Protokół z XXXVII sesji - 16.06.2009


Protokół Nr XXXVII/2009
z  XXXVII  sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  16 czerwca   2009  roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu  7 kwietnia 2009 roku     i   trwała   od    godz. 16oo   do   godz. 1930
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 19  radnych, co stanowi  90  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji RM.
 
3.      Sprawa uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełmna.
 
4.      Sprawa wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 
5.      Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania   w dzierżawę w drodze przetargowej części działki nr 206/1, 206/2  i nr 283/1, położonych przy ul. Polnej i Łunawskiej.
 
6.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
7.      Sprawa decyzji Przewodniczącego Rady Miasta o potrąceniu diet za nieusprawiedliwione opuszczenie obrad.
 
8.      Sprawa interpelacji radnego Lesława Giżyńskiego
 
9.      Interpelacje radnych   
                                                                                                      
10.   Wolne wnioski i informacje        
 
11.   Zakończenie
 


Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XXXVII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości, a w szczególności młodzież ze szkół ponadpodstawowych, która przybyła na sesję w związku z projektem uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta  p. Janusza Błażejewicza.
 
 
-        stwierdzenie quorum
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że nieobecna radna Katarzyna Neumann przebywa w szpitalu, natomiast radny Jarosław Wygnański przebywa na wyjeździe służbowym.
 
 
-        przyjęcie  protokołów z XXXV i XXXVI sesji RM
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XXXV  i XXXVI sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXXV  i XXXVI sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.
 
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXXVII sesji i w związku z brakiem wniosków dotyczących zmiany tego porządku, przystąpił do jego realizacji.
 
 
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełmna.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Grzeszczak – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu). Ponadto poinformowała, że przedstawiona aktualizacja Programu Ochrony Środowiska   oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełmna uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Załącznik nr 4  do protokołu) oraz pozytywną opinię Zarządu Powiatu Chełmińskiego (Załącznik nr  5 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr  6  do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki stwierdził, cyt. „W przedłożonych do przyjęcia przez Radę Miasta programach aktualizacyjnych odnośnie gospodarki odpadami jest na bazie zapisu w programie ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko pomorskiego
w dniu 3 lipca 2008 r., który zakłada stopniowe tworzenie rozwiązań regionalnych, opartych na uzgodnionych przez gminy systemach segregacji, odzysku zbierania, transportu odpadów, a także ich składowania na składowiskach odpadów, wchodzących w skład międzygminnych kompleksów unieszkodliwiania odpadów. Dla miasta Chełmna proponuje się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi  w ramach międzygminnych rozwiązań w oparciu o Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oparty o składowisko w Osnowie i Sulnówku. Według programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego 2010 gospodarka     odpadami w powiecie chełmińskim, oparta ma być na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w skład, którego ma wchodzić składowisko odpadów w Osnowie oraz składowisko w Sulnówku w powiecie świeckim. Projektowany kompleks ma obsługiwać 148 tys. mieszkańców.  Tworzenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów jest  w fazie projektowej i nie ma sprecyzowanych planów w tym kierunku. Najważniejszymi działaniami dla miasta Chełmna odnośnie gospodarki odpadami są wytyczne zawarte pod nazwa harmonogram realizacyjny, z którego kilka zasługuje na przytoczenie;
1.     Podjęcie działań w kierunku wdrażania i uświadamiania społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, a poprzez jego wdrożenie informowania społeczeństwa o wynikach funkcjonowania realizowanego systemu.
2.      Niezbędnym koniecznym od zaraz jest wprowadzenie szeroko pojętej ewidencji stosownie do obowiązujących  w tym zakresie  przepisów prawa, kontrola i weryfikacja sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3.     Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w szczególności wdrożenie postępowania administracyjnego w celu stworzenia prawnego systemu gospodarki odpadami w oparciu  o Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osnowie:
a)     współpraca międzygminna (powiat chełmiński) w ramach organizacji systemu gospodarki odpadami w oparciu o składowisko w Osnowie,
b)    dostosowanie techniczne i technologiczne składowiska w Osnowie do wymogów i sprawnej możliwości obsługi mieszkańców gmin „porozumienia”  (sortownia, kompostownia, infrastruktura drogowa itp.)
c)     opracowanie dla gmin porozumienia systemu gospodarki odpadami, których nie można zagospodarować na składowisku w Osnowie poszukanie instalacji poza granicami powiatu chełmińskiego, w celu zagospodarowania np. bioodpadów.
4.     Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym zakresie opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów organicznych z poszczególnych (typów zabudowy) części miasta  - dostosowanie do systemu gminnej gospodarki odpadami  tj. zmodyfikowanie istniejącego systemu dualnego                          i wprowadzenie w następnej części miasta systemu zbiórki odpadów biodegradalnych.
5.     Rozpowszechnianie technologii kompostowania wśród mieszkańców szczególnie w zabudowie jednorodzinnej.
6.     Opracowanie systemu zagospodarowania osadów z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Chełmnie.
7.     Zaktualizowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna.
 
Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na uwagę zasługuje takie zadanie jak:
1.     Modernizacja i renowacja ujęcia komunalnego i stacji uzdatniania wody zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.
2.     Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3.     Pełne zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zintensyfikowanie ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania.
4.     Lokalizacja obiektów rekreacyjnych (ścieżki rowerowe) i i turystycznych podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego.
5.     Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody oraz utrzymaniem porządku i czystości w mieście (popularyzowanie idei ochrony przyrody w społeczeństwie, promowanie zachowań proekologicznych).
6.     Tworzenie i rozwój przyrodniczo – dydaktycznych ścieżek rowerowych
 i pieszych.
7.     Inwentaryzacja, likwidacja i rekultywacja dzikich miejsc składowania odpadów, ustalenie sprawcy zanieczyszczenia w celu obarczenia go kosztami rekultywacji.
8.     Ochrona zasobów wodnych, bieżąca modernizacja i utrzymanie stacji uzdatniania wody i wprowadzania nowych technologii.
9.     Inwentaryzacja miejsc zrzutu ścieków nieoczyszczonych.
W zakresie ograniczenia emisji w sektorze mieszkalnictwa promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, biomasa.
Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów energetyki odnawialnej, w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, wspieranie  działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych i rolnych.
Wydanie (w formie ulotek, w lokalnej gazecie) poradnika zawierającego wskazówki oszczędzania wody w gospodarstwach domowych. W zakresie edukacji ekologicznej kształtowanie w społeczeństwie poczucia odpowiedzialności za stan i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, także z myślą o przyszłych pokoleniach.
Przytoczono zaledwie kilka, moim zadaniem, ważnych zagadnień dotyczących gospodarki odpadami, jak i ochrony środowiska, a realizacja całości materiału wymagać będzie poniesienia znacznych nakładów finansowych, których źródła zostały wskazane w aktualizacji obu programów, co nie oznacza, iż dla realizacji zadania należy poczynić starania pozyskiwania środków z innych źródeł. Wielką niewiadomą jest brak                  w programie gospodarki odpadami informacji, co do ilości złożonych odpadów dla roku 1995, do której to wielkości mają być ustalone limity składowania, ich przekroczenie będzie skutkowało naliczaniem kar. Pierwszy termin ustalono na 31.12.2010 rok z możliwością składowania do 75% wielkości, właśnie z 1995 roku.
 
To już za niespełna  kilkanaście miesięcy, przedłużanie w czasie, podania wartości dla roku 1995 może wpłynąć negatywnie na wdrożenie niezbędnych działań celem osiągnięcia ustalonych prawem limitów, chyba że zostanie prolongowany pierwszy termin i odpowiednio kolejne. Podkreślić należy, że przedstawione programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawko Pomorskiego i Zarząd Powiatu Chełmińskiego               w kwietniu tegoż roku, stosowne uchwały w tym zakresie zostały załączone. Wytyczne zawarte w programach winny posłużyć, jako argumenty przekonujące ościenne gminy powiatu chełmińskiego do zawarcia stosownych porozumień z Gminą Miasta Chełmna w partycypacji      i utrzymaniu składowiska w Osnowie. Nie mniej jednak od władz samorządowych, przy szerokim zaangażowaniu społeczeństwa, zależeć będzie, czy zdołamy nakreślone cele, zawarte w obu zaktualizowanych programach osiągnąć.”
Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił Zastępcę Burmistrza Miasta o podanie przybliżonej wartości składowanych odpadów wg. 1995 roku.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że sprawę składowania odpadów komunalnych w 1995 roku skonsultował z Urzędem Marszałkowskim oraz z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska   i na rok 1995 składowiska nie były wyposażone w wagi, co oznacza, że  dane takie są przyjmowane szacunkowo.  Z planu wojewódzkiego uchwalonego do 2010 roku wymieniono powiat chełmiński, dla  którego podano odzysk 1745 megagramów, natomiast w przedstawionym planie gospodarki odpadami dla miasta Chełmna przyjęto wartość 1358,7 megagramów. Dodał, że podane wartości są spójne. Odpowiadając na temat partycypowania gmin w kosztach utrzymania składowiska wyjaśnił, że zostało one przekazane miastu, które jest właścicielem i zdaniem wójtów, gminy nie będą partycypowały  w kosztach utrzymania. Stwierdził, że po wybudowaniu linii  segregacji jedynym rozwiązanie będzie ustalenie dwóch cen tj. dla mieszkańców miasta i dla mieszkańców gmin.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
Za projektem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/212/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełmna (Załącznik nr  7  do protokołu).


Punkt 4.     Sprawa wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz                      uzasadnieniem (Załącznik nr  8  i nr  9 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
-        Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 10 do protokołu,
-        Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr  11 do protokołu.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie środków zapewniających realizację statutowych obowiązków Młodzieżowej Rady Miasta  wyjaśniła, że wybór  nastąpi jesienią i w roku bieżącym odbędzie się tylko  jedno  posiedzenie. Dodała, że o ile radni wyrażą zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta to zostanie złożony wniosek do Skarbnika Miasta o korektę budżetu, celem zabezpieczenia środków na   to posiedzenie. Natomiast w przyszłorocznym budżecie zostanie zaplanowana kwota na pokrycie kosztów funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do zapisu Ordynacji wyborczej, cyt. „do Rady nie może kandydować osoba, która uczęszcza do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej” poprosił o wyjaśnienie, co będzie w sytuacji, jeżeli do Młodzieżowej Rady Miasta zostanie wybrana osoba z trzeciej klasy gimnazjum   i będzie kontynuowała naukę w innym mieście.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – wyjaśniła,  że przyjęto zasadę, że w Radzie może zasiadać osoba, która zamieszkuje w Chełmnie, natomiast wybierać do Rady Miasta mogą uczniowie wszystkich szkół. Członek Młodzieżowej Rady Miasta musi spełniać dwa warunki tj. musi mieszkać
w Chełmnie i musi uczyć się  w jednej ze szkół, która jest zarazem okręgiem wyborczym.  Wyjaśniając przedmówcy stwierdziła, że w podanej sytuacji następuje utrata mandatu i wybory uzupełniające.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 2.
 
Za projektem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/213/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna, powołania tej Rady
i nadania jej statutu. 
(Załącznik Nr  12 do protokołu).
 
 
Punkt 5.     Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania  w dzierżawę w drodze przetargowej części działki nr 206/1, 206/2  i nr 283/1, położonych przy ul. Polnej i  Łunawskiej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz   z uzasadnieniem (Załącznik nr  13  i nr  14  do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:
 
-        Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr  15  do protokołu,
-        Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr  16  do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXVII/214/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania  w dzierżawę w drodze przetargowej części działki nr 206/1, 206/2  i nr 283/1, położonych przy ul. Polnej i Łunawskiej.  (Załącznik nr  17  do protokołu).
 
 
Punkt 6.     Sprawa zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz   z uzasadnieniem (Załącznik nr 18  do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawki,  i tak:
- wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego zwiększające dochody o kwotę 25.225 zł. w związku z wyborami parlamentarnymi, przeznacza się te dochody na wydatki związane z wynagrodzeniami za prace w komisjach przy wyborach i kwotę 250 zł. na inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów,
- Burmistrz Miasta podpisał porozumienie ze Starostą Chełmińskim na dotację w kwocie 3 tys. zł. do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek
- wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszające  o kwotę 300 zł.  z § 85195 – wydatki na ochronę zdrowia, plan poprzednio wynosił 400,- zł, po zmniejszeniu będzie wynosił 100,- zł.
Przedstawione zmiany spowodują zmianę w budżecie po stronie dochodów i  zwiększą się one o kwotę 28.745 zł. i plan po zmianach będzie wynosił 52.290.414 zł.
Podane zmiany w dochodach  będą skutkowały w wydatkach, ponadto wpłynęły dwa pisma, które spowodują zwiększenie wydatków bez pokrycia i wpłyną  na zwiększenie deficytu, i tak:
-        wprowadzenie w dziale 70005 w § 6050 wydatku w kwocie 40 tys. zł. na opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej adaptacji części pomieszczeń po PKP na potrzeby dworca autobusowego. Przypomniała, że korekta budżetu miasta przeprowadzona w m-cu maju br. dotyczyła zakupu pomieszczenia na parterze w budynku po PKP i obecnie należy to pomieszczenie zaadoptować.
-        wpłynęło pismo dotyczące przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w sprawie zmiany zadania pn. „wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Świętojerskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku od ulicy Dworcowej do Alei 3-go Maja”. Zawarto porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, aby wykonać ten chodnik wspólnie tj. Zarząd Dróg przekaże materiał betonowy, natomiast miasto wkładem własnym tj. zakup piasku, cementu i robocizna. Miasto miałoby na ten cel wydatkować kwotę 24 tys. zł. i proponuje się z działu 600, rozdział 60016 – drogi, § 4270 – utrzymanie ulic – zmniejszyć ten wydatek o kwotę 24 tys. zł. i zwiększyć wydatek w robotach publicznych  na zakup materiałów o kwotę 6 tys. zł. i na usługi   o kwotę 18 tys. zł.
-        wpłynęły pisma od Dyrektora Gimnazjum Nr 1 i od Dyrektora Gimnazjum Nr 2, z których wynika, że po analizie budżetu za 5 m-cy w związku  z drastycznym wzrostem cen energii, gazu i wody, środki w szkołach są niewystarczające do końca roku. W przypadku Gimnazjum nr 1 wnioskowana kwota to 85 tys. zł. , a w przypadku Gimnazjum Nr 2 to kwota 150  tys. zł. Dodała, że przedstawiono wyliczenia z których wynika, że nie zwiększyło się zużycie, a wzrost opłat jest spowodowany wzrostem cen.
W przypadku przyjęcia zaproponowanych zmian do budżetu wydatki wzrosną o kwotę 433.545 zł. i  będą wynosiły 53.012.860 zł. w związku z czym deficyt będzie wynosił 722.446 zł, czyli różnica pomiędzy deficytem przyjmowanym  19 maja br., a dniem dzisiejszym  to kwota w wysokości 404.800 zł.
 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – w imieniu członków Komisji, z uwagi na przedstawione zmiany, wycofał opinię  Komisji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr  19  do protokołu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał pismo otrzymane drogą elektroniczną od Rzecznika Marszałka Województwa Kujawko -  Pomorskiego p. Beaty Krzemińskiej w sprawie sprostowania materiału opublikowanego 12 czerwca 2009 r. w Czasie Chełmna – Załącznik nr 20  do protokołu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do odczytanego pisma stwierdził, że pismo zostało podpisane przez Rzecznika Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w związku z czym mówca wystąpi do Marszałka Sejmiku i ustosunkuje się do informacji zawartych w piśmie.  Nawiązując do zapisu dotyczącego ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego  stwierdził, że zostały ogłoszone wytyczne dotyczące tworzenia lokalnych programów rewitalizacji.  Wyjaśnił, że pytanie nie dotyczyło ogłoszenia konkursu, a jedynie terminu uruchomienia środków.
Dodał, że nie można było wcześniej rozpocząć prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu  Rewitalizacji, ponieważ nie było wytycznych do jego opracowania. Wyraził zdziwienie, że Rzecznik Marszałka nie wie o piśmie z dnia 18 maja br., które zostało wysłane na prośbę Urzędu Marszałkowskiego. Dodał, że Chełmno było pierwszą gminą w Województwie Kujawsko – Pomorskim, która złożyła projekt LPR do Marszałka i do dzisiaj nie ma żadnej opinii na ten temat. Odnośnie zapisu dotyczącego wpisania monitoringu do LPR poinformował, że informacja dotyczyła stwierdzenia, że monitoring jest wpisany w opracowywany Program Rewitalizacji. Poinformował, że pełną dokumentację skieruje w liście do Marszałka Sejmiku, a z treścią tego listu zapozna radnych na kolejnej sesji Rady Miasta.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do autokorekty zgłoszonej przez Skarbnika Miasta stwierdził, że odnosi wrażenie, iż na terenie miasta są tylko dwie szkoły. Dodał, że wzrost cen opłat za energię i gaz dotyczy wszystkich szkół, jednostek kultury i innych jednostek podległych. Zdaniem mówcy radni powinni zająć się tym problemem globalnie w odniesieniu do wszystkich placówek. Poprosił Skarbnika Miasta o wyjaśnienie, czy w pozostałych placówkach budżet został tak dobrze zaplanowany, że posiadają wystarczające środki, czy też do chwili obecnej nie wiedzą  ile środków zabraknie.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że materiał, jaki przedstawiła z Gimnazjum Nr 2, otrzymała w dniu wczorajszym, natomiast z Gimnazjum Nr 1 w dniu dzisiejszym. Dodała, że przeprowadziła rozmowę na ten temat ze wszystkimi dyrektorami szkół  i  okazało się, że problem dotyczy wszystkich placówek. Dokładne wyliczenia będą po I półroczu.
 
Radny p. Kordowski – zaproponował, aby Skarbnik Miasta dokładnie przeanalizowała wnioskowaną kwotę z Gimnazjum Nr 2, ponieważ jest ona bardzo wysoka.  Zdaniem mówcy, albo jest to błąd, albo budżet źle był zaplanowany. Dodał, że sprawą należy zająć się kompleksowo.
 
Radny p. Gzella – z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Komisji Budżetu, w imieniu Komisji wyraził zaniepokojenie wnioskowanymi kwotami. Stwierdził, że są to znaczące pozycje w budżecie miasta i zasadnym jest poznanie przyczyn tak znacznych różnic w trakcie roku budżetowego. Zasadnym jest przeanalizowanie funkcjonowania basenu, który jest „pożeraczem energii”.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że należy zastanowić się, czy już w bieżącym okresie trzeba zwiększać środki w szkołach. Potwierdził, że zwiększenie środków w szkołach na pokrycie kosztów energii powinno nastąpić kompleksowo w odniesieniu do wszystkich placówek.
Wracając do sprawy monitoringu przypomniał, że Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała środki na uruchomienie monitoringu.  Nawiązując do przedstawionego pisma Rzecznika Marszałka Województwa poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie, czy w drugim etapie rewitalizacji można było umieścić zadania związane z monitorowaniem miasta.  Zaapelował do radnych, aby zaakceptować przesunięcie kwoty 120 tys. zł. na monitoring miasta.  Poprosił o odniesienie się do uwagi Komisji zawartej w opinii.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że Komisja prosiła o przedstawienie  haromonogramu wydatków. Propozycja jest taka, aby kwotę 120 tys. zł. przeznaczyć na zakup wyposażenia do  pomieszczenia z nagrywarkami (około 60 tys. zł.)  oraz trzech  dobrej jakości kamer. Kupno kolejnych kamer będzie uzależnione od możliwości finansowych miasta.  Przypomniał, że do końca sierpnia br. musi być złożony w Urzędzie Marszałkowskim Lokalny Program Rewitalizacji, gdzie monitoring jest przewidziany.  Zaproponował, aby szczegóły omówił Komendant Straży Miejskiej.
 
Komendant Straży Miejskiej p. Świdlikiewicz – przypomniał, że sprawę monitoringu omówił na poprzedniej sesji.  Podkreślił, że o ile radni zaakceptują  propozycję przesunięcia kwoty 120 tys. zł. na monitoring to zostanie wykonane studio i następnie będą instalowane kolejne kamery.  W chwili obecnej będą zamontowane trzy kamery. Wyjaśniając sprawę kolejnych etatów w Straży Miejskiej poinformował, że w roku bieżącym  będą tylko dotychczasowe etaty. Zobowiązał  się, że na koniec roku przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie  z wykorzystania kamer i wówczas radni zdecydują, czy pomogły one  w bezpieczeństwie mieszkańców i czy należy zwiększyć monitoring, czy pozostawić na dotychczasowym poziomie. Kamery powinny działać przez ostatnie dwa miesiące tego roku.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Jurczaka przypomniał, że opinia Komisji w zakresie monitoringu była pozytywna, ale pod warunkiem, że do sesji ukaże się dokument zawierający haromonogram pracy związany z wprowadzeniem monitoringu.  Dokument taki nie został opracowany w związku z czym, zdaniem mówcy, przedstawiona opinia Komisji Bezpieczeństwa jest nieważna.  Odczytał fragment uzasadnienia do korekty budżetu informujący o wprowadzeniu zadania pn. „wykonanie I etapu monitoringu miasta Chełmna”.  Stwierdził, że radni nie są poinformowani o tym, że monitoring będzie wpisany w LPR.  Brak jest informacji kiedy planuje się zainstalowanie kamer i w jakich  miejscach, jakie zwiększenie etatów nastąpi w kolejnych latach.   Zdaniem mówcy opracowanie wnioskowanego przez Komisję harmonogramu umożliwiło radnym podjęcie decyzji nt. monitoringu.
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak przypomniał, że kończąc swoją wypowiedź poprosił o odniesienie się do uwagi zawartej w opinii tzn. przedstawienie haromonogramu. Dodał, że pozytywna opinia Komisji była warunkowana przedstawieniem takiego haromonogramu.
Potwierdził, że odpowiedź Burmistrza Miasta była niepełna, brak jest informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej,  poprzez Urząd Marszałkowski. Zwrócił uwagę, że bez względu na dofinansowanie  bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne.  Zaproponował, że o ile Burmistrz Miasta zobowiąże się w niedługim terminie do opracowania harmonogramu to nie należy wstrzymywać rozpoczęcia prac.
 
Burmistrz Miasta – poinformował, że całkowity monitoring będzie kosztował około 800 tys. zł., łącznie z proponowaną kwotą 120 tys. zł. W roku bieżącym byłyby zakupione trzy kamery, a przez kolejne 5 lat będzie kupowane po  5 kamer. Ponadto należy liczyć 40 tys. brutto na 1 etat i obecnie planujemy zwiększenie o 5 etatów w Straży Miejskiej. Łącznie będzie to kwota około 800 tys. zł. przy założeniu, że zakup kamer i wyposażenie studia jest zakupem jednorazowym, natomiast zwiększenie etatów będzie miało skutek wieloletni. Stwierdził, że bez względu na koszty na monitoringu nie można zaoszczędzić, ponieważ na ulicach jest coraz bardziej niebezpiecznie. Poprosił  o przegłosowanie kwoty 120 tys. zł., co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z monitoringiem miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie chodzi o obszerny dokument,   z którego nic nie wynika, a jedynie krótki, rzeczowy dokument, z którego będzie wynikało, co miasto planuje w zakresie monitoringu, z jakich środków itd. Wyraził  niezadowolenie, że Burmistrz Miasta nie chce takiego dokumentu opracować.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w kolejnych latach będą dokupowane kamery, aby wykorzystać możliwości nagrywarki, jaka zostanie zamontowana. Docelowo będzie zwiększenie o 5 etatów. Dodał, że o ile radni zaakceptują przesunięcie 120 zł. to w dniu jutrzejszym zostanie ogłoszony przetarg, zostanie wybrany wykonawca i dostawca urządzeń i pod koniec roku monitoring będzie mógł funkcjonować.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że na bezpieczeństwie niemożna oszczędzać, ale cyt. „co w zamian dla mieszańców, gdzie nie ma oświetlenia, strach chodzić i o tym nie mówimy”.  Zasugerował, że monitor  musi obserwować osoba, która będzie świadoma tego, jakie może być zagrożenie, musi być szybka reakcja i współpraca z Policją Powiatową. Zaproponował, aby Ci, którzy chcą zakupić kamery w kolejnych latach partycypowali w kosztach ich utrzymania.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że kwota 120 tys. zł. jest zbyt niska, ponieważ po zamontowaniu kamer, ktoś musi na nie patrzeć  i  ktoś musi reagować.  Zasugerował, że w roku bieżącym powinny być zatrudnione co najmniej dwie osoby.  Dodał,  że zaproponowane rozwiązanie nie ma sensu, a ponadto radni nie zostali poinformowani w jakich miejscach kamery mają być zainstalowane.
 
Radny p. Janowski – przypomniał, że na poprzedniej sesji głosował za monitoringiem, ale obecnie ma coraz większe wątpliwości. Zdaniem mówcy temat monitoringu  ma być wykorzystany „pod publiczkę”.  Poprosił o informację, czy zostały podjęte jakieś kroki, czy zostało skierowane pismo do Państwowej Inspekcji Radiowej o pozwolenie na pasmo. Stwierdził, że większość radnych jest za tym, aby miasto było bezpieczne, ale obecnie jest zbyt dużo niewiadomych.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Janowskiemu zaproponował, aby zrobić „pod publiczkę” i dać prasie możliwość napisania, że Rada Miasta jednogłośnie zdecydowała o powstaniu monitoringu. Wyjaśniając sprawę zwiększenia etatów w Straży Miejskiej stwierdził, że nie ma potrzeby    w chwili obecnej, ponieważ zrobienie specyfikacji, ogłoszenie przetargu i zainstalowanie studia to kwestia czasu i zatrudnienie dodatkowych strażników w chwili obecnej nie jest potrzebne. Dodał, że monitoring zacznie funkcjonować w m-cu listopadzie lub grudniu.  Odpowiadając radnemu  p. Wrażeniowi na temat propozycji dla mieszkańców nieoświetlonych ulic stwierdził, że o ile będzie zmonitorowana duża część miasta, to więcej będzie strażników na ulicach, także tych nieoświetlonych.  Poinformował, że kamery muszą być obsługiwane na bieżąco. W projekcie przyszłorocznego budżetu będzie zwiększona etatyzacja w Straży Miejskiej i należy przyjąć, że będzie ona wzrastała w najbliższych latach. Wyjaśniając sprawę pasma radiowego poinformował, że Komendant Straży Miejskiej był w Świeciu, gdzie monitoring funkcjonuje  i nie ma potrzeby wykupienia pasma radiowego. 
 
Radny p. Kordowski – stwierdził, że prasa próbuje podzielić radnych na zwolenników i przeciwników monitoringu.  Zagwarantował, że 21 radnych jest zwolennikami monitoringu, a jedynie niektórzy są przerażeni „akcyjnością”.  Miastu jest potrzebny system bezpieczeństwa i szybkiego reagowania.  Będą kamery, a okaże się, że samochód jest popsuty. Zaproponował rozważyć możliwość zaopatrzenia strażników w rowery lub skutery. Dodał, że obecnie fotoradar nie jest wykorzystywany, a w przyszłości może tak być   z monitoringiem. Stwierdził, że jest za monitoringiem i za systemem bezpieczeństwa  w mieście.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                                     - PO PRZERWIE –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził,  że mieszkańcy domagają się oświetlenia ulic, na których go nie ma.
 
Radny p. Ziemecki – zaproponował, aby uporządkować dyskusję na temat monitoringu.  Przypomniał, że na poprzedniej sesji  temat został zdjęty na wniosek Komisji Budżetu, ponieważ nie był on kompleksowo przygotowany.  Ponadto Skarbnik Miasta poinformowała, że nie ma środków na tak dużą inwestycję.  Przed poprzednią sesją radni otrzymali wyjaśnienie  dotyczące  zapisu monitoringu w rewitalizację zabytków w ramach RPO.  Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu Burmistrz Miasta potwierdził, że monitoring jest wpisany do projektu, który w całości będzie kosztował ok. 6 mln. zł., w tym wkład własny miasta to 1,5 mln. zł.  Poprosił o wyjaśnienie, czy chodzi o cały projekt i czy są środki w budżecie miasta na ten program.  Ponadto nawiązał do sprawy przeznaczenia kwoty 40 tys. zł. na projekt adaptacji pomieszczeń po PKP.  Stwierdził, że cena za projekt adaptacji to 5% wartości robót, czyli adaptacja dworca będzie kosztowała miasto 800 tys. zł., dodać koszt zakup to łącznie kwota ok. 1,3 mln. zł.  Cel zakupu istniejącego budynku był taki, aby koszty nie przekroczyły ceny budowy nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcjonowanie dworca, poprosił o wyjaśnienie tematu.
 
Radna p. Rostek – stwierdziła, że zarówno na poprzedniej, jak i na dzisiejszej sesji usłyszała informacje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa również przystąpi do monitoringu. Jako członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej poprosiła Prezesa Zarządu Spółdzielni o  potwierdzenie tych informacji, na co uzyskała odpowiedź negatywną, ponieważ Spółdzielnia przystąpiła do ocieplania zasobów mieszkaniowych.  Jedynym miejscem będzie parking na Osiedlu Piłsudskiego przy budującym się markecie.  Poprosiła o wyjaśnienie niespójności w informacjach.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni stwierdził, że cyt. „Spółdzielnia wchodzi z monitorowanym terenem”.
Wyjaśniając sprawę kwoty 40 tys. zł. na dokumentację  adaptacji pomieszczeń stwierdził, że kupując budynek uważał, że jest on kupowany po to, aby zrobić tam dworzec. Dodał, że kwota 40 tys. zł. jest to szacunkowy koszt wykonania dokumentacji.
 
Kierownik Wydziału TI p. Chmarzyński – odpowiadając radnej p. Rostek poinformował, że osobiście rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na temat monitoringu. Lidl zobowiązał się do zmonitorowania części terenów przyległych do Lidla. Prezes Spółdzielni zadeklarował, że widzi pewne możliwości, aby w niebezpiecznych miejscach na innych osiedlach, poprzez ubezpieczyciela załatwić zakup kamer, które również byłyby monitorowane przez Straż Miejską.
 
Radny p. Ziemecki – przypomniał, że nie uzyskał potwierdzenia od Skarbnika Miasta, czy stać miasto na wprowadzenie dodatkowej inwestycji oraz czy projekt monitoringu jest w całym projekcie rewitalizacji, czy przystępujemy do jego realizacji poza dofinansowaniem z Unii Europejskiej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznał, że sprawa została wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Budżetu, gdzie mówca poinformował, że sprawa monitoringu jest wpisywana w Lokalny Program Rewitalizacji i jest częścią składową projektu opracowywanego w LPR.  Cały projekt to wartość ok. 6 mln. zł., a jego częścią, obok Kaplicy Marcina, która ma być przeznaczona na czytelnię dla SP Nr 2, opróżnienie  kamienicy przy ulicy Grudziądzkiej 36  i wykonanie w tym miejscu Informacji Turystycznej,  jest sprawa monitoringu.  25 % wartości od wartości całego projektu to kwota ok. 1,5 mln. zł. na wkład własny i  nie ma tego zadania w załączniku nr 7 do budżetu miasta, ponieważ nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu. LPR do zaopiniowania do Marszałka Sejmiku musi być złożony w terminie do końca sierpnia 2009 r. i dopiero wówczas kwota 1,5 mln. zł. może pojawić się w załączniku do budżetu  w rozbiciu na lata, jakie założymy, ale można to wykonać dopiero wtedy, kiedy będzie wiadomo, jaka kwota i w jakim terminie  zostanie uruchomiona.  Dodał, iż miasto otrzymało zapewnienie od Marszałka Sejmiku, że może liczyć na kwotę  c-a 1,3 mln. euro, jednakże jest to uwarunkowane sporządzeniem LPR-u, uzyskaniem pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego, napisanie projektu, zrobienie dokumentacji i  miasto może oczekiwać na pozyskanie tych środków pod koniec 2010 roku.  Ponadto z zaangażowanych 120 tys. zł.  miasto  odzyska 75 %, przy założeniu że LPR zostanie wykonane dobrze, ale prace trwają, aby został on zaopiniowany pozytywnie.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że sprawa nie była jednoznacznie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Budżetu, jednakże obecnie Burmistrz Miasta zapewnił, że nie będzie żadnych przeszkód w finansowaniu przyjętych inwestycji i wprowadzeniu dzisiaj omawianej.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w kwestii sprostowania  potwierdził, że miasto nie będzie miało kłopotów finansowych z realizowaniem tego zadania, ponieważ mówca zaproponuje źródła finansowania, ale decyzja o sfinansowaniu będzie zależała od radnych.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że zadał pytanie Burmistrzowi Miasta – co  w zamian dla mieszkańców ulic, na których brak jest oświetlenia. Zasugerował, aby na sesję zaprosić osoby z Urzędu Marszałkowskiego, które wyjaśnią,  czy na oświetlenie można pozyskać środki.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – w imieniu Burmistrza Miasta  poinformowała, że po zakończonym półroczu wystąpi do  Dyrektorów wszystkich placówek o przeprowadzenie analizy wydatków  związanych z opłatą za energię i gaz za okres ostatnich dwóch lat. Analiza ta zostanie przedstawiona po półroczu i o ile będzie taka potrzeba to środki w jednej korekcie budżetu zostaną przekazane dla wszystkich szkół.  Po wycofaniu autopoprawek dotyczących szkół wydatki zwiększyłyby się o kwotę 49.800 zł., a dochody o kwotę  28.745 zł. i w wyniku tego deficyt  wyniesie 487.446 zł.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że było dużo informacji na temat monitoringu, zarówno na temat procedur, jak i samego funkcjonowania  w związku z czym złożył wniosek o przygotowanie haromonogramu w ujęciu kompleksowym, co zapewni pełen obraz w jaki sposób miasto zamierza zrealizować monitoring.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił radnych, aby dali Komendantowi Straży Miejskiej  możliwość zamontowania trzech kamer na tzw. „szlaku alkoholowym”.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że o ile zostanie przygotowany harmonogram, to będzie on informacją dla radnych na temat przyszłości monitoringu  w ujęciu kompleksowym, a nie oznacza to, że za 120 tys. nie można rozpocząć prac w przypadku przyjęcia, że jest to pierwszy etap monitoringu. Dodał, że radni chcą znać również II, III i kolejne jego etapy.
W przypadku przyjęcia zobowiązania opracowania haromonogramu Rada Miasta w dniu dzisiejszym wyrazi zgodę na rozpoczęcie prac związanych  z monitoringiem.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - zobowiązał się, że wspólnie   z Komendantem Straży Miejskiej opracuje harmonogram prac, który będzie również zawierał miejsca  instalacji kamer.
 
Komendant Straży Miejskiej  p. Świdlikiwicz – zadeklarował, że w harmonogramie zostanie ujętych planowanych 30 kamer  oraz co zostanie wykonane za kwotę  120 tys. zł.
 
Radny p. Gzella – zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek formalny radnego p. Gzelli. Następnie ogłosił przerwę.
 
                                                                                     - PO PRZERWIE –
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 19 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie – co w  zamian  dla mieszkańców, którzy nie mają oświetlenia na ulicach.
 
Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – stwierdził, że nie jest to sesja budżetowa,  a potrzeb miasto ma bardzo dużo i nie tylko jest to oświetlenie, ale także dalsza kanalizacja, wodociągowanie, drogi itd. Dodał, że każdy z radnych, jak i Kluby Radnych mają prawo składać wnioski do budżetu na kolejny rok.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że dyskusja jest na temat bezpieczeństwa mieszkańców. Kamery mają zapewnić bezpieczeństwo, ale brak oświetlenia nie zapewni tego bezpieczeństwa.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 4 wraz  z autokorektą przedstawioną przez Skarbnika Miasta.
 
Za projektem uchwały  głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr  XXXVII/215/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 czerwca 2009 roku zmieniającą budżet miasta Chełmna na 2009 rok (Załącznik nr  21 do protokołu).
 
 
Punkt  7.    Sprawa decyzji Przewodniczącego Rady Miasta o potrąceniu diet za nieusprawiedliwione  opuszczenie  obrad.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – przedstawił projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 22 i nr 23 do protokołu). Następnie  odczytał  opinię  prawną w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 24 do protokołu).
 
Radny p. Tarnawski – w imieniu radnych, którzy złożyli odwołanie  do Przewodniczącego Rady Miasta  odczytał jego treść – (Załącznik nr 25  do protokołu). Ponadto odczytał pismo, jakie radni: Andrzej Tarnawski, Zdzisław Szok, Tadeusz Schmelter i Grzegorz Dzikowski otrzymali od Przewodniczącego Rady Miasta  (Załącznik nr  26 do protokołu).
 
Radny p.  Jurczak – wyraził zdziwienie odnośnie uporu odwołujących się radnych. Zasugerował,  że należy dokonać zmiany regulaminu wypłacania diet. Zdaniem mówcy przedstawiona opinia prawna w sposób jednoznaczny określa, że Przewodniczący  Rady Miasta postąpił prawidłowo.  Jako przykład podał nieobecność radnej p. Neumann, która przebywa w szpitalu i stwierdził, że należy rozważyć zasadność potrącania diety w takiej sytuacji.
 
Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że potrącenia diety nie można traktować jako kary, ponieważ jej wypłata nie jest nagrodą, a jedynie rekompensatą za potrącone wynagrodzenie.  Nawiązując do przykładu nieobecności radnej  p. Neumann, jaki podał radny p. Jurczak, wyjaśnił, że potrącenie diety nie jest karą, a jej pomniejszenie jest konsekwencją nieobecności. Podobnie  potrącenie diety radnym, którzy opuścili sesję jest konsekwencją nieobecności,  a nie karą. Jako przykład kary za jedno wykroczenie podał, że ktoś z radnych jechał pod wpływem alkoholu i został zatrzymany przez Policję. W takim przypadku karą będzie mandat, a konsekwencją tej kary: zabranie prawa jazdy, sprawa zostanie skierowana do sądu i  zapada wyrok, którego konsekwencją jest utrata mandatu radnego, następnie trzeba ponownie zdawać prawo jazdy.
Kolejna kara w przypadku radnych  będących nauczycielami to utrata pracy itd. Podane przykłady nie są kolejnymi karami, a jedynie konsekwencją niewłaściwego czynu. Podobnie w przypadku radnych konsekwencja nieobecności na sesji czy opuszczenia obrad jest obniżenie diety. Stwierdził, że podawanie informacji, iż niektórzy radni spóźniają się na obrady lub je opuszczają -  jest niewłaściwe. Poprosił o podanie nazwisk i dat, ponieważ są to pomówienia.  Dodał, że zdarzyła się sytuacje, że radni opuszczali obrady w różnych powodów, ale każdorazowo mieli akceptację Przewodniczącego Rady Miasta.  Nawiązując do sprawy „protestu radnych” poinformował, że jako nauczyciel, brał udział w proteście i musiał na ten dzień wziąć urlop i z tego tytułu nie otrzymał wynagrodzenia. Przypomniał, że uczestniczył w rozmowie podczas przerwy na XXXIV sesji, w trakcie której  radni poinformowali Przewodniczącego Rady Miasta, cyt. „My idziemy na piwo, a Przewodniczący powiedział: Wy chyba sobie żartujecie. I na tym skończyło się Wasze usprawiedliwianie”.  Reasumując uznał, że odwołujący się radni powinni przeprosić za zaistniałą sytuację zarówno Przewodniczącego Rady, jak                      i pozostałych radnych, ponieważ  swoim zachowaniem wystawiają złą opinię  całej Radzie Miasta.
 
Radny p. Dzikowski – przypomniał, że w odwołaniu radni nie mówili nic   o zwalnianiu z obrad. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy wypowiedź słowna przedstawiona w obecności świadków, przez radcę prawnego ma moc prawną?
 
Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że odpowiedź na zadane pytanie jest trudna, ponieważ moc prawną mają przepisy, natomiast żadna wypowiedź, ani opinia nie ma mocy prawnej.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił o wyjaśnienie „jaką moc ma wypowiedź radcy prawnego przedstawiona w obecności świadków?”
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że sytuacja jest o tyle skomplikowana, że zdaniem czterech radnych mówca wypowiedział się, że karą jest pozbawienie ich części diety.  Sytuacja była inna, a mianowicie po otrzymaniu miejscowych przepisów mówca miał zająć stanowisko.  Dodał, że przedstawiona opinia prawna została opracowana w okresie późniejszym, na prośbę radnego p. Tarnawskiego i dodatkowo dostarczona  Przewodniczącemu Rady Miasta.  Po przeanalizowaniu przepisów opinia pisemna różni się od tego, co przedstawiono w trakcie dyskusji. Różnica powstała na skutek analizy zapisów uchwały  i stwierdzeniu, że nie posiada ona elementów sankcji.
 
Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że  o ile w trakcie obrad są zadawane pytania do radcy prawnego, to odpowiedzi nie są wiążące. Dodał, że w trakcie spotkania opinia radcy prawnego była korzystna dla czterech radnych, natomiast później opracowana pisemna opinia już nie. Podkreślił, że zapisy Statutu Miasta i Regulaminu wypłacania diet są niespójne. Mówca stwierdził, że były takie sytuacje, że radni wychodzili z obrad i byli nieobecni podczas omawiania jednego lub dwóch punktów merytorycznych, poprosił o wyjaśnienie, czy taka nieobecność jest podobnie traktowana, jak omawiana sprawa. Podkreślił, że na XXXIV sesji radni opuścili obrady   w punkcie „wolne wnioski”, kiedy nie ma już żadnego głosowania.  Rolą Sekretarza obrad jest sprawdzanie obecności na sesji.
 
Radca prawny p. Stegienka – odnosząc się do wątpliwości przedmówcy dotyczących spóźniania się sesję wyjaśnił, że zapisy w  Statucie  Miasta  wskazują na opuszczenie sesji lub posiedzenia Komisji przed jej zakończeniem, a nie spóźnienia się. W związku z tym spóźnienie na sesję nie może być traktowane, jako nieusprawiedliwiona nieobecność.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do spotkania radnych z Przewodniczącym Rady Miasta, Zastępcą i radcą prawnym  przypomniał, że radca prawny wyjaśnił, że zapisy w regulaminie i w Statucie Miasta  są  niespójne, jednakże nie  stwierdził, że Przewodniczący Rady postąpił  niezgodnie z prawem.  Dodał, że jako Sekretarz obrad  jest odpowiedzialny  za pilnowanie, kto z radnych opuszcza obrady. W związku z tym poprosił o informację, kto z radnych i kiedy opuścił obrady bez usprawiedliwienia, a Przewodniczący Rady nie wyciągnął konsekwencji.  Dowodem na to, że mówca pilnuje nieobecności jest fakt, że na XXXIV sesji wystąpił z pytaniem dlaczego czterech radnych opuściło obrady.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że mówił przede wszystkim o radnych, którzy spóźniali się na obrady, nie byli w trakcie punktów, w których było prowadzone głosowanie i podejmowane decyzje ważne dla miasta, czy były takie przypadki. Nawiązując do wypowiedzi radcy prawnego uznał, że radny może przyjść na ostatnie 5 minut sesji, podpisać listę obecności i powinien mieć wypłaconą dietę.
 
Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że zapis w Statucie Miasta jest „jasny”, ale nie przewiduje sytuacji w której radni będą się spóźniać na obrady.  Zgodnie z zapisem Statutu Miasta i Uchwały RM o wpłacaniu diet w przypadku spóźnienia się na obrady dieta należy się, natomiast w przypadku wcześniejszego opuszczenia obrad, bez usprawiedliwienia  nie. Potwierdził, że przepisy są niejasne i niespójne i należy je zmodernizować.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że podjął działania mające na celu zmodernizowanie zapisów Statutu Miasta, aby były spójne z zapisami regulaminów.
 
Radny p. Błażejewicz – zwracając się do radnego p. Dzikowskiego stwierdził, cyt. „oskarżacie przewodniczącego, że  nie wypełnia obowiązków wobec wszystkich, czyli byli radni, którzy wychodzili, a nie zostało potracone, teraz mówi Pan, że to moja wina, że coś takiego było i kiedy pytam, kiedy to było, to Pan mówi, że ja mam udowadniać, to Pan niech udowodni, że była sytuacja, że radny Kowalski wyszedł, a Przewodniczący i  ja  nie wyegzekwowaliśmy tego, a ja mam Panu udowadniać, ja Panu mówię, że wszystko było do tej pory zgodne z prawem, wszystko było dobrze”.
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – stwierdziła, że Przewodniczący Rady Miasta miał prawo do zastosowania takich sankcji, jakie zastosował. Zasugerowała, że ponieważ do sytuacji puszczenia obrad doszło po raz pierwszy  zastosowanie tylko formy upomnienia. Zdaniem mówczyni żenujące jest, że radni zajmują się takimi sprawami na sesji, zamiast zajmować się problemami miasta.  Następnie zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
 
Radca prawny p. Stegienka – przypomniał, że zwyczajowo wniosek  o zamknięcie dyskusji jest głosowany po wysłuchaniu wszystkich wcześniej zgłoszonych mówców.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że opinia prawna jednoznacznie określa, że Przewodniczący Rady Miasta nie złamał prawa podejmując decyzję o potrąceniu diet.  Przypomniał, że to radni uchwali takie prawo, od którego w tej chwili się odwołują. Dodał, że istnieje kodeks etyki radnego. Radny jest osobą z wyboru i pełni mandat, a zgodnie z kodeksem powinien działać zgodnie z prawem i nie nadużywać swojej władzy.  Nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni potwierdził, że żenującym dla całej Rady Miasta jest omawianie tego problemu na sesji.
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że przedmówca opierał się na drugiej opinii radcy prawnego, ponieważ pierwsza była zupełnie inna. Przypomniał, że na spotkaniu radca prawny stwierdził, że radni zostali dwukrotnie ukarani. Zdaniem mówcy „wiarygodność radcy prawnego jest znikoma”.  Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta przypomniał, że w piśmie, jakie odczytał radny p. Tarnawski było, stwierdzenie, że nie byłoby odwołania, gdyby wszyscy radni byli traktowani równo. Zdaniem mówcy radni nie są równo traktowani. 
Zaproponował, aby w internecie zobaczyć przebieg XXXIII sesji, gdzie wyraźnie widać, że jeden z radnych przychodzi dopiero w trakcie omawiania punktu 4.  Poinformował, że radni, którzy złożyli odwołanie nie będą uczestniczyli w głosowaniu. Ponadto poprosił Przewodniczącego Rady Miasta     o udzielenie głosu  bezpośrednio po przeprowadzonym głosowaniu nad projektem stanowiska w sprawie.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski  - poinformował, że będąc stroną w sprawie również nie  będzie głosował nad projektem stanowiska.
Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że czasami zdarzają się spóźnienia radnych, które wynikają z przyczyn niezależnych. Nie zgodził się również z insynuacjami dotyczącymi opuszczania sali obrad przez kogokolwiek z radnych na dłuższy czas. Dodał, że sprawdzał protokoły z sesji, gdzie po każdej przerwie jest stwierdzane quorum. Podkreślił, że postąpił zgodnie  z zapisami Statutu Miasta i Regulaminu wypłacania diet.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnej p. Lenartowskiej – Gostkowskiej o zamknięcie dyskusji.
 
Za wnioskiem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnej p. Lenartowskiej o zamknięcie dyskusji. Następnie zgłosił autopoprawki do projektu stanowiska słowo „uchwala się” zastąpić „postanawia” i w § 3 słowo „Uchwała” zastąpić słowem „Stanowisko”. Poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Stanowisko Rady Miasta z dnia  16 czerwca 2009 roku w sprawie  decyzji Przewodniczącego Rady Miasta   o potrąceniu diet za nieusprawiedliwione opuszczenie obrad (Załącznik nr 27  do protokołu).
 
Radny p. Dzikowski -  stwierdził, że pojawiły się głosy  cyt.  „zaciekle walczymy o odebrane 100 zł, aby podkreślić, że nasze odwołanie miało na celu przede wszystkim walkę o zasadę równego traktowania wszystkich radnych wobec prawa, chcemy niezależnie od wyników głosowania przeznaczyć 100 zł. na cel charytatywny,  a jest nim pomoc chorej Pani Izie Kordowskiej w związku
z nieuleczalną długotrwałą choroba.” Następnie odczytał prośbę Pani Kordowskiej o pomoc. Zaapelował o to, aby w tej sprawie „polityka zeszła na bok”  i przekazał radnym  listę  z prośbą o zadeklarowanie kwoty z diet, na rzecz Pani Kordowskiej.
 
 
 
 
Punkt 8.     Sprawa interpelacji radnego Lesława Giżyńskiego
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przypomniał, że w dniu 15 maja br, radny Lesław Giżyński  skierował do mówcy pismo w związku   z niewystarczającą odpowiedzią na interpelację (Załącznik nr  28  do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że sprawa jest wszystkim znana, a chodzi o dwu - własność budynku, który jest własnością osoby fizycznej  i znajduje się na gruncie dzierżawionym od Miasta. Jest to stan zastany i stanowi problem w całym kraju. Wyjaśnił, że Gmina może sprzedać grunt właścicielowi budynku, może nakazać rozbiórkę danego obiektu, może wykupić ten budynek  i podkreślił, że nie chce skorzystać z żadnej z wymienionych możliwości, natomiast mówca wybrał kolejne rozwiązanie, a mianowicie poczekać na zmianę  przepisów prawa w tym zakresie, która jest opracowywana. Prace potrwają maksymalnie jeszcze ok. 1,5 roku i powstanie prawo zabudowy, które pozwoli na to, aby osoby prywatne, inwestorzy, deweloperzy, którzy uzyskają prawo legalnej  zabudowy na cudzych gruntach będą musieli zawrzeć umowę. Skarb Państwa lub gminy będą mogły ustanawiać prawo zabudowy.  Ponadto dopuszczalne będzie ustanowienie kilku praw  do zabudowy na jednej nieruchomości.  Nowe prawo rzeczowe zwolni inwestora z zaciągania kredytu na zakup nieruchomości, co może być korzystne.  Poinformował, że szczegóły na ten temat zawarto w Gazecie Prawnej z dnia 21 maja br.
 
Radny p. Giżyński – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że dotyczy to tego co będzie, a poprosił o wyjaśnienie „co z tym, co w tej chwili jest.” Zwrócił uwagę, że chodzi o budynki, które dawno zostały pobudowane,  a nie o to co będzie.  Przypomniał, że w 2007 i 2008 roku była sprzedawana ziemia pod budynki, a w tej chwili robi się problemy.  W szczególności chodzi o budynki, które są źródłem utrzymania dla ich właścicieli i w których powstały nowe stanowiska pracy.  Jako parodię prawa podał przykład, że rodzina   z Chełmna w latach osiemdziesiątych otrzymała pozwolenie, aby do kamienicy dobudować dwa pokoje, na co posiada wymagane pozwolenia.
W kamienicy powstała wspólnota,  wspominania rodzina chciała wykupić teren, na którym dobudowano mieszkanie. ZUA „OJAR” wyraził zgodę na wykup pod warunkiem wniesienia opłaty, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta. Zdaniem mówcy wspomniana rodzina miałaby zapłacić za to,  co sama pobudowała.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie zna uregulowań z lat osiemdziesiątych. Dodał, że przyjął takie stanowisko, że koniecznym jest poczekanie na zmianę prawa, które będzie dla gminy korzystniejsze.
 
 
 
 
Punkt 9.     Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad nie wpłynęła żadna interpelacja.
 
Punkt 10.   Wolne wnioski i informacje.
 
Radna p. Boruszewska – w imieniu swoim i radnego p. Ziemeckiego – zgłosiła wniosek o wszczęcie procedury zmiany Uchwały  Nr XLIII/411/2001 z dnia  18 grudnia 2001 roku w sprawie udzielania pożyczek właścicielom budynków mieszkalnych zamieszkałych przez lokatorów,  w których najem nawiązany był na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego wydanego przed wprowadzeniem w mieście Chełmnie szczegółowego trybu najmu lokali i budynków, wspólnotom mieszkaniowym
oraz właścicielom budynków zakupionych od Gminy Miasta Chełmno – Załącznik nr  29  do protokołu).
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wniosku zgłoszonego przez radną  p. Boruszewską  poparł potrzebę zmiany tej Uchwały. Odnosząc się do zapisu dotyczącego minimalizowania dotacji i zwiększania środków na pożyczki  wyjaśnił, że są dwie różne sprawy. Kamienice, które są wpisane w „Rejestr zabytków”  mogą  otrzymać  dotację,  czyli środki bezzwrotne. Natomiast właściciel kamienicy, która figuruje w „Ewidencji zabytków”  może otrzymać pożyczkę.  Co rocznie na pożyczki jest przeznaczana kwota 60 tys. zł. i trzeba przeanalizować, czy ze spłat rat może ta kwota być zwiększona.
 
Radny p. Ziemecki - poinformował, że wnioskodawcy znali pojęcia „Ewidencja zabytków” i „Rejestr zabytków” i wiedzieli, że dotacja jest na kamienice ujęte w rejestrze zabytków,  jest uchwalona na cztery lata i znają jej realizację. Mowa jest o kamienicach z ewidencji zabytków, na które są udzielane pożyczki, z których w 2008 roku nikt nie skorzystał, a w roku bieżącym 3 osoby. Po analizie tej sytuacji  opracowano przedmiotowy  wniosek.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że  należy skonkretyzować pytanie; czy miasto ma iść w kierunku ograniczania kwoty przeznaczanej przez miasto na dotacje do obiektów zabytkowych, a należy zwiększać tym kosztem środki przeznaczone na pożyczki.
 
Radny p. Ziemecki – potwierdził, że zdaniem wnioskodawców należy dążyć do zmniejszenia kwoty na dotacje i zwiększenia kwoty na pożyczki.
 
Radny p. Janowski – nawiązując do artykułu w parsie na temat kwoty 9 tys. zł. przeznaczonej z budżetu miasta na realizację programu „Po obu stronach Wisły” poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia tej kwoty.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że środki wydawana są sukcesywnie, po ukazaniu się programu „Po obu stronach Wisły”,  natomiast 7 tys. zł., które Rada Miasta przeznaczyła na retransmisję obrad pozostały w budżecie miasta.
 
Radny p. Giżyński – w imieniu mieszkańców ulicy Chabrowej złożył wniosek o wykonanie progów zwalniających na tej ulicy.  Dodał, że wielu mieszkańców tej ulicy ma dzieci w wieku szkolnym, które bawią się na ulicy. Poprosił                  o wyjaśnienie, kiedy zostanie wykoszona roślinność z kąpieliska na terenie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Ponadto poinformował, że z balkonu, który służył ratownikowi, zaczyna odpadać tynk i poprosił  o zabezpieczenie tego problemu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnosząc się do problemu roślinności na kąpielisku poinformował, że przekaże sprawę Prezesowi ECWM, który jest użytkownikiem tego terenu. Sprawa odpadającego tynku z balkonu – z uwagi na grożące niebezpieczeństwo sprawdzi i wyda stosowne dyspozycje. Nawiązując do wniosku o zamontowanie progów zwalniających  sprawa zostanie przeanalizowana.
 
Radny p. Wrażeń – w imieniu mieszkańców zgłosił problem dojścia do posesji na ulicy Słonecznej, następnie poruszył sprawę „zastoin” na ulicy Szosa Grudziądzka. Poprosił o wyjaśnienie, czy jest możliwość przedstawienia rachunków z pralni za „zachlapaną odzież”. 
Kolejny temat to, cyt. „ładnie teren został uprzątnięty, co z tą znikomą masą asfaltową, teraz po odkryciu tego wszystkiego, można iść  i obejrzeć, czy mamy tam powiesić flagę gospodarności.”  Poprosił o pisemne odpowiedzi, które mówca przedstawi zainteresowanym mieszkańcom.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego przypomniał, że temat ulicy Słonecznej był omawiany, poprosił o wyjaśnienie. Odnośnie rachunków za czyszczenie odzieży poinformował, że zwróci się  z pytaniem  do Marszałka Województwa. Nawiązując do sprawy masy asfaltowej potwierdził, że odpowiedź zostanie udzielana na piśmie.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński -  poinformował, że na ulicy Słonecznej trzeba zrobić rozeznanie i przełożyć przynajmniej ¼ ulicy, aby uzyskać spad. Omawiając sprawę zastoin poinformował, że w terminie do dnia 15 lipca br. będą wykonane wszystkie usterki na ulicy Szosa Grudziądzka, łącznie z poprawieniem zatok autobusowych i chodnika oraz z  naprawą ulicy Toruńskiej. Dodał, że taką informację otrzymał na piśmie od Kierownika Zakładu Dróg Wojewódzkich w Toruniu. Wyjaśniając sprawę odpłatności rachunków za odzież poinformował, że należy kierować  się do  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 6 lub do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Kierownictwo Grupy Robót w Toruniu przy ulicy Polnej 113.
 
Radny p. Dzikowski – podziękował radnym, którzy dołożyli się do pomocy potrzebującej Pani Izie Kordowskiej  i poinformował, że przy nieobecnych               3 radnych,  zebrano kwotę  1.460 zł.
Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta  stwierdził, że po zamknięciu dyskusji  nie miał możliwości  odniesienia się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta.  Stwierdził, że  na wielu sesjach takie pozwolenie było i  zdaniem mówcy „to nie jest równe traktowanie wszystkich” . Przypomniał, że na sesji, kiedy radni podejmowali decyzję w sprawie obwodnicy miasta  mówca wystąpił, jako ostatni, ale  ad vocem wystąpiła radna Neuman, a mówcy Przewodniczący obrad nie udzielił głosu.
Następnie przypomniał, że radni głosowali na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie omawiania punktu były opinie dwóch Komisji RM,                a nie było opinii Komisji Oświaty.  Stwierdził, że od jakiegoś czasu Komisja Oświaty nie funkcjonuje, nie  są  zwoływane posiedzenia. Wyraził domniemanie, że  ma to związek z budową spichlerza prowadzoną przez Przewodniczącego tej Komisji. 
 
Radny p. Knap – nawiązując do wystąpienia radnego p. Dzikowskiego stwierdził, że  został on ukarany, a radni zadeklarowali się z własnej nie przymuszonej woli. Stwierdził, że była to prywatna inicjatywa radnego                   p. Dzikowskiego i  powinno to być poza obradami. Uznał, że poprzez swoje zachowanie radny p. Dzikowski został wykluczony ze Stowarzyszenia Sclavinia.  Dodał, że cyt. „jak włącza się telewizję, jest taka stacja jedna i tam się czuje od pewnych polityków taki jad, to od Pana też taki jad.”
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zasugerował, że złe praktyki z telewizji „zaczynają wchodzić również na salę nr 4”. Poprosił, aby  nie bawić  się                  w „zjadliwości  i wzajemne przytyki, bo to do niczego dobrego nie prowadzi” Przypomniał, że radni otrzymali mandat od społeczeństwa i powinni pracować na rzecz miasta i jego mieszkańców.
 
Radny p. Dzikowski – pogratulował radnemu p. Wrażeniowi zwycięstwa                w głosowaniu do Stowarzyszenia „Sclavinia”  i przypomniał, że winą  mówcy było zwrócenie uwagi, że radny po. Wrażeń nie uczestniczył w spotkaniach.  Dodał, że wynik głosowania był taki, ponieważ radnym zabrakło odwagi. Poprosił, aby radni odpowiedzieli na pytanie – czy to było merytoryczne głosowanie.
 
Radny p. Błażejewicz  - stając w obronie Przewodniczącego Rady Miasta  odnośnie udzielenia głosu radnemu p. Dzikowskiemu po zakończeniu dyskusji przypomniał, że  wniosek radnej Lenartowskiej dotyczył przerwania dyskusji            i przystąpienia do głosowania, natomiast Przewodniczący Rady Miasta, aby dać
możliwość wypowiedzenia się radnemu p. Dzikowskiemu poprosił radnych, aby wyrazili zgodę na wypowiedzenie się tych radnych, którzy wcześniej zgłosili się do dyskusji.
 
Radny p. Wrażeń -  aby zakończyć temat „Sclavinia” poinformował, że nie uczestniczył tylko w tych spotkaniach, o których nie był powiadomiony. Dodał, że nie zabierał głosu wtedy, gdy akceptował propozycje innych uczestników.
 
 
 
 
Punkt  11. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku   z wyczerpaniem porządku,  zamyka obrady XXXVII  sesji Rady Miasta Chełmna.
 

Protokołowała                                                             Przewodniczył
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (2 października 2009)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (2 października 2009, 09:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1865

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij