ProtokÓŁ z XLIII sesji RM - 15.12.2009


Protokół Nr XLIII/2009
z  XLIII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  15 grudnia   2009  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu 15 grudnia  2009 roku     i   trwała   od    godz. 16oo   do   godz. 1900
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21  radnych, co stanowi 100  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji RM.
 
3.      Sprawa stawek podatki od nieruchomości.
 
4.      Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 r.
 
5.      Sprawa szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za      usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 
6.      Sprawa przyjęcia Miejskiego programu aktywności lokalnej na lata 2010 -2015.
 
7.      Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za     świadczenia  przedszkola publicznego prowadzonego przez   Gminę Miasto Chełmno.
 
8.      Sprawa przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb       przyznawania          nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno –        wychowawcze.
 
9.      Sprawa ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli   zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę  Miasto Chełmno.
 
10.    Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych  przy ul. Gorczyckiego, ul. Dworcowej i przy ul. Młyńskiej.
 
11.    Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału organizacyjnego       przeprowadzonej w dniach od 8 do 17 września 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.
 
12.    Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
13.    Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto   Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej      Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków          wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu          terytorialnego na rok 2010.
 
14.    Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na          Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
15.     Interpelacje radnych  
                                                                                                      
16.   Wolne wnioski i informacje        
 
17.   Zakończenie
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XLIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta   p. Janusza Błażejewicza.

-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że nieobecny radny Jacek Kordowski usprawiedliwił swoje spóźnienie na obrady.
 
-        przyjęcie  protokołu z XLII sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XLII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XLII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty.
 
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XLIII sesji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił wniosek o wprowadzenie, jako punkt 3 porządku obrad „Sprawy stawek podatku od nieruchomości”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem innych wniosków poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad.
 
Za wnioskiem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad i jako pkt 3. zostaje wprowadzona „Sprawa stawek podatku od nieruchomości”, kolejne punkty porządku obrad otrzymują o jeden numer wyżej.
Następnie w związku z brakiem innych wniosków dotyczących zmiany porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.
 
 
Punkt 3.     Sprawa stawek podatku od nieruchomości.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 2 do protokołu). Wyjaśniła, iż zmiana dotyczy pkt. 2 ppkt. c – nie można różnicować stawek dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Zmniejszona stawka dotyczyła osób prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługi dla ludności w zakresie rzemiosła. Wcześniej była możliwość stosowania różnych stawek, natomiast obecnie jest wyrok Sądu Najwyższego z którego wynika, iż unijne dyrektywy zabraniają stosowania zróżnicowanych stawek. W nowym projekcie uchwały został wykreślony ppkt. c). Dodała, iż w roku ubiegłym ze zmniejszonej stawki nie korzystał nikt z podatników. Ponadto poinformowała, że w przyjętej  Uchwale  zapis § 2  brzmiał: „Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty wykorzystywane na potrzeby cmentarza komunalnego.”  natomiast w nowym projekcie uchwały zaproponowano wykreślenie słowa „komunalnego”, ponieważ cmentarze parafialne z mocy ustawy są zwolnione z podatku.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Za projektem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę XLIII/236/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Załącznik  nr 3 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 r.

Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Świtkowski – przedstawił projekt uchwały zawierający projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 r. wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr  4 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta,
 i tak:
         - Komisji Rewizyjnej              - Załącznik nr 5  do protokołu,
         - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki         
                                                        - Załącznik nr 6  do protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – odczytał opinię Komisji – Załącznik nr 7 do protokołu. Podkreślił, iż Komisja uznając duże zaangażowanie świetlic proponuje zwiększenie środków na ich działalność.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej, w której zaproponowano rozważenie możliwości przeniesienia części zajęć do szkół wyjaśnił, że podstawą tej propozycji była diagnoza, z której wynika znaczny wzrost spożycia piwa, wina i wódki zarówno w gimnazjach, jak i w szkołach ponad gimnazjalnych. Zwrócił uwagę, iż  bardzo mało dzieci uczestniczy w zajęciach np. zapisanych jest 60, a uczestniczą średnio 24 osoby.
 
Radny p. Ziemecki – w ślad za opinią Komisji Bezpieczeństwa poprosił o deklaracje Inspektora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy proponowaną zmianę wprowadzi autokorektą, ponieważ będzie ona wiążąca z projektem budżetu, który zostanie omówiony na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – poinformował, że na sali są obecni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Nawiązując do sprawy dochodów stwierdził, że o ile radni nie wskażą, które wydatki należy zdjąć, nie widzi możliwości zwiększenia dochodów.
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Kozłowska – nawiązując do propozycji przeniesienia działań ze świetlicy do szkół stwierdziła, że w szkołach jest realizowana profilaktyka pierwszorzędowa.  Wyjaśniła, że zajęcia socjoterapeutyczne są realizowane w określonych grupach, są to osoby z tymi samymi problemami. Stwierdziła, że zajęcia socjoterapeutyczne powinny pozostać w poradni psychologicznej lub w świetlicy.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że Komisja nie proponowała zwiększenia dochodów, a propozycja dotyczyła zwiększenia dotacji dla świetlic. Komisja Bezpieczeństwa nie wskazała źródła, z jakiego ma nastąpić zwiększenie uznając, że najlepiej wskaże to źródło Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień lub p. Świtkowski. Zdaniem mówcy dobre współdziałanie pomiędzy szkołami, Miejską Komisją, a świetlicami opiekuńczymi pozwoli na przynajmniej częściowe wyeliminowanie zagrożeń, jakie są.
 
Radny p. Wygnański – uznał, że utrzymanie świetlicy miejskiej kosztuje budżet miasta 115 tys. zł. rocznie, natomiast świetlice przy Parafii św. Józefa, czy przy Klasztorze otrzymują dotację w wysokości 20 tys. zł. rocznie. Poprosił o wyjaśnienie, czy ktoś mierzył efekty działania tych świetlic, czy istotnie efekty działania świetlicy na ul. Kamionka są sześciokrotnie wyższe, czy też są porównywalne.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   p. Świtkowski –  odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że wymienione świetlice są zupełnie inne tzn. świetlica przy klasztorze i przy parafii św. Józefa to świetlice opiekuńczo wychowawcze, natomiast w świetlicy na Kamionce jest prowadzona socjoterapia. Wyjaśnił, że zajęcia socjoterapeutyczne są prowadzone w grupach do 12 osób.
 
Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Potorska – wyraziła ubolewanie, że źle jest oceniana praca pedagogów w świetlicy przy ul. Kamionka. Stwierdziła, że  nie można porównać pracy tych świetlic. Zasugerowała, że na zajęciach socjoterapeutycznych jest szansa, że młodzież będzie mówiła o przyczynach swojego zachowania np. picie.    Uznała, że praca w świetlicy na Kamionce jest właściwie realizowana i przynosi bardzo duże efekty. Stwierdziła, że jest również realizowana współpraca
z rodzicami, którzy mają problemy z młodzieżą.
 
 
                                                                  Godz. 16.40 – na salę obrad przybył
                                                                  Radny p. Kordowski
 
Radny p. Błażejewicz – uznał, że wypowiedzi radnych zostały pomieszane i dodał, że nie można łączyć propozycji radnego p. Giżyńskiego z propozycją Komisji Bezpieczeństwa. która dokonała wizytacji świetlic i nikt z członków Komisji nie mówił, że świetlica na Kamionce jest niepotrzebna, ani że źle działa.    Komisja Bezpieczeństwa stwierdziła, że inwestowanie w świetlice jest właściwe, ponieważ pieniądze wydawane na ten cel są wydawane z dużym pożytkiem.
Nawiązując do propozycji zwiększenia dotacji dla świetlic o kwotę 7 tys. zł. stwierdził, że najprostszym sposobem byłoby zwiększenie dochodów. Dodał, że na dniach będzie oddany do użytku „Lidl”, który z pewnością przyczyni się do zwiększenia dochodów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Ponadto
w przyszłym roku powstanie „Stokrotka”.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wygnańskiego stwierdził, że prowadzenie świetlicy na Kamionce jest zadaniem własnym gminy wynikającym z  przepisów wyższego rzędu. Ponadto zaapelował o zrozumienie i wsparcie finansowe tych świetlic, które działają poza Urzędem Miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do propozycji Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że nie chodziło o likwidację świetlicy, a jedynie o to, aby  fachowcy tam zatrudnieni bardziej wyszli do szkół, wspomagając nauczycieli i pedagogów tak, aby jak największą grupę młodzieży otoczyć opieką.
 
Radna p. Rostek – stwierdziła, że dzieci, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez świetlicę przy parafii św. Józefa niczym się nie różnią od tych dzieci, które uczęszczają na zajęcia do świetlicy na  ulicy Kamionka. Dodała, że o ile byłyby środki w tej świetlicy również byłyby  prowadzone  zajęcia socjoterapeutyczne. Poinformowała, że dzieci ze świetlicy palotyńskiej wyjechały na letni wypoczynek tylko na 5 dni, ponieważ na więcej nie było środków. Zaapelowała o zwiększenie środków na dotacje dla świetlic do kwoty minimum 45 tys. zł.
 
Radny p. Wygnański – dziękując za wyjaśnienia stwierdził, że jest to wyższość prywatnego i społecznego działania nad państwowym. Poparł wniosek radnej Rostek dotyczący zwiększenia dofinansowania dla świetlic.
 
Radny p. Dzikowski – zaproponował, aby zwiększenie środków dla świetlic pokryć zwiększeniem dochodów, tak jak zaproponował radny p. Błażejewicz.
 
Radny p. Ziemecki zasugerował, aby przyjąć Program w przedstawionym kształcie, natomiast na sesji budżetowej dokonać zwiększenia środków na działalność świetlic.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zobowiązał się, że na sesji budżetowej w dniu 22 grudnia br. zaproponuje autokorektę dotyczącą kwoty 7 tys. zł.
 
Podinspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  p. Świtkowski – stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia dochodów w sytuacji, gdy nie wpłynęła żadna rata opłat za sprzedaż alkoholu od placówek, które dopiero zostaną uruchomione. Dodał, że w sytuacji pozyskania dodatkowych środków można przeznaczyć je na dofinansowanie świetlic i przeprowadzić ponownie konkurs.
 
Radny p. Jurczak w związku z deklaracją Burmistrza Miasta wycofał wniosek o zwiększenie dofinansowania na działalność świetlic.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za wnioskiem głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę XLIII/237/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2010 r.  (Załącznik nr 8 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 10 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/238/2009 Rady Miasta Chełmna w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania (Załącznik nr 11 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 6.   Sprawa przyjęcia Miejskiego programu aktywności lokalnej na lata 2010 - 2015.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 13 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że tytuł projektu uchwały dotyczy przyjęcia programu na lata 2010 – 2015, natomiast w załączniku podano program na lata 2009 – 2013.
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – odpowiadając przedmówcy  przeprosiła za zaistniałą pomyłkę i poinformowała, że program dotyczy lat 2010 – 2015.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/239/2009 Rady Miasta Chełmna w sprawie przyjęcia Miejskiego programu aktywności lokalnej na lata 2010 - 2015 (Załącznik nr 14 do protokołu).
 
 
Następnie ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - PO PRZERWIE –
 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z   dnia  19   grudnia  2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności   za   świadczenia    przedszkola  publicznego  prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Rewizyjnej     - Załącznik nr 16 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki -  Załącznik nr 17 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.
 
Za projektem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/240/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności         za   świadczenia  przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Chełmno (Załącznik nr 18 do protokołu).
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa   przyjęcia    regulaminu   określającego  kryteria i tryb                przyznawania   nagród     dla    nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 19 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawkę we wniosku, który jest  załącznikiem  do regulaminu i stosowany jest zarówno w odniesieniu do nagrody Burmistrza Miasta, jak i do nagrody Dyrektora Szkoły w związku z czym słowa „podpis Burmistrza Miasta” należy zastąpić słowami „decyzja organu przyznającego”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Rewizyjnej     - Załącznik nr 20 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki -  Załącznik nr 21 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.
 
Za projektem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/241/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia    regulaminu   określającego  kryteria i tryb    przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (Załącznik nr 22 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 9.     Sprawa ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez  Gminę Miasto Chełmno.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 23 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
-  Komisji Rewizyjnej    - Załącznik nr 24 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki -  Załącznik nr 25 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr  7.
 
 Za projektem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/242/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli      zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno. (Załącznik nr 26 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 10.   Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w    dzierżawę   w   drodze      przetargowej      nieruchomości  niezabudowanych   przy ul. Gorczyckiego, ul. Dworcowej i przy ul. Młyńskiej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 27 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 28 do protokołu,
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr  6.
 
Za projektem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/243/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w  drodze przetargowej   nieruchomości niezabudowanych przy ul. Gorczyckiego, ul. Dworcowej
i przy ul. Młyńskiej (Załącznik nr 29 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 11.   Sprawa przyjęcia  sprawozdania z kontroli Wydziału Organizacyjnego          przeprowadzonej w dniach od 8 do 17 września 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady
Miasta Chełmna.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 30 do protokołu). Następnie  zgłosił autopoprawkę dotycząca zakupu 1 laptopa do Biura Rady Miasta, a nie jak proponowano w projekcie 2 szt. 
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że podczas kontroli członkowie Komisji poprosili o faktury, których nie otrzymali. Członkowie Komisji dostali pisemne wyjaśnienie, którego zdaniem mowcy nic nie wynika. Dodał, że Sekretarz Miasta wyjaśniała, że odszukanie faktur jest bardzo uciążliwe.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że z pewnością Sekretarz Miasta nie poinformowała członków Komisji, że odnalezienie faktur jest niemożliwe. Przypomniał, że była taka umowa, że segregatory z rachunkami będą do wglądu i Pan Radny Wrażeń znajdzie w nich wszystkie rachunki, natomiast nie było powodu, aby pracownik Wydziału Finansowego przez cały dzień wyszukiwał rachunków.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta stwierdził, że nie jest zadaniem mówcy wyszukiwanie rachunków. Dodał, że rachunki miały być przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i wówczas Sekretarz Miasta poinformowała, że dołączenie rachunków do rozliczenia byłoby zbyt trudne do wykonania.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przypomniała, że prosiła Komisję Rewizyjną o wyrozumiałość, ponieważ dwie pracownice Wydziału Finansowego przebywały na urlopie macierzyńskim i jedna na zwolnieniu lekarskim. Komisja wyraziła zgodę na przełożenie sprawy wyszukiwania faktur na okres późniejszy. Podkreśliła, że nikt nie powiedział, że nie jest to możliwe.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że dostarczanie, czy wypinanie dokumentów jest niemożliwe, mogą one jedynie  być przedstawione do wglądu.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie chodziło o kserowanie faktur, a jedynie o ich przedstawienie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił członków Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie, czy w świetle poszukiwanych oszczędności konieczne są wszystkie punkty we wnioskach z kontroli np. wymiana półki na korespondencję dla radnych, czy termosów do kawy.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że wnioski Komisji Rewizyjnej miały na celu poprawę warunków pracy radnych, ze środków jakie pozostają z diet radnych.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy mówców poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIII/244/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Organizacyjnego przeprowadzonej w dniach 8 do 17 września 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 31 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 12.   Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian w budżecie (Załącznik nr 32 i nr 33 do protokołu). Następnie przedstawiła autopoprawke do omówionego projektu (Załącznik nr 34 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu do proponowanych zmian – Załącznik nr 35 do protokołu.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie poz. 20 w załączniku nr 5 – opracowanie studium wykonalności projektu budowy linii sortowniczej dla międzygminnego kompleksu odpadów komunalnych – dlaczego po przekazaniu tego zadania ZUM-owi zadanie pozostaje w budżecie miasta.
 
 
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że w miesiącu kwietniu br. przyjęto to zadanie i została popisana umowa na wykonanie tego projektu w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej. Zadanie zostało wykonane i środki w wysokości ok. 40 tys. zł. wydatkowano na ten cel.
 
Radny p. Błażejewicz – poinformował, że jeden z mieszkańców Rybaków  zwrócił się z pytaniem cyt. „co się stało z pieniędzmi, które były przeznaczone na ulicę Zieloną”. Przypomniał, że na to zadanie przeznaczono kwotę około 60 tys. zł. i nie została zrealizowana cała kwota, zostało około 40 tys. zł. Przypomniał, że w trakcie roku budżetowego nie były zmieniane zadaniaz tabeli robót publicznych,  w związku z czym poprosił o wyjaśnienie, na co ta kwota została przeznaczona. Przypomniał, że w ubiegłym roku podczas uchwalania budżetu miasta mówca wnioskował o sporządzenie listy rezerwowej w ramach robót publicznych, gdzie w sytuacji, gdy jakieś zadanie nie jest zrealizowane lub przeznaczona suma nie jest wykorzystana, wówczas można realizować zadania z tej listy. Dodał, że lista taka nie została sporządzona, a pieniądze zostały wydatkowane. Stwierdził, że w takich sytuacjach powinna być zmiana załącznika robót publicznych, aby radni mogli zdecydować, które zadanie zostanie zrealizowane. Poprosił o odpowiedź na ten temat.
 
Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – stwierdził, że przedstawione kwoty są prawdziwe, ponieważ ulica Zielona miała wyglądać inaczej, natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na taką zmianę i stąd powstały oszczędności. Dodał, że zadania w ramach robót publicznych są zadaniami wykonywanymi szacunkowo, np. wymiana chodników. Dodał, że całość robót publicznych zostanie rozliczona na poszczególne zadania przy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na poprzedniej sesji zadawał pytanie, jak zostaną rozliczone roboty publiczne. Stwierdził, że otrzymał bardzo dziwną odpowiedź na ten temat, z której nie wynikają kwoty wydane na poszczególne zadania. Dodał, że również w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze wymieniono bardzo dużo rzeczy, ale tylko ilościowo, a nie kwotowo.
 
Radny p. Błażejewicz – poprosił o odpowiedź na piśmie, ponieważ musi odpowiedzieć mieszkańcowi, który zadał mówcy pytanie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosownie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z autopoprawką przedstawioną przez Skarbnika Miasta.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIII/245/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok. (Złącznik nr 36 do protokołu).
 
 
 
 
 
Punkt 13.   Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy  Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na  podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła  Katolickiego w    Rzeczypospolitej     Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków        wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli  ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku  publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu             terytorialnego na rok 2010.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 37 i nr 38 do protokołu).
 
Radny p. Wygnański – zwracając się do radcy prawnego zacytował rozdz. 5 § 9 „Sprawozdanie i ocena, o których mowa w § 8 będą stanowić podstawę do uchwalenia analogicznego programu na 2011 rok”, poprosił o wyjaśnienie czy bez sprawozdania i oceny Rada Miasta może uchwalić program na 2010 rok.  
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że sprawozdanie zgodnie z obowiązującym terminem do dnia 30 października zostało złożone w Biurze Rady Miasta i na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Miasta o tym fakcie poinformował wszystkich radnych.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że jest sprawozdanie z realizacji programu, natomiast nie ma oceny, poprosił o wyjaśnienie.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wyjaśniła, że  żadna z jednostek organizacji pozarządowych nie tylko na płaszczyźnie finansowej, ale i w zakresie organizacji imprez nie wniosła żadnych uwag, a ponadto ocena poprzedniego programu przez Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych  była pozytywna.
 
Radny p. Giżyński – uznał, że miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które mają realizować pewne zadania, należy ustalić jakie mają być osiągnięte  i jakie środki są na ten cel są przewidziane. Zdaniem mówcy radni z oceny powinni dowiedzieć się, czy przyjęte założenia zostały zrealizowane. 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że ocena o której jest mowa w § 9 powinna być wykonana przez Radę Miasta, której Burmistrz Miasta przedkłada sprawozdanie.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że aby uznać, czy jest konieczna ocena programu, należy sprawdzić uchwałę przyjętą rok wcześniej.
 
Radny p. Ziemecki – poinformował, że posiada program na rok ubiegły i zapis dotyczący oceny programu jest identyczny. Dodał, że Rada Miasta powinna otrzymać komplet materiałów wraz z oceną, która byłaby podstawą do przyjęcia nowego programu.
 
Radny p. Giżyński – uznał, że Rada Miasta mogłaby dokonać oceny programy, ale wówczas w jego wstępie powinny być dokładnie sprecyzowane cele, jakie mają być osiągnięte.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że zapis dotyczący oceny należy zmienić, ponieważ istniejący zapis sugeruje, że to Rada Miasta dokonuje oceny programu. Poprosił Radcę Prawnego o interpretację.
 
Radca Prawny p. Stegienka – potwierdził, że odczytując literalnie zapisy rozdziału V można domniemać, iż to Rada Miasta ma dokonać oceny programu według sprawozdania przedstawionego przez Burmistrza Miasta. Dodał, że zapis ten powinien być zmieniony i poprosił o ogłoszenie przerwy w obradach, celem doprecyzowania zmian.
 
Radny p. Giżyński – zasugerował, że wprowadzone zapisy mogą  wynikać z ustawy i należy dokładnie przeanalizować zmianę tych zapisów.
 
Radny p. Jurczak – zaproponował, aby przystąpić do głosowania nad programem na rok 2010, bo ocena o której mowa dotyczy programu na 2009 rok.

Radny p. Ziemecki – zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy po przekazaniu uchwały do Wojewody nie zostanie ona uchylona z uwagi na brak oceny.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - PO PRZERWIE –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad jest 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wyjaśniła, ze zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie ma obowiązku przedkładania oceny programu w związku z czym zgłosiła autopoprawkę w wyniku której, Rozdział V otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 października 2010 r.
§ 9. Sprawozdanie, o którym mowa w § 8 będzie stanowić podstawę do uchwalenia analogicznego programu na 2011 rok.”
 
Radna p. Rostek – jako członek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych stwierdziła, że nie pamięta, aby opinia do programu była podpisywana.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIII/246/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasto          Chełmno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w    Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku      publicznego, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 (Załącznik nr 39 do protokołu).
 
Punkt 14.   Sprawa uchwalenia cennika przyjęcia odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie.
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska p. Szuster – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 40 i nr 41 do protokołu).
 
Radny p. Giżyński poprosił o wyjaśnienie zapisu zawartego w cenniku opłat w pozycji 11 i 12 – Odpady inne niż wymienione w kodach odpadów 16 81 01i 16 82 01 – jakie to są odpady.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – odpowiadając przedmowcy wyjaśniła, że odpady inne niż wymienione w podanych kodach odnoszą się do katalogu odpadów. Dodała, że odpady o kodzie 16 81 01 są to odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,  natomiast odpady o kodzie 16 82 01 są to również odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, ale należące do różnych grup.
 
Radny p. Ziemecki – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie, czy przewidywane jest przedłożenie cennika odbioru odpadów dla podmiotów odbierających odpady.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że w Biurze Rady Miasta znajduje się pismo Zakładu Usług Miejskich (Załącznik nr 42 do protokołu), zawierające propozycję ustalenia nowej ceny na odbiór 1 m3 odpadów. Znajduje się również odpowiedź na to pismo (Załącznik nr 43  do protokołu), z której wynika że wniosek nie może być uwzględniony.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty
w druku nr 9.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIII/247/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia cennika odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Osnowie (Załącznik nr 44 do protokołu).
 
 
 
Punkt 15.   Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację złożoną przez radnego Michała Wrażenia skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie realizacji uchwał Rady Miasta dotyczących targowisk miejskich. (Załącznik nr 45 do protokołu).
 
 
        
Punkt 16.    Wolne wnioski i informacje         
 
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, iż w dniu 23 listopada 2009 r. radny Lesław Giżyński złożył wniosek w sprawie wprowadzenia na sesje Rady Miasta punktu dotyczącego informacji Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami. (Załącznik nr 46 do protokołu). Następnie zapoznał obecnych z opinią prawną w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 47 do protokołu).
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że p. Jagoda Szulc złożyła podziękowania za pomoc finansowa w walce z chorobą (Załącznik nr 48 do protokołu). Następnie poinformował, że Komitet Organizacyjny „POMAGAMY IZIE” złożył sprawozdanie dotyczące imprezy charytatywnej na rzecz Izabeli Kordowskiej, chorej na nowotwór kości i szpiku kostnego. (Załącznik  nr 49 do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do korespondencji zapoczątkowanej przez ZUM Chełmno poinformował, że sprawa powinna zostać rozstrzygnięta na spotkaniu, które zaplanowano na dzień 17 grudnia br. Dodał, iż otrzymał pismo od p. Podeszwika – właściciela ternu po spalonym Domu Kultury, który wyjaśnił, iż z uwagi na istniejący kryzys realizacja zadania znacznie wydłużyłaby się w czasie w związku z czym przedłożył cztery propozycje rozwiązania problemu, i tak: sprzedaż terenu za kwotę 2,5 mln. zł., przekazanie prawa do dysponowania terenem w celu zbycia za dowolną cenę, zamiana na inną nieruchomość pozwalającą na wybudowanie obiektu handlowego lub przekazanie nieruchomości innemu inwestorowi w celu przeprowadzenia przedsięwzięcia. Mówca zaproponował, aby dyskusję na ten temat przeprowadzić na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 16 grudnia br., na które zostali zaproszeni wszyscy radni.
Przekazał radnym do zapoznania projekt umowy zawierającej oczekiwania inwestora, który chce zagospodarować amfiteatr. Poprosił, aby radni swoje uwagi przedstawili również na spotkaniu w dniu 16 grudnia br.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wniosku radnego p. Giżyńskiego i opinii  prawnej w tej sprawie stwierdził, że radca prawny w swojej opinii wykazał, że Rada Miasta może zobowiązać Burmistrza Miasta do wprowadzenia sprawozdań, a w efekcie końcowym opinii, że jednak nie może. Stwierdził, że radny Giżyński nie proponował wprowadzenia sprawozdań, a jedynie oczekiwał wprowadzenia punktu informacyjnego. Zaproponował, aby radny p. Giżyński wyjaśnił ostatecznie sprawę z radcą prawnym i jeżeli konieczna jest zmiana zapisów Statutu Miasta w tym zakresie, to należy ją wprowadzić.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że mieszkańcy zgłaszają różne problemy. Zwrócił uwagę na ulicę Wojska Polskiego, która jest po remoncie, a nikt nie zauważył faktu zbyt niskiego osadzenia studzienek ściekowych. Następnie poinformował, że na ulicy Podgórnej cyt. „giną dekelki od zasuw na zakręcanie wody do poszczególnych posesji, w niektórych częściach te zasuwy są zaasfaltowane”. Następnie poprosił o pisemną odpowiedź na temat, rozliczenia robót publicznych i dodatkowych zadań wprowadzonych przez Burmistrza Miasta.  Nawiązując do odpowiedzi na interpelacje w sprawie realizacji uchwał dotyczących kontroli na wysypisku śmieci stwierdził, że odpowiedź, iż na 20 cm warstwie  ziemi żadna roślina nie urośnie nie jest właściwa, ponieważ była zrobiona dokumentacja.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do opinii prawnej dotyczącej wniosku radnego p. Giżyńskiego stwierdził, że należy się z nią zgodzić. Następnie w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o rozważenie możliwości wycięcia drzew od strony Tesco, które zasłaniają widoczność przy skręcie z osiedla Raszei w kierunku Jana Pawła II.  Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą zarówno przez władzę wykonawczą, jak i Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do wniosku dotyczącego składania informacji z prac w okresie między sesjami stwierdził, że nie jest to temat nowy ponieważ obowiązuje w innych gminach.
 
Radna p. Neumann – odnosząc się do propozycji p. Podeszwika stwierdziła, że „wykazał się bezczelnością” i dodała, że jedyny właściwy sposób rozwiązania problemu to przystąpienie do wywłaszczenia. Następnie zwracając się do Burmistrza Miasta podziękowała za piękną choinkę na Rynku.
 
 
 
Punkt 17.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XLIII sesji Rady Miasta.
 
 
 
 
   Protokołowała                                                          Przewodniczył
 
(-)M. Westfalewska                                                       (-)W. Piotrowski
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (24 lutego 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (24 lutego 2010, 08:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij