Prot. z XL sesji RM 29.09.09


 
Protokół Nr XL/2009
z   XL sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  29 września  2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   29 września  2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 20.30
 
                                                           Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                           było   radnych, co stanowi  100%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych -  0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1.Otwarcie
-          stwierdzenie quorum
                           -     przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII  i XXXIX  sesji
 
2. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Miasta Chełmna
 
-          przegłosowanie poprawek
3.Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze   
   przetargowej działki nr 30/6 , położonej w Osnowie
 
4.Sprawa  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna
    na lata 2009-2015
 
5. Sprawa udzielenia dotacji na prace finansowe częściowo ze środków  pochodzących
    z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
    Operacyjnego, planowanych do realizacji w latach 2009-2012.
 
6. Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych przy
    ul. Gen. Jastrzębskiego 5
 
7. Stanowisko w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań zmierzających  do oddania
    w dzierżawę  części działki nr 339/8 , obręb 2, stanowiącej własność Gminy Miasta
    Chełmna
 
8. Sprawa zaciągnięcia  zobowiązania związanego z realizacją  zadania inwestycyjnego
     pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Przemysłowej            
     i  Magazynowej w Chełmnie”
 
9. Sprawa zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki  na dofinansowanie zadania
    inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach:
    Przemysłowej  i  Magazynowej w Chełmnie”
 
10. Sprawa zmiany budżetu  miasta na 2009 rok
     
11.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej
       przeprowadzonej w dniach od 5 maja do 23 czerwca 2009 roku przez Komisję
       Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
 
 
     12. Interpelacje Radnych                                                
 
     13. Wolne wnioski i informacje                                      
 
     14. Zakończenie                                                              
                                                                           
 
Ad. 1.Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XL  sesji Rady Miasta witając radnych
 i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
-stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest                      20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt
z radnych nie zgłosił uwag co do treści  protokołów, protokoły    XXXVII, XXXVIII, XXXIX sesji RM z  uznaje za przyjęte.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XL sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  zapytał czy są propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  -  zaproponował rozszerzenie porządku obrad  o punkt  - sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej działki nr 30/6 , położonej w Osnowie. Poprosił , aby sprawa została omówiona jako punkt 3, pozostałe punkty otrzymają kolejną numerację
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta
o rozszerzenie porządku obrad.
 
           
            Za propozycja głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, ze w głosowaniu radni zdecydowali                   o rozszerzeniu porządku obrad, wobec czego stwierdził, że  porządek obrad wraz
z zaproponowaną zmianą został przyjęty.
 
 
 
 
Ad. 3. Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania
           w dzierżawę w drodze przetargowej działki nr 30/6 , położonej
           w Osnowie
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie              ( stanowi załącznik nr 2  do protokołu ) . Przypomniał, że sprawa ta stawała już pod obrady sesji, jednak nie uzyskała akceptacji Rady przed zapoznaniem się przez radnych z projektem umowy. Projekt umowy został radnym przekazany, komisje wypracowały stanowiska oraz zgłosiły propozycje zmian do tej umowy, które w większości zostały zaakceptowane
 i wprowadzone do umowy
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
-  Komisji Rewizyjnej   Rady  Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu )
-  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego., Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony   
   Środowiska ( stanowi załącznik nr   4 do protokołu )
 
Radny p. Giżyński -  wskazując na §4 ppkt a – obowiązku dzierżawcy stwierdził, że prawdopodobnie zakradł się błąd, ponieważ zgodnie z ustawą termin , to 31 grudnia 2010 ,      a nie jak zapisano w umowie  do 31 grudnia 2011 roku.
Kontynuując wskazał § 11 pkt 1 – postanowienia końcowe , zwrócił uwagę, iż Komisja Rewizyjna wnioskowała o dopisanie, iż wszelkie zmiany mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Rady, co nie została wprowadzone.
Wyjaśniając, że Ustawa z 13 września 1996 roku obliguje art. 8 pkt 2 ppkt2  firmę , która wnioskuje o uzyskanie koncesji  do złożenie w  urzędzie dokumentu informującego                 o sposobie realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na wysypisku. Poinformował, iż zwracał się do Kierownika Wydziału
 o przedstawienie następującego dokumentu , niemniej do dnia dzisiejszego nie miał możliwości zapoznania się z jego treścią.
 
Radca prawny p. Stegienka -  odnośnie zapisów zaproponowanych przez Komisje Rady dotyczących zgody Rady Miasta na  dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie poinformował, że zapis taki byłby niezgodny z prawem. Zwrócił uwagę, że  ustawodawca podzielił organy na  ustawodawcze i wykonawcze.
 Organ ustawodawczy ma za zadanie uchwalanie m.in.  takich spraw jakie są przedmiotem dzisiejszych obrad tzn. wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę, natomiast do organu wykonawczego należy zabezpieczenie tego poprzez sporządzenie umowy i decydowanie  o kierunkach  tej umowy.  Umowa została radnym przedstawiona , aby mogli się z nią zapoznać i ewentualnie zaproponować  zapisy mające na celu chronienie gminy.
Zaproponowana zmiana pozbawia organ wykonawczy wpływu na samą umowę, ponieważ wszelkie zmiany musiałyby być zaakceptowane przez Radę. W taki m przypadku  stroną nie byłby Burmistrz jako organ  będący przedstawicielem gminy, a Rada  Gminy.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – wracając do wypowiedzi radnego Giżyńskiego  odnośnie §4 ppkt a – obowiązki dzierżawcy, przyznała, że rzeczywiście zakradł się błąd, który zostanie poprawiony. Kontynuując poinformowała, że nie można oczekiwać od dzierżawcy odpowiedzialności za uzyskanie odzysków za rok 2010, skoro nie będzie jeszcze linii sortowniczej. Odpowiedzialność ta będzie spoczywała na gminie, natomiast ZUM będzie odpowiadał za rok 2011
Kontynuując poinformowała Radę  jakie zmiany zostały wprowadzone do umowy:
§ 1 1 ust. 4 – po uzgodnieniach z Zakładem Usług Miejskich zrezygnowano z zapisu :                  „ urządzenia do wytwarzania paliwa alternatywnego” i wprowadzono zapis „ urządzenia
przyczyniające się do poprawy jakości środowiska prowadzących do  ograniczenia masy odpadów kierowanych do składowania „
§ 4  ust. 2 wprowadzono propozycje Komisji Rewizyjnej
§ 7ust. 7 wprowadzono  zapis  zaproponowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego., Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  zakazujący przekazywania na składowisko odpadów spoza terenu powiatu chełmińskiego
§ 7ust.  8-  wprowadzono zapis nakazujący wprowadzenie ewidencji  odpadów wjeżdżających na linię segregacyjną. Poinformowano, że zapis wprowadzono na prośbę komisji, niemniej  zdaniem mówczyni jest on zbędny , ponieważ każdego przedsiębiorcę, który gospodaruje odpadami obowiązują przepisy o odpadach, a obowiązkiem ustawowym jest prowadzenie ewidencji ze wskazaniem  wzoru formularza i sposobu prowadzenia tej ewidencji.
§ 5 ust. 3  wprowadzono zapis mówiący, iż ceną wyjściową jest cena z załącznika do umowy. Poinformowała, że miało to na celu zabezpieczenie  mieszkańców przed tym, aby koszt budowy linii nie wpłynął  na  poziomu cen odbioru odpadu od mieszkańców
§ 6 ust. 3 – wprowadzono zapis o prowadzeniu ewidencji odpadów przez wydzierżawiającego. Poinformowała, że ewidencja taka jest  na składowisku prowadzona, ponieważ jest to obowiązkiem ustawowym.
§ 8 ust. 2 wprowadzono zapis zobowiązujący wydzierżawiającego do ponoszenia kar nakładanych przez WIOŚ za  niedotrzymanie norm przewidzianych w § 4 ust. 2 umowy. Poinformowała , że odpowiedzialność ta będzie dotyczyła dopiero roku 2011.
§ 9 ust. 5 – po konsultacjach z ZUM-em ustalono, że ustalono kwotę przeniesienia własności linii w przypadku  wypowiedzenia umowy na 10% wartości początkowej
§ 10 ust. 3  - na wniosek ZUM-u   usunięto zapis dotyczący roszczeń o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy
 
Radny p. Giżyński  - stwierdził, że jak wynika z wypowiedzi radcy prawnego, Rada Miasta nie będzie miała żadnego wpływu na aneksy do tej umowy. Zwrócił uwagę, że do 2011 roku, to gmina będzie ponosił kary za  niedotrzymywanie norm. Kontynuując poinformował, że            w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na pytanie zadane Kierownikowi Wydziału .
Po usłyszeniu  informacji z Sali obrad, iż Pan Kierownik  nie może udzielić takiej informacji ad hoc,  poprosił, aby podczas przerwy dokument został odszukany i  przekazany mówcy.
 
Radny p. Ziemecki – jako członek Komisji  Budżetu poinformował, iż komisja wydała opinię do korekty budżetu w kontekście m.in.  oddania lub nie w dzierżawę   omawianej działki. Wyraził niezadowolenie z faktu, że na kilka minut przed sesją radni otrzymali  poprawioną umowę dzierżawy . Zwracając się do radcy prawnego zapytał czy jest możliwe    w § 1 ust. 3 wiedząc, że podmiot ubiegający się o dzierżawę posiada uprawnienia na mocy wydanej decyzji na 10 lat , długość dzierżawy wpisać również na 10 lat
Zasugerował dopisanie z chwilą utraty decyzji, umowa wygasa.
Odnośnie stawek za dzierżawę przypomniał, że jest ona ustalona na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta  i wynosi 980,10 zł. netto. Zgodnie z informacją jaką mówca otrzymał od Burmistrza wszystkie podmioty są traktowane jednakowo i obowiązuje taka sama stawka. Zwrócił uwagę, że oddany jest prawie hektar gruntu pod lukratywną działalność przypominając , że w listopadzie w umowie, gdy sprawa poprzednio stawała pod obrady, kwota za dzierżawę wynosiła 20.000 zł. Stwierdził, że ta kwota winna zostać raz jeszcze wynegocjowana, ponieważ jest zbyt niska wiedząc, że miasto dalej stoi przed problemem budowy  drugiej niecki i rekultywacji całego składowiska
W dalszej części wypowiedzi  zapytał dlaczego załącznikiem do umowy są dwa cenniki – jeden , to cennik składowania odpadów i to jest zasadne, niemniej poprosił o wyjaśnienie dlaczego załącznikiem jest również opłata miesięczna za wywóz odpadów
Następnie zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach celem  sprawdzenia przez komisje , czy stawki zgadzają się z cennikiem przyjętym przez Radę
 
                                                                                             
                                                                       Godz.  16.20
                                                                       na salę obrad przybył radny p. Wygnański
 
 
Radca prawny p. Stegienka -  stwierdził, że można wprowadzić zapis zaproponowany przez przedmówcę, niemniej zasugerował wprowadzenie tego zapisu do § 9 ust. 1 umowy:
Po słowach  „ Wydzierżawiającemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów , w przypadku” dopisać kolejny myślnik                z zapisem „  utraty przez dzierżawcę prawa do wykonywania zadań na podstawie których została zawarta umowa – dzierżawy „
Odnośnie stwierdzenia radnego Giżyńskiego  zacytował 2 art. o samorządzie gminnym uprzedzając cytat  komentarzem NSA, iż gminom wolno tylko to, co wyraźnie wynika                z przepisów ustawy, a z przepisów wynika: art. 18 mówi o obowiązkach Rady Gminy i nie zezwala on na wpływanie w jakikolwiek sposób na umowy. Podpisywanie umów jest to reprezentacja gminy na zewnątrz i art. 31 wskazuje, że wójt  kieruje bieżącymi  sprawami gminy oraz  reprezentuje ją na zewnątrz. Wobec powyższego  wprowadzenie zaproponowanych przez komisje zapisów, że na wszelkie zmiany w umowie musi wyrazić zgodę Rada, stanowiłoby naruszenie prawa.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odnośnie stawki czynszu wyjaśniła, że była ona liczona           w ten sam sposób , niemniej obecnie jest to stawka liczona wyłącznie za dzierżawę  gruntu, natomiast w poprzednik przypadku, była to stawka nie tylko za grunt, a opiewała również amortyzację
   
Przewodniczący obrad  p. Piotrowski  - poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Ziemeckiego o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
            Za przyjęciem wniosku głosowało  12 radnych, głosów przeciwnych nie było , 7 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdzając, że wniosek radnego Ziemeckiego został przyjęty , ogłosił  przerwę w obradach.
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji,
 
Radny p. Ziemecki -  wyrażając nadzieję, że w przyszłości radni nie będą  w taki sposób zaskakiwani, poinformował, że podczas przerwy radni sprawdzili, iż stawki stosowane przez ZUM są maksymalne uchwalone przez Radę Miasta
 
Radny p. Błażejewicz -  przypominając, że po raz drugi temat stanął pod obrady sesji stwierdził, że w dniu dzisiejszym sytuacja się  nieco zmieniła, bowiem ostatnim razem radni otrzymali jedynie projekt uchwały, obecnie  mieli szansę zapoznania  się z projektem umowy, mieli również wpływ na wprowadzenie do niej zmian.
Zdaniem mówcy w przypadku podjęcia przedmiotowej uchwały będzie to swego rodzaju kredyt zaufania dla burmistrza, który podpisując aneksy do umowy będzie miał na uwadze dobro gminy i jej mieszkańców.
Kontynuując zwrócił uwagę, że należy myśleć bardziej perspektywicznie, bowiem sama budowa linii segregacyjnej nie przyniesie efektów jakie na gminy nakłada państwo. Zdaniem mówcy ważne jest , co dalej
 
Radny p. Giżyński -  po raz kolejny poprosił o informację , co z substancjami, które nie mogą iść na składowisko.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przyznała, że problem z odpadami ulegającymi biodegradacji  nadal w gminie istnieje i prawdopodobnie nadal pozostanie, Celem jest  ograniczenie  masy odpadów biodegradowalnych  kierowanych do składowania,  a nie ma przepisu zabraniającego ich składowanie. Celem ograniczenia tej masy niezbędna jest budowa kompostowni. Zgodnie z planem wojewódzkim, kompostownia ma powstać na wysypisku w Sulnówku. W przypadku, gdy Sulnówek nie przystąpi do porozumienia z naszą gminą, trzeba będzie rozwiązać również i ten problem we własnym zakresie . Wyraziła nadzieję, że oszczędności powstałe z wydzierżawienia gruntu i budowy linii segregacyjnej przez ZUM pozwolą gminie na budowę kompostowni. Do tego czasu  problem będzie rozwiązywany poprzez selektywne składowanie odpadów.
Odpowiadając na wcześniejsze pytanie radnego Giżyńskiego dotyczące sposobu realizacji obowiązku  ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przez firmę ZUM, wymogiem ustawowym jest do złożenie do wniosku informacji na ten temat. ZUM taką informację złożył. Zacytowała jej treść:” Zakład wprowadził dualny dwupojemnikowy system odbioru odpadów od mieszkańców. Posesje  wyposażone są  w pojemnik niebieski do gromadzenia  zmieszanych suchych i zielony do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. Obecnie systemem tym objęte są posesje na wybranych osiedlach domków jednorodzinnych. Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji zostaną przekazane na  gminne składowisko odpadów celem odzysku. Z odpadów zmieszanych frakcja biologiczna będzie oddzielana na budowanej obecnie sortowni odpadów przy międzygminnym składowisku odpadów w Osnowie. Przedsiębiorstwo prowadzi odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w tym odpadów opakowaniowych – szkło, tworzywa sztuczne i makulatura
w systemie zbiórki z wykorzystaniem  gniazd  pojemników do selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz remontowych na indywidualne zgłoszenie, odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego działając zgodnie z wpisem do ewidencji podmiotów WIOŚ pod nr E 0006457/Z
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych., głosów przeciwnych nie było  6 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/221/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej działki nr 30/6 , położonej w Osnowie  została przez Radę przyjęta większością głosów    ( stanowi załącznik nr  5 do protokołu )
 
 
 
Ad. 4.Sprawa  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna
      na lata 2009-2015
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - informując, że lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmna wszyscy  radni otrzymali na płytach CD, przedstawił projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie   ( stanowi załącznik nr  6 do protokołu ).
Poprosił o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna  ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – przypomniał, że wcześniej przedstawiał swoje pomysły , które nie zostały uwzględnione, wobec czego przedstawi je raz jeszcze. Kamienica przy ul. Grudziądzkiej 36 – na parterze powinna być informacja turystyczna, niemniej na piętrze zasugerował stworzenie muzeum, w którym wystawiane byłyby  eksponaty wydobyte na Górze Św. Wawrzyńca. Zdaniem mówcy dzięki temu budynek ten przynajmniej    w nieznacznym stopniu, z dochodu za sprzedawane bilety mógłby być utrzymywany. Zdaniem mówcy  tworzenie  tam biur,  jak sugeruje Pan Burmistrz spowoduje w przyszłości całkowite utrzymywanie przez miasto kolejnego obiektu.
Stare Planty – zdaniem mówcy należy w pierwszej kolejności zająć się Nowymi Plantami, odtworzyć ich historyczny,   dziewiętnastowieczny wygląd, natomiast środki wykorzystywane dotychczas na utrzymanie Nowych Plant przeznaczyć na zmiany zaproponowane przez Burmistrza na Starych Plantach.
Zaproponował również zagospodarowanie terenu przy ul. Wodnej w miejscu dawnego punktu skupu surowców wtórnych w  taki sposób, aby powstały tam pawilony wystawiennicze na wystawy czasowe,  czy stałe ekspozycje. Reszta terenu winna zostać zniwelowana i mogłaby tam powstać mapa zakonu krzyżackiego i w to miejsce powinny zostać przeniesione  makiety zamków, które obecnie są nad jeziorem Zdaniem mówcy  byłaby to kolejna atrakcja turystyczna. Celem sprawienia,  aby turyści przebywali w naszym mieście jak najdłużej zasugerował sprzedawanie jednego biletu na kilka wstępów .  Bilet  z jednej strony miałby mapę turystyczną miasta, zgodnie z którą turyści zwiedzaliby Chełmno.
Wracając do kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 zwrócił uwagę, że  obecnie jest tam 6 mieszkań, które mają być adaptowane na biura. Koszt adaptacji to ok.1,5 mln. zł. Rodziny te muszą dostać mieszkania i na ich adaptacje miasto musiałoby wydać kolejny milion złotych. Zdaniem mówcy sumując  koszty takiej operacji mieszkaniowej okazuje się, że jedno mieszkanie kosztowałoby 318 tys. zł.  Stwierdził, że pomimo, iż są to środki unijne, można je w inny sposób wykorzystać.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że wszelkie działania związane z Lokalnym Planem Rewitalizacji mogą być wykonywane na etapie jego tworzenia
Poinformował, że przesłany do Urzędu Marszałkowskiego program został, po dokonaniu drobnych poprawek , oceniony pozytywnie i zatwierdzony. Następnie zacytował fragment pisma, jakie w dniu dzisiejszym wpłynęło do urzędu Miasta Chełmna „ … decyzją Komisji ds. oceny LPR, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełmna uzyskał pozytywną ocenę merytoryczna…”. Dodał, że aby uzyskać środki , niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Chełmna. Zwrócił uwagę, że  co prawda możliwe jest dokonywanie zmian w planie, niemniej jakakolwiek zmiana spowoduje rozpoczęcie procedury od początku. Kończąc przyznał, że nie trzeba zmieniać LPR, aby np.: w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej otworzyć wystawę , o której wspominał radny Giżyński tym bardziej, że pomysł jest niezły. Poprosił o zatwierdzenie LPR-u celem umożliwienia podjęcia dalszych działań.
 
Radny p. Dzikowski -  wracając do wypowiedzi  radnego Gizyńskiego stwierdził, że   w naszym mieście jest tak wiele do zwiedzania, iż nawet dwa dni , to za mało. Kontynuując zwrócił się do radnego Giżyńskiego jako członka Sclawinii zwracając uwagę, że aby przenieść miniatury zamków krzyżackich należy uzyskać zgodę pozostałych dwóch podmiotów – powiatu i gminy. Poparł propozycję biletu umożliwiającego trzy wstępy, co zmobilizowałoby  niejako turystę  zwiedzającego jedno miejsce do zwiedzenia pozostałych , na które miałby już wykupiony bilet.
 
Radna p. Neumnn – zapytała , czy można odstąpić od  inwestycji, która została ujęta w LPR. Wyjaśniając pytanie zwróciła uwagę, że przekształcenie kościoła w bibliotekę przyniesie ze sobą ogromne koszty  tymczasem oświata i tak  pochłania ogromna część budżetu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że można odstąpić od wszystkiego, niemniej nie należy tego robić podczas dzisiejszej sesji. Kontynuując  zwrócił się do radnego Giżyńskiego informując, że planuje się przywrócenie historycznego wyglądu miasta, co sugerował pan radny w swojej wypowiedzi, jest już na to dokumentacja.
Odpowiadając radnej Neumann poinformował, że nie  łatwo jest  uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu sakralnego, taką zgodę musi wyrazić Biskup, sprawa jest obecnie na etapie negocjacji. W obecnie nieużywanym budynku kościoła miałaby powstać biblioteka, czytelnia, kafejka internetowa , z których korzystaliby mieszkańcy całego miasta. Poinformował, że ten projekt jest jednym z mocniejszych  elementów LPR, to działanie zostało bardzo wysoko ocenione przez Urząd Marszałkowski
 
Radny p. Błążejewicz -  odnośnie propozycji Burmistrza, aby na dzisiejszej sesji nie wchodzić w szczegóły LPR, a tylko podjąć uchwałę zasugerował zorganizowanie spotkania           z radnymi oraz kompetentnymi pracownikami,  podczas  którego można będzie przedyskutować  propozycje zawarte w tym programie. Przypomniał, że w tym zakresie odbywały się konsultacje, jednak było to latem, kiedy większość radnych była na urlopach         i nie mogła wziąć udziału w spotkaniach
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że takie spotkanie jest możliwe. Następnie wyjaśnił powód dlaczego poprzednie spotkania odbyły się latem, a mianowicie Lokalny Plan Rewitalizacji musiał zostać  złożony do końca sierpnia.
 
Radny p. Giżyński -  wyraził przekonanie, że pracownicy urzędu wykonali ogromną pracę przy tworzeniu tego projektu i zapewne jest on  dobry. Niemniej jest to kolejny projekt, gdzie po jego realizacji coś się w mieście zmienia, jednak  generuje koszty. Zdaniem mówcy                w projektach  tych brakuje pomysłów, które przynosiłyby  zyski. Zwrócił  uwagę, ze starostwo w ramach ochrony dóbr wykonuje remont szkoły, co w przyszłości spowoduje obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem tego budynku.  
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że program niezaprzeczalnie jest dobry, wielu ludzi się przy nim napracowało, niemniej w przypadku, gdy zostanie przyjęty , a radni dopiero później mają go omawiać poprosił o informację w jakim zakresie  można zmienić ten program już po jego przyjęciu. Zaproponował o nagłośnienie sprawy, żeby nie doszło do sytuacji jaka miała miejsce uprzednio, że na spotkaniach było zaledwie kilka  osób, a zdaniem mówcy należy umożliwić przybycie mieszkańcom miasta.
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
       Za przyjęciem uchwały głosowało  21    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  nie było.        .
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/222/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełmna  została przez Radę przyjęta jednogłośnie           
( stanowi załącznik nr  8  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.5. Sprawa udzielenia dotacji na prace finansowe częściowo ze środków 
            pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach 
            Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanych do realizacji  
            w latach 2009-2012.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie                ( stanowi załącznik nr  9 do protokołu ).
Poprosił o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna
 ( stanowi załącznik nr 10  do protokołu )
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z  brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało  21    radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących
 nie  było
 
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/223/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace finansowe częściowo ze środków  pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, planowanych do realizacji w latach 2009-2012 została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu )
 
 
 
Ad. 6. Sprawa wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
           położonych przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie                ( stanowi załącznik nr  12 do protokołu ).
Poprosił o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
- Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  13 do protokołu )
- Klubu radnych Twoje  Chełmno 2001 ( stanowi załącznik nr 14  do protokołu )
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że skoro zamierza się oddać  ośrodek w dzierżawę na 10 lat, brakuje w materiałach koncepcji jego zagospodarowania.
Zdaniem  mówcy, gdyby radni wcześniej mieli możliwość zapoznania się z koncepcją zagospodarowania ośrodka , bez problemu podjęliby decyzję.  Przed podjęciem decyzji radni powinni mieć możliwość zapoznania się z koncepcją zagospodarowania, porównania jej z planem zagospodarowania miasta, przeanalizowania kosztów utrzymania itd. Przypomniał, iż uprzednio był prywatny dzierżawca ośrodka, który próbował coś robić, przyznając, że nie zawsze mu się to udawało,  zwrócił uwagę, że  nie otrzymywał z miasta żadnych środków na utrzymanie. Obecnie  w ośrodku faktycznie jest czysto, jest trawa, niemniej jest to wszystko za miejskie pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o hotelowiec, popada on w całkowitą ruinę.
 
Radny p. Wrażęń – poprosił o wyjaśnienie następującej sprawy – jeśli oddaje się coś               w dzierżawę  można liczyć na  profity  z tego tytułu, oddając  w użyczenie nic  z tego nie ma.
Ośrodek rok rocznie jest dotowany i nasuwa się pytanie,  jakie korzyści z tego mają mieszkańcy, zdaniem mówcy  brudną wodę, ściętą trawę i dostęp do toalety
Poprosił o podanie ile środków z miasta zostało przekazane do ośrodka przez ostatnie dwa lata.
 
Radny p. Ziemecki - stwierdził, że sprawa jest oczywista, uprzednio burmistrz nie uzyskał zgody Rady na oddanie w dzierżawę , wobec czego próbuje raz jeszcze. Przypomniał, ze Komisja Budżetu, której jest członkiem wyraziła swoje zdanie w opinii do projektu uchwały. Zdaniem mówcy nie należy bać się oddania ośrodka w dzierżawę na 10 lat wiedząc , że                w radzie fundacji zasiada Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady i  jego zastępca jak również Skarbnik Miasta . Zdaniem mówcy tylko od Rady zależy w jaki sposób będzie tę fundację kontrolować. Wyraził opinie, że podjęcie tej uchwały spowoduje, że Fundacja będzie się wywiązywała ze swoich zadań oraz , ze będzie przedkładała sprawozdania ze swojej działalności i  zgodnie z § 25 ust. 2 statutu fundacji  udostępniała je do publicznej wiadomości.
Kontynuując wyraził nadzieję, że koszty ponoszone przez miasto na utrzymanie jeziora nie będą wzrastać, ośrodek nie będzie dotowany, tym bardziej, że o ile wiadomości mówcy są prawdziwe, kilka lat wstecz ośrodek nie był dotowany
 
Radny p. Dzikowski i -  przyznał racje przedmówcy odnośnie dotowania ośrodka sugerując, iż przekazując środki miasto ma niewielki wpływ na to  co się dzieje w fundacji.  Podobnie jak radny Ziemecki  stwierdził, że fundacja winna składać sprawozdania ze swojej działalności
W dalszej części wypowiedzi poprosił o potwierdzenie  bądź zaprzeczenie następującej informacji, w statucie fundacji nastąpiła zmiana dotycząca jej Prezesa, a mianowicie,  cyt.          „ Pan Prezes nie ma kadencyjności , jak było wcześniej , tylko w tej chwili jest, przepraszam  za wyrażenie, ale przyspawany do stołka”
 
Radny p. Janowski -  poprosił o informację na co przeznaczane są środki z tytułu wynajmu kortów tenisowych
 
Prezes ECWM p. Wesołowski – poinformował, że jest przygotowana koncepcja na zagospodarowanie jeziora starogrodzkiego, która została przez Radę uchwalona.  Zdaniem mówcy  niecelowe jest tworzenie nowej koncepcji przez fundację. Wracając do sprawy dzierżawy i użyczenia  przypomniał że uprzednio oddano w dzierżawę na 10 lat ośrodek, a efekty tego są wszystkim znane.
Użyczenie  ośrodka na okres 2 i pół roku pozwoliło na zmianę , tego , co było i zdaniem mówcy już są efekty. Jeśli chodzi o  hotelowiec stwierdził, że bardzo chętnie  go odnowi niemniej budynek ten jest własnością gminy miasta Chełmna, a Fundacja jest instytucją pozarządową , która została stworzona do innych celów i nie może inwestować w nie swoje mienie. Celem statutowym fundacji jest przede wszystkim  organizowanie wymiany międzynarodowej. Remont i oddanie do użytku hotelowca to koszt rzędu 270 tys. zł. i jeżeli takie środki znajdą się w budżecie, mówca bardzo chętnie je zagospodaruje  i w przyszłym roku , w sezonie turystycznym hotelowiec będzie czynny i będzie na siebie zarabiał. Zwrócił uwagę, że obecnie stan hotelowca uniemożliwia jego użytkowanie, niemniej budynek w takim stanie mówca przejął.
Jeśli chodzi o sprawozdania z działalności fundacji stwierdził, że są one  publikowane na stronie internetowej. Natomiast sprawozdania dotyczące dotacji  celowej  przekazywanej  na utrzymanie ośrodka corocznie w terminie do 31 grudnia  składane są na ręce Burmistrza Miasta. Odnośnie wykorzystywania pracowników z robót publicznych w ośrodku stwierdził, że od czasu przejęcia ośrodka przez Fundację  pracownicy ci nie byli wykorzystywani                  w ośrodku. Wszelkie prace wykonywane są we własnym zakresie.
Odpowiadając radnemu Dzikowskiemu stwierdził,  że prawdą jest, iż zaszły zmiany w statucie fundacji w 2008 roku, nie ma kadencyjności prezesa. Prezes jest powoływany zgodnie z kodeksem pracy, niemniej w każdej chwili może zostać odwołany.
Kończąc poinformował, że  w roku bieżącym po 10 latach została uruchomiona ponownie wypożyczalnia sprzętu, żeby można było tego dokonać zakupiono drobny sprzęt – kamizelki , wiosła. Koszt tego zamknął się kwotą 5 tys zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły ok. 4 tys zł. , chociaż wypożyczalnia działała zaledwie miesiąc czasu. Plany na najbliższy czas – aby zachęcić mieszkańców miasta i turystów  niezbędny jest plac zabaw, remont hotelowca, remont wjazdu na ośrodek, nowe  toalety,  uruchomienie pola namiotowego uprzedzone zakupem kuchni polowej.
Wracając do pytania radnego Wrażnia, co miasto z tego ma , stwierdził, że Chełmno jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym nie płaci się za wstęp na teren ośrodka wypoczynkowego, toalety również  są bezpłatne.
Na pytanie radnego Janowskiego dotyczące kortów tenisowych poinformował, że do 2012 roku  podpisana jest umowa miasta z właścicielem  i po tym okresie korty przechodzą pod zarząd miasta .
 
Radny p. Giżyński -  odnośnie stwierdzenia, że jest koncepcja uchwalona przez Radę  i fundacja nie zamierza nic zmieniać wyraził zdziwienie , że takim stwierdzeniem mówca rozpoczął swoja wypowiedź , a zakończył ją przedstawianiem swoich pomysłów dotyczących ośrodka.
Kontynuując  przypomniał, że w budżecie miasta  na utrzymanie ośrodka przeznaczono kwotę 100 tys.  zł., a dniu dzisiejszym proponuje się kolejne20 tys. zł W związku z powyższym przypomniał, że przedmówca nie udzielił odpowiedzi na pytanie kto otrzymuje wpływy   z kortów tenisowych  jak  również poprosił o informację  jakie  są wpływy  z parkingów , za dzierżawę Tropicany oraz kampingów. Poprosił o podanie łącznej kwoty.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał , że zadał pytanie na które nie uzyskał odpowiedzi Poinformował, że nie interesuje mówcy fundacja, a sam ośrodek wypoczynkowy. Poprosił          o informację jakie koszty poniosło miasto z chwilą przekazania  ośrodka fundacji i co z tych środków zostało zrobione.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził że wypowiedź przedmówcy była bardzo logiczna, ponieważ radny Giżyński poprosił o informację ile  ośrodek zarabia , natomiast radny Wrażeń stwierdził, że interesują go również koszty. Zdaniem mówcy informacja będzie pełna jeśli prezes przedstawi przychody i koszty.
 
Radny p. Gzella – mając na uwadze fakt, że został zaledwie rok kadencji tej Rady Miasta, poddał pod rozwagę, czy zasadne jest oddanie w dzierżawę na lat 10. Zasugerował zmianę statutu fundacji w taki sposób, aby poza organizowaniem wymiany międzynarodowej  mogła zajmować się również administrowaniem ośrodka. Zdaniem mówcy należy rozważyć  możliwość  dokonanie zmian statutu po sprawdzeniu możliwości prawnych, a nowa Rada  podejmie decyzję o dzierżawie bądź nie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski –stwierdził, że byłby to niezły pomysł pod warunkiem, że wybory odbyłyby się w listopadzie roku bieżącego, a nie roku przyszłego. Natomiast umowa na dzierżawę  kończy się 31 grudnia tego roku. Oddanie w dzierżawę ośrodka na jeden rok  jest niezasadna, bowiem priorytetem jest doprowadzenie do ponownego uruchomienia hotelowca, do znalezienia inwestora gotowego zająć się modernizacją Tropicany , a nie uda się tego zrobić jeśli dzierżawa będzie tylko na jeden rok., skoro nie znalazł się inwestor  gdy dzierżawa była 3 letnia .
 
Radny p. Ziemecki-  odnośnie wypowiedzi radnego Gzelli zwrócił uwagę, że oddając  ośrodek w 10 letnią dzierżawę chodziło również  o zmiany , które proponuje pan radny,  a do Rady Miasta będzie należało kontrolowanie tego
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  zwróciła  uwagę, że zgodnie ze statutem fundacji, aby mogła ona zając się całością, musiałby zostać przekazany fundacji cały  majątek  na własność, ponieważ Fundacja może dysponować wyłącznie majątkiem który posiada, który został jej przekazany. Proponuje się oddanie w użyczenie, dlatego jest oddzielna księgowość i oddzielne rozliczenie.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik poinformował, ze własności fundacji na dzień dzisiejszy jest jedynie obiekt i działka na której stoi. Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji może kontrolować wyłącznie tę cześć, nad działalnością pozostałej części ośrodka pieczę i prawo do kontroli  mają m.in. Komisje Rady Miasta, bo jest to obiekt miejski.
 
Radny p. Janowski – odnośnie wypowiedzi Burmistrza, że oddając w dzierżawę na rok nie uda się rozwiązać sprawy hotelowca, natomiast oddając na 10 lat będzie to możliwe i mając na względzie wypowiedź Pana Prezesa ,że jak otrzyma 270 tys zł. , to wyremontuje hotelowiec, zapytał czy należy rozumieć, że przy oddaniu w dzierżawę na 10 lat miasto nie będzie ponosiło kosztów adaptacji i uruchomienia hotelowca.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie może gwarantować, że znajdzie się inwestor, niemniej jest taka szansa, że  znajdzie się osoba  skłonna wyremontować hotel             w zamian za zwolnienie z czynszu na kilka lat. Pewność można mieć jedynie w tym, że oddając w dzierżawę na rok nie zjawi się inwestor.
 
Radny p. Błażejewicz – poprał wypowiedzi przedmówców, że w Radzie Fundacji zasiadają przedstawiciele urzędu miasta i Rady Miasta, natomiast Prezes Fundacji jest niejako jednoosobowym  ciałem wykonawczym. W związku z powyższym wszelkie działania podejmowane w ośrodku będą też niejako spoczywały na organie uchwałodawczym czyli Radzie Fundacji. Przypomniał, że w Radzie Fundacji zasiada pięciu przedstawicieli miasta, Starosta i trzech przedstawicieli Hann Munden. Wyraził opinię, że zapewne Prezes Fundacji nie jest szczęśliwy, iż musi zajmować się ośrodkiem, niemniej Rada Fundacji w pełni zaakceptowała wydzierżawienie ośrodka na 10 lat, ponieważ są stałe koszty, a należy jeszcze rozwiązać problem hotelowca i Tropicany, , a Rada Fundacji nie wyrazi zgody na finansowanie tych inwestycji. Stąd wziął się pomysł oddania w dzierżawę hotelowca i Tropicany, niemniej jak wspominał Burmistrz nikt nie zdecyduje inwestować w budynki mając dzierżawę zaledwie na jeden rok. Poinformował, że były osoby chętne na dzierżawę Tropicany jednak na dłuższy okres. Zwrócił uwagę, że w przypadku dzierżawy tych obiektów, dotacje z miasta mogłyby się zwiększyć ponieważ ośrodek osiągałby dochód
 
Radny p. Jurczak – przypomniał, że ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim jest własnością miasta, co oznacza, że skoro są tam obiekty , które szpecą tak jak hotelowiec, wystawiają złe świadectwo miastu. Ponadto zarówno rada Fundacji jak i Europejskie Centrum są własnością miasta. Statut tak został przygotowany, że pięć osób z samorządu gminy miasta Chełmna zasiada w Radzie tej Fundacji. Jest większość, co oznacza, że  decyzje podejmowane przez Radę Fundacji nie mogą być niekorzystne dla Miasta. Podkreślił, że statut został tak skonstruowany, iż w Radzie Fundacji zasiada Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miasta funkcjami, a nie Pan Kędzierski czy Pan Piotrowski . Oznacza to, ze nie należy bać się podejmowania decyzji w sprawie dzierżawy i pozostawać tych obiektów, aby dalej niszczały.
Zaproponował radnym podjęcie decyzji o przekazaniu ośrodka w dziesięcioletnią dzierżawę fundacji,  licząc , że będzie się on rozwijał. Zdaniem  mówcy nad jeziorem zaszły takie zmiany , iż należy stwierdzić, że przekazane środki zostały dobrze wydatkowane
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że  osoba wydzierżawiająca hotelowiec czy Tropicanę umowę będzie podpisywała z właścicielem, a nie z  osobą, która ma w użyczeniu ośrodek.             W związku z powyższym sprawa hotelowca i Tropicany nie ma nic wspólnego z dzierżawą
 
Prezes ECWM p. Wesołowski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że w taki sposób Fundacja zostanie pozbawiona dochodów, które mogłyby zostać przeznaczone na modernizację ośrodka. Zwrócił uwagę, że w przypadku rozdzielenia wszystkiego i oddania           w dzierżawę fundacja nie będzie miała żadnych dochodów, które mogłyby zostać przeznaczone na modernizację ośrodka. Odpowiadając radnemu Wrażniowi  wyjaśnił co następuje:
Rok 2008 – koszty ogółem 107.552,27
                     w tym                  16.717,32 – koszty energii, wody, zakup paliwa do kosiarek,                                                                 drewnochronu, środków chemicznych, zakup                                                                     kosiarki żyłkowej, pilarki i inne drobne zakupy
                                                46.512,00       usługi w tym  umowy lecenia 22.457 zł,
                                                                       usługi pozostałe 24.054 zł.  w tym wywóz                                                                          nieczystości stałych i płynnych
                                               28.193 00.       wynagrodzenia dwóch stałych pracowników na                                                                 etacie
                                               16.129,13        naprawa części ogrodzenia  decyzją sanepidu
 
 
Przychody  za 2007 i 2008 rok , przypomniał, że przez pół roku zarządzaniem ośrodka zajmował się Pan Burmistrz przy pomocy pracowników  urzędu, czyli koszty związane ze sprzedażą usług z bramy wpływały do miasta. Natomiast koszty związane                                z wydzierżawieniem domków , w którym  stroną stała się fundacja po poprzednim dzierżawcy oraz koszty związane ze sprzedażą usług w zakresie pola namiotowego i karawaningowego wyniosły 40.483,60 zł.
Dotacja z Urzędu Miasta    67.000 zł.
Podkreślił, ze  Fundacja nie ma prawa przeznaczyć ani jednej złotówki na zarządzanie nie swoim mieniem
Rok 2009
Koszty:                                   144.285,00
                        w tym,              29.993,66     paliwo do kosiarek
                                                  7.984,51    energia
                                                  3.175,00    woda
                                                  4.066,00    wywóz nieczystości płynnych
                                                  1.637,00    wywóz nieczystości stałych
                                                53.313,28  usługi i zakup materiałów – na tę pozycję                                                                składają się następujące sprawy – zakup                                                                  drewna na pomost ( nakaz sanepidu ) ,                                                               naprawa sprzętu pływającego, zakup                                                                   grilla, wykonanie altany, naprawa                                                                               instalacji wod.,kan., zakup środków                                                                  chemicznych, zakup ciągnika do koszenia,                                                                    zakup kapoków i wioseł,
                                           29.250,00     umowy zlecenia dotyczące obsługi bramy,                                                                     kąpieliska, wykaszania
                                             31.863,44       pozostałe wynagrodzenia dwóch     Pracowników
Przychody
                                               37.721,00                z tytułu sprzedaży usług parkingowych,                                                                               karawaningowych i wynajmu miejsc pod                                                                               namiot
                                            100.000,00                  dotacja z urzędu miasta
 
 
 
 
 
Na koniec sierpnia daje to bilans 3.436 zł., niemniej nie jest to koniec sezonu dla ośrodka, ponieważ w dalszym ciągu należy utrzymywać go w czystości
Poinformował, że w przypadku  podjęcia przez Radę przedmiotowej  uchwały planuje zatrudnienie kolejnego pracownika, ponieważ może uzyskać środki z Powiatowego Urzędu Pracy na  doposażenie nowych miejsc pracy, niemniej w takim przypadku należy zatrudnić pracowników przynajmniej na okres dwóch lat.
Odnośnie planowanych inwestycji poinformował, że obecny dzierżawca Tropicany wszystkie środki, które powinny trafić do miasta zainwestował w obiekt. Jest on skłonny podpisać umowę na okres 10 lat i, dokonać modernizacji budynku  ( wymiana okien, zmiana zadaszenia ). Jednak dzierżawca nie jest zainteresowany roczną dzierżawą
Jeśli chodzi o hotelowiec zaproponował następujące rozwiązanie -  przekazanie mówcy środków  finansowych  na kolejne dziesięć lat jednorazowo, które przeznaczone zostałyby na remont hotelowca, a tym samym wcześniej byłyby wpływy z jego funkcjonowania.
Podkreślił, że działalność instytucji którą zarządza jest jasna i przejrzysta. Kończąc poinformował, że tak naprawdę wykonuje polecenia Rady Fundacji, która zaakceptowała propozycję wykonania altany, naprawy kajaków .
 
Radna p. Neumann – przyznając, że toalety są czynne, bezpłatne i czyste  zapytała dlaczego ogrodzenie wokół miniatur zamków jest zamknięte.
 
Prezes ECWM p. Wesołowski – wyjaśnił, że miniatury jak i całe miejsce zostało stworzone przez Sclawinię i jest w jej wyłącznej dyspozycji. Europejskie Centrum pomaga                           w utrzymaniu tego miejsca, niemniej nie dysponuje kluczami. Jest osoba, która otwiera furtkę zwiedzającym od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty i niedziele jest nieczynne.
Wcześniej było to czynne we wszystkie dni tygodnia do wieczora, obecnie zatrudniony jest stażysta przez Sclawinię i Centrum nie ma kluczy
 
Radny p. Giżyński -   zwrócił uwagę, , że Pan Prezes najpierw hotelowiec brał jako kartę przetargową tłumacząc, że potrzebuje użyczenia ośrodka na 10 lat, bo inaczej go nie wydzierżawi. Mówca podał inny sposób na oddanie w dzierżawę,  na co Pan prezes stwierdził, że pozbawiam  go dochodów, tymczasem  chodziło  o podpisanie umowy dzierżawy, a nie o tym, gdzie te środki z dzierżawy  mają spływać.
 
Radny p. Wrażeń – podziękował Prezesowi za szczegółowe przedstawienie przychodów               i rozchodów. Następnie zapytał jakie Pan Prezes ma oczekiwania w stosunku do Rady, jakiej rocznej dotacji oczekuje przez te 10 lat.
 
Prezes ECWM p. Wesołowski  - stwierdził, że życzeniem mówcy byłoby otrzymywanie takich środków, żeby zadowolić wszystkich  tym , co powstaje w ośrodku. Podkreślił, ze cokolwiek robi nie robi tego dla siebie. Fundacja na prowadzeniu ośrodka nie zarabia , żaden z pracowników  nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Stwierdził, że im  miasto więcej zainwestuje w swoją własność,  tym efekt będzie większy i szybszy. Dodał, że im prędzej ośrodek będzie przynosił zyski, tym prędzej miasto nie będzie musiało go dotować.
 
  Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  14   radnych,  głosów przeciwnych nie było ,        
5 radnych wstrzymało się od głosu .
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/224/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
 w użyczenie nieruchomości położonych przy ul. Gen. Jastrzębskiego 5 została przez Radę przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr  15 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach
 
Po przerwie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na Sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
 
 
Ad. 7. Stanowisko w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań zmierzających 
           do oddania w dzierżawę  części działki nr 339/8 , obręb 2, stanowiącej
           własność Gminy Miasta Chełmna
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - przedstawił projekt  stanowiska  w przedmiotowej sprawie        ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu ).
Poprosił o przyjęcie  stanowiska
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna  ( stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
 
Radny p. Giżyński –  informując, iż był obecny na obydwu spotkaniach z dotyczących budowy amfiteatru , podczas  których  inwestor wyraźnie mówił , że interesuje go wyłącznie  wieczyste użytkowanie lub własność, poprosił o wyjaśnienie czy coś się w tej kwestii zmieniło.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził, że o ile radni uważają, że należy teren oddać w wieczyste użytkowanie , czy też podjąć decyzję o jego sprzedaży należy złożyć wniosek             i zostanie to zmienione. Wyjaśnił, że zaproponował 20 letnią dzierżawę, wiedząc, że po oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie, jeśli dzierżawca wystąpi  z wnioskiem zobliguje to mówcę do przekształcenie dzierżawy we własność.
 
 
Radny p. Wrażeń- zwracając się do Burmistrza zapytał, czy jako włodarz tego miasta może zaproponować inny sposób zagospodarowania tego terenu. Zdaniem mówcy nie należy wszystkiego oddawać w dzierżawę. Dlaczego prywatny inwestor potrafi to zrobić , a miasto nie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że krzywdzące są stwierdzenia , że prywatny inwestor potrafi, a miasto nie. Stanowczo stwierdził, że  o ile miasto posiada środki na wkład własny, to wszystko potrafi zrobić, niestety prywatny inwestor zamierza zainwestować 3 mln. zł. , których gmina nie ma. Dodał, ż e Rada Miasta ma podjąć stanowisko, czy wyraża zgodę na dzierżawę czy też nie . Stwierdził, że  nie ma innej alternatywy, ponieważ zdolności budżetowe miasta nie pozwalają na prowadzenie kolejnej inwestycji.
 
Radny p. Błażejewicz -  stwierdził, że podejmowanie stanowiska w takim kształcie jest bezzasadne, bowiem inwestor  na pewno nie zgodzi się  na 20 letnią dzierżawę , tym bardziej, że wcześniej mówił, iż interesuje go wyłącznie wieczyste użytkowanie  lub prawo własności.
Zwracając się do radcy prawnego zapytał czy zgodne z prawem jest ,aby dzierżawca  stawiał budynki na nie swoim gruncie, w kontekście zapisu w ustawie, iż nie może być dwóch właścicieli. Zapytał czy zmieniły się zapisy w tym zakresie.
Kontynuując wyraził wątpliwość  aby inwestor wyłożył ogromne środki mając zaledwie dwudziestoletnią dzierżawę , wiedząc, że przynajmniej kilka lat będzie trwała budowa.  
Zasugerował wykreślenie zapisu na okres 20 lat i pozwolenie Burmistrzowi na prowadzenie negocjacji.
 
Radca prawny p. Stegienka -  potwierdził, że zgodnie z ustawą nie może być dwóch właścicieli i nie zmieniły się jeszcze przepisy w tym zakresie. Kontynuując stwierdził, że prawo budowlane wskazuje, iż można pobudować budynek  , jeżeli posiada się tytuł prawny do danej nieruchomości. Tytułem prawnym jest również umowa dzierżawy. W takim wypadku  po zakończeniu umowy dzierżawy zaczyna działać zasada, że  wszystko , co znajduje się  na powierzchni gruntu , pod powierzchnią gruntu dzieli los prawny gruntu. W takim wypadku należy sporządzić odpowiedni zapis w umowie mówiący, iż po wygaśnięciu umowy budynki przechodzą na własność na rzecz gminy po uregulowaniu odpowiedniej opłaty.
 
Radny p.  Giżyński – poddał pod rozwagę zebranych  nie podejmowanie stanowiska na tej sesji . Zaproponował, aby Pan Burmistrz zapytał inwestora czy jest zainteresowany dzierżawą na 20lat i dopiero wówczas Rada podjęłaby decyzję.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że rozsądniejsza jest propozycja radnego Błażejewicza, a mianowicie wykreślenie ze stanowiska słów „na okres 20 lat”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał czy jest to autopoprawka ,na mocy której wykreślone zostaną słowa na okres 20 lat
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski-  potwierdził.
 
 Radny p. Janowski – zapytał czy Pan Burmistrz sprawdził  tego inwestora , czy jest to wiarygodna osoba, żeby nie doszło do sytuacji jak w przypadku spalonego budynku na Rynku
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie bardzo rozumie w jaki sposób miałby sprawdzić tę osobę . Poinformował, że nie zlecił przeprowadzenia badań charakterologicznych przyszłego inwestora, posiada jednak informacje, że posiada odpowiednie środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.
 
Radny p. Janowski – stwierdził, że posiada informację, iż Pan ten jest już mieszkańcem naszego miasta, ponieważ kupił w Chełmnie dom oraz , że posiada dużo pieniędzy. Dodał, ze na miejscu Burmistrza wystąpiłby do Centralnego Rejestru Skazanych , żeby sprawdzić, czy nie jest notowany.
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt  stanowiska  w przedmiotowej sprawie ze zgłoszoną autopoprawką.
 
        Za przyjęciem  stanowiska  głosowało 15    radnych, przeciw  głosowało   3  radnych,         2 radnych wstrzymało się od głosu
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Stanowisko Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań zmierzających  do oddania w dzierżawę  części działki nr 339/8 , obręb 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna zostało przez Radę przyjęte większością głosów      ( stanowi załącznik nr 18  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.8. Sprawa zaciągnięcia  zobowiązania związanego z realizacją  zadania
          inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
          w ulicach: Przemysłowej i  Magazynowej w Chełmnie”
 
 
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie            ( stanowi załącznik nr 19  do protokołu ). Poprosiła  o przyjęcie uchwały

Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
1)      Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  20 do protokołu )
2)      Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  21 do protokołu )
3)      Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik
         nr  22 do protokołu )
 
Radny p. Jurczak – w imieniu Klubu Radnych Lewica i Demokraci poinformował, że wydając opinię do korekty budżetu zaopiniował również  projekty uchwał zawarte w druku nr 6 i 7. Opinia jest pozytywna.
   
Radny p. Błażejewicz – wyraził zdziwienie , że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego , Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska , której jest członkiem nie wydała opinii, ponieważ sprawa była przedmiotem analizy na posiedzeniu tej komisji.
Poinformował, że przez projektem  skanalizowania  Działek Miejskich mówca wnioskował            o jednoczesne skanalizowanie  Dworzysk. Wówczas mówiono, iż Dworzyska będą robione razem z pozostałą grupą. Obecnie robiony ma być kolejny etap, niemniej Dworzyska nie zostały ujęte. Dodał, że na posiedzeniu komisji prosił, żeby taki wniosek na rok przyszły został ujęty w opinii. W imieniu mieszkańców tego osiedla poprosił, aby w przyszłym roku również i Dworzyska zostały skanalizowane.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że o ile tylko będą środki Dworzyska również zostaną skanalizowane, tym bardziej, że dokumentacja na to zadanie już jest.
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  21   radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/225/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w  sprawie zaciągnięcia  zobowiązania związanego z realizacją  zadania inwestycyjnego  pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Przemysłowej   i  Magazynowej w Chełmnie została przez Radę przyjęta jednogłośnie( stanowi załącznik nr 23  do protokołu
 
 
 
 
Ad.9. Sprawa zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki  na dofinansowanie
           zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
           z przyłączami w ulicach:  Przemysłowej  i  Magazynowej w Chełmnie”
 
 
 
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie            ( stanowi załącznik nr  24 do protokołu ). Poprosiła  o przyjęcie uchwały
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
1)      Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 25   do protokołu )
2)      Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr  26 do protokołu )
3)      Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 27  do protokołu )
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z  brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  20  radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Poprosił o zaprotokołowanie , że radny p, Giżyński był nieobecny podczas głosowania
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/226/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w  sprawie zaciągnięcia   długoterminowej pożyczki  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Przemysłowej   i  Magazynowej           w Chełmnie została przez Radę przyjęta  jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  28 do protokołu
 
 
 
Ad. 10. Sprawa zmiany budżetu miasta na 2009 rok
 
 
Skarbnik  Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie           ( stanowi załącznik nr 29  do protokołu ).  Następnie zgłosiła autokorektę do projektu uchwały   i tak:
Dział 616 Drogi Publiczne, wydatki na obwodnicę . Wyjaśniła,  że zgodnie z otrzymanym ze starostwa harmonogramem wydatków do umowy nastąpiło zmniejszenie z kwoty dotyczącej wkładu gminy  w wysokości 8.824.073 zł. na 5.771.113 zł. Oznacza to, że po przetargu kwota jest o przeszło 3 mln. zł. mniejsza niż pierwotnie zakładano. Niemniej pojawiły się nowe wydatki związane z kosztami niekwalifikowanymi tzn. takie, które nie będą zwracane ze środków unijnych w wysokości ok. 500 tys.  zł.  z czego 75% to koszty gminy tj.  375 tys  zł. Proponuje się w roku bieżących zapłacenie 150 tys zł. , natomiast 2010 roku 225. tys zł.  W związku z powyższym proponuje się zdjęcie  z budżetu  na rok bieżący kwoty 600 tys zł..  
- Dział 801 Rozdział 80101 §  2030  dochody 11.992 zł., dotacja  dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych. W wydatkach ta sama kwota .
Ponadto po przyjęciu uchwał o oddaniu w dzierżawę w załączniku nr 6 należy wykreślić pozycję nr 2 oraz z załącznika nr 7 pozycję nr 9
Po zmianach dochody będą stanowiły kwotę 52.894.318 zł., wydatki zaś 52.962.219 zł.  Deficyt zmniejsza się  do kwoty 67.901. zł.
 
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinie:
- Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna ( stanowi załącznik nr 30  do protokołu )
- Klubu Radnych Lewica i Demokraci  ( stanowi załącznik nr 31 do protokołu )
 
Radny p. Błążejewicz – poprosił o wyjaśnienie sprawy środków na kino Rondo
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że pomysł dotyczący Kina Rondo zrodził się po informacji, iż do końca marca przyszłego roku można składać wnioski o dofinansowanie tego rodzaju zadań. Kwota 200 tys zł. potrzebna  jest na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do występowania ośrodki unijne. Dodał, że mając na uwadze koszt dokumentacji  granicach od 4-6% kosztorysu zakres robót  będzie raczej ograniczony, nie uda się całkowicie przebudować kina Rondo.
   
Radny p. Giżyński – wyraził wątpliwość, czy zasadnym jest wydawanie środków na Rondo. Stwierdził, że należy zrobić konkretny remont , a nie po kawałku
W dalszej części  wypowiedzi poruszył sprawę szkół i dopłat do zakupu energii. Uprzedzając, że oczywistym jest iż dzieci muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki, w tym ciepło, poprosił o wyjaśnienie różnić i tak:
Szkoła Podstawowa nr 1 – wzrost  o 50%ł
Szkoła Podstawowa nr 2 – wzrost  o 18%ł
Szkoła Podstawowa nr 4 – wzrost  o 10%ł
Gimnazjum nr 2  – wzrost  o 76%ł
Gimnazjum nr 1  – wzrost  o 54%ł
Poprosił o podanie przyczyny takich rozbieżności celem wyeliminowania ich w roku przyszłym.
 
Radny p. Wrażeń -  poinformował, iż ma sygnały od mieszkańców jak choćby z osiedla Raszei, że pewne zadania nie są wykonywana z braku środków w budżecie, tymczasem wprowadzone są nowe zadania. Wyjaśnił, że nie neguje zasadności tych zadań, niemniej nie powinno być tak, że zadania, które są przyjęte   nie są  realizowane z braku środków,   a realizowane są nowe zadania.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do kina Rondo stwierdził, że  skoro jest możliwość pozyskania środków należy to wykorzystać i rozbudować ten budynek na tyle, aby można przenieść tam Chełmiński Dom Kultury celem zmniejszenia kosztów utrzymania instytucji budżetowej. Zwrócił uwagę, że obecnie miasto utrzymuje budynek kina – ogrzewanie, prąd , woda, podatki, podobnie jak utrzymuje budynek CHDK przy ul., Dworcowej. Zdaniem mówcy  warto więcej środku przeznaczyć na rozbudowę kina Rondo wiedząc, ze przyniesie to korzyści
w przyszłości.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że  zasadny jest remont  kina Rondo i rozbudowanie zaplecza
w taki sposób , aby członkowie występujących zespołów  miały możliwość się przebrać. Zwrócił uwagę, że w pobliżu jest jeszcze miejski grunt, na którym obecnie są garaże użytkowane przez starostwo.  Zdaniem mówcy należy rozważyć przebudowę kina w taki sposób , aby można przenieść CHDK. Zasugerował  zlecenie przygotowania dokumentacji prosząc jednocześnie Burmistrza o poinformowanie radnych jaki będzie zakres modernizacji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że generalnie chodziło o zrobienie sali  konferencyjno koncertową z zapleczem. Poprosił o pozostawienie kwoty 200 tys. zł.  na dokumentację informując, że o ile koszt jej wykonania będzie większy zwróci się do Rady ponownie o zwiększenie tej kwoty. Jeśli chodzi o koszty szkół poprosił skarbnika miasta               o wyjaśnienie. Wracając do wypowiedzi Radnego Wrażnia w kwestii wydatków na osiedle Raszei  poinformował, że na spotkaniu z mieszkańcami tego osiedla, co zostało zaprotokołowane, mówca zobowiązał się do wykonania dokumentacji, co też zostało  zrobione. Następnym etapem będzie odwodnienie i utwardzenie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przyznała , że  radny Giżyński słusznie wskazał na różne procenty wzrostu kosztów na energię. Kontynuując wyjaśniła, co następuje:
Szkoła Podstawowa nr 4  - mniejsza kwota do zapłacenia jest wynikiem zmiany ogrzewania. oszczędność na ogrzewaniu spowodował to, ze wzrost nie był tak drastyczny
 Wyjaśniła, że   różnica dotyczyła przede wszystkim zwyżki cen, niemniej  w niektórych szkołach w miesiącu styczniu przyszły rachunki za poprzedni rok i zostały zapłacone w tym roku. Kontynuując poinformowała, że odbyło się spotkanie z księgowymi ze szkół, podczas którego zostały zobowiązane do tego , aby w przyszłym roku podobna sytuacja nie miała miejsca
 
Radny p. Giżyński -  poinformował, że sprawę tę omawiano z Panią Skarbnik już na posiedzeniu Komisji . Częściowo te wyjaśnienia można przyjąć , niemniej w przypadku  jednej ze szkół , gdzie wzrost jest o 76%  można domniemać, że  zaplanowano wydatki na energię jedynie na trzy miesiące. Zwrócił uwagę, że podwyżka energii dotyczyła wszystkich szkół
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  poinformowała, że jest jeszcze jedna przyczyna , o której zapomniał poinformować, a dotyczy gimnazjów, a mianowicie  w roku ubiegłym część opłat za energię pokrywane były z rachunku dochodów własnych. W oku bieżącym  też tak było, ale były to znacznie mniejsze kwoty. Jeśli chodzi o Gimnazjum nr 2 znacznie wzrosły ceny odkażania wody i było to płacone z rachunku dochodów własnych .
 
Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – stwierdził, że należy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy , a mianowicie o tym, że kotłownie w szkołach mają już po piętnaście lat i ich sprawność wynosi od 40-50% , a co za tym idzie  zużywają więcej gazu do ogrzania. Zdaniem mówcy o ile nie zacznie się wymieniać tych kotłów na nowoczesne, będą dopłaty. Ponadto nie wszystkie obiekty są termo modernizowane. Kontynuując stwierdził, że nie ma możliwości przewidywania kosztów, ponieważ np.  obecnie mówi się o 1% wzrosty na rok 2010, a już gazownia planuje 17% podwyżki
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz ze zgłoszoną autokorektą
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  19   radnych, przeciw  głosował 1     radny,  1 radny wstrzymał się od głosu .
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/227/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w  sprawie  zmiany budżetu miasta na 2009 rok została przez Radę przyjęta większością głosów  ( stanowi załącznik nr 32  do protokołu
    
 
Ad.11.  Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Wydziału Gospodarki
              Miejskiej przeprowadzonej w dniach od 5 maja do 23 czerwca 2009
              roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna
 
 
Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie             wraz ze sprawozdaniem z kontroli ( stanowi załącznik nr   33 do protokołu ).
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Budżetu  Rady  Miasta Chełmna
( stanowi załącznik nr  34 do protokołu )
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych  do dyskusji  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 21    radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
 
Przewodniczący Obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XL/227/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 września 2009 roku w  sprawie przyjęcia sprawozdania    z kontroli Wydziału Gospodarki Miejskiej przeprowadzonej w dniach od 5 maja do 23 czerwca 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna  została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  35  do protokołu)
 
 
 
Ad.12. Interpelacje Radnych                                       
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  odczytał  interpelacje:
- radnego Lesława Giżyńskiego  ( interpelacja stanowi   załącznik nr 36 do protokołu )
-  radnego Michała Wrażnia   ( interpelacja stanowi   załącznik nr 37 do protokołu )
 
 
Ad. 13. Wolne wnioski i informacje                            
 
 
Radny p. Ziemecki – odczytał swój wniosek złożony na piśmie do biura Rady Miasta                z prośbą o odczytanie na sesji ( wniosek stanowi załącznik  nr 38   do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do biura Rady wpłynęły dwa pisma
- Pismo z Ruchu – dotyczące zachodzących zmian i dalszej współpracy z miastem ( stanowi   
  załącznik nr 39  do protokołu )
-  informacja z Ojaru – dotycząca umorzeń zaległości czynszowych ( stanowi załącznik nr 40    
  do  protokołu ).
- pismo mieszkańców Szosy Grudziądzkiej dotyczące nawierzchni drogi osiedlowej ( pismo
  stanowi załącznik nr  41  do protokołu )
- Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń – informacja o działalności ( stanowi załącznik nr 42  do
  protokołu )
 
Radna p. Neumann – w sprawie nowej nawierzchni na Rynku wyraziła obawę odnośnie utrzymania jej w czystości. Poinformowała, że chociaż remont jeszcze trwa,  nawierzchnia już jest zabrudzona. Zaapelowała o zwrócenie się do właścicieli sklepów , aby samochody dostawcze nie wjeżdżały na chodnik
 
Radny p. Wrażeń – w imieniu mieszkańców  wyraził niezadowolenie z wykonania ulic Zielonej i Szosy Grudziądzkiej. Poinformował, że były tam łatane dziury, niemniej po deszczu dalej są kałuże.
 
Radny p. Dzikowski -  poparł obawy radnej Neumann odnośnie zabrudzeń  chodnika na Rynku . Jako mieszkaniec miasta wyraził zadowolenie z promocji miasta jaka miała miejsce podczas programu Familiada. W dalszej części wypowiedzi stwierdził że  Rajska Jabłoń rosnąca na parkingu przy urzędzie miasta powinna zostać usunięta. Zdaniem mówcy opadające owoce powodują, że jest tam brudno i nieładnie pachnie.
Kończąc przypomniał, że przed wakacjami zwracał się do radcy prawnego o sprawdzenie, czy gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym działa  prawnie.
 
Radny p. Kordowski – poparł wypowiedzi dotyczące rynku, stwierdzając, że tak jasne płyty są zwykłym nieporozumieniem. . Poinformował, że na ulicy Grudziądzkiej  płyty są ciemniejsze przez co nie tylko lepiej pasują do gotyku, ale dodatkowo nie widać na nich plam.
Wracając do sprawy Rynku  stwierdził, że  nie tylko płyty są zbyt jasne, ale taka duża ilość kostki spowoduje , że podczas zimy będą trudności z utrzymaniem chodników  w należytej czystości. Ponadto zauważył , że po jednej stronie Rynku wykonano , dziewięć włazów               z herbem miasta i napisem Chełmno, zdaniem mówcy jest tego stanowczo za dużo. Wyraził opinię, że można było wymienić np.: wszystkie miasta lokowane na prawie chełmińskim, co byłoby lepszą lekcją historii niż oglądanie do znudzenia  herbu miasta dookoła rynku
Ponadto spoiny są miękkie i  wpadają obcasy. Zwrócił również uwagę, że  od strony rynku bez problemu można wejść na teren fary bez ostrzeżenia, ze trwają tam prace remontowe               i może dojść do wypadku. Ponadto mówca zauważył robotnika pracującego na wysokości na budynku kościoła bez zabezpieczenia, zdaniem mówcy  jest to niedopuszczalne. W dalszej części wypowiedzi po raz kolejny  wrócił do sprawy  terenu po jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej. Zdaniem mówcy to skandal, że budynki od lat stoją puste , a w mieście wiele rodzin nie ma mieszkań. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o zintensyfikowanie działań zmierzających do pozyskania tego terenu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - udzielił następujących wyjaśnień:
- sprawa terenu po jednostce wojskowej – obiekty zostały obecnie zgłoszone jako zbędne, co jest dobrą wiadomością. Zwracając się do przedmówcy przypomniał, jak jakiś czas wcześniej Pan radny informował Radę, że wreszcie osobiście uporządkuje tę sprawę, mówca już wówczas wyjaśniał, że nie jest to takie proste i jak się okazało miał rację. Zwrócił uwagę, że wojsko jest instytucją, na którą ani pisma, ani tupanie  nogą , ani poruszanie w prasie nie wywiera skutku. Są pewne procedury. Obecnie teren został uznany jako zbędny, wyceniony na 12 mln zł. i przekazany do agencji mienia. Jeśli będzie decyzja , że miasto może te tereny dostać należy się liczyć z takim wydatkiem, mimo wcześniejszej obietnicy ministra Klicha, ze obiekty zbędne będą przekazywane gminom nieodpłatnie
 
 
 
 
- sprawa Rynku – fugi wypełnione są tzw . klińcem bazaltowym , który musi być kładziony zgodnie z określoną procedurą musi być nakładane w kilku warstwach i dopiero wówczas otrzyma żądaną twardość. Poinformował, że w najbliższy wtorek przyjeżdża firma prezentująca specjalny środek do impregnacji i czyszczenia tej płyty. Dodał, ze przed przekazaniem płyty miastu firma musi do prowadzić ja do zadawalającego stanu, bez plam.
 
- odnośnie wypowiedzi radnego Dzikowskiego zwrócił uwagę zebranym, że jako mieszkańcy nie potrafimy cieszyć się swoim miastem i dostrzegać jego  piękna, a zrobiła to mieszkanka Chojnic w telewizji
 
Radny p. Kordowski – zwrócił uwagę, że radni pragną udzielić dobrych podpowiedzi , zdaniem mówcy każdy odcinek chodnika powinien zostać zrobiony do końca, wyczyszczony, zaimpregnowany, zafugowany i dopiero  przystąpienie do dalszej części, chyba że technologia wymaga innego sposobu. Wracając do sprawy budynku po jednostce wojskowej przyznał, że wcześniej wystosował pismo, na które uzyskał odpowiedź , iż sprawy są w toku informując, że wystosuje kolejne pismo. W dalszej części wypowiedzi stwierdził cyt. ” kiedyś potępiałem Michała Stachewicza. Pamiętam jaką akcję zrobił z dzieciakami, ale myślę, jestem przekonany, że gdyby nie akcja za czasów Piotra Mittelstaedta, Michała Stachewicza, dzieciaków i tak dalej, to dzisiaj te budynki tez by stały i byłyby pewnie zdewastowane , byłyby  pustostanami. Oczekuję od Pana , jako ojca tego miasta o podjęcie radykalnych działań, bo to są kpiny ,, co wyrabia wojsko w  państwie prawa….. Pan jest Burmistrzem tego miasta i Pana efektywność i radnego jest dużo większa niż radnego ze starego miasta. Oczekuję działań,. Konkretnych działań, które pewno Pan robi, ale jeszcze oczekuję spektakularnych działań , które odmienia ten stan rzeczy. Kontynuując przypomniał, ze swego czasu wnioskował                 o nadanie nazwy parkowi Chełmiński Park Pamięci i tolerancji, mimo obietnicy ze strony Burmistrza do dnia dzisiejszego nie ma tablicy  informującej o nazwie parku.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie sprawy budynków po wojski stwierdził, że daleki był od złośliwości, a chodziło jedynie o uzmysłowienie zebranym , że niełatwo jest             z wojskiem debatować. Jeśli chodzi o podjęcie radykalnych działań  i przytaczanie spraw z lat osiemdziesiątych zaapelował o zrozumienie, że jako ojciec tego miasta, burmistrz i nauczyciel nie zaprowadzi dzieci pod bramę.  Wracając do sprawy Rynku poinformował, że faktycznie wymaga tego proces technologiczny. Dodał, że nie może wymagać od firmy, aby wykonała chodnik na pierzei południowej, czekała, aż fuga się uleży, bo firma musi do końca roku zrobić drugi chodnik. Poprosił o zrozumienie.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  udzielił następujących informacji :
- założone zostały dodatkowe tabliczki informujące o zakazie wjazdu na chodnik, niestety nie
  można karać właścicieli, a jedynie sprawcę tzn. kierowcę. Uprawnienia takie mają tylko i
  wyłącznie policja i straż miejska
- ulica Zielona nie została jeszcze zakończona, co do  odcinków , które zostały już zrobione
  Mówca nie ma uwag, Szosa Grudziądzka – przypomniał,  że jest to droga wojewódzka,   
  zadanie na tej ulicy robione było przez fachowców i pod nadzorem z Zarządu Dróg
  Wojewódzkich. Poinformował, że osobiście wskazał wykonawcy 13 miejsc do poprawienia
  deklarując, że przekaże również uwagi radnego Wrażnia
- rajskie jabłonie – poinformował, iż w  ubiegłym roku miasto wystąpiło do Starostwa
  Powiatowego , odbyła się wizja lokalna, niemniej nie wyrażono zgody na ich wycięcie.   
 
 
  Wiosną wykonano specjalne opryski na zawiązki, jednak drzewo jest tak odporne, że   
  obrodziło obficie owocem. W ubiegł piątek odbyła się akcja, strząsano owoce i sprzątane
  pod drzewami.
- kolor materiału na rynku – przypomniał, że projekt był opracowany ,zatwierdzony,
  i przekazany  do marszałka. Gmina otrzymała środki unijne i obecnie nie można już   
  zmieniać kolorystyki. Zwrócił uwagę, że styl i koloryt, w  głównej mierze narzucał   
  konserwator. Jeśli chodzi o fugi potwierdził, że  prace nie zostały odebrane i dopiero  
  podczas ich odbioru można wskazać usterki
 
- prace w kościele farnym – w dzienniku budowy można sprawdzać, że  są wpisy inspektora
  nadzoru dotyczące nie zachowania zasad bezpieczeństwa, były nawet wstrzymane roboty,   
  jednak nie sposób aby inspektor nadzoru był cały czas na miejscu
- ilość herbów na chodniku – zwrócił uwagę, że chodnik nie jest jeszcze zakończony, być
  może na pozostałych stronach nie ma tyle studzienek i nie będzie tyle herbów, to wszystko
  można jeszcze zmienić.
- teren po jednostce wojskowej – poinformował, że na początku września odbył rozmowę                        
 z dowódcą jednostki, gdzie uzyskał informację, że jako szef  terenu wystąpił do swoich
 władz z wnioskiem o zbędność tego terenu. Zdaniem dowódcy pułkownika Zdanowskiego  
 finał sprawy będzie miał miejsce  nie wcześniej jak na  koniec I kwartału 2010 roku
 
Radny p. Giżyński -  poprosił o informację  dotyczącą chodnika  idąc od ulicy Grudziadzkiej w kierunku fary. Jest tam  kilka lokali użytkowych, do których prowadzą kamienne stopnie. Zapytał, czy podczas wykonywania chodnika nie było zasadnym równoczesne naprawienie tych stopni, celem poprawy estetyki. Ponadto zwrócił uwagę, że schody leżą w pasie ruchu zadając pytanie, czy właściciele za to płacą.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - poinformował, że schody należą do właściciela budynku, co oznacza, że może  on  wyrazić zgodę i sfinansować czy współfinansować ich wymianę bądź nie, miasto nie zamierza ponosić kosztów wymiany wszystkich schód.
 
Radny p. Dzikowski -  wracając do sprawy rajskiej jabłoni stwierdził cyt. „ ja proponuję  wykopać i przesadzić może  ulicę Harcerską lub Kolibrową , może tam się przyjmie bardziej”
W dalszej części wypowiedzi poparł zniecierpliwienie radnego Kordowskiego w sprawie braku tablicy informującej o Parku Pamięci i Tolerancji.
Po raz kolejny poprosił o informację dotyczącą gimnazjum sportowego
 
Radca prawny p. Stegienka poinformował, że na ten temat przygotowywał już odpowiedź informując, że nie pamięta jednak kiedy i dla kogo. Następnie wyjaśnił, co następuje: zostało zarejestrowane gimnazjum sportowe, gdzie  organem prowadzącym w takim przypadku jest powiat, natomiast  dwa kolejne nabory uczniów dotyczyły zwykłego gimnazjum, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty  podlegają gminie. W takim przypadku są dwa rozwiązania- w momencie, gdy gimnazjum sportowe przestanie funkcjonować, a w kwestii pozostałych dwóch klas powinno dojść do porozumienia pomiędzy burmistrzem  a starostwem. Zdaniem mówcy nie zostanie to zrobione, wobec czego jest inne rozwiązanie,  a mianowicie likwidacja tego gimnazjum. Wyraził opinię, że sytuacja taka nie byłaby medialnie właściwa  gdyby się okazało, że dwa organy prowadzące nie umiały dojść do porozumienia i trzeba było zlikwidować gimnazjum
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał  że rzeczywiście była odpowiedź na interpelację radnego Błażejewicza jednak dotyczyła ona zwykłego gimnazjum. Zwrócił uwagę, że z gimnazjum sportowym sprawa wygląda inaczej, a mianowice, aby utworzyć gimnazjum sportowe potrzebna jest odpowiednia ilość sportowców z licencją. Zdaniem mówcy w gimnazjum,               o którym  mowa nie było tej odpowiedniej liczny sportowców,. Co oznacza, że było ono prowadzone nieprawnie. Stwierdził cyt. „ bo tak naprawdę to chodzi o co?, chodzi o to, żeby po prostu mieć więcej klas i prace dla nauczycieli. O nic więcej nie chodzi” Poinformował, ze obecnie utworzono gimnazjum sportowe przy dyscyplinie – szachy, ponieważ były trudności ze znalezieniem odpowiedniej ilości sportowców.
W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że Zespół Szkół nr 1 prowadził takie działania aby zamknąć, zdaniem mówcy najlepsze  liceum w okolicy i to była działalność skuteczna. Poprosił o sprecyzowanie ilu musi być sportowców, aby takie  gimnazjum otworzyć.
 
Radca prawny p. Stegienka  stwierdził, że taka odpowiedź tak naprawdę jest niepotrzebna , skoro to gimnazjum jest już otwarte i zostało zalegalizowane. Kuratorium wyraziło zgodę na otwarcie takiego gimnazjum.  Kontynuując zwrócił uwagę, że w przypadku rozwiązania takiego gimnazjum ile osób uczęszczających do tego gimnazjum utraciłoby szkołę./
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że ta młodzież która naukę rozpoczęła winna ją w tym gimnazjum ukończyć , niemniej należy rozpatrzyć sprawę przyszłościowo. Przypomniał, ze nadal nie uzyskał odpowiedzi ilu sportowców musi być w takiej klasie. Poprosił od odpowiedź na następną sesję.
 
Ad.  14. Zakończenie                                                  
                                                                           
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku sesji zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.
 
Protokołowała                                                                                   Przewodniczył
 
(-)Danuta Derebecka                                                                (-) Waldemar Piotrowski
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (15 stycznia 2010)
Opublikował: Danuta Derebecka (15 stycznia 2010, 14:19:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij