Protokół Nr XLI/2009 - 20.10.2009


 
Protokół Nr XLI/2009
z  XLI  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  20 października  2009  roku
 
 
 
Sesja odbyła się w dniu  20 października  2009 roku   i   trwała   od    godz. 16.oo  
do   godz. 16.3o

Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi  100  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XLI sesji RM.
 
3.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
4.    Sprawa szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych,  prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno.
 
5.        Zakończenie.
 
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XLI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości. Poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym – na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu). 
 
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta   p. Janusza Błażejewicza.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XLI sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XLI sesji i w związku z brakiem wniosków dotyczących zmiany tego porządku, przystąpił do jego realizacji.
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i 4 do protokołu). Następnie przedstawiła zmiany do autokerkty budżetu miasta (Załącznik nr 5 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 6 do protokołu).
 
Radny p. Janowski – poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie w zakresie dochodów, czy 5 dni wcześniej nie było wiadomo, że nie będzie na koncie pieniędzy za ulicę Podgórną, a obecnie jest taka informacja. Ponadto zwrócił uwagę, że w związku z wprowadzeniem tak dużej ilości autopoprawek przedstawiona opinia Komisji Budżetu jest nieaktualna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że opinia Komisji Budżetu jest aktualna, ponieważ została ona wydana po omówieniu przez Skarbnika Miasta na posiedzeniu Komisji wszystkich autopoprawek, jakie zostały zgłoszone.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do zapisu w części opisowej, cyt. „w Dziale 750 Rozdział 75023 Urząd Miasta § 6060 zakupy inwestycyjne  – zwiększa się o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki do wydziału finansowego (podatki)”.  Poprosił o wyjaśnienie, jaka to jest drukarka, ponieważ mówca sprawdzał w internecie i dobra drukarkę można kupić za 1.000 zł., a najdroższa, skomputeryzowana,  kosztuje 4.800 zł.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że jest to urządzenie wielofunkcyjne, które będzie wykorzystywane w podatkach do drukowania wymiaru podatkowego. Przypomniała, ze rocznie jest wysyłanych ponad 2.000 decyzji podatkowych. Wszystkie decyzje muszą być wydrukowane do dnia 31 marca i urządzenie pracuje wówczas przez 8 godzin. Dodała, że jest to urządzenie wielofunkcyjne, które drukuje dwustronnie i może być wykorzystywane jako kserokopiarka. W związku z faktem, iż dotychczasowa drukarka popsuła się postanowiono, iż należy zakupić takie urządzenie, które w pełni zabezpieczy prawidłowe wydrukowanie wymiarów podatkowych. Przypomniała, że kserokopiarka w Biurze Rady Miasta kosztowała 15 tys. zł. Dodała, że o ile przedmówca chce znać szczegóły, to wyjaśnień udzieli  informatyk p. Małkowski, który orientował się w cenach i funkcjach takich urządzeń.
 
Radny p. Błażejewicz – poprosił, aby w przyszłości opisywać rzeczy „po imieniu”, ponieważ  czym innym jest drukarka, a czym innym urządzenie wielofunkcyjne.
 
Radny p. Wrażeń – nawiązując do zwiększenia środków na oczyszczanie miasta o  kwotę 20 tys. zł. na wywóz pojemników i zakup dodatkowych koszty, poprosił o informację, jaka jest cena 1 kosza i ile koszy jest obecnie na terenie miasta.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy poinformował, że na terenie miasta jest obecnie 195 koszy na zbieranie odpadków i planuje się zakup jeszcze 23 koszy, a cena jednego kosza to kwota około 120 zł.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie propozycji przesunięcia kwoty 30 tys. zł. na zakup fontanny wraz z montażem w parku Pamięć i Tolerancja w sytuacji, gdy niema środków na oznakowanie tego Parku.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że środki na zakup fontanny były ustalone przy uchwalaniu budżetu miasta w § 6060, a ponieważ ma być ona zakupiona wraz z montażem należy uwzględnić to zadanie, jako wydatek inwestycyjny i umieścić w § 6050. Dodała, że proponowane przesunięcie nie jest nowym wydatkiem.
 
Radny p. Janowski – stwierdził, ze otrzymał odpowiedź od Burmistrza Miasta tylko na drugą część pytania dotyczącą opinii Komisji Budżetu, natomiast mówca nie otrzymał odpowiedzi od Skarbnika Miasta na temat, czy 5 dni wcześniej nie było wiadomo, że tych pieniędzy nie będzie.
 
Burmistrz  Miasta p.  Kędzierski – wyjaśnił, że należy poznać zasady i strukturę przekazywania środków przez Urząd Marszałkowski, który przekazuje zatwierdzone środki do gmin w wysokości 95% kosztów przyznanych, następnie przysyła kontrolę, która sprawdzi wykonanie robót i dopiero przekazuje pozostałe 5% przyznanej kwoty.
 
Radna p. Rostek – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia dotyczącej przesunięcia kwoty 20 tys. zł. na wywóz i zakup koszy poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego środki zostały zdjęte z działu 600, rozdział 60016, § 4210 – zakup materiału na roboty publiczne. Przypomniała, ze mieszkańcy Osiedla Raszei mają problemy z błotem i w planach było odwodnienie i częściowe naprawienie terenu przed garażami i sanepidem. Mieszkańcom Osiedla Raszei przekazano informację, że nie ma pieniędzy i jedynie wystarczyło na projekt przebudowy tego terenu.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – przypomniał, że budżet był przyjęty w grudniu 2008 r. Dodał, że kosze uliczne są opróżniane w poniedziałki, środy i piątki, a dodatkowo w sobotę na ulicy Grudziądzkiej. Przetarg na opróżnianie koszy był w miesiącu styczniu br., obecnie będzie 218 koszy i koszty związane z ich wywozem wzrosną. Podkreślił, że przesunięcia budżetowe zaproponowano w Wydziale Gospodarki Miejskiej.
 
Radna p. Rostek – stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi, dlaczego z tego działu zdjęto środki finansowe, które były przeznaczone na roboty publiczne i miało być wykonane utwardzenie przed garażami na Osiedlu Raszei. Zasugerowała, że mieszkańcy tego osiedla cyt.  „będą mieli wielki żali do Radnych i do Panów Burmistrzów”.
 
Burmistrz  Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając przedmówczyni przypomniał, że z mieszkańcami osiedla Raszei odbyło się spotkanie, na którym ustalono, że  w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w roku przyszłym zostanie wykonane odwodnienie, a dopiero potem zostanie wykonane utwardzenie terenu. Podkreślił, że zdjęcie środków ma nastąpić z paragrafu dotyczącego zakupu materiału.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLI/229/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2009 rok. (Załącznik nr  7 do protokołu).
 
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych,  prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiając  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 8 i nr 9 do protokołu) zgłosiła autpoprawki o następującej treści:
 
- w tytule uchwały wykreślić słowa „szczegółowych zasad”, po zmianie tytuł uchwały otrzyma brzmienie:  w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno.
- § 10 otrzymuje brzmienie:
„Traci moc Uchwała Nr XLVIII/441/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 maja  2002 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym na terenie Gminy  Miasta Chełmna oraz Uchwała  Nr  XXXVI/205/2009 Rady Miasta Chełmna
z dnia 26 maja 2009  w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 10  do protokołu.
 
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr  XLI/230/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 20 października 2009 r.  w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  szkół   i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Chełmno. (Załącznik nr 11  do protokołu).
 
 
 
Punkt  5.    Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku   z wyczerpaniem porządku,  zamyka obrady XLI  sesji Rady Miasta Chełmna.
 
   Protokołowała                                                                 Przewodniczył
 
(-) M. Westfalewska                                                       (-) W. Piotrowski
 

Wytworzył: M. Westfalewska (15 stycznia 2010)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (15 stycznia 2010, 10:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij