IX sesja RM - 30.08.2011


Protokół  nr  IX/2011
z IX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
 
                                                           Sesja odbyła się dnia 30 sierpnia  2011 roku                                                            i trwała od godziny 16.00 do godz. 17.00
 
                                                           Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                            sesji było 15 radnych, co stanowi 100%.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad IX sesji RM.
 
3.       Sprawa zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
 
4.       Sprawa wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości.
 
5.       Sprawa określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
 
 6.       Sprawa utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki  zdrowotnej,  domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia   wyborów  do Sejmu           i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
 
 7.       Sprawa zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 
8.      Sprawa wyrażenia zgody na użycie nazwy miasta Chełmno w nazwie ZSM „URSUS” Sp. z o. o. w Chełmnie.
 
9.      Informacja z realizacji uchwał .
 
10.    Interpelacje Radnych.
 
11.    Wolne wnioski i informacje.
 
12.    Zakończenie.
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  IX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół z VIII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z VIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  IX  sesji Rady  Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad IX sesji został przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.               
Dodał, że otrzymał pismo ZSM „URSUS” dotyczące podjęcia przez Rade Miasta Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miasta Chełmno w nazwie ZSM „URSUS” Sp. z o. o. w Chełmnie. Zaproponował wprowadzenie   przedmiotowej sprawy, jako pkt. 8 porządku obrad.
 
         Za przyjęciem zmiany głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych                                    i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta       jednogłośnie przyjęła do porządku obrad sprawę wyrażenia zgody na użycie    nazwy miasta Chełmno w nazwie ZSM „URSUS” Sp. z o. o. w Chełmnie, która   zostanie omówiona w punkcie 8 porządku obrad, a pozostałe punkty otrzymają numerację o jeden wyższą.
 
W związku z brakiem  innych propozycji zmian przystąpił do realizacji zmienionego porządku obrad.
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opnie Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 3 do    protokołu,
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 4 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia i Opieki
                   Społecznej - Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Następnie  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych,
                            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/66/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa   wyrażenia   zgody   na   przyjecie    darowizny nieruchomości.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opnie Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 8 do    protokołu,
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 9 do protokołu.
        
Następnie  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych,                        
                            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/67/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
 
Punkt 5.     Sprawa określenia zasad gospodarowania nieruchomościami,              stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opnie Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 12 do protokołu,
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 13 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę na zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie radnych z Burmistrzem Miasta oraz z przedstawicielami ZUA „OJAR”, na którym zostaną opracowane mechanizmy powodujące zmniejszenie  przyrostu długu, a w przyszłości doprowadzą do jego zahamowania.
 
Przewodniczący Rady Miasta przyjął wniosek radnego p. Giżyńskiego do realizacji. Następnie  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych,  
                            głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie i wstrzymującym
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  większością głosów przyjęła Uchwałę Nr IX/68/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
Punkt 6.     Sprawa utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki  zdrowotnej,  domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów  do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
 
Sekretarz   Miasta   p. Syta –   przedstawiła     projekt    uchwały  wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – (Załącznik nr 16 do protokołu).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych,   
                            głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta  jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów  głosowania   w    zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. (Załącznik nr 17 do protokołu).
 
 
Punkt 7.     Sprawa zmiany budżetu na 2011 rok
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011 wraz z   uzasadnieniem    (Załącznik nr 18 do protokołu),  a następnie zgłosiła  autopoprawkę do przedstawionego projektu (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opnie Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 20 do protokołu,
         - Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 21 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony
           Środowiska –Załącznik nr 22 do protokołu.

Następnie   w    związku   z    brakiem chętnych do  dyskusji    poddał     pod          głosowanie Rady  Miasta   projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz ze zgłoszonymi zmianami.
 
                    Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
                     przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada   Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr IX/70/2011 Rady Miasta   Chełmna  z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmno na rok 2011 (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
 
 
Punkt 8.      Sprawa wyrażenia zgody na użycie nazwy miasto Chełmno w nazwie ZSM „URSUS” Sp. z o. o. w Chełmnie.
 
Przewodniczący Rady  Miasta   p.  Błażejewicz – odczytał pismo Prezesa Zarządu   ZSM  „URSUS”  Sp. z o. o.  w   sprawie    wyrażenia przez Radę Miasta Chełmna zgody na używanie nazwy miasta Chełmna w nazwie Spółki (Załącznik nr 24 do protokołu).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                    Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
                    i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania  Rada   Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/71/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie  nazwy miasta Chełmno w nazwie ZSM SP. z o. o. w Chełmnie (Załącznik nr  25 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 9.     Informacja z realizacji uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że na sesji w 21 czerwca br. podjętych  zostało 9 uchwał, z czego pierwsze trzy dotyczyły zatwierdzenie  rocznego sprawozdania finansowego Chełmińskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejne Uchwały tj. Nr VIII/58/2011 w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania miasta z azbestu na lata  2011 -2032”, Nr VIII/59/2011 w sprawie  zasad udzielania dotacji           celowych na realizacje inwestycji efektywnych ekologicznie realizowanych na  terenie  Gminy Miasto Chełmno i Nr VIII/60/2011 w sprawie „Regulaminu  utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmno”.  W   odniesieniu   do   programu dotyczącego oczyszczania miasta z azbestu  poinformował, że program został przyjęty do realizacji. nie wniesiono uwag do jego treści i program został udostępniony mieszkańcom w BIP Chełmno.                           Uchwała dotycząca udzielania dotacji celowych została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym   Województwa  Kujawsko Pomorskiego i będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2012 roku. Również Uchwała w sprawie Regulaminu  utrzymania  czystości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego i obowiązuje od dnia 17             sierpnia br.   Do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, co do treści  regulaminu.
Uchwała Nr VIII/61/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do        międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” – do  chwili obecnej nie zaobserwowano żadnych ruchów.
Kolejne uchwały dotyczyły korekty budżetu miasta na 2011 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna, które są w trakcie realizacji.
 
 
 
Przewodniczący  obrad p. Błażejewicz – dziękując Burmistrzowi Miasta za   przedstawioną   realizację   uchwał    wyjaśnił,   że  w  punkcie  tym nie przewidziano dyskusji, a ewentualne pytania radni mogą zadawać w punkcie: Wolne wnioski i informacje.

 
 
Punkt 10.   Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący   obrad    p.   Błażejewicz    –   poinformował, że do czasu   rozpoczęcia          obrad nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
 
 
Punkt 11.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – w imieniu Burmistrza Miasta  Chełmna dla uczczenia rocznic września zaprosił na uroczystość złożenia wiązanek przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 1 września o godz. 12.oo.
 
Następnie przypomniał, że na poprzedniej sesji Rada Miasta przyjęła Uchwałę        zatwierdzającą Regulamin utrzymania czystości i poinformował, że z przebiegu       przedstawienia tej uchwały nie jest usatysfakcjonowany Państwowy Powiatowy               Inspektor Sanitarny w Chełmnie. Poinformował, że otrzymał pismo (Załącznik nr 26 do protokołu), z którego wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  jest   nie usatysfakcjonowany z wypowiedzi Pani Katarzyny Grzeszczak, która stwierdziła,  że autorem   tej uchwały był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W odpowiedzi na wspomniane pismo mówca po obejrzeniu obrad, poinformował, że Pani Grzeszczak nie powiedziała, że  autorem uchwały był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a jedynie powiadomiła, że uchwała została opracowana na jego wniosek. Ponadto Pan Inspektor poprosił,  aby  na kolejnej   sesji  Rady  Miasta sprawa została     uszczegółowiona.
Następnie poinformował, że autorem Uchwały Rady Miasta Nr V/29/2011 z dnia 22 lutego br. był Urząd Miasta Chełmna, a Radca Prawny Urzędu wydał pozytywną opinię do projektu uchwały. Dodał, że jednym z autorów wniosku    skierowanego   do   Wojewody   o   uchylenie  tejże uchwały był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Następnie poinformował, że Wojewoda uchylił Uchwałę, która była pozytywnie zaopiniowana przez Radcę Prawnego Urzędu   Miasta.
 
 
 
 
Radny  p. Wrażeń  –   stwierdził,  że   na   ulice: Wybudowanie, Ustronie i Wiklinową   nawieziono   materiał   na   załatanie dziur (z osiedla Raszei),   który   nie   nadawał    się   na te prace.    Jeden   z      pracowników Urzędu  Miasta   wypowiedział  się, że dlatego przywieziono taki   materiał, że radni „obcięli” fundusze na roboty publiczne.  Zdaniem mówcy   fakt,   że   jest  mniej środków   nie świadczy o tym, że mogą  być   one wydawane  rozrzutnie  i byle jak. Poprosił o wyjaśnienie, cyt. „ile kosztowało wywiezienie tej niby podbudowy  z   Osiedla    Raszei na działkę budowlana przy Kolonii Wilsona  i  Szosa Grudziądzka, to jest jedno, ile transport, bo na pewno był transport najęty na rozwiezienie na nasze ulice gruntowe, rozgarnięcie i częściowe znowu zagarnięcie błota i usunięcie”.
Zdaniem mówcy wystarczyło nawieźć białego kamienia w ubytki na drodze.
Nawiązując   do dożynek, które odbyły się w naszym mieście stwierdził, że zabrakło promocji miasta.
 
Radny p. Jurczak – w związku z tym, że dobiegły końca prace związane z  obwodnicą i ścieżka rowerowa przy obwodnicy jest już wykorzystywana w imieniu Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego zaprosił wszystkich  chętnych radnych miasta i powiatu, którzy mają rowery na „otwarcie tej ścieżki  rowerowej”. O terminie zainteresowani zostaną powiadomieni.
Zaapelował do Burmistrza Miasta o przystąpienie do uporządkowania ścieżki po dawnym   torowisku  oraz wyznaczenie przejazdu przez Starówkę, aby było połączenie ścieżki rowerowej od Stolna i z obwodnicy przez ulicę Dworcową  i   Starówkę,   zgodnie   ze   wskazaniami  z opracowania przebiegu ścieżek rowerowych.
 
Radny p. Kordowski – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o uruchomienie maszyny do czyszczenia graffiti. 
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia na temat dożynek stwierdził,  że była to wspaniała promocja miasta oraz kościoła farnego. Nadmienił, że tak wielu osób jeszcze nigdy nie było na płycie Rynku.  Dodał, że stwierdzenie, że cyt. „zabrakło promocji miasta” jest krzywdzące dla wielu osób, które  całą  organizację włożyły wiele pracy. 
Następnie przypomniał sprawę pomieszczeń po Jednostce Wojskowej przy ulicy     Biskupiej i dodał, że nie widzi już możliwości ich pozyskania.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że Pan, który wygrał przetarg na utwardzenie terenu na  Raszei w specyfikacji przetargowej powinien mieć wskazane miejsce, gdzie ma wywieźć materiał, a teraz będą  niepotrzebne koszty związane z jego przewiezieniem.
Nawiązując do sprawy promocji miasta podczas dożynek stwierdził, że nie było      wiadomości o promocji miasta na zewnątrz.
 
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia  stwierdził, że zaszło drobne nieporozumienie, ponieważ radny p. Wrażeń nie miał na uwadze promowania imprezy, a jej rozpropagowanie. Wyjaśnił, że rozpropagowanie imprezy należało do Urzędu Marszałkowskiego, Diecezji   oraz   Starostwa    Powiatowego.  Stwierdził, że nie było żadnych   negatywnych głosów od osób, które gościły w Chełmnie.
 
Radny p. Giżyński – wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna zajmowała się maszyną  do  graffiti  i   poinformował,  że nie można było jej używać ponieważ była przekazywana pomiędzy Wydziałami Urzędu Miasta i to przez kilka miesięcy.
 
 
 
 
Punkt  12. Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady IX sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za  udział i głos w dyskusji.
 
 
 
           Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
           (M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (27 października 2011)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (27 października 2011, 12:50:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij