Prot.z L sesji RM z dnia 24.06.2010


      Protokół Nr L/2010
z L sesji Rady Miasta Chełmna
          z dnia 24 czerwca 2010 roku
 
 

Sesja odbyła się w dniu 24 czerwca i trwała od godz. 16.00 do godz. 18.30                                                            Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
                                                           było radnych 20, co stanowi 95%
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych -  1
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie drugim przyjęto w następującym brzmieniu:
 

 1.Otwarcie
                   -  stwierdzenie quorum
                   -  przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta
 
 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miasta Chełmna
                   -  przegłosowanie poprawek
 
 3. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
    Chełmińskiego Domu Kultury
 
 4. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
     Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 
 5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
     Miejskiej Biblioteki Publicznej
 
 6. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta  Chełmna na 2010 rok.
 
 7. Interpelacje Radnych                                                        
 
 8. Wolne wnioski i informacje                                             
 
 9. Zakończenie                                  
 
 
Ad. 1 Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XLVIII  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
                       
- stwierdzenie quorum
   
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest   20   radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że radny Pan Wygnański usprawiedliwił swoją nieobecność na sesji
           
- przyjęcie protokołu  z XLIX sesji
   
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XLIX uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miasta.
 
- przegłosowanie poprawek
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XLVIII   sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
Radny p. Dzikowski – zgłosił wniosek o zmianę kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad. W związku z tym, że referentami projektów uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe są dyrektorzy podległych jednostek, a omawianie  korekty budżetu zazwyczaj trwa dość długo zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówiła  bilanse instytucji a następnie propozycję  zmian budżetu.
 
Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego  Dzikowskiego
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Poinformował, że w  punktach 3,4 i 5 omówione zostaną roczne sprawozdania instytucji kultury, a krekta budżetu jako pult 6  porządku obrad
 
 
Ad. 3. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
            Chełmińskiego Domu Kultury
 
Dyrektor CHDK p. Napora – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.       
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było , 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała nr L/277/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Chełmińskiego Domu Kultury została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu )
 
 
Ad. 4. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
            Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 
 
Dyrektor MZCH p. Gerka   przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 ( stanowi załącznik nr 7 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 8 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.       
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie..
            Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała nr L/278/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu ).
 
 
Ad. 5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok
             Miejskiej Biblioteki Publicznej
 
 
Dyrektor Biblioteki p. Pieniążek przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4                
( stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.            
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
1) Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 15 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie..
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził ,że Uchwała nr L/279/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka została przez Radę przyjęta jednogłośnie(uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu )
      
 
Ad.6.  Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
             Chełmna na 2010 rok.
                            
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1                   ( stanowi załącznik nr 17 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 18 do protokołu ) Następnie przedstawiła autokorektę ( stanowi załącznik nr 19 do protokołu )
Poprosiła o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący KB,PP,Z,OSiOŚ p. Jurczak - przedstawił opinię komisji (stanowi załącznik nr 20 do protokołu ).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co sanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał .
 
Radny p. Ziemecki –poinformował, że Komisja Budżetu, której jest członkiem analizowała projekt uchwały niemniej nie wydała opinii, ponieważ nie uzyskała dodatkowych informacji w dwóch sprawach:
 
- budowa kolektora na ulicy Przemysłowej – członkowie komisji mieli dylemat natury prawnej, a mianowicie dwa odcinki kolektora budowane będą na terenach prywatnych, wobec czego poprosił radcę prawnego o opinię czy będzie to bezpieczne dla miasta w przypadku, gdy kolektor będzie oddany, a zarządzać nim będzie Zakład Wodociągów na terenach prywatnych. Jak wynika z informacji uzyskanej od Kierownika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta, iż  są oświadczenia właścicieli wyrażające zgodę na budowę kolektora, niemniej w jaki sposób miasto zabezpieczy się  w przypadku sprzedaży tych gruntów.
 
- roboty publiczne – nowe zadanie, gdzie w uzasadnieniu podano porozumienia
z 2007, 2008, 2009  w sprawie budowy chodnika na Raszei  z przeznaczeniem 45 tys. zł. na to zadanie. Poprosił o informację dlaczego  to zadanie wprowadza się teraz , skoro mogło być uwzględnione przy projektowaniu budżetu tym bardziej , że ma to być kosztem dwóch innych zadań.
 
- komisja prosi również o  całkowity koszt budowy ulicy Parowej.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że o ile  właściciel wyraża zgodę na budowę kolektora na gruncie , który posiada  oznacza to, że w przypadku wystąpienia awarii udostępni swój teren na wykonanie odpowiedniego remontu. Z tytułu wybudowania  kolektora oraz puszczenia tam kanalizacji najprawdopodobniej ustalone są opłaty z tego               tytułu. W przypadku  zmiany właściciela,  a ten odmówi  zgody wejścia na teren celem dokonywania napraw, miasto będzie musiało przystąpić do wywłaszczenia w tej części gruntu. Zdaniem mówcy można budować kanalizacje za zgodą mieszkańców.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  wyjaśnił, co następuje:
- osiedle Przemysłowe zlokalizowane w Grubnie  posiadało wyłącznie kanalizację wewnętrzną. Kanalizacje te budowane były przez poszczególnych inwestorów, podobnie było z drogami. W trakcie przekształceń własnościowych obiekty te zostały sprzedane i mocno rozdrobnione. Biegły tam dwa kolektory, jednak w trakcie przekształceń, podczas tego rozdrobnienia, każdy z tych właścicieli miał swoje potrzeby  i doszło do  niewłaściwych przełączeń. Projektant przyjął , że te dwa kolektory są właściwe. Obecnie po przystąpieniu do inwestycji  okazało się , że wszystko jest tam pomieszane, a rury są źle zamontowane, bez opasek, zalane ściekami, które wpływają do gruntu. Problem zaczął się już za czasów Burmistrza Jurczaka, kiedy korzenie rosnących tam drzew uszkodziły kolektor nikt nie zamierzał się tym zająć  , wobec czego postanowiono, podobnie jak wcześniej drogę , oddać kolektor miastu
 
- tereny na których ma być prowadzony kolektor rzeczywiście są prywatne, ale umiejscowione są w ich prywatnych drogach , które nie będą mogły być zlikwidowane nawet w przyszłości , ponieważ w aktach notarialnych zawarto służebność tych dróg.
 
- nowe zadania , które próbuje się wprowadzić - poinformował, że od kilkunastu lat miast podpisuje porozumienia z Zarządem Dróg na remonty chodników  wspólnymi siłami. Tym sposobem powstał chodnik przy ul. Szosa Grudziądzka, Dworcowa  od Skłodowskiej do Świętojerskiej,  Świętojerska do Alei 3 Maja. Decyzją Marszałka w 2010 roku zmieniono tryb składania wniosków. Do tej pory wnioski składano  do ZDW z chwilą zatwierdzenia ich budżetu przez Marszałka w roku bieżącym również budżet ich został zatwierdzony, niemniej na ten rok zadania będą wykonywane we współpracy pod nazwa  Drogowa Inicjatywa Drogowa i w tym roku wyjątkowo  wnioski należało składać do 30 kwietnia .
 
- ulica Brzoskwiniowa – koszt zadania 7.503 złote
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że to, iż kolektor sanitarny musi być , a sieć kanalizacyjna powinna być zakończona jest jasne , ponieważ jest to ostatni fragment wykonywania kanalizacji na terenie miasta. Odnośnie stwierdzenia, iż projektant przyjął, że przyłącza są dobrze wykonane, poprosił o informację na jakiej podstawie tak przyjął , czy istnieje jakakolwiek dokumentacja, a może zakładał, że skoro funkcjonowało to musi być dobrze.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że projektant  zakładał, że skoro jest kanalizacja sanitarna i deszczowa musi być ona prawidłowa. Dodał, że miasto, aby zapewnić wszystkim  użytkownikom, którzy nie mają jeszcze sieci wodociągowej  musiało nieodpłatnie przejąć wodociąg od prywatnej osoby, która zarządzała wodociągiem, hydrofornia   i studnią na tym terenie , bez inwentaryzacji, wyłącznie na podstawie protokołu. Wyjaśnił, że miasto musiało pomóc, ponieważ właściciel dał korzystającym z wodociągu mieszkańcom wypowiedzenia , ponadto okazało się , że nie było żadnych umów, a jedynie mieszkańcy otrzymywali rachunki
Od chwili przejęcia tych wodociągów minęło pół roku i dotychczas nie było awarii, miasto założyło na złączu wodomierz , należy mieć nadzieje, że do czasu budowy wodociągów będzie to funkcjonowało.
 
Radny p. Jurczak - stwierdził, że wyjaśnienie jest wystarczające . Zdaniem mówcy miasto musi to uporządkować. Dodał, że tak jak zostało zapisane w opinii, komisja pozytywnie opiniuje to zadanie.
 
Radny p. Giżyński -  odnośnie wypowiedzi przedmówców stwierdził cyt. „ projektant myślał, że tam coś jest, ktoś, kto odbierał dokumentację  myślał, ze projektant myślał, a my za  to w tej chwili zapłacimy . I taka jest pointa tej rozmowy” . Wracając do  Drogowej Inicjatywy Samorządowej, przypomniał, że na poprzedniej sesji Pan Burmistrz zachęcał radnych aby przeznaczyć środki na to właśnie zadanie, zdejmując inne zadanie .
Dodał cyt. „ w poniedziałek Pan Burmistrz przyszedł na Komisje Rewizyjną i nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie związane z Drogową Inicjatywa Samorządowa. Umowy nie ma. Ile to będzie kosztowało nie wiadomo, ile materiału będzie nie wiadomo , czy my będziemy musieli jeszcze  swój jakiś materiał dać – nie wiadomo i na tym się rozmowa  skończyła. Więc nie wiem po co wprowadzać jakieś zadanie, jak się  o nim jeszcze nic nie wie”.
W dalszej części wypowiedzi przypomniał notatkę prasową  na temat złej drogi do garaży  na ulicy Gorczyckiego informując, że przedstawi Burmistrzowi propozycję w tej sprawie.                  W ramach zadań, jakie zostały wykonane, o których mówił  p. Jagodziński zaoszczędzono 48.083 zł. W związku z powyższym zaproponował z tej kwoty zdjęcie 5000 zł z przeznaczeniem na  utwardzenie tego terenu. Dodał, że ile Pan Burmistrz nie wyrazi na to zgodę, wówczas mówca znajdzie w budżecie inne środki na to zadanie i z takim wnioskiem wystąpi.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – odnośnie stwierdzenia, że nikt nic nie wie poinformował, że aby zrobić inwentaryzację  urządzenia podziemnego, całość musi zostać odkopana, inne możliwości technicznej nie ma. Zdaniem mówcy przyniosłoby to dodatkowe, zbędne koszty. Poinformował, że wiadomo było jak te rury biegną, jednak nie znany był ich stan techniczny , ani w jaki sposób dokonano przyłączeń przez poszczególnych właścicieli. Wracając do Drogowej Inicjatywy Samorządowej , kwoty są wyliczone - całość  42.722 zł., udział Zarządu Dróg Wojewódzkich – 28.479,99 zł,
 
Radny p. Giżyński – podziękował Z-cy Burmistrza za wyjaśnienia dotyczące Samorządowej Inicjatywy, sugerując, że gdyby wcześniej takich informacji udzielił Burmistrzowi, Ten poinformowałby członków komisji rewizyjnej podczas posiedzenia , czego niestety nie potrafił uczynić.
Odnośnie kanalizacji, zdaniem mówcy projektant przed wykonaniem dokumentacji winien przynajmniej losowo odkopać fragmenty kanalizacji i wpisać ich stan w dokumentacji . Kończąc poprosił Pana Burmistrza o informacje na temat utwardzenia drogi
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził cyt. „ byliśmy  chyba na dwóch różnych komisjach , ponieważ z tego , co ja sobie przypominam, to ja właśnie tłumaczyłem Panu o istniejących od wielu lat porozumieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Panu  tłumaczyłem. Nawet wyraziłem zdziwienie, że Pan o tym nie wie, że kawał chodnika  został zrobiony w pasie drogi wojewódzkiej , ale mógł Pan zapomnieć . My akurat z moim zastępcą wymieniamy poglądy bardzo  często, ustalamy, pewne rzeczy praktycznie codziennie i informacje, które przekazał Panu Pan V-ce Burmistrz nie są dla mnie  tajemnicą . ”Odnośnie konieczności rozkopywania istniejących  sieci wodociągowych, czy też  kanalizacyjnych, zdaniem mówcy żaden projektant nie rozkopuje sieci, ponieważ nie należy to do jego obowiązków, ponadto jest to bardzo kosztotwórcze, a miasto nie zamierza doprowadzić do tego, że koszt dokumentacji będzie większy od samego wykonania zadania.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził cyt. „Panie Burmistrzu rzeczywiście chyba byliśmy na dwóch różnych  komisjach, bo ja pytałem o 2010 rok, bo przesunięcia dotyczą 2010 roku,               a nie 2007,2008, czy 2009”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził cyt. „mogliśmy dyskutować tylko o latach 2007,2008,2009 ponieważ żadna umowa na 2010 nie  jest podpisana , więc o czym można było rozmawiać. Co ja miałem Panu tłumaczyć . To jest nasze zapotrzebowanie zgłoszone do Zarządu Dróg Wojewódzkich , a gdy  ono zostanie zaakceptowane , porozmawiamy na Komisji„.  Kończąc poinformował, że w dzisiejszej korespondencji jest pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich wyrażające zgodę na dysponowanie tymi terenami , o których mowa do celów projektowych.
 
Z-a Burmistrza p. Jagodziński - poinformował,  że  w roku bieżących z taką inicjatywą wystąpiła również Generalny Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad i miasto również takie zapotrzebowanie zgłosiło, niemniej dopiero na rok 2010, ponieważ tam są trochę inne warunki, wymagana jest pełna dokumentacja techniczna. Dodał, że najważniejszą sprawą jest wykonanie chodnika z prawdziwego zdarzenia ze ścieżką rowerową na wysokości ulicy Przemysłowej do granic Stolna.
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że zadał jeszcze jedno pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi, a mianowicie, czy z kwoty 48.083 zł, będzie można przekazać 5 może 6 tysięcy złotych  na utwardzenie drogi do garaży  przy ul. Gorczyckiego w ramach robót publicznych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski-  stwierdził, że o ile rada przeznaczy  kwotę 5 tys. zł na to zadanie, mówca to zrealizuje, bo jest władza wykonawczą w tym zakresie.
 
Radny p. Giżyński- zgłosił wniosek o przeznaczenie kwoty 5 tys.  zł. na utwardzenie drogi do garaży przy ul. Gorczyckiego.
 
Radny p. Gzella- odnośnie propozycji zakupu nowego samochodu dla Straży Miasta, w związku z tym jak napięty jest budżet miasta , wiedząc jak prężnie działa Fundacja  na naszym terenie, zasugerował zakup używanego samochodu za granicą . Zdaniem mówcy przy dobrych  negocjacjach można kupić dobry samochód za dobrą cenę . Podkreślił, że nie proponuje występowania o jałmużnę, a jedynie o skorzystanie z pomocy przyjaciół z partnerskiego miasta przy zakupie używanego samochodu.
 
Radny p. Knap – poprosił o informację na temat ulicy od os. Raszei do Kolonii Wilsona, a mianowicie o podanie uzasadnienia dla wykonania w tym miejscu chodnika, skoro po prawej stronie jest szeroki chodnik. Zwrócił uwagę, że na ulicy Brzoskwiniowej chodnik jest naprawdę potrzebny. Poinformował, że na tej ulicy powstała myjnia samochodowa, po lewej stronie jest sklep spożywczy, dalej bar , myjnia i drukarnia , co powoduje, że ruch jest bardzo duży i w przypadku, gdy po lewej stroni stoją zaparkowane samochody, a z drugiej strony jest skarpa, piesi nie mają jak iść. Poprosił o wyjaśnienie. Wracając do ulicy Łąkowej zwrócił uwagę, że ta ulica zawsze odsuwana jest na dalszy plan, a naprawdę należy już coś tam zrobić.
 
Radny p. Błażejewicz- poprosił o informację na temat robót publicznych w kontekście oszczędności jakie tam wystąpiły i informację , czy trzeba wprowadzić nowe zadania. Zakładając teoretycznie, że nowe zadanie zaproponowane przez radnego Giżyńskiego zostanie wprowadzone , zostanie jeszcze ok. 43 tys. zł. Poprosił o informację, kto będzie dysponentem tych środków  i na co zostaną przeznaczone.
Kontynuując stwierdził, że na niektórych zadaniach nie powinno być oszczędności. Zwrócił  uwagę, że radni  ustalając środki na pewne zadania nie sugerowali, że ma to być tylko dokumentacja , oznacza to, że skoro np.: na ulicy Brzoskwiniowej zostało ok. 7 tys. zł. , to za tę kwotę można kupić 200 metrów polbruku, ustalając, że teoretycznie chodnik miałby być metrowej szerokości starczyłoby to na 200 metrów materiału na  chodnik . Mając na uwadze, że  należy doliczyć jeszcze robociznę i inne niezbędne materiały, zdaniem mówcy można zrobić na początek nawet 40 metrów  chodnika , tym bardziej, że jest to długi odcinek chodnika i prawdopodobnie w roku przyszłym nie będzie środków na jego wykonanie w całości, podobnie jest na ulicy Śliwowej.
Kontynuując poprosił o informację na temat samochodu , wiedząc, że w prasie ukazały się artykuły informujące, iż radni są przeciwni jego zakupowi, chociaż chodziło wyłącznie o umożliwienie przeanalizowania sprawy na komisjach
 
Z-ca Burmistrza p. Jagdziński – udzielił następujących wyjaśnień
 
-  aby wykonać chodnik  na ulicy Brzoskwiniowe,j musi być opracowana pełna dokumentacja techniczna łącznie z pozwoleniem na budowę .
 
-   chodnik na Raszei -  jest to Szosa Grudziądzka, która posiada chodnik z jednej strony i dlatego proponuje się doprowadzenia chodnika do parkingu przy Szosie Grudziądzkiej i dalej przechodząc na druga stronę wykonać chodnik do zatoczki autobusowej.
 
- ulica Łąkowa - przyznał rację radnym, że z ulicą tą coś trzeba zrobić , niemniej , aby do tego zadania przystąpić potrzeba najmniej 250 tys. zł. na opracowanie dokumentacji. Zgodnie ze  wstępnym kosztorysem wykonanym przez biuro projektów koszt całego zadania opiewa na kwotę 4.827.950,50 zł.
 
            Następnie  zwrócił uwagę, że Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska  przedstawił radnym na komisjach wyłącznie koszty  związane z wykonaniem dokumentacji  na poszczególne zadania i te środki pozostaną w budżecie z wyjątkiem 5 tys. zł., o jakie wnioskował  radny Giżyński .Poinformował, że o ile zostanie wykonana dokumentacja, na ulicę Brzoskwiniową, pozostaną jakiekolwiek środki, a warunki pogodowe pozwolą inwestycja na tej ulicy zostanie rozpoczęta, a jeśli nie,  to zostanie, za zgoda Rady zakupiony materiał i złożony do depozytu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał
 
Radny p. Gzella – przypomniał, że na ulicę Śliwową było przeznaczone było 30 tys. zł., z tego 14.tys zł. przeznaczono na wykonanie dokumentacji i zostało 15 tys. zł. Po potwierdzeniu z sali obrad, iż tak należy to rozumieć , stwierdził, że 50% kwoty kosztowała dokumentacja. Zdaniem mówcy zazwyczaj za wykonanie dokumentacji płaci się 10% wartości zadania
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – poinformował, że  w momencie , gdy powstał pomysł, aby zakupić nowszy samochód dla straży miejskiej , a obecnie użytkowany przez straż przekazać do Chełmińskiego Domu Kultury, poproszono Dyrektora CHDK, aby sprawdził, czy samochód który miałby otrzymać spełnia niezbędne wymogi na potrzeby tej instytucji. Przypomniał, że podczas posiedzeń poszczególnych komisji rady wyjaśniał jak ten samochód zostanie przygotowany dla potrzeb  Domu Kultury. Dodał, że cyt. „ belka z kogutami „na dachu samochodu zostanie, niemniej światła zostaną przerobione na żółty kolor, aby pracownicy mogli z nich korzystać podczas imprez, a nagłośnienie, które w samochodzie się znajduje, również będzie przydatne.
Na pytanie z sali obrad jaki to będzie samochód poinformował, że planuje się zakup cztero-,   a jak się uda, to nawet trzyletniego Mercedesa Vito.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „ Budżet w grudniu uchwalony, powinien być realizowany. Ja to powtarzam: Wprowadzając nowe jakieś zadania , albo wynikają one z  oszczędności z realizowanych zadań w grudniu przyjętych i wprowadzamy nowe zadania. Ja bym się zapytał w związku z podpisanymi  porozumieniami w latach 2007, 2008,. 2009 i na dzień dzisiejszy 2010 jakie to jest  porozumienie , jak ono brzmi i co marszałek nam oferuje, za ile i ile pieniążków każe nam zabezpieczyć w budżecie . Jak wiemy, że z zarządcą  drogi 550 mamy współpracę przez tyle lat, to stała pozycja powinna być w budżecie, rezerwa na realizację tych zadań , bo oni dają nam materiał, my robociznę i wtedy mamy problem, bo zrobi się dziura w tym chodniku i nie ma  jej kto naprawić, bo to jest droga 550 i robimy wielki problem z tego. Na dzień dzisiejszy proszę Pana  Burmistrza , jak teraz przejął to Pan Marszałek. I Pan Marszałek jakie sprawy zaakceptował  a my  na Łunawską czy jakąś tam inną, to nie jest ważne i pan Marszałek ile kazał zabezpieczyć pieniążków w budżecie na realizacje tego. Tu wychodzi oszczędności w robotach tam 48 tys. zł.  Dlaczego zdejmujemy z Łąkowej.  Dlaczego zdejmujemy z Łąkowej 40 tysięcy i 5 tysięcy z czegoś innego . W grudniu była uchwała Rady Miasta, że mamy to realizować. Czy żeśmy wykonali te zadania i zostały takie oszczędności. Pozwolę sobie przypomnieć z CHDK ile będziemy mieli oszczędności jak skończymy CHDK. Nic nie mówimy , cisza jest. Ile wyjdzie z Ustronia z oświetlenia oszczędności  nic nie mówimy, a tu już będzie ponad 200 tys. zł. ja tak szacuję ok. 200 tys. Tylko na tych zadaniach a gdzie reszta. Dlaczego szczujemy mieszkańców  i wprowadzamy w takie zakłopotanie, bo radni nie chcieli, bo radni chcieli tamto. Nie radni w grudniu uchwalili budżet i realizujmy ten budżet. Panie Burmistrzu Panie przewodniczący Rady Miasta realizujmy to, co żeśmy ustalili w grudniu, a nowe zadania wprowadzajmy, na pewno będą mieszkańcy zadowoleni. Odnośnie samochodu w ChDK, Panie Burmistrzu , to nie Pański świetny pomysł . Dobrze, że została zdjęta ta korekta budżetu, że radni troszeczkę przedyskutowali temat i troszeczkę inaczej to wyszło. Panie Burmistrzu to nie jest Pański pomysł . Jeszcze coś odnośnie samochodu, tego artykułu Wrażeń zabrał głos, a się nie zna na rzeczy, ale ci co pisali i wnioskowali o zakup tego samochodu tez się nie znali. Bo pisali pękła głowica , a później się okazało , że uszczelka”
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – odnośnie drogi Łąkowej po raz kolejny stwierdził, że koszt dokumentacji, to 250 tys. zł. , w budżecie było 40 tys. zł., co powoduje, iż dalsza dyskusja jest bezprzedmiotowa. Jeśli chodzi o zabieranie pieniędzy stwierdził, że nikt ich nie zabiera. Jak już wcześniej mówca tłumaczył na poszczególne zadania były przeznaczone dane kwoty. Następnie odczytał pismo Marszałka  z dnia 29 kwietnia „ w związku z podpisanymi porozumieniami w latach 2007, 2008 i 2009 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w spawie zadań obejmujących  opracowanie projektów budowy, budowy chodników , partycypacji  w kosztach remontu, zaplanowania remontu i innych inwestycji zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej  została opracowana i przyjęta uchwałą Nr  XXVI/375/10Zarządu Województwa Kujawsko pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 roku, procedura dotycząca  współpracy z samorządami lokalnymi pod nazwą Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) w ramach której możliwe będzie  zrealizowanie inwestycji związanych  z wyżej wymienionymi porozumieniami. Powyższa procedura ustala  zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego  realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowych na drogach wojewódzkich. Stronami  uczestniczącymi we DIS-ie są Województwo Kujawsko pomorskie  oraz lokalne jednostki  samorządu terytorialnego, zwane dalej inicjatorem w imieniu Województwa Kujawsko Pomorskiego  działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Pismo uregulowano Uchwałą i zmieniły się załączniki  do obecnych  porozumień. Wnioski o umieszczenie w planach  finansowych wojewódzka Kujawsko pomorskiego., realizacji zadania w trybie DIS inicjator składa  do Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy. Wnioski o przyjęcie w danym roku budżetowym zadania do realizacji w trybie DIS przez Zarząd Dróg Wojewódzkich  należy złożyć  do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.” Poinformował, że taki wniosek przez miasto został złożony.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt. „ ja wszystko ładnie zrozumiałem ok., tylko nikt nie powiedział, że mamy zabezpieczyć jakieś pieniądze. Mamy zgłosić, zrobić zamówienie, jakie mamy potrzeby, przy drodze 550 i przy jedynce. Składamy zapotrzebowanie. Dostajemy od Marszałka, czy od administratora drogi 550 i powiedzą, że robimy przy Raszei chodnik i proszę zabezpieczyć  20 tysięcy i w tym momencie będzie zabezpieczali te środki. Na dzień dzisiejszy  nie ma takiego wymogu, żeby zabezpieczać 45 tysięcy”
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przypomniał, że w poprzednich latach przy wykazie robót publicznych  ujęte były zadania we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wyłom jest w roku 2010 , ponieważ ZDW na 2010 rok nie przyjmowała żadnych wniosków, bo miał sygnały, że będą inne regulacje.
 
Radny p. Wrażeń” stwierdził cyt. „  z tych wyjaśnień wynika, że na razie nie musimy zabezpieczać żadnych środków na te zadania, o które będziemy wnioskowali”
 
Radny p. Mikrut – wracając do sprawy samochodu poinformował, że wniosek w sprawie samochodu zawarty był w opinii komisji, której jest członkiem , co oznacza, że nie jest to pomysł pana Burmistrza , ponieważ zrodził się gdzieś indziej. W dalszej części wypowiedzi  przypomniał, że w budżecie zarezerwowano kwotę na ulice Ogrodową , ale chodziło wyłącznie  o odcinek  od Ogrodowej do Łąkowej. Zapytał czy ten 300 metrowy odcinek będzie kosztował 4 mln zł., a dokumentacja ponad 200 tys. zł.
 
Radny p. Gzella – zapytał czy koszt  całkowitej realizacji ulicy Śliwowej wyniesie ok. 140 tys. zł. Po przeczącej informacji z sali obrad poinformował, że wcześniej rozmawiał na ten temat z urzędnikiem i poprosił o wycenę. Urzędnik szacunkowo wycenił zadanie na ok. 40 tys. zł. Wyjaśnił, ze chciałby móc wyjaśnić mieszkańcom jakie są koszty , dlaczego nie jest robiona ulica Śliwowa, skoro są na to pieniądze.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, co następuje: Ulica Śliwowa wymaga wykonania projektu i na podstawie projektu i kosztorysu mówca będzie wiedział jaki jest koszt tego zadania – odwodnienie i nawierzchnia. W budżecie na to zadanie wprowadzona jest kwota 30 tys. zł.  Przed opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę nie można rozpocząć inwestycji na ulicy Śliwowej.
Wracając do sprawy ulicy Łąkowej  stwierdził, że wie, iż chodzi o odcinek ulicy Ogrodowej  do Łąkowej,  niemniej aby wykonać ten kawałek musi być pełna dokumentacja , ponieważ trzeba zabezpieczyć odprowadzenie wody z całej ulicy Łąkowej. Projektant musi przewidzieć jakie kolektory zaprojektować, gdzie odprowadzić kolektory deszczowe, jakie piaskowniki, jakie odtłuszczacze itp. Dokumentacja musi być całkowita, natomiast realizować zadanie można etapami. Przypomniał, że np.: ulica Kolibrowa robiona była etapami przez 4 lata.
 
Radny p. Błażejewicz - poprosił o informację jaki był koszt ulicy Kolibrowej. Zdaniem mówcy była to kwota rzędu 200 tys. zł. a obecnie mówi się o 4 mln zł.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że  posiada kalkulacje  wstępną  wykonaną przez biuro projektów na realizacje inwestycji na ulicy Łąkowej. Jeśli chodzi o ulicę Kolibrową – odprowadzeni kanalizacji było do ulicy Sokolej, natomiast  na ulicy Łąkowej kolektor trzeba ciągnąć,  aż do Browiny.
 
Radny p. Wrażeń stwierdził cyt.” Ulica Łąkowa jest bardzo długo, ale mówimy o tym łączniku T, gdzie tam jest sytuacja zastała. Na dzień dzisiejszy z Klasztoru, z części miasta, tak jak Pan Burmistrz powiedział wody opadowe są odprowadzane  do Trynki  i to jest zgodne i to jest dobrze. Nie musimy nic zmieniać.I wody odpływają same z górki lecą sobie . jest w porządku. Na ulicy Łąkowej jest z jednej strony krawężnik, już częściowy wgnieciony w błoto, rozjechany . Chodnik też jest częściowo położony. Z dwóch płytek, ale by położony, czyli tam już , nie wiem czy za Burmistrza Jurczaka było robione, było zaczynane. I tak , jak nie odprowadzimy tych wód deszczowych, z tego błota będą one dalej spływały na łąki, bo to z górki leci i tak dalej. Nie będzie problemu. Woda sobie sama popłynie tam, gdzie będzie chciała. Dlaczego nie możemy wykorzystać  tego starego kolektora deszczowego. Można by było,  tylko dobra wola i chęci.”
 
Radny p. Janowski – stwierdził, że  w dyskusji o ulicach brakuje jednej – ulicy Jastrzębskiego. Od kilku lat pojawiają się wnioski o to, ze należy zbudować tam chodnik. Stwierdzając, że wcześniej nie składał takiego wniosku wyraził opinię, iż podczas trzech letnich miesięcy na tej ulicy jest tak duża przepustowość iż warto zainwestować w chodnik, bowiem może dojść do tragedii. Zasugerował przynajmniej rozpoczęcie tej inwestycji Ponadto warto rozważyć ścieżkę rowerową prowadzącą do jeziora.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił radnego Giżyńskiego o doprecyzowanie wniosku.
 
Radny p. Giżyński – doprecyzował wniosek : wprowadzenie nowego zadania polegającego na utwardzeniu fragmentu ulicy Gorczyckiego od asfaltu do garaży. Zadanie  ma zostać wykonane w ramach robót publicznych. Utwardzenie za pomocą mielonego gruzu. Na to zadanie należy przeznaczyć 5 tys. zł. z Działu 900 Rozdział 90001 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska § 6050 zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej i deszczowej w ulicy Magazynowej i Przemysłowej  Kwota dotychczas przeznaczona była  140 tys. zł. , zdjęcie 5 tys. zł. i pozostawienie kwoty 135 tys. zł.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że podczas ostatniej sesji , gdy przedstawiono kilka propozycji zmian, części radnych, w tym także Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówiło, że radni są zaskakiwani  w ostatniej chwili i potrzeba czasu na zastanowienie się nad propozycjami, mimo, iż zapewne nie są one złe. Mówca podobnie w chwili obecnej nie sugeruje, że pomysł jest zły jednak potrzebuje czasu na zastanowienie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek radnego Giżyńskiego.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało  się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził., że wniosek został przyjęty większością głosów. Następnie odczytał wniosek zawarty w opinii Komisji Bezpieczeństwa -   Komisja wnioskuje o pozostawienie zakresu robót publicznych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 
Radny p. Ziemecki – zwracając się do radcy prawnego poprosił o opinię prawną czy przegłosowanie tego wniosku nie spowoduje, że zadanie  o które wnioskował radny Giżyński  nie będzie mogło być realizowane. Zdaniem mówcy wniosek komisji jest dalej idący.
 
Radca prawny p. Stegienka – przyznał , że jest to wniosek dalej idący i oznacza, że zadania należy pozostawić w zakresie niezmienionym
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
 
            Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- stwierdził , że wniosek został przyjęty jednogłośnie
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  zapytała, czy  należy rozumieć , iż kwota 500 tys. zł.               w robotach zostaje nienaruszona i jedynie zwiększona o kwotę 5 tys. zł.  czy będzie to na zakup materiałów.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, ze Pani Skarbnik tak długo pracuje i na pewno sobie prowadzi z tym wnioskiem
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty               w druku nr 1 wraz ze zgłoszoną autokorekta i przegłosowanymi wnioskami
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów  przeciwnych i wstrzymujących
nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze Uchwała Nr L/280/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta  Chełmna na 2010 rok została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 21 do protokołu )
 
 
Ad. 7. Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał Interpelację radnego Giżyńskiego ( stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu )
 
 
Ad.8 Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał zebranych z  treścią petycji grupy  Przedsiębiorców  w sprawie drogi ul. Przemysłowej w Chełmnie. ( załącznik nr 23 do protokołu
 
Radny p. Gzella – wracając do sprawy uchwalenia zadania - budowa boiska bocznego przy stadionie  poprosił o informację na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji)
 
Radny p. Janowski – poruszył dwie sprawy:
- jak przedstawia się sprawa budynku przy ulicy Kościelnej
- sprawa własności  działki przy ul. Kwiatowej , w kontekście sporu, czy należy ona do miasta czy do prywatnego właściciela.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że kolekcjonerzy zwrócili się do mówcy z prośbą
o wyjaśnienie  dlaczego nie uzyskali zgody na handlowanie w mieście podczas Jarmarku Jaszczurczego. Zwrócił uwagę, że osoby te w ciągu ostatnich czterech lat handlowali w Chełmnie w czasie tego święta. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego nie uzyskali takiego zezwolenia w roku bieżącym.
Kontynuując zwrócił się do Przewodniczącego Rady przypominając, że wcześniej niejednokrotnie radni poruszali sprawę nieodpowiedniego zabezpieczenia skrzynek gazowych. Poprosił aby zmobilizował Burmistrza Miasta do załatwienia tej sprawy.  
 
Przewodniczący Rady p. Piotrowski – obiecał załatwić sprawę.
 
Radny p. Ziemecki – przed zgłoszeniem wniosków przeprosił Przedstawicieli Czasu Chełmna za swoje wystąpienie podczas poprzedniej sesji  dotyczące braku informacji o meczu stwierdzając, ze taka informacja znajdowała się na łamach tej gazety. Kontynuując poruszył następujące kwestie:
 
- zapytał czy po remoncie płyty runku fontanna zostanie umiejscowiona  przed ratuszem. Zasugerował umiejscowienie jej w dotychczasowym miejscu.
 
-sprawa dziur na ulicach – przypomniał, że niedawno były one remontowane . a np.: przy farze jest duża dziura, co może być uciążliwe podczas procesji , podobnie jest na ulicy Św. Ducha.
 
- poprosił o rozważenie możliwości ożywienia placów zabaw na terenie miasta poprzez dodanie im nieco kolorów . Zwrócił uwagę, że Place zabaw nad jeziorem są kolorowe i estetyczne.
 
Radny p. Jurczak – poinformował, że została opracowana koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta w połączeniu ze ścieżkami już funkcjonującymi poza miastem.
Następnie zaprosił wszystkich chętnych na posiedzenie Komisji bezpieczeństwa, Porządku Publicznego , Zdrowia , Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 1 lipca  godzinie 12.00 . Podczas spotkania zaprezentowana zostanie  ta koncepcja.
 
Radny p. Kordowski – poinformował, że otrzymał informację od Burmistrza Miasta w sprawie budynku po spalonym domu kultury, z której wynika , iż nie ma możliwości wywłaszczenia obecnych właścicieli, a co za tym idzie budynek w dalszym ciągu nie będzie odbudowany. Podziękował za uprzątnięcie schodów  przy ulicy Jastrzębskiego w kierunku Raków. Dodając, że przedmiotowe schody są w bardzo złym stanie technicznym wyraził nadzieję, ze w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na ich naprawę.
W dalszej części wypowiedzi wyraził zadowolenie z powodu zainstalowania tablicy informującej o nazwie parku, z przekąsem zaznaczając, że na realizację tego zadania trzeba było czekać trzy lata. W dalszej części wypowiedzi poprosił Burmistrza o informację, czy przewiduje  nagrodzenie KS „Chełminianka „  za osiągnięcie niewątpliwego sukcesu jakim jest awans do IV ligi.
Kontynuując poprosił o informację na temat fot radaru, który, zdaniem mówcy nieczęsto  stoi na ulicach miasta.
 
Radna p. Konowalik. – w imieniu mieszkańców poinformowała, że  przy szpitalu nadal nie ma lustra , a  jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi dla kierowców. Następnie poprosiła o informacje, czy obecnie wykonywany chodnik od ABC na ulicy Danielewskiego będzie do ulicy Toruńskiej, czy tylko do cmentarza.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że w ostatnim czasie na chełmińskim stadionie miały miejsce aż cztery ważne wydarzenia – dwa mecze o awans, mecz Polska – Szwajcaria oraz koncert Rubika. Kontynuując potwierdził informację radnego Ziemeckiego o dziurze w jezdni przy Kościele Farnym, która zdaniem mówcy jest bardzo niebezpieczna. Przypomniał, ze kilka lat wcześniej podczas procesji doszło tam do wypadku, podczas którego została ranna jedna osoba, która do dnia dzisiejszego chodzi o kulach. Następnie zwrócił uwagę, iż niektóre znaki drogowe umiejscowione są zbyt blisko drzew, które ograniczają ich widoczność.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o informacje na temat kotłowni , która zainstalowana byłą w dawnym budynku straży pożarnej, który został przez miasto sprzedany .
 
Radna p. Rostek – w związku z powodzią jaka miała miejsce w naszym kraju, mimo, iż w Chełmnie do powodzi nie doszło , niemniej zostały zalane działki -  poprosiła o informację gdzie mogą się zwrócić właściciele zalanych terenów  po odszkodowania.
W dalszej części wypowiedzi poruszyła sprawę obchodów Nocy Świętojańskiej nad Jeziorem Starogrodzkim. Informując, ze impreza była bardzo udana, poprosiła o informacje jaki był jej koszt. Jako uzasadnienie pytania poinformowała , że impresje prowadził zespół z Gdyni wyrażając zdziwienie , ze w naszym mieście nie ma odpowiedniej osoby do poprowadzenia takiej imprezy zamiast płacić osobie z zewnątrz.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
 
- boisko boczne przy stadionie -  poinformował, że na stronie internetowej Marszałka pojawiła się informacja o odwołaniu  konkursu w ramach działania 3.1. – infrastruktura edukacyjna. Jako uzasadnienie  uchwały zarządu podano brak komplementarności, wymogów w związku z wnioskiem.  Poinformował, że wraz z urzędnikami zrobi wszystko, aby ta komplementarność powróciła. W przypadku, gdy się to nie zdarzy rozważane jest wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym od Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ miasto poniosło już pewne koszty z tym związane.
 
- budynek komunalny przy ul. Kościelnej  przypomniał, że informował wcześniej  Radnych o wystąpieniu wspólnym ze starostwem do Ministerstwa o odstępstwo. Takie odstępstwo miasto z Ministerstwa otrzymało.
 
- sprawa sprzedaży staroci -  poinformował, ze w dniu wczorajszym na ten temat rozmawiał z radnym Wrażniem  i w dniu dzisiejszym powtórzy tę są informację jakiej udzielił  zainteresowanemu, a mianowicie, że organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Pomorze ,  to organizator decyduje i wydaje zezwolenia. Poinformował, że zapyta organizatora, czy odmówił zgody, a jeśli tak, to dlaczego.
 
- fontanna na Rynku- poinformowała, ze gdzie ze wskazaniami konserwatorskimi i uzgodnieniami dokumentacyjnymi – fontanna powinna być w miejscu, gdzie wcześniej była wieża ciśnień, a była ona przed ratuszem.
 
- nagrodzenie zawodników „Chełminianki” –  poinformował, ze po meczu gwiazd, który odbędzie się w dniu jutrzejszym, przewidziane jest spotkanie, podczas którego zawodnicy zostaną nagrodzeniu. Wyjaśnił, ż e nie będzie to nagroda pieniężna, ponieważ na to nie ma w budżecie środków.
 
- fotoradar – informując, ze zapewne Komendant Straży miejskiej będzie chciał w tej sprawie zabrać głos, poprosił o wyrozumiałość, że fotoradar w ostatnim czasie pracował nieco rzadziej w zwiadu z tym, ze straż miejska była bardzo zaangażowana w umacnianie wałów, dyżurowali niemalże bez przerwy.
 
- Noc Świętojańska – poinformował, że organizatorem imprezy był Chełmiński Dom Kultury, wobec czego musi sprawdzić jaki był koszt.
 
- sprawa odszkodowań za zalania – poinformował, że sprawdzi w MOPSi-e  dodając, że do Urzędu Miasta akie wnioski nie trafiały.
Kończąc poinformował, ze na pozostałe pytania odpowie na piśmie.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  - wyjaśnił:
 
- sprawa działki przy ulicy Kwiatowej – stwierdził, że na to pytanie wyjaśnień udzieli radca prawny urzędu.
 
- dziury na ulicach – stwierdził, że wszystkie dziury łatane są na bieżąco, niemniej jeśli chodzi o środki przeznaczone w budżecie na to zadanie  zostały one już w większej mierze wykorzystane.
 
- plac zabaw – zwrócił wagę, ze bez wymiany sprzętu nie będzie on tak atrakcyjny jak plac zabaw nad jeziorem, niemniej przyjął wniosek i podczas odnawiania zostaną użyte bardziej kolorowe farby, aby to upiększyć
 
- sprawa  braku lustra przy szpitalu – poinformował, ze niezwłocznie wystosuje do Zarządu Dróg Wojewódzkich stosowny wniosek  w tej sprawie.
 
- chodnik przy ulic Danielewskiego – przypomniał, ze podczas sesji budżetowej prosił radnych  o nierozdrabianiu w robotach publicznych. Według obliczeń środków wystarczy na odcinek do cmentarza,
 
- poprosił uściślenie o jaką ulice chodzi przy farze, w której jest ta dziura. Poinformował, że podczas przerwy omówi z panem radnym tę kwestię.
 
- znaki drogowe – poinformował, że na ulicach miejskich drzewa zostaną poprzycinane aby odsłonić znaki . jeśli chodzi o drogę wojewódzką , wniosek w tej sprawie przekaże łącznie z wnioskiem w sprawie lustra.
 
-kotłownia z budynku przy ulicy Rybackiej 4 – przypomniał, że administratorem jest Ojar, niemniej mówca posiada informacje, iż wszystkie części, które będą jeszcze mogły być wykorzystane zostaną przechowane.
 
Radny p. Kordowski – w związku z tym, ze odbywa się naprawa murów obronnych , zwrócił uwagę, ze znajdują się tam „obskurne szałerki” przylegające do murów, które są fatalną wizytówką . Zasugerował ich rozbiórkę.
 
Radca prawny p. Stegienka – poinformował, że w sprawie gruntu przy ulicy Kwiatowej postępowanie trwało bardzo  długo . Zaistniała konieczność przeprowadzenia opinii z dowodu biegłych. Biegły geodeta ustalił, że teren , który mieszkanka zamierzała zasiedlić ( o co wnioskowała do sądu ) jest jej własnością , wobec czego  wniosek został w całości oddalony, ponieważ nie można zasiedzieć swojego terenu. W związku z czym w przypadku, gdy miasto będzie zamierzało  prowadzić tam inwestycję dojdzie do wywłaszczenia części nieruchomości.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – przypomniał, że zima tego roku była wyjątkowo długa i mroźna i niezasadne było wystawianie fotoradaru , ponieważ nikt nie pokonuje ustalonych prędkości. Poinformował, że od początku roku radar wykonał 205 zdjęć, z tego 185 zostało rozliczone, kierowcy ukarani, a środki z tego tytułu trafiły do budżetu miasta, sprawa 20 kierowców jest w toku. Jeśli chodzi o ostatni miesiąc , radar  rzeczywiście ni był wystawiany , ponieważ strażnicy pracowali na wałach, gdzie, zdaniem mówcy było większe zagrożenie niż przekraczanie prędkości przez kierowców.
 
Ad.9. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął L sesję dziękując obecnym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                             Przewodniczył:
                                                                                                 
(-) Danuta Derebecka                                                                   (-) Waldemar Piotrowski

Wytworzył: Danuta Derebecka (29 września 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (29 września 2010, 11:28:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij