Prot.z LII sesji RM z dnia 12.10.2010


 
 
Protokół Nr LII/2010
z LII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 października 2010 r.
 

 
Sesja odbyła się dnia 12 października 2010 roku i trwała od godziny 16.00 do godziny 
 
                                                          Na ogólna ilość 21 radnych obecnych na sesji
                                                          było 20   radnych, co stanowi 95   %
                                                          Nieobecnych usprawiedliwionych - 1
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie drugim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
      1.   Otwarcie
              - stwierdzenie quorum
      2.   Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Miasta
            - przegłosowanie poprawek
      3.   Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, areszcie śledczym oraz zakładzie
            pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na
            dzień 21 listopada 2010 roku.
      4.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych
            w Osnowie przeprowadzonej w dniach od 5 czerwca do 24 sierpnia 2010 roku
      5.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej      
           przeprowadzonej w dniach od 1 czerwca do 7 września 2010 roku
      6.   Sprawa przekształcenia przedszkola publicznego z zakładu budżetowego w jednostkę 
            budżetową.
      7.  Sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
      8.  Zakończenie
 
 
Ad.1. Otwarcie.

 
Przewodniccy obrad  Piotrowski otworzył obrady LII sesji Rady Miasta Chełmna witając radnych i zebranych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błazejewicza.
- stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad  Piotrowski - stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 19   radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
 
Przewodniczący obrad  Piotrowski  - poinformował, że sesja została zwołana na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Miasta ( wniosek stanowi załącznik nr  2  do protokołu). Przypomniał, że wszelkie propozycje zmian do porządku obrad wymagają akceptacji wnioskodawcy.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił autopoprawke do proponowanego porządku obrad poprzez jego rozszerzenie o punkt: Sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Radny p. Giżyński – zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – Wolne wnioski    i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- zapytał, czy Burmistrz, jako wnioskodawca zwołania sesji  wyraża zgodę,
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - wyraził zgodę
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –poddał pod glosowanie wniosek radnego Giżyńskiego.
 
            Za przyjęciem  wniosku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, ze wniosek został przyjęty jednogłośnie           i o te 2 punkty zostanie rozszerzony porządek obrad
 
 
A d.  3. Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, areszcie
               śledczym oraz zakładzie pomocy społecznej dla
               przeprowadzenia
wyborów samorządowych zarządzonych na
               dzień 21 listopada  2010
roku.

 

Sekretarz Miasta p. Syta przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi
załącznik nr  3 do protokołu) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał
pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
     
                Za przyjęciem uchwały glosowało 20 radnych, głosów przeciwnych   
 i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, że  Uchwała Nr LII/287/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 października 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania                w szpitalu, areszcie śledczym oraz zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku została przez Radę przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
 
 
 
 Ad.4.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Składowiska Odpadów
            Komunalnych  w Osnowie przeprowadzonej w dniach od
            5 czerwca   do
24 sierpnia 2010 roku
    

 
Przewodniczący KR p. Giżyński –  przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2
( stanowi załącznik nr  6 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  7 do protokołuj ). Informując , że radni otrzymali wszystkie materiały – protokół z kontroli, wyjaśnienia Kierownika Wydziału oraz  sprawozdanie.  Poprosił o przyjęcie uchwały.    
 
Radny p. Ziemecki – jako członek Komisji Budżetu, której jest członkiem wyraził ubolewanie, iż komisja nie mogła wcześniej omówić tego sprawozdania dodając, że Komisja Rewizyjna wykonała dobrą pracę spotykając się również w okresie wakacyjnym. Zasugerował przyjęcie sprawozdania zawierającego konstruktywne wnioski komisji przeprowadzającej kontrolę.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza zapytał czy zna wyjaśnienia Pana kierownika
w związku z tym, że po raz pierwszy od  ośmiu lat  , to Kierownik Wydziału, a nie Burmistrz podpisał wyjaśnienia na wnioski pokontrolne. Po potwierdzeniu Pana Burmistrza, iż zna treść pisma poinformował, że zawiera ono wiele sprzecznych ze sobą informacji:
- podczas trwania kontroli komisja nie uzyskała informacji czy zostały opracowane
   jakiekolwiek porozumienia międzygminne  , komisja uzyskała to dopiero w odpowiedzi,
- linia segregacyjna – przypomniał, że wcześniej Pan burmistrz informował Radę,  iż linia
  segregacyjna zostanie przez ZUM wybudowana,  a spółka posiada na to zadanie środki.
  Tymczasem  Spółka nie dostała dofinansowania i sprawa budowy linii stanęła w miejscu
- odczytał fragment odpowiedzi – „ co najmniej od  początku  lipca br. –firmy odbierające
  odpad komunalne przekazują odpady organiczne  z dualnej zbiórki na kompostownię na
  składowisku w Niedźwiedziu „ przyznał, że to jest zasadne. Niemniej na stronie 4
  odpowiedzi  jest napisane „ Obecnie na terenie składowiska wydzielone jest miejsce na
  bioodpady, gdzie są one magazynowane i skąd docelowo  zostaną przekazane do
  kompostowni.”
Poinformował, że takich nieprawidłowości w wyjaśnieniach jest znacznie więcej
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- projekt porozumienia miedzy gminami został przygotowany i będzie przedmiotem  analizy
  na najbliższym posiedzeniu Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej.
- odnośnie  informacji, że firma nie buduje w 100% z własnych środków linii segregacyjnej
  zwrócił uwagę, ze jako poważna firma nie upiera się do budowania z własnych środków,
  stara się pozyskać  środki ze źródeł zewnętrznych . Dodał, że od 19 października można
  składać wnioski o dofinansowanie.
 
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przypomniał, że miasto musi pewien procent odpadów biodegradowalnych odzyskać  i dlatego na składowisku w Osnowie  gromadzone są
w wydzielonym miejscu odpady biodegradowalne , które będzie można przenieść do wykonanej kompostowni w Sulnówku. 
 
Radny p. Giżyński – wyraził opinię, że najwyraźniej Pan Kierownik nie posiadał tych informacji jakie przedstawił Pana V-ce Burmistrz, podziękował za wyjaśnienia. W dalszej  części poprosił o informację kiedy powstanie druga niecka i jakie będą jej koszty, Wyjaśnił, że z odpowiedzi kierownika wynika cyt.: według danych za rok 2009 na terenie składowiska  są dwie kwatery,    z czego aktualnie używana jest jedna „ Wyraził zdziwienie, iż  Kierownik wysypiska musi szukać danych statystycznych , aby wiedzieć  co ma na wysypisku. Następnie zacytował kolejny fragment odpowiedzi „ Nawet kierownikowi składowiska  trudno jest określić kiedy taka potrzeba  nastąpi nie mając przed sobą pełnych danych”. Zwrócił uwagę, ze komisja właśnie kierownikowi, który zajmuje się wysypiskiem zadała to pytanie,   a z odpowiedzi wynika , że jest jeszcze jeden kierownik wysypiska, którego Pan Szuster pytał i on też nie wie.   Zapytał czy jest taki pracownik, czy go nie ma.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że jest jeden Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska i funkcję tę pełni Pan Szuster. Do zadań tego pracownika należy m.in. składowisko
Odnośnie potrzeby względem przyszłej niecki, poinformował, że na dzień dzisiejszy można to wyliczyć , jednak wyliczenia te nie będą dokładne, będą  wyliczone na podstawie danych ile corocznie , począwszy od 1998 roku odpadów trafia na składowisko.
 
Radny p. Wrażeń -  zacytował  fragment wyjaśnień „niestety w przypadku odbierania odpadów jednym transportem  z mniejszych miejscowości musimy opierać się na  sprawozdaniu otrzymanym z firmy, gdyż  podyktowane  to jest ekonomika przedsiębiorstwa„ Zwracając się do zebranych zapytał czy radni są po to aby dbać o ekonomikę ZUM-iu czy ekonomikę mieszkańców. Zdaniem mówcy radni winni dbać o interes mieszkańców , a nie   o ekonomikę  firmy. Wyraził niezadowolenie z faktu, że na sesji nieobecny jest kierownik kontrolowanego wydziału, mimo, że jednym z tematów jest sprawozdanie z kontroli.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że aby obliczyć kiedy niecka zostanie zapełniona  nie starczy dodać  wszystkie lata, a wiedząc, że jest tendencją wzrostowa dodać jakiś procent
Przypomniał o linii segregacyjne , na którą miasto poniosło już pewne koszty i  należy wymagać od ZUM-u wykonanie linii.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że miasto dba o interesy mieszkańców Zwrócił uwagę, na zapis w sprawozdaniu, który sugeruje , aby nie zwozić łącznie odpadów  z różnych gmin , co podniosłoby znacznie koszty transportu, a tym samym  mieszkańcy musieliby płacić drożej. Odnośnie linii segregacyjnej stwierdził, że rozumie motywy postępowania Prezesa ZUM, który stara się pozyskać środki zewnętrzne na to zadanie . Wyjaśniając poinformował, że        w przypadku, gdy ZUM poniósłby wszystkie koszty wykonania linii segregacyjnej kosztami za to obciążyłby mieszkańców.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że z wypowiedzi Burmistrza wynika, iż dba on o interesy
ZUM-u,  a nie interesy mieszkańców. Zasugerował, aby Prezes ZUM zrobił kalkulacje kosztów, przedstawił ją Radzie Miasta, która albo je zaakceptuje, albo nie. Dodał, ze na dzień dzisiejszy  ceny są  cyt. „z  kapelusza”.
 
Radny p. Błażejewicz – poruszył dwie sprawy:
- linia segregacyjna – wyraził wątpliwość, czy  Radni nie zostali w pewien sposób wprowadzeni     w błąd. Przypomniał sesję, podczas której omawiana była  budowa linii segregacyjnej,  kiedy padały stwierdzania, że ZUM posiada środki  i może budować linię na swoim terenie, wiedząc, że w takim przypadku nie może liczyć na środki zewnętrzne. Obecnie okazuje się, że ZUM zamierza skorzystać ze środków unijnych. Odnośnie budowy sortowni przypomniał, że radni  otrzymali projektu umów, które miały być podpisane pomiędzy miastem a Zum-em , z których jasno wynikało jakie były terminy, z czego miasto,  a z czego ZUM miał się wywiązać.
-  wywożenie odpadów biodegradowalnych do Niedźwiedzi.- zdaniem mówcy jest to dobry pomysł, niemniej w regulaminie  nie ma możliwości wywozu odpadów w inne miejsce niż Osnowo i Sulnówek. Poprzez wywożenie do Niedźwiedzia łamane jest lokalne prawo. Powstał projekt nowego regulaminu do którego mówca wniósł propozycje  o nieograniczanie się do wysypiska w Osnowie i Sulnówku, jednak nie trafił on pod obrady sesji.
Zasugerował rozszerzenie zbiórki dualnej.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zwracając się do radnego Wrażnia poinformował, że Chełmno obsługują dwie Firmy – Limax opróżniający duże kontenery i Zum mniejsze pojemniki. Limax z jednym kontenerem jedzie na wysypisko i sprawa jest prosta. Natomiast ZUM-u, czy innego przewoźnika obsługującego małe pojemniki  nie można zmuszać do tego,  aby z każdej gminy zwoził odpady oddzielnym transportem, ponieważ znacznie zwiększy to koszty. Przewoźnik składa sprawozdania do miasta , w którym wykazuje  ile danego dnia  zebrał litrów                z  poszczególnych gmin, są to ilości orientacyjne.
Odpowiadając radnemu Błażejewiczowi – przypomniał, że wszyscy znają treść umowy              z  ZUM-em, który niestety nie pozyskał środków i nie wykonał linii segregacyjnej
Ponadto poinformował, że już od lat  plastik , szkło i makulaturę wywozi się dalej i sprzedaje, są to odpady biodegradalne , które idą do dalszej przeróbki
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że szkło jest odpadem odzyskiwalnym, a nie biodegradalnym. Następnie stwierdził, że Pan V-ce Burmistrz wyjaśnił, kto jest kierownikiem niemniej w dalszym ciągu mówca nie zna powodu dla którego w wyjaśnieniach znalazło się takie zdanie „ Nawet kierownikowi składowiska trudno jest określić kiedy taka potrzeba nastąpi nie mając przed sobą pełnych danych„ skoro to właśnie kierownik składowiska pisał.
Wracając do sprawy linii segregacyjnej przypomniał, że zostało wyraźnie powiedziane, iż            w przypadku, gdy miasto nie zezwoli na budowę linii segregacyjnej na  miejskim terenie , Zum bez problemu z własnych środków pobuduje ja u siebie, a miasto nie będzie miało, co ze swoją linią robić.
W dalszej części wypowiedzi poinformował zebranych, że intencją komisji rewizyjnej było to, aby można było bardzo dokładnie rozliczać gminy z ilości odpadów  trafiających na miejskiej wysypisko, aby w przypadku płacenia kar  nie tylko miasto Chełmno je uiszczało, ale również pozostałe gminy. Ponadto, w związku z tym , że wszystkim zależy, aby wysypisko było prowadzone jak najtaniej i służyło jak  najdłużej, komisja  chciała ustalić czy  odpady nie są zwożone z  gmin, z którymi nie zostały podpisane porozumienia.
 
Na powyższe komisja uzyskała odpowiedź, której treść zacytował: „ Mogłoby to również stanowić poniekąd naruszenie art.9 ust2 ustawy o odpadach , który to przepis nakazuje przekazywanie odpadów przez przekazanie ich do najbliżej położonych miejsc  , w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione”. Zdaniem mówcy Pan Kierownik ma obawy, iż w przypadku nie przyjmowania  odpadów spoza powiatu może  grozić powyższe.
W dalszej części wyjaśnień Pan Kierownik  odpowiada następująco: „ należy mieć  nadzieję, że po podpisaniu porozumień i pozyskaniu z gmin informacji o wytwarzanych na ich terenie odpadach będzie można wychwycić takie transporty  i podjąć działania  zapobieganiu takim procederom” Zdaniem mówcy jedno stwierdzenie przeczy drugiemu .
Zwracając się do Burmistrza poprosił o następującą informację – w sierpniu 2009 roku zmieniła się ustawa, na mocy której od tego czasu to Rada  ustala warunki potrzebne do wydania decyzji firmie , która zamierza zająć się wywozem odpadów na danym terenie. Poinformował , że na podstawie tej zmiany Pan Burmistrz wydał pozwolenie firmie Limax , chociaż zmiana ustawy w momencie wydawania zezwolenia nie weszła jeszcze w życie. Kierownik kontrolowanego wydziały wyjaśnił to następująco – „ nastąpiło to w wyniku niedopatrzenia ,      a zważywszy , że ta zmiana w ustawie nie odbiła się w ogóle echem  wśród gmin po dziś dzień niewiele pojawiło się takich uchwał. Niemniej jednak decyzja wydana była na  podstawie obowiązujących wówczas aktów miejscowych  ( zwrócił uwagę, że akty te już nie obowiązywały, bowiem ustawa je zmieniła ) zostanie zmieniona z urzędu jak tylko Rada  Miasta zaopiniuje projekt wymagań i podejmie stosowną  uchwałę” . Poprosił Burmistrza  o wyjaśnienie powyższego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyrażając opinie, że jest to najwartościowszy zapis                z protokołu pokontrolnego przyznał, iż popełnił błąd , który bezzwłocznie zostanie naprawiony.
Po raz kolejny wyraził zdziwienie, iż radni mają zastrzeżenia do firmy o to, że nie chce budować linii z własnych środków i zamierza pozyskać dofinansowanie. Zdaniem mówcy każdy rozsądnie myślący człowiek starałby się pozyskać bezzwrotną pomoc w postaci dotacji na wykonanie zadania. Zasugerował zakończenie tematu i pozwolenie Prezesowi ZUM pozyskania dofinansowania.
 
Radna p. Neumann – wyjaśniła, że Komisja nie ma zastrzeżeń  do tego, że Prezes ZUM-u chce pozyskać środki i jest jak najbardziej za tym, niemniej wcześniej  Pan Prezes informował Radę, że ma środki na to zadanie  i 14 lutego inwestycja zostanie rozpoczęta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że na tzw. Kosztorys ślepy prawdopodobnie Pan prezes miał środki, niemniej już po wykonaniu  dokumentacji okazało się , że koszty będą dużo wyższe i dlatego  ZUM stara się po pozyskanie środków.
 
Radny p. Giżyński- zwracając się do Burmistrza przypomniał, że nie uzyskał  wyjaśnienia  
zapisu „ nastąpiło to w wyniku niedopatrzenia , a zważywszy , że ta zmiana w ustawie nie odbiła się w ogóle echem  wśród gmin po dziś dzień niewiele pojawiło się takich uchwał. Niemniej jednak decyzja wydana była na  podstawie obowiązujących wówczas aktów miejscowych  zostanie zmieniona z urzędu jak tylko Rada  Miasta zaopiniuje projekt wymagań   i podejmie stosowną  uchwałę”
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przyznał że zezwolenie zostało wydane z naruszeniem prawa . Zwrócił uwagę, że projekty uchwał  leżą już kilka miesięcy w biurze Rady do zaopiniowania przez komisje.
Odnośnie gmin ościennych wyjaśnił, że  w planie gospodarki odpadami województwa kujawsko pomorskiego na składowisko w Osnowie z obowiązku trzeba przyjąć wszystkie odpadu             z powiatu chełmińskiego  o kodach, które są zatwierdzone w pozwoleniu zintegrowanym. Obawy, że zostaną przywiezione odpady spoza powiatu chełmińskiego są nieuzasadnione, ponieważ trzeba okazać stosowne pozwolenie.
Zasugerował spotkanie komisji z kierownikiem, w którym mówca chętnie weźmie udział celem dokończenia wyjaśnień.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że komisja kilkakrotnie spotykała się z Kierownikiem           i po uzyskanych informacjach sporządzony został protokół z kontroli i wypracowane wnioski.
W dalszej części wypowiedzi wskazał na zapis w protokole informujący, iż kierownik nie okazał komisji żadnych umów i pozwoleń , tymczasem z wypowiedzi Pana V-ce Burmistrza wynika, iż takie dokumenty są. Poprosił o informację, dlaczego kierownik wydziału nie przedstawił komisji tych dokumentów.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że w porozumieniu z wójtami  zapisano, iż mogą  korzystać ze składowiska  w Osnowie przywożąc odpady z gmin z terenu powiatu chełmińskiego.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że porozumienie zostało podpisane, niemniej ustawy na podstawie , których  powstały te  porozumienia, a komisja prowadziła kontrole,  zostały zmienione później, stąd są nieporozumienia. Podkreślił, że komisji chodziło o to, aby porozumienia zostały zmienione, aby zapisy w nich zawarte  dopasowane były do zmian          w ustawach.
 
Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że w wyjaśnieniach podane są metry sześcienne,               a zdaniem mówcy zapewne chodzi o tony i są to dwie różne wielkości, co spowodowało , że   
na składowisku jest mniej odpadów niż było. Poinformował, że stąd apelował o przyjęcie sprawozdania wraz z wnioskami wierząc , że będzie to początek dobrego funkcjonowania składowiska dbając o interes w szczególności mieszkańców naszego miasta.
Poprosił o informację na temat kontroli  przeprowadzonej przez Burmistrza na składowisku, poprosił o informację co ona obejmowała, oraz cz przedmiotem było przeanalizowanie górnych stawek ustalonych przez Radę Miasta w stosunku do wszystkich  odbiorców odpadów – z terenu miasta i powiatu.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, co było przedmiotem kontroli była sprawa wywiązywanie się z procentów i zagospodarowania odpadów biodegradalnych. Wywóz odpadów odbywa się na indywidualne umowy z poszczególnym klientem. Miasto może jedynie skontrolować, czy któryś z rachunków jest wyższy od uchwalonej stawki przez Radę miasta. Takiego przypadku nie stwierdzono. Natomiast Burmistrz nie może kontrolować rachunków z innych gmin, to jest sprawa pomiędzy wójtami a przewoźnikiem.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że bardzo ważne jest jakie ceny stosowane są w powiecie, ponieważ to właśnie z powiatu odpady trafiają na miejskie wysypisko. Zdaniem mówcy aby uzyskać takie informacje konieczna jest zmiana porozumienia  
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poinformował, że radny Błażejewicz źle się poczuł           i zwolnił się z dalszej części obrad. Stwierdził, że obecnych jest 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad wyznaczył radną Danutę Konowalik.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że podczas kontroli Pan kierownik bardzo często używał zwrotów cyt. : „ nie wiem, nie orientuję  się, to za mnie nie było ,  nie mogę takiej odpowiedzi udzielić „ . Zdaniem mówcy Kierownik wydziału powinien dbać o interes mieszkańców, a nie interes przewoźnika .
Odnośnie linii segregacyjnej przypomniał, że ZUM chciał przejąć wysypisko, budować linię segregacyjną , następnie chciał zafundować mieszkańca 43% podwyżkę. Linia segregacyjna miała być korzystna dla miasta , miało powstać do końca roku , a teraz się okazuje , że ZUM nie ma środków.
 
Radny p. Giżyński –  uprzedzając, że ostatni raz występuje w tym temacie stwierdził, że komisja po przeprowadzeniu kontroli zamierzała jedynie wykazać że są nieprawidłowości , które powinny zostać zniwelowane.
Wracając do wypowiedzi V-ce Burmistrza odnośnie przeprowadzonej kontroli                         i zadawalających jej wyników , zwrócił uwagę, że z odpowiedzi Pana kierownika wynika zupełnie coś innego . Odczytał fragment „ zakończyły się wydaniem zarządzeń pokontrolnych których niewykonanie  może skutkować wstrzymaniem działalności”. Zdaniem mówcy należy domniemać, że podczas kontroli zauważono jakieś nieprawidłowości, skoro aż takie sankcje za ich niewykonanie mogą grozić.
 
Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę  na następującą sprawę – była kontrola , sporządzony został protokół i wypracowane wnioski, udzielono wyjaśnień, zostało sporządzone sprawozdanie z wnioskami do wykonania dla Burmistrza, tymczasem trwa ponad godzinna dyskusja, która nie wnosi nic do tego tematu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
     
Za przyjęciem uchwały glosowało  18   radnych, głosów przeciwnych  nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, że  Uchwała Nr LII/288/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie przeprowadzonej w dniach od 5 czerwca do 24 sierpnia 2010 roku została przez Radę przyjęta większością głosów.           ( uchwała stanowi załącznik nr  8 do protokołu )
 
 
 
  5.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki
        Miejskiej  
przeprowadzonej w dniach od 1 czerwca do 7 września
        2010 roku

 

Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3
( stanowi załącznik nr 9  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 10  do protokołuj ). Informując , że radni otrzymali wszystkie materiały – protokół z kontroli, wyjaśnienia kierownika wydziału i sprawozdanie , poprosił o przyjęcie uchwały.    
 
Radny p. Giżyński – poprosił Burmistrza Miasta o rozszerzenie wyjaśnień dotyczących punktów 2 i 5
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił co następuje - plan zagospodarowania miasta Chełmna uchwalony przez Radę Miasta V kadencji obowiązuje. W omawianym   miejscu            w planie zawarte  jest budownictwo szeregowe z parkingiem i częścią hotelową . Budynek jest w złym stanie technicznym i w chwili obecnej można jedynie połatać go na tyle , aby nie ulegał dalszej dewastacji . W dalszej części wypowiedzi poinformował, że teren został uporządkowany .
Jeśli chodzi o punkt 5 komisja jasno to określiła, niemniej wykonanie tego wniosku będzie dość kłopotliwe. Przewiduje  się upoważnić do odbioru  materiałów pracownika interwencyjnego, ponieważ niema tam pracowników zatrudnionych na stałe.
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że do tego magazynu zwożone są również materiały           z odzysku, które składowane są w skandalicznych, mimo, że często są to dość drogie materiały,  jak choćby kostka granitowa. Następnie przekazał radnym zdjęcia wykonane          w magazynie, gdzie na pryzmie z  kostki wyrosły drzewa, jakich, daniem mówcy  nie powstydziłaby się zieleń miejska. Ponadto naganny jest fakt, że materiały te nie są ewidencjonowane. Zwracając się do Burmistrza poinformował, że podobny magazyn znajduje się za budynkiem dworca PKP, gdzie po odgarnięciu ziemi widać kostkę. Poprosił                    o informacje kiedy to zostanie uporządkowane i zewidencjonowane , ponieważ tak przechowywać miejskich materiałów nie powinno się.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że zdjęcia jakie zostały dołączone do protokołu z kontroli dalece odbiegają od rzeczywistości. Poinformował, że był w tym miejscu i widział je. Komisja zwróciła się o wydanie orzeczenia, czy budynek magazynu nadaje się do eksploatacji, ponieważ podczas kontroli Pan Kierownik poinformował, że dzieci biegają po tym terenie i dewastują go. Zwrócił uwagę na zagrożenie. 
Kontynuując poinformował, że w magazynie tym złożona jest szopka noworoczna, co zdaniem mówcy jest bezsensowne , skoro i tak pada na nią deszcz przez co niszczeje. Podobnie piasek na sztuczne boiska leży tam i niszczeje.
Wracając do prawy traktorka poinformował, że w tym magazynie  znajduje się osprzęt do traktorka, który zginął . Komisji prosiła o ocenę stanu technicznego. Zasugerował sprywatyzowanie tego z nadzieją, że zacznie to przynosić dochody
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie osprzętu do traktora poinformował, że traktora w dalszym ciągu nie ma, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Piasek miasto otrzymało nieodpłatnie, jest on składowany w magazynie, zabezpieczony, a wilgoć mu nie szkodzi. Przyznał, że budynek jest w złym stanie technicznym i należ go naprawić. Obecnie naprawiany jest doraźnie, w miarę potrzeb i środków finansowych .
 
Zwracając się do przedmówcy stwierdził cyt,. „ Umówmy się  tak , że jak będzie Pan miał wpływ jeszcze na przyszłoroczny budżet pojawią się, albo pozostaną z pozycji roboty różne środki można  będzie  zaangażować tam parę złotych  i te rury wymienić, wyczyścić , aby było w miarę bezpiecznie. Odnośnie zdjęć , którymi radny dysponuje stwierdził, że jak wynika                z odpowiedzi inżyniera Zygmunta Szustera teren wokół magazynu został uporządkowany.” Jest to dowód, że przed przyjęciem przez Szanowną Radę zaleceń pokontrolnych , wydział zaczął realizować wnioski. Wracając do wypowiedzi radnego Giżyńskiego poinformował, że kostka brukowa nie jest sprzedawana i będzie ona, również ta z PKP, wykorzystana
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro piasek otrzymano za darmo, nie znaczy to, że nie powinien być odpowiednio zabezpieczony. Dodał, że nie ważne czy woda szkodzi czy nie , mowa jest o porządku , a poprzez porządek można dojść do gospodarki. Wracając do sprawy części do traktora zasugerował  wystawienie ich  z magazynu, aby osoba, która wzięła traktor wzięła sobie części i skompletowała całość.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że kierownik rzeczywiści uporządkował teren, niemniej nastąpiło to dopiero wówczas, kiedy komisja skontrolowała to miejsce. Wracając do sprawy biegających dzieci zapytał, czy zostało to zabezpieczone tak, aby dzieci nie mogły wchodzić na teren magazynu . Kończąc poinformował zebranych, że podczas kontroli Pan kierownik miał cały pęk kluczy i gdy szukał odpowiedniego, aby otworzyć jedną z bram okazało się, iż można tam wejść nie używając kluczy.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił, aby zdjęcia magazynu  dołączone zostały do protokołu z sesji
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, że zdjęcia będą stanowiły załącznik do niniejszego protokołu) w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
     
         Za przyjęciem uchwały glosowało   19  radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski
- stwierdził, że  Uchwała Nr LII/289/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania   z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej  przeprowadzonej w dniach od 1 czerwca do 7 września 2010 roku została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 11do protokołu )
 
 
 Ad.6.   Sprawa przekształcenia przedszkola publicznego z zakładu
              budżetowego
w jednostkę  budżetową.
 

Kierownik ROKSiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4
( stanowi załącznik nr 12  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  13  do protokołuj ). Wyjaśniła, że uchwała przyj ta na poprzedniej sesji Rady Miasta została zakwestionowana przez organ nadzoru ze wskazaniem drobnych poprawek, które zostały wprowadzone, w związku z czym poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Poinformowała, że nadzór zaakceptował przesłany wcześniej projekt.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał
pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
                                    Za przyjęciem uchwały głosowało  19   radnych, głosów przeciwnych      i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, że  Uchwała Nr LII/290/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przekształcenia przedszkola publicznego z zakładu budżetowego w jednostkę  budżetową. Została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu )
 
 
Ad.7. Sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
           Kujawsko –
Pomorskiego.

 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5  ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16 do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały
 
Radny p. Wrażeń -  przypomniał, że podczas omawiania poprzedniej korekty budżetu poruszano  między innymi i tę sprawę. Wówczas kierownik wydziału wyjaśniał, że od os. Franciszka Raszei do przejścia do bloku to zadanie będzie realizowane,  a nie tak jak  zawarto w korekcie budżetu, że do przejścia do Kolonii Wilsona. Poprosił  o wyjaśnienie czy będzie to tak , jak zostało zapisane – od Fr. Raszei  wjazdu do Kolonii Wilsona . Zwrócił uwagę , że nie można wprowadzać w błąd mieszkańców.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że zapis jest wprost przepisany z projektu  porozumienia przekazanego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.  Będzie  robione zadanie inwestycyjne pn. przebudowa chodnika  na odcinku ulicy Dworcowa – Łunawska oraz  chodnika na odcinku od wjazdu na osiedle Franciszka Raszei  do przejścia  dla pieszych przy wjeździe na ulicę Kolonia Wilsona.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  wyjaśnił, że będzie robiony chodnik od wjazdu na osiedle Raszei do pierwszego przejścia dla pieszych przy przystanku
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro Pan V-ce Burmistrz wyjaśnił to tak  dokładnie, nie powinno być zapisane do Kolonii Wilsona , a tak jak stwierdził przedmówca do pierwszego przejścia dla pieszych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach
                                                                                                               Po przerwie
 
Przewodniczący obrad- stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 19
radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – zgłosiła autokorektę do projektu uchwały w brzmieniu:
Udzielić pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 42.722 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika na odcinku od wjazdu na osiedle  Franciszka Raszei do pierwszego przejścia  dla pieszych w kierunku ulicy Kolonia Wilsona 
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego ulicy Dworcowa -Łunawska
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła , że ten zapis zostaje , a zmieniona zostaje część druga
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził , że teraz zapis zadawala mówcę oraz mieszkańców. Dodał cyt. „Panie Burmistrzu chcę podkreślić ile zostawało pieniędzy Pan zabierał te pieniądze. Nic więcej pan nie chciał zrobić ale Rada coś uchwala i  tego nie można omija c  i igrać z tym Jak Rada uchwaliła tak, to niech tak będzie. A jak się wkradł błąd to należy do sprostować a nie czyhać na czyjejś tam niewiedzy jakiejś tam informacji, bo tak odpowiedź y była toście mieli swego przedstawiciela i nie pilnował tego „ 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji
poddał  pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
                      Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych  
i   wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził, że  Uchwała Nr LII/291/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
 
Ad. 8 Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał zebranych z korespondencją:
1)      Pismo dotyczące przedłużenia dzierżawy nieodpłatnej baszty dla Bractwa Kurkowego 
( załącznik nr18   do protokołu )
2)      Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie policji w kwocie 6.000 zł.  na dodatkowe  patrole ( stanowi załącznik nr 19  do protokołu )
 
Radny p. Gzella – stwierdził, że ma dwie sprawy:
1)      Zwrócił uwagę, że  wraz z jesienią zbliżają się długie wieczory , tymczasem zdaniem mówcy coś złego dzieje się z oświetleniem naszego miasta . Zasugerował, aby odpowiedzialni urzędnicy przeprowadzili swego rodzaju  rekonesans miasta pod katem jego oświetlenia . Dodał, że mieszka w dzielnicy, gdzie brak oświetlenia powoduje duże niebezpieczeństwo dla dzieci  wracających ze szkoły. Podobnie jest na ulicy Biskupiej.
  
2)      Poprosił o spowodowanie kontroli przez urzędnika odpowiedzialnego za odbiór pogwarancyjny, wszystkich ulic, które w ubiegłym roku były kanalizowane Poinformował, że swego czasu uczestniczył w jednym odbiorze pogwarancyjnym, gdzie sporządzony był protokół, który zawierał szereg zaleceń, które powinny zostać  poprawione. Zwrócił uwagę, że 15 sierpnia minął termin usunięcia tych usterek , które mimo, że ujęte były w protokole, a ich usunięcie było monitowane, nie zostały usunięte.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, iż na spotkaniu przed sesją budżetową  Z-ca Burmistrza  zobowiązał się do zainstalowania  lampy w miejscu, które jest bardzo ciemne, a tym samym niebezpieczne, a mianowicie między  internatem szkoły specjalnej ,  a Kopernika 1 jeszcze tej jesieni . Zwrócił uwagę , że  czas ten właśnie się zbliża. Wyraził nadzieję, że zostanie to zrobione
 
Radna p. Neumann – poinformowała, że  przy końcu ulicy  22 Stycznia przy ulicy  Podmurnej spalone zostały dwa dzwony.
 
Radny p. Janowski – wracając do sprawy monitoringu w mieście  stwierdził, że na tak ciemnych ulicach jest on całkowicie  bez sensu. Kontynuując przypomniał o propozycji oświetlania zabytków – ratusza, murów obronnych. W dalszej części wypowiedzi zapytał  kto zapłaci za energię  zużytą na oświetlenie  Dworca, z którego nikt nie korzystał, a światła paliły się przez trzy tygodnie przez całe noce. Stwierdził, że można domniemać, iż brak oświetlanie starówki spowodowany jest wprowadzeniem oszczędności z tytułu nadmiernego zużycia energii na oświetlenie Dworca. Zdaniem mówcy nie prawdą są informacje udzielane mieszkańcom przez urzędników, że brak oświetlenia spowodowany jest awarią.
 
Radny Mikrut – podobnie jak przedmówcy poruszył sprawę oświetlenia , które ostatnio pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem mówcy problemem tym powinny zainteresować się odpowiednie  służby – policja ,  straż miejska i  natychmiast reagować. Kontynuując zwrócił uwagę, że  dzwoniąc na podany w prasie numer telefonu do straży miejskiej  słychać komunikat nie ma takiego numeru, poprosił o uaktualnienie podanych numerów.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  poinformował, że podobnie jak radni także jest za tym, aby miasto było odpowiednio oświetlone . Zaprzeczył sugestii, że jest to celowe działanie mające na celu wypracowanie oszczędności . Poinformował, że jest poważna awaria, którą naprawia energetyka, niemniej pomimo intensywnych prac nie udało się jeszcze jej usunąć.
 
Radna p. Boruszewska – poprosiła o informację  kiedy zostaną oddane do użytkowania pomieszczenia Dworca autobusowego
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że zarówno na  wiaty jak i na  stanowiska odjazdowe i podjazdowe  miasto posiada już pozwolenie na użytkowanie .Obecnie radca prawny przygotowuje   projekt umowy z Weolią . Jeśli chodzi o pomieszczenia miasto jest etapie oczekiwania na  ustosunkowanie się   Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego do odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomniał że projektant za pośrednictwem Urzędu Miasta wystosował skargę do  Ministra, w związku z odmową konserwatora  uzgodnienia  projektu . Wyjaśnił, że powyższe jest przyczyna opóźnienia  prac.
 
Radna p. Rostek -  w imieniu mieszkańców osiedla Raszei zapytała kiedy planowane jest odwonienie i utwardzenie nawierzchni  przed garażami, sanepidem i blokami. Przypomniała, że sprawa ciągnie się od 2008 roku – mieszkańcy złożyli wniosek do budżetu na to zadanie, środki zostały przyznane, została opracowana dokumentacja , są na to środki w budżecie,        a ostatnie pismo datowane w marcu w tej sprawie, jakim dysponuje mieszkańcy informuje, iż trwają procedury przetargowe . W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że wielkie niezadowolenie mieszkańców osiedla Raszei  wzbudziło pobudowanie  na tym terenie nowej stacji CPN. Zapytała, czy można jeszcze zmienić te plany. Wracając do sprawy dworca zapytała, czy nie może on jeszcze funkcjonować mimo braku kas, skoro i tak bilety można nabywać u kierowcy. Kończąc swoją wypowiedź poinformowała, że na wjeździe  z ulicy Dworcowej w ulicę Świetojerska na ulicy jest duża dziura. Informując, że ma świadomość, iż jest to droga wojewódzka , poprosiła Burmistrza o zajęcie się problemem.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień – poinformował, że procedury przetargowe  zostały zakończone, musi zostać przełożony kabel energetyczny , dokumentacja jest gotowa i w najbliższym czasie rozpocznie się utwardzanie terenu. Jeśli chodzi o stację CPN poinformował, że sprawa jej budowy nie jest jeszcze przesądzona , ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa odwołała się od pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe. Dodał, że w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestora nie ma możliwości prawnej odmowy budowy. Wracając do sprawy dworca autobusowego przypomniał swoją informację o uzyskanym w dniu dzisiejszym pozwoleniu na użytkowanie,  bez którego nie było  możliwości przeniesienia dworca. Obecnie mając takie  pozwolenie można uporządkować teren i przenieść dworzec . Jak wynika z informacji uzyskanej od prezesa  Weolii, firma potrzebuje ok. 2 tygodni na doprowadzenie dworca do stanu używalności.
 
Radny p. Knap – poruszył  następujące sprawy:
- na ulicy Brzoskwiniowej gałęzie drzew wrosły w kable telefoniczne , co mówca zaobserwował podczas objazdowego posiedzenia komisji, której jest członkiem ,
- na ulicach miasta rosnące drzewa zasłaniają lampy oświetleniowe,
- samochody wjeżdżające i wyjeżdżające z Adriany  naruszają przepisy ruchu drogowego, ponieważ są tam linie ciągłe , poprosił o informację kiedy to zostanie rozwiązane
 
Radny p. Giżyński – zapytał czy Burmistrz otrzymał już pozwolenie na budowę budynku socjalnego  przy ulicy Kościelnej.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta poprosił o odpowiedzi na następujące pytania  dotyczące realizacji uchwał Rady Miasta:
1) uchwała porządkowa dotycząca  targowisk,
2) sprawa budownictwa socjalne , jakie środki  zgromadzono na tym koncie
3) co z Orlikiem
4)  wodociągi -  raport o stanie wodociągów, zdaniem mówcy dyrektor oczekiwał od Rady pomocy, zajęcia się zadaniem , zorganizowania spotkania w tym temacie.
5) droga 550 i wyjaśnienie legalności zjazdu z ulicy Kwiatowej
Poprosił o odpowiedzi na piśmie
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska –poinformowała, że  na osiedlu  Kopernika  pojawiły się  szczury,  nawet na 4 piętrze z toalet wychodzą.
Uprzedzając wyjaśnienia Burmistrza, że jest to sprawa spółdzielni, wyraziła obawę , iż jest to problem w całym mieście. Zasugerowała  zagwarantowanie środków w przyszłorocznym budżecie na wynajęcie specjalistycznych  firm likwidujących gryzonie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do radnych poprosił o zgłaszanie takich spraw. Poinformował, iż niezwłocznie zleci straży miejskiej udanie się do Prezesa Spółdzielni celem stwierdzenia, czy  były przeprowadzane deratyzacje.
 
Radny p. Kordowski  - wyraził obawę, czy Weolia będzie chciała płacić., w kontekście wcześniejszych stwierdzeń, że nie zamierza partycypować w kosztach budowania dworca.         W dalszej części wypowiedzi poinformował, że   na ulicy Rycerskiej od 2 tygodni jest ciemno. Po usłyszeniu z sali obrad informacji, że Veolia będzie partycypować, wyraził zadowolenia
Wracając do sprawy oświetlenia miasta zwrócił uwagę, że proces ten trwa już bardzo długo          i na przykład  na ulicy Rycerskiej  problemy z oświetleniem trwają już ok. 2 tygodnie , Dodał, że był świadkiem celowego podpalenia dwóch dzwonów przy ulicy Podmurnej. Zwrócił uwagę, że panujące na ulicach ciemności ośmielają do aktów wandalizmu .
Zapytał  czy coś się zmieniło w sprawie wywłaszczenie Pana  Podeszwika. Dodał, że  przy    ul. Dominikańska i Rybacka  należy wyciąć rosnące tam drzewa  zanim Konserwator przyrody  wyda zakaz ich wycięcia z uwagi na uzyskane wymiary. Zwracając się do Burmistrza wyraził zrozumienie, że awaria jest poważna zasugerował wzmożenie patroli straży miejskiej  Poprosił również o informacje  na temat zmiany godzin parkingowych
 
Ad.9. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                  Przewodniczył:
 
(-) Danuta Derebecka                                        (-) Waldemar Piotrowski                                                      

Wytworzył: Danuta Derebecka (17 listopada 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (19 listopada 2010, 09:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1513

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij