Protokół z III sesji RM - 21.12.2010


Protokół  nr  III/2010
z III sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 21 grudnia 2010 r.
 
                                               Sesja odbyła się dnia 21 grudnia 2010 roku                                                                         i trwała od godziny 16.oo do godz.  17.30
 
                                               Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na                                                                             sesji było 15 radnych, co stanowi 100%.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad III  sesji RM.
 
3.      Sprawa szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Chełmnie.
 
4.      Sprawa ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku mieszkaniowego
 
5.      Sprawa zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na     terenie Gminy Miasta Chełmna”.
 
6.      Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym          Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
7.      Sprawa wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem    roku budżetowego.
 
8.      Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto   Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej    Polskiej,   o   stosunku  Państwa do innych kościołów i  związków   wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,     jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku  publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.
 
9.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
10.    Interpelacje Radnych.
 
11.    Wolne wnioski i informacje.
 
12.    Zakończenie.
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia  III sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Janusz Błażejewicz .
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Jacka Kordowskiego.
 
-        stwierdzenie quorum
 
Na stan 15 radnych,  na sali obrad znajduje się  15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz - poinformował, że protokoły z I i II sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z I i II sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
Punkt 2.     Przyjęcie porządku obrad  III sesji Rady Miasta.
                  
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz   poinformował, że porządek obrad  III sesji został przesłany i poprosił o zgłaszanie ewentualnych poprawek.
 
Następnie poinformował, że Burmistrz Miasta poprosił  o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego sprawy wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad.
 
          Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad sprawy wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący wykreślenia z porządku obrad sprawy „Przyjęcia Programu oczyszczania Miasta Chełmna z azbestu na lata 2010 -2032” (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
          Za wnioskiem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach           wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – zaproponował, aby w miejscu wykreślonego punktu dotyczącego „Sprawy przyjęcia Programu oczyszczania Miasta Chełmna z azbestu na lata 2010 -2032” wprowadzić „Sprawę wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego”. Następnie  poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt porządku obrad uwzględniający powyższe zmiany.
 
                   Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów                   przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu  Interdyscyplinarnego w Chełmnie.
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr  3 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie,  tak:
 
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 4 do protokołu,
         -  Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr III/10/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa ustalenia wskaźników procentowych do celów obliczania dodatku mieszkaniowego
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie,  tak:
 
         -  Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 8 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej  i  Ochrony Środowiska – Załącznik nr  9 do protokołu,
         -  Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr  10 do protokołu.
 
Następnie odczytał wyjaśnienia Skarbnika Miasta do przedmiotowego projektu uchwały – Załącznik nr  11 do protokołu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że środki, jakie Powiatowy Urząd Pracy ma zagwarantowane  na rok przyszły stanowią 1/3 środków z tego roku.  Jako przykład podał kwotę funduszu pracy, która w ubiegłym roku wynosiła 6.389 tys. zł., a obecnie informacja z Ministerstwa Finansów określa te kwotę w wysokości 1.855 tys. zł. Stwierdził, że należy przyjąć, że w ramach robót publicznych zostanie zatrudniona 1/3 ilości, tych osób które zostały zatrudnione w roku ubiegłym  i należy przewidzieć, że niezatrudnione osoby będą klientami  MOPS, ponieważ będą spełniać warunki, zgodnie z którymi MOPS musi wypłacić świadczenia.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta przypomniał, że Komisja Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego  w swojej opinii zaproponowała zmniejszenie wskaźników procentowych o 10 punktów,  a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały o 20 punktów.  Dotychczas przy kwocie 100 zł. lokator musiał ponosić odpłatność 30 zł. a w projekcie  uchwały zaproponowano 50 zł. Zdaniem członków Komisji była to propozycja zbyt radykalna biorąc pod uwagę sytuację mieszkańców miasta związaną z ogólnym wzrostem kosztów.  Przypomniał, że była informacja Premiera RP o trudnej sytuacji finansowej Państwa. Dodał, że zarówno Burmistrz Miasta, jak i Rada Miasta muszą troszczyć się o budżet miasta, ponieważ im więcej środków  z niego wypłynie na dodatki mieszkaniowe, tym mniej pozostanie na inne zadania.  Zaapelował do radnych o przyjęcie propozycji Komisji Budżetu przypominając o tym, że wielokrotnie o ile radni nie zgadzali się na niewielkie podwyżki to w konsekwencji dochodziło do znacznych podwyżek, co jest zdecydowanie trudniejsze dla mieszkańców.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz -  poinformował, że po konsultacji z radcą prawnym ustalono, że w pierwszej kolejności będzie głosowany wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący nie przyjmowania projektu uchwały. Dodał, że  o ile radni zagłosują za tym wnioskiem to będzie oznaczało, że projekt uchwały nie będzie głosowany i będą obowiązywały procenty, jakie obowiązywały do chwili obecnej. Stwierdził, że jest t wniosek najdalej idący, natomiast o ile nie zostanie on zaakceptowany, to pod głosowanie Rady Miasta zostanie poddana  propozycja Komisji Budżetu. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący nie przyjmowania projektu uchwały.
 
 
 
       Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nie przyjmowania proponowanego projektu uchwały w związku  z czym stawki dodatków mieszkaniowych pozostaną bez zmian.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że wniosek został przyjęty zwykłą większością głosów. Dodał, że w takiej sytuacji głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę.  
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –  stwierdził, że nie zgadza się z radcą prawnym. Zasugerował, że o odrzuceniu projektu uchwały mogła zdecydować bezwzględna większość, natomiast projekt uchwały został odrzucony przez   6 radnych. Zdaniem mówcy radni, którzy byli przeciwni i którzy wstrzymali się od głosu mogą zagłosować za wnioskiem Komisji Budżetu.
 
Radca prawny – wyjaśnił, że w przypadku głosowanego wniosku decyduje zwykła większość głosów.
 
Przewodniczący obrad – przypomniał, że taka była interpretacja radcy prawnego, że wniosek Komisji Rewizyjnej był wnioskiem  „najdalej idącym”  i w związku z przyjęciem przez Radę Miasta wniosku Komisji Rewizyjnej projekt uchwały zawarty w druku nr 6 nie został przez Radę Miasta przyjęty. 
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że nie zgadza się z interpretacją, który wniosek jest „najdalej idącym”, ponieważ  wniosek Komisji Rewizyjnej niczego nie zmienia. Zdaniem mówcy najdalej „idącym wnioskiem” był projekt uchwały przedstawiony przez Kierownika MOPS, który dotyczył 20% obniżki dodatków mieszkaniowych i ten wniosek powinien być głosowany, jako pierwszy. Podkreślił, że przegłosowany wniosek nie zmienia stanu rzeczy. 
 
Radca prawny p. Stegienka – potwierdził, że w stosunku do obecnego brzmienia przegłosowany wniosek istotnie  nie wprowadza zmian. Dodał, że odniesienie jest projekt uchwały, który zakładał obniżenie stawki o 20%  w stosunku do obecnie wypłacanych dodatków mieszkaniowych i najdalej idącym wnioskiem było to, aby nie przyjąć proponowanych 20%.  Kolejny wniosek dotyczył obniżki o 10% i dlatego należy podejść do wniosków nie   w oparciu o obowiązujące obniżki, a w odniesieniu do projektu uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ponownie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej, o treści: „Komisja Rewizyjna po analizie materiałów i uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień Kierownika MOPS wnioskuje o nie przyjmowanie proponowanej uchwały”. Dodał, że wniosek o nie przyjmowanie uchwały został przez Radę Miasta przyjęty.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że sformułowanie wniosku o nie przyjmowanie uchwały przygotowanej przez Kierownika MOPS dotyczy obrad obecnej sesji Rady Miasta i dodał, że nie ma przeszkód, aby projekt tej uchwały ponownie przeanalizować na kolejnej sesji Rady Miasta.
 
Radny p. Stachewicz – stwierdził, że najdalej idący wniosek głosuje się wówczas, gdy jego skutki finansowe  są najdalej idące.  Zdaniem mówcy najdalej idącym wnioskiem o skutkach finansowych był projekt uchwały, który zmieniał dodatki mieszkaniowe o 20 %, natomiast przegłosowany wniosek nie zmienia stanu rzeczy w zakresie spraw finansowych. Dodał, że nie można wychodzić z założenia, że wniosek jest oddaleniem propozycji uchwały,    a gradacja wniosków powinna uwzględniać skutki finansowe dla budżetu miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że również miał wątpliwości, co do kolejności głosowania wniosków i dla tego poprosił o interpretację Radce prawnego, który zaproponował taki sposób głosowania, jaki został przeprowadzony. Dodał, że o ile interpretacja okaże się niewłaściwa, to temat zostanie ponownie wprowadzony na sesję Rady Miasta.
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”.
 
Inspektor ds. utrzymania i konserwacji zieleni p. Szymańska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie komisji Rady Miasta, i tak:
 
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 14 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr  15 do protokołu.
 
         Ponadto poinformował, że Komisje Rady Miasta otrzymały pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie (Załącznik  nr 16  do protokołu),  co pozwoliło radnym na zapoznanie się z opinią.
 
Radny p. Wrażeń – wyraził wątpliwości odnośnie targowiska na Osiedlu Skłodowskiej.  Stwierdził, że powinno ono działać. Odnosząc się do opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta o infrastrukturę sanitarną na targowisku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy poprosił o sprecyzowanie pytania.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że pytanie jest następujące: „W jakim terminie będzie wybudowana infrastruktura sanitarna na targowisku przy Osiedlu Skłodowskiej ?”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że nie zna odpowiedzi na pytanie przedmówcy, ponieważ jest to uzależnione od zbyt wielu czynników.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że w opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest tymczasowe zezwolenie, a ponadto poprosił o opinię Kuratora Wojewódzkiego.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wystąpienia osoby referującej temat przypomniał, iż na spotkaniu z Inspektorem Sanitarnym  po przeprowadzonej dyskusji uznano, że budowa szaletu przy targowisku na Osiedlu Skłodowskiej jest nie wskazana z uwagi na koszty  nie współmierne do dochodów uzyskiwanych z tego targowiska.  Dodał, że w chwili obecnej problem został rozwiązany przez otwarcie marketu „Stokrotka”, w którym toaleta jest ogólnie dostępna.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnego  p. Wrażenia stwierdził, że Kurator Oświaty wydaje opinie w sprawach procesów dydaktycznych i w zakresie spraw merytorycznych. Dodał, że właścicielem obiektu jest Gmina Miasta Chełmno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta,  a dwa lata temu każdy dyrektor szkoły otrzymał obiekt w tzw. trwały zarząd i wystąpienie o opinię do Kuratora Oświaty w sprawie korzystania z toalet przez osoby handlujące na targowisko było by niewłaściwe.
 
 
                                                                  Godz. 1640 Radny Wojciech Woźny                                                                                      – opuścił salę obrad.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że radny p. Wojciech Woźny usprawiedliwił  swoja nieobecność na dalszej części obrad, z uwagi na ważne sprawy służbowe.
 
Radca Prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że  Państwowy Inspektor Sanitarny zarówno w kotów, jak i targowiska na Skłodowskiej wydał kilkakrotnie decyzja, które każdorazowo były uchylane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z czym wymagania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wybudowania szaletów lub usunięcia budek dla kotów są niezasadne.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejwicz – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr  1.
 
           Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością  głosów przyjęła  Uchwałę Nr III/11/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna”- Załącznik nr  17 do protokołu.
 
 

Punkt 6.     Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych  na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych  w Osnowie.
 
Specjalista  ds. ochrony środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr  18 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
 
         - Komisji Rewizyjnej              – Załącznik nr 19 do protokołu,
         - Komisji Budżetu i Porządku Publicznego
                                                    - Załącznik nr 20 do protokołu,
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
   Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr III/12/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie  (Załącznik nr  21 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr  22 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr  8.
 
     Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr III/13/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej    Polskiej,   o   stosunku Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu           terytorialnego na rok 2011.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 24 do protokołu). Następnie odczytała opinię Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
   Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr III/14/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami  prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej         Polskiej,   o   stosunku  Państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011.  (Załącznik nr  25 do protokołu).
 
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - Po przerwie -
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 14 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt  9.    Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 do protokołu). Następnie omówiła  autokorektę do projektu uchwały   (Załącznik nr 27 do protokołu). Ponadto poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Starosty Powiatu Chełmińskiego w sprawie podpisania aneksu dotyczącego zmian harmonogramu płatności za zadanie inwestycyjne w latach 2010  - 2011. Z pisma wynika, że planowane wydatki na obwodnicę w kwocie 4.639.709 zł.   nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym, ponieważ w roku bieżącym zostaną zapłacone jeszcze dwa rachunki w związku z czym zaproponowała zmniejszenie zaplanowanego deficytu. W dziale  916, paragraf  6620 – zmniejszyć plan na obwodnicę w roku bieżącym z kwoty 4.639.709 zł. na kwotę 2.039.709 zł., czyli z budżetu zostanie zdjęte 2.600 tys. zł. Dodała, że ta pozycja będzie musiała zostać wprowadzona do wydatków w budżecie miasta na 2011 rok.  W wyniku zaproponowanych zmian deficyt zmniejszy się i będzie stanowił kwotę 1.127.749 zł.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – przedstawił opinie komisji Rady Miasta, i tak:
 
         - Komisji Budżetu i Bezpieczeństwa Publicznego – Załącznik nr 28 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 29  do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr  7   wraz  z autokorektą. 
 
     Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz  stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością  głosów przyjęła  Uchwałę Nr III/15/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 21 grudnia 2010 roku zmieniającą uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r.  (Załącznik nr  30 do protokołu).
 
 
Punkt 10.   Interpelacje  Radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje autorstwa Radnego Wojciecha Strzeleckiego.
Odczytał interpelację w sprawie robót publicznych – Załącznik nr 31 do protokołu, a następnie interpelację w sprawie zatrudniania pracowników z Chełmna przez firmy wygrywające przetargi  - Załącznik nr 32  do protokołu.
 
 
Punk 11.    Wolne  wnioski
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Błażejewicz – w związku z licznymi wątpliwościami w sprawie głosowania wniosków przy dodatkach mieszkaniowych poprosił radcę prawnego o pisemne wyjaśnienie i uzasadnienie zaproponowanego sposobu głosowania.
Poinformował, że otrzymał pismo informujące o utworzeniu klubu radnych „Twoje Chełmno 2001, Forum Samorządowego i Platformy Obywatelskiej” – Załącznik nr 33 do protokołu.
Następnie odczytał pismo Burmistrza Miasta w sprawie  wytypowania radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej  - Załącznik nr 34 do protokołu.  Poprosił radnych o zgłaszanie do Biura Rady Miasta chętnych do pracy  w tej Komisji.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o informację, jaka  firma zrzucała śnieg z Ratusza, bez zabezpieczenia i bez informacji dla pieszych o wykonywaniu tych prac. Następnie poruszył sprawę oczyszczania dojazdów do skrzyżowań. Dodał, że rozmawiał z Kierownikiem Wydziału, który wyjaśnił, że ZUM posypuje mieszanka tylko przy odpowiedniej temperaturze. Zasugerował, aby dojazdy do skrzyżowań  i krótkie podjazdy pod górkę na skrzyżowaniach, zostały posypane ręcznie np. żwirem.
 
Radny p. Piotrowski – nawiązując do sprawy Statutu Miasta Chełmna, przypomniał, że na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Miasta zaapelował o zgłaszanie uwag i ewentualnych propozycji zmian do końca m-ca grudnia br.  Stwierdził, że Statut Miasta Chełmna jest w zasadzie Regulaminem Rady Miasta, ponieważ na 22 strony treści tylko 3,5 strony określa sprawy nie związane z Radą Miasta.  Zdaniem mówcy  wiele rzeczy nie uwzględniono               w tym statucie i wiele spraw nie jest unormowanych, przede wszystkim dotyczących pracowników samorządowych, Urzędu Miasta  i Burmistrza Miasta. Należy dokonać zmian, ponieważ musi być zmieniona ilość radnych, będzie trzeba wprowadzić sprawę  odznaczeń dla Zasłużonych i Honorowych Obywateli Miasta. Zdaniem mówcy istnieje konieczność przygotowania nowego Statutu Miasta Chełmna w związku z czym, zgłosił wniosek o powołanie komisji statutowej do opracowania Statutu Miasta Chełmna, który będzie rozwiązywał wiele problemów.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do sprawy bezpieczeństwa poinformował,  że w sobotę i w niedzielę do godz. 19oo  na Starówce panowały „egipskie ciemności”.  Zdaniem mówcy była to kolejna awaria oświetlenia i poprosił  o wytłumaczenie tego stanu rzeczy.
Następnie zwrócił uwagę na ulice dwukierunkowe np. od ulicy Podmurnej do ulicy Wodnej, po prawej stronie są parkowane samochody i ponieważ śnieg jest zgarniany na bok jezdni, która tym samym staje się węższa, staje się problemem wymijanie samochodów z przeciwnych kierunków.  Podobna sytuacja jest przy zjeździe z ulic Wodnej w ulicę Dominikańską.  Poprosił  o rozwiązanie tego problemu. Poinformował, że przy kamienicy na ulicy Grudziądzka 36  jest „lodowisko”. Poprosił, aby Straż Miejska wyegzekwowała właściwe utrzymanie terenu przed kamienicami.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wstąpienia radnego p. Piotrowskiego zgłosił swój akces do pracy w Społecznej Komisji Statutowej. Nawiązując do sprawy utrzymania chodników poprosił o informację od Komendanta Straży Miejskiej – ilu właścicieli posesji zostało ukaranych, a wcześniej pouczonych o konieczności sprzątania chodników przy swoich posesjach.
 
Przewodniczący  obrad p. Błażejewicz – w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył wszystkim życzenia zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt, a w nadchodzących Nowym Roku samych owocnych i trafionych decyzji.
 
 
Punkt  8.    Zakończenie.
 
Przewodniczący obrad p. Błażejewicz – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończył obrady III sesji Rady Miasta Chełmna, dziękując obecnym za udział i głos w dyskusji.
 
 
 
Protokołowała                                                                  Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                             (J. Błażejewicz)
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (31 stycznia 2011)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (1 lutego 2011, 13:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1301

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij