Protokół z LI sesji


Protokół Nr LI/2010
z  LI  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  31 sierpnia  2010  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu 31 sierpnia 2010 roku   
i  trwała   od    godz. 16.oo   do   godz.  19.00
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 19  radnych, co stanowi 90,5 %
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad LI  sesji RM.
 
3.      Informacja nt. inwestycji pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna”
 
4.      Sprawa zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu   opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
 
5.      Sprawa określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.
 
6.      Sprawa ustanowienia opłaty za świadczenie w zakresie     przekraczającym   podstawy   programowe   w   prowadzonym przez   Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
 
7.      Sprawa przekształcenia przedszkola publicznego z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
 
8.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
9.      Sprawa  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania  ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny,     warunków     dopuszczalności     pomocy         publicznej   w przypadkach, w  których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
 
 10.    Interpelacje radnych  
                                                                                                                                                                           
 11.    Wolne wnioski i informacje        
 
 12.    Zakończenie
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia LI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.
 
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że nieobecni są: radny Piotr Janowski oraz radna Maria Rostek, których nieobecność jest usprawiedliwiona.
 
 
 
-        przyjęcie  protokołu  z  L  sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół  z L sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z L sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad LI sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad LI sesji. Poinformował, że zarówno Komisja Rewizyjna (Załącznik nr 2 do protokołu), jak i Komisja Budżetu (Załącznik nr 3 do protokołu) złożyły wniosek   o wprowadzenie w punkcie 3 porządku obrad dodatkowego referenta, którym będzie Burmistrz Miasta. Propozycje Komisji przyjął, jako autopoprawkę do porządku obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian. Następnie w związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpił do realizacji porządku obrad.
 
 
Punkt  3.   Informacja nt. inwestycji pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał o załączniku nr 1  do umowy    z dnia 24 października 2008 r. , o podpisaniu którego Rada Miasta zdecydowała na sesji dnia 24  września 2008 r.  Wówczas całkowita wartość inwestycji została określona na kwotę 14.889.635 zł., wkład własny beneficjentów 7.694 tys. zł. z rozbiciem na 75% i 25%.  Dodał, że do chwili obecnej z budżetu miasta wydano na to zadanie kwotę 2.659.911 zł.
 
Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Gamański – stwierdził, że zadanie budowy obwodnicy miasta samorządy podejmowały od ponad 20 lat. W 1999 roku przyjęto uchwałę Rady Miasta dotycząca studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdzie wskazano konieczność budowy obwodnicy. Następnie w czerwcu 2003 roku w strategii powiatu chełmińskiego uwzględniono obwodnicę miasta, także w planie rozwoju lokalnego uwzględniono tą budowę.
W m-cu lutym 2006 roku podpisano z wszystkimi samorządami porozumienie dotyczące budowy obwodnicy. Samorząd powiatowy został przez samorządy gminne wytypowany do prowadzenia inwestycji, jako inwestor wiodący. Po przeprowadzonych rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg ustalono, że zrealizuje ona budowę skrzyżowania z drogą nr 1, a samorząd powiatowy zrealizuje wykonanie łącznicy z drogą nr 1.
Z uwagi na brak środków Generalna Dyrekcja Dróg nie zrealizowała tego zadania. Droga nr 1 na odcinku od Świecia do Torunia będzie realizowana w latach 2013-2014.  Przed podpisaniem w Urzędzie Marszałkowskim preumowy wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg o doprecyzowanie terminu realizacji zadania. Dodał, że dnia 1.06.2009 roku Generalna Dyrekcja poinformowała, że nie może zrealizować zadania związanego z budową skrzyżowania, jednakże wyrazi zgodę na uruchomienie przez samorząd tymczasowego rozwiązania, a docelowo będzie ono wykonane w trakcie realizacji zadania dotyczącego remontu drogi nr 1 na tym odcinku. Dwukrotnie odbyły się spotkania z Dyrektorem Generalnym Dróg w  obecności Wojewody Kujawsko Pomorskiego, ponadto mówca uczestniczył w rozmowach z V-ce Ministrem Infrastruktury, aby większy ciężar tego zadania przejęła Generalna Dyrekcja Dróg. Dodał, że dążył do obniżenie kosztów inwestycji. Rozmowy         w zakresie podziału kosztów nie zostały zakończone. Obecnie Starostwo Powiatowe jest na etapie opracowywania dokumentacji i dopiero po jej zakończeniu będzie wiadomo dokładnie, jakie są koszty tymczasowego wpięcia i dopiero wówczas zostaną powtórzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg oraz z Wojewodą Kujawsko Pomorskim.
Kolejnym etapem było ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu budowy południowej obwodnicy, co nastąpiło w miesiącu kwietniu 2007 r. Wpłynęły cztery oferty i zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo. Dokumentacja została wykonana po terminie, za co nałożono kary i z tego tytułu nastąpił zwrot na konto Urzędu Miasta. Kolejnym etapem było podpisanie preumowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko -Pomorskiego na budowę obwodnicy, gdzie przewidywano dofinansowanie w wysokości 50%.
Poinformował, że  przy specyfikacjach było mnóstwo pytań, na które udzielono wyjaśnień. Z wykonawcą została zawarta umowa ryczałtowa, zgodnie z którą wszystkie problemy, jakie pojawiają się podczas procesu inwestycyjnego musi rozwiązać wykonawca zadania. Obecny wykonawca próbuje zrzucić odpowiedzialność za zwiększenie kosztów związane z pojawieniem nienośności gruntów. Dnia 24 października 2008 roku podpisano umowę z miastem na realizację południowej obwodnicy miasta, gdzie przewidywany koszt umowy wynosił 23.087.000 zł., z czego koszty budowlane  wynosiły 20.600.000 zł.  Zapewnił, że Starostwo Powiatowe zabezpieczyło ze strony prawnej całość zadania. Problemy rozpoczęły się po przystąpieniu do prac, gdy okazało się, że  w trzech miejscach występują grunty nienośne. Wówczas wykonawca zażądał od Starostwa dodatkowych środków, aby wykonać zamienny projekt wykonawczy. Często wykonawcy składają oferty przy uwzględnieniu minimalnych kosztów,   a w trakcie realizacji „naciągają” samorząd. Zadanie jest, zgodnie z umową do wykonanie w ramach   ryczałtu i powinno być zrealizowane zgodnie z umową. Poinformował, że Starostwo posiłkuje się specjalistami z zewnątrz, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Według opinii specjalistów spisana umowa  z wykonawca gwarantuje, że proces inwestycyjny powinien być zrealizowany. W przypadku, gdy wykonawca zejdzie z placu budowy, to zapłaci karę umowną oraz karę za niezrealizowanie harmonogramu, za każdy dzień zwłoki. Starostwo Powiatowe zabezpieczyło się pod względem prawnym umową. Dodał, że o ile będzie konieczność rozwiązania umowy to skieruje sprawę do prokuratora. Inspektor Nadzoru Budowlanego i Kierownik Budowy to osoby odpowiedzialne za proces inwestycyjny. Nawiązał do zapisu ustawy o prawie budowlanym, który określa obowiązki inwestora. Dodał, że projekt został opracowany, a przy pojawieniu się gruntów nienośnych opracowano dodatkową dokumentację na palowanie, która została przedłożona wykonawcy.  Następnie odczytał obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy,  których  powołało  Starostwo Powiatowe. Podkreślił, że żaden z punktów podpisanej z miastem umowy nie został złamany. Dodał, że jest to największa inwestycja w powiecie chełmińskim i jest to inwestycja trudna. Wyraził nadzieję, że wykonawca zaangażuje się w tym procesie inwestycyjnym. Podkreślił, że bieżący rok jest bardzo trudny dla inwestycji liniowych, ponieważ najpierw mroźna i długa zima, następnie roztopy uniemożliwiły rozpoczęcie inwestycji. Istnieje możliwość, iż będzie konieczność wypowiedzenia wykonawstwa aktualnej firmie i będzie konieczność zinwentaryzowania i ogłoszenia kolejnego przetargu na wykonawstwo. Należy przewidzieć środki na koszty niekwalifikowane np. na zatrudnienie specjalistów, ponieważ wszystkich spraw nie może rozwikłać radca prawny.
 
Radny p. Ziemecki – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił  o wyjaśnienie, czy w kwocie dotychczas wydatkowanej przez miasto na obwodnicę, uwzględniono kwotę otrzymaną ze Starosta Powiatowego na dzień 31.12.2009 w wysokości ok. 538.582 zł. z tytułu rozliczenia projektu dokumentacji. Zwracając się do Starosty Powiatowego poprosił o wyjaśnienie czy w związku pojawieniem się nowych zadań tj. wpięcie obwodnicy do drogi nr 1 i sprawy niestabilnego gruntu, czy jest możliwe wynegocjowanie nowego podziału kosztów np. 50% miasto i 50% Starostwo. Nawiązując do sprawy  skrzyżowania zaproponował, aby z Generalną Dyrekcją Dróg podpisać porozumienie, które zapewni zwrot kosztów za wpięcie do drogi nr 1.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski poinformował, że podał koszty poniesione przez miasto, czyli uwzględniające  zwrot ze Starostwa Powiatowego.
 
Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Gamański – w partnerstwie trzeba się dogadać, wyraził nadzieję że Rada Powiatu zrozumie pewne uwarunkowania  i dojdzie do uzgodnień.
Poinformował, że rozmowy z Generalną Dyrekcją nie zostały zakończone. Dodał, że inwestycja nie zostanie zakończona w roku bieżącym, aby wykonać zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną, realizacja inwestycji wydłuży się przynajmniej o 6 miesięcy.
 
 
Radny p. Jurczak – z informacji przekazanych przez Starostę wynika, że jest to zadanie wymagające ogromnego zaangażowania oraz  wiedzy w zakresie realizacji tego rodzaju zadań.  Poprosił o informację nt. stanu zaawansowania robót w procentach  oraz jakie jest opóźnienie w harmonogramie inwestycji, czy nie uda się ich nadrobić. Ponadto poprosił o informację na jaką kwotę zostały zafakturowane wykonane zadania.
 
Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Gamański – odpowiadając przedmówcy poinformował, że stopień zaangażowania  prac wynosi  36 - 40 %,  na odcinku obwodnicy od 0,475 do 0,825 oraz od 2,600 do 3,000 i od 3,200 do 3,600  wykonano warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – bitumicznej tj. łącznie ponad 1 km. Na odcinku 1,600 do 2,400 została wykonana warstwa stabilizacji gruntu cementem tj. odcinek 800 m. Na całej łącznicy została wykonana stabilizacja gruntów tj. warstwa wiążąca. W trakcie realizacji  na odcinku od 0 do 450  są roboty ziemne. Od drogi nr 1 można wykonać nawierzchnię bitumiczną, ale  z uwagi na zaproponowane rozwiązanie przez Generalną Dyrekcję Dróg, prace zostały wstrzymane do czasu ostatecznych uzgodnień. Ponadto na odcinku 1,600 do 2,400 prowadzone są roboty związane z wykonaniem podbudowy  z kruszywa i na odcinku od 3,150 do 3,600 prowadzone są roboty ziemne związane z formułowaniem skarp. Dodał, że nie jest nic wykonywane w trzech miejscach, gdzie wystąpiły grunty nienośne. Zgodnie z harmonogramem stan opóźnienia robót może być około 50%. Reasumując stwierdził, że zarówno opóźnienie prac, jak i obecne warunki atmosferyczne nie pozwolą na terminowe wykonanie robót.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że Komisja Oświaty spotkała się 27 sierpnia br. i proponowała  zaproszenie wykonawcy, co dałoby pełen pogląd na realizację inwestycji.  Wyraził zadowolenie, że Starosta pilnuje finansów. Według informacji Starosty wykonawca powinien pokryć koszty związane  z budową fragmentu nienośnego.   Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego Starostwo zwraca się do miasta o pokrycie kolejnych kosztów. Zdaniem mówcy o ile jest szansa, aby prawnie wygrać sprawę, że wykonawca musiałby wykonać ten fragment drogi to należy do tego dążyć. Dodał, że rozliczenie ryczałtowe jest korzystne dla inwestora. Ponadto poprosił o wyjaśnienie następujących spraw:  kto jest odpowiedzialny za dokumentację geotechniczną, która nie odzwierciedla stanu faktycznego w terenie,  kto wydał pozwolenie na budowę, czemu z Generalną Dyrekcją Dróg wcześniej nie podpisano dokumentu odnośnie wpięcia w drogę nr 1. Urząd Marszałkowski miał duże pieniądze na takie inwestycje i nie wszystkie zostały wykorzystane. Zaproponował, aby wystąpić do Marszałka Sejmiku o dofinansowanie dodatkowych zadań przy budowie obwodnicy w takim zakresie, jaki był na początku, czyli w wysokości 50%.
 
V-ce Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Bińczyk – opracowania geotechniczne są wykonywane w taki sposób, że wykonuje się odwierty  w określonych odległościach. W dokumentacji technicznej są zapisy, że ze względu  na badania może wystąpić konieczność dodatkowych odwiertów. Nawiązując do sprawy pozwolenia na budowę wyjaśnił, że  na początku 2007 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, później wprowadzono pierwszą wersję specustawy, która wprowadzała ułatwienia w budowie dróg. Nie trzeba było występować do gmin o lokalizację drogi i w chwili uprawomocnienia decyzji o budowie grunty znajdujące się w pasie drogi stały  się własnością inwestora. Drugi etap to opracowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w głównej części przez Starostwo, natomiast na rondo w obrębie drogi wojewódzkiej zezwolenie wydał Wojewoda.  W momencie przystąpienia do przetargu na wykonanie obwodnicy zawiadomiono Generalną Dyrekcję Dróg  o potrzebie wykonanie skrzyżowania. W dniu 1 czerwca 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg wyraziła zgodę na wykonanie tymczasowego wpięcia. Pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg były bardzo różne, zależy kto je pisał. Zlecono wykonanie tymczasowego podłączenia Dodał, że uzgodnienia  z Generalną  Dyrekcją Dróg odbyły się u Wojewody. Informację o opóźnieniach w rozliczeniach Starostwo otrzymało od inspektora nadzoru w dniu wczorajszym. Pismo Starostwa miało na celu zabezpieczenie środków na ewentualne zlecenia wybudowania wpięcia do drogi nr 1. Zdaniem mówcy Generalna Dyrekcja Dróg nie dotrzymała obietnicy danej na piśmie. Dodał, że zostały podjęte rozmowy z Urzędem Marszałkowskim nt. zwiększenia środków na budowę obwodnicy. Przypomniał, że przed przystąpieniem do inwestycji  były informacje, że możliwe jest finansowanie z programów unijnych  do 85%, ostatecznie ustalono 50% na 50%. Podjęcie decyzji o finansowaniu w wysokości 50% świadczy  o ważności tej inwestycji.
 
Radny p. Wygnański – aby nie używać słów o marnotrawstwie i braku profesjonalizmu  stwierdził, że będzie używał określenia  „szkoda że”.  W 1999 roku były wiadomo, że miasto potrzebuje obwodnicy. W początkach 2000 roku nastąpiło zabranie ziemi ze szkoły rolniczej w Grubnie, po czym została ona sprzedana lokalnym biznesmenom, „szkoda, że” tak się stało. Przypomniał, że w 2008 roku według analiz Skarbnika Miasta i Komisji Budżetu wskazywano na to, że najlepszym terminem realizacji inwestycji będzie 2013 rok, jednakże większością głosów podjęto decyzję o przystąpieniu wcześniej do realizacji tej inwestycji – „szkoda, że” tak się stało. Zasugerował, że przez przystąpienie do budowy obwodnicy większość radnym oraz Burmistrz Miasta musieli zrezygnować z realizacji obietnic wyborczych, a wszyscy razem realizują obietnice wyborcze Pana Starosty.  Ponadto ”szkoda, że”, ponieważ okazuje się że Generalna Dyrekcja Dróg około 2013 roku będzie w stanie z własnych środków wykonać skrzyżowanie, a obecnie trzeba wydać pieniądze na wykonanie tymczasowego skrzyżowania. Zasugerował, że należało wcześniej zabezpieczyć prawnie porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg i wystąpić  z propozycją do miasta, w której sytuacja zostałaby przedstawiona. „Szkoda, że” nie było takiego zabezpieczenia prawnego.  Uznał, że umowa została skonstruowana mało precyzyjnie i pozwala na różną interpretację zapisów, ponieważ Starostwo ma inne zdanie i inne zdanie ma wykonawca. Zdaniem mówcy sprawa zakończy się w sądzie gospodarczym i do tego czasu nie należy wydawać żadnych środków. Do czasu wydania wyroku, kto pokryje koszty niekwalifikowane. Reasumując stwierdził, „szkoda, że” tak sformułowano umowę.
 
Radny p. Knap – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego obwodnica nie jest robiona? Na odcinku od ronda od Kałdusa do Składowiska Odpadów Komunalnych nic nie jest robione. Nie rozpoczętych prac przy ścieżce pieszo – rowerowej na pewnych odcinkach. Przypomniał, że przy budowie basenu firma MOSTOSTAL miała problemy finansowe i inna firma musiała zakończyć tą inwestycję. Stwierdził, że obserwując realizację tej inwestycji nie ma możliwości, aby do końca roku została ona zakończona. Poprosił o określenie, jakie będą dokładnie koszty.
 
Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Gamański  – stwierdził, że według opinii Zarządu Powiatu, jeżeli jest ryczałt to nie można zwiększać środków na obwodnicę.  W kwocie 12.200.000 zł. wykonawca powinien to zadanie zrealizować. Inwestora nie interesują problemy firmy.  Przed przystąpieniem do realizacji zadania firma złożyła stosowne oświadczenia, że posiada wiedzę, sprzęt, środki finansowe i fachowców, którzy potrafią tę inwestycje zrealizować. Dodał, że w chwili obecnej nie może odpowiedzieć dlaczego wykonawca nie realizuje harmonogramu, który był realizowany zgodnie z planem. Podkreślił, że wcześniej zadania w harmonogramie były przesuwane z uwagi na warunki atmosferyczne. Na przełomie m-ca lipca i sierpnia powinny być wykonane roboty za kwotę 3.200 tys. zł., natomiast na dzień dzisiejszy harmonogram ten nie został wykonany. Przypomniał, że przed przystąpieniem do przetargu firma powinna uwzględnić w ryczałcie  wszystkie koszty. Dodał, że sprawa ścieżki  pieszo – rowerowej jest integralną częścią całej inwestycji, której wykonanie zgodnie z harmonogramem było zaplanowane do końca 2010 roku.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego stwierdził, że budowa obwodnicy nie jest realizacją obietnicy wyborczej Starosty, ponieważ od 20 lat Rada Miasta obiecywała wybudowanie obwodnicy dla miasta Chełmna. Zaproponował, aby radny p. Wygnański podpowiedział dobre rozwiązania, ponieważ cyt. „krytykować każdy potrafi, natomiast trudniej jest o coś twórczego lub podjęcie pewnych zadań”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnego  p. Knapa dotyczącej  cyt. „ile trzeba dołożyć, żeby było dobrze?” poinformował, że są to następujące środki: 1.540 tys. zł. netto – palowanie, czyli załatwienie sprawy gruntów nienośnych około 1.200 tys. zł. netto – wpięcie w drogę nr 1      i z tej kwoty należy odliczyć koszty świateł. 
 
Radna p. Neumann - przypominając budowę basenu przez firmę Mostostal, stwierdziła,  że tańszy to nie znaczy lepszy i dodała, że Starostwo Powiatowe postąpiło bardzo dobrze, że nie przyjęło żądań firmy wykonującej inwestycję.
 
Radna p. Boruszewska  - zwracając się do Starosty stwierdziła, że główny wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia zarzuca zleceniodawcom, że źle zostały przedstawione dokumenty badań geotechnicznych. Z dokumentów wynika, że grunty są jako G1 i G2, natomiast   z badań przeprowadzonych przez wykonawcę ustalono, że są to grunty z grupy G3 i G4. Poprosiła o wyjaśnienie, czy biuro, które wykonało te badania na rzecz Starostwa i Miasta, nie ponosi żadnych konsekwencji.
 
Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Gamański – badania geologiczne wykonywała firma specjalistyczna i są one wykonywane losowo np. co 100 metrów. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono, że grunty są nienośne. Dodała, że badania geologiczne były integralną częścią projektu całej inwestycji. Przypomniał, że zgodnie z umową ryczałtową,  wykonawcy nie należą się dodatkowe środki z tytułu wystąpienia gruntów nienośnych.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów podziękował przedstawicielom Starostwa Powiatowego za udzielone wyjaśnienia i ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - Po przerwie -
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się  19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa   zaopiniowania    projektu    uchwały  o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu  opieki    zdrowotnej pod  nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik  nr 4 i nr 5 do protokołu). Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy  1 głosie przeciwnym
i 1 głosie  wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LI/281/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Gminna Przychodnia w Białych Błotach (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
 
   
Punkt 5.     Sprawa określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7  i nr 8  do protokołu).
 
Zaproponowała poprawki w  przedstawionym projekcie uchwały:
 
-        § 1, ust.1 po słowach „w terminie do 1 września” słowo „uchwałę”        zastąpić słowem „zarządzenie”,
-        § 2  słowa „naczelnicy wydziałów” zastąpić słowami „kierownicy          wydziałów”
-        § 3 dodatkowo po słowach „zakładów budżetowych” wprowadzić słowa        „instytucji kultury”
-        § 6 i § 7 – wystąpiła pomyłka pisarska – słowo „przykłada” zastąpić    słowem „przedkłada”
 
Ponadto po ustaleniach z przedstawicielem Komisji Budżetu zgłosiła również autopoprawkę dotycząc zapisu § 9 ust. 1 dotyczącego opiniowania projektu uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: „Komisje stałe analizują projekt uchwały budżetowej i dokonują jego oceny i przedkładają wnioski Burmistrzowi oraz Komisji Budżetu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetu.” Także w § 9 ust 5 należy zmienić zapis „ust. 2-4” na  „ust. 3-4”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                   Za przyjęciem projektu  uchwały głosowało 18 radnych, głosów            przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LI/282/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa   ustanowienia   opłaty   za  świadczenie w zakresie   przekraczającym   podstawy   programowe   w   prowadzonym przez  Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz  uzasadnieniem (Załącznik nr 10 i nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki – Załącznik nr 12 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej    – Załącznik nr 13 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 4.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów             przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/283/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustanowienia opłaty za świadczenie  w zakresie przekraczającym podstawy programowe w prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmno przedszkolu publicznym (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa przekształcenia przedszkola publicznego z zakładu budżetowego
w jednostkę budżetową.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz  uzasadnieniem (Załącznik nr 15 i nr 16 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji  w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki – Załącznik nr 17 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej    – Załącznik nr  18 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                   Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych, głosów             przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/284/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przekształcenia przedszkola publicznego    z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową (Załącznik nr 19 do protokołu).
 
 
 
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska omówiła zaproponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Następnie przedstawiła autokorektę do zaproponowanych zmian – Załącznik nr 21  do protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański zapoznał z opinią Komisji Budżetu o następującej treści:
 
          „Po przeanalizowaniu projektu uchwały oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok, z następującymi wnioskami:
 
1.     Komisja wnosi o przeznaczenie kwoty 35.000 zł. z działu 750, rozdział 75023 – wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miasta - § 6050na remont dachu w kinie Rondo i naprawę podłogi w  sali nr 1, a pozostałą kwotę przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.
 
2.     Komisja wnosi o szczegółowe przedstawienie celu zwiększenia  o kwotę 35 tys. zł. dotacji dla klubów sportowych.
 
         Jednocześnie Komisja uważa, że przed przystąpieniem do wykonywania zadań (np. remont stołówki szkolnej przy SP nr 4), powinien być określony szczegółowy zakres robót i wstępny kosztorys, a wykonawcę należy wyłonić    w drodze konkursu ofert.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji  w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki
                                      – Załącznik nr 22 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej    – Załącznik nr 23 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do przedstawionej przez Skarbnika Miasta autokorekty poprosił o wyjaśnienie, czy na przedstawione wydatki związane z awariami maja być środki przeznaczone z rezerwy. Ponadto poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie wydatków w dziale 900 – parkingi i targowisko, co nie zostało ujęte w części opisowej do projektu uchwały.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że w części opisowej do projektu uchwały uwzględniono zwiększenie dochodów za parkingi. Po analizie za 4 m-ce wzrastają dochody z parkingów o 250 tys. zł., ale także zwiększają się koszty. Firma prowadząca parkingi zabiera 57% uzyskanych dochodów i z tego powodu należy zwiększyć zarówno dochody, jak i wydatki. Dodała, że pozostałe pozycje po stronie wydatków - kwota        13 tys. zł. to brakujące środki na wynagrodzenia.
 
Radny p. Knap – poprosił o wyjaśnienie, czy na kwotę 35 tys. zł. zostanie ogłoszony konkurs oraz czy inicjatorem zwiększenia była Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy zdjęcia kwoty 36 tys. zł.  z remontu ulicy Ustronie poprosił o wyjaśnienie, czy w przyszłym roku będzie zrobiona całość tej ulicy, a jeżeli nie to należy pozostawić te środki i kontynuować inwestycję etapami. Następnie zgłosił wniosek, aby z kwoty 36 tys. zł. pozostawić 5 tys. zł na ustawienie jednej dodatkowej lampy na zakończeniu ulicy Ustronie. Nawiązując do sprawy robót publicznych stwierdził, że nie zaproponowano żadnych zmian w harmonogramie.
Odnosząc się do wspólnej inicjatywy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na wykonanie chodnika przy ulicy Szosa Grudziądzka przypomniał, że w robotach publicznych znajduje się 30 tys. zł.  na to zadanie i poprosił o wyjaśnienie, dlaczego ma nastąpić zwiększenie o kwotę 45 tys. zł. Zwrócił uwagę, że całkowity koszt zadania to kwota 72 tys. zł., z czego 30 tys. znajduje się już   w budżecie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do propozycji Komisji Budżetu poprosił, aby nie zdejmować zadania dotyczącego ocieplenia stropu kosztem zmniejszenia deficytu. Ocieplenie stropodachu przyczyni się do oszczędności    w ogrzewaniu  budynku. Podobny problem był w SP nr 1, na co Rada Miasta wyraziła zgodę i inwestycja została zrealizowana.  Odpowiadając radnemu p. Knapowi poinformował, że był inicjatorem zwiększenia środków na sport seniorski. Dodał, że niektóre kluby awansowały do wyższej ligi  i zapewnił, że w przyszłości o ile inne kluby awansują, wówczas postąpi tak samo. Wyjaśniając sprawę Drogowej Inicjatywy Samorządowej wyjaśnił, że jest to powielenie zadań wykonywanych od wielu lat wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. który zakupuje materiał, a Urząd Miasta zapewnia robociznę. 
 
Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego p. Chmarzyński – wyjaśniając sprawę remontu na ulicy Ustronie poinformował, że oświetlenie zostało zrealizowane zgodnie z projektem i jeśli Rada Miasta wyrazi wolę, to zostanie zainstalowany kolejny słup oświetleniowy. Pozostanie 31 tys. zł. i za takie środki nie można realizować dalszego remontu. Dodał, że Wydział zaplanował w przyszłorocznym budżecie kwotę 280 tys. zł. na zakończenie tej ulicy.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki 0Miejskiej i Ochrony Środowiska  p. Szuster – poinformował, że w budżecie znajduje się kwota 30 tys. zł. na wykonanie wspólnych robót publicznych przy wykonaniu chodnika  na ulicy Szosa Grudziądzka. Wartość tych robót dotyczy odcinka od istniejącego  chodnika po lewej stronie idąc od Torunia do parkingu. Dodał, że  powstała nowa inicjatywa  drogowa u Marszałka Sejmiku i Urząd Miasta złożył wniosek o środki na drugą stronę, tj. od przejścia dla pieszych za zatoczką i odcinek od wiaduktu do przejścia dla pieszych, jest to odcinek ok. 500 m.   Poinformował, że w ramach robót publicznych wykonano zadanie na ulicy 22 Stycznia (przy Areszcie śledczym) oraz przy SP nr 4.
 
Radny p. Gzella – wyraził zadowolenie, że Burmistrz Miasta wspiera sport i stwierdził, że chciałby mieć takiego sojusznika.  Poprosił o wyjaśnienie, na co kwotę 35 tys. zł. wykorzysta Chełmianka.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  – wyjaśnił, że jest sojusznikiem wszystkich klubów sportowych, a na kwotę 35 tys. zł. zostanie ogłoszony konkurs i środki te otrzyma klub, który będzie spełniał warunki określone w konkursie.
 
Radny p. Gzella – zaproponował, aby do konkursu mogły przystąpić wszystkie kluby, które mają grupy seniorskie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  – stwierdził, że w przypadku zaistnienia klubu w wyższej lidze, gdzie koszty są dużo wyższe, w każdym przypadku będzie w miarę możliwości  wspierany przez dodatkowe dofinansowanie.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do wypowiedzi p. Szustera odnośnie przebudowy chodnika na ulicy Łunawskiej stwierdził, że płytki na proponowanym do wymiany chodniku są równe.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska  p. Szuster – poinformował,  że odebrał dokumentację na wykonanie chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych, po lewej stronie.
 
Radny p. Knap – nawiązując do propozycji wymiany chodnika stwierdził, że  w pierwszej kolejności powinien być wykonany chodnik na ulicy Brzoskwiniowej, po prawej stronie.
Nawiązując do sprawy środków dla klubów sportowych przypomniał, że Klub Motorowy Wisła był mistrzem Polski i przez osiem lat kadencji obecnego Burmistrza ten klub nigdy nie był doceniony. Stwierdził, że Burmistrz Miasta nie jest sprawiedliwy  przy podziale środków dla klubów sportowych.  Dodał, że niezrozumiałe jest zaplanowanie kwoty 35 tys. zł. dla klubu Chełmianka.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że chodnik przy Szosie Grudziądzkiej znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej i będzie on dofinansowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Środki w wysokości 27 tys. zł. nie zostałyby przekazane na remont ulicy Brzoskwiniowej, ponieważ nie znajduje się  ona w pasie drogi wojewódzkiej. Nawiązując do sprawy środków  dla klubów sportowych przypomniał, że finansował dodatkowe nagrody i puchary dla zawodników KM Wisła.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do opinii Komisji Budżetu poprosił  o wyjaśnienie czy po przekazaniu z kwoty 35 tys. zł. środków w wysokości 13.800 zł. na remont dachu   i podłogi w ChDK, czy  pozostałe środki wystarczą na ocieplenie stropu.
Odnosząc się do sprawy środków dla klubów sportowych stwierdził, że wiadomym jest, iż przejście do wyższej ligi wiąże się z większymi kosztami (wyjazdy, wzmocnienie składu, opłaty itp.). Poinformował, że dla właściwego funkcjonowania klub potrzebuje około 150 tys. zł. i dlatego musi pozyskiwać sponsorów. Dodał, że wśród dzieci i młodzieży jest duże zainteresowanie piłką nożną.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy kwoty 75 tys. zł. na roboty publiczne,  na które będą dodatkowo środki z Powiatowego Urzędu Pracy zasugerował, że powinien zostać zwiększony zakres robót zaplanowany w harmonogramie prac do wykonania w ramach robot publicznych. Zaproponował, aby zrezygnować z wymiany chodnika, który jest jeszcze dobry  i kwotę 30 tys. zł. przeznaczyć na chodnik na ulicy Brzoskwiniowej, którego brakuje. Odnosząc się do zaproponowanej kwoty 35 tys. zł. dla klubu sportowego stwierdził, że cyt. „tak powinno to funkcjonować, jeżeli ktoś gdzieś awansuje,   o szczebel wyżej, gdzie chociażby zwiększy się zakres terytorialny, że taki klub może liczyć na wsparcie finansowe.” Zasugerował, aby taki sposób wsparcia finansowego funkcjonował w przyszłości wobec wszystkich klubów sportowych. Dodał, że również wszyscy sportowcy, którzy zdobywają jakieś medale, powinni być nagradzani przez Burmistrza Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do sprawy nagradzania sportowców poinformował, że o ile opiekunowie lub trenerzy zgłoszą osiągnięcia, wówczas taki zawodnik jest honorowany.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do propozycji zdjęcia środków w wysokości 40 tys. zł. z zadania dotyczącego utwardzenia ulicy Łąkowej  przypomniał, że zadanie to zostało przyjęte w grudniu i zdaniem mówcy Burmistrz Miasta nie chciał wykonać tego zadania i zaplanowane środki przeznaczyć na inne zadanie.  Poprosił o wyjaśnienie dlaczego Burmistrz Miasta nie chce zacząć utwardzania ulicy Łąkowej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając  przedmówcy przypomniał, że Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński wielokrotnie omawiał sprawę utwardzania ulicy Łąkowej i informował, że koszt remontu tej ulicy to kwota około 5 mln. złotych, a w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację na którą konieczne jest posiadanie środków ok. 6% kosztorysu. 
 
Radny p. Giżyński – nie chodzi o budowę nowej  drogi, a jedynie o rozpoczęcie jej utwardzenia. Zasugerował, że o ile mieszkańcy  ulicy Łąkowej przyjdą do Burmistrza Miasta i otrzymają informację, że ulica ta nie będzie utwardzana, to później pojawi się informacja w prasie, że tak zdecydowali radni.
 
Burmistrz Miasta p. Kedzierski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy na temat wypowiedzi w prasie przypomniał, że obiecał, że o ile będą przedsiębiorcy  ulicy Magazynowa i Przemysłowa to wyjaśni, że podjęta decyzja była na prośbę mówcy i taki zapis ukazał się w prasie.
Nawiązując do sprawy utwardzania ulicy Łąkowej stwierdził, że cyt. „po ośmiu latach radzenia Burmistrzowi Miasta przez członka Rady Miasta myślałem, że sprawy oczywiste nie wymagają pewnych dopowiedzeń, nie można, nie wyobrażajcie sobie Państwo tego, ż przyjdzie 5 – 6 bezrobotnych wykorytuje, położy krawężnik, przylepi trochę cementu  i będą układać polbruk”. Nie wolno budować drogi i utwardzać jej bez dokumentacji i pozwolenia na budowę, którego nikt nie wyda bez wcześniejszego wykonania dokumentacji.
 
Radny p. Schmelter – nawiązując do sprawy dodatkowych środków na sport w kwocie 35 tys. zł. stwierdził, że pieniądze miały być wydane na sport dla dzieci i młodzieży, a nie tylko na seniorów Chełmianki. Przypomniał, że Klub Chełmianka” miał zaplanowane w budżecie środki na wyjazdy, a w tej chwili tylko zwiększą się odległości i częściowo wzrosną koszty utrzymania. Dodał, że z uwagi na brak środków została zlikwidowana drużyna Klubu „Nadwiślanin”, która po raz pierwszy w historii chełmińskiego sportu awansowała do ligi wojewódzkiej juniorów, czy nie można było tej drużyny utrzymać, a dalej grać w piątej lidze. Stwierdził, że nie jest przeciwnikiem piłki nożnej, ale za mało szanuje się sprawę sportów indywidualnych. Zdaniem mówcy do utrzymania grupy seniorskiej powinien być sponsor strategiczny, który będzie klub finansował, a z budżetu miasta można wspomóc. 
 
 
Radny p. Dzikowski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że drużyna juniorska awansowała i powinna grać w wyższej klasie rozgrywek, ale około 90 % z osób które awansowały są „za starzy”, aby grać w klasie rozgrywkowej i dlatego drużyna ta nie została zgłoszona. Nawiązując do sprawy wyjazdów poinformował, że ostatni mecz odbył się w Barcinie tj. około 100 km od Chełmna.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę, że nie należy dyskutować o podziale środków, a jedynie o puli na sport.
 
Radny p. Knap – zwracając się do radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że Pan Schmelter, Pan Jurczak i mówca są seniorami w sporcie i wszyscy ponoszą koszty na sport.
 
Radny p. Mikrut – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta odnośnie ulicy Łąkowej stwierdził, że Burmistrz Jagodziński wypowiadał się na ten temat wiele razy, ale chciał wprowadzić w błąd opinię publiczną. W zadaniu zapisano „utwardzenie ulicy Łąkowej – od ulicy Ogrodowej do Łąkowej”,    a p. Jagodziński mówił o utwardzeniu ulicy Łąkowej,  o co radni nie wnioskowali. Dodał, że nie ma sensu utwardzanie ulicy, do czasu uregulowania sprawy korzystania z niej przez wojsko. Jest to potężna inwestycja, a mowa jest o krótkim odcinku, który został utwardzony frezowiną w jednej trzeciej  swojej długości, a dalej jest błoto.  Podkreślił, cyt. „przez cały czas okłamuje się ludzi”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie wie „kto kogo okłamuje”. Dodał, że bardziej ufa swojemu Zastępcy, aniżeli osobie, która nie zbudowała zbyt wielu dróg. Poinformował, że posiada informację, że krótki odcinek ulicy Łąkowej nie może być wykonany samodzielnie, ponieważ dokumentacja musi być wykonana na całą ulicę. Dodał, że nie zawsze się zdarza, że pozwolenia są wydawane na kawałek ulicy.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do  opinii Komisji Rewizyjnej poinformował o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie na 2010 rok. Pierwszą inwestycją jest „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap III”, którego realizacja była zaplanowana na lata 2011 – 2014  w bieżącym roku podpisano umowę z Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego o dofinansowanie projektu, IV etap tego zadania przewidziano do realizacji w latach 2013 – 2014, w czerwcu bieżącego roku złożono w Urzędzie Marszałkowskim komplet dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Kolejne zadanie to termomodernizacja budynku ChDK – zadanie zrealizowano. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej  i deszczowej w ulicy Przemysłowej i Magazynowej – zadanie zrealizowane. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 – opracowanie dokumentacji kosztorysowej – umowa została rozwiązana z uwagi na nieokreślony termin zakończenia prac. Termomodernizacja SP Nr 1 – zadanie zrealizowane. Termomodernizacja SP Nr 2 – zadanie przewidziane do realizacji w 2011 roku – złożono dokumenty o dofinansowanie projektu. Rewitalizacja terenów po PKP – budowa drogi dojazdowej – zadanie zrealizowano w ramach drogi dojazdowej, wiat. Adaptacja budynku dworca autobusowego – opracowano dokumentację budowlano – kosztorysową – nie uzyskano pozwolenia na budowę, z uwagi na brak pozytywnego uzgodnienia ze strony służb konserwatorskich. Dodał, że aktualnie jest rozpatrywana w Ministerstwie Kultury, skarga na działalność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Modernizacja stadionu – zewnętrzne ogrodzenie – zadanie zrealizowano. Budowa międzyszkolnego boiska przy ul. Nadrzecznej – zadanie  przygotowano do złożenia wniosku aplikacyjnego. Utwardzenie ulicy Ustronie i wykonanie oświetlenia ulicznego – zadanie zrealizowano. Zakup i montaż kotła CO dla Urzędu Miasta – zadanie zostało zrealizowane i obecnie trwają czynności odbiorowe i kolejnym etapem miałoby być docieplenie stropodachu, aby zatrzymać ciepło w budynku.
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że rozmawiał z Kierownikiem Wydziału GM o zadanie w ramach robót publicznych – wykonanie chodnika przy  ul. Szosa Grudziądzka – zaplanowano 30 tys. zł. i zadanie to nie zostało zrealizowane i środki te pozostały. Zwrócił uwagę, że chodnik, o którym mowa była wcześniej,  stanowi inny odcinek tej ulicy.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski -  poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu o nierealizowanie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miasta. Kwotę 35 tys. zł. uwzględnioną w dziale 750, rozdział 75023 potraktować jako oszczędność i przeznaczyć na  zmniejszenie deficytu.
 
                            Za wnioskiem głosowało 9 radnych, przy 5 głosach                              przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu.
Radny p. Błażejewicz  zgłosił wniosek, aby ze środków na remont ulicy  Ustronie zdjąć kwotę 31 tys. zł., a pozostałe 5 tys. zł. przeznaczyć na  zainstalowanie  dodatkowego  punktu świetlnego.  
 
                            Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych                              i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez radnego Janusza Błażejewicza.
Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty   w druku nr 6 wraz  z autokorektą i przyjętymi wnioskami.
 
                            Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów                                     przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/285/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa   określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających  charakter cywilno prawny, warunków   dopuszczalności   pomocy  publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić  będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby  uprawnionych do udzielania tych ulg.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 25 i nr 26 do protokołu).
 
Radny p. Błażejewicz – poprosił Skarbnika Miasta, aby w zrozumiały sposób określiła,  o jakie umorzenia chodzi.
 
Skarbnik Miasta p. Brzeziński – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że chodzi o umarzanie należności dotyczących opłat za odpady komunalne na wysypisku np. osoba fizyczna lub prawna prosi o rozłożenie spłaty należności na raty i wówczas Burmistrz Miasta może przychylić się do takiego wniosku. Ponadto zdarzają się takie przypadki, że osoba fizyczna lub prawna odziedziczy darowiznę za którą musi zapłacić określoną kwotę na rzecz Urzędu Skarbowego, który przekazuje tą kwotę do Urzędu Miasta. 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                            Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych,                                  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  udzielania        ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno    prawny,     warunków    dopuszczalności     pomocy   publicznej   w   przypadkach,    w           których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.  (Załącznik nr 27  do protokołu).
 
 
 
 
 
      Punkt 10.   Interpelacje radnych
 
      Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie złożył interpelacji.
 
 
 
 
 
      Punkt 11.   Wolne wnioski i informacje.
 
      Przewodniczący Rady Miasta – poinformował, że do 13 września br. radni są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na „dwa miesiące przed zakończeniem kadencji”.
      Następnie w imieniu Burmistrza Miasta i Dowódcy Garnizonu zaprosił radnych na uroczystość składania kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza  w dniu     1 września br. o godz. 12.00
      Odczytał pismo ZUA „OJAR” informujące o realizacji umorzeń wierzytelności gminnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. – Załącznik     nr 28 do protokołu.
      Następnie odczytał pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczące uwag zgłoszonych na L sesji Rady Miasta – Załącznik nr 29 do protokołu.
 
      Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania organizuje cykl kursów dla radnych pn. „Wiedza kluczem do sukcesu w samorządności lokalnej” – Załącznik nr 30 do protokołu.
 
Radny p. Gzella – przypomniał, że na poprzedniej sesji była dyskusja o zakupie samochodu dla Straży Miejskiej i mówca proponował przyjęcie darowizny od  Hann. Munden. Zwrócił uwagę, że Centrum Wymiany Młodzieży otrzymało samochód  z Hann. Munden. Wyraził nadzieję, że jeszcze niejeden samochód zostanie sprowadzony do naszego miasta.
 
Radny p. Ziemecki nawiązał do sprawy pierzei  północnej na Rynku, gdzie zostały przerwane prace i istnieją obawy że przy przystąpieniu do fugowania będą nieczystości pomiędzy płytkami. Zwrócił uwagę na konieczność odkurzenia przed fugowaniem. Stwierdził, że od dłuższego czasu zegary na Ratuszu są nieczynne. Następnie w imieniu mieszkańców zasugerował, aby na Urzędzie Miasta przez cały rok była wywieszona flaga.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że zegary na  Ratuszu są nieczynne po uderzeniu pioruna. Nawiązując do  sprawy pierzei północnej stwierdził, że prace będą kontynuowane, należy zakupić fugę ponieważ wsypany „kliniec” nie spełnia swojego zadania.
 
Radny p. Wygnański – mieszkańcy ulicy Podgórnej proszą o zamontowanie zwalniaczy, ponieważ ulica Podgórna stała  się torem wyścigowym w godzinach nocnych, co jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Podziękował Burmistrzowi Miasta za serdeczne przyjęcie grup tanecznych  z Litwy i  Iranu.
 
Radny p. Dzikowski – podziękował redaktorowi „Czasu Chełmna” za zajęcie się sprawą 90- letniej inwalidki, której odcięto wodę. Po interwencji Redakcji gazety sprawa została uregulowana.  Nawiązując do sprawy informacji nt. budowy obwodnicy poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zabrakło na sesji przedstawiciela wykonawcy - firmy Kobylarnia.
 
Radny p. Błażejewicz – poinformował, że przeprowadził rozmowę  z Burmistrzem Miasta nt zaproszenia Prezesa Firmy Kobylarnia i po dyskusji postanowiono, że miasto dla wykonawcy nie jest stroną i zaproszenie go do udziału w sesji było niemożliwe.

Radny p. Wrażeń – poruszył sprawę zadymienia przez piekarnię na Osiedlu Kopernika. Poprosił, aby sprawa została wyjaśniona na piśmie.
Nawiązując do sprawy „Sclavinii” przypomniał, że była propozycja przeniesienia miniatur zamków na Planty, na co Burmistrz Miasta stwierdził, że zgodę musi wyrazić konserwator przyrody. Poprosił o przedstawienie tej odpowiedzi i poprosił o wyjaśnienie czy konserwator przyrody wyraził zgodę na ustawie na dziedzińcu „Rzeźby”.
Następnie poprosił o informację nt. jak daleko posunięte są  rozmowy w sprawie przejścia przez ulicę Łunawską. Nawiązując do sprawy skrzynek gazowych stwierdził, że nadal wiele z nich jest niesprawnych i zaproponował, aby Przewodniczący Rady Miasta sam zobaczył, jak to wygląda.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – stwierdził, że podobnie jak przedmówca nie jest stroną w sprawie skrzynek gazowych. Zasugerował, aby     o nieprawidłowościach na bieżąco informować Burmistrza Miasta lub jego zastępcę.
 
Radny p. Knap – podziękował Burmistrzowi Miasta za  wysprzątanie ulicy Brzoskwiniowej przed zaplanowanymi na niedzielę Mistrzostwami Polski.
 
Radna p. Konowalik – podziękowała Burmistrzowi za to, że są pracownicy, którzy na bieżąco reagują na wszystkie zgłoszenia. W poniedziałek zgłosiła sprawę nie wyciętych krzewów na ulicy Toruńskiej do ulicy Chabrowej, co zostało wysprzątane.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski w imieniu profesorów Akademii Sztuk Pięknych, podziękował za zorganizowanie pleneru malarskiego.
 
 
 
 
Punkt 12.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady LI sesji Rady Miasta, dziękując obecnych za przybycie     i udział w dyskusji.
 
 
Protokołowała                                                             Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (28 października 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (28 października 2010, 11:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1482

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij