w wysokości 30 tys. zł. Wsparcie jest udzielane dla osób, które chcą rozpocząć działalność, a także dla tych osób, które już prowadzą działalność. Punkt konsultacyjny służy informacją dla sektora MMŚP tj. mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Każdy może bezpłatnie uzyskać informację w zakresie wsparcia inwestycyjnego oraz korzystania z różnych form wsparcia. Z usług informacyjnych skorzystało około 600 osób. Dodał, że na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jest 6 punktów konsultacyjnych. W Urzędzie Miasta znajduje się biuro i przynajmniej raz na dwa tygodnie jest konsultant, który udziela informacji wszystkim zainteresowanym. Od nowego roku na terenie województwa pozostaną tylko 3 punkty i wyraził nadzieje na pozyskanie środków, aby można nadal wspierać lokalną przedsiębiorczość.   Zdaniem mówcy najważniejsze jest, aby wszystkie środki przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości przynosiły jak najlepsze efekty finansowe. Dodał, że Inkubator Przedsiębiorczości składa się z trzech elementów: budynek, ludzie i klienci. Stwierdził, że jednym z elementów wspierania przedsiębiorców są ulgi w podatkach. Reasumując podkreślił, że najważniejsze jest aby efektywność poniesionych nakładów była jak najwyższa.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – nawiązując do wystąpienia przedmówcy przypomniała, że radni co roku otrzymują sprawozdanie – ile pomocy dostają  przedsiębiorcy w ramach działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Ponadto poinformowała, że w ramach pomocy przedsiębiorcom przygotowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.  Projekt uchwały miał być wprowadzony na kolejną sesję, aby weszła w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
 
Radny p. Strzelecki – poinformował, że przez 4 lata pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Chełmińskiej i w tym czasie wielokrotnie były zgłaszane wnioski dotyczące zmniejszenia podatków od nieruchomości, niestety były one rozpatrywane negatywnie. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Jurczaka stwierdził, cyt. „Łatwo jest dyskutować radnemu Jurczakowi o podatkach, skoro  ich nie płaci, a   całe życie dostaje wypłatę i nie musi się o to martwić.”
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska  - wyjaśniła, że radni, którzy pracują dłużej  w Radzie Miasta pamiętają, że w latach 2002 – 2004 obowiązywała uchwała  o zwolnieniach z podatku. Dodała, że  zmieniły się przepisy i konstrukcja uchwały nie może być taka, że obligatoryjnie dla grup będzie się zmniejszało podatek od nieruchomości. Obecnie zwolnienie podatkowe może być na wniosek, decyzją Burmistrza Miasta lub też  Rada Miasta może podjąć uchwałę w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy lub przy tworzeniu nowych inwestycji.  Zwróciła uwagę, że podatki w mieście są nawet niższe aniżeli w lokalnych gminach. Przypomniała, że przez ostatnie 3 lata podatek od nieruchomości dla przedsiębiorstw nie były podnoszony, ani o 1 grosz i to jest gest Rady Miasta w kierunku przedsiębiorców. Różnica zaproponowanej w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawki zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów wynosi 3,41 zł. Przypomniała, że każde obniżenie podatku przez Radę Miasta skutkuje podwójnie, ponieważ Minister Finansów obniża  przyznaną subwencję wyrównawczą biorąc pod uwagę stawki podatków, jakie powinny być ustalone. 
 
Sekretarz Miasta p. Syta – nawiązując do opinii Klubu Radnych  poprosiła  o wyjaśnienie zapisu „Priorytetowo należy potraktować inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły miastu dochody.  Między innymi warto zaplanować w budżecie środki na przygotowanie wybranego terenu” – co autorzy opinii mieli na myśli w określeniu „przygotowanie wybranego terenu”, w jaki sposób miałyby być pozyskane grunty, które często nie są własnością miasta. Co oznacza przygotowanie wybranego terenu – czy mają powstać działki uzbrojone, podzielone i z doprowadzonymi mediami.
Jako Przewodnicząca Komisji przetargowych podała informacje dotyczące przetargów na sprzedaż działek w mieście, zakończonych wynikiem negatywnym, i tak: „Działka nr 75/1 o pow. 3198 m2 przy ul. Wiklinowej cena brutto z podatkiem VAT 122.000 zł  - wartość  1m2 - 30.85 zł +  VAT,  możliwość przyłączy do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej , dostęp do drogi publicznej, odbyły się dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Działka nr 144/2 o pow.  1034 m2 przy ul. Portowej cena brutto z podatkiem VAT 40.500 zł  - wartość  1m2 – 31,73 zł +  VAT,  możliwość przyłączy do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej , dostęp do drogi publicznej, odbyły się dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Działka nr 65/4 o pow. 4234 m2 przy ul. Nad Groblą, cena brutto  z podatkiem VAT 183.000 zł  - wartość 1 m2 – 35,05 zł  + VAT,  możliwość przyłączy do sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, dostęp do drogi,  odbył się jeden przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Działka nr 279/9 o pow. 1323 m2 przy ul. Słowiczej cena brutto  z podatkiem VAT 80.000 zł – wartość 1 m2 – 47,60  zł +  VAT,  /usługi/, możliwość przyłączy do sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, energetycznej, dostęp do drogi publicznej, odbyły się trzy  przetargi zakończone wynikiem negatywnym.” Dodała, że ogłoszone są jeszcze 2 przetargi ograniczone data przetargu 30.11.2011 r  , brak wpłaty wadium na te nieruchomości:  ceny netto za 1 m2 – 24,40 zł - dz.  nr 35 Wiśniowa, cena netto za 1 m2 – 34,68 zł - dz. nr 138 – Morelowa 6.  Zwróciła się z pytaniem, czy jest aż tak duże zainteresowanie. Podkreśliła, że konkurencyjne gminny wokół miasta proponują niższe stawki za  1 metr2, w Gminie Chełmno 20 – 24 zł. a w Gminie Stolno 18 zł.  Poprosiła o wyjaśnienie, jak miałoby wyglądać pozyskiwanie  i przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne. 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odpowiadając Sekretarzowi Miasta poinformował, że odbyło się spotkanie radnych na temat budownictwa jednorodzinnego, na którym określono plan i powinien on być realizowany.
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do spotkania radnych na temat budownictwa jednorodzinnego wyraził zdziwienie, że Klub Radnych występuje z tym postulatem, ponieważ radni powinni mieć świadomość, że nie jest możliwe wydzielenie tych działek i załatwienie tej sprawy w tak krótkim czasie. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, jakie ma powiązanie jednomyślnie przyjęty plan działania w tym zakresie z propozycją zwiększenia stawek podatku na rok przyszły. Zdaniem mówcy Klub Radnych próbuje narzucić rozwiązanie w gestie Urzędu Miasta, które nie są jego kompetencją. Dodał, że mówiąc o działkach pod budownictwo jednorodzinne wiele z niech jest własnością osób prywatnych i tylko te osoby mogą dokonać ich sprzedaży. Odnosząc się do informacji, że sąsiadujące gminy mają niższe ceny stwierdził, że zawsze tak będzie, ponieważ gminy wiejskie mają inne koszty i inne problemy z infrastrukturą. Zdaniem mówcy przedstawione przez Sekretarza Miasta ceny działek nie są wygórowane, a jednak nie znalazły nabywcy. Wydatkowanie dużych pieniędzy przez miasto na cele, które mogą nie przynieść szybkiego zwrotu nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodał, że już raz wydano duże pieniądze na inwestycję, która nie jest na terenie miasta i okazała się cyt. „totalnie nie trafiona”. Przypomniał, że na obwodnice wydano ponad 7 mln. zł., których brakuje na inne inwestycje w mieście. Zasugerował, aby działanie radnych było poważne i przypomniał, że stanowisko w sprawie wydzielania działek pod budownictwo mieszkaniowe było jednomyślne, jednakże na jego zrealizowanie potrzeba czasu.
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził, że po wyjaśnieniach p. Kowalskiego odnośnie Inkubatora Przedsiębiorczości oraz po informacji Skarbnika Miasta na temat przygotowywanej uchwały w sprawie zwolnień z podatków, koalicja powinna się zastanowić czy podtrzyma swoje stanowisko. Nawiązując do sprawy podatku od nieruchomości wyjaśnił, że w przypadku sklepu o powierzchni 100 metrów2 przyjęcie zaproponowanych stawek spowoduje wzrost podatku o 5,50 zł. miesięcznie.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że nie ma sensu podnoszenie stawek podatku zarówno od środków transportowych, jak i od nieruchomości, wystarczy zwiększyć energię w ściągalność tych podatków. Nawiązując do tabeli dotyczącej podatków od nieruchomości w latach 2010 - 2012 zwrócił uwagę, że w podliczeniu podatku za 2011 rok była kwota 6,7 mln. zł., za 2012 rok 6,9 mln. zł. natomiast do budżetu wpływ z tytułu podatków wynosi w 2011 roku o 1.174 tys. zł. mniej, a w 2012 o 1.237 tys. zł. mniej.  Dodał, że zaproponowany wzrost podatku od środków transportowych ma zwiększyć wpływy o 30 tys. zł., a z tytułu podatku od nieruchomości wpływ zwiększy się  o 163 tys. zł. Reasumując stwierdził, że wystarczy wyegzekwować spłatę podatków, które  były ustalone trzy lata wcześniej, a wpływy będą o wiele wyższe.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska  – odpowiadając przedmówcy stwierdziła, cyt. „przykro mi, że p. Giżyński przedstawia sprawy matematyczne. Przedstawiając sprawę w ten sposób obraża Pan nie tylko mnie, ale cały Wydział Finansowy.”
Poinformowała, że nie wiedząc o takim pytaniu  nie przygotowała informacji na ten temat, ale na kolejnej sesji wyjaśni ile rocznie jest wysyłanych tytułów egzekucyjnych. Na różnice pomiędzy wyliczonym podatkiem a faktycznym dochodem z tego tytułu składa się wiele czynników; przesunięcia w budżecie, rozłożenia na raty, prolongaty, zmiany w deklaracjach w trakcie roku. Dodała, że stwierdzenie, że jest niska ściągalność podatków jest niesprawiedliwe.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Skarbnika Miasta przeprosił, cyt.  „nie o to mi chodziło”. Wyjaśnił, że nie miał na uwadze budżetu, który został zrealizowany, a mówił o planach budżetowych w których podaje się mniejsze kwoty przewidując, że wszystkiego się nie ściągnie.
 
Przewodniczący Rady Miasta  p. Błażejewicz – poinformował, że otrzymał w dniu dzisiejszym projekt uchwały dotyczący ulg w podatkach dla przedsiębiorców, jednakże radni nie  znają jej treści i zaproponował, aby przeanalizować ten projekt uchwały i wprowadzić go pod obrady najbliższej sesji. Zgłosił wniosek, aby trzy punktu porządku obrad dotyczące podatków przenieść na najbliższą sesję, która zostanie zwołana w ciągu najbliższych dwóch tygodni i na tą sesje wprowadzić również projekt uchwały dotyczący ulg.
Zasugerował, aby na posiedzenia Komisji zaprosić p. Kowalskiego, który bardziej szczegółowo omówi działalność Inkubatora Przedsiębiorczości.
 
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta zgłoszony wniosek formalny.
 
                   Za wnioskiem głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym,           
                   głosów wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek formalny i wyraziła zgodę na przeniesienie pod obrady kolejnej sesji następujących punktów:
 


Punkt 6.  Sprawa    określenia     wysokości     stawek   podatku od środków transportowych.
 
Punkt 7.  Sprawa stawek podatku od nieruchomości.
 
Punkt 8.  Sprawa zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
 
 
 
Punkt 9.  Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 do protokołu). Następnie przedstawiła dodatkowe zmiany do projektu uchwały (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz przedstawił opinie dotyczące zmian w budżecie, i tak:
     - Klubu Radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej”   - Załącznik nr 14 do protokołu,
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego - Załącznik nr 15 do
            protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, turystyki, Zdrowia, Opieki
            Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 16 do protokołu.
 
Następnie przypomniał, że na poprzedniej sesji głos zabierał radny Wrażeń w sprawie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Mówca poinformował, że temat ten nie był przedmiotem obrad poprzedniej sesji i dlatego nie udzielono odpowiedzi. przypomniał, ze sprawa dotyczyła informacji, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  powiedziano, że brakuje 13 tys. zł., a obecnie okazuje się, że zadłużenie jest znacznie większe. Poprosił o wyjaśnienie, jakie jest zadłużenie  i co było powodem takiego stanu.
 
Radna p. Boruszewska – nawiązując do sprawy dotacji na świetlicę z tzw. „kapslowego” stwierdziła, że cyt. „wszystkie dzieci są nasze” i zaproponowała, aby środki podzielić na wszystkie świetlice. Dodała, że jest wnioskowanie  o malowanie pomieszczeń, które niedawno były remontowane. Stwierdziła, że malowanie powinno być uwzględnione w kosztach remontu. Poinformowała, że w trakcie wizytacji świetlic przez Komisję Budżetu p. Świtkowski wyjaśnił, że  w świetlicy są wynajmowane pomieszczenia i z środki z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup naczyń. Zaproponowała, aby środki podzielić na wszystkie świetlice, proporcjonalnie do ilości dzieci.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odnosząc się do propozycji przekazania środków na świetlicę wyjaśniła, że obowiązuje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest możliwość przekazania mniejszych kwot poza konkursem, ale odbywa się to na wniosek organizacji pozarządowej, która musi złożyć wniosek z określeniem szczegółowego zakresu zadania, terminie  i miejscu jego realizacji oraz kalkulację przewidywanych kosztów. Propozycja organizacji pozarządowej musi być umieszczona przez 7 dni na stronie BIP, aby każdy mógł zaopiniować taki projekt. Dopiero po 7 dniach mogą być zawarte umowy zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie. Stwierdziła, że środki publiczne nie mogą być wydawane przez udzielanie dotacji bez przeprowadzenia odpowiednich procedur. Najczęściej jest to w taki sposób, że organizacja pozarządowa składa wniosek na realizację zadania, które nie było zaplanowane. Wówczas organ prowadzący podejmuje decyzję, czy będą środki na takie zadanie. Dodała, że nie wie, jaka mogłaby być forma przekazania środków dla świetlic. Przypomniała, że świetlice otrzymały środki z budżetu miasta, i tak: świetlica przy klasztorze 24 tys. zł., świetlica przy Parafii św. Józefa – 20 tys. zł. w związku z czym należało złożyć sprawozdania z działalności. Poinformowała, że według danych za 2010 rok, roczny koszt prowadzenia świetlicy przy ul. Kamionka wynosi 133.400 zł., koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 2.204 zł. Łączny koszt prowadzenia świetlicy przy klasztorze to kwota 204.740 zł., a koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 4.094 zł., koszt utrzymania świetlicy przy Parafii św. Józefa to kwota 67.758 zł., a koszt utrzymania 1 dziecka to kwota 2.258 zł.
Nawiązując do opinii Klubu Radnych poinformowała, że sprawa Prezesa ECWM  w dniu dzisiejszym została skierowana do Prokuratury. Ponadto został podpisany odpowiedni aneks. Przewodniczący Rady Miasta otrzymał informację dotyczącą programu naprawczego.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że nie ma znaczenia  w jakiej firmie środki zostaną przekazane dla świetlic, ale ważne, aby wspomóc tą działalność.
 
Radny p. Giżyński – uznał, że wystarczy kwotę 10 tys. zł. przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a organizacje z pewnością złożą stosowne wnioski. Zwrócił uwagę, że o ile są problemy z przekazaniem środków na świetlice to na jakiej zasadzie zaproponowano zwiększenie dotacji dla  Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego wyjaśniła, że zmieniła się ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie i nie wolno przekazywać środków organizacją pozarządowym  w drodze konkursu.  W związku ze zmianą przepisów został ogłoszony przetarg na prowadzenie usługi, jaką jest wymiana młodzieży.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – dodał, że zaproponowana zmiana  w budżecie miasta dotyczy środków na prowadzenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim, a nie Fundacji ECWM.
 
Radny p. Stachewicz – zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie miasta kwoty 38 tys. zł. przeznaczonej na wsparcie Fundacji ECWM nad Jeziorem Starogrodzkim. Zdaniem mowcy Fundacja jest „tworem”, który należy zlikwidować. Dodał, że nie ma żadnych propozycji rozwiązań, nie są podejmowane żadne kroki, a od Rady Miasta żąda się uzupełniania kwot, które teoretycznie w budżecie nie funkcjonowały. Nawiązał do wypowiedzi Sekretarza Miasta na temat niemożliwości przekazywania dotacji bez przetargu. Zdaniem mówcy kwota wydzielona przez Radę Miasta na utrzymanie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim była wystarczająca i nie ma podstaw do zwiększania środków. Problemy, jakie ma Fundacji z tym, że wielu osobom nie zapłaciła i w pierwszym rzędzie te zobowiązania powinny być uregulowane. Do tego została powołana Rada Fundacji, która powinna wspomóc działanie osób, które obecnie prowadzą Fundację. Poprosił o informację, jakie kroki zostały podjęte, aby rozwiązać fundację, a majątek przekazać miastu, wydzierżawić lub sprzedać. Dopiero wówczas można rozważyć możliwość uregulowania zobowiązań finansowych, jakie pozostaną.
 
Radny p. Wrażeń – odnosząc się do sprawy świetlic stwierdził, że wola Rady Miasta jest taka, że środki przekazać, a Sekretarz Miasta cyt. „niech znajdzie drogi w jaki sposób to zrobić”.
Odnośnie Jeziora Starogrodzkiego poprosił o informację, jaki podatek gruntowy jest umarzany przy jeziorze i przy fundacji.
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał, że zgłosił wniosek formalny, który powinien być od razu głosowany.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że wniosek radnego p. Stachewicza nie był doprecyzowany, ponieważ mówca nie określił, czy ma być głosowany bez dyskusji, czy po wyczerpaniu listy mówców.
 
Radny p. Stachewicz – uznał, że wniosek był doprecyzowany, ponieważ chodziło o wycięcie z projektu uchwały kwoty 38 tys. zł.
 
Przewodniczący obrad poinformował, że przed złożeniem wniosku dwóch radnych  zgłosiło się do dyskusji.
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Miasta Chełmna wskazuje, że do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, zamknięcie listy zgłoszonych mówców, odroczenie lub zamknięcie dyskusji, odesłanie o Komisji, głosowanie bez dyskusji, przeniesienie punktu(ów) obrad sesji na kolejne obrady, stwierdzenie quorum, powołanie składu komisji skrutacyjnej.
W związku powyższym wniosek o wyłączenie z projektu uchwały jego części nie może być traktowany jako wniosek formalny, a jedynie jako wniosek, który będzie głosowany przed głosowanie uchwały.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, cyt. „można mieć własne zdanie w każdej sprawie, ale nie można uważać, że moje zdanie jest zdaniem ostatecznym, kończącym, definitywnie załatwiającym problem rozwiązujący sprawę”. Dodał, że nie można mylić konkursu z dotacjami. Zaproponowane zwiększenie o kwotę 38 tys. zł. stanowi dotację na zadania zlecone określonej organizacji przez Urząd Miasta, jako właściciela Ośrodka Wypoczynkowego. Potwierdził, że do organów ścigania skierowano wniosek o sprawdzenie, czy nie wstąpiła niegospodarność oraz niewłaściwe zarządzanie i wykorzystywanie środków. Ośrodek jest własnością miasta i miasto musi ponieść koszty, a w wyniku uporu niektórych radnych będzie trzeba spłacić także odsetki.
Nawiązując do sprawy środków pozyskanych z koncesji na sprzedaż alkoholu
potwierdził, że mogą one być przekazane na wszystkie świetlice, jednakże należy spełnić warunek wynikający z przepisów w sprawie konkursu.
 
 
                                                                  Godz. 17.40 – na obrady przybył
                                                                  Burmistrz Miasta p. Kędzierski
 
 
Radny p. Dzikowski  - nawiązując do sprawy środków dla świetlic zasugerował, aby Przewodniczący obrad udzielił głosu p. Świtkowskiemu, aby przedstawił, jak to będzie wyglądało.  Odnosząc się do sprawy Jeziora Starogrodzkiego stwierdził, że należy rozdzielić Fundację ECWM od Jeziora, które jest własnością miasta.  Zwrócił uwagę, że kwota 38 tys. zł. dotyczy zobowiązań, za które miasto powinno zapłacić.  Nawiązując do wystąpienia radnego p. Stachewicza  potwierdził, że należy zastanowić się nad cyt. „tworem”, jakim jest fundacja. Należy podjąć rozważną decyzję, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.
 
Radny p. Strzelecki – poinformował, że Komisja Budżetu wizytowała wszystkie świetlice. W świetlicy na Kamionce było około 12 dzieci, 4 opiekunów  tzn. była wystarczająca opieka i to było właściwe. W świetlicy   w Klasztorze było 46 dzieci, 4 siostry, 2 opiekunki i 2 wolontariuszki – dzieci miały zajęcia ze śpiewu, a niektóre odrabiały lekcje. Dzięki prowadzeniu projektu „Nie tylko dla orłów”  opiekunki mają właściwe wynagrodzenie. W świetlicy przy Parafii św. Józefa – 12 dzieci, 3 opiekunki. Nawiązał do przedstawionego przez Pana Świtkowskiego sposobu wydatkowania dodatkowych środków, i tak: monitoring, telewizor z oprzyrządowaniem, zakup farb strukturalnych, zakup sprzętu kuchennego, środki do konserwacji posadzek i utrzymania czystości. Dodał również, że zwiększyła się powierzchnia ośrodka, a tym samym nastąpił wzrost kosztów utrzymania. Mówca zwrócił uwagę, że świetlica jest bezpłatnie wynajmowana firmie szkoleniowej. Stwierdził, że  o ile świetlica przy Kamionce może bezpłatnie wynajmować pomieszczenie to zaproponował, aby całość środków przekazać na świetlice przy Klasztorze  i przy Parafii św. Józefa, gdzie środki te zostaną lepiej wydane. Dodał, że świetlica przy Klasztorze ma zajęcia również w soboty, a w ostatnim czasie na lodowisku w Toruniu było około 100 dzieci. 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że jest wyłączony z dotychczasowej dyskusji i poinformował, że usprawiedliwił swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady Miasta i przeprosił za spóźnienie. Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi na pytanie zadane podczas obrad poprzedniej sesji dotyczące cyt. „Pani Skarbnik na Komisji Rewizyjnej określiła, że na sierpień Jezioro było zadłużone, brakowało 13 tys. zł.,  teraz korzystając że mamy Pana Burmistrza, jest Przewodniczący Rady Fundacji to może by szerzej określił nam ten temat, co się tam takiego złego stało, jakie zadłużenie wynikło” poinformował, że zadłużenie jest widoczne na ekranie (Załącznik nr 17 do protokołu) i na dzień 30 wynosiło 151.725,93 zł. i są to głównie koszty, które nie zostały poniesione na różnego rodzaju zobowiązania. Dodał, że sytuacja trochę się poprawiła, obecnie pełniąca obowiązki Prezesa Fundacji stara się obsługiwać pensje pracowników, jednakże nie wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że pytał się w szerszym aspekcie i poprosił  o informację, ile zostało zaciągniętych kredytów na jaką sumę.
 
Członek Zarządu Fundacji ECWM p. Lenartowska Gostkowska poinformowała, że kredyty to sprawa bardziej dotycząca samej fundacji, a nie ośrodka wypoczynkowego. Zasugerowała, aby rozdzielić te dwie rzeczy. Dodała, że Fundacja podpisała z Urzędem Miasta umowę użyczenia na administrowanie ośrodkiem i z tego tytułu otrzymano dotację w roku bieżącym 80 tys. zł. i złożono prośbę o dodatkowe 38 tys. zł. w ramach tej umowy i dlatego kwota ta nie podlega konkursowi. Nawiązując do sprawy kredytów, które Fundacja zaciągnęła na swoją działalność jest to kredyt inwestycyjny w wysokości 200 tys. zł. na renowację i modernizację zaplecza kuchennego wraz z restauracją oraz 100 tys. zł. kredytu na rachunku bieżącym tzw. linia kredytowa. Nawiązując do sprawy planu poprawy sytuacji ekonomicznej zwróciła uwagę, że w odniesieniu do Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim zaplanowano przekazanie starego hotelowca w dzierżawę, są zainteresowane dwa podmioty wydzierżawieniem na jakiś okres – 10 lub 15 lat. W tym czasie podmioty te miałyby zmodernizować ten obiekt, aby nadawał się do użytku, a za ten okres nie będą płacić dzierżawy. Miasto nie będzie miało z tego tytułu dochodów, ale po tym okresie budynek będzie się nadawał do użytku i po jego przejęciu będzie można wynajmować miejsca noclegowe. Zaplanowano podział i dzierżawę działek pod domki rekreacyjne. Przypomniała, że Rada Miasta poprzedniej kadencji zatwierdziła działki minimum 2000 m2, a obecnie zaplanowano podział na małe działki, stanowiące miejsce pod domek campingowy.
Zaplanowano również budowę trawiastego boiska do piłki nożnej, co umożliwi wynajęcie miejsc na obozy treningowe. Powstała również propozycja obniżenia kosztów osobowych tzn. dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą być zatrudnione tylko przez sezon letni tj. od kwietnia do października. Obecnie muszą być zrealizowane umowy, które zawarto z Urzędem Pracy do końca lipca 2012 r., a później będą zawierane umowy zlecenia. Należy rozważyć przeprowadzenie przetargu na obsługę kąpieliska i  ogródka piwnego. Przewiduje się również w 2012 roku zamrożenie wydatków związanych z doposażeniem ośrodka. Pozostawienie dotacji na tegorocznym poziomie pozwoli wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Dodała, że ECWM decyzją Państwowej Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  jest zobowiązane do 20 kwietnia 2012 r. przeprowadzić remont toalet publicznych na terenie ośrodka (wartość około 10 tys. zł.).  Prowadzone będą rozmowy z przewoźnikiem na temat komunikacji nad Jezioro Starogrodzkie. Po zakończeniu dzierżawy zostanie rozważone przejęcie kortów tenisowych oraz administrowanie terenami pod domki TPD. Nawiązując do sprawy funkcjonowania ECWM zaproponowano, aby do czasu poprawy sytuacji ekonomicznej nie zatrudniać Prezesa oraz przeprowadzić zmianę organizacji pracy. Rozważona zostanie zmiany dostawcy energii. Zaplanowano ustawienie reklamy przy drodze krajowej nr 1. W restauracji koniczne jest zwiększenie oferty dla indywidualnych konsumentów. Przygotowywana jest  oferta dla klubów sportowych, które najbardziej są zainteresowane sezonem letnim. Przygotowywana jest również  oferta dla szkół, jak i oferta dla pracowników na spotkania noworoczne i świąteczne.  Zwiększenie oferty poprzez prowadzenie dansingów  i karaoke. Pozyskiwanie środków na wymianę młodzieży z Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz ze środków unijnych. Reasumując stwierdziła, że zawsze mówi się , że ośrodek wypoczynkowy to majątek miasta, a jeżeli chodzi o fundację to zapisy statutowe wyraźnie określają, że nawet w przypadku likwidacji cały majątek przechodzi na rzecz miasta. Zaapelowała, aby wszyscy wspólnie zadbali o ten majątek.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że planuje, aby Rada Miasta prawdopodobnie w m-cu styczniu przyjęła stanowisko dotyczące majątku fundacji, które zobowiązywało będzie reprezentantów miasta do poczynienia starań np. w kierunku wydzierżawienia. Zasugerował, że przyjęcia takiego stanowiska przez Radę Miasta ułatwi podejmowania decyzji przez Radę Fundacji.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że nie otrzymał odpowiedzi od Skarbnika Miasta na pytanie – w jakiej wysokości jest umarzany podatek gruntowy? Ponadto prosił o informacje w jakiej wysokości ma umarzany podatek Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że podatek od nieruchomości za ośrodek wypoczynkowy jest umarzany ponieważ jest to majątek miasta. Dodała, że nie może określić, jaka to jest kwota, ponieważ nie posiada deklaracji podatkowych.
 
Członek Zarządu Fundacji p. Lenartowska – Gostkowska – poinformowała, że za ośrodek wypoczynkowy corocznie jest składana deklaracja, która wynosi około 80 tys. zł., natomiast ECWM składa deklarację na około 33 tys. zł. rocznie, które również są umarzane przez Burmistrza Miasta.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – odnosząc się do wystąpienia radnego p. Strzeleckiego na temat bezpłatnego wynajmowania pomieszczeń świetlicy wyjaśnił, że sprawa wiąże się z realizacją projektu unijnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczący wejścia na rynek pracy młodych kobiet po urlopie macierzyńskim. Kierownik MOPS uzyskała środki na realizację tego projektu i miała go prowadzić w swoich pomieszczeniach. Okazało się, że cykl pracy został tak zorganizowany, że zajęcia muszą być prowadzone w godzinach od 8.oo do 14.oo.
Przypomniał, że  w czasie remontu świetlicy otrzymali pomieszczenia w SP nr 4, natomiast u księży Pallotynów znajdowała się Poradnia Uzależnień i również bezpłatnie. Sprawa wynajmu pomieszczeń na Kamionce została uregulowana w ten sposób, że firma prowadząca zajęcia kupuje własne napoje, środki do higieny oraz podpisała umowę zlecenie na sprzątanie pomieszczeń. Dodał, że Komisja Budżetu wizytowała świetlice około godziny 15oo, gdzie dzieci zaczynają się schodzić. Nawiązując do sprawy przekazania kwoty 10 tys. zł. na świetlicę poinformował, że dotacje na świetlice zostały przyjęte przez Radę Miasta na początku bieżącego roku, a zaproponowane kwoty powstały w wyniku prac komisji konkursowej do tego powołanej.   Przypomniał, że dotacje były ustalane na podstawie dokumentów przedstawionych przez poszczególne świetlice. Dodał, że miasto nie finansuje całej działalności świetlic. Przydzielone dotacje na 2011 rok są w trakcie realizacji. Potwierdził, że można rozpisać kolejny konkurs, ale musi on być merytoryczny. Wyjaśniając potrzebę malowania korytarzy stwierdził, że w trakcie użytkowania brudzą się. Część pomieszczeń ma ściany zmywalne i ważne, aby korytarze były pomalowane taką farba, aby się nie niszczyły.
Nawiązując do sprawy kosztów poinformował, że świetlica przy Klasztorze złożyła już sprawozdanie z wydatkowanej dotacji, z czego wynika, że na świetlicy są realizowane takie same zadania, jak w świetlicy na Kamionce,  z tym, że nie prowadzi socjoterapii. Wynagrodzenia są podobne natomiast inne czynniki nie są porównywalne. Na pomoce dydaktyczne świetlica przy Klasztorze wydała 24.250 zł., a świetlica na Kamionce 1.300 zł. Dodał, że Pani realizująca program dla MOPS zobowiązała się, że zakupi naczynia, których brakuje. Klasztorna świetlica dziennie wydaje posiłki za 66,40    natomiast świetlica na Kamionce wydaje posiłki za 31,07 zł. Na wypoczynek letni pojechały dzieci ze świetlicy Klasztornej za 19.800 zł., a dzieci ze świetlicy na Kamionce za około 13.300 zł.  Nadmienił, że świetlica Klasztorna otrzymuje dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, z Caritasu, z Fundacji Niemieckiej i Holenderskiej. Ponadto siostry otaczają opieką całe rodziny.
Poinformował, że od czasu zawarcia umów z nauczycielami na Kamionce, nie otrzymali oni żadnej podwyżki wynagrodzenia.
 
Radny p. Strzelecki – stwierdził, że p. Świtkowski przekonał mówcę i zaproponował podział środków na trzy świetlice. Poprosił o informację, czy firma, która realizuje szkolenie dla MOPS i jej wykładowcy są z Chełmna.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że szkolenie jest programem realizowanym przez MOPS i tam można uzyskać informacje na temat firmy prowadzącej.
 
Radny p. Wrażeń –poprosił o wyjaśnienie,  jaka jest średnia stawka godzinowa osób zatrudnionych w świetlicy na Kamionce.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – poinformował, że średnia stawka dla pedagogów, którzy realizują zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  to ok. 22 zł./godz., socjoterapeuci – ok. 26 zł./godz., informatycy 23 zł./godz.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod  głosowanie Rady Miasta wniosek zawarty w opinii Klubu Radnych dotyczący przeznaczenia kwoty 10 tys. zł. na dotację dla świetlic środowiskowych.
 
                   Za wnioskiem  głosowało 9 radnych, przy 1 głosie przeciwnym                     
                   i 5 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty 10 tys. zł. na świetlice środowiskowe.  Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Stachewicza dotyczący wykreślenia z projektu uchwały  kwoty 38 tys. zł. przeznaczonej na zwiększenie dotacji dla ECWM.
 
                   Za wnioskiem głosowało 2 radnych, przy 9 głosach przeciwnych                                               i 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek radnego p. Stachewicza nie uzyskał wymaganej większości głosów.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych               
                   nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XI/80/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011.  (Załącznik  nr 18 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 –  2018.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 11.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych               
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018. (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi  i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o  stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku      publicznego,   a  także ze  stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21do protokołu). Poinformowała, że Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych przedłożyła opinię do zaproponowanego programu (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Rewizyjnej     – Załącznik nr 23 do protokołu,
- Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego
                                      - Załącznik nr 24 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej   i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 25 do protokołu.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.
 
                Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                                           i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad   stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miasta     jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/82/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29   listopada   2011   roku    w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy   Miasto   Chełmno    z organizacjami pozarządowymi,   osobami  prawnymi  i  jednostkami        organizacyjnymi          działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej Polskiej,  o  stosunku   Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku   publicznego,    a    także    ze     stowarzyszeniami    jednostek samorządu   terytorialnego na rok 2012 (Załącznik nr 26 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 12. Sprawa cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwienia   na    Międzygminne     Składowisko   Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok.
 
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 27 do protokołu).
 
Prezes ZUM p. Janas – odnosząc się do zaproponowanego cennika stwierdził, że ceny są porównywalne z innymi zakładami. Analizując sytuację ekonomiczną po zaproponowanych zmianach cen stwierdził, że jest za wcześnie, aby obecnie ocenić wpływ zmian. Zdaniem mówcy ocena taka będzie możliwa po I kwartale przyszłego roku.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o informację – skąd weźmiemy do 31 stycznia 2012 r. prawie 500 tys. zł. na opłatę marszałkowską. Następnie poprosił p. Grzeszczak o wyjaśnienie czy pozostawienie  cen na dotychczasowym poziomie (za odpady opakowaniowe) będzie miało ujemny wpływ na działanie składowiska.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że radni otrzymali projekt budżetu miasta na 2012 rok, gdzie dochody i wydatki na składowisku  bilansowały się. Projekt budżetu był przygotowywany w m-cu październiku i wyglądał inaczej, aniżeli obecnie. W spotkaniach z Wydziałem Gospodarki Miejskiej opracowano taką propozycję, aby zmniejszona ilość odpadów była wyrównana przez zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie kosztów bieżących obciążających wysypisko i podwyżką śmieci przyjmowanych na składowisko.
 
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – odpowiadając radnemu  p. Giżyńskiemu wyjaśniła, że w przypadku odpadów opakowaniowych zaproponowano obniżenie ceny. Dodała, że nie jest przewidywane przyjmowanie tego typu odpadów na składowisko, ponieważ będą one trafiały bezpośrednio na linię sortowniczą. Propozycja miała być zachętą do selektywnej zbiórki odpadów, które będą trafiały na linię sortowniczą. Dodała, że większy odzysk następuje z odpadów zbieranych selektywnie i wymagają one tylko doczyszczenia, a nie pełnego sortu. W przypadku, gdy składowisko zagospodarowywało odpady cena była wysoka, ponieważ  miasto nie posiadało odpowiedniego sprzętu, a było to wykonywane ręcznie na prasie utylizacyjnej. Przyjęcie zaproponowanej stawki nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną, a jedynie ma cel zachęcający do selektywnej zbiórki odpadów.
 
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że nie jest przekonany do wyjaśnień Skarbnika Miasta. Dodał, że były rozmowy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wszystko jest uzależnione od ilości przywożonych odpadów spoza rejonu. Dodał, że mieszkańcy w opłatach za wywóz odpadów mają wliczoną opłatę marszałkowską za składowanie odpadów. Poprosił o wyjaśnienie, jak zaproponowane nowe stawki opłat przeniosą się na koszty ponoszone przez mieszkańców za odbiór śmieci.
 
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – w odniesieniu do opłaty marszałkowskiej wyjaśniła, że była ona zawsze opłacana w taki sam sposób. Dodała, że opłata w okresach półrocznych jest ustalona ustawowo i zawsze było  tak, że w pierwszym półroczu była płacona opłata marszałkowska za przyjęte odpady w drugim półroczu roku poprzedniego.
Nawiązując do sprawy przełożenia podwyżki cen na odpady komunalne stwierdziła, że nie dysponuje wszystkimi danymi dotyczącymi kosztów, jakie ponoszą odbiorcy odpadów komunalnych. Dodała, że odbiorcy ustalają stawki odbioru odpadów i nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat, ustalanych przez Radę Miasta.  Przy podwyżce 59,09  zł. za tonę odpadów niesegregowanych na 1 litrze odpadów jest to cena 0,008 zł., co przy pojemniku 110 litrów wywożonym 1 raz w tygodniu będzie to podwyżka około 3,78 zł. miesięcznie, a w przypadku 120 litrowych pojemników 4,13 zł.  miesięcznie. Według kalkulacji zaproponowana podwyżka nie powinna wymusić wzrostu górnych stawek opłat. Zwiększenie górnych stawek opłat może jedynie zostać spowodowane wzrostem pozostałych kosztów – paliwa, energii, wynagrodzenia.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do kwoty 500 tys. zł. przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisano „Rok 2012 będzie szczególny również dlatego, że koszty opłat za korzystanie ze środowiska obejmować będą II półrocze 2011 r.”
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do uzasadnienia do projektu stwierdził, cyt. „uruchomienie sortowni odpadów, będące obowiązkiem gminy wynikającym z przepisów – gmina miasto Chełmno nie jest właścicielem sortowni i nie będzie czerpać zysków ze sprzedaży wysortowanych odpadów, nie będąc jednocześnie odbiorcą odpadów od właścicieli nieruchomości. Budowa linii sortowniczej dla Międzygminnego kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Osnowie, gmina Chełmno. Przeprowadzona analiza efektywności finansowej przedsięwzięcia wykazała, że projekt nie jest rentowny nawet po uwzględnieniu planowanego wsparcia z RPO”.  W  uzasadnieniu piszą, że zyski są w granicach 500 tys. zł., a my jako miasto byśmy mieli to wybudować to nie opłaca się, jest nierentowne. Nierentowne może być z kilku powodów – braku gospodarza  i gospodarności. Jak za rok 2010 tylko żeśmy odebrali szkła, pety, tektura za   8 tys. z haczykiem, to o czym my mówimy. Jeszcze dalej jest jedno takie – trzeba również sprawiedliwie uwzględnić interesy firmy zarządzającej instalacją. Zaniżenie cen odpadów spowodować mogłoby trudności finansowe firmy a dalej kłopoty z utrzymaniem instalacji i ryzyko wypowiedzenia umowy dzierżawy, co wiązałoby się z koniecznością zwrotu kosztów jej budowy. Ja się pytam jak była umowa użyczenia podpisana, jak to wygląda, dlaczego my mamy jakieś tam ryzyko ponosić. Jak firma nie będzie sobie radziła, nie będzie rentowna dla niej ta inwestycja to my te zabawki bierzemy i idziemy do domu z tym. Dalsze sprawy – etaty – szukamy oszczędności i teraz  etatach piszą; Dwa etaty likwidujemy, ale jeden etat przenosimy do Urzędu Miasta. No to jak? likwidujemy dwa etaty czy jeden. Następna sprawa jest też ciekawa, żeśmy mówili tutaj  niedawno o ulgach i umorzeniach, no tak: wpływy z tytułu dzierżawy terenu pod linię sortowniczą – to już ten Pan ma ulgi, bo wpływy z dzierżawy terenu pod linię sortowniczą – 13 z haczykiem, a czynsz dzierżawny – kto płaci? To jest tam hektar przekazaliśmy, a od tego hektara ile czynszu musimy płacić, czyli już w umowie jest ulga? Ile będzie z tego tytułu podatku od nieruchomości, podatek gruntowy?”
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że umowa jest tak  skonstruowana, że płaci się czynsz dzierżawny i podatek. Poinformowała, że nie pamięta jak wysoki jest czynsz dzierżawny, natomiast podatek jest płacony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, około 6 tys. zł. rocznie. Część podatku jest płacona do Gminy.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – zaapelował do radnych, aby po otrzymaniu materiałów na 7 dni przed sesją, to jeżeli radni chcą otrzymać szczegółowe informację, powinni pytania  zawierać w opiniach Komisji. Stwierdził, że zadawanie tak szczegółowych pytań uniemożliwia udzielenie dokładnej odpowiedzi.
 
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – nawiązując do uzasadnienia do projektu uchwały wyjaśniła, że aby wybudować linię sortowniczą spółka ZUM wydała około 9 mln. zł., z czego 3 mln. zł. to była dotacja. Pozostaje 6 mln. zł., które musielibyśmy, jako gmina ponieść. Teoretycznie powinny współfinansować gminy  z powiatu, ale w praktyce  by tego dofinansowania nie było. Kwota 6 mln. zł. obciążyłaby również koszty eksploatacji składowiska i musiałoby to być wliczone w cenę. Odnosząc się do zapisu na temat rentowności linii sortowniczej wyjaśniła, że zapis ten wynika  z analizy rentowności wykonanej do projektu na potrzeby studium wykonalności. Historia budowy linii sortowniczej była taka, że Urząd Miasta był na etapie składania wniosku aplikacyjnego o środki unijne na budowę własnej instalacji i wówczas spółka ZUM wystąpiła o opinię środowiskową  o budowę takiej instalacji na ulicy Przemysłowej. W takiej sytuacji linia sortownicza przy składowisku nie byłaby eksploatowana i w związku z tym nie byłaby rentowna.
Nawiązując do sprawy środków za sprzedaż odpadów sortowanych wyjaśniła, że wpływy były niskie, ponieważ nie mając linii sortowniczej sprzedawane były wyłącznie te surowce, które pochodziły z „dzwonów”.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                              - Po przerwie –
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Radny p. Giżyński – odnosząc się do wypowiedzi radnego p. Wrażenia wyjaśnił, że takie informacje były zawarte w materiałach, a chodziło tylko o to, że plan wydatków na 2011 rok przewidywał podatek od nieruchomości  120.796 zł. i w 2012 roku jest w takiej samej wysokości i stąd były pytania radnego. Zasugerował, że być może zapomniano odliczyć podatek od nieruchomości za 1 ha, który wydzierżawia ZUM.
 
Przewodniczący obrad – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8. 
 
                   Za projektem głosowało 7 radnych, przy 1 głosie przeciwnym                                               i 7 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XI/83/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 w sprawie cennika przyjmowania odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie na 2012 rok (Załącznik  nr 28 do protokołu).
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 13.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli hali sportowej  i basenu przy Gimnazjum nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniu 13   września   2011   roku przez Komisję Rewizyjną   Rady Miasta Chełmna.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik  nr 29 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zapoznał obecnych z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 30 do protokołu.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że kontrola została wywołana interpelacja złożona przez mówcę. Wyjaśnił, że intencja przeprowadzenie tej kontroli była inna, aniżeli przyjęła Komisja. Odnosząc się do złożonej interpelacji cyt. „dlaczego z kasy miejskiej musimy wydawać nie małe sumy na naprawę fuszerki wykonanej w trakcie budowy. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Istniał chyba jakiś nadzór budowlany.” Następnie przypomniał swoją wypowiedź z wolnych wniosków, po złożonej interpelacji cyt. „Nie chciałbym, aby przy jakiejkolwiek innych inwestycjach, jakie w mieście będą miały miejsce ktoś czuł się anonimowy, czy bezimienny, kto zajmuje się i jest odpowiedzialny za kwestie jakiegoś nadzoru. Kontrola ta mam nadzieje doprowadzi do tego, że osoby nadzorujące wszystkie obecnie prowadzone inwestycje powinny czuć nad sobą pewien bat.” Nawiązując do uchwały Rady Miasta zlecającej Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli stwierdził, cyt. „Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli sali sportowej i basenu przy Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie w zakresie kosztów związanych z prowadzeniem koniecznych remontów i napraw”. Przypomniał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisano, cyt. „W interpelacji radny wskazał, że inwestycja została źle wykonana, co do dnia dzisiejszego generuje ogromne koszty z budżetu miasta na remonty i naprawy.”  Dodał, że radca prawny potwierdził, że przedstawiona w takiej formie uchwała daje szerokie możliwości kontroli komisji. Mówca podkreślał, aby przede wszystkim skupić się na budowie tej inwestycji i błędach popełnionych w jej trakcie, a nie w czasie późniejszym. Dodał,  cyt. „Komisja została wprowadzona na boczny tor”.  Uznał, że wnioski z przeprowadzonej kontroli są dziwne, cyt. „Rozważyć możliwość wykonania wentylacji korytarza”. Poprosił o wyjaśnienie, jak taki wniosek może być zrealizowany oraz czy osoby odpowiedzialne za nadzór po zapoznaniu się z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej będą sumiennie podchodziły do swojej pracy oraz  cyt, „czy będą czuły nad sobą bat?” Nawiązując do składu osobowego Komisji Rewizyjnej stwierdził, że dwie osoby są nowe w tej Komisji, jedna osoba jest związana z pracą w tym obiekcie i zdaniem mówcy powinna być wyłączona z prac. Dodał, że chciał wziąć udział w tej kontroli, na co otrzymał odpowiedź,  że  nie  może, ponieważ jest pracownikiem Gimnazjum Nr 2.  Przypomniał, że Komisja Rewizyjna w 2006 roku przeprowadziła kontrolę tego obiekt  i wówczas uznano, że w najbliższym czasie obiekt będzie potrzebował wielu nakładów, m. in. remontu łazienek, szatni, dachu, zagrzybionego sufitu, wymiany drzwi. Kontrola ta była przeprowadzona trzy lata po oddaniu obiektu. Zdaniem mówcy obecnie Komisji zabrakło zapału. Nadmienił, że załączone do projektu uchwały pismo Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego potwierdza, że było przeprowadzonych dużo remontów. Reasumując zwrócił się z pytaniem, cyt. „gdyby budował dom dla siebie to też podszedłby do sprawy tak, jak przy budowie tego obiektu?”
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński -  odnosząc się do wypowiedzi przedmowcy stwierdził, że na sprawy typowo merytoryczne może odpowiedzieć obecny na sali Kierownik Wydziału. Poinformował, że w interpelacji radny prosił o wyjaśnienie kosztów remontu i to miało miejsce.  W tej chwili radny Dzikowski chce analizować sprawę budowy. Poprosił  o wyjaśnienie, jaki wpływ miała budowa na zakup pompy do kotłowni, malowanie ścian, sufitów. Stwierdził, że nie można porównywać budowy basenu z budową domu mieszkalnego, ponieważ warunki są zupełnie inne. Przez dom mieszkalny  nie przewija się codziennie kilkadziesiąt osób. Stwierdził, że wszystkie naprawy, jakie zostały wykonane na basenie były efektem „zwykłego zużycia”.  Nawiązując do sprawy dachu na basenie przypomniał, że radca prawny wspólnie z Burmistrzem Miasta wytoczyli proces wykonawcy, który sprawę przegrał. Dodał, że  o ile kontrola miała być wykonana tak szczegółowo, to należałoby powołać biegłych, co wiązałoby się z dużymi kosztami. Uznał, że o ile radny uważa, że remonty były źle wykonane to może udać się do Dyrektora Gimnazjum  Nr 2  i poprosić o rachunki, gdzie widnieją nazwy firm i wystąpić do tych firm  o wyjaśnienie, dlaczego zostały te prace źle wykonane.
 
Radny p. Dzikowski -  zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przypomniał, że w interpelacji chodziło o wskazanie na błędy przy budowie, które generują koszty.  Zacytował pismo Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego, cyt. „Budżet miasta ma określone możliwości finansowe i dlatego często inwestor obliguje projektanta do przyjęcia rozwiązań zgodnych z przepisami, jednakże takiej jakości, by pozwoliły na sfinansowanie zadania.”
Wyjaśnił, że kupowane są tańsze rzeczy, których użyteczność nie jest zbyt długa. Przypomniał, że pytał, czy jeżeli Przewodniczący Komisji budowałby dom, to kupowałby materiały tańsze, których żywotność będzie krótsza. Zdaniem mówcy do budowy swojego domu podchodzi się inaczej. Stwierdził,  że cyt. „Panowie widzicie dziurę w jezdni, a przy basenie jest naprawdę problem i generuje duże koszty, a według Was nie ma żadnego problemu.” Przypomniał, że w 2006 roku Komisja Rewizyjna przygotowała pismo do Burmistrza Miasta, z którego wynikało, że jest potrzeba powołania biegłego, który stwierdzi, czy basen został pobudowany, zgodnie ze sztuką budowlaną, a obecnie zdaniem Komisji Rewizyjnej nie ma żadnego problemu.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy budowy domu stwierdził, cyt „można coś powiedzieć, jak się go pobuduje. Budując dom 30 lat temu, ja go źle pobudowałem, bo miałem złe materiały, chociaż te materiały miały atesty. Technologia i postęp w budownictwie idzie tak dalece, że nie nadążamy za tym.
Dzisiaj budując, tak bym nie robił. Budując basen Pan projektant korzystał  z takich środków, z takiej wiedzy, jaka wiedza była na ten dzień i zastosowano takie materiały, jakie były dostępne na rynku i nas zapewniono, że te materiały miały atesty. Gdy podejmiemy decyzję o budowaniu basenu jeszcze jednego to zupełnie inaczej będzie się to odbywało.”
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że z otrzymanych materiałów tj. z zestawienia kosztów w poszczególnych latach oraz z wyjaśnień zawartych w Stanowisku Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego wynikają odpowiedzi na pytania, zadane przez Komisję Rewizyjną. Uznał, że ze Stanowiska Kierownika wynika jednoznacznie, że błędy się zdarzają, ale większość z nich została naprawiona ze środków pozyskanych z popisanej umowy z wykonawcą. Dodał, że pomieszczenia wymagają odnawiania co jakiś czas, a tam gdzie korzysta z nich dużo osób, częściej zdarza się, że muszą występować naprawy i remonty.
Reasumując stwierdził, że po przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną materiał przedstawiony zarówno przez Komisję Rewizyjną, jak i przez Kierownika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego jest satysfakcjonujący.
 
Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego p. Chmarzyński – przypomniał, że dokumentacja basenu została przygotowana przez firmę specjalistyczną, osoby z uprawnieniami podpisały projekt i złożyły oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami. Dokumentacja uzyskała opinie wszystkich wymaganych instytucji oraz pozwolenie na budowę. Na tej podstawie budowa została zrealizowana                i dopuszczona do użytkowania. Zdaniem mówcy, poza folią na dachu, za którą w procesie sądowym uzyskano odszkodowanie, trudno jest zarzucić jakieś nieprawidłowości. Były niedociągnięcia, jak na każdej budowie, które zostały usunięte przez wykonawców tych robót. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że nie zgadza się z opinią, iż basen generuje „ogromne koszty”. Przypomniał, że w pierwszych dwóch latach użytkowania basenu, za zgodą Rady Miasta dokonano pewnych modernizacji.
 
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o wyjaśnienie dlaczego jest naprawiana studzienka, gdzie następuje  łączenie środków chemicznych, które  może doprowadzić do eksplozji – dlaczego w tej chwili, po kontroli PIP  jest to naprawiane?
 
Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego p. Chmarzyński – odpowiadając przedmówcy poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy dokonała odbioru tego obiektu tak jak Straż Pożarna, Urząd Nadzoru Budowlanego i wówczas nie stwierdzono, że jedna ze studzienek zagraża bezpieczeństwu basenu. Dodał, że nie następuje mieszanie chemikaliów,  a studzienki są tylko na wypadek, gdyby rozlał się zbiornik z chemikaliami. Poinformował także, iż w najbliższym czasie będą wymieniane czasowe włączniki wody, które są zużyte.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.
 
                   Za projektem uchwały głosowało 10 radnych,
                    przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XI/84/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli hali sportowej i basenu przy Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie przeprowadzonej w dniu 13 września 2011 roku  przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 31 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 14.   Informacja z realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski przedstawił informacje na temat realizacji uchwał przyjętych podczas obrad X sesji Rady Miasta, i tak:
-  X/72/2011 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmno w latach 2012 – 2016  - przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego,
- X/73/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/209/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2009 roku – w trakcie realizacji,
- X/74/2011 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno - przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego,
- X/77/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011 -  w trakcie realizacji,
- X/78/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018 – w trakcie realizacji.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – poinformował, że zostały podjęte dwie uchwały, których wykonanie zlecono Przewodniczącemu Rady Miasta,   i tak: Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych oraz Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich – uchwały wraz z kompletem dokumentów zostały przekazane Prezesom właściwych sądów.
 
 
 
 
Punkt 15.   Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił żadnej interpelacji.
 
 
 
 
Punkt 16.   Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący Rady Miasta  – zapoznał zebranych z informacją sporządzoną przez Pana Kamila Grzyba  na temat wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 32 do protokołu).
 
Poprosił komisje o przygotowanie planów pracy na rok przyszły oraz o przystąpienie do prac nad  projektem budżetem miasta na 2012 rok.
Następnie w związku z tym, że obrady trwają już długo poprosił, aby na sesję, która odbędzie w najbliższych 10 dniach wprowadzić punkt „Wolne wnioski i informacje”  i  zaproponował, aby w dniu dzisiejszym poruszyć tylko najpilniejsze sprawy.
 
 
 

Punkt  17. Zakończenie.
 
 Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady XI sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za  udział i głos w dyskusji.
 
 
 
 
           Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
           (M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (5 stycznia 2012)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (5 stycznia 2012, 12:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij