Protokół z XLIX sesji RM


Protokół Nr XLIX/2010
z  XLIX  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  8  czerwca 2010  roku
 
 
 
Sesja odbyła się w dniu  9 czerwca 2010 roku   i   trwała   od    godz. 1600   do   godz. 1830
 
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi  100  %.
 
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XLIX  sesji RM.
 
3.     Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu     Profilaktyki i
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2009 r.
 
4.      Sprawa przyznania w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie,   restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków oraz jej wysokości.  
 
 
5.      Sprawa umieszczenia w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy  Miasto  Chełmno na 2011 rok zadania pod nazwą „Zakup tablic   interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego”
 
6.      Sprawa wprowadzenia do budżetu miasta na 2010 rok zadania pod nazwą   „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III  szkół  podstawowych województwa kujawsko pomorskiego”
 
7.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
8.      Sprawa przystąpienia Gminy Miasta Chełmno do Stowarzyszenia     Gmin i Powiatów pod nazwa „Ogólnopolska Federacja  Młodzieżowych Samorządów Lokalnych”.
 
9.      Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna kontroli     Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
10.    Interpelacje radnych   
                                                                                                                                                                           
11.   Wolne wnioski i informacje        
 
12.   Zakończenie
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XLIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta    p. Janusza Błażejewicza.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie  protokołów  z  XLVII  i  XLVIII  sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XLVII i  XLVIII  sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XLIX  sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  XLIX  sesji, a ponadto otrzymali materiały dotyczące zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie. Wprowadził autopoprawkę do projektu porządku obrad dotyczącą  powyższego zlecenia kontroli. Zaproponował wprowadzenie tego tematu, jako punkt 9 porządku obrad.
Następnie odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący zmiany kolejności punktów porządku obrad w sprawie tablic interaktywnych (Załącznik nr 2 do protokołu).
Poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Rewizyjnej.
 
                          Za wnioskiem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było,                przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący zmiany kolejności punktów. Poinformował, że na wniosek Komisji Budżetu autopoprawką wprowadza, jako pkt. 9 porządku obrad „Sprawę zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie” – Załącznik nr 2a do protokołu.
W związku z brakiem innych propozycji zmian przystąpił do realizacji porządku obrad uwzględniającego autopoprawkę i wniosek Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego  Programu    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2009 r.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – zapoznał obecnych z projektem uchwały oraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opinią  Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 5 do protokołu.
 
Radny p. Błażejewicz – w imieniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska stwierdził, że sprawozdanie jest czytelne. Poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Zwrócił uwagę, że opisano tylko zajęcia prowadzone w świetlicy przy ulicy Kamionka, natomiast zabrakło informacji o zajęciach w pozostałych świetlicach. Przypomniał, że świetlice te otrzymują z budżetu miasta po 20 tys. zł. i zdaniem mówcy powinny przedkładać sprawozdanie ze swojej działalności.  Następnie poprosił o wyjaśnienie zapisu dotyczącego płac komputerowców (pkt. 3 – „płace pedagogów, socjoterapeutów, komputerowców i sprzątaczki wraz z ZUS i FP – 90.905 zł. oraz pkt. 5 – zajęcia nauki obsługi komputera z wykorzystaniem komputerowych metod edukacyjnych – poniesione koszty płacowe to 10.265 zł.). Ponadto poprosił o wyjaśnienie od jakich osób są odprowadzane składki ZUS.
W zakresie szkoleń – „Dofinansowano naukę osoby zdobywającej specjalistyczne uprawnienia w sprawach dotyczących uzależnień – koszt z tego tytułu wyniósł 2.600 zł.” – czy z osobami, które szkolą się na koszt Urzędu Miasta są podpisane umowy lub kontrakty dotyczące świadczenia usług w przyszłości.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Świtkowski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że osoba, która otrzymała dofinansowanie studium przeciwdziałania uzależnieniom dotyczących narkomanów podpisała umowę, że zwróci 50% planowanych kosztów szkolenia, a ponadto określono ilość godzin, które po bardzo niskiej stawce muszą być odpracowane.
W zawieranej umowie uwzględnia się punkt, który mówi o tym, że o ile osoba otrzymująca dofinansowanie nie wywiąże się z umowy, musi zwrócić całkowite koszty szkolenia. Nawiązując do sprawy działalności świetlic poinformował, że otrzymuje sprawozdanie z wykorzystania dotacji, które wskazały, że wszystkie zaplanowane zadania w ofercie konkursowej zostały wykonane.
Odnosząc się do sprawy opłaty składek ZUS poinformował, że dotyczy to takich osób, jak np. informatyk Urzędu Miasta, który pracuje w świetlicy na umowę – zlecenie. Nawiązując do sprawy płac pedagogów wyjaśnił, że łączna kwota w wysokości 90.905 zł. dotyczy wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych w świetlicy na Kamionce.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

                   Za projektem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych                
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/270/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2009 rok. (Załącznik nr 6 do protokołu).


Punkt 4.     Sprawa  przyznania  w  roku  2010  dotacji  na prace  konserwatorskie,          restauratorskie i roboty budowlane     przy    zabytku wpisanym do           rejestru zabytków oraz jej wysokości.  
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 i nr  8 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię  Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 9 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o informację – od kiedy budynek mieszkalny przy ulicy Dominikańskiej 13 jest wpisany do ewidencji zabytków.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że budynek mieszkalny przy ulicy Dominikańskiej 13 prawdopodobnie został wpisany do rejestru zabytków w 2009 roku.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych              
 i wstrzymujących nie było.
 
  Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/271/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.   (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 5.   Sprawa umieszczenia w wieloletnim planie inwestycyjnym   Gminy Miasto  Chełmno na 2011 rok zadania pod nazwą    „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół  podstawowych województwa kujawsko pomorskiego”
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie;
 
      -        Komisji Oświaty, Kultury,
               Sportu i Turystyki                                    - Załącznik nr 12 do protokołu,
      -        Komisji Rewizyjnej                                   - Załącznik nr 13 do protokołu.
 
Radny p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czy koszty związane ze szkoleniem nauczycieli będą pokrywane w ramach przedstawionego projektu.
 
P. Ludwikowska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że po zainstalowaniu tablic interaktywnych nauczyciele przejdą szkolenie dotyczące ich obsługi. Ponadto będą przeprowadzone szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy z programami dostosowanymi do potrzeb klas I – III, a następnie klas starszych szkół podstawowych, a w przyszłości w uczniów gimnazjum.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
                         Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów             przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/272/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Miasto  Chełmno na 2011 rok zadania pod nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego” (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 6.    Sprawa wprowadzenia do budżetu miasta na 2010 rok zadania  pod   nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów  od  I  do    III   szkół           podstawowych województwa kujawsko  pomorskiego”
           
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie;
 
      -        Komisji Oświaty, Kultury,
               Sportu i Turystyki                                    - Załącznik nr 16 do protokołu,
      -        Komisji Rewizyjnej                                   - Załącznik nr 17 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                         Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów                       przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził,  że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/273/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na 2010 rok zadania pod   nazwą „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów      od  I           do    III      szkół          podstawowych województwa kujawsko           pomorskiego”  - (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zawierającym proponowane zmiany w budżecie miasta na 2010 rok (Załącznik nr 19 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawki – (Załącznik nr 20 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 21 do protokołu.
 
Radny p. Błażejewicz – uznał, że nie ma uzasadnienia do dyskusji nad autopoprawkami zgłoszonymi przez Skarbnika Miasta. Przypomniał, że jest procedura przygotowania materiałów na sesję Rady Miasta. Wyraził zdziwienie, że 10 dni wcześniej nie było wiadomo, że będą konieczne  przesunięcia środków na roboty publiczne lub na termomodernizację szkoły. Podobnie zdaniem mówcy wniosek o zakup samochodu dla ChDK. Złożenie wniosku w dniu dzisiejszym nie oznacza, że sprawa musi być rozpatrzona na dzisiejszej sesji. Zdaniem mówcy są to często wielotysięczne kwoty i radni powinni z takimi propozycjami zapoznać się dużo wcześniej. W związku z powyższym zgłosił wniosek o odrzucenie autopoprawek zgłoszonych przez Skarbnika Miasta.
Nawiązując do materiałów dotyczących przesunięć w budżecie miasta przesłanych w ustalonym terminie zgłosił wniosek o zdjęcie środków na zakup dwóch laptopów (Dział 750, Rozdział 75022, § 6060). Przypomniał, że wcześniej była dyskusja na ten temat i zaplanowano, że zostanie zakupiony jeden laptop i jeżeli będzie spełniał swoja rolę, wówczas w przyszłorocznym budżecie miasta zostanie zaplanowany zakup drugiego. Zgłosił wniosek o wykreślenie tego przesunięcia.
 
Radny p. Giżyński – w imieniu klubu Radnych Forum Samorządowe i Sprawiedliwość stwierdził, że zgłoszone autopoprawki są wprowadzane w niewłaściwym czasie. Dodał, że wielokrotnie radni podczas sesji byli zaskakiwani zmianami w budżecie miasta i wówczas wydawane przez Komisję Rady Miasta opinie dotyczyły zupełnie innych przesunięć. Uznał, że wydatki z działu 600, 801, 900 i 921 nie powinny obecnie wprowadzane. Dodał, że jedyna pozycja, jaka powinna być wprowadzona autopoprawką to sprawa kwoty 1.700 zł. dla powodzian.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że nie wspominał o kwocie dla powodzian, ponieważ jest to odrębna sprawa i nie została uwzględniona w przedstawionej autopoprawce.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że radni nie są zaskakiwani, ponieważ wcześniej ustalono, że o ile pojawią się nowe sprawy to zostaną wprowadzone. Zapewniła, że żadna ze spraw uwzględnionych w autopoprawce nie pojawiły się w czasie kiedy były opracowywane materiały na sesję Rady Miasta. Przypomniała, że były ustalenia dotyczące wprowadzenia nowych zmian, co ograniczy zwoływanie kolejnych sesji. Dodała, że w dniu dzisiejszym wpłynęły dwie sprawy dotyczące zmian w budżecie tzn. pismo z Urzędu Wojewódzkiego przekazujące środki dla powodzian oraz pismo ChDK w sprawie środków na zakup samochodu. Dodała, że o ile taka będzie wola radnych to nie będzie wprowadzała zmian w formie autopoprawki, a  będą zwoływane sesje w trybie pilnym.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił o wyjaśnienie – jaka sesja nadzwyczajna musi być, bo ktoś chce kupić samochód.
 
Skarbnik Miasta stwierdziła, że nie musi być nadzwyczajna sesja, ale raz przygotowuje materiały na sesję, i zaraz na kolejną. Dodała, że chciała pozałatwiać wszystkie sprawy dotyczące zmian w budżecie miasta. Dodała, że zakup samochodu dl CHDK jest bardzo ważny, ponieważ zbliżają się Dni Chełmna, a usunięcie powstałej awarii byłoby związane z bardzo dużymi kosztami. Stwierdziła, że chciała ułatwić pracę radnych, jednakże o ile jest to utrudnieniem, to będą musiały być częściej zwoływane sesje, na których będą przedstawiane zmiany w budżecie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że nikt nie mógł przewidzieć, że pęknie głowica silnika w samochodzie ChDK. Dodał, że samochód ten jest narzędziem pracy, szczególnie w okresie letnim. Dyrektor ChDK chciał, aby samochód  był wykorzystany jeszcze w obecnym roku i dlatego wcześniej nie zaplanował zakupu nowego. Stwierdził, że o ile radni uznają, że należy wydać kilka tysięcy złotych na remont 20 letniego samochodu, to będzie trzeba zaplanować ten wydatek,  ponieważ ChDK nie może pracować bez samochodu.
Nawiązując do sprawy docieplenia poddasza w SP nr 1 przypomniał, że została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i docieplenie poddasza zapewni utrzymanie ciepła i oszczędność energii. Podobnie sprawa kanalizacji części ulicy Przemysłowej, może zostać załatwiona. Nawiązując do sprawy Wydziału Gospodarki Miejskiej stwierdził, że są to takie prace, które można zrobić, ale decyzja należy do radnych.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że budżet uchwalony powinien być realizowany, a nie zdejmować zadania, wykreślać je i wprowadzać nowe.
W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu – dział 926 – Kultura – Bank Spółdzielczy podarował miastu 2,5 tys. zł. – poprosił o przypomnienie, kiedy te środki były wprowadzone do budżetu miasta? Stwierdził, że o ile przez tak długi czas nie były wprowadzone do budżetu miasta to można je przekazać dla powodzian.
Nawiązując do sprawy zakupu samochodu dla ChDK zwrócił uwagę, że samochody podlegają przeglądom technicznym  i już na początku roku było wiadomo, co z tym samochodem jest. Stwierdził, że korekta nie powinna być omawiana na sesji  i zaproponował, aby zmiany przenieść na inną sesję. Nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Miasta na temat częstszego zwoływania sesji stwierdził, że zgodził się pracować w Radzie Miasta i sesje mogą odbywać się  nawet trzy razy w miesiącu.
 
Radny p. Jurczak – uznał, że o ile radni nie wprowadzą poprawek w dniu dzisiejszym, to co się wydarzy za 2 lub 3 tygodnie, że będą te poprawki chcieli wprowadzić. Zwracając się do radnego p. Wrażenia poprosił o wyjaśnienie, który „mechanik samochody powie, że za tydzień trzaśnie ci głowica  w samochodzie”. Reasumując stwierdził, że o ile ChDK ma realizować swoją działalność to musi mieć sprawny samochód.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza i radnego p. Giżyńskiego potwierdził, że nie dobrze jest jeżeli niektóre tematy są wprowadzane autopoprawką. Zaproponował, aby w związku ze zbliżającym się okresem wakacji nie odkładać korekty budżetu na późniejszy termin, z zastrzeżeniem aby zgłoszone w dniu dzisiejszym uwagi przyjąć przy kolejnych korektach. Zaapelował, aby przyjąć korektę i zgłoszone autopoprawki.
 
Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że nikt z radnych nie wypowiadał się przeciw zgłoszonym zadaniom, a wniosek mówcy dotyczył trybu wprowadzanych zmian. Procedura powinna być taka, że materiały powinny być przeanalizowane na posiedzeniach komisji i klubów. Można zaprosić zainteresowane osoby i przedyskutować sprawę. Tego typu decyzje wymagają szczegółowej analizy. Poprosił, aby przegłosować wniosek dotyczący nie przyjęcia autopoprawek, co  ograniczy dyskusję do spraw przekazanych radnym w materiałach na sesję.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Błażejwicza w sprawie nie przyjęcia autowoprawki przedstawionej przez Skarbnika Miasta z wyłączeniem środków dla powodzian.
 
                   Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 8 głosach przeciwnych
                   i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Błażejewicza w sprawie nie przyjęcia autopoprawki Skarbnika Miasta.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że w zaproponowanych zmianach pojawiły się dodatkowe środki w wysokości 1.400.000 zł. i poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie, czy część tej kwoty nie może być przeznaczona na dalsze wodociągowanie tj. dokończenie ulicy Przemyslowej.   Zasugerował, że o ile miasto podłączyło się cyt.  „do nie naszej instalacji, to na jakiej zasadzie podpisywane są umowy między odbiorcami wody, a dostawcą tzn. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji”.
 
Burmistrz Miasta – wyraził zdziwienie, że padło stwierdzenie o podłączeniu się do nie naszej instalacji. Dodał, że instalacja nie była własnością miasta, ale teraz już jest i miasto podłączyło się do swojej instalacji.
Przypomniał, że posiada pozytywną opinię Komisji Budżetu dotyczącą zaproponowanych zmian w budżecie i poprosił o wyjaśnienie, co się stało w międzyczasie, że niektórzy członkowie Komisji głosują przeciw temu, co zaakceptowali w swojej opinii.
 
Radny p. Knap – co się stało, że ChDK musi tak pilnie zakupić samochód?
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że temat ten będzie omawiany na kolejnej sesji Rady Miasta.
 
Radna p. Rostek – poprosiła o wyjaśnienie zapisu działu 754, rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na co przyznano kwotę 97 tys. zł. – dla kogo te środki są przeznaczone.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że 97 tys. zł. jest to kwota przyznana dla gminy, która musi usuwać skutki powodzi. Poinformował, że jest duży problem z podwyższonym stanem wody w Wiśle. Są to środki, które Wojewoda przeznaczył na wszystko co wiąże się z usuwaniem skutków powodzi tj. piasek, worki, paliwo, wypłaty dla patrolujących wały, odzież ochronną, posiłki regeneracyjne itp.
 
Radna p. Konowalik – jako członek Komisji Budżetu stwierdziła, że w sytuacji gdyby był wcześniej wprowadzony wydatek dotyczący zakupu samochodu dla ChDK, to z pewnością głosowałaby „za”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Błażejewicza dotyczący wykreślenia propozycji przesunięcia kwoty 3.500 zł. z działu 750, rozdział 75022 – Rada Gminy, § 6060 na zakup dwóch laptopów dla biura Rady Miasta.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przypomniała, że Komisja Rewizyjna wnioskowała o zakup dla biura Rady Miasta dwóch laptopów, w celu usprawnienia pracy. Wnioskiem zmieniono propozycję Komisji i postanowiono zakupić jeden laptop. W chwili obecnej cena 1 laptopa wynosi około 1.600 – 1.700 zł. w związku z czym zaproponowano z zaplanowanych środków zakupić dwa laptopy. W związku z tym, że kwota 3,5 tys. zł. znajduje się na paragrafie „inwestycje”, tylko Rada Miasta jest władna do przesunięcia tych środków.
Zaapelowała do radnych o poparcie zaproponowanego przesunięcia.
 
Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały podano informację „zakupu dla biura rady  dwóch laptopów (każdy poniżej 3.500 zł.)”. Zdaniem mówcy zapis ten sugeruje że koszt zakupu dwóch laptopów mógłby wynosić prawie 7 tys. zł. W świetle przedstawionych przez Sekretarza Miasta wyjaśnień wycofał wniosek dotyczący wykreślenia tego przesunięcia.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował, aby w przyszłości wcześniej wyjaśnić tego typu wątpliwości.
 
Radny p. Błażejwicz – stwierdził, że po otrzymaniu materiałów ma zaufanie, że są one zrobione wiarygodnie i nie można pytać o każdy zapis w części opisowej projektu uchwały, czy jest on właściwy.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z autopoprawką dotyczącą środków dla powodzian.
 
                   Za projektem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIX/274/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chełmna na 2010 r. (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 20 radnych, Radny Andrzej Tarnawski usprawiedliwił swoją nieobecność z powodu zaplanowanej wizyty lekarskiej.
 
 
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa    przystąpienia     Gminy    Miasta     Chełmno    do        Stowarzyszenia   Gmin i Powiatów pod nazwa „Ogólnopolska           Federacja    Młodzieżowych Samorządów Lokalnych”.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 23 i nr 24 do protokołu). Ponadto poinformowała, że na sali obrad jest obecna Daria Hennig -  Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 25 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do Statutu Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych poprosił radcę  prawnego o wyjaśnienie zapisu pkt. II,  § 5 dotyczącego zobowiązań finansowych, jakie może zaciągać federacja. Poprosił o wyjaśnienie, czy jako członek Federacji, Gmina Miasta Chełmno będzie miała obowiązek spłacania długów, czy tez Gmina może się w takiej sytuacji wycofać z członkowstwa?
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że z uwagi na fakt wprowadzenia osobowości prawnej Federacji, zgodnie z przyjętymi zasadami Federacja wykonuje swoje zadania na własną odpowiedzialność, a więc wszelkie zobowiązania pokrywa z własnego majątku. Zasugerował, że w Statucie Federacji powinno być wskazanie, kto odpowiada za ewentualne długi, jakie pozostały po Federacji. Z uwagi na brak tego zapisu należy zastosować przepisy, które regulują taką sytuacje w Spółkach, gdzie za zobowiązania odpowiada Zarząd. Dodał, że w przepisach końcowych statutu federacja nie zakłada tego, że długi powstaną (§ 41, ust. 2), a w przypadku likwidacji majątek będzie podzielony pomiędzy wszystkich członków.
 
Radny p. Giżyński – podziękował za odpowiedź i zwracając się do Sekretarza Miasta poprosił o wyjaśnienie zapisu § 13 – „Federacja prowadzi gospodarkę finansową, na podstawie budżetów gmin i powiatów”.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przypomniała, że na rok bieżący w pierwotnym projekcie budżecie była uwzględniona kwota na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta, jednakże środki te zostały zdjęte i  nie ma możliwości finansowania.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił się z pytaniem, czy konieczna jest nowa korekta budżetu?
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – potwierdziła, że konieczna będzie korekta budżetu.
 
Radny p. Błażejewicz – w związku z tym, że miasto często przystępowało do stowarzyszeń i federacji, które były  „martwymi tworami” mówca zasięgnął informacji na temat federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Poinformował, że do federacji należy około 24 Młodzieżowych Rad, ale ilość ta jest niezweryfikowana, ponieważ widnieje Świecie, gdzie już nie funkcjonuje Młodzieżowa Rada.  Dodał, że rozmawiał z opiekunem Młodzieżowej Rady w Kwidzyniu, który potwierdził, że federacja funkcjonuje prawidłowo. Cyklicznie odbywają się spotkania i konferencje. Stwierdził, że to,  czy federacja przyniesie korzyści dla Młodzieżowej Rady, zależy od młodzieży i ich aktywności. Dodał, że warto podjąć proponowany projekt uchwały, ponieważ Rada Miasta przyjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta i radni powinni pomóc młodzieży, aby właściwie funkcjonowali.
Z uwagi na wykonywany zawód stwierdził, że ma kontakt z młodzieżą i zgłosił wniosek, aby zorganizować spotkanie radnych Miasta Chełmna z radnymi MRM. Zasugerował, że radni MRM potrzebują pomocy i wsparcia radnych w początkowym stadium działalności. Zaproponował, aby było to spotkanie przy ognisku, na którym będzie można podyskutować i wymienić swoje doświadczenia. Reasumując stwierdził, że byłoby błędem odrzucenie przez radnych omawianego projektu uchwały, który jest jedną z pierwszych decyzji radnych MRM.
 
Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że w grę wchodzi kwota 200 zł. Nawiązując do sprawy funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta wyraził zdziwienie, że są pytania i wątpliwości. Stwierdził, że w posiedzeniach MRM wzięło udział trzech radnych, co oznacza, że zainteresowanie jest minimalne. Zasugerował, że omawiany projekt uchwały powinien być przyjęty bezdyskusyjnie.
 
Radny p. Gzella – wyraził poparcie dla funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta oraz dla przyznania im środków na przystąpienie do federacji, działanie i rozwój.
 
Radny p. Giżyński – potwierdzając słowa przedmówcy uznał, że należy pomóc radnym MRM, wykorzystać ich zapał. Poprosił Skarbnika Miasta, aby w kolejnej korekcie budżetu zaproponowała przesunięcie środków, aby młodzież mogła korzystać z udziału konferencjach i szkoleniach.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za projektem uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie                             przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIX/275/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwa Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – Załącznik nr 26 do protokołu.
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna  kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 27 i nr 28 do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że opracował wyjaśnienia do uzasadnienia załączonego do projektu uchwały, które przekazał Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                   Za projektem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych                
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/276/2010  Rady Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna kontroli Składowiska Odpadów Komunalnych w Osnowie (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 10.   Interpelacje radnych
 
Radny p. Jurczak przedstawił interpelacje w sprawie zbyt późnego malowania pasów – Załącznik nr 30 do protokołu).
Następnie odczytał interpelację w sprawie usunięcia zagłębień w jezdni na ulicy Szosa Grudziądzka na wysokości ulicy Kolonia Wilsona – Załącznik nr 31 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację złożoną przez radnego p. Lesława Giżyńskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Chełmna – Załącznik nr 32 do protokołu. Następnie odczytał interpelację radnego p. Lesława Giżyńskiego w sprawie przetargu na zakup energii elektrycznej – Załącznik nr 33 do protokołu.
 
 
 
Punkt 11.   Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – zapoznał obecnych z treścią zaproszenia na  Ósmy letni festiwal „Muzyka w zabytkach Chełmna” , który rozpocznie się koncertem dnia 23 maja br. o godz. 19.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Chełmnie.  Następnie poinformował o zaproszeniu na koncert charytatywny pod hasłem „Pomoc powodzianom”, który odbędzie się dnia 15 czerwca br. o godz. 17.00  w  Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie. Ponadto poinformował  obecnych o obchodach „Święta Papieru” zaplanowanych na dzień 12 – 13 czerwca br. Odczytał życzenia od Posła na Sejm RP Jerzego Wenderlicha z okazji  XX - lecia samorządu terytorialnego (Załącznik nr 34 do protokołu).
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta i do Burmistrza Miasta stwierdził, cyt. „spotykam się z pracownikami FAM-u, tutaj na tej Sali, swoje racje przedstawił Pan Prezes, żeśmy wysłuchali, pokiwali głową i żadnej decyzji wiążącej w tym temacie nie podjęli. Spotykam się ze związkowcami i mówią, że takie pismo   do Pana Przewodniczącego skierowali i mieli prośbę, aby nie na sesji, ale na spotkaniu z radnymi na temat FAM-u porozmawiać. Takie pismo prawdopodobnie wpłynęło 9 marca br. Jadąc „Jedynką” jest ogłoszenie – „Sprzedam działki Fam Chełmno, atrakcyjna cena itd.” Dzwoniąc na ten numer telefonu dowiaduję się, że procedura jest szeroko rozpoczęta i bym chciał uzyskać informacje od Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego, czy w imieniu Rady Miasta podjął wiążące decyzje, że  procedura tak dalece jest już rozpoczęta. Na zadane pytanie Panu w FAM-ie, jaki jest ten teren, odpowiedział, że przemysłowy. Odpowiedziałem, szkoda że przemysłowy, jestem zainteresowany produkcyjno handlowym, taki szerszy zakres. Procedury są już rozpoczęte i chciałbym wiedzieć na jakim etapie to jest i czy dojdzie do spotkania radnych i panów ze Związków Zawodowych.” Nawiązując do złożonej interpelacji na temat robót na ulicy Kolonia Wilsona i odpowiedzi na tą interpelację, w której stwierdzono, że dotyczą one pierwszego etapu robót mówca stwierdził, że na załączonych do interpelacji zdjęciach przedstawił ostatni etap robót.
Nawiązał do sprawy ścieżki rowerowej w Grubnie, gdzie na wysokości wjazdu od ulicy Przemysłowej jest błoto. Natomiast w miejscu gdzie był kładziony wodociąg nie nawieziono piasku, ani tłucznia wapiennego. Dodał, że samo wstawienie słupków nie załatwiło sprawy.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odpowiadając przedmówcy potwierdził, iż otrzymał pismo od Związków Zawodowych FAM, z którymi odbył spotkanie. Przedstawiciele Związków Zawodowych byli zainteresowani zbyciem działek i w tym zakresie otrzymali pełne informacje dotyczące stanu faktycznego oraz ewentualnych perspektyw w zakresie przekształcenia tych działek. Zdaniem mówcy przedstawicieli Związków Zawodowych przebiegiem spotkania byli usatysfakcjonowani i nie życzyli sobie żadnych dalszych spotkań w obecności radnych. Dodał, że w spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy FAM-u poinformował, że jest w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu i jego pracownikami odpowiedzialnymi za sprawy związane ze sprzedażą działek. Prezes FAM złożył wniosek o podział działek. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, na którym uzgodniono najszybszą ścieżkę legislacyjną w tym zakresie. Obecnie trwa etap scalania tych działek. Nawiązując do sprawy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w celu przekształcenia tych działek pod funkcję produkcyjno handlową, taki wniosek nie wpłynął. 
 
Radny p. Mikrut – nawiązując do sprawy wjazdu na parking przy sklepie ABC poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa wiele razy poruszała tą sprawę.  Wjazd został wykonany, ale autobusy wjeżdżające od strony ulicy Danielewskiego muszą przejeżdżać po trawniku. Stwierdził, że o ile jest coś robione to powinno być zrobione dobrze, po wcześniejszym przemyśleniu. Zdaniem mówcy wjazd nie mógł być inaczej wykonany z uwagi na zlokalizowane w tym miejscu przejście dla pieszych, które powinno być bliżej skrzyżowania.
Następnie zwrócił uwagę, że wjazd na cmentarz komunalny przy każdej większej ulewie jest „wielkim jeziorem”. Zasugerował, że przyczyną jest ułożenie płyt granitowych w miejscu studzienek i należy w nich wywiercić otwory, które umożliwią odpływ wody. 
Nawiązał do sprawy robót wykonywanych na ulicach. Na ulicy Chciszewskiego zostały wycięte kwadraty w uszkodzonym  asfalcie, ale nie zostały one usunięte. Dodał, że pracuje w Komisji Bezpieczeństwa i dlatego na sesjach zdanie mówcy przekazuje Przewodniczący Komisji, a także Przewodniczący Klubu Twoje Chełmno, którego mówca jest członkiem. 
 
Radny p. Błażejewicz – zabrał głos na temat aktualnie kontynuowanej inwestycji tj. dworca PKS. Wykonano przebudowę skrzyżowania, co było warunkiem przeniesienia dworca. Miało to być bezkolizyjne skrzyżowanie, jednakże nie pomyślano o osobach jadących od strony drogi nr 1 w kierunku do Zakładu Adriana.  Jest w tym miejscu podwójna ciągła linia i przewidziano wjazd na PKS, natomiast niema możliwości skrętu w lewo.  Jest to parking w pobliżu kościoła Pallotynów i mieszkańcy również nie mają możliwości wjazdu na jego teren.  Zdaniem mówcy skrzyżowanie zostało źle wykonane. Przypomniał, że radny p. Giżyński wcześniej wspominał, że radni nie mają wglądu do dokumentacji technicznych inwestycji, a jedynie mogą zatwierdzić budżet na ich wykonanie.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do sprawy bezpieczeństwa przypomniał, że idąc ulicą Jastrzębskiego w kierunku Jeziora Starogrodzkiego po prawej stronie są schody, które są używane przez młodzież do biegania i stwierdził, że są one „wyszczerbione” i  nie sprzątane.
Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy „unik formalno – prawny” ze sprzedażą „dziury po spalonym Domu Kultury” spowodował zaniechanie poczynań, czy też sprawy są w toku.
Przypomniał, że od dwóch lat czeka na napis oznaczający nazwę Parku „Pamięć i tolerancja”.  Poprosił o informację na jakim etapie są prace związane z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta Chełmna i Zasłużony dla Miasta Chełmna. Stwierdził, że jest wiele osób w Chełmnie, które można byłoby nagrodzić.  Wyraził podziw dla prac Pana Marka Motylewskiego. który między innymi pomaga przy organizacji Walentynek.
Poruszył sprawę monitoringu miasta i zasugerował, aby jedna z kamer została zamontowana na ulicy Grudziądzkiej, gdzie normą staje się wyładowywanie agresji na szybach wystawowych.
 
Radna p. Konowalik – poprosiła o informację, dlaczego mimo zapewnienia Zastępcy Burmistrza Miasta ulica Kwiatowa nie została posprzątana?
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do spraw związanych z problemami FAM poprosił Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta o odpowiedzi na piśmie. Dodał, cyt. „temat jest poważny do rozmowy i Związki Zawodowe powinny wypracować stanowisko i zapoznać Radę Miasta, bo to jest jeden duży zakład na terenie miasta. Ja nie jestem za nie sprzedażą, ja się jeszcze nie wypowiadam, ale to jest temat poważny. Ci dwaj panowie, co rozmawiali
z Panem Przewodniczącym to nie są całe związki zawodowe i temat nie jest zamknięty.” Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację na piśmie, że nie został złożony wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Radna p. Rostek  - poruszyła sprawę pomocy dla powodzian. Zaproponowała, aby podjęto decyzję w mieście, podobnie jak 13 lat temu, o zbiórce darów dla powodzian. Wyraziła nadzieję, że mieszkańcy złożyliby dary, ale należy wyznaczyć taki punkt. W imieniu działkowiczów poprosiła o informację, do kogo maja występować o odszkodowanie za zalanie działek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w dniu 15 czerwca na sali nr 102 w Urzędzie Miasta odbędzie zbiórka darów dla powodzian, o czym mieszkańcy zostali już poinformowani.
Nawiązując do sprawy zalanych działek poinformował, aby wszystkie poszkodowane przez powódź  osoby zgłosiły się do MOPS-u.
Dodał, że powstała inicjatywa, aby wspomóc konkretną gminę tj. Świniary, gdzie został przerwany wał. Mówca przeprowadził rozmowę z Wójtem tej gminy, który potwierdził, że potrzebuje środki czystości, ręczniki, pościel itp.
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o informację na temat zaplanowanego na dzień 10 czerwca br. meczu Polska – Szwajcaria.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że reprezentacja Polski gości w Chełmnie od soboty i jest zakwaterowana
w Centrum Wymiany Młodzieży. Mecz odbędzie się o 16.30.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy powodzi poinformował, że spacerował po wale  i doszedł do starego mostu, gdzie ludzie przyjeżdżają po piasek, a składają w tym miejscy różne plastiki itp. poprosił o ich zlikwidowanie.
 
 
 
Punkt  12. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku    z wyczerpaniem porządku,  zamyka  obrady XLIX sesji Rady Miasta Chełmna.
 
 
 
 
  Protokołowała                                                           Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (26 czerwca 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (29 czerwca 2010, 09:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij