Protokół Nr IV/2011 z dnia 25.01.2011


 
Protokół Nr IV/2011
z   IV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  25 stycznia 2011 r.
 
 
Sesja odbyła się w dniu   25 stycznia 2011 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 20.00
 
                                                           Na ogólną ilość   15     radnych obecnych na sesji
                                                           było  15 radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
   1.Otwarcie
          - stwierdzenie quorum
          - przyjęcie protokołu z III sesji RM
 
   2. Przyjęcie porządku obrad IV  sesji Rady Miasta Chełmna
           - przegłosowanie poprawek
 
    3. Sprawa  ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku
         mieszkaniowego
                                          
    4. Sprawa  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
        Chełmna ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/201/2009 RM Chełmna z dnia
        26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu
        zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna )
                          
    5. Sprawa  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
          Chełmna ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/202/ 2009 RM Chełmna z dnia
          26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu
          zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna )
 
    6. Sprawa  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
        Chełmna ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/203/2009 RM Chełmna z dnia
        26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu
        zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna )
 
    7. Sprawa  uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
                           
    8. Sprawa  przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
        Chełmno na lata 2011-2018
                              
    9. Sprawa  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
          Uzależnień na 2011 rok.
                          
  10. Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży
        służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością miasta
 
  11. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna
                           
  12. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna
        na 2011 rok.
                          
  13. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa
       Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2011 rok.
                          
  14. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki,
       Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna
        na 2011 rok.
                           
  15. Interpelacje  radnych.
 
  16. Wolne wnioski i informacje
     
  17. Zakończenie
 
 
 
Ad.1. Otwarcie

 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – otworzył obrady IV   sesji Rady Miasta witając radnych     i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego  Jacka Kordowskiego
 
- Stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest  15  radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad stwierdził, że porządek obrad IV sesji uznaje za przyjęty.
 
           
        
 
 
Ad. 3. Sprawa  ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania
         dodatku mieszkaniowego

                                          
   
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu ) Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie :
1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki społecznej i Ochrony
    Środowiska Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr   do protokołu )
2) Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik
    nr 5  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku mieszkaniowego została przez Radę przyjęta większością głosów       ( uchwała stanowi załącznik nr  6  do protokołu)
 
 
 
Ad. 4. Sprawa   uchwalenia  miejscowego  planu   zagospodarowania
         przestrzennego miasta Chełmna ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/201/2009 RM
           Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów   
           miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna )
  
 
 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p.  Anna Bereś – przedstawiła rys historyczny związany         z przystąpieniem do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, wspólny dla  trzech uchwał zmieniających plan zagospodarowania, będących tematem obrad  dzisiejszej sesji. Poinformowała, że zmiany w planie opracowuje się na podstawie ustawy  o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, zgodnie z którą pierwszym etapem jest podjęcie uchwały  o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu, czy jego fragmentów. Podkreśliła, że wszelkie zmiany w planie muszą być zgodne z obowiązującym  studium uwarunkowań              i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Takie studium dla miasta Chełmna, Rada Miasta przyjęła w 2008 roku , zostało to ogłoszone ze wskazaniem terminu składania wniosków do dnia 30 czerwca 2009 roku.
W odniesieniu do pierwszej  uchwały wpłynęło 8 wniosków, które głównie dotyczyły minimalnych  powierzchni działek wskazanych pod zabudowę. Do kolejnej uchwały wpłynęło 11 wniosków , które głównie dotyczyły zmiany terenów pod zabudowę mieszkaniową , usługową i produkcyjną.
Do trzeciej z kolei uchwały wpłynęło 8 wniosków, które w większej mierze dotyczyły możliwości wprowadzenia zabudowy pomimo, iż nieopodal zlokalizowana jest strzelnica garnizonowa , co nakładało pewne ograniczenia. W oparciu o te wnioski stworzono koncepcję i przygotowano wnioski o opinie i uzgodnienia . Pierwszym organem jest Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna , która stwierdza, że projekt może być dalej procedowany. Te uzgodnienia trwały do 2 sierpnia 2010 roku. Trwało to tak długo z uwagi na problemy jakie wystąpiły z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska , Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz Wojewódzkim  Konserwatorem Zabytków, co spowodowało, że niektóre załączniki musiały zostać zmienione. Jeśli chodzi o uchwałę 203 , Wojewódzki Sztab Wojskowy z racji sąsiedztwa terenu ze strzelnicą wojskową negatywnie zaopiniował zmianę. Na tę decyzję Burmistrz złożył skargę , której konsekwencją było uzyskanie zgody na zabudowę tego terenu.
Po otrzymaniu wszystkich opinii, które zgodnie z ustawą muszą być pozytywne, nastąpiło wyłożenie do publicznego wglądu dla mieszkańców, miało to miejsce od 20 września 2010 roku do 14 października tegoż roku. Zorganizowano publiczną debatę , co jest również wymogiem ustawowym, która odbyła się 29 września, w której brali udział również wykonawcy planu. Uwagi można było składać do dnia  29 października 2010 roku. W wyniku tego wyłożenia do uchwały 201 nie wpłynęła żadna uwaga, do uchwały 202 – dwie uwagi  i do uchwały 203 – jedna  uwaga. Wszystkie zostały odrzucone,  ich zakres  i brak możliwości ich uwzględnienia zostanie omówione podczas omawiania poszczególnych uchwał
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Monika  Nasiłowska - przedstawił projekt uchwały              w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna   ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/201/2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały                      
 
Przewodniczący obrad – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  8  do protokołu ). Następnie w związku   z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr  9  do protokołu)
 
 
 Ad.5.   Sprawa  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
           przestrzennego miasta Chełmna
( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/202/
              2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany
              fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna)
 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Marta Przedpełska – przedstawiła projekt uchwały             w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna   ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/202/2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 10  do protokołu ). Poinformowała, że wpłynęły następujące uwagi:
-pierwsza   dotyczyła działki nr  477/8, 474 i 476 w części, złożono wniosek o przeznaczenie całości tych działek pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Niestety  tereny w studium nie obejmowały w całości  tego ternu pod zabudowę mieszkaniową, wobec czego nie można było wprowadzić zabudowy mieszkaniowej, ukształtowanie terenu również nie zezwalało na wprowadzenie tego typy zabudowy jak również strefa ochrony ekspozycji,  
-druga dotyczyła przeznaczenia terenów w rejonie ulicy Chabrowej  pod zabudowę usługową. Również ta uwaga została rozpatrzona negatywnie.
Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.                   
  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie:
1)  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 12  do protokołu )
2)  Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik
      nr  13  do protokołu ) .
Poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców dotyczące proponowanej zmiany w planie
( stanowi załącznik nr 13 do protokołu )
 
Przewodniczący RM p. Błażejewicz – w związku z opinią Komisji Rewizyjnej zapytał czy można przyjąć  uchwałę bez załącznika nr 4, tak aby plan mógł być realizowany, a załącznik sporny wrócił do ponownego rozpatrzenia i został przyjęty w późniejszym terminie.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Banaś – wyjaśniła, że podczas obowiązywania wcześniejszych ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym  takie etapowanie było dopuszczalne,  obecnie obowiązująca ustawa z 2003 roku nie zezwala na etapowanie realizacji planu. Wyłączenie  na tym etapie jednego z załączników i podjęcie uchwały przyjmującej  pozostałe jest  naruszeniem procedury sporządzania planu. Jedyne możliwe rozwiązanie to nie przyjęcie tej uchwały na tej sesji, podjęcie na kolejnej sesji uchwały  o wyłączeniu z granic  tej uchwały  spornego załącznika i ponowne przeprowadzenie procedury planistycznej w zakresie  niezbędnym. Oznacza to, że prawdopodobnie Wojewoda zleci przeprowadzenie ponowne całej procedury.
 
Przewodniczący RM p. Błażejewicz – zapytał, czy w przypadku, gdyby na następnej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę, w której nie zostałby zawarty załącznik nr 4, cała procedura musiałaby zostać przeprowadzona, czy też uchwała mogłaby być realizowania.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Banaś – stwierdziła, że ustawa mówi wprost, jakie czynności po kolei należy wykonać. W momencie, gdy zostanie zdjęty jeden załącznik mamy do czynienia z nową uchwałą i całą procedurę należy rozpocząć od początku. Dodała, że zależy to od interpretacji Urzędu Wojewódzkiego, który sprawdza uchwały, a  orzeczenia w tej kwestii są bardzo rozbieżne.
 
Radca prawny p. Stegienka – przyznał rację przedmówczyni, iż orzecznictwo sądów w tej kwestii jest  bardzo rozbieżne – od stwierdzenia, że załącznik może zostać wyłączony, aż to nakazu przeprowadzenia całej procedury ponownie.
 
Radny p. Stachewicz –  nie zgodził się  z informacją przedmówczyni, iż od 2003 roku nie możliwe jest wydzielenie częściowe. Poinformował, że posiada orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego , który Uchwałę Rady Miasta Poznania uchyloną przez Wojewodę  z uwagi na wydzielenie poszczególnych załączników uznał za zgodną z prawem. Z orzeczenia tego wynika, że Rada Miasta nie może wykroczyć poza obszar, który ta uchwała wywoławcza obejmuje, natomiast mniejszy zakres jest dozwolony.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Banaś- sprostowała swoją wcześniejszą  wypowiedź informując, że pytanie odebrała jako etapowanie realizacji planu. Jeśli chodzi o wyłączenie  stwierdziła, że jest to możliwe, niemniej związane jest z ponowieniem,  w zakresie niezbędnym, procedury. Jeśli chodzi o orzeczenia powtórzyła , że są one różne i zależą od interpretacji sądu.
 
Radny p. Stachewicz – wyraził wątpliwość czy podczas poprzedniego wystąpienia wyraźnie sprecyzował, że orzeczenie dotyczyło Uchwały przyjętej przez Radę Miasta na sesji  czyli analogicznej sytuacji z jaką mamy do czynienia obecnie.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p. Banaś – zapytała przedmówcę, czy mówi  o orzeczeniu , gdzie ktoś zaskarżył  następujące posunięcie - na sesji Rady Miasta został przyjęta uchwała, ale nie w całości , ponieważ  wykreślono jeden z załączników. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi z sali obrad stwierdziła, że jest to rzecz sporna i inny skład orzekający mógłby podjąć inna decyzją. Zdaniem mówczyni takie przedsięwzięcie jest ryzykowne
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –  zwrócił uwagę, że w jednej uchwale jest kilka załączników i do większości z nich Rada nie ma zastrzeżeń. Wątpliwości dotyczą wyłącznie jednego załącznika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  Rada Miasta chcąc sprzeciwić się jednemu załącznikowi , nie może zatwierdzić pozostałych , z zapisami których całkowicie się zgadza. Wyjaśnił, że dlatego proponuje się przyjęcie uchwały  bez spornego załącznika, który po wyjaśnieniu wątpliwości zostanie przyjęty na najbliższej sesji.

Radny p. Stachewicz – zaproponował  nie podejmowanie tej uchwały na dzisiejszej sesji. Przygotowanie na najbliższą sesje projektu uchwały zawierającego 8 załączników, co do których radni nie wnoszą sprzeciwu . Sprawa spornego załącznika może toczyć się odrębnie zgodnie      z obowiązującymi przepisami.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p Banaś- zapytała, czy należy rozumieć, że Rada Miasta zamierza przyjąć  ten załącznik po zmianie jego przeznaczenia. Stwierdziła, że decyzje w tym zakresie pozostawia Radzie Miasta , niemniej zwróciła uwagę, że jest wiele orzeczeń  w tym zakresie całkowicie ze sobą sprzecznych. Zwróciła uwagę, że  w konflikcie są niejako dwie strony – jedna za wprowadzeniem zmiany i druga jej przeciwna. Podkreśliła, że pod względem urbanistycznym  firma starała się wprowadzić do planu takie zapisy, aby  zabezpieczyć obie strony i znaleźć jakiś konsensus.
 
Mieszkanka miasta p.  Becker – zwracając się do radnego Stachewicza zapytała dlaczego cyt.    „ zamierza obalić całą uchwałę”. Poprosiła o podanie powodu .
 
Radny p. Stachewicz – przypomniał, że  nie  proponował nie przyjęcia tej uchwały. Zwrócił uwagę, że pomimo, iż na temat zmian planu odbyły się już wcześniej spotkania, budzi ona dalej kontrowersje. Wobec czego , aby nie dopuścić do sytuacji, że podczas głosowania odpadną te załączniki, co do których nie ma wątpliwości tylko dlatego, że radni będą głosować przeciwko kontrowersyjnemu załącznikowi – mówca zaproponował przełożenie sprawy pod obrady kolejnej sesji .
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował przedmówcy za wypowiedź  informując, że był to głos rozsądku. Poinformował, że sprawa była wynikiem artykułu w prasie , gdzie przyszły hipotetyczny inwestor wypowiedział się głośno o chęci wybudowania  w tym miejscu domu weselnego. Zwracając się do właścicielki tego terenu poprosił o konkretną i precyzyjną odpowiedź czy będzie tam budowany dom weselny. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że wykreślenie tego zapisu nie pozwoli w tym miejscu na żadne usługi, nawet na otwarcie        w   domku jednorodzinnym na przykład salonu fryzjerskiego.
 
Mieszkanka miasta p.  Becker – poinformowała, że nie zamierzała i nie zamierza budować domu weselnego.
 
Mieszkaniec miasta p.  Ruszkiewicz – przypomniał, że w imieniu mieszkańców złożył do Rady Miasta pismo w niniejszej sprawie. W związku z tym , że przedstawicielka niejako strony przeciwnej sporu przedstawiła stanowisko postanowił przedstawić swoje zastrzeżenia.
Zwrócił uwagę radnych, że oświadczenie właścicielki terenu, iż  nie będzie budowała w tym miejscu domu weselnego, wobec rangi uchwały jest żadne, ponieważ w przypadku zezwolenia przez Radę na prowadzenie tam usług,  za jakiś czas może powstać tam dom weselny.          W imieniu mieszkańców osiedla Kwiatowa i Chabrowa poprosił radnych , aby podczas głosowania wzięli pod uwagę interes kilkudziesięciu  właścicieli domków, którzy kupili działki budowlane i wybudowali na nich domy, a nie interes  jednostkowego inwestora, który kupił działki pod tereny zielone po to, aby  następnie ja przekształcić na działkę biznesową.
 
Radny p. Jurczak – wyraził zadowolenie dyskusją o interesie miasta i jego mieszkańców sugerując, że nie należy mówić, że osoba występująca w imieniu kilku mieszkańców występuje w interesie społeczeństwa, a ta druga strona reprezentuje  tylko interes własny. Zwrócił uwagę, że nawet w przypadku, gdy reprezentuje interes własny, jest to również interes miasta, ponieważ w przypadku  otwarcia działalności gospodarczej przyniesie to wpływy do budżetu.
Dodał cyt.: „Jeśli mamy  podejmować decyzję  na zasadzie domniemania , że cokolwiek tam może powstać, to ja nie chciałbym uczestniczyć w takim gremium”.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że nie można podejmować decyzji sugerując się możliwością, że kiedyś komuś przyjdzie do głowy pomysł  na budowę, a nie  wszystko można przewidzieć . Jako przykład zapytał  cyt.”  Mam w tej chwili 72 lata. Hipotetycznie zakładam, że będę żył  90 lat, czy ktoś pożyczy mi 100 tys. zł., które ja na pewno oddam za 15 lat.” Zaapelował o niepodejmowanie decyzji na zasadzie domniemania w bardzo ważnej dla miasta sprawie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do przedmówcy stwierdził cyt. „ Panie Janku super pan wygląda jak na 72 lata”.
Odnośnie sugestii, że dla jednego inwestora zmienia się plan zagospodarowania stwierdził, że jest to nieprawda. Poinformował, że zainteresowanych zmianami tego terenu jest bardzo wielu, m.in. obecna na sali obrad p. Dagmara Fik
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p Banaś – przypomniała, że w roku 1984  w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego teren , o którym mowa  był terenem inwestycyjnym i tylko ustawa zniosła przeznaczenie tej działki jako budowlanej, a tym planem jest to tylko przywracane.
 
Mieszkanka Miasta p. Fik – poinformowała, że od 2006 roku wraz z mężem Marcinem Mazurkiewiczem prowadzi w Chełmnie działalność gospodarczą.  Pomimo, iż interesuje ich inny załącznik niż ten , o którym mowa, poprosiła Radę o przychylne spojrzenie na całą uchwałę. Wyjaśniła, że jest właścicielem budynku po starej kotłowni , który zamierza zamienić na reprezentacyjna siedzibę firmy. Zwróciła uwagę, że firma, której jest właścicielem  odprowadza do miasta  znaczne podatki, w roku ubiegłym  było to 600 tys. zł . Poinformowała, że             w przypadku nie uzyskania przychylności Rady będzie musiała rozważyć poszukanie drogi rozwoju w innym miejscu,  poza miastem.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o jednoznaczna definicję usługi uciążliwej i stwierdzenie, czy dom weselny  jest działalności uciążliwą.
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN p Banaś - poinformowała, że w ustawie nie ma zapisu- zakaz prowadzenia domów weselnych. Wyjaśniła, że zakres usług jest tak szeroki , iż nie można go wprowadzić do ustawy. W związku z powyższym należy szukać innych sposobów na ograniczenie uciążliwości  usług prowadzonych na danym terenie dla sąsiednich terenów. Ponadto ustawa o ochronie przyrody i ustawa o  ochronie środowiska  również  wprowadza pakiet usług, dla  których obligatoryjnie musi być sporządzony raport  oddziaływania na środowisko, jak również  dla tych usług, dla których uciążliwość jest potencjalnie możliwa stwierdza się czy taki raport będzie potrzebny czy nie.
 
Radny p. Ważeń –  poprosił o wyjaśnienie  następującej sprawy – w przypadku, gdy Rada podejmie uchwałę w zaproponowanym brzmieniu, ludzie rozpoczynają inwestować, a druga strona złoży odwołanie do sądu i sprawę wygrywa, kto poniesie koszty w takiej sytuacji.
 
Radca prawny p. Stegienka  - wyjaśnił, że o ile ktoś zamierza zaskarżyć uchwałę musi złożyć taki wniosek do organu nadzoru i wskazać, że jest to niewłaściwe. Jeśli organ nadzoru stwierdzi, że doszło do naruszenia obowiązków, to  on będzie występował  w sądzie jako organ, który wydał decyzję i on będzie odpowiadał.
 
Radna p. Konowalik – zwracając się do p. Beker zapytała  czy złożyła wniosek o budowę domu weselnego
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przed udzieleniem głosu Pani Beker stwierdził, że zapewne nie złożyła takiego wniosku, bo nie było takiej możliwości w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Mieszkanka Miasta p. Beker – stwierdziła, że   nie złożyła  takiego wniosku i nie zamierza tego robić. Zwracając się do radnych poprosiła o nieblokowanie mieszkańcom możliwości rozwijania się , a znając poziom bezrobocia w mieście, w konsekwencji ograniczania tworzenia nowych miejsc pracy. Poprosiła o nie odrzucanie uchwały  biorąc pod uwagę protest jednej osoby.
 
Mieszkaniec miasta p.  Ruszkiewicz – zwrócił uwagę, że nie jest jedyną osobą wyrażającą protest, ponieważ podpisało go wielu mieszkańców tamtej okolicy. Zwrócił uwagę, że protest nie dotyczy  rozwoju miasta,  ani prowadzeniu przez Panią biznesu, protest dotyczy wyłącznie usytuowania prowadzenia usług w tym miejscu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że o ile uchwała zostanie przyjęta nie będzie problemu, natomiast w przypadku jej nie uchwalenia zostanie przygotowany nowy projekt uchwały ze zmianą załącznika  zaproponowaną w opinii Komisji Rewizyjnej i po przejściu całej procedury uchwała ponownie stanie pod obrady sesji.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 2 radnych  wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 14   do protokołu)
 
 
Radny p. Stachewicz – zwracając się do Burmistrza i Przewodniczącego Rady – poprosił aby      w przyszłości autorzy tego typu uchwał nie stawiali Radnych  w sytuacji podbramkowej. Zdaniem mówcy należy sprawdzić możliwości prawne i w taki sposób przygotowywać załączniki, aby odrzucenie jednego z nich nie powodowało automatycznego nie przyjęcia pozostałych
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że wszelkie wnioski,  jakie w tej sprawie napływały konsultował z radcą prawnym, niemniej jak zostało to już wcześniej stwierdzone, orzeczenia są bardzo różne.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że następną sprawą jaka będzie podejmowana przez Radę będzie zmiana planu zagospodarowania ulicy Nadrzecznej, gdzie już są protesty. Zostanie to bardzo szczegółowo rozpatrzone przed  przekazaniem Radzie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku  z wypowiedzią Burmistrza zasugerował, że skoro już wiadomo, iż jest to bardzo kontrowersyjna uchwała,  należy rozważyć możliwość podejmowania każdego załącznika oddzielną uchwałą.
 
 
 
Ad.6. Sprawa  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego miasta Chełmna (
realizacja  Uchwały Nr XXXVI/203/2009 RM
          Chełmna z dnia 26.05.2009r.  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów
          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna )
 
 
 
Przedstawicielka firmy BUDPLAN  p. Nasiłowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna ( realizacja  Uchwały Nr XXXVI/203/2009 RM Chełmna z dnia 26.05.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.    ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu )  Poinformowała, że do tego planu wpłynęła uwaga  dotycząca układu komunikacyjnego – jest ona bezpodstawna, ponieważ nie wprowadza się żadnej drogi , a projekt planu pozwoli na komunikowanie  wszystkich działek położonych od ulicy Łąkowej  Poprosiła o przyjęcie uchwały                      
 
Przewodniczący obrad – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  16  do protokołu ). Następnie w związku   z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 17   do protokołu)
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował  radnym za głosowanie, a autorom zmiany planu za przygotowany materiał
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz –podziękował przedstawicielkom firmy Budplan sugerując, że zapewne współpraca się nie skończy, ponieważ czekają  miasto kolejne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
 
 
Po przerwie.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych  obrad
 
 
 
Ad.7. Sprawa  uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
   

 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr  2  ( stanowi załącznik nr  18 do protokołu ) wraz z autokorektą ( stanowi załącznik nr  19 do protokołu ) Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że wpłynęła pozytywna opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu miasta Chełmna na 2011 rok ( stanowi załącznik nr 20  do protokołu ) Następnie poprosił przewodniczących komisji Rady Miasta         o  odczytanie  opinii :
 
Przewodniczący  Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna                p. Jurczak  odczytał opinię ( stanowi załącznik  nr  21 do protokołu )
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna p. Giżyński – odczytał opinie Komisji ( stanowi załącznik nr 22  do protokołu ). Poinformował, ze komisja wypracowała dwa wnioski, niemniej z jednego z nich po dodatkowych konsultacjach   wycofała się
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej           i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna p. Piotrowski – odczytał opinię komisji  ( stanowi załącznik nr  23  do protokołu )
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że przyjęcie propozycji dotyczącej Orlika wiąże się  z tym, że na następnej sesji  ustalany będzie koszt zadania, miejsce jego usytuowania, koszty związane z jego utrzymaniem, koszty dokumentacji, badań geologicznych itp
 
Radny p. Stachewicz – przed przyjęciem wniosku  dotyczącego Orlika  zwrócił uwagę zebranym, że umieszczenie Orlika na wskazanym terenie jest  fizycznie możliwe dopiero   z poważnym naruszeniem terenu , jakim jest  skarpa tuż przy murach, o bezcennej wartości. Decyzja będzie wiązała się , pomijając odwodnienie , z wykonaniem  badania geologicznego,                 przygotowaniem technicznym, wymianą gruntu . Zwrócił uwagę, że mowa jest o wielu  metrach sześciennych gruntu, co przyniesie  dość znaczne koszty. Przypomniał radnym, że  przy szkołach funkcjonują boiska szkolne. Zdaniem mówcy miasto nie cierpi na brak obiektów sportowych, co nie znaczy, że radny  jest przeciwny  Orlikowi.
Zaproponował rozsądne rozważenie wprowadzenie tego zadania. Propozycja polegająca na zaciągnięciu  kredytu nieinwestycyjnego w sensie dochodów, ale powodującego zobowiązania wieloletnie związane z utrzymaniem obiektu i płaceniem kredytu z odsetkami, nie jest dobrym pomysłem
To inwestycja zagrażająca zwłaszcza, że jest wiele innych inwestycji, które muszą być kontynuowane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że wniosek, o ile zostanie przegłosowany należy potraktować  w kategoriach pewnego stanowiska Rady Miasta. W przypadku, gdy zostanie przyjęty,  radni przeanalizują wydatki i możliwości i dopiero wówczas podejmą ostateczna decyzję w tej sprawie .
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził,  że jest za budowaniem Orlika, niemniej lokalizacja go na placu zabaw, nie jest dobrym pomysłem. Zdaniem mówcy lepszym rozwiązaniem  będzie wykonanie  boiska na tzw.  Saharze zamiast Orlika na placu zabaw. Zwrócił uwagę, że koszty związane z utrzymaniem terenu byłyby o wiele niższe, ponieważ  opiekować się  boiskiem mógłby  obecny opiekun stadionu. Podkreślił, że przed gminą stoją tak wielkie zadania, jak choćby obwodnica.
 
Radny p. Piotrowski – zwrócił uwagę na  dwa problemy  dotyczące wniosku:
pierwszy , to  lokalizacja - pomijając  problem odwodnienia i  wymiany gruntu,  nie należy zapominać, że jest to  teren po byłej nekropolii. W przypadku wykonywania jakichkolwiek  prac ziemnych istnieje prawdopodobieństwo natrafienia na  szczątki dawnych pochówków. Jeśli odkryją to  archeolodzy inwestycja zostanie zawieszona nawet na wiele lat,
drugi problem , to brak źródeł pokrycia dla tej inwestycji, która jest dość kosztowna.
Kontynuując zasugerował, skoro radni są przekonani o celowości budowania Orlika , podjęcie decyzji o jego budowie, bez wskazywania miejsca tej inwestycji
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że  ze zdumieniem przysłuchuje się dyskusji, szczególnie nauczycieli. Zdaniem mówcy skoro nie chce się czegoś budować, to wszystko przeszkadza. Wyraził opinię, że  to wstyd, dla dwudziestotysięcznego miasta, że   nie mam Orlika, kiedy niemalże wszystkie wsie już mają, niektóre nawet więcej niż jeden . Nieprawdą jest, zdaniem radnego, że w mieście jest wystarczająca  ilość  obiektów sportowych. Podkreślił, że  Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 nie mają boisk sportowych, wobec czego lokalizacja obiektu na placu zabaw jest jak najbardziej trafiona. Zasugerował nie demonizowanie nekropolii. Obecnie są tam boiska , a wykopy pod Orlika nie będą aż tak głębokie. Jeśli chodzi o źródło finansowania przypomniał przedmówcy, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej podała je  w opinii.
 
Radny p. Błażejewicz – zasugerował podyskutowanie na temat obwodnicy, wiedząc, że będzie zwiększenie środków. Poprosił Burmistrza o informację o jakich środkach należy myśleć.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  informując, że miał przygotowane wystąpienie   w punkcie wolne wnioski, niemniej pomysł Przewodniczącego Rady jest lepszy , wobec czego omówi sprawy już w tym punkcie i tak:
 
-  sprawa wniosku  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chełmnie o dofinansowanie –  spotkanie   
   15 lutego o godzinie 15.00, zaprosił chętnych radnych,
 
-  spotkanie z Prezesem Fam dotyczące przyszłości tej fabryki – 28 stycznia  o godz. 15.,00 –
   zaprosił radnych
 
- zmiana ustawy i kłopot z wysokością  Wat   dla zadania z zakresu Ochrony Dziedzictwa 
  siostry 160.000 zł., ksiądz 140.000zł., miasto 280.000zł. Roboty konserwatorskie były
  zwolnione z Watu,  a teraz proponuje się 23%, co oznacza, że  brakuje ponad 600.000 zł,
  wyraził nadzieję , że może urząd marszałkowski dofinansuje przynajmniej część tych
  kosztów,
 
- negocjacje z przedstawicielami energii  -  na dzień dzisiejszy na samą konserwacje urządzeń
  świetlnych potrzeba 300.000 zł.  spotkanie w tym zakresie -   31 stycznia 2011
 
- obwodnica – jak wynika z pisma od Starosty po negocjacjach  firma z Kobylarni  zażądała
   brutto 2.256.982,52 zł. za wymianę gruntów nienośnych, ponadto ok. 800.000 zł. za wpięcie
   w drogę krajową nr 1 – z tego miasto ma pokryć 75% kosztów. Pan Starosta prosi                       
   o zabezpieczenie kwoty 1.694.886,90 zł. przez miasto.
   Poinformował, że wystąpi do starosty z propozycją o renegocjację warunków  umowy.
   Poprosił Przewodniczącego Rady Miasta o wytypowanie  kilku radnych , celem  stworzenia
   zespołu , aby renegocjować umowę z powiatem, aby w inny sposób podzielić się z kosztami
   tego, co nie było planowane.
 
Radny p. Giżyński – zgodził się z propozycją Burmistrza odnośnie Orlika. Stwierdził, że głównym celem tego wniosku, o ile zostanie przegłosowany, było wywołanie w terminie późniejszym uchwały zawierającej wszystkie  szczegóły i dopiero wówczas Rada kategorycznie opowie się za lub przeciw. Odnośnie wypowiedzi radnego Piotrowskiego wyraził zdumienie sugestią , że obecnie młodzież gra na cmentarzu i biega po grobach.
Jeśli chodzi o finansowanie zwrócił uwagę, że proponuje się aby pochodziło ono spoza budżetu miasta.
 
Radny p. Piotrowski – z całą stanowczością stwierdził, że na tym terenie był
cmentarz i w trakcie prac ziemnych i odwodnienia może dojść do odkrycia grobów.
Odnośnie wypowiedzi radnego Kordowskiego, że nauczyciele są przeciwni budowie obiektów sportowych stwierdził, że nikt nie jest przeciwny, a jedynie radni zwracają  uwagę na problemy  finansowe miasta.
 
Radny Stachewicz – zwrócił uwagę, że radni dyskutują o budżecie na rok przyszły i emocje  nie są dobrym wskaźnikiem. Przypomniał, że nie wypowiadał się przeciwko Orlikowi prosząc, aby    w przyszłości nie zakłamywać jego słów. Stwierdził, że jest za Orlikiem, chociaż nie w tym miejscu usytuowanym. Po raz kolejny przypomniał o cyt. „bombie” , którą między innymi radni poprzedniej kadencji miastu przygotowali, a którą radni tej kadencji muszą spróbować w jakiś sposób cyt. „rozbroić”.
Zwrócił uwagę, że na kontynuowanie inwestycji potrzebne są miliony, których w budżecie nie ma i nie ma możliwości dalszego kredytowania, aby nie przekroczyć progu zdrowego rozsądku. Zaapelował o nierzucanie stwierdzeń kto jest za, a kto przeciw, bo tak można jedynie demagogię siać. Po raz kolejny stwierdził, że jest za Orlikiem, ale nie w tej sytuacji budżetu. Dodał, że  należy zachować zdrowy rozsądek i myśleć o tym jak rozwiązać problemy finansowe. Kończąc swoją wypowiedź stwierdził, że być może wstydem jest, że   miasto nie ma stadionu, ale większym wstydem dla miasta, które stawia na turystykę jest fakt, że w najgorszym stanie technicznym w mieście są budynki należące właśnie do miasta. Tymczasem  proponuje się środki z funduszu remontowego, zamiast zostawić je na remont  i upiększanie tych kamienic,  przekazać na budowę  Orlika
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że odnośnie wypowiedzi Pana Wiceprzewodniczącego może zgodzić się wyłącznie z jedną rzeczą, cyt. „ to , że jesteśmy nauczycielami„ . Stanowczo sprzeciwił się sugestii jakoby wcześniej wypowiadał się przeciwko Orlikowi informując, że przeciwny jest wyłącznie jego lokalizacji. Przypomniał, że poruszał sprawy finansowe aby  uzmysłowić obecnym, że nie należy zapominać o obwodnicy, jest to duży wydatek i będzie bardzo trudno mu sprostać.
Poprosił pomysłodawców zlokalizowania Orlika na Placu Zabaw o poinformowanie mieszkańców, że takim przypadku o jakimkolwiek boisku na Saharze nie może być mowy.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że ani  teraz, ani w roku przyszłym nie będzie środków na robienie boiska na Saharze. Nie ogłoszonego żadnego konkursu, który wspomógłby to zadanie. Podkreślił, że nie upiera się przy lokalizacji Orlika na Placu Zabaw, celem było wywołanie uchwały o przystąpieniu do tej inwestycji.  Wracając do wypowiedzi radnego Stachewicza stwierdził, że to on właśnie przed chwilą uprawiał demagogię i najwyraźniej nie rozróżnia funduszu remontowego od dochodu z lokali użytkowych, są to dwie różne sprawy
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że początkowo wydawało się, iż nie będzie dyskusji nad budżetem, co do tej pory w naszym  mieście nie miało miejsca. Poinformował, iż wstępnie umówił się z dyrektorem Ojar-u,  na swego rodzaju lustracyjne spotkanie , na co wyraził nadzieję radni przystaną. Zdaniem mówcy na dzisiejszej sesji nie zostanie ustalone skąd będą środki na Orlika,  o ile on powstanie. Jeśli chodzi o jego realizację należy mieć świadomość, że  zlokalizowany na Saharze byłby o wiele większy.
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że  było już kilka spotkań i wydawało się, że prawie wszystko zostało  uzgodnione. Przyznał, że wiele wypowiedzi przedmówców było słusznych, niemniej nie ma na razie środków. Podkreślił, że nie jest przeciwny, ale ma wątpliwości  jak traktować wniosek, skoro nie zna się kosztów
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraźnie stwierdził, że jest to jak gdyby pierwszy etap – wyrażenie woli budowy Orlika, natomiast to, czy to zadanie zostanie wprowadzone do realizacji okaże się na kolejnej sesji gdzie będzie przygotowany projekt uchwały z całą analizą  finansową i rzeczową.
 
Radny p. Giżyński-  stwierdził,  że podjęcie przez  Radę  uchwałę o wyrażeniu woli nie da gwarancji , że zadanie będzie robione, ponieważ do niczego ona nie zobowiązuje. Wyjaśnił, że zaproponowany wniosek ma służyć temu, aby Burmistrz na jednej  z kolejnych sesji zaproponował uchwałę,  której treść umożliwi wprowadzenie tego zadania do budżetu              z kwotami.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że przed sesją rozmawiał na ten temat    z Panią Skarbnik , która stwierdziła, że skoro wniosek zostanie przyjęty, konsekwencją będą kolejne korekty budżetu .
 
Radny p. Stachewicz –  zwracając się do radcy prawnego zapytał, czy w momencie podejmowania uchwały budżetowej, gdy  Komisja Rewizyjna składa  do budżetu  na 2011 rok wniosek o wprowadzenie dodatkowego zadania z konkretnym stwierdzeniem o jego finansowaniu, musi on zostać realizowany. Po raz kolejny stwierdził, że  jest za budowaniem Orlika , niemniej trzeba to dokładnie przeanalizować , a nie  wprowadzać do budżetu wniosku, który musi być realizowany , kiedy nie wiadomo z jakimi  kosztami to się wiąże. Dodał cytuję  ”   To jest nieodpowiedzialne. Ktoś w firmie tak działając byłby oskarżony    o działanie na szkodę własnej firmy. I proszę tak  to traktować, a nie że to jest mój wniosek    i musi przejść  za każdą cenę . Nie musi. Musi przejść wyrażenie woli, bo ja uważam, że to jest potrzebne. Ale proszę nie zakłamywać jaka  jest intencja. Słuszne były uwagi Pana Burmistrza. Ja nie byłem wcześniej w Radzie i  myślałem , że pierwszy raz przejdzie bez dyskusji, bo tak się  zapowiadało. A pan wprowadził ten wniosek -  po pierwsze łamiąc zasady działania Komisji Rewizyjnej. Pan sam prowokuje, że to wywołuję, po drugie tego nigdzie nie głosowaliśmy i nie dyskutowaliśmy wcześniej. Siedzieliśmy tu kilka razy rozmawiając  na temat budżetu i tej sprawy nie było. Nagle się pojawił i to jeszcze nie przygotowane w sensie wydatkowania przez miasto”

Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
 
            Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw glosowało 6 radnych, głosów wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - stwierdził,  że wniosek został przyjęty większością głosów.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
           
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2011 rok została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr  24  do protokołu)
 
      
 
 
Ad. 8. Sprawa  przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
         Miasta Chełmno na lata 2011-2018
 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr  2 ( stanowi załącznik nr 25  do protokołu ) Poprosiła o przyjęcie uchwały                               
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ze wpłynęła pozytywna opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018( stanowi załącznik nr  26  do protokołu )  
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2011-2018 została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( uchwała stanowi załącznik nr  27  do protokołu)
 
 
Ad. 9. Sprawa  przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
         Problemów Uzależnień na 2011 rok.
                          

 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 ( stanowi załącznik nr  28  do protokołu ). Poprosił   o przyjęcie uchwały             
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  29  do protokołu )
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2011 rok została przez Radę przyjęta jednogłośnie     ( uchwała stanowi załącznik nr  30  do protokołu)
 
 
  Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych  , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
Ad. 10. Sprawa ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd
            w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym
             własnością miasta
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak – przedstawił
projekt uchwały zawarty w druku nr  4 ( stanowi załącznik nr 31  do protokołu ) wraz                 z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  32  do protokołu ).  Poprosił o przyjecie uchwały .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, ze komisje Rady nie wydały opinii do tego punktu porządku obrad . Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw  przy jednym głosie wstrzymującym.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz stawek za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością miasta  została przez Radę przyjęta większością głosów   ( uchwała stanowi załącznik nr  33  do protokołu
 
 
Ad. 11. Sprawa  ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr  5 ( stanowi załącznik nr 34  do protokołu ) wraz                z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr   35  do protokołu) . Poprosił o przyjęcie uchwały .
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta
Chełmna   ( stanowi załącznik nr 36  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie     ( uchwała stanowi załącznik nr 37   do protokołu).
            
 
 
Ad. 12. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
           Chełmna na 2011 rok.
 

 
Przewodniczący Komisji p. Giżyński – przedstawił projekt chwały zawarty w druku  nr
7  ( stanowi załącznik nr  38  do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały . 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że komisje Rady nie wydały opinii do tego punktu porządku obrad . Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2011 rok  została przez Radę przyjęta jednogłośnie          ( uchwała stanowi załącznik nr 39   do protokołu).
                  
 
 
Ad. 13. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji  Budżetu i Bezpieczeństwa
           Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2011 rok.
 

 
 
Przewodniczący Komisji p. Jurczak  – przedstawił projekt chwały zawarty w druku  nr 8            ( stanowi załącznik nr  40  do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały . 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że komisje Rady nie wydały opinii do tego punktu porządku obrad . Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Budżetu    i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Chełmna na 2011 rok  została przez Radę przyjęta jednogłośnie     ( uchwała stanowi załącznik nr  41  do protokołu)                          
 
 
 
Ad. 14. Sprawa  zatwierdzenia planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
           Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady
           Miasta Chełmna na 2011 rok.
 

 
Przewodniczący Komisji p. Piotrowski – przedstawił projekt chwały zawarty w druku  nr 9          ( stanowi załącznik nr 42   do protokołu ) Poprosił o przyjęcie uchwały . 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że komisje Rady nie wydały opinii do tego punktu porządku obrad . Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2011 rok. została przez Radę przyjęta jednogłośnie     ( uchwała stanowi załącznik nr 43   do protokołu)                                                    
 

Ad. 15. Interpelacje  radnych.

 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje
 
Ad. 16. Wolne wnioski i informacje
 
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – poprosił zebranych o powstanie. Poinformował, że  na dzisiejszej sesji  żegna się Pan V-ce Burmistrz, w związku z czym,   w imieniu wszystkich radnych i własnym podziękował  panu Tadeuszowi Jagodzińskiemu za wspólne lata pracy i za jego pracę na rzecz tego miasta .
Złożył życzenia, aby Pan Jagodziński na emeryturze zaznał spokoju i aby spełnił  te marzenia, których wcześniej nie zrealizował z uwagi na natłok pracy, w która się angażował
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – podziękował wszystkim obecnym na sali za współpracę Zadeklarował swoją pomoc , jeśli radni zechcieliby z niej skorzystać.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – imieniu Burmistrza Miasta zaprosił zebranych  na złożenie wiązanek przy grobie nieznanego żołnierza z okazji powrotu Chełmna do macierzy  po 148 latach niewoli , które odbędzie się 28 stycznia o godzinie 12.00.
Również w imieniu Burmistrza i własnym zaprosił radnych na spotkanie z Prezesem Famu, które odbędzie się w piątek o godz.15.00
Poinformował, że przed sesją otrzymał opinię prawną w sprawie  sposobu głosowania, która będzie w biurze Rady do wglądu. ( stanowi załącznik nr 44 do protokołu )
 
Radny p. Dzikowski – przypominając, że na jednej z poprzednich sesji poruszał sprawę mandatów i upomnień  dla właścicieli posesji, którzy nie dopełniali obowiązku odśnieżania  poinformowała, że otrzymał  wyczerpująca odpowiedź,  za co podziękował Komendantowi Straży Miejskiej. Zasugerował, aby Pan Komendant już po zakończeniu „ akcji zima” przedstawił radnym jaką pracę staż miejska  wykonywała
Wracając do sprawy Orlika  wyraził ubolewania, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zmienił przynajmniej lokalizacji Orlika. Stwierdził, że  nie należy mówić , że przyjęcie uchwały o wyrażeniu woli pozwoli burmistrzowi nic nie robić w tej kwestii, należy zadać sobie pytanie dlaczego miałby nic nie robić. Wracając do wypowiedzi radnego Stachewicza stwierdził cyt.” Tak to głosowanie przebiegło. Ja jestem radnym już  troszeczkę dłużej i tym, że dyscyplina głosowania jest, nie jestem tym zdziwiony. On jest świeżak i to zdziwienie stąd może wynika”
 
Radny p. Wrażeń –  poprosił o informację kiedy zasiedlany będzie blok na Raszei. Poinformował, że  jest w posiadaniu ulotki – jesteśmy wiarygodni , wykonaliśmy, obok osiedla Raszei powstał wielorodzinny blok mieszkalny. Poprosił Burmistrza o pomoc celem przekazania tej informacji mieszkańcom
 
Radny p. Stachewicz – poprosił  o informację na temat budowy ścieżek rowerowych. Zwrócił uwagę, że na Skłodowskiej w pewnym momencie kończy się ścieżka rowerowa   i postawiono znak zakaz wjazdu. Zaproponował przedstawienie na jednej z kolejnych sesji planu ścieżek kolejowych na terenie miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - wyjaśnił, że plan ścieżek został już wykonany, niemniej została kwestia realizacji tego zadania. Zaproponował, aby nowi radni zapoznali się               z  materiałami jakie są w dokumentacji komisji , której w poprzedniej kadencji przewodniczył radny Jurczak
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że wprowadził lokalizację Orlika  na  Placu zabaw, aby pokazać jakikolwiek teren, jednak   przy tej lokalizacji się nie upiera.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że  Orlik , mimo, że trochę ad hoc, na prędce,  jest  cenną inicjatywą. Zdaniem mówcy często  w taki właśnie sposób powstają wielkie rzeczy. Wyraził nadzieję , że tak będzie również w tym przypadku, a zadanie osiągnie szczęśliwy finał. Celem uspokojenia radnych poinformował, że podczas przerwy rozmawiał z kierownikiem Wydziału TI na temat technicznych możliwości budowy Orlika na placu zabaw, uzyskując informację, że teren ten  jest odpowiedni. Jeśli chodzi o Saharę , jest tam potrzebne boisko treningowe i prawdopodobnie kiedyś tam powstanie, niemniej w tym momencie miasto nie uzyska na to zadanie środków zewnętrznych. Zwracając się do Radnego Piotrowskiego poinformował, że na placu zabaw było robione odwodnienie , wykopy były na 80 cm i nie znaleziono  żadnych resztek pochówków. Pod Orlika nie przewiduje się głębszych  wykopów. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że lokalizacja Orlika na Placu zabaw jest wprost idealna i umożliwi korzystania z niego przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z całego miasta.
 
Przewodniczący obrad p.  Błażejewicz – poinformował, iż Burmistrz obiecał przedstawić wariantowo – Orlika na Saharze i na placu zabaw, aby Radni mogli  decydować, która koncepcja jest lepsza.
 
Radny p. Strzelecki –  poinformował, że w biurze Rady znajduje się zeszyt , w którym radni wpisują swoje uwagi Informując, że korzysta z tego zeszytu bardzo często podziękował za szybką realizację zapisanych wniosków
 
Radna p. Boruszewska – poinformowała, że ma wątpliwość , czy wprowadzone do budżetu zadania – budowa Orlika  nie znając żadnych kosztów  jest zgodne z prawem. Poprosiła           o wyjaśnienie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – zwróciła  uwagę, że nie została wprowadzona kwota wydatku ani nie wskazano skąd ma ten wydatek ma być pokryty. Zdaniem mówczyni należy rozumieć to następująco - zostało wprowadzone zadanie,  wpisze się na przykład  100 zł na wstępną analizę i dopiero wówczas Rada  podejmie uchwałę o inwestycji. Zwróciła uwagę, że nie zostało powiedziane, czy ma to być zadanie jedno, czy wieloletnie
 
Radny p. Strzelecki – w imieniu komitetu organizacyjnego, jako  jeden z organizatorów zaprosił wszystkich  obecnych na koncert charytatywny, który odbędzie się  28 stycznia   o godz. 17.30 w Szkole Muzycznej. Poinformował, że  całość dochodu przeznaczona będzie  na leczenie Pani Gosi Ożyńskiej. Jako ciekawostkę podał  , że licytowany  będzie m.in.  krawat p.  Burmistrza  i pióro p. Starosty
 
Przewodniczący obrad . Błażejewicz – w  związku z tym , że tego samego dnia odbędzie się spotkanie z prezesem Fam – poinformował, że dołoży starań, aby wszyscy chętni na koncert zdążyli
 
Ad. 17. Zakończenie

 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku sesji zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczył
(-)Danuta Derebecka                                                                     (-) Waldemar Piotrowski
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (16 marca 2011)
Opublikował: Danuta Derebecka (16 marca 2011, 10:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij