Protokół z XLV sesji


 Protokół Nr XLV/2010
z  XLV  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 23 lutego 2010  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu 23 lutego 2010 roku    i  trwała   od    godz. 16oo   do   godz.  2100
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21  radnych, co stanowi 100  %.
 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XLV sesji RM.
 
3.      Sprawa kondycji zakładu – FAM Technika Odlewnicza Sp. z o. o. w Chełmnie
 
4.      Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę    i zbiorowe odprowadzanie  ścieków dla Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Chełmnie.
 
5.      Sprawa sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej – działki nr 65/4 o pow. 4234 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą.
 
6.      Sprawa przyznania pożyczek na remonty budynków zabytkowych   znajdujących się na terenie Gminy Miasta Chełmna.
 
7.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2010 rok.
 
8.      Sprawa zmiany uchwały nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna  z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie    odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości    ciekłych.
 
9.      Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Chełmna na 2010 rok.
 
10.    Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta  Chełmna na 2010 rok.
 
11.    Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki Rady Miasta Chełmna na 2010 rok.
 
12.    Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony   Środowiska  Rady Miasta Chełmna na 2010 rok.
 
13.    Interpelacje radnych   
                                                                                                                                                                           
14.   Wolne  wnioski i informacje        
 
15.   Zakończenie
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XLV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna
p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta  p. Janusza Błażejewicza.
 
 
-        stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że nieobecny radny Jacek Kordowski usprawiedliwił swoje spóźnienie na obrady.
 
 
-        przyjęcie  protokołów  z  XLIII i XLIV  sesji RM
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XLIII i XLIV sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt          z   radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XLIII i XLIV sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęte.
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XLV sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XLV sesji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił wniosek o wprowadzenie jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy kondycji zakładu – FAM Technika Odlewnicza SP.
z o. o. w Chełmnie”, którą przedstawi Prezes Zarządu Marcin Szymański.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad.
 
                   Za wnioskiem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie, jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy kondycji zakładu – FAM Technika Odlewnicza Sp. z o. o. w Chełmnie”, tym samym kolejne punkty proponowanego porządku obrad otrzymają o jeden numer wyżej.
Następnie w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.
 
        
                                                                  Godz. 1615 – na salę obrad przybył                                                                   radny p. Jacek Kordowski
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa kondycji zakładu – FAM Technika Odlewnicza SP. z o. o. w Chełmnie
 
Prezes Zarządu FAM p. Marcin Szymański – poinformował, że funkcję Prezesa Zarządu pełni od dwóch tygodni. Stwierdził, że sytuacja w firmie zmusza do podjęcia radykalnych  i dynamicznych działań, aby przeciwdziałać procesowi, który doprowadza do pogarszającej się sytuacji ekonomicznej firmy.
Od kilku lat zakład przynosi starty, i tak za 2008 rok strata wynosiła około
6 mln. zł., natomiast za  III kwartały 2009 roku strata wyniosła ok. 3 mln. zł. Obecnie jest realizowany proces zwolnień grupowych. Zadłużenie zakładu jest bardzo wysokie i same rachunki bieżące to kwota około 5,5 mln. zł., a ponadto jest bardzo duże zadłużenie w bankach, które jest efektem wieloletnich błędów poczynionych w zarządzaniu strategicznym zakładem oraz w przyjętych przez zarządy kierunkach. Na te działania nałożył się w roku ubiegłym kryzys ekonomiczny, który „uderzył” w FAM, jako dominującego dostawcę klamek
i akcesoriów budowlanych zarówno w kraju, jak i w Europie Zachodniej, gdzie trafia ponad 50% produkcji. 
Mówca stwierdził, iż zrobi wszystko, aby poprawić rentowność tego zakładu. Dodał, że FAM ma duży potencjał, marka jest uznana w kraju i zagranicą, ponadto zakład posiada dobrą kadrę, przygotowaną technicznie oraz dobry park maszynowy. Zakład dysponuje nowoczesnymi środkami wytwórczymi, które pozwalają na produkcję wyrobów doskonałej jakości. Prowadzony proces posiada dobry klimat zarówno ze strony Związków Zawodowych, jak i całej załogi, a także nowych właścicieli, którzy są zainteresowani kontynuowaniem produkcji przez FAM. Na cel kontynuacji działalności są przeznaczona poważne środki pieniężne i co roku są podejmowane uchwały, które pozwalają na kontynuację działalności przez FAM, pomimo start finansowych. Prowadzonych będzie szereg działań mających na celu poprawę organizacji. Zdaniem mówcy po wdrożeniu pewnych zmian organizacyjnych, po wprowadzeniu nowoczesnych metod produkcji oraz po zintensyfikowaniu sprzedaży poprzez nowe wyroby i ekspansję na nowe rynki zbytu może poprawić się rentowność i zakład może zacząć przynosić zyski, ale jest to proces długotrwały.  Dodał, że o ile nie uda się spłacić długów, to wszelkie działania operacyjne nie przyniosą efektów. Podkreślił, że FAM jest związany ze społecznością chełmińską od kilkunastu lat i wyraził nadzieję, że w chwili obecnej może liczyć na pomoc miasta. Poinformował, że część terenu należąca do Zakładu jest niewykorzystana i jest to obszar około 2 ha z przeznaczeniem przemysłowym, a szacowana wartość tego terenu to około 1 mln. zł.  Zaproponował, aby Rada Miasta wyraziła zgodę na przekwalifikowanie tych działek na handlowo – usługowe, a tym samym ich wartość wzrośnie około ośmiokrotnie i ich sprzedaż pozwoli na pozyskanie środków na spłatę całego zadłużenia. Reasumując stwierdził, że pozytywna decyzja Rady Miasta w sprawie przekwalifikowania gruntów z działalności przemysłowej na działalność handlowo – usługową pozwoli na uratowanie spółki, ocali miejsca pracy, utrzyma popyt na usługi,
a także w przyszłości pozwoli generować nowe miejsca pracy.
 
Radny p. Wrażeń – wyraził podziw dla odwagi Prezesa FAM, że chce ten zakład odbudować. Dodał, że w FAM-ie przepracował „niespełna 33 lata”.
W chwili, gdy rozpoczynał pracę w FAM-ie było zatrudnionych 2,5 tys. osób i zadeklarował, że przychyli się do decyzji, które uratują tę firmę. Podkreślił, że wolałby taką rozmowę przeprowadzić z Prezesem Zarządu w Zakładzie.
 
Prezes Zarządu FAM p. Szymański – podziękował za umożliwienia przedstawienia sytuacji FAM i wyraził nadzieję na życzliwość ze strony Rady Miasta i zainteresowanie. Wszystkich zainteresowanych zaprosił do siedziby FAM na rozmowę.
 
Radna p. Neumann – stwierdziła, że osoby zatrudnione w FAM były rozgoryczone faktem, że cyt. „Co tydzień nowy Prezes i nowe samochody i tylko to się zmienia w zakładzie. Jak długo Pan zamierza tu być, czy też tylko tydzień.”
 
Prezes Zarządu FAM p. Szymański – poinformował, że nie ma nowego samochodu i pozostanie w FAM do końca. Dodał, że jest „ostatnim  Prezesem” i o ile restrukturyzacja nie powiedzie się, to wejdzie syndyk upadłościowy.
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że Chełmno jest małym miastem i wszyscy mają jakiś związek z FAM. Uznał, że propozycja sprzedaży zbędnego majątku jest właściwa, jednakże nie została omówiona sprawa złego zarządzania zakładem, czy chodziło o złe zarządzanie finansami, czy też wysokie apanaże kierownictwa. Dodał, że FAM posiada spory teren w miejscowości wypoczynkowej Rowy i można ewentualnie rozważyć sprzedaż również tego majątku.
 
Prezes Zarządu FAM p. Szymański – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że sprawę ewentualnej sprzedaży ośrodka w Rowach pozostawia jako tzw. „drugi rzut”, a w pierwszej kolejności planuje sprzedaż tego, co jest zbyteczne i nie potrzebne ludziom. Nawiązując do sprawy apanaży poprzedników poinformował, że apanaże mówcy są dużo niższe, aniżeli poprzedników. głównym błędem zarządzenia było to, że przez szereg lat produkcja była prowadzona według przestarzałych metod i praktykowano dziwną działalność handlową np. kupowano towar z Chin i próbowano go sprzedać, a tymczasem towar ten o wielomilionowej wartości pozostał.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w imieniu wszystkich radnych podziękował Prezesowi Zarządu FAM Chełmno za przedstawienie sytuacji zakładu.
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
 
 
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 3 do protokołu).
 
Radny p. Ziemecki – przypomniał, że ceny wody w ubiegłym roku miały być wyższe, aniżeli w dniu dzisiejszym proponuje ZWiK. Dodał, że zgodnie z przepisami radni mają  możliwość zatwierdzenia lub odmowy przyjęcia zaproponowanych stawek. Przypomniał, że został przyjęty budżet miasta i obecnie radni powinni przyjąć zaproponowane stawki za wodę i ścieki.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że Dyrektor ZWiK opracował program naprawczy w którym uwzględnił, co należy zmienić i jak gospodarzyć majątkiem. Dodał, że należy ubolewać, ponieważ ani Burmistrz Miasta, ani Przewodniczący Rady Miasta nie poddał debacie tego programu. Obecnie mieszkańcy skarżą się, że woda jest twarda i armatura się zakamienia. Zaproponował, aby w przyszłości ceny wody ustalać  łącznie z budżetem miasta.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych  nie było, przy jednym głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLV/251/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (Załącznik nr 4 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – działki nr  65/4 o pow. 4232 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
Radny p. Knap – poprosił o wyjaśnienie, czy jest możliwość podziału tej działki na mniejsze, czy też działka ta musi być sprzedana w całości?
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta z dnia 5 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna, omawiana nieruchomość nie jest przeznaczona do dalszego podziału geodezyjnego.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, czy przedstawionego zapisu z planu zagospodarowania nie można zmienić oraz czy pracownicy tego Urzędu wzięli pod uwagę korzyści ze sprzedaży czterech działek i porównali z korzyściami ze sprzedaży jednej działki. Dodał, że brak jest mapki przedstawiającej lokalizację tej działki.
 
Radna p. Rostek – zwróciła się z pytaniem, czy nie można dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tej działki i przeznaczyć  ją pod budownictwo komunalne.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że Rada Miasta może dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyjaśnił, że teren nie może być przeznaczony na budownictwo komunalne, ponieważ jest to teren podmokły i mogą być postawione tylko baraki. Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi wyjaśnił, że działka posiada dojazd od ulicy Wiklinowej. Po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego działka może zostać podzielona, ale będzie to związane z doprowadzeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do całości, a obecnie inwestor będzie musiał wykonać to we własnym zakresie.  Dodał, że działka ta jest wąska i długa i przy ewentualnym podziale problematyczny będzie teren podmokły. Ponadto konieczne będzie wykonanie drogi. Przypomniał, że w uzasadnieniu uwzględniono cenę rzeczoznawcy.
 
 
Radny p. Gzella – stwierdził, że każdorazowo przy sprzedaży gruntów do projektu uchwały był dołączony załącznik graficzny, który przedstawiał lokalizację danej nieruchomości. Zaproponował, aby w przyszłości do tego rodzaju projektów uchwał dołączać mapki.
 
Radny p. Ziemecki – uznał, że na wcześniejsze pytania Burmistrz Miasta stanowczo stwierdził, że konieczna jest sprzedaż, ponieważ potrzebne są środki finansowe. Zdaniem mówcy odpowiedź Burmistrza Miasta, że Rada Miasta jest władna do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie powinna paść w tym punkcie. Dodał, że brak stanowczości ze strony Burmistrza Miasta spowodowała, że mówca będzie głosował „przeciw” omawianemu projektowi.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że odpowiedział radnej p. Rostek, iż Rada Miasta może dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ponieważ należy to do kompetencji Rady Miasta.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o informację, ile na dzień dzisiejszy miasto posiada działek budowlanych do sprzedaży. Poprosił o pisemną odpowiedź na ten temat.
 
Radny p. Błażejewicz – zwracając się do Kierownika Referatu  Mienia Komunalnego poprosił o wyjaśnienie, jaka różnica w wartości 1 m2 dużej działki do wartości 1 m2 na działkach wielkości do 1.000 m2.  Zasugerował, że o ile różnica byłaby znaczna to ma sens proponowana zmiana, natomiast jeżeli cena jest zbliżona to należy zastanowić się nad zasadnością podziału.
 
Kierownik Referatu Mienia Komunalnego p. Augustyniak Babicz – wyjaśniła, że cena 1m2 działki wynosi obecnie prawie 38 zł. Dodała, że na temat, jaka cena 1 m2 działki będzie za rok, może wyłącznie wypowiedzieć się rzeczoznawca majątkowy, który bierze pod uwagę transakcje, jakie odbywają się w ostatnich latach na danym terenie. Dodała, że w chwili obecnej cena 1 m2  na dużej lub na mniejszej działce jest taka sama.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że dobrze jest, jeżeli do projektu uchwały dołączona jest mapka obrazująca dany teren, ale nie zawsze są one czytelne. Wyjaśnił, że zawsze kiedy ma wątpliwości dotyczące lokalizacji wyjaśnia to przed sesją. Nawiązując do wypowiedzi radnej Rostek potwierdził potrzebę budownictwa wielorodzinnego, jednakże wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Miasta, zdaniem mówcy są wystarczające. Zaproponował, aby radni przyjęli, że propozycje przedkładane przez Burmistrza są zarówno w interesie miasta, jak i jego mieszkańców.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 10 radnych, przy 8 głosach  przeciwnych i
                   3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLV/252/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – działki nr 65/4 o pow. 4234 m2, położonej w Chełmnie przy ul. Nad Groblą (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach
 
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa  przyznania  pożyczek  na  remonty budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta  Chełmna.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 7 i nr 8 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinie Komisji Rady Miasta, i tak:
         - Komisji Rewizyjnej              - Załącznik  nr 9 do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki                  
                                                        - Załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zawarty w opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki dotyczący wprowadzenia w §  5 punktu 3 o treści „Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczek na remonty mają właściciele budynków nieposiadający lokali użytkowych”.
 
                   Za wnioskiem głosowało 18 radnych, przy 2 głosach przeciwnych
                   i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miasta Chełmna w sprawie dopisanie w  §  5 punktu 3 o treści „Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczek na remonty mają właściciele budynków nieposiadający lokali użytkowych”.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z przyjętym wnioskiem.
 
                   Za projektem uchwały  głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych                
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLV/253/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 11  do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa zmiany budżetu miasta na 2010 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu). Następnie omówiła materiały uzupełniające, jakie radni otrzymali przed rozpoczęciem obrad, i tak: Dział 900, Rozdział 90019  (Załącznik nr 14 do protokołu) oraz Autokorektę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok  (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 16 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do opinii Komisji Budżetu potwierdził, że dział 900, rozdział 90019 został omówiony przez Skarbnika Miasta, jednakże poprosił o wyjaśnienie kwoty 181 tys. zł., jako zwiększenia na te cele. Dodał, że w niektórych zadaniach, jak np. cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, gdzie uwzględniono zakup usług pozostałych i poprosił o wyjaśnienie, czy zakres prac Zieleni Miejskiej nie zostanie zwiększony o te zadania i czy zasadnym jest zlecanie pewnych prac. Następnie poruszył sprawę zdjęcia inwestycji na kwotę 270 tys. zł. Przypomniał, że dnia 22 grudnia 2009 r. został przyjęty budżet miasta na 2010 rok i uwzględniono w nim dwa zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Chełmna” – kwota pierwszego zadania 1.800.000 zł., z tego na rok bieżący przypadała kwota 270 tys. zł. i drugie zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na ulicy Przemysłowej i Magazynowej” – łączna kwota 795.046 zł, z tego w roku bieżącym kwota 511.995 zł.  Z wymienionych zadań, w budżecie po stronie wydatków inwestycyjnych widnieje kwota 781.995 zł.  Po przyjęciu budżetu wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze z ulicy Magazynowej i Przemysłowej wiedziały, że w dalszym ciągu będzie realizowane zadanie dotyczące rozbudowy kanalizacji, a obecnie po dwóch miesiącach zadanie to ma być zdjęte. Dodał, że Komisja Budżetu uzyskała wyjaśnienie na ten temat, że miasto pozyskało możliwość wpięcia do istniejącej sieci i problem ten został załatwiony. Stwierdził, że jest to niezgodność, ponieważ wpięcie nastąpiło w roku ubiegłym. Podkreślił, że było wiele dyskusji na temat, które zadania włączyć do budżetu miasta, a obecnie zadanie ma być zdjęte. Zasugerował, że brak jest profesjonalizmu w układaniu zadań.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zadanie za 270 tys. zł. byłoby realizowane, jednakże pojawiła się możliwość pozyskania środków na termomodernizację Chełmińskiego Domu Kultury, propozycja dotyczy przesunięcia zadania w czasie. Dodał, że problem dostarczania wody do przedsiębiorców na ulicy Przemysłowej i Magazynowej obecnie został rozwiązany.
 
Radny p. Ziemecki – przyjmując wyjaśnienia Burmistrza Miasta stwierdził, że zadania ocieplenie ChDK i rozbudowa Ronda pojawiały się w roku ubiegłym i wiadomym było, że w czasie, kiedy będzie trzeba przystąpić do ich realizacji, będą na to środki nie zależnie od planowanej inwestycji w kwocie 270 tys. zł.
Zasugerował, że odbiór społeczny będzie taki, że Rada Miasta zdejmuje inwestycje, ponieważ rozpoczyna inne.
 
Kierownik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego p. Chmarzyński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił,  że w ubiegłym roku w trakcie tworzenia budżetu miasta nie było wiadomo, że miasto otrzyma pieniądze na termomodernizację ChDK. Miasto z własnych środków wykonało kotłownię
i złożyło wniosek na termomodernizację, który przeszedł wszystkie szczeble kwalifikacji i w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie tego zadania. Miasto otrzyma zwrot 63 tys. zł. za wykonanie kotłowni. Nie mając zapewnienia o otrzymaniu środków od Marszałka nie można było wprowadzić tego zadania do budżetu miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do autokorekty poprosił o wyjaśnienie: po stronie dochodów subwencja oświatowa w kwocie 127.604 zł., natomiast po stronie wydatków 107.604 zł. – co z powstałą różnicą w wysokości 20 tys. zł.
Ponadto poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia kwoty 30 tys. zł. na organizację imprezy pn. piknik ekologiczny.
Wydatki -  dział 700,  rozdział 70005 – Gospodarka gruntami – wykup gruntów przy ulicy Podgórnej  - dlaczego pozycja ta nie została uwzględniona przy tworzeniu budżetu miasta 2010 rok.
Nawiązując do sprawy termomodernizacji ChDK (Dział 921, Rozdział 92109) zaproponowano wprowadzenie wydatku inwestycyjnego w wysokości 296.609 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie roboty winny być wykonane do końca września 2010 r. Całkowity koszt zadania to kwota 290.217 zł., z czego środki z UE to 293.608 zł. – poprosił o wyjaśnienie.
Nawiązując do zapisów działu 921 dotyczącego zwiększenia o kwotę 70.000 zł. wydatków na oświetlenie poprosił o wyjaśnienie przyczyn.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy na temat przydzielonej subwencji oświatowej poinformowała, że subwencja nie jest dotacją, musi być w całości wykorzystana na oświatę.  Dodała, że wcześniej z dochodów miasta zwiększano środki na wynagrodzenia nauczycieli i z tego powodu nie było potrzeby zwiększenia dalszej kwoty dotacji  i pozostałe 20 tys. zł. może być przesunięte na zadanie związane z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Następnie nawiązując do części opisowej proponowanych zmian wyjaśniła, że w dziale 700, rozdział 70005 – gospodarka gruntami – nie podano kwoty na wykup części gruntów na ulicy Podgórnej i jest to kwota 8 tys. zł.
Dział 921, rozdział 92120 – ochrona zabytków – kwota 70 tys. zł. pomyłkowo została uwzględniona kwota 10 tys. zł., natomiast w załączniku 6 i 7 widniała właściwa kwota tj. 70 tys. zł.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przypomniał, że w listopadzie ub. r. mieszkańcy Rybaków prosili o ustawienie „dzwonów” do selektywnej zbiórki odpadów. 
Następnie nawiązując do działu 852 – pomoc społeczna – zasiłki celowe na dożywianie dzieci i młodzieży w kwocie 252 tys.  zł. stwierdził, że  podobna kwota znajduje się po stronie wydatków, jednakże została ona rozbita na dożywianie  oraz zakup materiałów i doposażenia stołówek o kwotę 30 tys. zł. – poprosił o wyjaśnienie na jakie doposażenie zaplanowano te środki.
Odnosząc się do wystąpienia radnego Ziemeckiego na temat inwestycji na ulicy Przemysłowej i Magazynowej stwierdził, że zdjęcie zaplanowanego zadania byłoby błędem. Zdaniem mówcy przekrój istniejącego wodociągu jest na tyle mały, że obniża ciśnienie w hydrantach, co wiąże się zarówno z ochroną p. poż., jak i z bezpieczeństwem. Stwierdził, że nie można w pełni zaakceptować proponowanej korekty budżetu, ponieważ przedsiębiorcy z tego rejonu będą mieli pretensję do radnych. Przypomniał, że w najbliższym czasie mają wpłynąć środki za wykonanie ulicy Podgórnej i zaproponował, aby rozważyć możliwość pozostawienia tego zadania i wprowadzenia zadania związanego z termomodernizacją ChDK, a kwotę na to zadanie zabezpieczyć zwiększając deficyt.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w przyszłym tygodniu ma być podpisana umowa z Marszałkiem Województwa na zadanie związane z termomodernizacją  ChDK. Dodał, że o ile w budżecie nie zostaną zabezpieczone środki na to zadanie, to nie ma możliwości podpisania umowy. Nawiązując do propozycji zdjęcia zadania pn. „Budowa wodociągów w ul. Magazynowej i Przemysłowej” stwierdził, że poinformuje zainteresowanych, że jest autorem tej propozycji .
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że koszt zadania pn. „Budowa wodociągów w ul. Magazynowej i Przemysłowej” miał wynosić 270 tys. zł., a przesunięcie tej inwestycji o dwa lata nie daje pewności, że zostanie ono wykonane za taką samą kwotę. Zaproponował, aby przyjąć korektę budżetu z zastrzeżeniem, że na najbliższej sesji  zostanie rozpatrzona sprawa inwestycji pn. „Budowa wodociągów w ul. Magazynowej i Przemysłowej”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w chwili obecnej nie ma wykonawcy na wodociąg, natomiast trwa budowa kanalizacji.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniając sprawę wydatku związanego z dożywianiem poinformowała, że Kierownik MOPS składając wniosek do Urzędu Wojewódzkiego dotyczący zapotrzebowania na dożywianie, w tym wniosku uwzględnia kwotę na doposażenie stołówki. Przyznane przez Urząd Wojewódzki środki zostały podzielone na te dwa zadania. Kwota 30 tys. zł. jest zaplanowana na doposażenie stołówki w SP nr 2, SP nr 4 i Gimnazjum nr 2 – jest to zakup naczyń itp.
Nawiązując do sprawy środków za ulicę Podgórną wyjaśniła, że ich przekazanie nie powiększy dochodów, a jedynie zrównoważy budżet. Wprowadzanie nowego zadania i pozostawienie wszystkich dotychczasowych zadań spowodowałoby zwiększenie deficytu.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że deklaracja powinna być taka, że albo w dniu dzisiejszym decyduje się na zwiększenie deficytu o kwotę 270 tys. zł., lub też, jeżeli pojawią się dodatkowe środki to na najbliższej sesji deficyt zostanie zmniejszy.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że 22 grudnia 2009 r. został uchwalony budżet miasta na 2010 rok. Dodał, że był w grupie 11 radnych, która wnioskowała  o wprowadzenie pewnych zadań i wyraził stanowcze poparcie dla wnioskowanych zadań. W uchwalonym budżecie uwzględniono zadanie dotyczące „Budowy wodociągów w ul. Magazynowej i Przemysłowej”,
a obecnie ma ono być wycofane.  Przypomniał, że do gazety Burmistrz Miasta podał informację o przesunięciu dodatkowo kwoty 14 tys. zł. na odśnieżanie miasta, natomiast nie nadmienił nic o propozycji zdjęcia kwoty 270 tys. zł.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że od omawianej korekty budżetu uzależnione jest, czy mówca podpisze umowę u Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie zadania dotyczącego termomodernizacji ChDK. Kwota 270 tys. zł. byłaby przeznaczona na pokrycie wkładu własnego tego zadania. Nawiązując do propozycji zdjęcia zadania pn. „Budowa wodociągów w ul. Magazynowej i Przemysłowej” wyjaśnił, że przedsiębiorcy
w tym terenie mają obecnie podłączoną wodę z wodociągu. Mówca podkreślił, że o ile nie ma wysłać do Marszałka rezygnacji ze środków na termomodernizację, to musi mieć zabezpieczone środki na wkład własny.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że o ile Marszałek przyznał środki na termomodernizację, to wcześniej musiał być złożony wniosek i należało zabezpieczyć w budżecie miasta środki na wkład własny tego zadania.
Przypomniał, że była omawiana propozycja remontu kina Rondo i jego rozbudowy, w tym celu aby przenieść zespoły z ChDK. Po wykonaniu termomodernizacji i remontu Ronda będą dwa budynki do utrzymania. Poprosił Burmistrza Miasta o informację, czy kino Rondo może być nadbudowane, a jeśli tak to czy warto docieplać budynek ChDK.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że jest pozytywna opinia Zarządu Województwa, aby środki zaoszczędzone z I przetargu na ochronę dziedzictwa (ok. 2.700.000 zł.) zostały zaangażowane w modernizację  kina Rondo. Obecnie zostało zlecone wykonanie dokumentacji remontu kina Rondo i koncepcja rozbudowy. Wyjaśnił, że do m-ca września br. zostanie wykonana termomodernizacja ChDK, natomiast Rondo będzie funkcjonowało, jako część pomieszczeń, w których będzie działał ChDK. Modernizacja kina rozpocznie się dopiero w 2013 roku, jeżeli będą nowe środki, dopiero wówczas będzie  miasto stać na rozbudowę i wówczas obecnie funkcjonujący ChDK może być sprzedany.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że o ile w chwili obecnej Burmistrz Miasta nie ma kwoty 270 tys. zł. na wodociągi, to skąd za dwa lata będą pieniądze na utrzymanie kina Rondo i dodatkowych pomieszczeń.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że jeżeli miasto przystąpi do termomodernizacji ChDK i modernizacji Ronda, to będą z tego tytułu oszczędności np. na energii.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że należy do tej grupy radnych, którzy popierają propozycję termomodernizacji z pozyskanych środków. Zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
 
Radny p. Błażejewicz – zgłosił wniosek o następującej treści: „z chwilą pojawienia się w budżecie miasta dodatkowych środków, w pierwszej kolejności należy przywrócić zadanie związane z wodociągowaniem ulicy Przemysłowej i Magazynowej”.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, czym była spowodowana awaria pieca w zieleni miejskiej. Stwierdził, że należy wypracować kompromis, ale Burmistrz Miasta nie może przedstawiać tak stanowiska, że cyt. „muszę jechać do Marszałka”.  Dodał, że do końca roku może wydarzyć się dużo rzeczy.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Szuster – odpowiadając przedmówcy poinformował, że piec w zieleni miejskiej miał około 10 lat i jego zużycie techniczne było tak duże, że nie było możliwości naprawy i zaistniała konieczność zakupu nowego.
Wyjaśniając sprawę propozycji organizacji pikniku ekologicznego poinformował, ze ma to być forma festynu, na który zostanie zaproszony wybrany zespół muzyczny, a ponadto będą przedstawiane „historie odpadów”.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że oczekiwał od Burmistrza Miasta takiej propozycji, jaką przedstawił radny p. Błażejewicz tzn. zapewnienia, że z chwilą pojawienia się środków zadanie wodociągowania ulicy Przemysłowej i Magazynowej zostanie przywrócone. Wyraził poparcie dla przedstawionych zmian w budżecie oraz dla wprowadzenia zadania związanego
z termomodernizacją ChDK.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Błażejewicza o następującej treści: „z chwilą pojawienia się w budżecie miasta dodatkowych środków, w pierwszej kolejności należy przywrócić zadanie związane z wodociągowaniem ulicy Przemysłowej
i Magazynowej”.
 
                   Za wnioskiem głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było,               
przy 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego Błażejewicza.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
 
                   Za projektem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLV/254/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. (Załącznik Nr 17 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa  zmiany  uchwały  nr XXIX/169/2008 Rady Miasta  Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych  stawek opłat    ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości  za usługi w zakresie    odbioru odpadów komunalnych z terenu  nieruchomości  oraz opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej p. Jurczak – przedstawił negatywną opinię klubu radnych przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 19 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał negatywną opinię Komisji Rewizyjnej do omawianego projektu uchwały – Załącznik nr 20 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – w imieniu członków Klubu Radnych Forum Samorządowego i Sprawiedliwość poinformował, iż członkowie Klubu będą głosowali przeciw przedstawionemu projektowi uchwały, ponieważ na podstawie wyliczeń wynika, że dodatkowe środki, jakie uzyskuje ZUM są o wiele większe, aniżeli te, które chcieliby uzyskać. Dodał, że jako mieszkaniec Chełmna, segreguje odpady i posiada dwa pojemniki po 120 l. i w ubiegłym roku płacił maksymalną stawkę, tak, jakby nie segregował odpadów.  Poprosił o wyjaśnienie co dzieje się z odpadami segregowanymi?
 
Radny p. Ziemecki – przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Miasta przyjęła górną stawkę w kwocie  74,40 zł. i wówczas Prezes ZUM poinformował, że 1 tona zawiera 4,3 m3 odpadów. W przedstawionym projekcie  uchwały jest wzrost o 2,49 zł. od 1 m3 , a w uzasadnieniu podano, że 1 tona stanowi 7,57 m3 odpadów. Podana ilość metrów razy stawka 2,49 zł. to kwota około 19 zł. Uchwałą z grudnia ub. roku Rada Miasta podniosła stawkę o 4,84 zł. za mg, czyli stawka wzrasta o 14 zł. Z materiałów ZUM wynika, iż nie przypada 4,3 m3 na tonę, a 4,67 m3, co oznacza większe przychody przy tej samej opłacie środowiskowej. Przyjmując metry podane w uzasadnieniu do projektu uchwały okazuje się, że ZUM ma kolosalne przychody. We wnioskach ZUM nie podano alokacji przychodów i kosztów wykazanych, na bazie których można by prowadzić dyskusję.  Dodał, ze niektórzy mieszkańcy otrzymali w grudniu lub w styczniu podwyżkę opłat za wywóz nieczystości. Dotychczas ZUM nie stosował górnych stawek w odniesieniu do wszystkich mieszkańców, a więc nie osiągał przychodów, jakie umożliwiała Uchwała Rady Miasta. Reasumując stwierdził, że brak danych spowodował to, że Radny p. Jurczak w imieniu członków Klubu Radnych przedstawił negatywną opinię.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o faktyczne przeliczenie od rzeczoznawcy ile metrów sześciennych zawiera tona odpadów. Dodał, że Prezes ZUM po wprowadzeniu mniejszych pojemników uzasadnił potrzebę 10%  podwyżki, ponieważ zwiększyły się koszty. Poprosił o informację, czy pozostali przewoźnicy wystąpili o podwyżkę.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że o ile ktoś z mieszkańców uważa, że płacił za dużo, powinien wystąpić z pismem do ZUM, że są źle naliczane stawki. Poinformował, że prowadzi dualną zbiórkę odpadów i po podwyżkach, jakie ZUM przeprowadził mówca otrzymał informację, że podwyżki mieszczą się w ramach 50 zł. Kosztów nie można obliczyć na podstawie blankietu wpłaty, a należy wystąpić do ZUM -u o rachunek, w którym będą wyszczególnione kwoty opłat. Nawiązując do sesji na której po raz pierwszy były ustalane górne stawki przypomniał, że wówczas propozycja była, aby górna stawka wynosiła 120 zł. Mówca zaproponował 71 zł. brutto, a po dyskusji uchwalono górną stawkę na poziomie 74,40 zł. Dodał, że o ile Rada Miasta posiadałaby dane, jakie przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta wnioskowana stawka
w wysokości 71 zł. byłaby właściwa i realna. Wówczas podawano, że na 1 tonę wchodzi 4,3 m3 odpadów, a obecnie zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna 1 m3 odpadów waży 132 kg, co oznacza, że 1 tona to 7,3 m3 odpadów.  Różnice te pokazują że koszty wywozu odpadów są inne, aniżeli Prezes ZUM przedstawił i zdaniem mówcy Rada Miasta przy uchwalaniu górnych została wprowadzona w błąd i obecnie stawki powinny być utrzymane  na dotychczasowym poziomie.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej nawiązał do sprawozdania, jakie przedkłada corocznie ZUM i poinformował, że w innych miasta w uchwałach wprowadzono obowiązek dla firm przywożących odpady do wyszczególnienia odpadów bidegradowalnych, poprosił o wyjaśnienie, czy można wprowadzić takie zapisy, aby było wiadomym, czy 25% odpadów trafia na wysypisko.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Szuster – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że 25% odpadów bidegradowalnych wiąże się z budową linii segregacyjnej. Obecnie zostały zrobione poletka do składowania odpadów biodegradowalnych.
 
Radny p. Giżyński – wyjaśnił, że nawiązał do uchwał Rady Gminy i Miasta Świecia, gdzie też nie ma dodatkowych pomieszczeń na odpady biodegradowalne, jednakże firma przewożąca odpady musi wyszczególniać biodegradowalne. Reasumując stwierdził, że problemem nie jest linia segregacyjna, ale to, co zrobić z odpadami biodegradowalnymi.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.
 
                   Za przyjęciem uchwały nie głosował nikt z radnych, przy
                   21 głosach przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie nie przyjęła projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych   stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie  odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
     
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski zapoznał obecnych z treścią  uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2010 rok – Załącznik nr 21 do protokołu.
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżynski – zapoznał  z projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok – Załącznik nr 22 do protokołu.
 
Radny p. Wrażeń  -  stwierdził, że w okresie, w którym pracuje w Komisji Rewizyjnej mówcy brakuje w planie pracy punktu dotyczącego realizacji uchwał i zaleceń pokontrolnych przyjętych przez Radę Miasta.
Nawiązał do sensu pracy w Komisji Rewizyjnej, cyt. „protokół pokontrolny  przyjęty bardzo, bardzo późno, a gazety się rozpisują, co się dzieje na Komisji, wydaje mi się, że akurat ten punkt podlegał jakiejś tam dyskrecji, nie wiem kto to tak napisał, jeśli nie można takiego punktu wprowadzić do planu, to trudno…”. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  poprosił o odpowiedź, czy można wprowadzić dodatkowy punkt „Rekontrola”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił o informację w jakiej Komisji pracuje Radny p. Wrażeń.
 
Radny p. Wrażeń – potwierdził, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej.
 
Radny p. Błażejewicz – w planie kontroli uwzględniono drugą kontrolę, poprosił o informację, jaka kontrola jest pierwsza.
 
Radny p. Dzikowski – zwracając  się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprosił o wyjaśnienie, czy projekt planu pracy Komisji był opracowany na „jakimś tajnym spotkaniu”, że jeden z członków Komisji nie wie, co w tym planie uwzględniono.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy stwierdził cyt. „gdyby zebranie było tajne, to radny nie zadawałby żadnych pytań, bo by nie wiedział, co na nim było”.
 
Radna p. Neumann – zwracając się do radnego p. Wrażenia stwierdziła, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdzie wspólnie był opracowany plan pracy. Dodała, że nie było żadnych uwag i wystąpienie Radnego p. Wrażenia jest niezrozumiałe. Realizacja zaleceń pokontrolnych należy do Urzędu Miasta, a nie do Komisji Rewizyjnej.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że wie w jakiej Komisji pracuje i co na jej posiedzeniach jest ustalane. Dodał, że nikt nie interesuje się tym, co wynika z ustaleń Komisji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych               
                   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, ze w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLV/255/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2010 rok (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu Rady  Miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
      Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLV/256/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna na 2010 rok. (Załącznik nr 25 do protokołu).

 
Punkt 11.   Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na 2010 rok
 
Przewodniczący Komisji p. Kordowski – przedstawił projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna na 2010 rok – Załącznik nr 26 do protokołu.
 
Radny p. Knap – odczytał pkt. 5 planu pracy, cyt. „Kontynuowanie starań dotyczących wykupu terenu pod budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2” i poprosił o wyjaśnienie, jakie starania poczyni Komisja w sytuacji, gdy nie zabezpieczono środków w budżecie miasta na ten cel.
Następnie odczytał pkt. 11 planu pracy „Współpraca ze stowarzyszeniem „Sclavinia” celem przeniesienia miniatur zamków krzyżackich z terenu Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim do centrum miasta”. Zasugerował, że przeniesienie miniatur zamków to sprawa Urzędu Miasta, a nie Komisji Oświaty.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zaproponował, aby w pkt. 4 projektu planu pracy wykreślić słowo „projektu”.
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski – propozycję Burmistrza Miasta dotycząca wykreślenia słowa „projekt” w pkt. 4 przyjął, jako autopoprawkę Komisji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLV/257/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta Chełmna na 2010 rok. (Załącznik nr 27 do protokołu).
 
 
 
Pkt. 12.      Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2010 rok.
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna p. Jurczak – zapoznał obecnych z planem pracy Komisji na 2010 rok – Załącznik nr 28 do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
                   Za przyjęciem projektu głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych            
   i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLV/258/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  Rady Miasta Chełmna na 2010 rok. (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
 
 
Punkt 13.   Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację złożoną przez radnego p. Michała Wrażenia w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą 550 – Załącznik nr 30 do protokołu.
 
 
 
Punkt 14.   Wolne wnioski i informacje.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski odczytał informację ZUA „OJAR” z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie umarzania wierzytelności gminnych za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – Załącznik nr 31 do protokołu.
Następnie odczytał Sprawozdanie Burmistrza Miasta o dokonanych umorzeniach wierzytelności i udzielonych ulgach w spłacie należności za trzeci i czwarty kwartał 2009 r. – Załącznik nr 32 do protokołu.
Zapoznał obecnych z pismem Gedeon Media w Świeciu z dnia 10.02.2010 r.
w sprawie współpracy w zakresie wydawania nowego czasopisma lokalnego, które swoim zasięgiem obejmie teren powiatu chełmińskiego – Załącznik nr 33 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – nawiązując do organizacji „Walentynek” wyraził swoje zadowolenie i poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zaproszenia na koncert pn. „Miłość nie jedno ma imię” podpisał Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego, natomiast zaproszenia na pokaz sztucznych ogni były podpisane przez Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego  i Starostę Powiatu Chełmińskiego. Zasugerował, że o ile głównym organizatorem jest miasto Chełmno, to podpisy powinny być złożone przez wszystkich organizatorów. 
Przypomniał, że dnia 22 lutego br. upłynął termin odnośnie składania uwag i wniosków dotyczących budowy stacji tankowania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i myjnią bezdotykową na Osiedlu Raszei. Dodał, że mieszkańcy Raszei chcą oprotestować tą inwestycję i poprosił Burmistrza Miasta o informację, na jakim etapie decyzyjności jest budowa tej inwestycji, czy otrzyma ona pozytywną opinię.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do interpelacji radnego p. Wrażenia poinformował, że nigdy nie występował o zainstalowanie świateł na drodze nr 1.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy zaproszeń na „Walentynki” wyjaśnił, że po ograniczeniu środków na promocje miasta Urząd Marszałkowski pozytywnie oceniając tą imprezę, jako jedyną w tym okresie roku wyraził zgodę na wsparcie finansowe. W związku powyższym zaproszenie zostało podpisane przez Marszałka Sejmiku Województwa.
Odnosząc się do sprawy budowy stacji paliw poinformował, że decyzja środowiskowa, którą wydaje Burmistrz Miasta musi spełniać wymogi i będzie musiała być wydana. Odbyło się spotkanie na ten temat. Dodał, że decyzja środowiskowa będzie zawierała pewne warunki, jakie inwestor musi spełnić. Po wydaniu decyzji środowiskowej musi być raport o oddziaływaniu na środowisko, następnie dokumentacja z pozwoleniem na budowę trafia do Starostwa Powiatowego, ponieważ to Starosta jest władny do wydania pozwolenia na budowę.  Po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z zasad ochrony środowiska i z prawa budowlanego pozowanie na budowę będzie musiało być wydane. Zapewnił, że wszystkie postulaty i wnioski mieszkańców zostaną zawarte w decyzji środowiskowej.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do wystąpienia radnego p. Knapa w punkcie dotyczącym przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty wyjaśnił, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nigdy nie zaprzestała starań dotyczących wykupu gruntu pod budowę sali sportowej. ponieważ jest ona w tym miejscu niezbędna. Dodał, że podobnie, jak w dniu dzisiejszym jedno zadanie inwestycyjne zostało zdjęte, tak mogą pojawić się dodatkowe środki w trakcie roku budżetowego i Komisja będzie   dążyła do tego, aby po zwodociągowaniu ulicy Magazynowej i Przemysłowej przystąpić do wykupu gruntu.
Wyraził zdziwienie w odniesieniu do wypowiedzi na temat przeniesienia miniatur zamków, ponieważ Komisja proponuje przeniesienie i uwzględniła to w swoim planie pracy.
Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację jakie środki zostały dotychczas wydane na akcję zimową oraz czy w związku z tym przewidziana jest korekta budżetu miasta.  Dodał, że po zimie pozostały „dziury” na drogach i zasugerował, że  należy zarezerwować firmę, która przystąpi do ich zabezpieczenia.
Nawiązując do artykułu prasowego informującego o planach restrukturyzacji i doposażenia wojska poinformował, że postanowiono dokonać sprzedaży wszystkich zbędnych gruntów.
Z artykułu wynikało, że pierwszeństwo w przejęciu terenów będą miały samorządy terytorialne. Zasugerował, że w niedługim czasie obiekty przy ulicy Biskupiej mogą być przewidziane do sprzedaży. Zdaniem mówcy przejęcie tego terenu rozwiązałoby wiele problemów w mieście.
Zwrócił uwagę, ze w ostatnim okresie czasu nie był widoczny fotoradar. Następnie nawiązał do sprawy zanieczyszczania ulic przez psy. Poprosił o informację, czy zostały podjęte kroki związane z wywłaszczeniem p. Podeszwika. Następnie zwrócił uwagę, że jest możliwość pozyskania kolejnej nieruchomości na rogu ulicy Dominikańskiej i Rybackiej. Dodał, że teren jest zarośnięty zasugerował, że z pewnością zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości jest tak wysokie, że miasto mogłoby przejąć ten teren.
Nawiązując do sprawy problemów z przedszkolami poprosił o informację, czy są możliwości wsparcia, aby wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym mogły trafić do przedszkola.
W związku z faktem, że przez Chełmno przewożono szczątki Mikołaja  Kopernika poprosił o informację, czy podjęto jakieś działania, ponieważ w radiu podano informację, że w Chełmnie znajdują się szczątki członków rodziny Mikołaja Kopernika i będą one mogły posłużyć do ustalenia autentyczności przewożonych szczątków, za pomocą kodu DNA.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że zgodnie z fakturami, jakie spłynęły za m-c styczeń br. koszty związane z akcją zima to kwota 130 tys. zł., przepuszczalnie m-c luty to będzie podobna kwota, nie wiadomo  jak będzie kształtował się m-c marzec. Dodał, że na „akcję zima” zaplanowano 240 tys. zł. i o ile faktura za m-c luty będzie podobna do faktury za m-c styczeń to już środki są zbyt małe i konieczna będzie korekta budżetu na 2010 r. i będą to środki wydatkowane za minioną zimę, a w obecnym roku kalendarzowym rozpocznie się kolejna zima i na ten cel nie będzie już żadnych środków. Ponadto po zimie z pewnością „odkryje się bardzo dużo dziur na jezdniach”. W ramach przetargu została wybrana firma, której zadaniem jest „łatanie dziur”,  W odniesieniu do dróg wojewódzkich ważne jest, aby firma która wygra przetarg na te zadania jak najwcześniej zjawiła się w Chełmnie. 
Nawiązując do sprawy nieruchomości przy ulicy Biskupiej poinformował, że w m-cu marcu będzie posiadał dokładne informacje, ponieważ w 2010 roku ma być podjęta decyzja w tym zakresie. Dodał, że o ile majątek będzie przekazywany samorządom,  to z pewnością będzie to Starostwo Powiatowe, które jest przedstawicielem Skarbu Państwa.
Odnosząc się do sprawy wywłaszczenia p. Podeszwika poinformował, że w okresie do końca m-ca w Starostwie Powiatowym zostanie złożony wniosek o rozpoczęcie procesu wywłaszczeniowego.
Nawiązując do sprawy szczątków Mikołaja Kopernika potwierdził, że istnieją wątpliwości, czy istotnie przewożone szczątki są faktycznie szczątkami Kopernika i podobno odpowiedź istnieje w Chełmnie, gdzie w Klasztorze znajduje się szczątki członków rodziny i przez badanie DNA można potwierdzić.
Wyjaśniając sprawę miejsc w przedszkolach poinformował, że na terenie Chełmna nie spotkał się z  tego typu problemami.
 
Radna p. Konowalik – poinformowała, że w dniu 4 lutego br. w godzinach popołudniowych wjechał pług na ulicę Kwiatową i drugim zjazdem przejechał na ulicę Toruńską, natomiast ulica Konwaliowa i Storczykowa nie zostały odśnieżone.  Następnego dnia o godz. 455 ponownie pług wjechał na ulicę Kwiatową, a dwie ulice równoległe nie zostały odśnieżone. Dodała, że zadzwoniła do ZUM Chełmno, gdzie usłyszała, że jest to sprawa Straży Miejskiej. Poprosiła Burmistrza Miasta o wyjaśnienie, jak technicznie jest sporządzona umowa na odśnieżanie miasta.
 
Z-ca Burmistrz Miasta p. Jagodziński – poinformował, że na odśnieżanie miasta została spisana umowa, do której jest dołączony wykaz ulic na terenie miasta uwzględniający kolejność odśnieżania. Obowiązkiem sprzątającego tzn. ZUM Chełmno, jest odśnieżenie wszystkich ulic. Wyraził ubolewanie, że nie otrzymał takiej informacji wcześniej.
Odpowiadając radnemu na temat zanieczyszczenia ulic przez psy poinformował, że w okresie zimowym odkurzacz nie funkcjonuje. Wyjaśniając sprawę fotoradaru  potwierdził, że w okresie dużych mrozów nie był wystawiany.
Nawiązując do propozycji wywłaszczenia nieruchomości na ulicy Rybackiej i Dominikańskiej poinformował, że przed trzema laty sprawdzano księgi wieczyste, gdzie jest bardzo dużo długów hipotecznych. Zadeklarował, że ponownie sprawdzi wpisy w księdze wieczystej.
 
Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
Dodał, że radna p. Małgorzata Lenartowska – Gostkowska zwolniła się z dalszej części obrad.
 
Radny p. Dzikowski – odnosząc się do wystąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w punkcie porządku obrad dotyczącym przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej poinformował, że „spotkanie tajne” nie jest do końca tajne. Jako przykład podał historię spotkania wszystkich radnych przed sesją budżetową, po czym 11 radnych udało się na „tajne spotkanie”, na którym ustalono inne zasady, które podczas obrad sesji budżetowej zostały odtajnione.
Nawiązując do sprawy spotkania z Prezesem FAM stwierdził, że Rada Miasta powinna pomóc i przeprowadzić zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zaproponował, aby rozważyć możliwość wprowadzenia takiego zastrzeżenia, że za przeprowadzoną zmianę planu nie będą przez ustalony okres zwalniani pracownicy.
Następnie zaproponował, aby Przewodniczący Rady Miasta wystąpił z pismem do ustawodawcy na temat ustalania taryf za wodę i ścieki, na które Rada Miasta nie ma żadnego wpływu.
Nawiązując do sprawy organizacji ruchu od Szkoły Specjalnej w kierunku do ulicy Kościuszki, jest bardzo słaba widoczność od ulicy Młyńskiej. Przypomniał, że apelował, aby miejsca postojowe rozpoczynały się wyżej np. od budynku, w którym mieści się „Warta”, obecnie gdy na bokach są zwały śniegu nie ma możliwości przejazdu. Akcja zima – poprosił o wyjaśnienie, czy Straż Miejska może zdyscyplinować właścicieli do zapewnienia właściwego stanu chodników.
Zwrócił uwagę na konieczność rozważenia możliwości poszerzenia ulicy Łożyńskiego, gdzie jest wąski przejazd, a bardzo duży ruch.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy na temat wpływu radnych na zatwierdzane taryf opłat za wodę i ścieki wyjaśnił, że radni mają wpływ na wysokość tych taryf.  Rada Miasta po udowodnieniu, że Dyrektor ZWiK przekroczył proponowane stawki, może to zakwestionować
i zostanie to uwzględnione.
Potwierdził, że jest konieczność przesunięcia znaku postoju na ulicy Kościuszki, dodał iż procedury z tym związane trwają bardzo długo.
Poinformował, że Straż Miejska zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz na podstawie przepisów Straży Miejskiej, ma uprawnienia do karania za niesprzątnięty chodnik.  Najpierw były wydawane upomnienia, a jeżeli nie przynosiły skutku to nakładano mandaty.
Odnośnie poszerzenia ulicy Łożyńskiego na odcinku przy garażach stwierdził, że należy sprawdzić, czy jest to droga gminna, czy też droga wewnętrzna Spółdzielni Mieszkaniowej.  Jako przykład podał Osiedle Raszei, gdzie tylko ulica przy garażach i Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej należy do miasta, a pozostałe drogi należą do Spółdzielni Mieszkaniowej.
 
Radna p. Neumann – nawiązując do sprawy sprzątania pozimowego wyraziła obawy, aby osoby sprzątające zalegającego piasku nie zsypywały do studzienek ściekowych. Zaproponowała, aby wygospodarować pieniądze na wynajęcie „dywanowca”.
Poprosiła o informację, na jakim etapie jest sprawa umowy z panem Wiśniewskim na budowę amfiteatru. Komisja Rewizyjna zaproponowała wynajęcie specjalistycznej kancelarii, która przygotowałaby stosowną umowę.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni poinformował, że miasto oczekuje na wnioski dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, które dotychczas nie wpłynęły.
Odpowiadając na temat wynajęcia specjalistycznego sprzętu do sprzątania ulic stwierdził, że  należy pamiętać o tym, że w budżecie miasta nie ma środków na „roboty różne”.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił
o przekazanie do Biura Rady Miasta kopii całej korespondencji w sprawie jednostki na ulicy Biskupiej.  Poinformował, że będzie rozmawiał z p. Poseł Drab, która zadeklarowała zajęcie się sprawą.
Nawiązując do sprawy wywłaszczenia p. Podeszwika poprosił o informację, czy odbyły się już rokowania pomiędzy Starostą, a zainteresowanym, a jeżeli tak to jaką cena została zaproponowana.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając przedmówcy poinformował, że jest to typowe wywłaszczenie, przyjmujemy wycenę rzeczoznawcy nie biorąc pod uwagę żądań właściciela. Dodał, że aby Starosta mógł rozpocząć procedurę, musi otrzymać wniosek o wywłaszczenie i dlatego rokowania nie zostały jeszcze przeprowadzone. Mówca poinformował, że jako motyw  wywłaszczenia  chce skorzystać z prawa wpisu miejsca w rejestr zabytków.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy obchodów „Walentynek” stwierdził, że warto kontynuować organizację tej imprezy. Poinformował, że Burmistrz Miasta udzielił w TV informacji, iż na terenie Chełmna nie ma wolnych miejsc hotelowych, mówca przedzwonił do Centrum Wymiany Młodzieży i okazało się, że wszystkie miejsca hotelowe były wolne. Dodał, że nie oczekuje odpowiedzi na ten temat.
Zwrócił uwagę na jakość usług wykonywanych przez ZUM w zakresie odśnieżania miasta. Poinformował, że posiada biuletyn pn. „Nasze Miasto Inowrocław”, które jest wydawane przez Urząd Miasta i zawiera ono m. in. wszystkie uchwały Rady Miasta itp.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy na temat wolnych miejsc hotelowych podczas „Walentynek” poinformował,  że informacje taką uzyskał od przedstawicieli telewizji, którzy szukali noclegów
 
Radny p. Mikrut – poinformował, że na cmentarzu komunalnym poginęły żeliwne kratki od kanalizacji deszczowej  i administrator pozakładał w tych miejscach płyty granitowe, które uniemożliwiają odpływ wody. Obecnie woda wypływa na ulicę Jastrzębskiego. Zwrócił uwagę, ze o ile mienie jest wydzierżawiane to  pracownicy Urzędu Miasta powinni sprawdzać sposób administrowania.
Przypomniał, że zwracał wcześniej uwagę, że na ulicach, które nie posiadają instalacji niezbędnej do odprowadzania wód deszczowych woda podmywa obrzeża i asfalt samoczynnie się łamie. Jako przykład podał ulicę Gorczyckiego.
Następnie poinformował, że nie są opróżniane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Nawiązując do „Akcji zima” potwierdził, że również większe miasta miały problemy z odśnieżaniem. Zasugerował, że po odśnieżaniu przy szkołach brakowało przejść dla dzieci.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – nawiązując do sprawy wolnych miejsc hotelowych poinformował, że przedzwoni do Centrum Wymiany Młodzieży
i  sprawdzi informację przekazaną przez radnego p. Wrażenia.
Nawiązując do sprawy odśnieżania miasta przez ZUM zaapelował do radnych, aby nieprawidłowości zgłaszać bezpośrednio po ich zauważeniu. Sprawa kratek ściekowych na cmentarzu komunalnych zobowiązał się, ze zostaną one uzupełnione.
Nawiązując do sprawy opróżniania „dzwonów” przypomniał, że są one opróżniane zarówno przez ZUM, jak i przez LIMAX oraz poprosił o informację,  jakiego zakładu logo widnieje na danym pojemniku.
 
Radny p. Błażejewicz – odnosząc się do sprawy rozbudowy amfiteatru i artykułów prasowych na ten temat  przypomniał, że istnieje w nich „spychologia  na radnych”. Po spotkaniu można było wywnioskować, że miasto jest zainteresowane rozbudową, ale wszystko musi być zrobione zgodnie
z prawem. Właściwa była propozycja Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do kompetencji Burmistrza Miasta należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Stwierdził, że radni mogą wrócić do tematu wówczas, gdy wszystko będzie opracowane zgodnie z prawem i zaakceptowane przez Burmistrza Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że na spotkaniu w sprawie amfiteatru kwestionował niezgodność z prawem umowy przygotowanej przez p. Wiśniewskiego. Dodał, że zwolnienie z podatku nie może wynikać z umowy, a jedynie z uchwały, dotyczącej  wszystkich podmiotów, które rozszerzają lub rozpoczynają działalność gospodarczą. Zdaniem mówcy zapoznanie radnych z tematem było konieczne, aby nie było stwierdzeń, że Burmistrz Miasta sam podejmuje decyzje. Podkreślił, że podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku należy do kompetencji Rady Miasta.
Reasumując wyjaśnił, że w chwili obecnej oczekuje na wniosek dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a  następnie wspólnie z radcą prawnym przygotuje projekt umowy, która zostanie przedłożona do akceptacji radnym.
 
Radca Prawny p. Stegienka – w uzupełnieniu przedmówcy poinformował, że rozmowy z panem Wiśniewskim nt. umowy trwają już długo.
W przygotowanym projekcie umowy inwestor wprowadza swoje warunki, które są zmieniane. Po kolejnych zmianach Burmistrz zdecydował się przedłożyć radnym projekt, który zawierał propozycje ewentualnego  inwestora.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie dlaczego było spotkanie i radni otrzymali projekt umowy p. Wiśniewskiego, a nie projekt zaakceptowany przez Burmistrza Miasta. Zwrócił uwagę, że w odstępie  100 m. od cieków wodnych (od Fryby) nie wolno niczego budować. Jedyna możliwość to remont istniejących budynków lub dobudowanie takich, które będą współgrały lub uzupełniały działalność w budynku już istniejącym. Stwierdził, że wszystkie przedstawiane propozycje są nierealne.  Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada Miasta występowała do Wojewody o zmniejszenie tego odcinka ze 100 m do 30 m, na co odpowiedź była negatywna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy zmiany rozporządzenia Wojewody, które wynika z faktu położenia na terenie Parku Krajobrazowego poinformował, że uczestniczył w rozmowach z Wojewodą na ten temat, ponieważ przyjęte obostrzenia są przeszkodą również dla innych podmiotów np. FAM Chełmno, który z tego powodu nie mógł rozszerzyć systemu galwanizerni.
 
Radny p. Błażejewicz – odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza na temat oczekiwania na złożenie wniosku przez potencjalnego inwestora przypomniał,  że na spotkaniu p. Wiśniewski stwierdził, że nie poczyni żadnych kroków dopóki nie zostanie podpisana umowa. Podkreślił, że do mieszkańców miasta powinna dotrzeć informacja, że zarówno Burmistrz Miasta, jak i Radni wszystko co zrobią w tym zakresie, to wyłącznie zgodnie z prawem, a nie pod katem jednego inwestora. Wyraził wątpliwości, że ta inwestycja zostanie zrealizowana i zasugerował, aby temat zawiesić do czasu przygotowania umowy przez Burmistrza Miasta.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że na temat rozbudowy amfiteatru było szereg informacji w prasie W spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  uczestniczyło 18 radnych i zdaniem obecnych propozycja zwolnienia na okres 30 lat z podatku od nieruchomości została potraktowana, jako „próba wyłudzenia dożywocia”. Dodał, że dotychczas nie spotkał się
z propozycją zwolnienia z podatku na tak długi okres czasu.  Przypomniał, iż na spotkaniu ustalono, że po przeanalizowaniu wszystkich uwag i doprecyzowaniu  umowy odbędzie się kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
Punkt 15.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XLV sesji Rady Miasta, dziękując obecnych za przybycie i udział w dyskusji.
 
 
 
Protokołowała                                                             Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 
 
 
 
 
 
C

Wytworzył: M. Westfalewska (29 kwietnia 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (4 maja 2010, 10:54:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1708

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij