Protokół z LIII sesji RM


Protokół Nr LIII/2010
z  LIII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  26 października  2010  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010 roku    i  trwała   od    godz. 16.oo   do   godz.  19.3o
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21  radnych, co stanowi  100 %
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad LIII  sesji RM.
 
3.       Sprawa zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2010-2011 na  zadanie pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”
 
4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku
         
5.       Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 
6.      Sprawa zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
               
7.      Sprawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie    ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla  bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok    zwierzęcych i ich części.
 
8.      Sprawa określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca          ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie    zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 
9.      Sprawa aktualności studium uwarunkowań i kierunków          zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania       przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
 
10.    Sprawa zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna          na lata 2009 – 2015.
 
11.    Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej     Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM
 
12.    Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu Rady         Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM
                               
13.     Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,  Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM
 
14.     Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji  Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej   i Ochrony Środowiska   Rady Miasta Chełmna na zakończenie  V kadencji RM
 
15.     Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 r.
 
16.   Sprawa utworzenia rachunku dochodów oświatowych przy gminnych                 jednostkach budżetowych.
 
17.     Sprawa stawek podatku od nieruchomości
 
18.     Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok.
 
19.     Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
 
20.    Interpelacje radnych   
                                                                                                                                                                           
21.    Wolne wnioski i informacje        
 
22.    Zakończenie
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia LIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta  p. Janusza Błażejewicza.

-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie  protokołu  z  LI  sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół  z LI sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z LI sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad  LIII  sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  LIII sesji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu  tj.  „Sprawa zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2010 -2011 na zadanie pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych      w powiecie chełmińskim – II”, jako punkt 3 porządku obrad.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosku Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad.
 
         Za wnioskiem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad. Dodał, że „Sprawa zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2010 -2011 na zadanie pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II” zostanie rozpatrzona, jako pkt. 3 porządku obrad, kolejne punkty otrzymają o jeden numer wyżej.  
Następnie w związku z brakiem innych wniosków, przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
Punkt 3.     „Sprawa zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2010 -2011 na zadanie pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II”
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

       Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących nie było.
                  
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/293/2010 Rady Miasta Chełmna           z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2010 – 2011 na zadanie pod nazwa „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim – II” – Załącznik nr 3 do protokołu.
                  
 
 
Punkt 4.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – przedstawił „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku” – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia   14 września 2010 roku w sprawie opinii o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna za I półrocze 2010 roku oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ i samorządowej instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2010 r. (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że przy omówieniu wykonania budżetu za   I półrocze 2010 r. należy uwypuklić wydatki MOPS z tytułu ponoszonej odpłatności za umieszczanie osób niepełnosprawnych i samotnych w Domach Pomocy Społecznej. Dodał, że wydatki te mają tendencję wzrostową i należy przygotować się na wzrost wydatków z tego tytułu.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji stwierdził, że „Informacja o przebiegu  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku”, została przez Radę Miasta przyjęta.
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 
Kierownik MOPS p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz  z
uzasadnieniem (Załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej            
w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
          Za przyjęciem projektu  uchwały głosowało 21 radnych, głosów            przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/294/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu  Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie  (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr  10 do protokołu)
Po dyskusji z członkami Komisji Bezpieczeństwa wprowadził autopoprawkę             w załączniku tj. w poz. 45, 83 i 90  - wykreślić wprowadzone określenia  przebiegu tych tras.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej           
w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 11 do protokołu.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy ulicy Wybudowanie, wyraził zdziwienie, że ulica ta ma tylko 980 m.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że droga gminna jest tylko na  „górce”. Wybudowanie przy CPN nie jest drogą gminną, a są to drogi prywatne.  Dodał, że w wykazie zostały ujęte tylko te drogi, które leżą na terenach miasta i są własnością miasta. Jako przykład podał brak drogi wjazdowej do Lidla, ponieważ jest ona w gestii Spółdzielni Mieszkaniowej. Podobnie drogi na osiedlach mieszkaniowych znajdują się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Radna p. Konowalik – wyraziła zdziwienie odnośnie podanych informacji na temat ulicy Storczykowej i Kwiatowej. Podkreśliła, że ulica Kwiatowa jest dłuższa, a w wykazie jest odwrotnie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 2.
 
                   Za przyjęciem projektu  uchwały głosowało 20 radnych, głosów            przeciwnych  nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LIII/295/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
 


Punkt 7.     Sprawa wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający          się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie     działalności w zakresie          ochrony przed bezdomnymi    zwierzętami, prowadzenia schronisk dla          bezdomnych zwierząt,             
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 13 do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej            w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 14 do protokołu.
 
Radny p. Janowski – poprosił o wyjaśnienie;  ustawa obowiązuje od 25 stycznia 2009 roku, dlaczego dopiero teraz proponuje się zmiany na podstawie przepisów, które obowiązują od sierpnia 2009 r.
 
Z-ca Burmistrza Miasta p Jagodziński – przypomniał, że podczas obrad LII sesji Rady Miasta, przy omawianiu wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną sprawa została szeroko przeanalizowana.
 
Radna p. Rostek – w § 4 pkt. 4 dot. spalarni zwłok zwierzęcych – nie ma zapisów dotyczących odległości od budynków mieszkalnych.
 
Z-ca Burmistrza Miasta  p. Jagodziński – odpowiadając radnej p. Rostek wyjaśnił, że odległości spalarni od budynków mieszkalnych zostały uregulowane w prawie budowlanym, które musi być uwzględniane przy projektowaniu danego obiektu. Dodał, że o ile przy projekcie nie zostaną zachowane normy budowlane, to obiekt nie będzie oddany do użytku.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych   nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LIII/296/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający          się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla          bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa określenia wymagań, jakie powinien spełniać   przedsiębiorca     ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  odbieranie odpadów   komunalnych od właścicieli                    nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 16 i 17 do protokołu). Następnie  wprowadził  autopoprawkę o treści: w projekcie uchwały w rozdziale II, § 7 znajdują się dwa punkty o numerze 13, z czego drugi raz wpisany punkt 13 powinien mieć numer 14 i kolejne o jeden numer wyżej. Następnie zaproponował zmianę pkt. 14, który otrzyma brzmienie: „ustalając cenę za odbiór odpadów zmieszanych, brać pod uwagę to, że cena ta musi obejmować również odbiór wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości, z wyłączeniem odpadów pochodzących z remontów oraz odpadów wielkogabarytowych.” 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
     Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych              
 i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/297/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca          ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (Załącznik nr 18 do protokołu)
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów  zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.
 
Inspektor Wydziału TI p. Grzyb – przedstawił projekt uchwały dotyczący aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 19 i nr 20 do protokołu).
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do treści uzasadnienie poprosił o wyjaśnienie, jaka to jest komisja urbanistyczna i dlaczego mówca nie został zapoznany     z opracowaniem wykonanym przez tą komisję.
 
Inspektor Wydziału TI p. Grzyb – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest to komisja, której obowiązek powołania  wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dodał, że Komisja została powołana w 2004 roku Zarządzeniem Nr 8 Starosty Chełmińskiego  z dnia 5 marca 2004 roku. W skład Komisji wchodzą dwaj członkowie Izby Urbanistycznej, przedstawiciel Starostwa Powiatowego i osoba będąca przedstawicielem Gminy, której przedmiotem rozpatrywania jest problem dotyczący zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Zadania Komisji zostały określone w ustawie. Komisja opiniuje projekty planów zagospodarowania, projekty studium oraz analizę zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym.
Następnie odczytał opinię Komisji, z której wynika iż Komisja urbanistyczno  - architektoniczna pozytywnie zaopiniowała przedłożone opracowanie zmian             w planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że lepiej mają te gminy, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że przedstawiony projekt uchwały jest „dziwny” i mówca po raz pierwszy spotyka się z projektem uchwały, w którym stwierdza się aktualność obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. Poprosił o wyjaśnienie, jakie konsekwencje wynikną z nie przyjęcia omawianej uchwały. 
 
Inspektor Wydziału TI p. Grzyb – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił,   iż konieczność podejmowania takiej uchwały w okresie kadencji Rady Miasta wynika z przepisów – art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdził, że o ile Rada Miasta nie podejmie omawianej uchwały, to będzie to jednoznaczne, że plan zagospodarowania przestrzennego jest nieaktualny i należy przystąpić do jego zmiany.
 
Przewodniczący obrad w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych  nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku glosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę LIII/298/2010 Rady Miasta Chełmna          z dnia 26 października 2010 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 21 do protokołu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna  na lata 2009 – 2015.
 
Inspektor Wydziału TI p. Grzyb – przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 -2015 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że plan był przyjmowany na takiej zasadzie, że cyt. „było to na takiej zasadzie, która często się powtarza, macie go przyjąć, nie ma żadnej dyskusji, ponieważ gonią nas terminy. Po dłuższej dyskusji myśmy doszli do konsensusu, a mianowicie że my ten plan przyjmiemy, a Pan Burmistrz Miasta obiecał, że zorganizuje spotkanie, na którym na temat    Lokalnego Programu Rewitalizacji będziemy rozmawiali. Myśmy słowa dotrzymali, Pan Burmistrz nie.” Przypomniał, że w m-cu grudniu złożył interpelację, na którą otrzymał odpowiedź informującą, że zakres inwestycji opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji może ulec zmianie na życzenie Rady Miasta. Dodał, że od tamtego czasu upłynął rok i nadal spotkanie się nie odbyło.  Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie dlaczego spotkanie z radnymi dotychczas się nie odbyło.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że były rozmowy na temat spotkania i przeprosił, że z różnych względów do niego nie doszło. Wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym należy dostosować kwotę, która wynika z kosztorysu do kwoty, która musi pojawić się we wniosku. Dodał, że prawdopodobnie jeszcze raz LPR będzie musiał być zmieniony w chwili ogłoszenia przetargu na budowę na ulicy Kamionka i na monitoring miasta, ponieważ wówczas będzie konieczność uaktualnienia kwot w LPR, zgodnie z przetargiem. Przypomniał, że wszyscy radni chcieli przystąpić do działań związanych z monitoringiem miasta, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Radny p. Knap – stwierdził, że w przedstawionych dokumentach do 2014 roku nie zaplanowano środków na mury obronne na odcinku od Kasina do Bramy Toruńskiej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że w Lokalnym Programie Rewitalizacji nigdy nie było mowy o odbudowywaniu murów, ponieważ substancja historyczna jest odnawiana w ramach programu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. Dodał, że przyjęto założenie, że najpierw należy zabezpieczyć  „to co jeszcze stoi”, a końcowym zadaniem będzie odbudowa tego odcinka.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że z wypowiedzi Burmistrza Miasta wynika, że spotkania nie było cyt. „nie bo nie”.  Minął rok i były przedstawiane różne pomysły, a obecnie Burmistrz Miasta mówi, że spotkanie dotyczy monitoringu. Poprosił Burmistrza Miasta, aby zaczął poważnie traktować Radę Miasta, a nie jako grupę ludzi, którą można sterować.
 
Radny p. Wrażeń – popierając przedmówcę, potwierdził, że miało dojść do szerszej rozmowy na temat LPR, którą  mówca  był  zainteresowany.   Poprosił o informację na temat terenów po PKP, jakie miasto poniosło koszty; ile kosztowała wiata, ile wydano na drogę 550.
 
Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – poinformował, że złożony projekt na monitoring przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Została podjęta Uchwała Zarządu Województwa i na przełomie 2 tygodni powinno nastąpić podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa i wówczas przystąpi się do prac związanych z monitoringiem.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi poinformował, że przetarg na wiatę łącznie z placem, oświetleniem i odwodnieniem terenu była to kwota 1.098 tys. zł., a na przebudowę drogi 550 wydano kwotę 530 tys. zł. 
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że na spotkaniu w m-cu wrześniu 2009 r. mówiono o rożnych nowych propozycjach, m. in. możliwość stworzenia muzeum dla eksponatów pozyskanych wokół Góry Św. Wawrzyńca. Do chwili obecnej nie ma żadnej odpowiedzi na ten temat. Przedstawił plakat z Poznania na którym umieszczono zdobycze z okolic Góry Św. Wawrzyńca, a Chełmno nie potrafi tego zareklamować.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyraził zdziwienie, że plakat przedstawiony przez radnego p. Giżyńskiego ma być wydarzeniem, ponieważ taki był cel wystawy podawany przez Profesora p. Hudziaka. Dodał, że nikt nie neguje propozycji, że po wyremontowaniu budynku przy ulicy Grudziądzkiej 36 wystawa będzie miała stałe miejsce ekspozycji.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że chciałby zobaczyć jeden mały plakat, na którym będzie napis Chełmno. Odnosząc się do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna podkreślił, że na rok 2012 został wprowadzony budynek przy ulicy Kościelnej – budownictwo socjalne. Poprosił o wyjaśnienie, czy zostały załatwione wszystkie pozwolenia ze Starostwa. Dodał, że posiada informację, iż nie ma pozwoleń, ponieważ Burmistrz Miasta nie dostarczył wszystkich dokumentów.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że nie jest prawdą, iż nie dostarczył dokumentów do Starostwa Powiatowego.
Radny p. Giżyński – uznał, że chodzi o „pewne dokumenty” i dlatego nadal nie ma pozwolenia na budowę. Zwrócił uwagę, że na Osiedlu Raszei, gdzie teren przejęła osoba prywatna, blok został ukończony.
 
Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – poinformował, że w Starostwie Powiatowym zostały złożone wszystkie dokumenty i pozostała tylko kwestia odnowienia pewnych uzgodnień z inwestorami sieci. Dodał, że całość jest opracowywana przez projektanta i na przełomie 1 – 2 m-cy prace powinno być zakończone i nie będzie żadnych przeciwwskazań, aby wydać pozwolenie na budowę.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do plakatu reklamującego wykopaliska                 z Góry Św. Wawrzyńca, przedstawionego przez radnego p. Giżyńskiego uznał, że powinien być inny adresat uwag. Przypomniał, że sprawą zajmuje się Stowarzyszenie Sclavinia, w której przedstawicielem miasta jest radny                      p. Giżyński.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że dawno mówił o potrzebie utworzenia muzeum na terenie miasta Chełmna, niestety do chwili obecnej nie było żadnych rozmów na ten temat.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że od dawna jest Muzeum             w Chełmnie, a w omawianym punkcie porządku obrad prosił Radnych                       o zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji, co umożliwi podpisanie              z Marszałkiem Województwa umowy na dofinansowanie monitoringu.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego stwierdził, że przedstawienie propozycji na sesji to nie jest to miejsce, radny powinien działać przez Stowarzyszenie Sclavinia.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty           w druku nr 6.
 
                  Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów             przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LIII/299/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna na lata 2009 – 2015 (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z treścią uzasadnienia do projektów uchwał dotyczących sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta (Załącznik nr 24 do protokołu)
 
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej     Rady Miasta Chełmna na zakończenie    V kadencji RM
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji Rady Miasta (Załącznik nr 25 do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z barkiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

                  Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych                nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym.  
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LIII/300/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM. (Załącznik nr 26 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 12.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu Rady          Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański   – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na zakończenie  V kadencji Rady Miasta (Załącznik nr 27 do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z barkiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.

           Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych                nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LIII/301/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM. (Załącznik nr 28 do protokołu).
 
 
 
                               
Punkt 13.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,  Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na    zakończenie V kadencji RM
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   p. Kordowski  – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji Rady Miasta (Załącznik nr 29 do protokołu)
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.

           Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych  nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym.  
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LIII/302/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM. (Załącznik nr 30 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 14.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji  Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki  Społecznej  i Ochrony Środowiska   Rady Miasta Chełmna na            zakończenie V kadencji RM
 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak  – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji na zakończenie V kadencji Rady Miasta (Załącznik nr 31 do protokołu). Następnie podziękował członkom Komisji za pracę i zaangażowanie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z barkiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10.

   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/303/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna na zakończenie V kadencji RM. (Załącznik nr 32 do protokołu).
 
 
Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                              - Po przerwie -
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
 
 
Punkt  15.           Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 r.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła zaproponowane zmiany                    w budżecie miasta (Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 33 do protokołu).  Następnie przedstawiła autokorektę – Załącznik nr 34 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu – Załącznik nr 35 do protokołu.
 
Radna p. Rostek – nawiązując do wydatków dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 8.528 zł. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – poprosiła o wyjaśnienie kto jest dowożony do szkoły i jakimi środkami transportowymi. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie propozycji zwiększenia  o kwotę 35 tys. zł. w dz. 801, rozdz. 80110  – Gimnazjum nr 2 – wydatki w paragrafach płacowych.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniając sprawę kwoty 8.528 zł. przeznaczonej na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poinformowała, że wydatek ten pojawił się po raz pierwszy i wynika ze zmiany przepisów. Kwota ta dotyczy kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Dzieci są dowożone busem przez osobę prywatną oraz przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
Wyjaśniając sprawę zwiększenia środków na Gimnazjum Nr 2 poinformowała, że kwota 35 tys. zł. dotyczy odejścia na urlop zdrowotny jednego pracownika (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) oraz środki na usunięcie awarii urządzenia do sygnalizacji gazowej.
 
Radny p. Ziemecki – przypomniał artykuł w prasie na temat braku kompetencji i wprowadzenia kilku zadań do budżetu miasta przez 11 radnych. Nawiązał do zadania ujętego w budżecie miasta na 2010 rok pn. „modernizacja parkingu na Osiedlu Skłodowskiej”, na którą zaplanowano 35 tys. zł., a obecnie zadanie to będzie wykonane za kwotę 85 tys. zł. i zdaniem mówcy jest to przykład na brak kompetencji.
 
Radna p. Rostek – nawiązując do wyjaśnień Skarbnika Miasta stwierdziła,  że kwota 35 tys. zł., na 2 m-ce za zastępstwa nauczyciela na urlopie zdrowotnym,  jest zbyt wysoka.  Dodała, że Siostry z  DPS do dnia dzisiejszego dowoziły dzieci samochodem przystosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, czy obowiązek tego przewozu spadł na Gminę?
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając na temat obowiązku Gminy dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół poinformował, że jedno dziecko jest z ulicy Gorczyckiego, drugie z ulicy Parowej, a trzecie dziecko  z ulicy Biskupiej, ponadto dowożone są dzieci, które dotychczas były dowożone przez Siostry. Dodał, że zgodnie z przepisami obowiązek dowozu należy Gminy.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniając  środki związane z pokryciem kosztów na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły poinformowała, że obowiązek ten wynika z artykułu 17 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Nawiązując do sprawy pensji nauczyciela poinformowała, że posiada pismo dyrektora Gimnazjum Nr 2 w sprawie zwiększenia stanu środków obrotowych  o kwotę 35 tys. zł. w paragrafach płacowych  z pochodnymi. 
 
Radny p. Janowski – poprosił o wyjaśnienie propozycji zwiększenia dotacji celowej w kwocie 6.900 zł. dla ChDK na nieplanowana odprawę rentową. Stwierdził, że zaproponowana zmiana jest przykładem na to, jak jednostki podległe Urzędowi Miasta nie wykazują żadnego wysiłku, aby część nieplanowanych wydatków pokryć z własnych środków.

Radny p. Wrażeń – w dochodach dz. 852, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc  w naturze, otrzymane spadki, zapisy, darowizny – zaproponowano zwiększenie o kwotę 2.415 zł. – poprosił o wyjaśnienie i przypomniał, że przeznaczona przez Bank Spółdzielczy kwota 2 tys. zł. do dnia dzisiejszego nie była wprowadzona do budżetu.  Nawiązując do sprawy budowy chodnika na ulicy Łunawskiej wraz z oświetleniem przypomniał, że budżet miasta był przyjęty w ubiegłym roku  i poprosił o wyjaśnienie, dlaczego realizacja tego zadania następuje tak późno.
Budowa parkingu na Osiedlu Raszei – Rada Miasta przeznaczyła na to zadanie w budżecie miasta 100 tys. zł., a nie 75 tys. zł. Poprosił o wyjaśnienie, czy kwota 75 tys. zł. to wynik przetargu, czy też został zmniejszony zakres prac.  
 
Skarbnik Miasta – wyjaśniając sprawę dochodów w dziale 85214 poinformowała, że są to darowizny wynikające z następujących wpływów:  1.400 zł. ze Związku Miast Nadwiślańskich za zorganizowanie wycieczki statkiem po Wiśle, 2.415 zł to wpłata 1 tys. zł. na paczki dla dzieci z MOPS przy okazji organizowanego meczu samorządowców  i 1.415 zł. to wpłata  p. Błażejewicza również na ten cel.  Wszystkie te środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta i przekazane dla MOPS.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że prosił o wyjaśnienie, kiedy do budżetu zostanie wprowadzone 2 tys. zł. ze sprawozdania rocznego, a ponadto prosił   o wyjaśnienie zmiany kwoty na budowę parkingu na Osiedlu Raszei.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Szuster – potwierdził, że na budowę parkingu na Osiedlu Raszei było zaplanowane 100 tys. zł., ale zgodnie  z propozycją Rady Miasta został opracowany kosztorys inwestorski, z którego wynikało, że zakres robót będzie wynosił 117 tys. zł. Po ogłoszeniu przetargu wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania za wymienioną kwotę,           a pozostałe środki pozostają na koncie.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że należy zrozumieć, że zadanie zostało pomniejszone i dodał, że niepotrzebnie zdjęto środki z tego zadnia. Dodał, że zakres budowy parkingu na Osiedlu Raszei powinien wynosić 100 tys. zł.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że przetarg jest ogłoszony na dane zadanie i nie zawsze można je rozszerzyć. Dodał, że zaplanowano w roku bieżącym zakup materiału na zaplanowane zadanie, które będzie kontynuowane w roku przyszłym.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że było 100 tys. zł., z tego 75 tys. zł. zostało przesunięte do innego działu, ponieważ nie można było zrealizować zadania w ramach robót publicznych, ponieważ są to zbyt specyficzne prace. Za kwotę 75 tys. zł. będzie zrobione odwodnienie i zadanie to musi wykonać specjalistyczna firma, a pozostałe 25 tys. zł. będzie przeznaczone na zakup materiału, który zostanie wykorzystany na realizację tej inwestycji. Nawiązując do informacji Skarbnika Miasta na temat wpłacenia przez mówcę kwoty 1.415 zł. na paczki dla dzieci wyjaśnił, że pieniądze te wpłacił w imieniu organizatorów meczu samorządowców i były to środki zebrane w czasie tej imprezy. Dodał, że po uzgodnieniu z Kierownikiem MOPS środki te zostały wpłacone z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci.
 
Radna p. Neumann – w związku z tym, iż ujęta w dziale 801, rozdział 80110 kwota 35 tys. zł. budzi wiele kontrowersji złożyła wniosek formalny, aby nie głosować tego zapisu. Ponadto nawiązując do  kwoty 4 tys. zł., które Dyrektor Gimnazjum  chce przeznaczyć na remont urządzenia do kontroli dopływu gazu poprosiła o wyjaśnienie, czy środki te nie mogą być wygospodarowane ze środków, jakie gimnazjum zarabia na basenie i na sali gimnastycznej.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, iż wniosek zgłoszony przez radną  p. Neumann nie spełnia wymogów wniosku formalnego i po zakończeniu dyskusji będzie głosowany, jako wniosek zwykły.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wniosku radnej p. Neumann poprosił Skarbnika Miasta o informacje, jakie skutki przyniesie nie wprowadzenie do budżetu miasta  kwoty 35 tys. zł. dla Gimnazjum Nr 2.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – nawiązując do sprawy kwoty 4 tys. zł. na naprawę urządzenia poinformowała, że posiada pismo Dyrektora Szkoły,   z którego wynika, iż szkoła nie posiada własnych środków na ten cel, ponieważ miesiąc temu z oszczędności na pozostałych paragrafach zakupiła i zamontowała detektory metanu do instalacji gazowej. Stwierdziła, że to zwiększenie jest zasadne, ponieważ szkoła nie posiada własnych środków. Wyjaśniając sprawę kwoty 35 tys. zł. dla Gimnazjum Nr 2 stwierdziła, że wydatki te nie mogły być zaplanowane, ponieważ występują zastępstwa, chorobowe itp. Reasumując stwierdziła, że niezasadna  jest odmowa zwiększenia wydatków dla tych szkół.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do wniosku radnej p. Neumann zaproponował, aby doprecyzowała jego treść, ponieważ kwota 35 tys. zł. dotyczy kilku pozycji.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że trwa ostatnia sesja Rady Miasta obecnej kadencji i o ile zostaną zablokowane środki dla Gimnazjum to zostanie zablokowane funkcjonowanie tej szkoły.
 
Radny p. Błażejewicz -  zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Błażejewicza o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
                   Za wnioskiem głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie                         było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                      - Po przerwie -
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do sprawy zaproponowanego przesunięcia kwoty 4 tys. zł. stwierdził, że zakup elementów centralnej sygnalizacji gazowej jest związany z bezpieczeństwem. Odnosząc się do sprawy kwoty 35 tys. zł. uznał, że wystąpienie o zwiększenie na paragrafach płacowych wynika   z niedoszacowania tych paragrafów przez Panią Dyrektor. Zasugerował, aby przyjąć zaproponowaną kwotę 35 tys. zł. i zobowiązać Burmistrza Miasta   i Skarbnika Miasta do tego, aby sprawdzać szczegółowe doprecyzowanie wniosków.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  dodała, że na paragrafach płacowych poza nieplanowanym odejściem pracownika na urlop zdrowotny było niedoszacowanie wydatków na nauczanie indywidualne.
 
Radna p. Neumann – doprecyzowując wniosek zaproponowała pozostawienie kwoty 4 tys. zł. na remont  sygnalizacji gazowej i przeprowadzenie głosowania nad kwotą 35 tys. zł.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że radni nie mają się czego obawiać  w związku z przekazaniem kwoty 35 tys. zł. do Gimnazjum, ponieważ Dyrektor musi się z tych środków rozliczyć i o ile nie zostanie ona wykorzystana, to nastąpi zwrot środków do budżetu miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – poprosił o podanie przez radną Neumann przeznaczenia kwoty 35 tys. zł., czy ma ona pomniejszyć deficyt.
 
Radna p. Neumann – zaproponowała przeznaczenie kwoty 35 tys. zł. na DPS. Dodała, że MOPS ma taką dziurę budżetową w zakresie płatności, że może ta jednostka zostać wsparta przez budżet miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach, aby wniosek radnej p. Neumann został doprecyzowany.
 
                                                                                      - Po przerwie -
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radna p. Neumann – zaproponowała zdjęcie kwoty 35 tys. zł. z Gimnazjum  Nr 2 i przeznaczenie tych środków na zmniejszenie deficytu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnej p. Neumann.
 
                   Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, przy 12 głosach                         przeciwnych i 7 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta nie przyjęła wniosku radnej p. Neumann. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiony w druku nr 7 wraz  z przedstawioną autokorektą.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów                                     przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością  głosów przyjęła Uchwałę Nr LIII/304/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2010 rok (Załącznik nr 36 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 16.   Sprawa utworzenia rachunku dochodów oświatowych przy gminnych          jednostkach budżetowych.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 37 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
- Komisji Rewizyjnej    – Załącznik nr 38 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
                                                         – Załącznik nr 39 do protokołu.
 
  Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 12.
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych              
 i wstrzymujących nie było.
 
 Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/305/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych przy gminnych jednostkach budżetowych. (Załącznik nr 40 do protokołu).
 
 
 
Punkt  17. Sprawa stawek podatku od nieruchomości
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 41 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu  w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 42 do protokołu).
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  – zwrócił uwagę, że chodzi o podwyższenie podatku o 47 gr. za 1 m2 , co przy sklepie o powierzchni 100 m2 daje zwyżkę wielkości 47 zł. rocznie, czyli 3,92 zł. miesięcznie. Jest to różnica, jaką zapłaci właściciel sklepu, natomiast globalnie w budżecie miasta wzrost z tytułu podwyższonego podatku od nieruchomości stanowi kwotę ok. 70 tys. zł.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy potwierdził, że wzrost nie jest duży, jednakże stwierdził, że nikt nie przewidział, że zacznie się kryzys  gospodarczy. Przypomniał, że dwa lata temu Burmistrz Miasta proponował maksymalne stawki podatku. Dodał, że Komisja Budżetu RM  w swojej opinii brała pod uwagę trwający kryzys gospodarczy i w związku  z tym nie należy obciążać podmiotów gospodarczych dodatkowymi kosztami.

Radna p. Boruszewska – popierając przedmówcę, przypomniała, że przedsiębiorcy działający na naszym terenie nie są zamożni, ponieważ wydatki, jakie ponoszą to nie tylko podatek, ale także energia, gaz i inne koszty.
 
Radny p. Knap – stwierdził, że każda podwyżka uderza w działalność gospodarczą. Są firmy, które mają nawet około 1000 m2 powierzchni, od której płacą podatek od działalności. Poprosił Skarbnika Miasta o informację, jakiej wielkości są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości rocznie.
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – jako przykład przytoczyła Fundację Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży, która jest przez Burmistrza Miasta zwalniana z podatku od nieruchomości, który w przypadku Fundacji stanowi koszt 30 tys. zł. rocznie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w swojej wypowiedzi chciał przedstawić, że proponowany wzrost podatku nie jest drastyczny dla przedsiębiorców. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Knapa poinformował, że w załączonych tabelach radni otrzymali wszystkie dane dotyczące dochodu    z tytułu podatku od nieruchomości.
 
Radny p. Giżyński – popierając wniosek radnego p. Ziemeckiego stwierdził, że analizując projekt uchwały oraz załączone dokumenty należy zwrócić uwagę na malejącą ilość metrów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu zawarty w opinii.
 
                   Za wnioskiem Komisji głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych                
nie było, przy 5 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 13, uwzględniający przyjęty w głosowaniu wniosek Komisji Budżetu.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych               
nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LIII/306/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Załącznik nr 43 do protokołu).

Punkt  18.  Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku          rolnego na 2011 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 44 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 14.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                          i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania   Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LIII/292/2010 Rady Miasta  Chełmna z dnia 26 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej  ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok (Załącznik nr 45  do protokołu).
 
 
 
Punkt 19.   Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał pisma dotyczące składanych oświadczeń majątkowych, i tak:
Przewodniczącego Rady Miasta - Załącznik nr 46 do protokołu,
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie - Załącznik nr 47 do protokołu,
Wojewody Kujawsko Pomorskiego  - Załącznik nr 48 i 49 do protokołu,
Burmistrza Miasta Chełmna  - Załącznik nr 50 do protokołu.
 
 
 
Punkt 20.  Interpelacje radnych   
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad, nikt z radnych nie złożył interpelacji.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 21.  Wolne wnioski i informacje        
 
 
Radny p. Mikrut – w imieniu mieszkańców miasta stwierdził, że sprawa oświetlenia miasta została już unormowana i poprosił o uzupełnienie  brakujących punktów świetlnych w szczególności w Dzielnicy Rybaki. Poinformował, że naprzeciw sklepu ABC zostało postawione przejście dla pieszych przez skwer na parking, a na środku tego przejścia stoi znak drogowy – poprosił o wyjaśnienie dlaczego. Ponadto poprosił o wyjaśnienie dlaczego ulica Zielona nie została tak dobrze wykonana, jak ulica Leśna.
 
Radny p. Kordowski – zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Miasta  p. Jagodzińskiego z prośba o uporządkowanie „nieszczęsnego placu” przy zbiegu ulicy Dominikańskiej i ulicy Rybackiej, gdzie wyrosły tak duże drzewa, że może dojść do sytuacji, że Wojewódzki Konserwator Przyrody nie pozwoli na ich wycinkę. Poprosił, aby jeszcze przed okresem zimowym został tam zaprowadzony porządek.
Następnie poinformował, że w wyniku aktu wandalizmu zostały spalone „dzwony”  na zbiórkę szkła i plastiku, na ulicy Podmurnej, gdzie mieszkańcy przyjeżdżają  i wystawiają worki z tymi surowcami. Poprosił o informację, czy „dzwony” będą w tym miejscu ustawione oraz czy Policja znalazła winnych tego czynu.
Nawiązując do sprawy bezpieczeństwa na terenie miasta poinformował, że szczególnie niebezpiecznie jest przy barze naprzeciwko Urzędu Miasta, gdzie              w ostatnim okresie doszło do pobicia mieszkańców miasta. Poprosił   o zwiększenie interwencji w mieście dotyczących bezpieczeństwa.
 
Radna p. Konowalik – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła   o wyjaśnienie, czy wiata przy przystanku Mini-busa na ulicy Osnowskiej zostanie ponownie ustawiona.
W imieniu mieszkańców ulic kwiatowych wyraziła zadowolenie, że pojawiła się tablica informacyjna dotycząca wyborów i zasugerowała, aby w przyszłości znajdowała się tam tablica, na której znajdą się informacje dotyczące całego miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że wiosną poruszał sprawę bezkolizyjnego wjazdu na dworzec PKS, które jest kolizyjnym wjazdem                   w kierunku Adriany. W dniu 16 czerwca br. mówca otrzymał odpowiedź od Burmistrza Miasta, z której wynikało, że na ten temat trwają konsultacje                    z Zarządem Dróg Wojewódzkich  Toruniu, mające na celu poprawę wjazdu do wymienionego zakładu. Poprosił o informację jaki jest efekt tych konsultacji. Dodał, że ADRIANA zaczęła funkcjonować i istniejące skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne.
Radny p. Dzikowski – nawiązał do sprawy poruszonej na poprzedniej sesji Rady Miasta, na którą nie otrzymał odpowiedzi, a mianowicie do sprawy latarni  pomiędzy internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego,                      a blokiem nr 1 na Osiedlu Kopernika, niezbędnej dla mieszkańców tamtego terenu miasta. Zasugerował, że z pewnością Zastępca Burmistrza Miasta                   p. Jagodziński dopilnuje, aby problem braku oświetlenia w tym miejscu został rozwiązany.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do sprawy Wspólnoty Mieszkańców przy             ul. Kościelnej 2, gdzie znajdują się również mieszkania z zasobów miasta, poinformował, że budynek ten grozi zawaleniem. Dodał, że od strony ulicy znajduje się bardzo duża szczelina i zaproponował, aby sprawdzić, czy należy podjąć prace zapobiegawcze zawaleniu.
 
Radna p. Rostek – przypomniała, że wiosną w obradach sesji uczestniczył Prezes FAM p. Szymański, który zadeklarował, że jest ostatnim Prezesem FAM Chełmno. Dodała, ze na dzień dzisiejszy sytuacja FAM jest bardzo zatrważająca. Dodała, że prawdopodobnie do Rada Miasta wpłynęła prośba        o pomoc ze strony radnych w przyspieszeniu realizacji wniosku o zmianę zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na sprzedaż pewnych części zakładu. Poprosiła o wyjaśnienie, czy takie pismo wpłynęło do Rady Miasta               i dlaczego radni tego nie otrzymali. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie, jak daleko są zaangażowane sprawy związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przed wykupami gruntów i budynków.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na ostatniej sesji zadał kilka pytań, na które otrzymał „niezadawalające odpowiedzi”. Sprawa targowiska – na Rynku jest problem rozwiązany, natomiast na Osiedlu Skłodowskiej – jeżeli handlujący może iść do Szkoły Podstawowej nr 4 skorzystać z toalety, to również kupujący może w tym miejscu skorzystać z toalet. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii          i umieszczenie tabliczki informacyjnej, że kupujący i handlujący mogą korzystać z toalet w SP nr 4.  Sprawa budownictwa komunalnego – przypomniał, że większość Rady uchwaliła, że środki ze sprzedaży nieruchomości  będą gromadzone na oddzielnym koncie i zdaniem mowcy tylko Rada Miasta mogła zmienić tą decyzję. Poprosił o informację, ile jest środków na tym koncie. Sprawa Orlika – poinformował, że posiada informację, iż nie można było ubiegać się o środki w ramach ogłoszonego konkursu.
Sprawa ZWiK – kiedy przyjęto stosowną uchwałę o stanie wodociągów? Przypomniał, że po raporcie o stanie wodociągów Przewodniczący Rady Miasta ni wywołał debaty na ten temat.
Droga 550 – mówca posiada dokumenty, że jest to zjazd nielegalny. Dodał,  że opiera się na dokumencie z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad informującym o tym, iż droga 550 była do remontu i wówczas zjazd miał być zalegalizowany.
Nawiązał do artykułu w parsie, w którym cyt. „Burmistrz pisze, żeby radni mi nie przeszkadzali, to bym zrobił więcej. I wypowiadał się odnośnie ulicy Podgórnej.” Mówca poprosił o wskazanie „którzy radni przeszkadzali”. Dodał, że 27.03.2007 r. podczas obrad sesji za remontem ulicy Podgórnej głosowało 20 radnych, natomiast 28.10.2008 roku za ulicą Podgórną głosowało 21 radnych. Przypomniał, że Kolonia Wilsona była wykonywana po kawałku i wówczas              „11 radnych przeszkadzało Burmistrzowi Miasta”. Zaproponował, aby ktoś podjął temat „Sachary” i dodał, że oczekuje sensownych odpowiedzi.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o wyjaśnienie, do kogo zostały skierowane zadane pytania.
 
Radny p. Wrażeń – odpowiadając przedmowcy wyjaśnił, że wszystkie pytania kieruje do Burmistrza Miasta p. Kędzierskiego.
 
Radny p. Gzella – poinformował, że jest w posiadaniu pisma skierowanego do Forum Samorządowego od Pani Barbary Jesionowskiej pełniącej obowiązki Kierownika RPO Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w którym przedstawiono obszerne wyjaśnienie kwestii dotyczącej ewentualnego dofinansowania tzw. infrastruktury edukacyjnej. Z wyjaśnień wynika, że nie było podstaw wystąpienia z taką propozycją i z programem o dofinansowanie tego zadania.  Dodał, że solidaryzuje  się  z radnym Wrażeniem, który  z uporem  i odwagą forsuje ważne sprawy dla miasta. Podkreślił, że z wyjaśnień zawartych w piśmie wynika, że wsparcie mogło być udzielone na dofinansowanie obiektu sportowego należącego do placówki edukacyjnej. W związku z czym nie można było ubiegać się o dofinansowanie remontu stadionu miejskiego w ramach wyżej wymienionego konkursu.
 
Radny p. Knap – stwierdził, że osiem lat pracy w Radzie Miasta to bardzo długi okres, w czasie którego rozwiązywano wiele trudnych problemów.  Podziękował Burmistrzowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta, Radnym, pracownikom Urzędu Miasta oraz przedstawicielom gazet  za współpracę. Poinformował, że nie kandyduje do Rady Miasta, jednakże nadal będzie działał na rzecz miasta, jako Prezes KM Wisła. Poinformował, że swój czas chce poświęcić na działalność na motokrosie, gdzie mówcy marzy się „Mały Myślencinek”.  Dodał, że po uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 9 listopada zaprasza Burmistrza Miasta i wszystkich radnych do Spichrza na pożegnalną kawę.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że ani na poprzedniej sesji, ani w dniu dzisiejszym nie otrzymał odpowiedzi od Zastępcy Burmistrza na temat konieczności zainstalowania wnioskowanej lampy.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpienia radnego                 p. Gzelli  wyjaśnił, że wniosek nie dotyczył remontu stadionu miejskiego. Wniosek ten dotyczył remontu boiska bocznego tzw. „Sachary”, która miała być powierzona placówce edukacyjnej tj. Szkole Podstawowej Nr 4.  Stwierdził, że wyjaśnienia przesłane z Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły zadanego pytania, którego mówca nie zna. Zadeklarował, że sprawa zostanie szczegółowo wyjaśniona na piśmie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w imieniu Burmistrza Miasta, Starosty Powiatu Chełmińskiego i Dowódcy Garnizonu Chełmińskiego zaprosił wszystkich radnych na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości – przedstawiając program (Załącznik nr 51 do protokołu).
 
 
 
Punkt  22.           Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku  z wyczerpaniem porządku,  zamyka obrady LIII  sesji Rady Miasta Chełmna.
 
 

  Protokołowała                                                                     Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                                (W. Piotrowski)
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (19 listopada 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (19 listopada 2010, 11:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij