Prot.z XLVIII sesji RM z dnia 4.05.2010


 
      Protokół Nr XLVIII/2010
z  XLVIII  sesji Rady Miasta Chełmna
          z dnia  4 maja 2010 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   4 maja 2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 18.30
 
                                                           Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                           było    radnych 20 , co stanowi  95%
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  1
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1. Otwarcie
-           stwierdzenie quorum
-           przyjęcie protokołu   XLVI   sesji Rady Miasta
 
2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji RM.
-           przegłosowanie poprawek
 
3.Sprawa zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca
    2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
 
4. Sprawa  sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki nr 75/1 o pow. 3198 m²,
     położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej.
                         
5. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania
    nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
                                        
6. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r.
         
7. Interpelacje Radnych                                                       
 
8.  Wolne wnioski i informacje                                            
 
 9. Zakończenie
 
 
Ad. 1 Otwarcie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XLVIII  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
                       
- stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest   20   radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że radny Pan Wygnański usprawiedliwił swoją nieobecność na sesji
 
 
- przyjęcie protokołu  z XLVI sesji
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XLVI uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta .
 
- przegłosowanie poprawek
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XLVIII   sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
 
Ad. 3. Sprawa zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna
           z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych
 
 
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr  2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  3  do protokołu )
 
Radny p. Ziemecki -  zapytał, czy zarówno okręgi jak i ulice nie zmieniły się , a  zmieniła się wyłącznie  liczba mandatów. Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej z sali obrad stwierdził, że nie ma więcej pytań.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do  projektu uchwały nie wpłynęły  opinie komisji. Następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/259/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/303/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych została przez Radę  przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 4 do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 4. Sprawa  sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki nr 75/1 o pow.
           3198 m² położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  projekt uchwały zawarty w druku nr 3  ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 6   do protokołu )
 
Radny p. Wrażeń -  przypomniał, że na XLV sesji Rada Miasta podjęła decyzję o sprzedaży działki i wówczas mówca poprosił o wykaz działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży .  Pismem z dnia 23 lutego br. został poinformowany, iż w zasobach gminy są dwie działki przeznaczone do sprzedaży – przy ul. Portowej i Nad Grobla, w związku z powyższym nasuwa się pytanie skąd wzięła się działka przy ul. Wiklinowej. W dalszej części wypowiedzi przypomniał, iż radni prosili, aby w przypadku sprzedaży, do materiałów dołączone były mapki sytuacyjne. Tymczasem w materiałach był jedynie dopisek, że mapa znajduje się   w Wydziale Mienia Komunalnego. Dodał. cyt. „ Czy my nie potrafimy robić przetargów na działki. Czy w ogóle nie potrafimy tego robić. Bo mam tutaj taki z gazety wycinek – Inowrocław  30 działek do sprzedaży, można wejść na stronę internetową, obejrzeć te działki. Można zgłaszać swoje propozycje, podany jest numer telefonu itd. , a my tylko ogłoszenie na tablicy urzędu, że jest taka i taka działka do sprzedania, ani numeru telefonu, ani nic. Przykładowo wójt gminy Stolno też korzysta przy sprzedaży z internetu . Panie Burmistrzu jak chcemy coś dobrze sprzedać, to musimy to rozdysponować, rozgłosić. I teraz bym prosił    o wyjaśnienie  skąd od razu na ulicy Wiklinowej taka ładna duża działka była „
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski-  wyjaśnił, że informacja o sprzedaży działki pojawi się             w  Internecie, niemniej dopiero po podjęciu przez Rade tej uchwały , ponieważ  mówca nie może informować o sprzedaży nie mając na to zgody Rady.  Jeśli chodzi o pozostałe pytania, zdaniem mówcy na tej sesji nie jest ani miejsce, ani czas na rozważanie tego. Zwrócił uwagę, iż prosił Radę o przyjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na o sprzedaż  działki. Dodał cyt.: „ Na temat historii może pogadać sobie w kuluarach. Teraz zależy mi na tym, żeby poznać Państwa opinię”
 
Radny p. Wrażeń –  stwierdził cyt.: „23 lutego żeśmy sprzedawali działkę Nad Groblą  i ogłoszenie w czasie Chełmna tylko, że wisi do wiadomości w urzędzie miasta, czyli Rada już podjęła  uchwałę, można było ogłosić to w Internecie itd. Zadałem pytanie. Na tej sesji zadałem pytanie  ile mamy działek. Dostałem odpowiedź dwie działeczki, a w ogóle  tej działeczki, na która mamy dzisiaj  podjąć uchwałę w ogóle  Pani, która przygotowała to pismo nie wykazała w wykazie, to skąd się od razy bierze działka na sprzedaż . To tak  w miesiącu można przygotować? „
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że pamięta tamto pytanie i chodził w nim               o działki, na których można realizować  budownictwo wielorodzinne.  Zwrócił uwagę, że             w uzasadnieniu  zapisano, iż mapy są dla radnych do wglądu.
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem głosowało 18 radnych,  przeciw głosował 1 radny, 1 radny  wstrzymał się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/260/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej – działki nr 75/1 o pow. 3198 m²,  położonej w Chełmnie przy ul. Wiklinowej została przez Radę przyjęta większością  głosów  ( stanowi załącznik nr  7  do protokołu )
 
 
                         
Ad. 5. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania  
           nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna.
                                        
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił  projekt uchwały zawarty w druku nr 1   ( stanowi załącznik nr  8  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  9  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/261/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  10  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 6. Sprawa  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna
           na 2010 r.
         
 

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu ) wraz z  uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) . Następnie zgłosiła autopoprawkę .
 
 
 
Dział 80110 – gimnazja – na wniosek  dyrektora GM 2  w § 4010 – wynagrodzenia –zmniejszenie o kwotę 9.500 zł. i zwiększenie o tę sama kwotę §  4170 – zapłata za prowadzenie spraw księgowych, w okresie, kiedy nie było głównej księgowej.
 
Dział 92605 –kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. w §4300 – zakup usług pozostałych na zajęcia sportowe  w obiekcie Pilawa. Po konsultacji z komisją  Budżetu zmienia się  paragraf z 4300 na  2820 – dotacje na prowadzenie zajęć z tenisa stołowego.
 
Po zmianach  wydatki zwiększą się o kwotę  352.692 zł i o taką samą kwotę ulegnie zwiększeniu  dochody. Po tych zmianach dochody stanowić będą kwotę 47.717.007 zł.
Wydatki 52.940.427 zł. Deficyt nie ulegnie zmianie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – powitał przybyłą na obrady grupę  osób związanych z Klubem Sportowych  Chełminianka i  Szkółką Piłkarską. Następnie zaprosił radnych do dyskusji
 
Radna p. Konowalik – z upoważnienia przewodniczącego Komisji Budżetu przedstawiła opinię do projektu uchwały ( stanowi załącznik nr 13   do protokołu ).
 
Radny p. Ziemecki - przypomniał, iż na poprzedniej sesji  wypowiadał się na temat zarządzeń burmistrza miasta wychodzących poza sesjami. Również teraz między poprzednią , a dzisiejsza sesją zmieniającą budżet, Zarządzeniem Burmistrza z dnia  30 marca  zmniejszone zostały wydatki na kwotę  ponad 200 tys. Poprosił o wyjaśnienie,  czy zostały zmniejszone zadania, ponieważ nie ma tego zapisu w internecie, są tylko liczby.  Wracając do wniosku komisji budżetu wyjaśnił, że nie chodzi o nowe zadanie , a jedynie w przypadku wyrażenia zgody na zadanie pn. budowa boiska sportowego przy SP4 – rozszerzyć je przynajmniej o budowę bieżni, bądź też o modernizację całego stadionu. Poprosił o informację, czy jest to możliwe. Poinformował, że na ten temat rozmawiał z Kierownikiem Wydziału Inwestycyjnego , który wyraził zdziwienie taką propozycją mimo, że wnioski związane m.in. z bieżnią składane były do budżetu jesienią ub. roku
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, że zarządzenie  Burmistrza nr 45 z 30 marca br. dotyczyło trzech zmian:
 
- w Dziale 85415  § 2030 wpłynęła dotacja celowa jako zadanie własne na stypendia dla uczniów w kwocie 216,.971 zł. To samo zostało uwzględnione w wydatkach. Termin był naglący, ponieważ należało w ciągu 14 dni wydać decyzje, aby od 1 kwietnia były prawomocne.
 
-  zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono gminie dotację celową na zasiłki w MOPS-ie w Dziale 85212  jako zadanie zlecone § 2010 o 461.700 zł.. Po zmianie plan wyniesie 6.083.000 zł. To również było konieczne, aby Kierownik MOPS wiedziała, że o tym zmniejszeniu
 
- Dział 85013 § 2010  zwiększenie zadań zleconych na kwotę 37.146 zł. jest to wypłata  kwot Zusowskich i zmniejszenie o tę samą kwotę  w § 2030  jako zadania własne 
 
 
Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że pomiędzy wypowiedzią Radnego Ziemeckiego , członka Komisji Budżetu, a opinią tej komisji  jest subtelna różnica polegająca na tym, że zadanie budowa boiska ma być zdjęta i w to miejsce  budowa bieżni, czy jej modernizacja,             a nie uzupełnienie. Zasugerował, aby komisja zastanowiła się jaka jest jej ostateczna decyzja. Dodał cyt. „ Bardzo nie lubię takiego stawiania sprawy jednej dyscypliny przeciwko drugiej. To często już na Komisjach również mieliśmy. Jak nowe zadanie wprowadził Pan Burmistrz          a mianowicie nowa pula na  sport seniorski, , to takie głosy słyszeliśmy czemu nie juniorzy. Juniorzy nie mieli odjęte wtedy wcale, wręcz przeciwnie oni też mieli podwyższona pulę, a to było dodatkowe zadanie”.
W dalszej części wypowiedzi zwrócił uwagę, że do zadania modernizacja boiska bocznego maksymalne dofinansowanie  to 65% wartości zadania. O ile na bieżnie  nie ma dofinansowania, zdaniem mówcy zawsze można do tego zadania wrócić. Podkreślił, że Komisja Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyki zawsze była za tym zadaniem – budowa bieżni, niemniej skoro na dzień dzisiejszy nie ma na to środków należy realizować zadanie,  na które jest potężne dofinansowanie zewnętrzne. Wyraził zdziwienie, że komisja Budżetu, która przede wszystkim powinna liczyć pieniążki  nie zwraca uwagi na powyższe.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że idea tej budowy jest słuszna i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Zwracając się do Burmistrza poprosił o informację , czy zmniejszony został pas , w którym  wolno prowadzić inwestycje  licząc od brzegu Fryby ze 100 metrów do 50. Przypomniał, że gmina wcześniej występowała o powyższe do wojewody nie uzyskując jego zgody.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że  zakaz o którym mówił przedmówca nie dotyczy obiektów publicznych, a takim będzie boisko.
 
Radny p. Giżyński -  w związku z tym  mówca zaproponował,  aby stadion miejski zmienić na stadion międzyszkolny , a boisko , o którym mowa byłoby boiskiem pomocniczym. Zdaniem mówcy w takim układzie załatwi się zarówno sprawę stadionu jak i boiska bocznego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził, że zapewne pojawi się wiele pomysłów, wobec czego  przedstawił radnym, co następuje: Gmina zamierza skorzystać z działania 31, czyli z rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Jest to oś priorytetowa - rozwój infrastruktury społecznej RPO województwa Kujawsko – Pomorskiego. Są to działania – budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych placówek edukacyjnych . Zdaniem mówcy w Polsce nie ma stadionu , który należałby do szkoły , a tylko pod takim warunkiem wniosek  będzie miał szanse realizacji. Planuje się wybudowanie boiska bocznego, ze sztuczną trawa, oświetleniem , trybunami za 1 mln 565 tys. zł. Przy założeniu, że maksymalny procent dofinansowania, ze środków wspólnotowych  wyniesie 65%. Jest na to duża szansa. Poinformował, że propozycja radnego Ziemeckiego – wpisanie bieżni jako rozszerzenie jest niemożliwe. Dodał, że temat stadionu i bieżni może wrócić do programu ogłoszonego przez marszałka dotyczącego rozbudowy bazy sportowej na terenie województwa . Dodał, że minusem jest to, iż tam dofinansowanie jest jedynie  30%, 70% gmina musi wyłożyć ze swoich środków. Niemniej można próbować pozyskać środki z dwóch źródeł – 30% od marszałka i 35% z totalizatora sportowego, chociaż obecnie nie ma możliwości łączenia źródeł finansowania , niemniej sytuacja może się zmienić. Przypomniał, że termomodernizacja  CHDK była zakontraktowana, podpisana umowa na zasadzie 50% na 50. Jednak Marszałek zmienił zasady  i zaproponował zwiększenie swojego wkładu do 75% , ponieważ gmin nie stać już na wyasygnowanie wkładu własnego. Reasumując gmina może uzyskać 65% dofinansowania dla obiektu edukacyjnego i czekać na projekt dotyczący rozbudowy obiektu sportowego. Zaproponował przyjęcie takiej propozycji wiedząc, że obiekt  będzie służył nie tylko naszym zawodnikom, ale również dla drużyn  z poza miasta, wiedząc, że rozegranie jednego meczy przyniesie zyski w wysokości ok. 500zł.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że zgadza się z wypowiedziami przedmówców i ma takie samo stanowisko , iż nie należy różnicować  poszczególnych dyscyplin sportu. Należy dostrzegać potrzeby zarówno piłkarzy jak i lekkoatletów. Zdaniem mówcy w pierwszej kolejności  należy realizować to zadanie, na które można pozyskać środki w wyższej kwocie . Przypomniał, że wcześniej dyskutowano czy należy realizować nową nawierzchnię na ul. Podgórnej, czy obwodnicę, wypracowano stanowisko, dzięki któremu  Podgórna ma nową nawierzchnię, a obwodnica jest realizowana. Ponadto nastąpił zwrot za ulicę Podgórną     w kwocie  1.400.000 zł. już po wykonaniu tego zadania. Wyraził, nadzieję, że zarówno radni jak i Pan Burmistrz nie zapomni  o tym, że należy  poprawiać warunki uprawniania sportu dla zawodników wszystkich dyscyplin. Zaproponował przyjęcie propozycji Burmistrza. Kończąc poinformował, że komisja , której przewodniczy zaprosiła Pana Burmistrza i odpowiedzialnych urzędników, podczas którego  zobowiązała Pana Burmistrza i siebie, aby do tematu stadionu  wrócić, kiedy będzie to możliwe.
 
Radna p. Neumann – stwierdzając, iż jest świadoma, że narazi się większości, szczególnie osobom związanym ze sportem poinformowała, że jest przeciwna temu zadaniu.  Uzasadniając swoje zdanie, stwierdziła, że odnosi wrażenie, iż od kilku lat inwestuje się wyłącznie w boiska – wykonano boiska przyszkolne, co zdaniem radnej jest chwalebne niemniej zapomina się o innych ważnych rzeczach. Zwróciła uwagę, na sprawę wykopalisk - od lat zabytki naszej kultury eksponowane są w innych miastach, bo miasta nie stać na jakąkolwiek salę do ich eksponowania. Ponadto  nie ma w mieście sali widowiskowej, nie można przyjmować artystów, a zespoły ludowe nie mają miejsca do ćwiczeń. Zwróciła uwagę, że również na budownictwo socjalne nigdy nie ma środków. Zdaniem mówczyni na te zadania również można byłoby pozyskać dofinansowanie . Stwierdzenie, że skoro są możliwości pozyskania środków należy to wykorzystać, jest jak najbardziej trafne, niemniej cyt. „tylko sport, sport i sport.”. Zwróciła uwagę na fakt, czy w kontekście zmniejszenia liczebności naszego miasta i niżu demograficznym   będzie miał kto trenować na tych boiskach. .Dodała, że nie jest przeciwniczka sportu, jednak  poddała pod rozwagę zasadność tych zadań, które są bardzo kosztowne.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w mieście inwestuje się nie tylko w sport. Przypomniał, że robiona jest termomodernizacja Chełmińskiego Domu Kultury, co znacznie obniży koszty utrzymania tego budynku , termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2, będzie również wykonana przebudowa i modernizacja kina Rondo ze środków – ochrona dziedzictwa IV etap, oznacza to, że Chełmno będzie miasto halę widowiskową      z nowoczesnym systemem ogrzewania.
 
Radny p. Błażejewicz -  jako kibic piłki nożnej przypomniał sytuację z przed wielu lat, gdy Polska reprezentacja jako przeciwnika w mistrzostwach świata miała Maltę. Mecz  rozegrał się na piaszczystym boisku. Poinformował, że zapamiętał tę sytuację z przed niemalże 30 lat jako negatywną wizytówkę Malty. Zdaniem mówcy dzisiaj boisko na tzw. Saharze jest negatywną wizytówka naszego miasta. 
Zasugerował rozpatrzenie sprawy w dwóch aspektach – pierwszy , aby drużyny przyjeżdżające do Chełmna na rozgrywki nie miały negatywnych wspomnień , aby to boisko nie było niechlubna wizytówką miasta. Drugi aspekt to trenowanie na tym boisku, chełmińscy piłkarze nie mają możliwości trenowania na  boisku z prawdziwego zdarzenia. Przypomniał , że żyjemy w XXI wieku, a boiska w mieście są z przed  30 lat
 
Radny p. Schmelter – stwierdził, że wiele słów już padło na temat konieczności budowy boiska piłkarskiego, bieżni , czy skoczni. Zdaniem mówcy jedno jest pewne - bieganie po piasku jest tak samo uciążliwe jak granie w piłkę. Podkreślił, że nie jest wrogiem piłki nożnej, niemniej przy wszystkich szkołach powstały boiska,  na których można grać w piłkę nożna, na żadnym jednak nie ma ani bieżni ani skoczni. Stwierdził, że wszystkie dyscypliny są równie ważne, a zawodnicy różnych dyscyplin muszą mieć miejsce do trenowania. Wracając do placu zabaw potwierdził wypowiedź jednego z przedmówców, iż boisko  też jest w bardzo złym stanie i w pierwszej kolejności powinno być zrobione, tym bardziej, że koszt nie byłby zbyt wysoki W dalszej części wypowiedzi zapytał kto będzie gospodarzem na boisku bocznym – miasto, Chełminianka, czy szkoła nr 4. Ponadto poprosił o wyjaśnienie czy dofinansowanie do budowy obiektów edukacyjnych dotyczy li tylko i wyłącznie boiska piłkarskiego, czy może być na przykład boisko do gry w hokeja na trawie, tor rowerowy czy inny obiekt sportowy, np. boisko do gier lekkoatletycznych
 
Radny p. Janowski -  stwierdził, że wykonanie zadania,  o którym mowa jest bardzo dobrym
pomysłem, ponieważ dzieci rzeczywiście nie mają gdzie trenować. Mimo, że w Chełmnie są boiska przy każdej szkole, jednak są one zamykane i nie można grać. Natomiast boisko na placu zabaw kompletnie nie nadaje się do gry. Zdaniem mówcy boisko jest potrzebne i będzie wykorzystywane od rana do wieczora, niemniej musi tam być gospodarz. Zwracając się do radnego Schmeltera stwierdził, że jest za tym, aby bieżnia była robiona, niemniej na dzień dzisiejszy nie ma na to środków. Dodał. „ Chwała Burmistrzowi , zawsze jestem przeciw Burmistrzowi, ale w tym wypadku. Jak powiedział  mi rok temu że będziemy budować stadion , to boczne boisko w 2015 roku, nie to mówię ten Burmistrz już nie może dłużej być, ale faktycznie, jeżeli chce budować no to pomóżmy i budujmy to. Faktycznie 60% dotacji jest        i tylko z tego względu jestem za, a na razie jeszcze odłożę sobie  sprawę bieżni. Za bieżnią jestem również”
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „ Ja nie mam nic przeciwko żeby budować. Zrobić porządek tam, tylko jest kwestia jedna zasadnicza- promocja. Miesiąc temu  przy korekcie budżetu Rada wypracowała kompromis, bo Pan Burmistrz mówi  ocieplić musimy i tak dalej, zrezygnujmy  z wodociągów na Przemysłowej. Przy najbliższej okazji pokażą się pieniążki  wprowadzamy to zadanie. Żeśmy zapomnieli już.  I teraz tak  w dochodach wprowadzamy 3.000 zł. , wprowadzamy od starosty do biblioteki . W  sprawozdaniu rocznym  2, 500 z BGZ Spółdzielczego  nie wprowadzamy tych pieniążków , nie potrzebujemy ich, a to były też na stadion . Tylko Panie Burmistrzu ja rozmawiałem z ludźmi zainteresowanymi odnośnie tej wody, była taka potrzeba , byłą ta promocja tak nazwijmy ją  , odstąpili od tego , ale do końca roku Rada musi być słowna. Musimy jakoś zrealizować to, bo ja nie jestem zapisany  tu na stałe . Pan Burmistrz też. Przyjdą nowe wybory przyjdzie nowa Rada  i co z tym problemem będzie.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę mówcy , że sprawa nie dotyczy omawiane go tematu.
 
Radny p. Wrażeń  stwierdził cyt. „ Panie Burmistrzu  na ostatniej korekcie budżetu Rada wypracowała stanowisko kompromisowe  i cały czas jest to aktualne, czy tak?”
 
Radny p. Giżyński – wracając do wcześniejszej swojej wypowiedzi  stwierdził, że nie ma powodu, dla którego stadion miejski  nie może być stadionem międzyszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 4  . Zapytał radcy prawnego, czy istniej ku temu prawna przeszkoda. Zwrócił uwagę, że w takim wypadku byłoby zrobione i jedno i drugie z 65% dofinansowaniem.
Dodał , że osoba zajmująca się obecnie stadionem miałaby obiekt wyremontowany,dodatkowo zajęłaby się boiskiem bocznym
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski- wyjaśnił, że nie można  robić boiska bocznego, a przy okazji zrobić również stadion. Zwrócił uwagę, że trzeba mieć środki na wkład własny,  a bieżna, aby mogła spełniać swoje zadanie  musi mieć 400 m, trzeba ją przebudować, zmienić łuki, zbudować trybuny, itp.  byłby to koszt ca 1 mln. 500 tys. zł. Po raz kolejny poinformował, że nie można stadionu wpisać w ten projekt, ponieważ  nie można marszałkowi wytłumaczyć z działania 1-3 , że bieżnia jest obiektem edukacyjnym, a stadion nie. Jeśli wpisany zostanie cały stadion, zdaniem mówcy miasto będzie sławne na cały kraj, ponieważ , szkoła nr 4 będzie jedyną w Polsce, która dysponuje swoim stadionem . Dodał cyt. :” a woźny będzie biegał  i stadionem się zajmował”. Poprosił o zaufanie urzędnikom w sprawie pisania wniosków, bowiem mają już oni duże doświadczenie   i poprosił o przegłosowanie propozycji.
 
Radny p. Knap -  stwierdził, że stadion miejski  jest ładnie usytuowany, jest to jeden z najstarszych obiektów w mieście , niemniej przez wiele lat nic tam nie było robione. Ważne jest aby stadion miał gospodarza, nie może to być obiekt otwarty . Jeśli chodzi o boisko treningowe , ma to być boisko międzyszkolne , takie boisko jest potrzebne, aby można tam rozgrywać mecze. Przyznał częściowo rację radnej pani Neumann w tym , że dzieci do sportu jest coraz mniej
 
Radny p. Kordowski -  stwierdził, że ze zdumieniem słucha niektórych wypowiedzi. Przypomniał, że wczoraj minęła 87 rocznica oddania  stadionu do użytku i zdaniem mówcy ówczesny proboszcz fary i ówczesny Starosta poznaliby go bez trudu, bowiem niewiele się tam zmieniło . Stadion ma prawie 90 lat, ale dyskusja , ze jest mniej dzieci i nie będzie wykorzystywany jest absurdem.  Przypomniał, że podobne wypowiedzi były podczas budowy sali sportowej przy zespole szkół nr 2 , tymczasem miesięcznie przez tę salę przewija się ponad 5000 osób Zdaniem mówcy boisko treningowe jest potrzebne, ponieważ stadion powinie służyć do rozgrywek ligowych, a nie do treningów. Poinformował, że rozmawiał    z koordynatorem  grup młodzieżowych Polonii Warszawy, który chętnie przyjechałby do naszego miasta i zwrócił się z zapytaniem czy miasto ma możliwość zorganizowania obozu, mówca poinformował, że w mieście brakuje boiska. Zwracają się do radnego Schmeltera przyznał, że bieżnia na chełmińskim stadionie jest w fatalnym stanie . Odnośnie wypowiedzi radnej Neumann stwierdził cyt.” oprócz tych zabytków na wykopaliskach  , które są wydobywane bardziej sobie cenię skarb, który nazywa się dziecko i które ma zagospodarowany czas wolny, rozwija się  czas wychowywać na takich nawierzchniach kolejnych Grzesiów Mielcarskich .” Dodał, że dużo jest w mieście utalentowanej młodzieży niemniej nie ma ona gdzie trenować. Jako były trener piłkarski stwierdził, że treningi na boisku bocznym obecnie to czysta gehenna , dzieci albo trenują w tumanach kurzu, alba grzęzną w błocie. Zwracając się do radnego Schmeltera w imieniu Komisji, której przewodniczy zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby wspólnie z Panem Burmistrzem znaleźć środki na nową  bieżnię
 
Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę na następujący zapis : Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność § 4003 zdjęcie  194.050 zł z płac  z tytułu wynagrodzeń zatrudnionych wcześniej parkingowych  na wynagrodzenie dla firmy , która zainstalowała parkomaty.  Na dzień dzisiejszy gmina wyszła na zero, niemniej jak wynika z informacji pani Skarbnik   w przyszłości dochody będą większe. Odnośnie wypowiedzi radnego Dzikowskiego , iż Komisja Budżetu nie bardzo wie nad czym dyskutuje i nie dba o pieniądze poinformował, że  Komisja wie nad czym dyskutuje, niemniej  niekiedy bywa zaskakiwana. Komisja zapraszała na swoje posiedzenie Kierownika p. Chmarzyńskiego, który z powodu choroby nie wziął  w nim udziału , niemniej w przerwie poprzedniej sesji  mówca uzyskał od Pana Kierownika  zapewnienie, iż wykonanie bieżni jest możliwe, stąd taki zapis w opinii. W związku   z informacją Burmistrza, iż rozszerzenie zadania w sposób wskazany przez Komisje nie jest możliwe, Komisja nie zamierza nakłaniać Burmistrza do łamania prawa. Członkowie Komisji mają nadzieję, że przyrzeczenie dotyczące wykonania stadionu łącznie z bieżnią w przyszłości,  zostanie dotrzymane w najbliższym czasie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                                                    Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że radny p. Wrażeń zwolnił się z dalszej części obrad .
 
Radna p. Konowalik – po uzgodnieniu z komisja wycofała wnioski zawarte w opinii.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem głosowało 18 radnych,  przeciw głosował 1 radny  , 1 głosów wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/262/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. została przez Radę przyjęta większością  głosów  ( stanowi załącznik nr  14  do protokołu )
 
 
 
Ad. 7. Interpelacje Radnych                                        
 
Radny p. Jurczak – odczytał interpelację skierowaną do Burmistrza Miasta ( stanowi załącznik nr 15   do protokołu ).
 
 
Ad.8.  Wolne wnioski i informacje                              
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – podziękował radnym za terminowe złożenie oświadczeń majątkowych. Następnie  odczytał  treść listu intencyjnego  skierowanego na wniosek( stanowi załącznik nr  16  do protokołu ) proboszcza Parafii WNMP  w sprawie nadania kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu )
 
Przeze KS „Chełminianka” p. Dobrowolski – podziękował radnym za poparcie propozycji wykonania boiska bocznego.
 
Radny p. Giżyński –zacytował fragment pisma Zarządu Dróg Wojewódzkich   „ W odpowiedzi na pismo Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje, że  drugie połączenie ulicy Kwiatowej poprzez istniejący zjazd gruntowy częściowo utwardzony podczas robót w świetle ustawy  z dnia 2 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym  nie jest skrzyżowaniem” , zwracając się do Burmistrza poprosił o informację jakie podejmie kroki, aby można było w sposób legalny z tego drugiego zjazdu ulicy Kwiatowej korzystać.
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – wracając do tematu stadionu zwróciła uwagę, że siedziska na stadionie głównym są nieestetyczne, ponieważ  schodzi z nich farba. Jak  wynika    z informacji jaką mówczyni uzyskała od zarządzającego stadionem, są one z odzysku i mają zostać przemalowane. Druga sprawa , to budynek socjalny, na który nieco wcześniej przeznaczono ponad  300 tys. zł. , tymczasem dwie pary drzwi zewnętrznych  nadaje się do wymiany. Zapytała , czy można to oddać w ramach reklamacji, czy też, tak jak mówi zarządca,  minął już termin reklamacji . Przypomniała, że w czerwcu ma się odbyć znaczący mecz i należy zadbać o stadion.
 
Radny p. Ziemecki – wracając do wypowiedzi z poprzedniej sesji i informacji, że  za I kwartał na  składowisku odpadów złożono 2,500 Mg odpadów i stwierdzenia, że możliwa jest dokładna ewidencja  co do kilograma  przypadająca na każdą z gmin. Poprosił  o podanie takiej informacji za I kwartał br.
 
Radny p. Kordowski -   poruszył następujące spraw:
- poprosił Burmistrza o powtórne rozważenie pobudowania  budynku komunalnego przy ulicy  Kościelnej. Zwrócił uwagę, że podczas ostatniej imprezy miejskiej – inscenizacja wejścia Józefa Hallera  do miasta , na ulicy Kościelnej, gdzie  usytuowana jest osada rycerska  ,  plac między Spichrzem, murami, a osadą zapełniony był samochodami. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo wąska ulica i skoro miasto stawia na turystykę, to należy zapewnić turystom miejsca parkingowe.
Ponadto , zdaniem mówcy wynajęcie osobie prywatnej parkingu przy szkole nr 2 było niedobrym posunięciem tym bardziej , że w pobliżu jest kościół, cmentarz , sąd , a nie ma tam gdzie parkować.
 
-  plac po byłym domu kultury – poprosił o informację, czy coś się w tej sprawie zmieniło,
 
- teren po Jednostce Wojskowej – poprosił o informację na ten temat,
 
- fotoradar – zdaniem mówcy  nie jest on widoczny na ulicach miasta,. Zwrócił uwagę, że jeżdżenie z nadmierną prędkością np. na ulicy Jastrzębskiego w kierunku jeziora może doprowadzić do tragedii
 
- sprawa odkurzacza do usuwania psich odchodów – zdaniem mówcy jest on również niewidoczny na ulicach miasta.
 
Radny p. Janowski - poprosił o informację, czy nadeszła już odpowiedź od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nieznośnego odoru spowodowanego emitowaniem gazu przez zakład Mondi ze Świecia
 
- poinformował, iż w ubiegłym tygodniu o czym mówca uzyskał informację od działkowców , na terenie parku  przy działkach odbywała się wycinka drzew. Wycinane były zdrowe drzewa, pojawiła się straż miejska, jednak nie podjęła interwencji wyjaśniając, iż jest to na polecenie urzędu miasta, poprosił o wyjaśnienie
 
-  stwierdził, że w  ubiegłym tygodniu odbywało się  sprzątanie parku, śmieci ustawiane były przy drodze, po czym multikar je zbierał. Zwrócił uwagę, że jeden z pracowników zbierających ustawił worki ze śmieciami w innym miejscu i tak zostały , obecnie tworzy się tam teraz dzikie wysypisko. Poprosił o interwencje.
 
Radny p. Knap - podziękował za wysprzątanie ulicy Brzoskwiniowej i dojazd do toru motocrosowego . W dalszej części  wypowiedzi poruszył następujące kwestie:
 
- przy murze obronnym w dalszym ciągu znajdują się dwie tablice  zakaz wchodzenia , grozi zawaleniem. Poprosił o informacje kiedy te tablice zostaną usunięte
 
- poparł wypowiedź radnego Kordowskiego , że na ulicach miasta brakuje fotoradaru.
 
- poprosił o ustawienie tablicy przy Rynku i Zespole Szkół nr 2 informującej , że przy ABC jest parking
 
Radny p. Kordowski -  stwierdził, że skoro fotoradar tak bardzo obciąża straż miejską  należy  rozważyć  zwrócenie się do posłów z wnioskiem o zmianę prawa w tym zakresie umożliwiającą  firmom prywatnym  wykonywanie tego zadania.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących odpowiedzi:
 
- wyjazd z ulicy Kwiatowej – wyjaśnił, że cyt. „ do końca jeszcze nie złożyłem broni. Próbuję  sprawę załatwić poprzez radnych sejmiku, bo faktycznie taka nieoficjalna wieść poszła, że Toruńska  nie będzie w tym  roku robiona. Będziemy jeszcze walczyć , bo tak  poddać się bez walki  , to trochę wstyd”,
 
- siedziska na stadionie potwierdził, że są one odkupione z Zawiszy i zostaną przemalowane,
 
- jeśli chodzi o drzwi, to zdaniem mówcy reklamacja jest jeszcze możliwa, poinformował, że sprawdzi to,
 
-sprawozdanie za kwartał, ile śmieci zostało złożone przez poszczególne gminy – poinformowała, że taką informację przygotuje na piśmie dla radnego,
 
- plac przy Kościelnej – poinformował, że ma zgodę Rady i zamierza zrobić wszystko, aby blok socjalny tam pobudować ,
 
- plac po spalonym domu kultury- nastąpiła zmiana, a mianowicie  sprzedaż tego placu i jest teraz inny właściciel.
 
- budynki po jednostce, prawdopodobne zostanie to przekazane agencji mienia wojskowego                 i jeśli agencja przez 12 m-cy tego nie sprzeda,  przejmie to starostwo jako spuściznę skarbu państwa..
 
- fotoradar – poinformował, że sprawdzi kiedy ostatni stał w mieście
 
- odkurzacz, stwierdził, że jest on na ulicach miasta codziennie, co mówca obserwuje osobiście w drodze do pracy
 
- odór z Mondi – poinformował, że odbyło się w tej sprawie spotkanie  z udziałem Prezesa Mondi, Burmistrza Świecia  i mówcy , problem polega na tym, że  zniszczone zostało złoże biologiczne i obecnie  zostanie ono odbudowane . Jak wynika z wyjaśnień prezesa odór spowodowany jest tym, że nowe złoże musi się ustabilizować. Najważniejsze , że gaz jest nieszkodliwy, a jedynie złowonny Kontrola WIOŚ-u miała się odbyć dzień po tym spotkaniu                 i na dzień dzisiejszy mówca nie jej wyników,
 
- drzewa na działkach, poinformowała, że  aby wyciąć drzewa musi być na to pozwolenie                i mało prawdopodobne jest , aby urzędnicy wycinali drzewa bez stosownego pozwolenia
 
- sprzątanie przy działkach  - poinformował, że sprzątanie  tego terenu należy do obowiązków gminy i jest to odwieczny problem. Niemalże codziennie usuwane są tam dzikie wysypisko.
Dodał , że w najbliższym czasie zarząd działkowców będzie musiał podpisać stosowa umową i zostaną tam ustawione pojemniki.
 
-  ogródki piwne wydzierżawiane były na okres 3 lat za kwotę 3,500 zł, w przetargu wyszło 4.100 zł +vat. Obecnie nie było chętnych , pomimo, że cena została obniżona maksymalnie  do 1.500 zł. netto i jeśli za tę cenę nie będzie chętnych , to znaczy że nasi przedsiębiorcy nie są zainteresowani .
 
Radny p. Gzella – przypomniał swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą boiska do gry  potocznie nazywanego  Na akacjach . Stwierdził, że zdaje sobie sprawę , iż aby zrobić tam prawdziwe boisko, muszą zostać wykonane atesty, zakupione urządzenia, co jest kosztowne. Poprosił aby wyłącznie uprzątnięto ten teren i skoszono trawę, aby dzieci mogły tam grac  w piłkę.
 
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński-  stwierdził, że skrótowo odpowie na interpelacje radnego Jurczaka w powiązaniu z wypowiedzią radego Giżyńskiego – odnośnie drogi 550  i dodatkowego wjazdu. Przypomniał, że droga 550 leży w gestii zarządu dróg Wojewódzkich. Poinformował zebranych , że na początku stycznia br. ogłoszono konkurs na dyrektora  ZDWiA, został wybrany dyrektor, który zrezygnował z pełnienia funkcji po kilkunastu dniach. Ponownego konkursu nie ogłaszano, wybrano kolejnego kandydata z osób startujących wcześniej. Pan Burmistrz zaprosił  urzędującego  dyrektora , który poinformował, że marszałek nie zaakceptował całkowitej listy remontów dróg wojewódzkich, niemniej z wypowiedzi dyrektora wynika, że droga 550 – dalsza część ulicy Toruńskiej ma minimalne szanse.  Jeśli chodzi o drugi dodatkowy zjazd z ulicy Kwiatowej wykonany z płyt Jumbo, mówca posiada dokumentacje na 550 bez kosztorysu , wstępną , która przyszła do uzgodnień , gdzie miasto zgłosiło kilkanaście uwag do opracowanej dokumentacji i ten drugi  wjazd został uwzględniony w nowym projekcie, również wniesiono uwagę o jego poszerzenie Dodał, że cała interpelacja zostanie przesłana do Dyrektora Zarządu dróg. Zwracając się do radnego Ziemeckiego zapytał, czy nie zechciałby swego wniosku zmienić  na rok 2009 zamiast I kwartał br. z tego względu, ze przepis ochrony środowiska nakładają obowiązek dla firm przewozowych  rozliczania się za poprzedni rok. Odnośnie budynku socjalnego – przypomniał, że na ten budynek zostały już poniesione pewne nakłady i zdaniem mówcy nie można na podstawie kilku imprez organizowanych w osadzie rycerskiej  miejsca  pod budynek socjalny przeznaczyć na parking. Poinformował, że zwracano się do Stowarzyszenia Kurków i Rycerstwa  czy będą zainteresowani dalszym terenem po dawnym skupie złomu, który  ostatnio jest wydzierżawiony firmie wykonującej rewitalizację. Odnośnie dodatkowego  znaku zakaz zatrzymywania się i postoju  przy ulicy Franciszkańskiej od ul. Styczniowej do Klasztornej poinformował, że kodeks  drogowy jest jednoznaczny, a oznakowanie miasta jest prawidłowe. Przypomniał, że  w niedziele nie ma w mieść miejsc parkingowych płatnych i są wolne miejsca do parkowania. Poinformował, że fotradar jest wystawiany w miarę możliwości, natomiast odkurzacz pracuje codziennie na ulicach od godziny 6.00 rano. Odnośnie wycinki drzew poinformował, że w parku nad Wisłą odbyła się nielegalna wycinka drzew, wykonano zdjęcia i sprawa została zgłoszona do policji. Jeśli chodzi o śmieci przyznał, że mogło się tak zdarzyć jak mówił p. Janowski, dzikie wysypisko zostanie usunięte. Przypomniał, że zadanie to jest wykonywane przy pomocy pracowników publicznych. Wracając do wypowiedzi radnego Knapa stwierdził, że sprawa zostanie  załatwiona. Jeśli chodzi o oznakowania parkingów wyjaśnił, że 2 tablice są już przygotowane i będą zainstalowane , pozostałe są zamówione.  Odpowiadając radnemu Gzelli stwierdził cyt., „ przyjmuję wyzwanie „ Jeśli chodzi o fotoradar stwierdził, że  najprawdopodobniej gminy nie mogą  tego zadania zlecać.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał , że podczas omawiania sprawy zakupu fotradaru  mówca proponował nie kupowanie fotoradaru i zlecenie tego zadania firmie  , która odprowadzałaby gminie 40% od ściągniętych  i zapłaconych mandatów, wówczas nie zyskało to aprobaty Rady. Kontynuując wyjaśnił, że  dobrze się stało, iż wówczas mówca nie zyskał aprobaty , ponieważ zlecenie przez gminę tego zadania firmie jest niezgodne z prawem, co potwierdził radca prawny.
 
Radny p. Ziemecki  - stwierdził, że chętnie zmodyfikowałby swój wniosek niemniej składowisko odpadów   jest w naszej jurysdykcji, a nie gmin ościennych  i nasza gmina będzie miała problem z naliczaniem ewentualnych przyszłych  kar i ustaleniem ile miasto przekroczyło, dlatego poprosił  o podanie informacji za I kwartał nawet w przybliżeniu .
 
Radna p. Boruszewska – zwracając uwagę, że rajskie jabłonki zakwitły poprosiła o zastosowanie  oprysków, aby nie owocowały za dużo. Następnie   zwróciła uwagę, ze na skarpie przy osiedlu Kopernika,  między blokami nr 7 i 1  usuwane były krzewy i od ponad miesiąca nie usunięto sterty gałęzi.
 
 
Zastępca Burmistrza p. Jagodziński -  poinformował, że  pracownicy zieleni otrzymali polecenie zakupienia silniejszego środka niż w roku ubiegłym  i zastosowanie go na jabłonki. Skarpa  wskazana przez Panią radną należy do gminy i po sprawdzeniu gałęzie zostaną  usunięte.
 
Ad.9. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLVIII sesję dziękując obecnym za przybycie.
 
Protokołowała:                                                                                             Przewodniczył:
 
( Danuta Derebecka )                                                                     ( Waldemar Piotrowski )
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (29 czerwca 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (29 czerwca 2010, 09:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij