prot. z XXXVIII sesji RM 30.06.09.


 
Protokół Nr XXXVIII/2009
        z   XXXVIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia   30 czerwca 2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu  30 czerwca 2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz.16.15
 
                                                           Na ogólną ilość   18     radnych obecnych na sesji
                                                           było  21   radnych, co stanowi  86   %
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  3
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Listy obecności radnych i zaproszonych gości  stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1.  Otwarcie
                          - stwierdzenie quorum
 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII  sesji Rady Miasta Chełmna
 
                          -     przegłosowanie poprawek
 
3.Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Chełmińskiego
    Domu Kultury
 
4. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum
    Ziemi Chełmińskiej
 
5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejskiej
    Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 
6. Sprawa  przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w celu wspólnej
    realizacji inwestycji  pn. Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna
 
7. Sprawa wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Publicznego
    Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr              
    E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegająca na likwidacji komórki działalności
    podstawowej.
 
 8. Zakończenie
 
 

 
 
Ad.1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXVIII   sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
- Stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 18 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Chełmna
 
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta  ( wniosek stanowi załącznik nr 2   do protokołu ) , zgodnie z art. 20 ust. 3  ustawy  z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym. W związku z czym wszystkie propozycje zmian do porządku obrad wymagają akceptacji wnioskodawcy
W związku z brakiem propozycji zmian ,  stwierdził, że porządek obrad XXXVIII sesji  uważa za przyjęty
 
 
 
Ad.3.Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok
        Chełmińskiego Domu Kultury
 
 
Dyrektor CHDK p. Napora – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu ).  Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
 
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XXXVIII/ 216/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Chełmińskiego Domu Kultury została przez Radę przyjęta  jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr   4  do protokołu )
 
 
 
 
Ad. 4.  Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok
           Muzeum Ziemi Chełmińskiej
 
 
 
Gł. Księgowy MZCH p. Błażejewicz – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr
2 ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu ).  Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
           Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XXXVIII/ 217/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Ziemi Chełmińskiej  została przez Radę przyjęta  jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr  6  do protokołu )
 
 
 
Ad.5. Sprawa  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok
          Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie
 
 
 
 
Dyrektor Biblioteki p. Pieniążek – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 
3   ( stanowi załącznik nr  7 do protokołu ). Poprosiła o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było .
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XXXVIII/ 218/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie została przez Radę przyjęta  jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 8  do protokołu )
 
 
 
Ad. 6.  Sprawa  przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie
              w 
celu wspólnej realizacji inwestycji  pn. Budowa południowej obwodnicy
              miasta Chełmna
 
 
 
Burmistrz Miasta p. Kedzierski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4  ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 10   do protokołu ). Następnie zgłosił autokorektę do projektu uchwały wynikającą z dzisiejszych ustaleń ze Starostą i Marszałkiem :
§ 2 pkt 2.  Zapis „Wypłata odszkodowań za grunty w 2008 roku do kwoty 1.181.588 zł.” należy zamienić na „ Wypłata odszkodowań za grunty i wykup gruntów w 2008 roku do kwoty 1.181.588 zł. „ 
pkt. 2.3. w brzmieniu „Budowa południowej obwodnicy Chełmna w latach 2009-2011 do kwoty 8.061.230 zł.”   zamienić na : „ Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna  ( roboty budowlane, nadzór inwestorski , zarządzanie projektem i promocja projektu )w latach 2009-2011 do kwoty 8.061.230 zł. „ Poprosił o przyjecie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
                                       Za przyjęciem uchwały głosowało 18   radnych,  głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XXXVIII/ 219/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w celu wspólnej  realizacji inwestycji  pn. Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna została przez Radę przyjęta  jednogłośnie
 ( uchwała stanowi załącznik nr 11  do protokołu )
 
 
 
 
 
Ad. 7. Sprawa wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu
          Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala
          Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegająca na
          likwidacji komórki działalności podstawowej.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski - przedstawił projekt uchwały zawarty  w druku nr 4 ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu ). Zapoznał zebranych z pismem Prezydenta Miasta Bydgoszczy     ( stanowi załącznik  nr 14 do protokołu ) z prośbą o przyjęcie uchwały przez Radę Miasta Chełmna  oraz uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy ( stanowi załącznik nr  15 do protokołu )   w sprawie wydania opinii oraz projektem uchwały o  przekształceniu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego   w Bydgoszczy polegająca na likwidacji komórki działalności podstawowej ( załącznik nr 16 do protokołu) .
Poprosił o przyjecie uchwały.
 
Radny p. Tarnawski -  zapytał co stanie się z zatrudnionymi pracownikami w momencie  dokonania reorganizacji, czy będą oni zwolnieni.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapytał, kto z obecnych udzieli radnemu wyjaśnień.
 
Radny p. Mikrut – jako członek Komisji Bezpieczeństwa ,Porządku Publicznego, Zdrowia , Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska , odpowiedzialny ze strony komisji za sprawy związane z opieką zdrowotną , wyjaśnił, co następuje:
Jest to samodzielny, publiczny zakład, co oznacza, że sam decyduje o zatrudnieniu , płacach itd. Przypomniał, że w ubiegłym roku Rada podejmowała podobną uchwałę, są to tzw. uchwały czyszczące i bez względu na opinię Rady Miasta Chełmna , reorganizacja zostanie przeprowadzona. Jest to uchwała deklaratoryjna
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 13  radnych, przeciw głosował  1  radny,2   radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że Uchwała Nr XXXVIII/ 220/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegająca na likwidacji komórki działalności podstawowej została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr  17 do protokołu )
 
 

 
 
Ad.   8. Zakończenie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
 
 
Protokołowała:                                                                                     Przewodniczył :
 
(-)Danuta Derebecka                                                                     ( -)Waldemar Piotrowski
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (2 października 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (2 października 2009, 10:33:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1818

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij