Protokół z XLVII sesji RM


Protokół Nr XLVII/2010
z  XLVII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 27  kwietnia  2010  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu 27  kwietnia  2010 roku    i  trwała   od    godz. 16.oo   do   godz.  21.00
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21  radnych, co stanowi 100  %.
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji RM.
 
3.     Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
4.      Sprawa wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę    Miasto Chełmno projektu „skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy          administracji publicznej” współfinansowanego z Europejskiego    funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał           Ludzki.
 
5.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2009 rok.
 
6.      Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta za 2009 rok.
 
7.      Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta za 2009 rok.
 
8.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji    Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta za 2009 rok.
 
9.      Sprawa udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Chełmna.
                             
10.    Interpelacje Radnych
 
11.    Wolne wnioski i informacje
 
12.   Zakończenie
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XLVII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta   p. Janusza Błażejewicza.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
-        przyjęcie  protokołów  z  XLV  i  XLVI  sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XLV i  XLVI  sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XLV i XLVI sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XLVII  sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad  XLVII  sesji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił wniosek o wprowadzenie,  jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i w areszcie śledczym  dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku”, natomiast jako punkt 4 porządku obrad wprowadzenie „Sprawy wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasto Chełmno projektu „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski w związku z brakiem innych propozycji do przedstawionego projektu porządku obrad, poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o jego rozszerzenie.
 
                   Za wnioskiem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie, jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku”, natomiast jako punkt 4 „Sprawy wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasto Chełmno projektu „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”
Kolejne punkty otrzymują o dwa numery wyżej.
 
Następnie w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.
 
        
 
Punkt 3.     Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie            śledczym     dla     przeprowadzenia   wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/259/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (Załącznik nr 4  do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez  Gminę Miasto Chełmno projektu „Skuteczne, przejrzyste i  efektywne urzędy administracji publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/260/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez gminę Miasto Chełmno projektu „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji publicznej”  współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – odczytał uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
 
 
Punkt 5.      Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński  - przedstawił projekt uchwały zawierający sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2009 rok (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/261/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2009 rok. (Załącznik nr 10 do protokołu).
 
 
 
Punkt 6.      Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy  Komisji Budżetu Rady Miasta za 2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański  - przedstawił projekt uchwały zawierający sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2009 rok. (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie zapisu: „W zakresie inicjowania działań wspierających przedsiębiorczość komisja analizowała i opiniowała projekt stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, wnioskując o ich obniżenie, co zostało zatwierdzone przez Radę Miasta.”
 
Przewodniczący Komisji p. Wygnański odpowiadając przedmówcy poinformował, że wyjaśnienia przekaże na piśmie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/262/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu  za 2009 rok. (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
 
 
Punkt 7.      Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji planu pracy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta za 2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski - przedstawił projekt uchwały zawierający sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2009 rok (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/263/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  za 2009 rok. (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 8.      Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia,  Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta za   2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak   - przedstawił projekt uchwały zawierający sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2009 rok (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
             
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych               
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLVII/264/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska za 2009 rok. (Załącznik nr 16 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 9. Sprawa udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok” (Załącznik nr 17 do protokołu) w wersji multimedialnej.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał Uchwałę Nr 51/2010 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2010 roku w  sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chełmna za 2009 rok (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium (Załącznik nr 19 do protokołu) oraz  opinię Komisji Rewizyjnej dotycząc a sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok (Załącznik nr 20 do protokołu). Następnie przedstawił  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta (Załącznik nr 21 do protokołu). Odczytał Uchwałę Nr 51a/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4 w Bydgoszczy z dnia
19 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna za 2009 rok  (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
Radny p. Ziemecki – poinformował, że Komisja Budżetu dogłębnie analizowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok”. Komisja zwróciła uwagę na sprawę podatku od nieruchomości i skierowała pytanie do Burmistrza Miasta dotyczące podatku od osób fizycznych i od osób prawnych, których wartość jest podawana do Ministerstwa Finansów odnośnie naliczania subwencji. Wykonanie tego działu wynosi 107 %. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przypis z deklaracji podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę  6.703.179 zł., w planie była kwota 5.477.845 zł., a ponadto wykonanie nie osiągnęło przypisu wynikającego z deklaracji. Następnie nawiązał do sprawy składowiska odpadów komunalnych zwracając uwagę, że odpady są zwożone z całego powiatu i zasugerował, że istotne jest wskazanie ilości odpadów przyjmowanych z gmin, aby uchronić mieszkańców naszego miasta od ewentualnych kar. Poprosił o wyjaśnienie, czy zostały zawarte nowe umowy, aby gminy wiedziały, że będą wystawiane obciążenia z tytułu kar. Zwrócił uwagę na sprawę udzielonych pożyczek na remont kamienic, gdzie plan dotyczył kwoty 60 tys. zł., a jego wykonanie to kwota 35 tys. zł. Wyraził nadzieję, że po zmianie regulaminu będzie większe zainteresowanie tymi pożyczkami. Nawiązał do sprawy  wykazanej oszczędności dotyczącej wpłacania podatku od osób niepełnosprawnych w kwocie 40 tys. zł.
Poprosił o udzielenie wyjaśnień.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że przyjęte do sprawozdania planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości są przyjmowane szacunkowo, według szacunkowego wykonania z poprzedniego roku. Dodała że z przypisu, czyli z wszystkich deklaracji podatkowych podatek od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 1.607.986 zł., a plan wynosił 1.500.000 zł. a wykonanie to kwota 1.475.984 zł., czyli wykonanie wyniosło 98,47 %. Analizując wykonanie i przypis z 2008 roku przyjęto do planu podatek od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 1.600.000 zł., czyli wyższy aniżeli w roku poprzednim, wykonanie tego planu wyniosło 1609.020 zł.  
Wyjaśniając sprawę podatku od nieruchomości od osób prawnych stwierdziła, że do planu jest przyjmowane szacunkowe wykonanie  z roku poprzedniego.
W 2008 roku z przypisu wynikało, że jest to kwota 4.185.356 zł., plan 4.100.000 zł. a wykonanie 4.017.000 zł. Według tych danych przyjęto do planu 3.878.000 zł., a faktyczne wykonanie wynosiło 4.178.450 zł. i wykonanie było o 7% większe w stosunku do planu.
Dodała, że Ministerstwo Finansów przyznając subwencję równoważącą i wyrównawczą, bierze pod uwagę  sprawozdanie ze składanych  deklaracji  według stanu z roku ubiegłego.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że nie miał uwag do planu i wykonania danych zawartych w sprawozdaniu, dotyczących podatku od nieruchomości, a jedynie miał wątpliwości, że z przypisu z deklaracji należny podatek miastu to kwota 6.703.179 zł., a wykonanie wynosiło ok. 5,87 mln. zł. w związku  z czym brakuje kwoty 825.501 zł. Poprosił o wyjaśnienie, czy przypis z deklaracji złożonych stanowił faktyczne wykonanie i co oznacza kwota 825.501 zł., ponieważ nie wynika ona ze sprawozdania.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniając przedmówcy poinformowała, że zasada jest taka, że przypis podawany do Ministerstwa Finansów to stan z grudnia roku poprzedniego, co oznacza, że przypis z 31 grudnia 2009 r. jest na 2010 rok., a przypis z 31 grudnia 2008 roku dotyczy 2009 roku.
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie, czy przypis przekazywany do Ministerstwa Finansów nie jest równy deklaracją przekazywanym przez podatników.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – podkreśliła, że do Ministerstwa Finansów jest przekazywane sprawozdanie z deklaracji podatkowych według stanu na 31 grudnia 2008 r., aby otrzymać subwencję na 2009 rok.
 
Radny p. Błażejewicz – zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprosił o rozwinięcie punktu 3 i 6 opinii Komisji  oraz sprawy wniosków pokontrolnych , które nie zostały zrealizowany oraz czy miały wpływ na wykonanie budżetu.
Nawiązując  do sprawy robót publicznych przypomniał, że w latach poprzednich wnioskował, aby w sytuacji, kiedy pojawiają się dodatkowe środki na robotach publicznych, aby Rada Miasta dokonywała zmiany harmonogramu tych robót. Dodał, że nigdy takich zmian Rada Miasta nie wykonywała, a okazuje się że na 9 zadaniach ujętych w harmonogramie zaoszczędzono sumę 190 tys. zł.  i bez żadnej zmiany pieniądze te zostały wydatkowane. Przypomniał, że podczas sesji budżetowych harmonogramy robót publicznych  wzbudzają najwięcej kontrowersji. Dodał, że powstałych oszczędności można wykonać dużo więcej zadań, aniżeli radni wnioskowali.
Przypomniał także, że na jednej z poprzednich sesji prosił o wyjaśnienie, co stało się z pieniędzmi zaoszczędzonymi na ulicy Zielonej, na co mówca otrzymał pisemną odpowiedź, z której wynikało, że przeznaczenie tych pieniędzy będzie wynikało  ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta. Dodał, że czytając zapisy zawarte w sprawozdaniu nie można wywnioskować przeznaczania tych środków.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy na temat nie realizowania wniosków pokontrolnych Komisji poinformował, że Komisja posiada sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w ZUA „OJAR” w którym wnioskowano o sprzedaż niedochodowych lokali użytkowych, a w pozostałych przypadkach dokonanie weryfikacji zawartych umów. Wnioski te nie zostały zrealizowane. Ponadto nie zrealizowano wniosku dotyczącego możliwości rozważenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokonywania wpłat na fundusz remontowy i eksploatacyjny, wspólnotą mieszkaniowym, dopiero po uregulowaniu przez nie zobowiązań na rzecz Urzędu Miasta i jednostek podległych. Przypomniał, że radny Ziemecki wnioskował o opracowanie spisu nieruchomości zbędnych miastu i nie przynoszących dochodów, aby w pierwszej kolejności przeznaczyć je do sprzedaży. Wniosek ten nigdy nie był zrealizowany. Nawiązując do sprawy gospodarki mieszkaniowej poinformował, iż otrzymał wytyczne od 2004 do 2009 roku. W 2009 roku jest to kwota wydana w wysokości 222.678 zł.,
a pozyskano kwotę około 437 tys. zł. Komisja poprosiła Skarbnika Miasta o wyjaśnienie, gdzie są te środki i nie otrzymała takiej informacji. Dodał, że są to pieniądze, które powinny być przeznaczone na budownictwo socjalne.
Odnosząc się do sprawy robót publicznych stwierdził, że bulwersujące jest wprowadzanie przez Burmistrza Miasta kolejnych zadań, na które przeznacza środki pozyskane z przetargów. Zdaniem mówcy Burmistrz Miasta musi realizować budżet miasta uchwalony przez Radę Miasta, a nie te zadania, które sam wprowadza. Przypomniał, że w budżecie miasta było 100 tys. zł. na różne drobne sprawy.
Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie następującej sprawy:  Rada Miasta podjęła uchwałą decyzję  o przyznaniu kwoty 10 tys. zł. na zamurowanie okien, czyli zlikwidowanie samowoli budowlanej w nie naszym budynku, a obecnie Komisja dowiedziała się, że przekazano materiały do Szkoły Muzycznej za kwotę powyżej 4 tys. zł., bez decyzji Rady Miasta.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu p. Błażejewiczowi poinformował, że na wniosek Komisji Rewizyjnej pod opinią  Komisji znajduje się rozliczenie robót publicznych.
Wyjaśniając sprawę sprzedaży lokali nierentownych i przeznaczenie tych pieniędzy na budownictwo przypomniał,  że o sprzedaż lokalu może wnioskować Burmistrz Miasta, ale decyzje o sprzedaży podejmuje Rada Miasta, jako przykład podał lokal użytkowy na Rybackiej 4, który został sprzedany. Ponadto były 2 lub 3 projekty uchwał na sprzedaż lokali, na co Rada Miasta nie wyraziła zgody. Przypomniał, że w ubiegłym roku był wyjaśniany temat przeznaczenia środków ze sprzedaży lokali na budownictwo komunalne, gdzie Burmistrz Miasta wyjaśnił, że pieniądze nie będą odkładane na oddzielne konto, a będę wprowadzone do bieżącego budżetu. Dodał, że cały budżet łącznie z tymi wpływami jest zatwierdzany przez Radę Miasta. Zdaniem mówcy gromadzenie tych pieniędzy na oddzielnym koncie w banku byłoby niesłuszne w sytuacji, gdy na potrzeby bieżące trzeba by zaciągać kredyty. Dokładne rozliczenie dochodów ze sprzedaży lokali ma swoje odzwierciedlenie w budżecie.
 
Radny p. Błażejewicz – potwierdził, że posiada rozliczenie robót publicznych, z którego wynika, że roboty różne zostały wykonane na kwotę 290.518 zł., natomiast zadania dodatkowe w ramach robót różnych wykonano na kwotę około 106 tys. zł. oraz około 10 tys. zł. na koszty poniesione na przemiał  gruzu betonowego. Zdaniem mówcy z rozliczenia nie wynika „co na co zostało przekazane”.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie może szczegółowo omówić rozliczenia, ale zostanie to przedstawione. Dodał, że są to wszystkie drobne roboty na przełomie całego 2009 roku. Jako przykład podał sprawy zgłaszane przez radnych w wolnych wnioskach na każdej sesji.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na temat przekazania materiałów do Szkoły Muzycznej stwierdził, że nie może udzielić wyczerpujących wyjaśnień ponieważ nie dysponuje dokumentami w tym zakresie, które określiłyby, w jakiej formie i na jakiej podstawie zostały przekazane. Dodał, że odpowiedzi udzieli po przerwie
w obradach.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza przypomniał, że na sesji w dniu 15 grudnia 2009 r. mówca prosił o rozliczenie robót publicznych, na co Burmistrz Miasta odpowiedział, że rozliczenie będzie uwzględnione w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. Na tej sesji radny p. Błażejewicz przypomniał, że na sesji budżetowej wnioskował, aby została sporządzona lista zadań, które w sytuacji gdy jakieś zadanie nie jest zrealizowane lub przeznaczona suma nie została wykorzystana, może być wprowadzone, jako kolejne.  Poinformował, że otrzymał pismo od Burmistrza Miasta, z którego wynikało, że wydziały Urzędu Miasta pracują nad sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2009 rok i dokładne rozliczenie zadań zostanie przedstawione w ustawowym terminie. Dodał, że w sprawozdaniu półrocznym ujęto rozliczenie ilościowo, a nie jakościowo i nie podano wartości zadań. Dodał, że jest to wydatkowanie publicznych pieniędzy i Komisja Rewizyjna prosiła o szczegółowe przedstawienie wykonania robót publicznych. Nawiązując do sprawy stadionu miejskiego poinformował, że w gazetach ukazały się artykuły, że mówca był jednym z radnych, którzy nie chcieli dać pieniędzy na remont stadionu. Dodał, że w realizacji budżetu jest cyt. „2,5 tys. zł. pieniążków  nie wprowadzonych do budżetu, bo nie było takiej potrzeby”. Nawiązał do sprawy wywozu asfaltu z placu przy ulicy Kolonia Wilsona poinformował, że uzyskał informację od Kierownika Wydziału GMiOŚ, że był to koszt ok. 1 tys. zł., a zdaniem mówcy koszt ten wynosił ponad 10 tys. zł.,
w sprawozdaniu rocznym zadanie to nie zostało uwzględnione. Omówił wykazane oszczędności na poszczególnych zadaniach, po czym poprosił o szczegółowe rozliczenie wszystkich zadań.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że dyskusja dotyczy kwoty 190 tys. zł., jaka została zaoszczędzona na robotach publicznych. Dodał, że nie złamał prawa, ponieważ w granicach kwoty przeznaczonej na roboty publiczne, może wykonywać wszystkie prace, które uzna za zasadne.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do radcy przypomniał, że w jednym z projektów uchwał Burmistrz Miasta proponował środki na remont stadionu, co nie zostało przyjęte przez Radę Miasta i zdaniem mówcy stadion nie powinien być remontowany. Następnie w prasie podano informację, że znajdą się sponsorzy na remont stadionu. Dodał, że „wszyscy jesteśmy sponsorami”, ponieważ 28 tys. zł. z zdań wykonywanych w ramach robót publicznych zostało przeznaczone na remont stadionu, czy tak powinno być?
Następnie zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie sprawy budownictwa socjalnego przy ulicy Kościelnej. Przypomniał, że na dokumentację wydano 146 tys. zł., w roku ubiegłym wydano dodatkowo 10 tys. zł. na zamurowanie okien. Dlaczego Urząd Miasta przyjął dokumentację prawnie wadliwą, na podstawie której nie można budować.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad po przerwie znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy remontu parkingu za Szkołą Muzyczną wyjaśnił, że zostało zawarte porozumienie, gdzie Starostwo Powiatowe przekazało kwotę 12 tys. zl., Urząd Miasta w materiale przekazał ok. 6 tys. zł., a pozostałe środki przekazała Szkoła Muzyczna. Dodał, że Urząd Miasta często zawiera takie porozumienia, aby Chełmno stawało się coraz ładniejsze i bezpieczniejsze dla mieszkańców.
Odnosząc się do sprawy dokumentacji na budownictwo socjalne przy ulicy Kościelnej wyjaśnił, że nie posiada ona żadnej wady prawnej. Przypomniał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował plan zagospodarowania przestrzennego. Starówka stanowi zwartą zabudowę i zachowanie 3 – 4 metrowej odległości od sąsiedniej działki jest w niektórych przypadkach niemożliwe. Przypomniał, ż Rada Miasta wyraziła zgodę na zamurowanie okien i przeznaczenie na ten cel kwoty 10 tys. zł., ponieważ była to jedna z dwóch przeszkód do uzyskania pozwolenia na budowę, wydawanego przez Starostwo. Pozostało uzyskanie odstępstwa od zasady odległości od sąsiedniej działki. Miasto występuje z wnioskiem do Starosty, który kieruje wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, w którym wyraża swoje zainteresowanie udzielenia gminie odstępstwa. Starosta złożył wniosek do Ministerstwa i są informacje, że wniosek ten będzie zaakceptowany. Po uzyskaniu odstępstwo będzie możliwość pozyskania 12 mieszkań, ponieważ przy zachowaniu odległości 4 metrów od ściany okiennej można by budować, ale byłoby o 12 mieszkań mniej.
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące przekazania materiału do Szkoły Muzycznej stwierdził, że Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zostało zawarte porozumienie.
Nawiązując do sprawy remontu stadionu potwierdził, że zadanie to zostało wprowadzone na sesję Rady Miasta, jednakże Rada Miasta nie przyjęła propozycji. Stwierdził, że należy rozważyć, czy wykonane zadanie było zadaniem inwestycyjnym, czy tez innym. Zdaniem mówcy roboty przeprowadzone w ramach robót publicznych należy traktować, jako prace remontowe i były one w gestii Burmistrza Miasta.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że został poinformowany przez Kierownika Wydziału GMiOŚ, że nie ma żadnego porozumienia ze Szkołą Muzyczną, a jedynie wpłynął wniosek na zrealizowanie którego, Burmistrz Miasta wyraził zgodę.
Odnośnie remontu stadionu przypomniał, cyt. „tymi sponsorami byliśmy my wszyscy, bo nie było żadnych sponsorów, a jedyne pieniądze jakie wpłynęły to środki z Banku Spółdzielczego, które nie zostały wykorzystane na remont. Cały remont był prowadzony w ramach robót publicznych.”
Nawiązując do sprawy budownictwa socjalnego przypomniał, że dokumentacja była robiona w 2007 roku i niedługo przestanie być ważna.
Poprosił o wyjaśnienie sprawy zwolnienia MChKK z opłat za korzystanie ze sali przy Gimnazjum Nr 1. Przypomniał, że było pismo z prośbą o zwolnienie.
Z harmonogramu wynikało, że klub zajmuje salę ok. 42 godziny miesięcznie, a opłaty ponosił za 12 – 13 godzin. Wyjaśniając zwolnienia z października i listopada ubiegłego roku Komisja otrzymała pismo, na którym nie ma daty wpływu do Urzędu Miasta i na piśmie tym widnieje adnotacja Burmistrza Miasta o wyrażeniu zgody, a ponadto pismo posiada datę „listopad    2010 r.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że na ulicy Kościelnej ma być budownictwo komunalne, a nie socjalne. Poinformował, że Starosta wcześniej wysyłał już jeden wniosek do Ministerstwa o odstępstwo, na co uzyskał odmowną decyzję. Obecnie wniosek został poprawiony zgodnie z wymogami i należy spodziewać się zezwolenia.
Stwierdził, że nie jest prawdą, że nie było sponsorów, ponieważ to nie tylko ten który przelewa określoną kwotę do kasy Urzędu Miasta, ale to także ten który daruje materiał np. cement, piasek, krawężniki, polbruk itd. Zapewnił, że kwota uzyskana ze sponsoringu jest dużo większa, aniżeli środki przekazane przez Bank Spółdzielczy.
Następnie wyjaśnił sprawę zwolnienia MChKK z opłat za salę na rozegranie czterech meczy. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 miała pełne prawo zwolnić klub z opłaty za te rozgrywki. Wystąpiła o wyrażenie zgody, ponieważ jest nie tylko Dyrektorem Gimnazjum Nr 1, ale również Prezesem MChKK. Łącznie jest to kwota 160 zł.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – uznał, że Burmistrz Miasta próbuje wprowadzić w błąd Radę Miasta, ponieważ nie chodzi o 4 mecze, ale o zwolnienie klubu z opłat w miesiącu maju, czerwcu, wrześniu itd. 40 godzin miesięcznie po 20 zł. za godzinę to kwota 800 zł., a klub wpłacał około 200 zł. miesięcznie. Zdaniem mówcy jest to dodatkowe sponsorowanie klubu. Poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie tej kwestii.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że w opinii Komisji Rewizyjnej zostały zapisane daty, kiedy zwolnienie z opłat miało miejsce. Sprawa dotyczyła czterech dni. Dodał, że w przypadku uzyskania przed sesją informacji o nieponoszeniu przez klub opłat za korzystnie z sali, przed rozpoczęciem obrad wyjaśniłby sprawę.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – wyraził zdziwienie odnośnie wypowiedzi Burmistrza Miasta, który wyraził zgodę na nieponoszenie opłat przez klub od m-ca maja 2009 r. Dodał, że pismo znajduje się w aktach Komisji Rewizyjnej.
 
Radca Prawny p. Stegienka – nawiązując do sprawy zwolnienie MChKK z opłat stwierdził, że Burmistrz Miasta nie może podejmować decyzji w sprawie zwolnień, jedynym podmiotem uprawnionym do zwolnień jest Dyrektor Gimnazjum Nr 1, ponieważ środki z wynajmu sali wpływają na rachunek własny szkoły. W związku z powyższym jakiekolwiek działania Burmistrza Miasta w tym zakresie są bez znaczenia prawnego.
 
Radny p. Gzella – wyraził zdumienie odnośnie ostatniej poruszonej sprawy. Przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu zadał Burmistrzowi Miasta pytanie, na co usłyszał wyjaśnienie, że sprawa dotyczy zwolnienia z opłat za cztery mecze. Obecnie okazuje się, że proceder trwał o wiele dłużej. Stwierdził, że wystąpił konflikt interesów. Przypomniał, że przy korekcie budżetu w 2009 roku była dopłata do Gimnazjum Nr 1 około 80 tys. zł. na zakup energii. Uznał, że w sprawozdaniu przekazano proste dane, a obecnie jest szereg zasadnych pytań i niewiadomych.
Nawiązując do sprawy zaoszczędzonych środków na robotach publicznych stwierdził, że należało poinformować Radę Miasta i przekonać radnych do tego, aby zatwierdzili wszystkie te zadania, które Burmistrz Miasta uznał za konieczne do wykonania. Stwierdził, że Burmistrz Miasta uzyskał mandat od społeczeństwa, ale również radni otrzymali taki mandat i muszą wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego na wszystkich paragrafach są oszczędności. 
 
Radny p. Janowski – wyraził zdziwienie, że ponad 200 tys. zł. rocznie trafia do budżetu miasta z budownictwa komunalnego i środki te są wykorzystywane na inne cele, aniżeli budownictwo socjalne. Nawiązując do wypowiedzi przedmowców na temat oszczędności na robotach publicznych poprosił o wyjaśnienie o jakie chodzi oszczędności. Czy oszczędnością jest remont ulicy Zielonej na który „fachowcy” zaplanowali 65 tys. zł., a wydano 14 tys. zł. Zdaniem mówcy remont tej ulicy został źle skalkulowany. Podobnie kształtował się remont parkingu. Zasugerował, że szukano oszczędności po to, aby nie realizować budżetu ustalonego przez Radę Miasta, a budżet Burmistrza Miasta.
Wyraził niezadowolenie, że pomimo sprzeciwu radnych Burmistrz Miasta wydał pieniądze na remont stadionu miejskiego.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do zakresu robót publicznych stwierdził, że społeczeństwo jest informowane. W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta wszystkie zadania, na które wydatkowano kwotę 190 tys. zł.,  zostały uwzględnione. Sprawozdanie to jest forma informacyjna. Dodał, że o ile zostaną jakieś pieniądze to nie może zwoływać sesji, aby informować radnych, przed rozpoczęciem prac o tym, że mają być wydane środki np. na mycie przystanków autobusowych na terenie miasta lub rozbiórkę bloczków. Są to roboty, które występują codziennie.
Wyjaśniając fachowość urzędników sporządzających kosztorys na remont ulicy Zielonej przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji informował, że kosztorys sporządzono na remont ulicy w pełnym wymiarze, łącznie z przełożeniem krawężników, zrobieniem chodników itd. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na planowany remont i dokładnie określił jego zakres i stąd wydatkowano niższą kwotę, aniżeli planowano.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że należy zmierzać do zakończenia dyskusji, ponieważ przestaje ona być merytoryczna. Uznał, że zarówno Burmistrz Miasta, jak i radni powinni wyciągać wnioski z przeszłości. Zasugerował, że całość tej dyskusji na temat robót publicznych  ma „podłoże lekko historyczne”, przypomniał, że po sesji budżetowej ukazywały się w prasie artykuły, że radni są niekompetentni, nie potrafią liczyć i wprowadzają za dużo zadań, a teraz okazuje się, że można było wykonać zarówno te zadania, jaki kilkanaście innych. Jeżeli nie byłoby tych dyskusji po sesji budżetowej to w dniu dzisiejszym z pewnością dyskusja byłaby bardziej merytoryczna. Reasumując stwierdził, że w przyszłości decyzje powinny być podejmowane spokojnie, bez niepotrzebnych emocji.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązał do sprawy linii segregacyjnej i wykonanej dokumentacji, która jest nieprzydatna. Stwierdził, że to Burmistrz Miasta jest gospodarzem. Przypomniał, że Dyrektor ZWiK złożył raport o stanie wodociągów, ale ani Przewodniczący Rady Miasta, ani Burmistrz Miasta nie podjęli tematu co zrobić, aby poprawić kondycję tego zakładu i podnieść jakość wody. W przypadku linii segregacyjnej Burmistrz Miasta brał udział w posiedzeniach komisji i przekonywał do konieczności jej przekazania. Nawiązał do sprawy remontu amfiteatru i rozbudowy przyległego terenu, a nie przystąpiono do rozmów na temat naszego zakładu, jakim jest ZWiK.
 
Radny p. Jurczak – uznał, że można mieć uwagi, ale należy je przekazywać w sposób taki, jak przekazał Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta. Po wysłuchaniu wszystkich uwag skierowanych pod adresem Burmistrza Miasta należy zadać pytanie, czy zostały złamane przepisy prawa. Wyraził zażenowanie postawą i tonem wypowiedzi niektórych radnych. Uznał, że w wyniku prac wykonanych na stadionie poprawiła się funkcjonalność i estetyka i wizyta Grzegorza Laty oraz ocena tego obiektu pozwoliła na zorganizowanie międzynarodowego spotkania piłkarskiego Polska – Szwajcaria – zawodnicy do lat 15.  Nawiązując do wypowiedzi niektórych radnych na temat oszczędności powstałych w budżecie  uznał, że takie oszczędności powstają wówczas, gdy zostają środki, a wykonano cały ustalony zakres rzeczowy, jako przykład podał wykonanie ulicy Zielonej. Na zakończenie zaproponował, aby nie było takiej sytuacji że każdorazowo, jeżeli Burmistrz Miasta coś wykonana, Rada Miasta „stawia veto”.  Zasugerował, aby podjąć uchwałę w wyniku której Burmistrz Miasta byłby upoważniony do wykonywania zadania, które ma uzasadnienie.
Przypomniał, że w budżecie miasta jest upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań do określonej wysokości i zaproponował, aby wprowadzić zapis upoważniający do wykonania zadań.
 
 
Radna p. Konowalik – nawiązując do sprawy robót publicznych poprosiła o wyjaśnienie zapisu: „ulica Osnowska: demontaż wiaty przystanku autobusowego do konserwacji”. Dodała, że wiata została zdemontowana jesienią i nadal nie została zamontowana – dlaczego?
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi nt. linii segregacyjnej wyjaśnił, że przygotowanie linii segregacyjnej Świecie – Chełmno było obowiązkiem Urzędu Miasta, ponieważ w sytuacji nie przekazania składowiska ZUM-owi, koniecznym byłoby rozpoczęcie budowy linii w ramach przygotowania do segregacji odpadów. Nawiązując do sprawy mienia w ZWiK przypomniał, że jest to zakład budżetowy i amortyzacja jest tylko „papierowa”.  Wyjaśnił, że materiał przedstawiony przez Dyrektora Zakładu przedstawia, iż  wprowadzenie amortyzacji jest możliwe tylko w sytuacji przekształcenia Zakładu w spółkę, jednakże jest to związane ze wzrostem cen wody i ścieków o około 100 %.
Odpowiadając radnej p. Konowalik potwierdził, że wiata na ulicy Osnowskiej została zdjęta do konserwacji, jednakże należy zastanowić się, czy ma ona być ponownie ustawiona w tym miejscu, z uwagi na szereg skarg pobliskich mieszkańców.
 
Radna p. Rostek – nawiązując do sprawy bezrobocia i ubóstwa w Chełmnie przypomniała, że Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 10 tys. zł. dla Sióstr ze Zgromadzenia Św. Wincentego A’ Paulo na zakup chleba  dla ubogich mieszkańców miasta. Dotychczas środki te nie zostały przekazane.
Poprosiła o wyjaśnienie dlaczego nie została wykorzystana kwota 7 tys. zł. przeznaczona na Stowarzyszenia zajmujące się problemami opieki społecznej. Nawiązując do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdziła, że plan do wykonania był  309 tys. zł., a wykorzystano 143 tys. zł., poprosiła o wyjaśnienie – dlaczego? Poruszyła sprawę utwardzenia parkingu na Osiedlu Raszei stwierdzając, że w robotach publicznych uwzględniono rozpoczęcie prac związanych z tym zadaniem na co wydano 18 tys. zł., a zaplanowano 35 tys. zł.  Poprosiła o informację jaka była cena opracowania kosztorysu na wykonanie tych prac.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odnosząc się do sprawy niewykorzystania kwoty 7 tys. zł. na stowarzyszenia wyjaśniła, że został przeprowadzony konkurs, ale nie złożono wniosku i dlatego środki pozostały. Poinformowała, że na kwotę 10 tys. zł. umowa była sporządzona, jednakże Siostry nie wykorzystały tych środków, ponieważ pozyskały sponsorów zewnętrznych. Dodała, że
w najbliższej korekcie budżetu będzie propozycja przeznaczenia tych środków na zakup artykułów spożywczych przez Siostry ze Zgromadzenia Św. Wincentego A’ Paulo.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – nawiązując do wystąpienia radnego p. Błażejewicza potwierdził, że dyskusja wzbudza niepotrzebne emocje.  Odpowiadając radnej p. Rostek wyjaśnił, że z zaplanowanej  kwoty w wysokości 35 tys. zł. na utwardzenie parkingu na Osiedlu Raszei, wydatkowano 18.672 zł., a obecnie na ten parking potrzebna jest pełna dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę. Wydatkowana kwota to wartość dokumentacji wykonanej przez projektantów wybranych w ramach przetargu.
Nawiązując do różnic w robotach publicznych uznał, że trudno jest dokładnie określić ponieważ podane są rzeczy kosztorysowe, a później  robocizna i materiał wychodzi taniej. Dodał, że materiały są zamawiane w ramach przetargu i występują duże różnice w wartości materiałów, natomiast koszt robocizny jest różny ponieważ w różnych wysokościach występują refundacje do pracowników. 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
 
Przewodniczący obrad – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
Radny p. Jurczak  – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji po wystąpieniu osób zapisanych do dyskusji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski poinformował, że do  dyskusji zapisani są: radny Michał Wrażeń, radny Adam Ziemecki, radny Lesław Giżyński i Burmistrz Miasta. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Jurczaka.
 
                   Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było,               
przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Jurczaka.
 
Radny p. Wrażeń – wyjaśnił, że poruszając sprawę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie miał na uwadze przekształcenia w spółkę, a jedynie uważał, że należy podjąć rozmowy na temat uzdrowienia tego Zakładu.
 
Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na dwa pytania, i tak: czy jest ewidencja umożliwiająca ustalenie wielkości odpadów dla każdej z gmin, aby te gminy objąć naliczonymi karami  oraz czy są umowy zawarte z gminami na dalsze funkcjonowanie składowiska, szczególnie w zakresie zabezpieczenia interesu mieszkańców naszego miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy zwolnienia z odpłatności MChKK przekazał Burmistrzowi Miasta kopie pism na których wyrażono zgodę na to zwolnienie. Nawiązując do wystąpienia radnego p. Wrażenia wyjaśnił, że w przypadku linii segregacyjnej mówca miał na uwadze opracowanie studium wykonalności projektu, za co zapłacono 40 tys. zł.
Zwracając się do Burmistrza Miasta nawiązał do sprawy terenu po PKP przypomniał, że przed sprzedażą teren miał być posprzątany tzn. należało zdjąć płyty i kostkę rzędową. Poinformował, że Komisja Rewizyjna rozmawiała z Kierownikiem Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, który poinformował, że był na miejscu budowy „Stokrotki” i wykonawca stwierdził, że jest właścicielem znajdującego się tam materiału.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska p. Szuster – odpowiadając radnemu p. Ziemeckiemu poinformował, że jest prowadzona ewidencja pojazdów przywożących odpady na składowisko – ilości i z jakiej gminy.  Dodał, że za okres I kwartału br. wpłynęło około 2,5 tys. ton odpadów. Poinformował, że porozumienie między gminami, które zostało zawarte podczas budowy składowiska obowiązuje nadal.
Nawiązując do kwoty 10 tys. zł. wydatkowanej na „gruz” w ramach robót publicznych poinformował, że wykonano 700 ton gruzu i ułożono około 4 – 5 km dróg polnych.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – w uzupełnieniu przedmówcy wyjaśniając radnemu p. Ziemeckiemu poinformował, że ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisku, z dokładnością do 1 kg, jest prowadzona i zgodnie z tą ewidencją jest prowadzony rozdział na poszczególne gminy. Przypomniał, że w porozumieniu międzygminnym był zapis, że koszty budowy składowiska w Osnowie ponoszą gminy proporcjonalnie. Ponadto w umowie znajdował się zapis, że w zamian za udział w partycypowaniu budowy składowiska gminy mają zagwarantowany odbiór odpadów ze swego terenu. Uznał, że mimo iż umowa wygasła należy stosować powyższe ustalenia.
Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu na temat terenu po PKP poinformował, że całość materiału została zebrana, a obecnie w miejscu budowy Stokrotki pozostało przejście dla pieszych.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do umowy między gminami na budowę składowiska poinformował, że widnieje w niej zapis, że po dwóch latach eksploatacji składowiska umowy wygasają. Dodał, że temat ten będzie analizowany przez Komisję Budżetu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podobnie jak przedmówcy nawiązał do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza stwierdził, że cyt. „zdaję sobie sprawę ze swoich mankamentów i wad mojego charakteru i przyjmuję to na klatę, być może mogłem się inaczej zachowywać, pewnie dyskusja byłaby krótsza, nie mniej jednak mając taką wiedzę, że nie jestem  święty, chciałbym zachęcić Państwa do tego, aby spojrzeć na budżet wykonany w 2009 roku i nie tylko, na poprzednie lata również, troszkę z nutą optymizmu, bo naprawdę mamy się czym chwalić. Miasto Chełmno w Urzędzie Marszałkowskim ma całkiem fajną opinie i traktują nas tam bardzo poważnie, co widać po ilości pieniędzy, które z Brukseli nam przekazują. Również Konwent Burmistrzów spogląda w naszą stronę z nutką uznania i taki styl myślenia proponuję przyjąć”. Dodał, że przy najbliższej  korekcie budżetu będą propozycje  wprowadzenia nowych zadań. Zaproponował, aby radni w głosowaniu skupili się nad tym, co dotychczas udało się wykonać.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                   Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 5 głosach                         przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLVII/265/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmna (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
 
 
Punkt 10.   Interpelacje Radnych.
 
Radny p. Gzella – odczytał interpelację złożoną w imieniu mieszkańców Osiedla  Działki Miejskie w sprawie funkcjonowania toru motokrosowego  (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelacje złożone przez radnego p. Wrażenia, i tak:
- w sprawie zamontowania iglicy w domu św. Józefa przy Zespole Klasztornym przy ul. Dominikańskiej w Chełmnie – Załącznik nr 25 do protokołu,
- w sprawie artykułu prasowego pt. „Nie uda im się zrobić bubla” – Załącznik nr 26 do protokołu.
 
 
 
 
 
Punkt 11.   Wolne wnioski i informacje
 
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – zapoznał obecnych z korespondencją ze Spółdzielnia Socjalną „OD NOWA” w sprawie działki po byłym składowisku odpadów komunalnych w Uściu – Załącznik nr 27 do protokołu.  Następnie odczytał informację Zarządu Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” na temat pomocy rzeczowej w ramach programu PEAD – Załącznik nr 28 do protokołu.
Poinformował, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie złożył Sprawozdanie z działalności w 2009 roku – Załącznik nr 29 do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przypomniał o obowiązku złożenia Oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia br. 
 
Radny p. Knap – zwrócił uwagę, że przy wyremontowanych  murach obronnych są dwie tablice, jedna przy Kasynie Wojskowym, druga przy bramie  Toruńskiej zasugerował, aby zostały one zdjęte. Następnie poinformował, że przejeżdżając Rynek i ulicę Biskupią brakuje informacji o parkingu przy sklepie ABC na ulicy Biskupiej. Ponadto stwierdził, że nie widać fotoradaru, zasugerował, aby był on ustawiany w miejscach, gdzie jest przekraczana prędkość np. ulica Toruńska.
 
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok” stwierdził, że zostało wydanych 7 Zarządzeń Burmistrza Miasta dotyczących zmian w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Złożył wniosek, aby Rada Miasta była informowana o Zarządzeniach dotyczących zmian w budżecie miasta.
 
Radna p. Konowalik – zgłosiła wniosek o oczyszczenie ulicy Kwiatowej, ponieważ mieszkańcy sprzątają sami i jest potrzeba wywiezienia zgromadzonego piasku i śmieci.
Poprosiła o informację, jaki jest dochód z parkomatów. Następnie w imieniu mieszkańca ulicy Grudziądzkiej zgłosiła, aby zaobserwować ptaki, które wydziobują cebulki tulipanów.
 
Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że na początku miesiąca kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich łatał dziury i dodał, że zostało to wykonane bardzo niedokładnie np. na dworcu, przy Osiedlu Skłodowskiej. Należy wystąpić do Zarządu Dróg o dokończenie robót.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że Rada Miasta w jednej kwestii nie różni się od poprzednich, a mianowicie ożywione dyskusje toczą się o niskie kwoty, a milionowe kwoty przechodzą bez pytań.
Poinformował, że w ogólnopolskim programie „Jeden  z dziesięciu” występował mieszkaniec naszego miasta, który zakwalifikował się do finału i mając mówić o sobie,  pięknie zareklamował nasze miasto. Podobnie Pani redaktor Gazety w teleturnieju Familiada zareklamowała nasze miasto.   Stwierdził, że osoby te „czują miasto”, a niestety nie wszyscy z nas, co zdaniem mówcy jest ważniejsze aniżeli wiedza i sprawy merytoryczne. W imieniu mieszkańców ulicy Strusiej podziękował za sprzątnięcie gruzu na tej ulicy.
 
Radna p. Neumann – poprosiła o informację, czy jest przewidziane czyszczenie płyt wokół Rynku, które są brudne i przerażające.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że na niektóre problemy naszego miasta zwracają uwagę turyści, jako przykład podał ławkę na Rynku przymocowaną do drzewa obok postoju taxi,  za pomocą łańcucha.
Nawiązując do sprawy wykonanego remontu murów obronnych poinformował, że rynny ściekowe zostały tak zainstalowane, że woda płynie po murach.
Następnie poruszył sprawę chodnika przy ulicy Szosa Grudziądzka. Dodał, że jest to droga wojewódzka, ale z chodnika korzystają mieszkańcy naszego miasta. Ponadto nawiązał do przejścia z Szosy Grudziądzkiej na ulicę Kolonia Wilsona, gdzie znajduje się kałuża, ponieważ asfalt nie został w tym miejscu podniesiony.
Ścieżka rowerowa w kierunku Grubna – przypomniał, że był zakładany wodociąg i „udeptana samoczynnie ścieżka” została zniszczona i dotychczas nie została naprawiona.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że na wszystkie pytania zostaną udzielone pisemne odpowiedzi.
 
 
 
 
Punkt  12. Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku  z wyczerpaniem porządku,  zamyka  obrady XLVII sesji Rady Miasta Chełmna.
 
 
 
 
  Protokołowała                                                           Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (26 czerwca 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (28 czerwca 2010, 14:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij