Protokół Nr VII/2011 z dnia 31 maja 2011 r.


 
Protokół Nr VII /2011
z  VII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   31 maja 2011 r.
 
Sesja odbyła się w dniu    31 maja 2011 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.20
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było  15     radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
  1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
-          przyjęcie protokołu z VI  sesji RM
 
   2. Przyjęcie porządku obrad VII  sesji Rady Miasta Chełmna
  
   3. Sprawa  przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 
       i Rozwiązywania  Problemów Uzależnień za 2010 r.
 
  4. Sprawa uchylenia Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia
      2011r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
       miasta  Chełmna
 
  5. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna
     (realizacja  Uchwały Nr XXXVI/200/2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r. w sprawie            
      przystąpienia do zmiany fragmentów  miejscowego planu zagospodarowania 
      przestrzennego   miasta Chełmna )
         
6. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
    ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/201/2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie
    przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego miasta Chełmna )
                        
7. Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej
    14,  stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
                       
8. Sprawa ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę 
    programową w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym
 
9. Sprawa   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011
 
10. Sprawa   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna  za 2010 rok , 
      sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia   komunalnego oraz  udzielenia
      absolutorium Burmistrzowi Miasta
 
11. Interpelacje  radnych.
12. Wolne wnioski i informacje
13. Zakończenie
 
 
 
Ad.1.Otwarcie

                                                                                               
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady VII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
-stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołu, protokół     z  VI uznaje za przyjęty.
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miasta Chełmna
 

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, ze porządek obrad VII sesji uznaje za przyjęty.
 
                                                
Ad.3. Sprawa  przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
          Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2010 r.
 

 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2010 rok. ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ). Poinformował, że o ile radni będą mieli pytania, na sali obrad obecni są członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień, którzy udzielą wyczerpujących wyjaśnień.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  –  poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty          w druku nr 2.
      Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania     z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2010 rok została przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 5  do protokołu )        
 
 
 
Ad.4.   Sprawa  uchylenia Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miasta Chełmna
          z dnia  25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu   
          zagospodarowania przestrzennego miasta  Chełmna
 

 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Bereś  – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Chełmna ( stanowi załącznik nr 6  do protokołu )        
 
  Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - odczytał opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu ). Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia  25 stycznia 2011r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Chełmna została przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu )        
 
 
 
5. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
    miasta Chełmna
( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/200/2009 RM Chełmna z dnia
     26.05.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów  miejscowego planu              
     zagospodarowania  przestrzennego  miasta Chełmna )

 
 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Harmo – przedstawiła projekt uchwały  w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 9  do protokołu )        
 
    
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie
       Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna została przyjęta jednogłośnie   ( stanowi załącznik nr 10   do protokołu )        
 
 
 
 
6. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     miasta Chełmna
( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/201/2009 RM Chełmna z dnia
      26.05.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu
      zagospodarowania   przestrzennego miasta Chełmna )
   
 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Bereś – przedstawiła projekt uchwały  w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu )        
 
    
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 15   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
 nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmna została przyjęta jednogłośnie    (stanowi załącznik nr 12  do protokołu )        
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie                            
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie obecnych jest 15 radych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
Ad. 7. Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chełmnie
          przy ul. Biskupiej 14,  stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna
 

 
Kierownik Wydziału MK p. Ewa Augustyniak Babicz – przedstawiła projekt uchwały  w sprawie  sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14,  stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )        
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 14  do protokołu )
Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  stanowi załącznik nr 15  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  – w związku z brakiem chętnych do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały   zawarty w druku nr 1 .
           
         Za przyjęciem uchwały głosowało 14   radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14,  stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna  została przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr  16 do protokołu )        
                        
                      
 
Ad. 8. Sprawa ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym
         podstawę  programową w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno
         przedszkolu publicznym

 
 
Kierownik RO,K,SiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę  programową    w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu ) . Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  18 do protokołu )
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
(stanowi załącznik nr  19 do protokołu)
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  –  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały   zawarty w druku nr 4 .
            Za przyjęciem uchwały głosowało  15  radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie przekraczającym podstawę  programową w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym została przyjęta jednogłośnie (stanowi załącznik nr 20 do protokołu)        
                        
 
 
 
Ad. 9. Sprawa   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna
          na rok 2011
 

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011 ( stanowi załącznik nr 21  do protokołu )
Zgłosiła autokorektę - w związku z przyznaniem dotacji   za zwrot części podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych  w kwocie  3.929 zł  Po zmianie dochody będą stanowiły kwotę 50.527.215 zł., a wydatki56.320.878 zł., deficyt pozostanie bez zmian.
Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr 22  do protokołu)
 
Radny p. Giżyński –zapytał , czy  zasadne jest to,  aby  tzw. Agatki były zatrudniane przez szkoły Odnośnie propozycji dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej  poprosił o informację na jakich  zasadach straż powstała, jak  działa i   kto jest założycielem
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  wyjaśnił, że tzw. Agatki  oprócz wykonywania swoich zadań, ma to miejsce tylko podczas przerw lekcyjnych,  wykonują również   różne inne prace w szkołach Odnośnie OSP  poinformował, że  powstała 135 lat temu i funkcjonuje na terenie  Chełmna. Obecnie jest nowy prezes, który zamierza doprowadzić do tego, aby  OSP działała  bardziej prężnie , a te środki maja być przeznaczone na  mundury dla 10 ochotników.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o informację na  jakich  zasadach będzie  funkcjonowała  OSP, czy będą szły na jej utrzymanie  środki z budżetu miasta. Zdaniem mówcy zasadne jest na samym początku  wszystko wyjaśnić,  aby radni byli przygotowani na ewentualne koszty związane z utrzymaniem OSP
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że zasady funkcjonowania  OSP w  Chełmnie będą identyczne jak  w okolicznych gminach, a siedziba  będzie przy ul. Rybackiej. Roczna dotacja z miasta to ok. 20 tys. zł.  Jeśli chodzi o Samochód  bojowy  zostało podjęte stanowisko Rady Miasta  o dofinansowaniu tego pojazdu do kwoty 70 tys. zł.
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że jest w  posiadaniu wyciągu z ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 roku z późniejszymi zmianami o ochronie przeciwpożarowej, z której wynika, że Gmina  będzie musiała płacić ekwiwalent pieniężny dla strażaków  i to gmina decyduje o jego wysokości. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej  ponoszą   podmioty je tworzące. Poprosił   o informację  kto jest podmiotem tworzącym tę jednostkę. Dodał, że   Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, ponadto gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP,  ubezpieczenia w instytucjach ubezpieczeniowych członków OSP ( ubezpieczenie imienne lub zbiorowe ) , ponoszenie kosztów okresowych badań  lekarskich. Zdaniem mówcy wydatków będzie o wiele więcej. Poprosił o informację kto jest założycielem OSP

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przyznał, że być może koszty będą większe, niemniej gmina jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że  90% załogi  stanowić będą  czynni strażacy, którzy  mają ubezpieczenia i szkolenia . Stwierdził, że rozumie te pytania, które nurtują również mówcę, niemniej należy podjąć wspólną decyzję czy ma zostać reaktywowana OSP w Chełmnie,  czy nie.
 
Radny p. Wrażeń –wyraził ubolewanie z powodu nieobecności  Komendanta  Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ jest dyskusja cyt. „ o nich bez nich”. Poprosił o następujące odpowiedzi – wcześniej OSP działała przy Powiatowej Straży Pożarnej , obecnie  ma powstać typowo miejska straż  ochotnicza, zapytał, cyt. „ przez te 35 lat co oni robili, bez butów, samochodu, bez munduru.” Stwierdził, że chciałby te odpowiedź uzyskać od Pana Prezesa. Zdaniem mówcy należy się zastanowić czy powinna ta straż powstać, czy nie, jakie to będą koszty, a Pan Prezes powinien tu być i na niektóre pytania odpowiedzieć.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że nie zapraszał prezesa, ponieważ  nie  miał sygnałów, iż będą pytania. Zwrócił uwagę, że materiały otrzymali radni 10 dni wcześniej, komisje mogły zaprosić komendanta na posiedzenia, lub zgłosić Przewodniczącemu konieczność zaproszenia na sesję.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  przypomniał, że odbyło się spotkanie  zarówno z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej jaki nowym Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, wszyscy radni zostali na nie zaproszeni, niemniej przybyli jedynie radny Jurczak   i Strzelecki. Odpowiadając radnemu Giżyńskiemu odnośnie organu założycielskiego wyjaśnił, że OSP funkcjonuje, została założona 135 lat temu, zmieniły się jedynie zasady jej  funkcjonowania. Dodał, że zarzucanie przewodniczącemu niezaproszenie komendanta jest nie fair ponieważ takie spotkanie się odbyło.  
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że jest  wiele wątpliwości co do funkcjonowania OSP, radni mają zbyt  małą wiedzę , aby  podejmować decyzje finansowe. Zdaniem mówcy ochotnicza straż  niezbędna jest w gminach wiejskich, natomiast w mieście funkcjonuje zawodowa straż pożarna. Zaproponował nie przekazywanie  środków na ochotniczą straż, zorganizowanie spotkania z prezesem straży, komendantem  i ewentualne ponowne omówienie sprawy na kolejnej sesji. Zasugerował, że są to być może potrzeby emerytowanych strażaków, którzy chcą założyć organizację, tymczasem miastu taka straż nie jest niezbędna. Wyjaśnił, że nie jest przeciwny zakładaniu ochotniczej straży pożarnej, jeśli są chętni aby w niej działać, niemniej nie powinni liczyć na ciągłe dofinansowywanie z miasta . Dodał, że byłby skłonny raczej przeznaczyć te środki na  Powiatową Straż Pożarną, która wypełnia te funkcje , do których została powołana.
 
Radny p. Jurczak – po raz kolejny przypomniał, że było spotkanie, podczas którego dokładnie, precyzyjnie przedstawiono zasady funkcjonowania OSP w  Chełmnie.
Poinformował, że to na bazie OSP powstała Państwowa Straż Pożarna. Przypomniał, że w czasie powodzi  na wałach dyżurowała nie tylko zawodowa straż pożarna, ale również ochotnicy z gmin. Nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, iż emerytowani strażacy chcą założyć organizację, ponieważ  ok. 50 młodych ludzi na spotkanie reaktywujące przybyło.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  - poinformował, że w najbliższym czasie zaplanuje spotkanie,  skoro jest tak wiele wątpliwości. Zwracając się do radcy prawnego poprosił  o przygotowanie przed tym spotkaniem  wszelkich aktów prawnych , które regulują funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak –  poinformował, że Komisja, której przewodniczy zorganizuje w najbliższym czasie posiedzenie, na które zaprosi wszystkich radnych, Komendanta Straży Pożarnej, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Radny p. Wrażeń – przeprosił,  za swoja wcześniejszą wypowiedź informując, że nie wiedział , iż takie spotkanie się odbyło.
 
Radny p. Stachewicz – poinformował, że nie proponuje całkowitego  wycofania  się z tego,       a jedynie  wstrzymanie się do czasu przeanalizowania  sprawy, w związku z faktem, że będą to stałe zobowiązania dla miasta prawdopodobnie ciągle rosnące. Podtrzymał wniosek.
 
Radny p. Dzikowski – przyznał, że radni łącznie z mówcą powinni uderzyć się w piersi , bo to ich  wina, że nie byli na tym spotkaniu . Poinformował, że przed przekazaniem brakuje zasadniczej wiedzy , a mianowicie  jakie środki będą generowane z budżetu miasta i co w zamian za  nie miasto może otrzymać. Zaproponował, aby nie głosować nad przekazaniem dotacji a sprawę przenieść pod obrady najbliższej sesji. 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował aby środki  zaproponowane dla OSP przekazać  z powrotem do rezerwy budżetowej,  zorganizowane zostanie spotkanie                       z komendantem i prezesem  , a temat wróci pod obrady   następnej sesji , gdzie rada podejmie decyzję
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  zapytał czy ta autopoprawka satysfakcjonuje radnego Stachewicza.
 
Radny p. Stachewicz -wycofał wniosek
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  –  w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały   zawarty w druku nr 6 .
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało  14  radnych, głosów przeciwnych nie było  1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na rok 2011 została przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu )        
                        
 
10. Sprawa   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna 
      za 2010 rok ,  sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia     
      komunalnego oraz  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

 
       -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta  za 2010 rok,
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok w formie  multimedialnej  ( sprawozdanie stanowi załącznik nr 24  do protokołu )
 
        - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
         do sprawozdania  z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok , a opinię rozpatrywały komisje na posiedzeniach ( opinia stanowi załącznik nr 25  do protokołu )
 
       - przedstawienie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków
         i strat,  zestawienie zmian w funduszu jednostki )  oraz informacji
         o stanie mienia komunalnego
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska  - przedstawiła sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat,  zestawienie zmian w funduszu jednostki )  oraz informację o stanie mienia komunalnego. ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu )        
 
     - przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania
      z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, sprawozdania finansowego
      i informacji o stanie mienia komunalnego
 
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił opinię Komisji ( stanowi załącznik nr 27 do protokołu ) wraz z załącznikiem ( stanowi załącznik nr 28  do protokołu )
 
     -  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
         absolutorium  dla Burmistrza Miasta
 
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej p. Giżyński – odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta ( stanowi załącznik nr  29 do protokołu )
 
     - odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej  
       o udzielnie absolutorium
 
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej p. Giżyński – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  do wniosku komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta                 ( stanowi załącznik nr  30  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie :
 
1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki. Zdrowia, opieki Społecznej i Ochrony
    Środowiska  ( Stanowi załącznik nr  31  do protokołu )
 
2) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego ( stanowi załącznik nr  32  do protokołu 3)
 
3) Klubu radnych Twoje Chełmno 2001, Platforma Obywatelska i Forum Samorządowe
    ( stanowi załącznik nr 33  do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  –  poddał pod głosowanie projekt uchwały   zawarty       w druku nr 5 ( załącznik nr 34 do protokołu )
           
                 Za przyjęciem uchwały głosowało  12  radnych, głosów przeciwnych nie było,           3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta została przyjęta większością głosów    ( stanowi załącznik nr 35  do protokołu )        
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – pogratulował Burmistrzowi Miasta oraz  wszystkim pracownikom  Urzędu  wykonania budżetu w 2010 roku.
 
Ad. 11. Interpelacje  radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do dnia sesji wpłynęły dwie interpelacje.:
1)      radnego Dzikowskiego ( stanowi załącznik nr 36 do protokołu)
1)      radnego Wrażnia ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )
 
Ad. 12. Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  poinformował, że do  biura Rady Miasta wpłynęła następująca korespondencja:
1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami
    pozarządowymi  ( stanowi załącznik nr 38   do protokołu )
 
2) Sprawozdanie Stowarzyszenia „Przyjazna dłoń” za 2010 rok ( stanowi załącznik nr  39 do
    protokołu )
 
3) Propozycja Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działań  dotyczących wymiany
     rur azbestowych ( stanowi załącznik nr 40  do protokołu )
 
4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełmna za
     lata 2009-2010” ( stanowi załącznik nr  41  do protokołu )
 
5) Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełmna za lata
    2009-20106) ( stanowi załącznik nr 42  do protokołu )        
 
6) Zaproszenie dla Radnych na konferencję prasową – Ochrona Dziedzictwa III etap
    ( stanowi załącznik nr 43  do protokołu )
 
 
Poinformował również, że radni otrzymali nowy statut miasta, który już obowiązuje                       i następna sesja zostanie zwołana  zgodnie z jego zapisami. statutu
Następnie zaprosił zabranych na godz. 18.000  na mecz ze starostwem
 
Zwrócił uwagę , że przedstawione wyżej  dokumenty są obszerne, wobec czego będą do wglądu w biurze Rady
 
Radny p. Dzikowski – wracając  do interpelacji, którą złożył na dzisiejszej sesji poinformował, że należy podkreślić jeszcze dwie sprawy, a mianowicie podłoga   w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych obniżyła się o ok., 1 cm , należy sprawdzić jaka jest tego przyczyna. Ponadto wystąpiła awaria  urządzeń prysznicowych, których  czas użytkowania powinien wynosić minimum 15 lat. Uprzedzając cyt. „ ja nie chcę, aby tutaj głowy poleciały, ale też nie chciałbym, aby przy jakichkolwiek innych inwestycjach  jakie   w mieście będą miały miejsce, aby ktoś czuł się  anonimowy, czy bezimienny, kto zajmuje się    i jest odpowiedzialny za kwestie  jakiegoś nadzoru”.
Kontynuując stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż Komisja Rewizyjna ma do wykonania zadania zawarte w planie pracy, niemniej  wyraził nadzieję, że w przypadku zlecenie tej kontroli  zostanie ona przeprowadzona, W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że obecnie robiony jest na cmentarzu ciąg spacerowy, jest to wspólna inicjatywa zdaniem mówcy bardzo trafiona
Jeśli chodzi o Plac zabaw , który również jest wspólną inicjatywą z Inter Marche, zdaniem mówcy to także jest cenna inicjatywa, niemniej lokalizacja  jest nie najlepsza. Poprosił                  o informację  dlaczego nie zlokalizowano placu zabaw  miejscu, które wcześniej ustalano. Zwrócił uwagę, że obecny plac zabaw jest stosunkowo mały i nie ma możliwości jego rozbudowy, ponieważ  posuwając się w kierunku bramki zniszczone zostaną dywany kwiatowe. Ponadto  mówca ubolewa nad faktem, że nie będzie w tym miejscu już inscenizacji historycznych  tym bardziej, że było to idealne miejsce do tego. W imieniu mieszkańców poprosił o zamontowanie  na ul Podgórna  progów zwalniających. Również  w imieniu mieszkańców poprosił o informację co dalej ze ścieżkami rowerowymi    w mieście. Kończąc zwrócił uwagę, że ulica dojazdowa do szpitala, ul. Piotra Skargi jest najbardziej dziurawa    w mieście .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformuje, że przygotuje projekt uchwały zlecający Komisji Rewizyjnej kontrolę i  o ile taka będzie wola Rady Miasta zostanie przeprowadzona.
 
Radny p.  Stachewicz – poruszył następujące sprawy :
 
-plac zabaw  - zdaniem mówcy plac zabaw jest za mały, przypomina co najwyżej osiedlowy plac zabaw, a nie dla dzieci z całego miasta,
 
- wyjazd z miasta na trasę nr 1 – zwrócił uwagę, że rozpoczyna się sezon turystyczny i są ogromne problemy z wyjazdem z miasta na trasę nr 1 . Poprosił aby Pan Burmistrz  jak najszybciej zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych i  Autostrad  wskazując ten problem. Uprzedzając,  iż zdaje sobie sprawę z problemów finansowych , stwierdził, że są one wszędzie i jak władze samorządowe naciskają, to pewne sprawy  można załatwić. Stwierdził, ze należy wnioskować  o budowę w trybie jak najszybszym  rond, a nie  skrzyżowań ze światłami, ponieważ nie zdaje to egzaminu. W czasie nasilenia ruchu  w Grubnie światła są wyłączane, ponieważ  tworzyły się korki, aż za most, a wyjazd   z miasta jest wręcz niemożliwy. Dodał , że niejednokrotnie czekał po kilkanaście minut  na to, aby wjechać w kierunku Świecia. Po raz kolejny stwierdził, że najlepsze będą ronda, zwracając uwagę, że  niedawno powstało rondo przy wjeździe  do Grudziądza  i doskonale się spisuje,  nie tworzą się korki, a jazda jest płynna. Dodał, ze ronda powinny być   na każdym wjeździe do Chełmna, a skrzyżowanie ze światłami jak najszybciej należy zdemontować   i przebudować.
            Zwrócił uwagę, że  najgorszy jest wyjazd z Chełmna przy ul. Łunawskiej, gdzie sytuacja jest wręcz tragiczna, powstaje tam dużo nowych domów, coraz więcej dzieci chodzi pieszo do szkoły , a  przejście tamtędy, to po prostu tragedia. Podkreślił, że  było już tam wiele wypadków drogowych , w tym również śmiertelnych. Kończą  stwierdził, że  optuje za  budową całej sieci ścieżek rowerowych w mieście. Stwierdził, że dwie ostatnie sprawy są priorytetowe i mówca będzie  często na ten temat zabierał głos i mobilizował władze  do rozpoczęcia działań.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy przypomniał, że kilka tygodniu  temu na tym  skrzyżowaniu w wypadku samochodowym  zginęła mieszkanka naszego miasta. Jeśli chodzi o dzieci, to muszą one w tym miejscu  przebiegać. Stwierdzając, że jest to niedopuszczalne wyraził ubolewanie, że miejscowość Klamry nie ma swojego Andrzeja Leppera, bo pewnie wówczas znalazłyby się pieniądze na to zadanie .Zadał retoryczne pytanie   ile jeszcze ofiar  te skrzyżowania mają pochłonąć, aby w końcu ktoś zrozumiał,  w Warszawie, że czas na zmiany. Potwierdził wypowiedź przedmówcy, że jest to niedopuszczalne, co się tam dzieje, a kolejne ofiary w tym miejscu, to tylko kwestia czasu.
W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że mury obronne  zostały przepięknie odrestaurowanie, niestety już  w niektórych miejscach pojawiają się ,  cyt. „bazgroły sprayem”. Przypominając, że miasto posiada urządzenie do usuwania graffitti, poprosił o wyczyszczenie baszty. Zaproponował przyjęcie rozwiązania jakie jest w Szkocji, a mianowicie, aby w parkach  znajdowały się informacje ile kosztuje i czym grozi  niszczenie  dziedzictwa narodowego,  czy zanieczyszczanie parku. W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że  mimo monitoringu w  parkach na ławkach siedzą  ludzie spożywający alkohol   i załatwiający potrzeby fizjologiczne, co nie jest najlepszą wizytówką turystyczną miasta. Poprosił aby straż miejsca radykalnie zadziałała w tej sprawie.
Wracając do placu zabaw stwierdził, że pierwotna lokalizacja była wprost  fantastyczna i nie zrozumiała jest decyzja konserwatora. Obecna lokalizacja, pomimo, że zapewne Pan Burmistrz posiada wszystkie pozwolenia, stanowi swojego rodzaju zakłócenie rytmu obronności miasta , była tam fosa, wysoka skarpa, mury . Był to system obronny miasta, który obecnie został zakłócony. Podkreśli, że mówi to w imieniu wielu mieszkańców Chełmna. Zdaniem mówcy plantom należy przywrócić  świetność ,a nie budowanie w tym miejscu placu zabaw. Dodał cyt. „Plac zabaw tak, ale nie w tym miejscu”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  stwierdził, że padło dużo pytań , wobec czego potrzebuje trochę więcej czasu niż 5 minut na udzielenie odpowiedzi  . Następnie  wyjaśnił, co następuje:
 
Opinia klubu radnych – zamrożenie wydatków  - przypomniał, że Zarządzeniem nr  89 na rok 2010  ustalony został wskaźnik wzrostu wydatków  0%, wzrost wynagrodzeń 3%
 
- obniżenie kosztów  energii – 7 czerwca br. podpisane zostanie z wójtami powiatu
   Porozumienie dotyczące  przeprowadzenie przetargu na dostawę energii,
 
- usługi telekomunikacyjne – poinformował, że można próbować oszczędności niemniej  musi
  To dotyczyć wszystkich. Poinformował, że  1/8 wydatków w tym zakresie  idzie na obsługę 
   rady miasta
 
- audyt – stwierdził,  że można się nad tym zastanowić, niemniej koszt  zlecenia audytu, to
   kwota ok.   30 tys. zł.
 
- zmiana planu zagospodarowania – stwierdził,  że pomysł jest bardzo dobry jednak są  to 
   ogromne koszty związane z  uzbrojeniem. Przypomniał, że miasto nie posiada terenów,
   które można byłoby   uzbroić, zrobić drogi, prąd, kanalizację i wodociągi. Co prawda są
   miejsca przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo
  jednorodzinne, jednak należą one do  indywidualnych właścicieli. W związku z czym
  w pierwszej kolejności należałoby te grunty wykupić, scalić, wykonać drogi i umożliwić
  właścicielom sprzedaż swoich działek pod potrzeby budownictwa jednorodzinnego,
 
-zwolnienie z podatku dla tych osób, które  rozszerzają działalność  i zatrudniają więcej osób
  z tego tytułu , przyznał że jest to dobry pomysł, niemniej nie należy obniżać podatków,                   
  z których obecni mamy już w budżecie zaplanowane dochody
 
- inkubator – zwrócił uwagę, ze to również  koszty, trzeba miejsce wyznaczyć, uzbroić ,
  przystosować
 
- sprzedaż lub dzierżawa  działek nad jeziorem – przypomniał, że przyjęty plan
  zagospodarowania dopuszcza sprzedaż działek o powierzchni pow. 2 tys. m. Przy dzierżawie
  można wyznaczyć 300 m działki. Niemniej przy dzierżawie muszą obowiązywać pewne
  zasady, Prezes ECWM został zobowiązany do  opracowania koncepcji podziału działek i  
  określenia zasad ich dzierżawy,
 
- ścieżki rowerowe- pomysł słuszny, projekt jest, ale to też są koszty.
 
- plac zabaw,  lokalizacja -  zauważył, że  nie było dyskusji co do idei, ale odnośnie  miejsca
  jego lokalizacji.  Poinformował, że  na istniejącym placu zabaw ustalono , że zostanie
   pobudowany Orlik   i należało przenieść plac zabaw. Intermarche  przekazało urządzenia
   o wartości  22 tys. zł.  . Pierwotnie nowy plac zabaw miał powstać  za pomnikiem , jednak
   realizacja tego pomysłu była niemożliwa z uwagi na zapisu w planie zagospodarowania
   przestrzennego . W miejscu, w którym powstaje zapisy w planie zezwalają  na lokalizację
   placu zabaw. Stwierdził, że jest tak samo wielu przeciwników jak i zwolenników obecnej
   lokalizacji.  Jeśli chodzi o inscenizację historyczną przypomniał, że odbywa się ona jedynie
   raz w roku przed posadzeniem dywanów kwiatowych, jedną trudnością będzie zjazd konno ze
   skarpy, ale będzie plus,ponieważ nie będzie tam już prąd .
 
- ulica Piotra Skargi  - poinformował, że sprawdzi stan tej drogi
 
- zjazdu z Chełmna na trasę  nr 1 – zwracając się do radnego Stachewicza zobowiązał się
  dostarczyć wszystkie pisma jakie zostały wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg  Krajowych
  i Autostrad z prośbami, monitami o zajęcie się sprawą zarówno jednego jak i drugiego
  przejścia. Poparł sugestię radnego, że najlepszym wyjściem byłyby ronda. Dodał, że  mimo
  zapewnień, iż od Przechowa do Torunia  będzie robiona dokumentacja na drogę, a projektant
  przy dojściu do odcinka chełmińskiego będzie się konsultował z władzami miasta , ostatnie
  pismo  informuje, iż ze względu na brak środków finansowych  w ogóle odstąpiono od
  ogłoszenia przetargu na zrobienie dokumentacji .
 
- sprawa Graffiti – poinformował, że  zostanie to wyczyszczone
 
Radny p. Giżyński – stwierdził , że rozumie zaniepokojenie radnego Dzikowskiego stanem basenu i sali gimnastycznej, niemniej  nie rozumie idei tej kontroli. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna przeprowadzała tam  już  kontrolę, wykazała szereg usterek i podała konkretne kwoty jakie miasto musiało zapłacić za ich naprawę .Zdaniem mówcy nie było żadnego efektu tej kontroli.
 
Radny p. Wrażeń -  podziękował radnym  Kordowskiemu i Stachewiczowi  za zainteresowanie  sprawą skrzyżowani, która mówca zajmuje się już od lat.  Poinformował, że w dniu dzisiejszym ok. godziny 7.30 zdarzył się tam bardzo poważny wypadek na szczęście bez ofiar.
W dalszej części wypowiedzi  wrócił do sprawy złożonej przez siebie interpelacji informując, ze przejście w tym miejscu zostało wybudowane  za pozwoleniem władz miasta. Uzasadnieniem tego przejścia było bezpieczeństwo, została wydana decyzja , a teren ten nie był własnością gminy, a PKP. Urzędnicy PKP przeforsowali zgodę na wybudowanie tego przejścia  na wzniesieniu dodał,  że cyt. „teraz zrobiono taki nie wiadomo co to jest „
Kontynuując poprosił o sprawozdanie od kierownika MOPS  dotyczące bank żywności -  ile miasto mogło dostać tej żywności,  a nie dostało. Dodał, że sprawozdania oczekuje od MOPS-u bo Rada przekazała tę sprawę do MOPS-u a nie  do Przyjaznej dłoni.
 
Radny p. Strzelecki – poinformował, że w dniu wczorajszym był świadkiem bardzo brzydkiej sceny dodał cyt.” Wychodząc z domu zauważyłem przed pod moim  sklepem pojazd straży miejskiej , obok stała starsza, zapłakana kobieta, która tłumaczyła dlaczego zostawiła przed sklepem nieuwiązanego pieska. Okazało się, że w chwili, gdy Pani ta była w sklepie piesek ten po prostu wyskoczył z koszyka przymocowanego do kierownicy roweru. Strażnicy miejscy, nie zważając na prośby i przeprosiny kobiety wypisali jej mandat w wysokości 100 zł. Podszedłem do  samochodu próbując interweniować  u trzech Panów strażników o złagodzenie  kary. Niestety strażnik tylko warknął , że nie mam się co wtrącać, bo zemną nie rozmawiają. Kobieta przyjęła mandat. Przeszła ok. 200 metrów i jak powiadomili mnie świadkowie Pani ta bliska pomdlenia oparła się o płot  i strasznie płakała. Nie rozumiem postępowania strażników  miejskich, bo przecież być strażnikiem to nie oznacza, że przestało się być człowiekiem. 20 czy 50 złotowy mandat odniósłby taki sam skutek, a miasto by nie zbiedniało, bo przecież stać nas na trzyosobowe patrole. Jest nas w Chełmnie  coraz mniej. Brak miejsc pracy , brak inkubatora przedsiębiorczości , ograniczona ilość pracowników na robotach publicznych. Przegrywamy walkę z bezrobociem .Ba nawet przetargi na szkolenia bezrobotnych ogłaszamy takie, ze już  specyfikacją istotnych warunków zamówienia  uniemożliwia się start  w przetargu  firmom szkoleniowym z  Chełmna. Oferując mieszkańcom takie traktowanie jak przytoczone przeze mnie przykłady  nie liczmy na to, że będzie nas w Chełmnie  więcej. Straż miejska powinna nas chronić , osłaniać, bronić , pilnować porządku , a nie okazywać nam swoją wyższość, zresztą za nasze pieniądze. Nie mm nic przeciwko straży miejskiej, ale takie zachowanie  prosi się o komentarz. Ja tego nie skomentuję, zostawię  to Panu komendantowi i mieszkańcom naszego miasta”
W dalszej części wypowiedzi zwracając się do radnego  Wrażnia  stwierdził, że ilość przekazanej żywności jest określona na rok i w ciągu roku trzeba rozdać 108 ton żywności,
 
Radny p. Stachewicz –nawiązując do interpelacji radnego Dzikowskiego i wypowiedzi przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  stwierdził, że istnieje  potrzeba, aby komisja się tym zajęła  Poinformował, że nie została  niestety zrealizowana prośba mówcy  składana do Pani Skarbnik, o przygotowanie wszystkich wydatków, jakie miasto poniosło na obwodnicę.  Zwracając się do Pani Skarbnik doprecyzował prośbę, a mianowicie poprosił, aby podała  nie tylko wydatki, ale również informację na jakie cele poszły dane  środki i czy  zostało to zrealizowane. Wyjaśnił, że wiąże te dwie rzeczy z uwagi na  to, że  utrzymanie basenu kosztuje bardzo dużo po oddaniu, ponieważ był oszczędnie  robiony, a zrobiono fuszerkę totalną.  Obwodnica również , kosztuje dużo, a  mówca podejrzewa, że miasto  również  i z tym będzie miało ogromne obciążenie , ponieważ wbrew temu co sugeruje Pan starosta, że setki ciężarówek   przez nią przejedzie, w wielu miejscach jest zbyt wąska, gdzie dwa samochody się nawet nie miną. Zdaniem mówcy koszty inwestycji, która została karygodnie przygotowana , nieprzemyślana, nie rozwiązana technicznie, będą wysokie.  Wracając do sprawy rond – stwierdził, że wie iż czynione były starania w tym zakresie jak również ma świadomość, że rozmowy z Generalną Dyrekcją  nie są proste. Zasugerował radykalne posunięcie – zblokowanie  tej  j drogi  w momencie największego ruchu  i pokazanie, że się nie zgadzamy, jako mieszkańcy  na to, że by skazywano nas na taką sytuację , że ryzykujemy życie wyjeżdżając z miasta. Stwierdził, że jest niezłym kierowcą, a mimo to niejednokrotnie ma obawy czy zdąży włączyć się w ruch. Po raz kolejny stwierdził, że potrzeba tu radykalnych  rozmów, ostrych, od tego ta dyrekcja jest, to nie jest sobie państwo, które będzie decydowało, czy może robić czy nie . Działa za nasze podatki i w imieniu mieszkańców możemy ostro się upominać o to, żeby ten problem rozwiązano, nawet  jak nie mają pieniędzy na przebudowę całego odcinka jedynki, to przynajmniej  te neuralgiczne skrzyżowania zrobione, , które następnie będą tylko wpinane do przebudowywanej jedynki.  Dodał cyt. „ zarówno władze naszego miasta jak i Rada musimy ostro dopominać  się tego, że mamy prawo, obywatelskie prawo  do tego, żeby być bezpiecznym na drogach w Polsce,  a zwłaszcza na drogach wyjazdowych z naszego miasta”
 
Radny p. Dzikowski – wyjaśnił, że zarówno interpelacji jak i późniejszej swojej wypowiedzi miał na uwadze to, aby  przy ewentualnych późniejszych inwestycjach osoby  odpowiedzialne za ich  nadzór nie czuły się bezkarnie. Podkreślił, że chodzi o osoby, które są winne . Dodał cyt. „ ktoś ponosi odpowiedzialność,  to wygląda niemal na sabotaż” . Doprowadzi to do tego, że osoby nadzorujące wszystkie obecnie prowadzone inwestycje  powinny czuć  nad sobą  cyt „pewien bat” Wracając do sprawy wyjazdów na drogę krajową 1 poparł propozycję, wyrażając nadzieję, ze być może wówczas problem zostanie zauważony. Zasugerował sprowadzenie telewizji np. ekspres reporterów, a od Dyrekcji Dróg zażądanie wskazania z imienia i nazwiska osoby, która weźmie odpowiedzialność za ewentualne wypadki, które tam się zdarzą, aby można personalnie wskazać winnego. Przypomniał, że wcześniej była możliwość wykonania przejścia dla pieszych, niestety wina była również po naszej stronie, tzn. niektórych z nas, że nie zostało to wykonane. Zaproponował, aby radni wspólnie spróbowali zaleźć najlepsze rozwiązanie dla teg problemu, sugerując że być może takie bardzo spektakularne rozwiązania przyniosą zamierzony skutek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie przejścia , przypomniał, że było podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją, niestety korespondencja, która tam docierała była zupełnie niepotrzebna, bo być może przejście byłoby już załatwione. Wracając do interpelacji radnego Wrażnia uprzedzając, że udzieli wyjaśnień na piśmie  stwierdził, że wstępnie odpowie, iż przejście zostało wykonane zgodnie  z praktyką na podstawie dokumentacji, mimo, że jest na wzniesieniu jest tak samo widoczne, jak to po drugiej stronie. Wracając do sprawy skrzyżowania dodał, że nie działał sam, zwrócił się do policji o podanie ilości wypadków, zdarzeń na  skrzyżowaniu z ul. Łunawską, odbyło się spotkanie z dyrektorem Generalnej Dyrekcji, w obecności dowódcy jednostki, szefa policji , ówczesnego przewodniczącego i mówcy, gdzie prawie wszystko było już uzgodnienie, niestety Generalna Dyrekcja wycofała się z tych ustaleń.
 
Radny p. Kordowski – wracając do sprawy obwodnicy poinformował, iż w dniu wczorajszym pojechał na plac budowy stwierdzając, że ma   odmienne zdanie, prace są  mocno zaangażowane . Zdaniem mówcy należy dać szanse fachowcom na dokończenie inwestycji .
W dalszej części wypowiedzi  poparł radnego Stachewicza  w kwestii wyjazdów   z Chełmna. Stwierdził, że do czasu podjęcia radykalnych działań przy wsparciu prasy nie zostanie to zrobione. Zaproponował, aby radni   w godzinach szczytu zablokowali przejazd, być może wzbudziłoby to na początek przynajmniej zainteresowanie  zanim zginie tam więcej osób.
Odnośnie nieudanych inwestycji przyznał racje radnemu Dzikowskiemu. Przypomniał sprawę Gimnazjum nr 1 , gdzie była wilgoć tymczasem zwyczajnie brakowało izolacji i po latach, kiedy zostało to zrobiono nie ma problemu z wilgocią. Jeśli chodzi  o jeszcze nie oddany do użytku dworzec , tam  również brak skrętu do kościoła czy Adriany . Zwracając się do Burmistrza poprosił, aby przy kolejnych inwestycjach nie popełniać tych samych błędów, aby byłą osoba odpowiedzialna  za jakość wykonania
 
Radny p. Wrażeń – podziękował wszystkim , którzy zauważyli problem skrzyżowania  ulicy Łunawskiej z drogą nr 1. Przypomniał, że podczas poprzedniej kadencji wiele razy mówił na ten temat, pisał interpelacje, jednak nie było zainteresowania . Stwierdził, że teraz może być tylko lepiej , bo osób zainteresowanych jest więcej, wyraził nadzieję, że być może w końcu uda się coś z tym zrobić. Odnośnie niedbałości wykonywania pewnych inwestycji przypomniał, że Komisja Rewizyjna była an basenie i wówczas odpowiedzialny pracownik nie widział żadnych problemów.
 
Burmistrz Miasta p, Kędzierski – poinformował, że za nadzór nad inwestycjami odpowiadają inspektorzy nadzoru. Dodał, że po pięciu latach oddania jednego z inspektorów nadzoru do sądu ( wyjaśnił, że chodzi o basen) miasto wygrało sprawę. Jak z powyższego wynika nie są to anonimowe osoby i tych inspektorów, którzy rażąco zaniedbali swoich obowiązków miasto stara się rozliczać.
Wracając do wypowiedzi radnego Wrażnia stwierdził, że nie należy mówić , że po latach wreszcie ktoś zainteresował się skrzyżowaniem Łunawskiej z jedynką. Przypomniał, że pisma do Generalnej Dyrekcji wysyłane było od ośmiu lat, a prawdopodobnie również poprzedni burmistrzowie zajmowali się tym tematem, bo problemy te trwają już bardzo drguo, nie powstały za kadencji mówcy. Jeśli chodzi o wjazd do Adriany jako ciekawostkę  poinformował, że osoba, która zaakceptowała  rozwiązanie przyjęte przez projektanta, nieuwzględniające lewoskrętu w kierunku Adriany, obecnie jest szefem i po porozumieniu  z szefem Adriany zostanie to jak najszybciej zrobione.
Wracając do sprawy basenu stwierdził, że o ile dojdzie do zlecenia Komisji Rewizyjnej  i  komisja będzie kontrolowała, czeka ją trudne zadanie, ponieważ inwestycja trwała bardzo długo, zmieniali się burmistrzowie, zmieniali wykonawcy. W dalszej części wypowiedzi  zwrócił się do radnego Stachewicza informując, że pani skarbnik nigdy nie pozwoliłaby sobie na nie wykonanie prośby radnego , przekazał harmonogram wydatków na obwodnice.
 
 
Ad. 13. Zakończenie    

                                                          
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady VII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                                                                                                                                       Przewodniczył :
 
 
( Danuta Derebecka )                                                                        ( Janusz Błażejewicz )
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (24 sierpnia 2011)
Opublikował: Danuta Derebecka (24 sierpnia 2011, 13:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij