Protokół z V sesji RM


Protokół  nr  V/2011
z V sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2011 r.
 
                                              

Sesja odbyła się dnia 22 lutego  2011 roku i trwała od godziny 16oo do godz.  19.20
 
Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100%.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie drugim, trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad V sesji RM.
 
3.       Sprawa    udzielenia   dotacji  na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do realizacji w 2011 roku.

4.       Sprawa zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.

5.       Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
  
6.       Sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki nr 279/9 o pow. 12 m2, położonej w Chełmnie przy ulicy Słowiczej.

7.       Sprawa   wyrażenia    woli   na podjęcie działań zmierzających do podpisania aneksu z Powiatem Chełmińskim do umowy z dnia 24 października 2008 r. pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna”
 
8.      Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla    radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej  pojazdem   samochodowym niebędącym własnością miasta.
 
9.      Sprawa zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 
10.    Sprawa zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2011 - 2018.
 
11.    Interpelacje Radnych.
 
12.    Wolne wnioski i informacje.
 
13.    Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  V sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta  p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokół  z IV sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół  z IV sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  V sesji Rady Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad  V sesji został radnym przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - poprosił o wprowadzenie dodatkowych punktów porządku tj. „Sprawy zmiany budżetu miasta na 2011 rok” oraz „Sprawy zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2011 - 2018.”
 
Radny p. Dzikowski – zaproponował, aby z uwagi na obecność na sesji Księdza     Walkowiaka  „Sprawę udzielenia   dotacji  na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do realizacji w 2011 roku.” omówić w pkt. 3 porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad dotyczącego „Sprawy zmiany budżetu miasta na 2011 rok”.
 
Za wnioskiem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych   nie  było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego „Sprawy zmiany budżetu miasta na 2011 rok”.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta  o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego „Sprawy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2011 – 2018”.
 
Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie  do porządku obrad  „Sprawy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011 – 2018”.
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Dzikowskiego.
 
Za wnioskiem  głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek radnego p. Dzikowskiego  o przesunięcie   „Sprawy udzielenia   dotacji  na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do          realizacji   w 2011 roku.”
 
Przewodniczący obrad poinformował, że „Sprawy udzielenia   dotacji  na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do realizacji   w 2011 roku.” zostanie omówiona w punkcie 3 proponowanego porządku obrad. Dodał, że  „Sprawa zmiany budżetu miasta na 2011 rok” zostanie omówiona, jako pkt. 9 porządku, a „Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miasta Chełmna na lata 2011 – 2018”, jako punkt 10 porządku obrad.
 
Następnie  poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt porządku obrad uwzględniający powyższe zmiany.
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa udzielenia   dotacji  na prace finansowane częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do realizacji   w 2011 roku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
-        Komisji Budżetu i Porządku Publicznego – Załącznik nr 3 do protokołu,
-        Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr V/28/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace finansowaną częściowo ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanego do realizacji w 2011 roku (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa  zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na  terenie Gminy Miasta Chełmna”.
 
Specjalista ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz wyjaśnił, że wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego mająca na celu unieważnienie podjętej w dniu 21.12.2010 r.  uchwały. W wyniku negocjacji został przygotowany przedstawiony projekt uchwały. Następnie zapoznał    z opinią Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 7 do protokołu).    W   związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/29/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia  22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna” – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.  

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
-        Komisji Budżetu i Porządku Publicznego – Załącznik nr 10 do protokołu,
-       Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 11 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Miasta Chełmna  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki nr 279/9  o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy ulicy Słowiczej.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ulicy Słowiczej – Załącznik nr 13 do protokołu.
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
         -        Komisji Budżetu i Porządku Publicznego – Załącznik nr 14 do protokołu,
         -        Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr  15 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/31/2011 Rady Miasta Chełmna  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - działki nr 279/9 o pow. 1323 m2, położonej w Chełmnie przy  ul. Słowiczej (Załącznik nr  16 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa   wyrażenia    woli   na podjęcie działań zmierzających do podpisania aneksu z Powiatem Chełmińskim do umowy  z dnia 24 października 2008 r. pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska  w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 17 do protokołu). Następnie zgłosił autopoprawkę do § 1, gdzie kwotę 1.500.000 zł. należy zastąpić kwotą 1.528.500 zł.  Podana kwota dotyczy 50% wartości kosztów przy sfinansowaniu gruntów i wpięciu do drogi krajowej nr 1.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady, i tak:
-        Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki  Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 18 do protokołu,
-        Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 19 do  protokołu.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do opinii Komisji Oświaty stwierdził, że koszty wpięcia do drogi krajowej nr 1 zostały podane szacunkowo i zdaniem członków Komisji Rada Miasta powinna wyrazić zgodę wyłącznie na  dofinansowanie do kwoty 400 tys. zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odnosząc się do autopoprawki w § 1, zgłoszonej przez Burmistrza Miasta zaproponował aby wprowadzić zapis „do kwoty”. Zdaniem mówcy wartość całego zamówienia może stanowić niższą kwotę.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do propozycji przedmówcy przyjął ją, jako autopoprawkę do projektu uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował o „Notatce z uzgodnień przeprowadzonych w dniu 9 lutego 2011 roku między przedstawicielami Powiatu Chełmińskiego a przedstawicielami Gminy Miasta Chełmna w sprawie finansowania dodatkowych zadań na „Budowie południowej obwodnicy miasta Chełmna” oraz kosztów włączenia Południowej obwodnicy miasta Chełmna  w zakresie skrzyżowania z drogą krajową nr 1” – Załącznik nr 20 do protokołu.
 
Radny p. Strzelecki – poprosił o wyjaśnienie, czy Rada Miasta nie powinna  w pierwszej kolejności przegłosować poprawki zgłoszonej przez Burmistrza Miasta, a następnie projekt uchwały.
 
Przewodniczący obrad – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że Burmistrz Miasta, jako autor projektu stanowiska  miał prawo do wprowadzenia zmiany    i nie musi to być głosowane.
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił  o informację, ile miasto dotychczas wydatkowało na ta inwestycję.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając radnemu p. Stachewicz poinformowała, że  zgodnie z harmonogramem z dnia 14 grudnia 2010 roku Gmina Miasto Chełmno na całe zadanie miała wydatkować kwotę 5.771.114 zł. Dodała, że cała kwota nie została dotychczas przekazana, ponieważ nastąpiło przesunięcie harmonogramu i wydatki z 2010 roku przeszły w kwocie 2.900 tys. zł. na 2011 rok, jako środki niewygasające. Do podanej kwoty należy dodać kwoty uwzględnione w projekcie stanowiska tj. 1528.500 zł. i będzie to stanowiło cały udział miasta Chełmna w realizacji inwestycji.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że przedstawione kwoty pokazują, jakie koszty miasto musi ponieść na inwestycję, którą nazwano  obwodnicą miasta. Dodatkowe pieniądze, o które na prośbę Starostwa Powiatowego wnioskuje Burmistrz Miasta to pieniądze, których w budżecie miasta nie ma. Zwracając się do Skarbnika Miasta, poprosił o wyjaśnienie, skąd miasto weźmie brakujące środki.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że zgodnie z deficytem, jaki miasto posiada musi być zabezpieczenie kwoty środków, których nie ma  i zostanie ogłoszony przetarg na kwotę 2 mln. zł. W przypadku kwoty 1.528.500 zł. będzie to kwota o tyle powiększona, aby zaciągnąć kredyt.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że pieniądze, które były już wydatkowane, lub są wydatkowane i kwota,  o której trwa rozmowa to w dużej części kwoty wzięte z kredytów, czyli miasto finansuje inwestycję, poza granicami naszego miasta, które o ile byłyby przeznaczone na inwestycję w mieście np. w kwestii ulic, mieszkań komunalnych itd. można byłoby pewne sprawy rozwiązać.  Przedstawiając plan miasta wskazał na przebieg obwodnicy i poprosił o wyjaśnienie „komu ona ma służyć?”.
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że był nauczycielem i dodał cyt. „jeśli dziecko czegoś nie rozumiało to mówiło się przyjdź z mamą”. Odnosząc się do wystąpienia radnego p. Stachewicza nt. położenia obwodnicy stwierdził, że po to jest obwodnica, aby wyprowadzić ciężki transport z miasta. Obwodnica ma służyć tym pojazdom, które przez miasto przejeżdżają. Nawiązując do sprawy wydatkowanych środków przypomniał, że początkowo zatwierdzony był wydatek w wysokości ponad 10 mln. zł. z budżetu miasta, a po przetargu okazało się, że kwota ta jest niższa. Stwierdził, że Rada Miasta nie może tak działać, że cyt. „przyjdzie ktoś nowy i powiada, że to co wyście zrobili do tej pory jest do niczego”.
 
Radny p. Stachewicz – ad vocem, zwracając się do radnego p. Jurczaka poprosił o wyjaśnienie z jakich firm samochody będą korzystać z obwodnicy. Dodał, że wie po co jest obwodnica, ale pytanie dotyczyło tego, po co wydatkować miliony złotych na drogę, która nikomu nie jest potrzebna. Poprosił o podanie jaki będzie ruch i jakie firmy chciały, aby ta obwodnica powstała.  Dodał, że firma do której transport ciężarowy przejeżdżał przez miasto, przestała funkcjonować. Przypomniał, że są firmy, dla których rozebrano „tunel”  w mieście, a tych firm już nie ma. Wyraził zdziwienie, że tak dobrze przygotowana inwestycja, nie miała przygotowanego wpięcia do drogi krajowej nr 1. Zdaniem mówcy porażające jest to, że głosujemy nad kwotami wydatkowanymi na inwestycje, które są nieprzygotowane. Dodał, że Starostwo samo wyznaczyło inwestora, którym jest ono i dało zezwolenie na budowę, nie uzgadniając wszystkich osiągnięć, a odpowiedzialność finansową próbuje „zepchnąć na miasto”. Stwierdził, że nie ma znaczenia, że jest „nowym radnym”, ponieważ, jako geograf posiada orientację zarówno w ruchu jaki odbywa się przez miasto, jak i możliwościach dojazdu do drogi nr 1. Poprosił  o wyjaśnienie, jaki ruch ciężarowy będzie korzystał z obwodnicy. Dodał, że samochody z Bydgoszczy do Gdańska jadą  przez Świecie, na Wąbrzeźno jadą przez Unisław i Chełmżę, na Grudziądz przez obwodnicę Świecia.
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że nie jest to „sesja szkoleniowa” i dlatego mówca nie będzie udzielał dodatkowych informacji. Odpowiadając na pytanie, jaką drogę ma zastąpić obwodnica wyjaśnił, że drogę wojewódzką nr 550. Nawiązując do wydatkowanych środków z kredytu na obwodnicę, które radny p. Stachewicz sugerował, że można było wydatkować  na inne inwestycje, stwierdził, że inne inwestycje są również  finansowane z kredytów. 
Dodał, że informację nt. natężenia ruchu można pozyskać w Powiatowej Komendzie Policji.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – stwierdził, że nie można  w chwili obecnej zastanawiać się, czy budowa obwodnicy jest dobrym zadaniem.  Decyzja o budowie obwodnicy i przystąpieniu przez miasto do jej finansowania podjęto 22 września 2008 roku. Planowana wówczas kwota, jaka miała być  wydatkowana przez miasto to  9.420.600 zł. W wyniku przetargu oraz wykorzystania mniejszych środków na wykup gruntu kwota ta zmniejszyła się  do kwoty  5.771 tys. zł.  dodając  do tej kwoty 1,5 mln. zł., otrzymujemy sumę ok. 7,2 mln. zł., co stanowi ok. 2 mln. zł. mniejszą kwotę, aniżeli pierwotnie planowana.
Stwierdził, że obecnie nie ma odwrotu od tej inwestycji, a jedynie Rada może zaakceptować lub nie, wyniki porozumienia. Dodał, że zarządcą drogi ma być Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast miasto docelowo przejęłoby drogę wojewódzką. Wyraził nadzieję, że obwodnica zostanie oddana do użytku na przełomie m-ca czerwca i lipca. Najważniejszą korzyścią będzie wprowadzenie zakazu przejazdu dla transportu ciężarowego. Ponadto rejon obwodnicy może się rozwijać z uwagi na tereny inwestycyjne. Ważna będzie współpraca  z samorządami gminnymi.
 
Radny p. Dzikowski – przypominając w jakim celu ma być obwodnica, jako przykład podał Świecie, gdzie droga z Bydgoszczy do Gdańska przechodziła przez centrum miasta i budowa obwodnicy była koniecznością. W przypadku Chełmna główna droga  np. z Torunia do Gdańska nie prowadzi przez miasto. Zdaniem mówcy obwodnicą dla miasta Chełmna jest droga krajowa nr 1. Dodał, że słyszał o kilku wersjach dotyczących natężenia ruchu. Korzyści z obwodnicy będą dla ościennych gmin o ile będzie inwestor. Dodał, że przy obwodnicy świeckiej nie ma inwestorów. Nawiązując do protokołu z sesji, jaka obyła się  w m-cu sierpniu 2010 roku zwrócił uwagę na wystąpienie Starosty Chełmińskiego,  który poinformował, iż z wykonawcą została zawarta umowa ryczałtowa na podstawie której problemy musi rozwiązać wykonawca zadania. Ponadto wykonawca musi zapłacić za budowę fragmentu nienośnego i o ile jest ryczałt to nie można zwiększać środków na obwodnicę.  Następnie odczytał zapis z protokołu, cyt. „Obecnie Starostwo Powiatowe jest na etapie opracowywania dokumentu i dopiero po jego zatwierdzeniu będzie wiadomo dokładnie, jakie są koszty tymczasowego wpięcia i dopiero wówczas zostaną powtórzone rozmowy z Generalna Dyrekcją.” Zwrócił uwagę, że od sierpnia minęło kilka miesięcy i nadal nie wiadomo, jako to jest kwota. Podana kwota 800 tys. zł. jest szacunkowa. Zdaniem mówcy radni muszą być bardzo ostrożni, ponieważ kwota może być dużo wyższa.
 
Radny p. Stachewicz – wyjaśnił, że jest świadomy, iż obwodnica jest inwestycją, która „się toczy” i trzeba ją kontynuować, ponieważ porzucenie tych wydatków byłoby marnotrawstwem. Zdaniem mówcy „marnotrawstwem” była decyzja o przystąpieniu do  jej budowy i dotychczas nie ma żadnych konkretów na  temat obwodnicy. Dodał, że jest zszokowany, iż podpisuje się wydatki na tak duże kwoty i zasugerował, że  „inwestycja jest podobna do budowy domu,  w którym po zakończeniu budowy zauważono brak drzwi wejściowych”.  Stwierdził, że ruch był badany na wjeździe i nikt nie sprawdzał, czy samochód wjeżdżający jest tranzytem, czy docelowo wjeżdża o miasta.  Poprosił  o wyjaśnienie, jaki to jest skrót, który wykorzysta kierowca jadący z Unisławia do Świecia, jeżeli  wyjedzie na skrzyżowaniu. Nawiązując do sprawy inwestycji przy obwodnicy stwierdził,  że przy obwodnicy Świecia też nie ma inwestycji. Dodał, że inwestycje muszą być przygotowane i negocjowane, a grupa negocjując, która była w Starostwie, nie negocjowała warunków wpięcia obwodnicy do drogi nr 1, ponieważ jest to zupełnie nowa inwestycja.  Zespół negocjujący powinien chronić interesy miasta.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że długo pracuje w samorządzie i nie ma inwestycji, gdzie nie ma problemów. Jako przykład podał budowę basenu, sali  sportowej przy Gimnazjum nr 1. Dodał, że jadąc z pracy musiał stosować manewr cofania do tytułu, ponieważ w tym czasie wjeżdżały samochody ciężarowe, które nie mieszczą się na chełmińskich ulicach. Zaproponował, aby przedmówca powiedział mieszkańcom ulicy Toruńskiej i Styczniowej, że obwodnica jest niepotrzebna. Przypomniał, że petycje w sprawie szkodliwości ruchu ciężarowego dla terenu Starego Miasta były składane już w latach osiemdziesiątych. Dodał, że wszystkie ugrupowania od 1994 roku w swoich programach  wyborczych  uwzględniały budowę obwodnicy miasta Chełmna. Obwodnica odciąży również ruch osobowy, a nie tylko ciężarowy. Zdaniem mówcy zostały wynegocjowane dobre warunki finansowania i bezzasadne są spory na ten temat, a radni powinni wypowiedzieć się poprzez głosowanie.
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego  p. Dzikowskiego potwierdził, że Starosta mówił o ryczałcie w ramach którego firma powinna wykonać zadanie. Wyjaśnił, że mogło to być powodem do zerwania umowy zarówno przez Starostwo, jak i przez firmę. Pozostała kwestia, czy lepiej było aneksować umowę, czy ją zerwać i ogłaszać nowy przetarg.
 
Radny p. Dzikowski – odpowiadając Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta p. Kordowskiemu stwierdził, że na terenie Chełmna działa Helvettia, Ursus, Adriana, Elterm i  do wszystkich tych zakładów można wjechać z drogi nr 1, nie przejeżdżając przez miasto. Potwierdził, że inwestycja jest tak zaawansowana, że należy ją dokończyć. Dodał, że wiele samochodów ciężarowych, które przejeżdżają przez Chełmno, jeżdżą docelowo.
 
Radny p. Piotrowski – stwierdził, że obwodnica jest obarczona „przekleństwem wiecznych  sporów i emocji, co wynika z tego, że została ona wprowadzona wbrew woli części radnych. Należy podkreślić, że jest ona przygotowana nie do końca sprawnie.” Dodał, że problemy jakie teraz wynikają wiążą się z tym, że pewne rzeczy nie zostały uzgodnione w czasie rozpoczęcia inwestycji. Dotychczas nie ma kosztorysu wpięcia obwodnicy do drogi krajowej nr 1. Obwodnica musi by zakończona, jednakże wątpliwości budzi fakt, czy miasto musi zwiększać swój wkład na tą inwestycję.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że padło wiele pytań, na które należy pozyskać odpowiedzi.  Zadeklarował, że do głównego inwestora, jakim jest Starostwo Powiatowe, wystosuje pismo z prośbą o informację, na jakim etapie jest realizowana inwestycja. Dodał, że po otrzymaniu odpowiedzi poinformuje radnych o tym fakcie.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że wypowiedź Przewodniczącego Rady Miasta świadczy o braku profesjonalizmu, nie wiadomo co jest przygotowane. Potwierdził, że inwestycje są finansowane z kredytów, jednakże ważne, aby były to inwestycje potrzebne miastu. Dodał, że ma świadomość, że tą inwestycję należy zakończyć, ale nie za każdą cenę.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – wyjaśnił, że zgodnie z umową podpisaną przez Burmistrza Miasta i Starostwo Powiatowe, miasto ma prawo wglądu i kontroli nad inwestycją. Poprosił o zgłoszenie się przez osobę, która może wyjaśnić poruszane kwestie.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Oświaty, o treści:
         „W przypadku, gdyby koszt wpięcia obwodnicy do drogi krajowej nr 1 znacząco się zwiększył, komisja wnioskuje o ponowne przystąpienie do negocjacji.”

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,  przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  w sprawie przystąpienia do ponownych negocjacji w przypadku, gdy koszt wpięcia będzie wyższy, aniżeli 400 tys. zł. ze strony miasta.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła  Stanowisko  Rady  Miasta  Chełmna   z   dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia    woli   na podjęcie działań zmierzających do podpisania aneksu z Powiatem Chełmińskim do umowy          z dnia 24 października 2008 r. pn. „Budowa południowej          obwodnicy miasta Chełmna”  - Załącznik nr  21  do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że po przerwie, na sali obrad znajduje się 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
         
Punkt  8.    Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miasta Chełmna  z dnia 25 stycznia 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet  dla    radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej  pojazdem samochodowym niebędącym własnością miasta.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 22 do protokołu).  Odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 23 do protokołu.
 
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
Za przyjęciem projektu głosowało  15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia  22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością miasta (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa zmiany budżetu miasta na 2011 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawierający propozycje zmian w budżecie miasta 2011 rok (Załącznik nr 25 do protokołu). Wyjaśniła, że zaproponowane zmiany dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „monitoring wizyjny miasta Chełmna”. Dodała, że zostanie zwiększona kwota dochodów i wydatków o sumę 126.059 zł., natomiast deficyt pozostanie bez zmian.
 
Radny p. Giżyński – wyraził zdziwienie odnośnie projektu uchwały, która miała realizować propozycje radnych.  Zdaniem mówcy pewne przesunięcia w budżecie miasta miały doprowadzić do tego, że powstaną oszczędności, które będzie można wykorzystać. Zaproponowane wykorzystanie środków spowoduje, że w roku bieżącym  nie będzie żadnych  oszczędności,  natomiast w przyszłych latach będą generowane wydatki związane z utrzymaniem dwóch dodatkowych strażników.  Przypomniał, że była propozycja, aby do monitoringu zatrudnić osoby niepełnosprawne, dzięki czemu zostałyby zmniejszone środki przekazywane do PEFRON-u.  Poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie, skąd będą środki na wynagrodzenie dla dwóch dodatkowych strażników w kolejnych latach.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że pomysł innego przeznaczenia kwoty 85 tys. zł. został zaproponowany na spotkaniu przed sesją, między innymi przez radnego p. Giżyńskiego, który zaproponował zmianę  formuły zabezpieczenia Urzędu Miasta Chełmna. Początkowo  były prawne wątpliwości, natomiast po dokonaniu analizy okazało się, że taka zmiana jest możliwa. Stwierdził, że zaproponowane zmiany są realizacją pomysłu, którego między innymi radny Giżyński jest autorem. Wyjaśniając sprawę finansowania etatów w kolejnych latach  poinformował, że przeprowadził szereg rozmów z Komendantem Straży Miejskiej na temat, ze zadaniem Straży Miejskiej w  zwiększonym składzie będzie konieczność takiego zarobkowania, żeby te dwa dodatkowe etaty utrzymać. Przypomniał, że w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chełmna zatwierdzono zatrudnienie czterech strażników do obsługi monitoringu. Przedstawione rozwiązanie spowoduje wywiązanie się z umowy z Urzędem Marszałkowskim     i nie wydatkujemy  środków na ochronę Urzędu Miasta.
 
Radny p. Giżyński – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że na dwa etaty w Straży Miejskiej środki wpłyną w postaci mandatów nakładanych na ludzi. Nawiązując do sprawy zatrudnienia osób niepełnosprawnych odczytał  zapis zawarty w załączniku nr 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji, cyt.  „Przyszłe studio monitoringu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Obrazy z 16 kamer będą obserwowane w systemie  24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Obsługa systemu zajmować się będzie dyżurny Straży Miejskiej wraz z pomocnikiem. Przewiduje się, że na stanowisko pomocnika zostaną zatrudnione osoby niepełnosprawne.” Poprosił           o wyjaśnienie, dlaczego mimo takiego zapisu nie są zatrudniane osoby niepełnosprawne.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że planowano, iż osoby niepełnosprawne będą zatrudnione w charakterze pomocników, a w chwili obecnej nie są zatrudniani pomocnicy.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że z chwilą przystąpienia do monitoringu mówiono, że wystarczy kupować kolejne kamery i to załatwi sprawę bezpieczeństwa. Poprosił o wyjaśnienie, czy jeżeli np. Spółdzielnia Mieszkaniowa zakupi kamery to będzie trzeba dokupić monitory.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że  na dwóch monitorach zakupionych w ramach LPR  można odczytywać obraz z 8 kamer. Miasto zainstalowało 16 kamer, czyli będą obsługiwane przez wspomniane monitory.   Należy kupić  za 8 tys. zł. program, który będzie obsługiwał kolejne 16 kamer. Kamera obrotowa, jaka będzie obsługiwała wejście do Urzędu Miasta zostanie podłączona pod ten program i pozostanie do wykorzystania miejsce na kolejne 15 kamer. Dodał, że umowy z podmiotami, które będą chciały instalować kamery, będą indywidualnie negocjowane.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy zatrudnienia pięciu strażników, poprosił o wyjaśnienie, czy dla każdego strażnika będzie zatrudniona osoba niepełnosprawna w charakterze pomocnika.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił o sprecyzowanie pytania.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że pytanie jest wynikiem wypowiedzi Burmistrza Miasta, ponieważ z zacytowanego zapisu wynika, że powstanie  5 nowych miejsc pracy, a strażnicy będą pracować z pomocnikami.  
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w dniu dzisiejszym ma być podjęta decyzja, czy kwota 85 tys. ma zostać przeznaczona na zatrudnienie dwóch strażników, natomiast Urząd Miasta wywiąże się  z zapisów zawartych  w LPR.
 
Radny p. Jurczak – propozycja, która jest przedmiotem dyskusji jest rezultatem pewnych wcześniejszych ustaleń. Zdaniem  mówcy dzięki przedstawionemu rozwiązaniu będzie można rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim z tych środków, jakie miasto na to zadanie pozyskało. Z wyjaśnień Burmistrza Miasta wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie mogła podłączyć kamery. Zdaniem mówcy Spółdzielnia może częściowo partycypować w kosztach utrzymania tych osób, które będą  zajmować się  monitoringiem. Reasumując stwierdził, że propozycja powinna być przez Radę Miasta przyjęta.
 
Radny p. Stachewicz – nawiązując do wypowiedzi  radnego p. Wrażenia  i radnego p. Jurczaka poprosił, aby nie traktować Spółdzielni, jako podmiot gospodarczy. Stwierdził, że Spółdzielnia jest częścią miasta i tak jak nie partycypuje w kosztach utrzymania monitoringu mieszkaniec Rybaków, czy Starego Miasta, tak nie powinien w tych kosztach partycypować mieszkaniec spółdzielni.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że używając nazwy „Spółdzielnia Mieszkaniowa”  nie miał na uwadze wyłącznie Spółdzielni, ponieważ przy pierwszym monitoringu partycypowały w kosztach zarówno banki, jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 
Radny p. Wrażeń – mając na uwadze włączenie Spółdzielni Mieszkaniowej w monitoring,  mówca  miał na uwadze koszty, jakie miasto poniesie z tego tytułu.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że Spółdzielnia Mieszkaniowa może partycypować w kosztach utrzymania monitoringu, ponieważ powinna być zainteresowana bezpieczeństwem mieszkańców na osiedlach.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 7.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,  głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p.  Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada  Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr V/33/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na rok 2011  (Załącznik nr 26 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2011 -  2018.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 27 do protokołu). Wyjaśniła, że przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencja przyjęcia zmian w budżecie miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada  Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr V/34/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2011 – 2018 (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
 
Punkt 11. Interpelacje Radnych .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył żadnej interpelacji.

Punkt 12.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Miasta  p. Błażejewicz – poinformował, że otrzymał  pismo od Sekretarza Miasta w sprawie wytypowania z Rady Miasta osób do prac w komisjach konkursowych tj. w komisji z zakresu wspierania rozwoju kultury oraz z zakresu wymiany międzynarodowej młodzieży. Poprosił, aby chętni do pracy w tych komisjach zgłaszali się w Biurze Rady Miasta. (Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu).
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – poinformowała, że w terminie od 9 – 13 marca br. odbywają się w Berlinie Międzynarodowe Targi Turystyczne. Z uwagi na fakt,  iż Chełmno pozyskało certyfikat  Polskiej Organizacji Turystycznej, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego  zaprosił przedstawiciela naszego miasta do udziału w tych targach. Zaproponowała, aby przedstawiciel Rady Miasta reprezentował miasto Chełmno na targach.  Poinformowała, że karta zgłoszenia pozostanie w Biurze Rady Miasta i poprosiła o zgłoszenie przedstawiciela. Dodała, że  koszty pokrywa  Urząd Marszałkowski.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi  p. Ludwikowskiej zaproponował, aby Radę Miasta reprezentowała  radna p. Tamara Wesołowska.
Następnie poinformował o sytuacji Powiatowego Urzędu Pracy oraz  o zatrudnianiu osób bezrobotnych. W 2010 roku łącznie wydano 1.050.865 zł. na zatrudnianie osób bezrobotnych, z czego zatrudniono 550 osobo -  miesięcy. W roku 2011 sytuacja jest wręcz katastrofalna. Środki zaplanowane w budżecie na ten cel pozwoli  na zatrudnienie ok. 20 osób przez 5m-cy.  Z pozyskanych  z PUP informacji wynika, że  miasto może liczyć na około 30 % środków, jakie otrzymało w ubiegłym roku, co pozwoli na zatrudnienie 33 osób przez  5 m-cy.  Reasumując będzie możliwość zatrudnienia 53 osób przez 5 m-cy w ramach robót publicznych. Może być taka sytuacja, że w ciągu roku będzie konieczna korekta budżetu w zakresie robót publicznych.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta potwierdził, że sytuacja jest trudna, a jednocześnie przypomniał, że były takie lata, kiedy obniżano pomoc na rzecz zatrudnienia w ramach robót publicznych i wówczas Rada Miasta podejmowała decyzję o zwiększeniu środków na te zadania  z budżetu miasta.
Odnosząc się do dyskusji na temat dodatkowych środków na obwodnicę, gdzie była mowa o tym, że niektóre inwestycje były źle przygotowane, wykonawca nie wywiązywał się z obowiązków.  Dodał, że radny p. Stachewicz użył sformułowania „nietrafione inwestycje”.  Stwierdził, że należy rozumieć wypowiadane słowa, ponieważ nie można powiedzieć, że nietrafioną inwestycją jest sala sportowa przy Gimnazjum nr 1.  Zdaniem mówcy wystąpienie wilgoci, może się zdarzyć.  Stwierdził, że cyt. „błędów nie popełniają tylko Ci, którzy nic nie robią.” Przypomniał, że w okresie, kiedy mówca sprawował funkcję Burmistrza Miasta , firma budująca salę przy gimnazjum ogłosiła upadłość i nie można było nic wyegzekwować.  Nawiązując do określenia, że nietrafioną inwestycją jest budowa basenu, przypomniał że przez 30 lat zbierano na budowę basenu. Dodał, że ta „nietrafiona inwestycja” była w kadencji, gdy  mówca był Burmistrzem Miasta i zwracając się do Burmistrza Miasta życzył, aby tak „nietrafionych  inwestycji”, które dają radość dzieciom, udawało się wprowadzać jak najwięcej.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że faktycznie inwestycje te dają radość dzieciom, ale dyrekcji z pewnością mniej, ponieważ trzeba naprawiać cieknące dachy. Nawiązując do wystąpienie Burmistrza Miasta nt. zmniejszonych środków na zatrudnianie bezrobotnych, zaproponował aby na Konwencie Burmistrz opracować sprzeciw, że samorządy się zgadzają na takie potraktowanie.
Nawiązując do sprawy wpięcia obwodnicy do drogi nr 1 przypomniał, że o ile koszty będą wyższe aniżeli 400 tys. zł. to konieczne będą nowe negocjacje. Zaproponował, aby poza Burmistrzem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta  pozostałe osoby były zmienione. Zadeklarował chęć uczestnictwa w nowych negocjacjach i dodał, że również p. Stachewicz wyraził chęć udziału w takich negocjacjach.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy „nietrafionych inwestycji”  stwierdził, że za inwestycje odpowiada Burmistrz Miasta i ekipa, czy te decyzje były aż tak nietrafione. Zwracając się do radnego p. Stachewicza poprosił  o informacje – kogo chce obwiniać?’
Następnie odniósł się do pisma Burmistrza Miasta, jakie otrzymał, jako odpowiedź na wniosek z poprzedniej sesji.  Przypomniał, że na ulotce wyborczej był zapis „wykonaliśmy” i poprosił o uzupełnienie informacji – od kogo pozyskaliśmy te tereny w 2006 roku, ile nas te tereny kosztowały, kiedy Rada Miasta podjęła uchwałę o wyrażeniu woli na sprzedaż tego terenu. Ponadto poprosił o szersze opisanie, jaki udział był tych ludzi w pozyskaniu tych terenów.
Nawiązując do sprawy dróg miejskich stwierdził, że są one w „opłakanym stanie”, i tak: Szosa Łunawska – studzienki kanalizacyjne zapadają się,  na Kolonii  Wilsona jest pęknięty asfalt i nie został wypełniony.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poprosił o zdyscyplinowanie, przypomniał, że jest to punkt wolne wnioski i informacje. 
 
Radny p. Strzelecki – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił  o wyjaśnienie, czym została podyktowana  podwyżka  czynszu za domki wypoczynkowe nad Jeziorem Starogrodzkim i dlaczego umowy są podpisywane tylko na trzy lata. Dodał, że dzierżawcy chcieliby inwestować w domki, ale trzyletni okres  dzierżawy uniemożliwia im wykonywanie remontów, gdyż nie mają pewności, że dzierżawa zostanie przedłużona. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy zasadne jest zatrudnienie kierownika ośrodka i jaki jest jego zakres obowiązków. Dodał, że dowiedział się, że kierownik w miesiącu lipcu  i sierpniu tzn. w okresie, gdy jest czynny ośrodek, miał urlop. Poprosił o wyjaśnienie, czy zasadne jest zatrudnienie kierownika w tym okresie, kiedy ośrodek jest nieczynny.  Następnie podał kilka liczb; rok 2009 – dotacja 120 tys. zł., rok 2010 – dotacja 120 tys. zł., rok 2011 – dotacja 80 tys. zł. Do podanych kwot należy dodać kwotę z czynszów i powstanie kwota 400 tys. zł. (bez czynszów za rok 2011). Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach nie wybudowano, ani nie wyremontowano żadnego domku nad Jeziorem Starogrodzkim, a „Stary hotel” znajduje się  stanie całkowitej ruiny, a jego remont przewyższyłby jego wartość. Stwierdził, że o ile jest tam kierownik to powinien sprawować pieczę nad całym ośrodkiem. Zdaniem mówcy funkcja prezesa fundacji powinna być społeczna, albo powinien być on zatrudniony tylko na okres wymiany młodzieży. Podkreślił, że dzierżawcy nie zostali uprzedzeni o podwyżce czynszu przed zatwierdzeniem przez Radę Miasta budżetu. Uznał, że dotacja powinna być zmniejszona o kwotę podwyżki czynszu, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na zakup samochodu strażackiego dla nowo powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że został wywołany przez przedmówców.  Zwracając się do radnego p. Jurczaka wyjaśnił, że wiąże radnego z tymi inwestycjami, ponieważ nie jest on inwestorem obwodnicy. Wyjaśnił, że  nie mówił,  o nietrafionych  inwestycjach, lecz o nietrafionym inwestorze. Poprosił o połączenie,  „kto jest inwestorem w tych wszystkich inwestycjach, kto jest i był kiedyś na poziomie miasta”. Odnosząc się radnego p. Wrażenia stwierdził, że należy słuchać wystąpień innych mówców, aby się do nich odnosić.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  odpowiadając radnemu p. Strzeleckiemu poinformował, że 5 marca obędzie się posiedzenie Rady Fundacji. Dodał, że nie wszystkie pytania dotyczą miasta. Zaprosił radnego na rozmowę, podczas której zobowiązał się do wyjaśnienia spraw związanych z działalnością Fundacji i ośrodka wypoczynkowego.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia stwierdził, że cyt. „nie godzę się na to, aby radny p. Wrażeń zadawał mi zadania domowe”. Dodał, że o ile radny nie jest usatysfakcjonowany z udzielonej odpowiedzi to poprosił na rozmowę, podczas której wyjaśni wątpliwości. Nawiązując do poruszonej sprawy programu wyborczego wyjaśnił, że dotyczy on okręgu wyborczego nr 3, a mówca startował na Burmistrza Miasta i jako jedyny z kandydatów nie startował  na radnego.  Zwracając się do radnego p Wrażenia stwierdził, cyt. „koledzy powierzyli Panu bardzo odpowiedzialne zadanie, zrobili Pana szefem Klubu  i częściowo pozycja i pogląd na ten klub zależą od Pana. Im będzie Pan poruszał bardziej ważne sprawy, wiążące dla miasta, tym postrzeganie kolegów będzie większe.” Zaproponował, aby odłożyć „jakieś papiery” i pracować dla dobra miasta. 
 
Radny p. Kordowski – poruszył temat oświetlenia miasta i zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację, jak wgląda sprawa z ENERGĄ.  W imieniu mieszkańców ulicy Dworcowej poprosił o uzupełnienie oświetlenia, gdzie na odcinku, od  banku do ronda, są  lampy   tylko po prawej stronie  o bardzo niskim natężeniu.
Nawiązując do sprawy „Walentynek”  stwierdził, że  oznakowanie było do dopracowania. Skierował podziękowania do Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Promocji oraz do całego zespołu kierowanego przez p. Ludwikowską za przygotowanie wspaniałej imprezy promującej nasze miasto.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta wyjaśnił, że nie wyrażał opinii Klubu, a jedynie swoją opinię i aby temat zamknąć stwierdził, że tak się nie robi i tak się nie pisze.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że  na ostatnim Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej omówiono sprawę ENERGA. Rozmowy rozpoczęły się od kwoty 16 zł. za konserwację jednego punktu świetlnego. Po burzliwych negocjacjach wstępnie ustalono, że koszt konserwacji 1 punktu obniżono do kwoty 9,10 zł. netto.  Dodał, że dotychczasowa umowa obowiązuje do końca czerwca br.  i dlatego można najpierw zobaczyć poczynania tych samorządów, którym umowy wygasły na koniec grudnia 2010 r.
Nawiązując do sprawy punktów świetlnych stwierdził, że na ulicy Dworcowej brakuje lamp i po rozwiązaniu sprawy z Energą o ile będą środki, będzie możliwość  dokładania do istniejących lamp „drugiego ramienia”, które będą oświetlać  druga stronę ulicy.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że sprawy związane   z ENERGĄ dotyczą całego rejonu i dlatego warto jednoczyć samorządy, aby wynegocjować  jak najlepsze warunki.
 
Radna p. Konowalik – nawiązując do spraw  związanych z bezpieczeństwem poinformowała, że na ulicy Toruńskiej  na odcinku od przystanku dla wsiadających w kierunku ulicy Kwiatowej  chodnik pochylił się w prawą stronę w kierunku do urwiska, co spowodowało pęknięcie polbruku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  zadeklarował, że w dniu jutrzejszym sprawdzi ten problem. Zwracając się do radnych zaapelował  o korzystanie  z „zeszytu”, gdzie radni wpisują swoje uwagi.  Stwierdził, że radny p. Strzelecki jest przykładem na to , że wiele spraw można załatwić szybciej i skuteczniej. 
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego odnośnie środków  z Powiatowego Urzędu Pracy, stwierdził, że są działania  poprzez Konwent Burmistrzów, a ponadto każdy działa poprzez znanych parlamentarzystów.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaapelował, aby na kolejnych sesjach nie było tylu emocji, a wypowiedzi byłyby wyważone i konkretne. Dodał, że wiele spraw można załatwić przez „zeszyt”, a ponadto jest możliwość, aby sprawy przesyłać do Biura Rady Miasta drogą internetową.
 
 
Punkt  13. Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył  obrady V sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 


Wytworzył: M. Westfalewska (5 kwietnia 2011)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (5 kwietnia 2011, 09:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij