XXXIII sesja RM - 7.04.2009


Protokół Nr XXXIII/2009
z  XXXIII  sesji Rady Miasta Chełmna
 z dnia  7 kwietnia  2009  roku
 
Sesja odbyła się w dniu  7 kwietnia 2009 roku     i   trwała   od    godz. 16oo   do   godz. 1930
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi  100  %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji RM.
 
3.      Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41
 
4.      Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok.
 
5.      Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania   w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości części działki nr 32/2  i działki nr 55/4 obręb 8
 
6.      Sprawa zatwierdzenia do realizacji projektu „Komunikacja bez barier” realizowany w ramach Działania  9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
 
7.      Sprawa przyjęcia sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna za lata 2007 – 2008.
 
8.      Interpelacje radnych   
                                                                                                      
9.      Wolne wnioski i informacje        
 
10.   Zakończenie


Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XXXIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.
 
 
·        stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
·        przyjęcie  protokołów z XXXI i XXXII sesji RM  
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt       z radnych nie zgłosił poprawek do protokołów, w związku z czym na podstawie  § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXXI  i XXXII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXXIII sesji.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski zgłosił wniosek o wprowadzenie, jako punkt  3 porządku obrad „Sprawy wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad.
 
Za wnioskiem głosowało 20  radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta  o wprowadzenie, jako pkt. 3 „Sprawy wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41” i zmianę numeracji porządku obrad o jeden.
 
Następnie w związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad  przystąpił do jego realizacji.
 

Punkt 3.     Sprawa wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska  wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt stanowiska zawarty  w druku nr 5.
 
Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Stanowisko Rady Miasta Chełmna  z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41 (Załącznik nr 4 do protokołu).
 
 
 
Punkt 4.     Sprawa zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
 
Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem (Załącznik nr  5 do protokołu).  Następnie zgłosiła autopoprawkę do przedstawionego projektu (Załącznik nr 6 do protokołu). Dodała, że   po przyjęciu Stanowiska  w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41 wprowadziła zmianę w rozdziale 60095, paragrafie 6050. Poprosiła o ujęcie w projekcie zmian     w budżecie miasta pisma Wydziału Techniczno Inwestycyjnego  w sprawie  budowy asfaltowej nawierzchni na ulicy Podgórnej w Chełmnie wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.  W związku z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej na refundację kosztów poniesionych na to zadanie zachodzi konieczność zamieszczenia w prasie lokalnej informacji  o zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej oraz ustawienia tablic informacyjnych o dofinansowaniu. Jest to koszt 3 tys. zł. i zaproponowała, aby zwiększyć o tą kwotę wydatki w dziale 600, rozdział 60016, § 4300 – zakup usług pozostałych. Reasumując stwierdziła, że po zmianach dochody wynoszą 51.995.491 zł., natomiast wydatki zamykają się kwotą 52.707.637 zł.  Deficyt po zmianach będzie wynosił 712.146 zł. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński  - w związku  z wprowadzeniem przez Burmistrza Miasta  Stanowiska w sprawie wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna lokalu użytkowego nr 13 o pow. 328 m2, położonego w Chełmnie przy ul. Dworcowej 41, w imieniu członków Komisji wycofał opinię dotyczą zmian w budżecie miasta (Załącznik nr 7 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał obecnych z opinią Komisji Budżetu – Załącznik nr 8 do protokołu.
 
 
Na salę obrad przybył radny   p. Jacek Kordowski – godz. 1610
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odnosząc się do drugiego punktu opinii Komisji Budżetu – dział 921, rozdział 92195 poinformowała, że jest przewodniczącą komisji konkursowej, która ma zaproponować podział środków  na zadania   w zakresie  rozwoju kultury. Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta o zwiększenie środków na ten cel o kwotę 30 tys. zł.  Stwierdziła, że będzie bardzo trudno pozyskać  środki w kwocie 30 tys. zł. z budżetu ChDK i z promocji, ponieważ budżet został już przyjęty i obecnie musiałyby być wprowadzone zmiany zarówno w budżecie ChDK, jak i dziale 921 budżetu miasta. Ponadto Rada Miasta przyjęła program współpracy  z organizacjami pozarządowymi, z którego wynika, że miasto zleca zadania tym organizacjom m. in. na działanie w zakresie kultury.  Wpłynęło 10 propozycji imprez, w tym 5 cyklicznych,  zdaniem członków komisji wszystkie są bardzo ciekawe.  Wszystkie te imprezy będą zorganizowane za kwotę 234.555 zł,  a organizacje oczekują na dofinansowanie w kwocie około 100 tys. zł, jeżeli  kwota zostanie zwiększona o 30 tys. zł. będzie to dotacja w wysokości 25,5 %   i w związku z obowiązującymi przepisami nie ma innej możliwości, jak zaproponowane zwiększenie i ponowny podział środków. Dodała, że o ile środki pozostaną w dotychczasowej wysokości większość organizacji nie będzie     w stanie zorganizować planowanych imprez. Zdaniem komisji żadnej ze zgłoszonych imprez niemożna pominąć, są one organizowane na zasadach wolontariatu, ludzie angażują swój cenny, prywatny czas. Oferta imprez dotyczy zarówno mieszkańców naszego miasta, ale także turystów odwiedzających nasze miasto. Poprosiła o zwiększenie działu 921 o wnioskowaną kwotę   i dodała, że przekazanie organizacji jakiejkolwiek z tych imprez do ChDK jest niezgodne z przepisami.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że opinia Komisji Budżetu nie była jednogłośna i jako radny stwierdził, e o ile dla miasta organizacje pozarządowe chcą wnieść 175 tys. zł., jako środki własne, to Rada Miasta nie może ograniczać inicjatyw mieszkańców. Dodał, że imprezy będą przeprowadzane przez 28 dni za 60 tys. zł. z budżetu miasta i jest to praca społeczna organizacji. Zdaniem mówcy rola Rady Miasta powinna polegać na mobilizowaniu mieszkańców do działań społecznych, a nie ograniczanie środków. Reasumując zaapelował o przyjęcie zaproponowanej zmiany.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  –  popierając słowa przedmówcy zwrócił uwagę na fakt, iż Rada Miasta przyjęła budżet miasta, po czym zarówno ChDK, jak i promocja podjęły działania i pewne zobowiązania już zostały przyjęte. Zaapelował, aby Rada Miasta po uchwaleniu budżetu pozwoliła dysponentom na jego realizację.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że Komisja Budżetu większością głosów przyjęła przedstawioną opinię na podstawie tego, że budżet miasta był uchwalany 30 grudnia 2008 r. i przed tym terminem należało wnioskować  o większą kwotę na kulturę. Przypomniał, że środki na ten dział nie były mniejsze, aniżeli w 2008 roku, podobnie jak w innych dziedzinach np. sport, działanie przeciw alkoholizmowi.  Zwiększenie kwoty o 100% w trakcie roku budżetowego zdaniem mówcy jest precedensem. Zasugerował, aby planując budżet na 2010 roku  próbować znaleźć większe środki na kulturę, nie pomijając innych organizacji uczestniczących w konkursach. Stwierdził, że takim sposobem dojdzie do zwiększenia wydatków budżetowych. Dodał, że wszystkie wnioski w konkursach przewyższają zapotrzebowanie i przyznane dotacje. Zdaniem mówcy kierując się zadaniami, jakie przyjęto do realizacji należy utrzymać granice, a zwiększenie środków na dotację o 30 tys. zł. stanie się precedensem i to było podstawą wydanej opinii.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że sportowcy od wielu lat działają tak, jak powinni tzn. społecznie w klubach.  Od ubiegłego roku wzrosła aktywność działaczy kulturalnych, którzy podobnie jak sportowcy przyjmują duże inicjatywy. Umożliwienie organizacji wnioskowanych imprez może  w przyszłości być przyczynkiem do tego, że kultura będzie działała podobnie, jak działa sport, a nie będzie scentralizowana w formie Chełmińskiego Domu Kultury. Zasugerował, że w przyszłym roku może być jeszcze więcej imprez   i jeszcze większy wkład własny Stowarzyszeń.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – w uzupełnieniu przedmówcy stwierdziła, że część imprez zaczynała się bardzo skromnie np. pierwsze Jarmarki Jaszczurcze    i Spotkania z Folklorem. Co raku imprezy te nabierają większego rozgłosu     i ściągają do Chełmna wielu turystów, co wymaga coraz większych nakładów. Urząd Miasta nie może przewidzieć jakie to będą imprezy i zabezpieczyć na ten cel zwiększonych środków. Zasugerowała, że nie można doprowadzić do tego, że Chełmno będzie pięknym miastem, które ma piękne zabytki, ale nic się  w nim nie dzieje. Odpowiadając radnemu p. Ziemeckiemu stwierdziła, że trudno jest przewidzieć, jakie będą potrzebne środki na dofinansowanie kultury w roku przyszłym.
 
Radny p. Gzella – zwrócił uwagę, że są to konkursy do których są zgłoszenia  w oparciu o wskazaną pulę pieniędzy. Potwierdził, że należy „ożywić te mury gotyckie”, jednakże o ile środki na te zadania zostaną zwiększone o 100 % to wnioski na dofinansowanie klubów sportowych opiewały na kwotę ok. 500 tys. zł. Dodał, że był członkiem komisji, która dzieliła środki na imprezy sportowe   i była to kwota 15 tys. zł., a wnioskowano na ten cel  o kwotę ponad 30 tys. zł.
Zasugerował, że zwiększenie środków na kulturę będzie precedensem, który będzie powtarzał się latach przyszłych.
Nawiązują do działalności ChDK zwrócił uwagę, że na tą jednostkę jest przeznaczanych ok. 800 tys. zł. i są to również środki  na kulturę, natomiast nie ma w Chełmnie jednostki, która prowadziłaby sport na terenie miasta.  Zaapelował o „roztropność radnych w tej dziedzinie”.
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że nie jest przekonująca argumentacja radnego p. Ziemeckiego i radnego p. Gzelli. Uznał, że w pewnych sytuacjach nie można argumentować, że środki są zwiększane o 100% bo jest to kwota 30 tys. zł.,   a w innych przypadkach zwiększenie może być o 10 % i stanowi to kwotę wyższą. Nie można mówić, że nie należy zwiększyć środków, bo będzie to precedensem, a należy zaplanować zwiększenie na rok następny. Zdaniem mówcy Ci, którzy chcieli przygotować imprezy w roku bieżącym nie  zdecydują się na ich przygotowanie w roku przyszłym.  Stwierdził, że nie można utrudniać organizacji imprez, które mają być atrakcją zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców miasta.  Zaapelował o przyjęcie propozycji zwiększenia o kwotę 30.000 zł. na organizację imprez kulturalnych.
 
Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę, że charakterystyczną  rzeczą zarówno dla tej Rady Miasta, jak i poprzednich jest kwestia tego, iż wydawanie bardzo dużych pieniędzy przechodzi bez merytorycznej dyskusji, a spory trwają nad kwotą w tym przypadku 30 tys. zł.  Stwierdził, że nie należy stawiać przeciwko sobie kultury i sportu.  Zwracając się do Sekretarza Miasta poprosił o informację o jakie chodzi imprezy, bo to ułatwi podjęcie decyzji.
 
Sekretarz Miasta p. Syta – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że między innymi będą to takie imprezy, które są  już znane. I tak: XI Turniej Rycerski, Historyczny Piknik Strzelecki, VII Festiwal Piosenki Harcerskiej,  XXX-lecie Pomorza, X Jarmark Jaszczurczy, Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych, Lato Dialogu Kultur, Plener Plastyczny,  V Międzynarodowe Chełmińskie Spotkania Chóralne. Dodała, że rozpiętość    w zakresie dofinansowania jest bardzo różna.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że padają różne propozycje np. aby ChDK pomagał w organizacji. Dodał, że ChDK  pomaga, ale to miasto ogłasza konkursy. Zwrócił uwagę, że należy docenić fakt, iż ¾ środków pochodzi ze stowarzyszeń. Nawiązując  do organizacji Jarmarku Jaszczurczego  i Spotkań z folklorem stwierdził, że członkowie stowarzyszenia przygotowują wszystko w własnym zakresie. Dodał, że o ile w roku bieżącym imprezy te nie odbędą się z powodu braku środków, to w przyszłym roku nie wiadomo, czy będzie miał kto je zorganizować.
 
Radny p. Giżyński – zasugerował, aby w przyszłości zastanowić się nad działalności Chełmińskiego  Domu Kultury, skoro Stowarzyszenia tak prężnie działają. Stwierdził, że większość wymienionych imprez to imprezy cykliczne i zdaniem mówcy powinny być wykonywane przy współpracy z ChDK.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - zaapelował o przegłosowanie kwoty 30 tys. zł., a nie prowadzenie dyskusji na temat struktur organizacyjnych funkcjonowania miasta.
 
Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, aby Komisja Budżetu skonkretyzowała, czy zapis zawarty w opinii jest do przegłosowania, czy tylko do dyskusji. Zwrócił uwagę, że jest wiele działań, do których przystępują gminy  w Ministerstwie Kultury, szczególnie w okresie jesiennym i Stowarzyszenia powinny również tam występować o dofinansowanie.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, że dyskusja trwa nad kwotą 30 tys. zł., a jeżeli ktoś chce zrobić coś w tym mieście, to należy to umożliwić.  Przypomniał, że dnia 30 grudnia 2008 r. został przyjęty budżet miasta, z którego wyrzucono wiele zadań z uwagi na brak środków.  Zdaniem mówcy na takie zadania, należy przeznaczyć  wnioskowaną kwotę 30.000 zł.
 
Radna p. Rostek – stwierdziła, że nie chce porównywać ważności imprez, jednakże impreza Walentynowa to koszt 30 tys. zł., a za tą samą kwotę imprezy zorganizowane przez stowarzyszenia będą trwały 28 dni.  Dodała, że ludzie, którzy nie pracują w stowarzyszeniach nie wiedzą  ile to jest pracy społecznej. Poprosiła, aby dać pieniądze Stowarzyszeniom, które chcą coś zrobić dla tego miasta.
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o zrozumienie, chodzi o zasady; budżet został przyjęty i nie należy tworzyć precedensu.
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – jako członek Komisji konkursowej stwierdziła, że o ile przyznanie dodatkowych środków na kulturę jest precedensem, to popiera taki precedens. Dodała, że wpłynęło dużo ofert i są one bardzo atrakcyjne. 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
 
                                                                           - Po przerwie –
 
Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – w imieniu Komisji Budżetu wycofał wnioski zawarte w opinii.
 
Radna p. Neumann – nawiązując do kwoty 3 tys. zł. przeznaczonej na paliwo dla Policji wyraziła obawy, że część radnych chciała poprzeć ten wniosek. Zwróciła uwagę, że nie jest to wysoka kwota, ale chodzi o zasadę, że kolejne zadanie należące do państwa zostaje zrzucone na samorząd. Dodała, że zasadnym jest, aby pokazać, że to co należy do Państwa powinno być przez Państwo realizowane.
 
Radny p. Wygnański – stwierdził, że zastanawiał się, co dla mieszkańców naszego miasta jest ważne i z pewnością ważne jest, że będą piękne zabytki, że 16 mln. zł. zostanie wydanych na remont zabytków, czy cyt. „może jakaś obwodnica, gdzieś tam w polu będzie”. Zdaniem mówcy priorytetem dla każdego mieszkańca jest poczucie własnego bezpieczeństwa. Dodał, że decyzją nie przyznania 3 tys. zł. na paliwo dla Policji nie uzdrowimy rządu. Należy zrobić wszystko, aby miasto było bezpieczne i kwotę 3 tys. zł. należy zaakceptować.
 
 
 
Radny p. Dzikowski – stwierdził, że są zadania własne i zadania należące do Państwa. Popierając wystąpienie radnej p. Neumann złożył wniosek, aby w dziale 754, rozdział 75405, § 3000 wykreślić kwotę 3 tys. zł. przeznaczoną na paliwo dla Policji.
 
Radny p. Jurczak – złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że przed złożeniem wniosku do dyskusji zgłosił się radny p. Wrażeń i udzielił zainteresowanemu głosu przed przystąpieniem do głosowania wniosku.
 
Radny p. Wrażeń – stwierdził, cyt. „Rząd nie dba o nas, ale na bezpieczeństwie nie można oszczędzać”. Zdaniem mówcy należy przekazać kwotę 3 tys. zł. na paliwo dla Policji.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Jurczaka.
 
Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Jurczaka w sprawie zamknięcia dyskusji.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek radnego p. Dzikowskiego w sprawie wykreślenia w dziale 754, rozdział 75405, § 3000  kwoty 3 tys. zł. przeznaczonej na paliwo dla Policji.
 
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przy 6 głosach przeciwnych  i 4 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Dzikowskiego.
Poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami oraz z przyjętym wnioskiem zgłoszonym przez radnego p. Dzikowskiego.
 
Za projektem głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/194/2009  z dnia 7 kwietnia 2009 r. w spraw zmiany budżetu miasta Chełmna na 2009 rok. (Załącznik nr  9 do protokołu).
 
 
 
Punkt 5.     Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania  w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości części działki nr 32/2  i działki nr 55/4 obręb 8
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz   z uzasadnieniem  (Załącznik nr 10  i nr 11 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię  Komisji Rewizyjnej  w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 12 do protokołu).
 
Radna p. Rostek – poprosiła o informację jakie dochody ma miasto z tytułu dzierżawy 5,23 ha wody i przynależnych gruntów ziemnych.
 
Burmistrz Miasta – odpowiadając radnej p. Rostek stwierdził, że na zadane pytanie odpowie w dniu jutrzejszym. Zasugerował, że tego typu pytanie można było zadać przed sesją.
 
Radny p. Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, czy jest możliwość prawna przekazania „takich tematów” do ZUA „OJAR”, który będzie bezterminowo wydzierżawiał i przedłużał umowy, „i  będziemy mieli spokój.”
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że cyt. „nie przyszliśmy tu i nie zdobyliśmy mandatów, aby mieć spokój, przyszliśmy. tu na cztery lata do ciężkiej pracy”. Dodał, że ZUA „OJAR” musi również stosować się do przepisów prawa.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 2.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujący nie było.
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/195/2009   z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości części działki nr 32/2 i działki nr 55/4 obręb 8 (Załącznik nr 13 do protokołu).
 
 
 
Punkt 6.     Sprawa zatwierdzenia do realizacji projektu „Komunikacja bez barier” realizowany w ramach Działania  9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
 
Kierownik Referatu OKiP p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 14 i nr 15 do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał obecnych z treścią opinii Komisji Rady Miasta, i tak:
 
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
                                     - Załącznik nr 16 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej     – Załącznik nr 17 do protokołu.
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący  obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/196/2009 Rady Miasta Chełmna  z dnia 7 kwietnia 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Komunikacja bez barier” realizowany w ramach Działania  9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”  (Załącznik nr  18 do protokołu).
 
 
 
Punkt 7.     Sprawa przyjęcia sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna za lata 2007 – 2008.
 
Kierownik referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami   p. Szuster przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr  19 i nr 20  do protokołu).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 21 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że cyt. „Rada ma podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia dwóch sprawozdań: pierwsze dotyczy realizacji programu ochrony środowiska za dwa lata tj. 2007 i 2008 rok i drugie z realizacji programu gospodarki odpadami również za okres jw. Oba sprawozdania wynikają  z obowiązujących w tym zakresie przepisów przy czym pierwsze sprawozdanie jest przedkładane wyłącznie Radzie Miasta Chełmna, natomiast drugie przedłożone zostało również starostwu, następnie wojewodzie, marszałkowi województwa skąd trafia do odpowiedniego ministra, na końcu do Rady Ministrów. Wszystko w celu stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów i zapewne posłużą w celach zaopiniowania aktualizacji programów gospodarki odpadami obowiązujących w gminach o czym informuje nas zapis w sprawozdaniu, iż aktualizacja obecnego programu czeka na zaopiniowanie w urzędzie marszałkowskim.  Jak pierwsze sprawozdanie odnoszące się do ochrony środowiska mogłoby zostać  zaakceptowane przez radę, tak już sprawozdanie  z realizacji programu odpadami z zawartymi w nim stwierdzeniami wymaga szerszego omówienia i ustosunkowania się doń i tak: W tabeli nr 9 lp. 2 jest zapis „Gmina powinna zgodnie z przepisami posiadać ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców” i pada stwierdzenie „System ewidencji funkcjonuje na terenie gminy”.  Następnie pod lp. 4 tej samej tabeli jest zapis „W związku  z brakiem ewidencji umów, id.” Zachodzi pytanie, czy system istnieje, czy też go brak, na komisji budżetu Zastępca Burmistrza Miasta Pan Tadeusz Jagodziński potwierdził, iż ewidencji takowej gmina nie posiada. Jeśli sprawozdanie będzie dokładnie analizowane przez starostwo i nie tylko, zapewne zajdzie konieczność wyjaśnienia tej kwestii. Jak wielkie znaczenie ma założenie ewidencji świadczy o tym zapis w tabeli nr 9 lp. 4, że zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych na dzień 31.12.008 r. było objętych 83% mieszkańców, obliczono to na podstawie ilości pojemników na odpady, także częstotliwości ich odbioru. Z powyższego wynika, iż podane wielkości ustalono w oparciu o dane szacunkowe, a nie rzeczywiste. W podsumowaniu sprawozdania w pkt. 3 czytamy objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych nie zostało osiągnięte i dalej czytamy,  ze względu na brak szczegółowego systemu kontroli i ewidencji umów zawartych pomiędzy mieszkańcami, a podmiotami wywozowymi. Fakt braku takich umów nie wpłynął jednak na poinformowanie Rady na XXXII sesji przez Zastępcę Burmistrza pytanego w tych kwestiach, który stwierdził, że odnośnie sprawozdań wszystkie firmy posiadające koncesję składają sprawozdania na bieżąco ponadto co miesiąc przedkładają, kto rozwiązał umowę, a kto nawiązał umowę, więc występuje daleko idąca rozbieżność. Kwestia prowadzenia ewidencji przez gminę ma obecnie jeszcze większe znaczenie, gdyż od miesiąca marca br. Burmistrz Miasta posiada uprawnienia kontrole w firmach zakresie wydanych im koncesji na zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy. Brak ewidencji uniemożliwia przeprowadzenie pełnej kontroli i porównania danych przekazanych przez podmioty posiadające koncesję s danymi gminnymi. Celem sporządzenia sprawozdań jest ustalenie rzeczywistej wielkości wytwarzanych odpadów komunalnych, a nie szacunkowych, stąd tak szczegółowo została prawem unormowana gospodarka odpadami na terenie poszczególnych gmin. Firmy posiadające koncesję na odbiór odpadów są zobowiązane między innymi do prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności dokumentów wynikający z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Sumując obowiązki gmin i firm prowadzących działalność w zakresie udzielonych koncesji wszystko  w oparciu o obowiązujące przepisy o gospodarce odpadami daje możliwość sporządzenia sprawozdań opartych o stan rzeczywisty, a nie szacunkowy. Na podstawie powyższych danych rady gmin mogą prawidłowo ustalać zarówno cennik obowiązujący na składowiskach odpadów, jak i maksymalne stawki, których przekroczyć nie mogą firmy upoważnione do odbioru odpadów komunalnych. Sprawozdanie odsłania jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, gdyż  informuje, że składowisko odpadów komunalnych w Osnowie jest składowiskiem gminnym, do którego przynależą gminy powiatu chełmińskiego. Składowisko w roku 2007 przyjęło ogółem  9.392,01 Mg w tym poddanych odzyskowi 1.765,85 Mg, w roku 2008 ogółem 10.565,64 Mg, w tym poddanych odzyskowi 1.273,52 Mg.  W wprowadzeniu do sprawozdania jest informacja, iż z terenu miasta zebrano odpadów łącznie w 2007 roku – 5.093,25 Mg, a w 2008 roku – 5.064,25 Mg. Z powyższego wynika, iż następuje zwiększenie produkowanych odpadów przy jednoczesnym spadku odpadów poddanych odzyskowi, jest to zjawisko bardzo niepokojące.  Również bardzo ważną informacją są wielkości przypisane dla miasta Chełmna, stanowią one dla roku 2007 około 54%, a dla roku 2008 około 48 % ogółem zebranych odpadów  i unieszkodliwionych na składowisku. W tym temacie złoże stosowna interpelację w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania składowiska przez przynależące doń gminy.  Z danych odnoszących się do terenu naszego miasta wynika ponadto, iż na jednego mieszkańca przypada około 20 litrów produkowanych przez niego odpadów, a nie jak poinformowano radę, że jest to wielkość 27 litrów. Powyższe wynika z wyliczenia: (5.064 Mg x 4,3 m3 x 1000 : 52 tygodnie : 20.5000 liczba mieszkańców = 20,4 l).
W wielkim skrócie przedkładam swoje spostrzeżenia do sporządzonych sprawozdań, jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, jak duże znaczenie może mieć ich treść przy podejmowaniu przez nas decyzji w zakresie ochrony środowiska  i gospodarki odpadami.
Wnioskami, jakie nasuwają się po lekturze owych sprawozdań to między innymi:
1.     Niezwłoczne założenie przez gminę miasto Chełmno ewidencji stosownie do wymogów zawartych w unormowaniach prawnych.
2.     Wyjaśnienia sprawy  partycypacji w kosztach utrzymania składowiska odpadów przez gminy powiatu chełmińskiego.
3.     Z uwagi na kończący się termin wydanych koncesji dla firm (taką informację komisji budżetu na jej posiedzeniu w dniu 2 kwietnia  2009 r. przekazał Zastępca Burmistrza termin upływa z dniem 31.12.2009 r.)   w oparciu o wydane zarządzenie Burmistrza Miasta nr 85/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. i inne przepisy podjąć działania zmierzające do objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów, dążąc jednocześnie do wdrożenia selektywnej zbiórki już na etapie gospodarstw domowych i innych podmiotów.”
Dodał, że po dyskusji Rada Miasta podejmie odpowiednie stanowisko  w zakresie przyjęcia lub nie przedstawionych sprawozdań.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do opinii Komisji Rewizyjnej poinformował, że po zapoznaniu z treścią sprawozdań członkowie Komisji zwrócili uwagę na szereg niejasności, i tak: liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej – nie podano z uwagi na brak danych na koniec 2008 rok. Nie podano stopnia zwodociągowania również z uwagi na brak danych. Nie określono udziału użytków rolnych oraz gruntów dobrej jakości. Podobnie        w informacji o stanie powietrza również często wskazuje się na brak danych. Zwrócił uwagę, że powtarzanie określenia „brak danych” w złym świetle przedstawia Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
 
Radny p. Wrażeń – zgłosił zastrzeżenia do tabeli nr 11, gdzie wprowadzono zapis „likwidacja mogilników i innych zbiorników na odpady niebezpieczne” – nie podano roku realizacji. Kolejny zapis to „Sukcesywna likwidacja istniejących mogilników, zbiorników smoły pogazowej, przeprowadzanie, rekultywacja terenów skażonych” – w opisie działań podano iż na terenie miasta Chełmna mogilniki nie występowały i nie występują.  Poprosił o informację, jak daleko jest załatwiona sprawa zbiorników po starej gazowni.
 
Kierownik referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  p. Szuster – przedstawił autorkę omawianych sprawozdań i raportów, która wyjaśni wskazane nieprawidłowości.
 
P. Joanna Masiota – przedstawicielka zespołu projektowego firmy GREEN KEY – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu na temat przedstawienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w nietypowym świetle wyjaśniła, że informacje, jakie winny być w sprawozdaniu wynikają ze sprawozdań M- 06. Informacje te były pozyskiwane na etapie tworzenia Planu i Programu Ochrony Środowiska i pozyskano taką informację za 2007 rok, natomiast za 2008 rok nie ma tej informacji, ponieważ nie było czasu na ich pozyskanie. Pytanie  zostało zadane w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, jednakże ponieważ należało złożyć raport przed sesją nie pozyskano odpowiedzi. Przedstawienie informacji w sprawozdaniu polega na zawarciu tabel w formie elementów wymienionych   i dlatego, jeżeli nie ma jakiegoś elementu na terenie Gminy pisze się, że go nie ma lub tez, że jest brak danych. Jako przykład podała badanie powietrza, które nie jest prowadzone przez samorządy terytorialne, a przez jednostki działające  w zakresie ochrony środowiska tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, SANEPID i inne jednostki badające tego typu elementy środowiska przyrodniczego. Programy Ochrony Środowiska na szczeblu wojewódzkim narzucają na samorządy gminne obowiązki tworzenia map akustycznych, programów ochrony środowiska i programów ochrony powietrza, a nie wiąże się to z dofinansowaniem. Stwierdziła,  że przedstawione sprawozdanie jest               o chaotyczne i wykazuje brak danych, ponieważ  nie jest prowadzony monitoring na terenie miasta. Nawiązując do wypowiedzi radnego   p. Ziemeckiego wyjaśniała, że sprawozdanie dotyczy realizacji dokumentu „Programu Ochrony Środowiska za lata 2004 – 2008”. Oceniając sprawozdanie należało oprzeć się na  przyjętym w poprzedniej kadencji Planie Gospodarki Odpadami i Programami Ochrony Środowiska.
Od pół roku firma GREEN KEY realizuje w Urzędzie Miasta aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, które to dokumenty zostały już zaopiniowane pozytywnie przez Starostwo Powiatowe oraz przez Urząd Marszałkowski i zostaną one przedstawione Radzie Miasta do uchwalenia na lata 2008 – 2011 i perspektywicznie na lata kolejne.
Odpowiadając na temat dotyczący ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych wyjaśniła, że przedsiębiorstwa działające na terenie miasta są zobowiązane do comiesięcznych sprawozdań przedstawiających ilości podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. Następnie wyjaśniając  problem ewidencji odpadów poinformowała, że przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia sprawozdania  z ilości odebranych odpadów  z terenu obsługiwanej gminy. Dodała, że  w sprawozdaniu są dwa założenia; jedno dotyczy ilości odpadów określonych wskaźnikowo dla terenu miasta, a po drugie zostało scharakteryzowane składowisko, jako instalacja będąca własnością miasta.
 
Radny p. Giżyński – nawiązując do sprawy braku danych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji poprosił o informację, kiedy rozpoczęto prace nad sprawozdaniem. 
 
P. Joanna Masiota  - poinformowała, że za 2008 rok sprawozdanie było wykonywane dopiero  w  m-cu lutym 2009 roku, ponieważ sprawozdania do GUS za 2008 rok są przekazywane w okresie do końca stycznia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – nawiązując do wystąpienia radnego p. Ziemeckiego poinformował, że umowy do końca kwietnia będą dostarczone przez wszystkich przewoźników.  Ponadto co miesiąc otrzymuje informacje dotyczące rozwiązania i nawiązania nowych umów. Dane te są przekazywane również do Straży Miejskiej, która kontroluje rozwiązanie umowy było zasadne.  Podziękował Komisji Budżetu za zaangażowanie oraz zgłoszone uwagi. Informacyjnie  podał, że na terenie województwa znajduje się 115 składowisk, z czego tylko 33 składowiska posiadają wagi.
Odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że w mieście Chełmno nie jest zwodociągowana tylko dzielnica Grubno, trzy budynki na Powiślu, ulica Gorczyckiego od cmentarza do granicy i ulica Jastrzębskiego – kółko rolnicze  i część gospodarstw.  Wyjaśniając sprawę badania wody w Jeziorze Starogrodzkim poinformował, że przed sezonem każde kąpielisko jest badane przez Sanepid, ponieważ w innym przypadku nie mogłoby być dopuszczone do użytkowania.
Odpowiadając radnemu  p. Wrażeniowi poinformował, że na terenie miasta nie ma mogilników, a w programie założono zbadanie zbiorników pogazowych, które znajdują się na zapleczu byłego ZUA „OJAR”. 
 
Radny p. Jurczak – stwierdził, że Zastępca Burmistrza Miasta uzupełnił sprawozdanie. Nawiązując do wystąpienia p. Masiota mówca wywnioskował, że program został opracowany dlatego, że co dwa lata musi być przyjęte sprawozdanie, a ono jest przyjmowane dlatego, że opracowano program. Zasugerował, że o ile w programie są zadania, które nie dotyczą tego, co dzieje się w naszym mieście to nie należy z tych zapisów korzystać w całości. Zasugerował, aby podjąć takie działania, aby kolejne sprawozdania wynikały z istniejącego stanu rzeczy, a nie z faktu, że co dwa lata jest taka konieczność.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że art. 14 ustawy o odpadach wyraźnie określa, że „Organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego”, następnie zacytował zapisy dotyczące dalszego przedkładania sprawozdań. Ponadto omówił obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy na wywóz odpadów odnośnie sprawozdawczości na temat zawartych i rozwiązanych umów.
 
Radna p. Neumann – poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego Wydział Ochrony Środowiska zlecił wykonanie sprawozdania, za które urząd musiał zapłacić.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że pytanie radnej p. Neumann było do Burmistrza Miasta, Jego Zastępcy lub Skarbnika Miasta.
 
Specjalista ds. Ochrony Środowiska p. Katarzyna Grzeszczak – poinformowała, że sprawozdanie wykonała firma GREEN KEY, która opracowywała aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Są dwa obszerne opracowania  i firma w ramach umowy za ich wykonanie zobowiązała się  do sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna za lata 2007 – 2008. Oferowana cena była bardzo konkurencyjna.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
                                                                                     - Po przerwie –
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński -  odpowiadając radnemu  p. Giżyńskiemu wyjaśnił, że pewnych opracowań urzędnicy nie są w stanie wykonać m. in. jest to aktualizacja Gminnego Programu  Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami. Wykonanie  tego zdania nie wymagało ogłoszenia przetargu w związku z czym rozesłano oferty. Na aktualizację programów wpłynęło 5 ofert. Wybrana firma GREEN KEY przedstawiła najtańszą ofertę, a dodatkowo zobowiązała się bezpłatnie wykonać omawiane sprawozdania.
 
Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że na ostatniej sesji zadawał pytanie Zastępcy Burmistrza,  na które mówca nie otrzymał odpowiedzi, a dotyczyło ono informacji na temat ile odpadów komunalnych przywozi na nasze składowisko ZUK ze Świecia. Dodał, że jest to firma, która wywozi odpady z „Biedronki”.  Odwołując  się do zapisu § 31 pkt. 2 Regulaminu utrzymania czystości, cyt. „Nakłada się na jednostki wywożące  obowiązek wywożenia odpadów komunalnych stałych na składowisko w Osnowie” stwierdził,  że wywożenie odpadów na inne składowiska jest niezgodne z regulaminem. Zdaniem mówcy wywóz odpadów nie zgodny z regulaminem powinien spowodować utratę koncesji.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński  - odpowiadając przedmówcy stwierdził, że na poprzedniej sesji udzielał takiej odpowiedzi i potwierdził, że istotnie w Chełmnie wydano 5 koncesji na wywóz odpadów. Wszystkie te zakłady przekazują informację, ile nieczystości wywożą i gdzie je składują.  Dodał, że ZUK w Świeciu wywozi odpady z dwóch Biedronek. Odnośnie zapisu regulaminu, którego wynika, że odpady nie mogą być wywożone na inne składowiska wyjaśnił, że jest wyrok Ochrony konsumentów i konkurencji, który wskazuje, iż ważne jest  z kim podpisano umowę. Dodał, że ZUM w 2008 roku wywiózł ponad 400 ton odpadów na Składowisko do Sulnówka, ale obsługuje on również inne gminy i z tamtych gmin odpady były wywożone do Sulnówka.
 
Radna p. Rostek – wracając do sprawy mogilników poprosiła o wyjaśnienie dlaczego na terenie miasta Chełmna nie ma mogilników. Ponadto poprosiła   o informację, gdzie mieszkańcy Chełmna mają gromadzić opakowania po pestycydach. Poprosiła także o wyjaśnienie, co dzieje się z makulaturą, szkłem  i plastikiem z tzw. dzwonów.  Dodała, że w chwili obecnej nie ma w Chełmnie punktów skupu makulatury.  Zasugerowała, aby rozważyć możliwość utworzenia takiego punktu w ramach robót publicznych. Poprosiła  o wyjaśnienie, co dzieje się z kwasami z akumulatorów i z akumulatorami samochodowymi. Zwracając się do przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska uznała, że jest zbyt mało programów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – potwierdził, że na terenie miasta Chełmna nie ma mogilników,  natomiast wyjaśniając sprawę opakowań po środkach ochrony roślin, zgodnie z przepisami sprzedający środki ochrony roślin ma obowiązek te opakowania przyjmować.  Odnosząc się do sprawy makulatury poinformował, że zbierana w dzwonach jest sprzedawana. Poruszając sprawę akumulatorów stwierdził, że każdy użytkownik samochodu kupując nowy akumulator stary zdaje, w zamian otrzymuje  bonifikatę.  Przypomniał, ze miasto wprowadziło pojemniki na baterie oraz pojemniki w aptekach na zużyte leki.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnej p. Rostek na temat propozycji prowadzenia działalności gospodarczej przez Urząd Gminy poinformował, że jest to niezgodne z przepisami.
 
P. Szuster – poinformował, że na sprzedaż makulatury, jak i stłuczek szklanych podpisano stosowne umowy.  Odpady przywożone z dzwonów są segregowane na składowisko i przekazywane do zakładów, które zajmują się dalszym przetwórstwem.
 
Radny p. Wrażeń –  poprosił o wyjaśnienie czy pojemniki typu „dzwony” kupuje ZUM, czy miasto i dlaczego są one opatrzone naklejkami „ZUM”.
 
Zastępca Burmistrza p. Jagodziński – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że „dzwony” są kupowane przez miasto, natomiast naklejki ZUM-u są umieszczane z powodu, iż od dnia 1 stycznia br.  firmy wywozowe mają podział rejonów i zawartość dzwonów wywożą w ramach swoich kosztów.   Ze względów organizacyjnych, jako informacja dla kierowcy odpowiedzialnego za wywóz wprowadzono naklejki firm wywozowych.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do przedstawicieli firmy GREEN KEY poprosił o wyjaśnienie dlaczego w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej przyrody   podano, że ze względu na brak danych dotyczących ilości i powierzchni obszarów podlegających ochronie przeorzy nie można przeprowadzić analizy.
 
P. Masiota – poinformowała, że ewidencję tego typy dokumentów prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  i trzeba wystąpić z zapytanie. Czasami przychodzą rozbieżności w stosunku do informacji z Urzędu Wojewódzkiego i do informacji znajdujących się w Urzędzie Miasta. Parki są podawane w ogólnej powierzchni, a nie z podziałem na granice administracyjne.
 
Radna p. Neumann – stwierdziła, cyt. „jak każdy produkt reklamowany tak   i firmy, które się reklamują i mówią, że zrobią coś za darmo to jest zwykła, przepraszam za kolokwializm,  podpucha”.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty  w druku nr 4.
 
Za przyjęciem projektu głosowało 6 radnych,  przy 9 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością  głosów nie przyjęła sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska  oraz  Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna za lata 2007 – 2008.
 
 
Punkt 8.     Interpelacje radnych.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad XXXIII sesji rady Miasta wpłynęły cztery interpelacje, które odczytał i tak:
 
-        Interpelacja radnego Lesława Giżyńskiego w sprawie opinii prawnej dotyczącej prawa własności gruntów i budynków – Załącznik nr 22 do protokołu,
-        Interpelacja radnego Lesława Giżyńskiego w sprawie historycznego wyglądu miasta – Załącznik nr 23 do protokołu,
-        Interpelacja radnego Adama Ziemeckiego w sprawie możliwości wykonania częściowego odcinka chodnika przy ulicy Generała Jastrzębskiego – Załącznik nr  24  do protokołu,
-        Interpelacja radnego Adama Ziemeckiego w sprawie  partycypacji gmin powiatu chełmińskiego w kosztach utrzymania międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Osnowie – Załącznik nr 25 do protokołu.
 
 
 
Punkt 9.    Wolne wnioski i informacje
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło pismo Zakładu Usług Miejskich dotyczące Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany regulaminu utrzymana czystości i porządku  (Załącznik nr 26 do protokołu). 
Następnie  odczytał List otwarty osób handlujących na targowisku w sprawie zniesienia abonamentów  - Załącznik nr 27 do protokołu.  Następnie poinformował,  że Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Chełmińskiej  złożyło pismo dotyczące wprowadzenia  zmian opłat za parkowanie wokół chełmińskiego Rynku (Załącznik nr 28 do protokołu) oraz pismo  w sprawie udzielenia zapisu umożliwiającego Burmistrzowi Miasta udzielania zniżek członkom Stowarzyszenia z tytułu podatku od nieruchomości (Załącznik nr 29 do protokołu).
Następnie przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
 
Radny p. Ziemecki – podziękował Burmistrzowi Miasta za udzieloną odpowiedź na wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji w sprawie podpalenia pojemników na odpady oraz w sprawie zniszczenia fontanny.  Następnie zwracając się do  Przewodniczącego Rady  Miasta poprosił o wyjaśnienie, czy na sesji w punkcie „wolne wnioski informacje” informuje radnych o całej korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Miasta.
 
Przewodniczący  Rady Miasta – odpowiadając przedmówcy poinformował, że o całości korespondencji, jaka wpływa do Rady Miasta, radni są informowani podczas sesji Rady Miasta.
 
Radny p. Wrażeń – przypomniał, że 30 grudnia 2008 r. został uchwalony budżet miasta, który był bardzo napięty. W dniu dzisiejszym została przyjęta korekta tego budżetu. Zwracając się do Burmistrza Miasta i do Przewodniczącego  Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie na piśmie, cyt. „czy to jest zgodne, bo stara Rada przyjęła Plan Wieloletni i to był harmonogram, wytycznik działania miasta Chełmna, a my robimy to na wariackich papierach, niektóre zadania wprowadzamy poza przyjętym Planem Wieloletnim”.  Poprosił o wyjaśnienie, czy w planie jest przebudowa   drogi 550 oraz czy Burmistrz Miasta tak szybko uzgodni przebudowę drogi 550, skoro dotychczas jest nielegalny zjazd na ulicy Kwiatowej, a  na Szosie Grudziądzkiej są dziury przy chodniku.
 
Radna p. Konowalik – stwierdziła, że w ubiegłym tygodniu ulica Toruńska na odcinku od przystanku „na żądanie” w górę, została oczyszczona. Zwróciła uwagę, że błoto zostało przy ogrodzeniach posesji na tej ulicy. Nawiązując do sprawy ulicy Gorczyckiego poinformowała, że jest ona coraz węższa przez znajdując się tam piasek. Poprosiła o sprzątnięcie  tej ulicy.
 
Radny p. Gzella -  zwrócił uwagę, że na terenie miasta jest mało placów zabaw i przypomniał, że jest zapomniane boisko tzw. „na akacjach”. Stwierdził, że               z tego boiska korzysta wiele dzieci i poprosił, aby jeden lub dwa razy w roku Zieleń Miejska powycinała chwasty  na tym terenie.
 
Radny p. Giżyński – poinformował, że oglądał projekt przebudowy płyty Rynku, na podstawie którego ma być wykonana dokumentacja. Przypomniał, że Rada Miasta poprzedniej kadencji ustaliła, że pewne odcinki Rynku miały być wyłączone z ruchu, a z obecnego projektu wynika, że żadna z ulic nie będzie wyłączona. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Zasugerował, aby wyłączyć przynajmniej odcinek od Kościoła farnego do ulicy Grudziądzkiej, gdzie znajdują się cukiernie i na jezdni mogłyby powstać kawiarenki, podobnie jak w innych miastach. Dodał, że jesteśmy na etapie planowania tej inwestycji               i zasugerował, aby przed wykonaniem dokumentacji plany były przedstawiane Radzie Miasta. Nawiązując do artykułu prasowego stwierdził, że przeglądając budżet miasta nie ma w nim środków na zakup kamer, ani na wynagrodzenie dla strażników miejskich, którzy mają być zatrudnieni, ani też dla osób, którzy będą pilnowali monitorów.
 
Radna p. Neumann – przypomniała, że  podczas rozmów na temat sortowni              i przekazania Składowiska Odpadów Komunalnych ZUM-owi Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że do 14 lutego br. Muszą być  „wbite  łopaty”. Poprosiła o informację, na jakim etapie są prace.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Gzelli na temat boiska „na akacjach” przyznał, że nie był w tym terenie od dnia 20 lutego            2006 r.  i dodał, że zainteresuje się tym tematem.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńksiego na temat zamknięcia ulic na Rynku  stwierdził, że  wszystko jest  zgodne z wolą  Rady Miasta.  Przypomniał, że dnia 18 grudnia 2006 roku Rada Miasta zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie wyraźnie określono kwestię ulic na Rynku. Nawiązując do sprawy artykułu zamieszczonego w „Czasie Chełmna” na temat Straży Miejskiej zaproponował, aby toku postępowania nie opierać na podstawie artykułów prasowych, ponieważ mówca nie może wytłumaczyć wszystkich  artykułów.
Odpowiadając radnej p. Neumann wyjaśnił, że pozwolenie na budowę jest ważne, ponieważ  został pobrany dziennik budowy i dokonano pierwszych wpisów, co jest równoznaczne z rozpoczęciem inwestycji.
Poinformował, że w dniu jutrzejszym przyjedzie wyłoniona w drodze przetargu firma, która ma wykonać dokumentację na III etap ochrony dóbr dziedzictwa         i o godzinie 21oo , zostanie przeprowadzona próbna iluminacja Ratusza.
Następnie poprosił, aby radni wypowiedzieli się na temat kwoty 7 tys. zł wstępnie przeznaczonej na nagrywanie obrad sesji. Ponieważ większość radnych nie chce, aby obrady były nagrywane fragmentarycznie  w związku             z czym obrady są nagrywane przez informatyka Urzędu Miasta. Poinformował, że  Komisji Budżetu zaproponowała przeznaczyć kwotę 7 tys. zł. na transmisję sesji absolutoryjnej i budżetowej. Ponadto zaproponował rozważenie możliwości przeznaczenia kwoty 7 tys. zł. na zwiększenie ilości odcinków programu „Po dwóch stronach Wisły”.
 
Radny p. Kordowski – wyraził zdziwienie, że podano w prasie informację, iż Zieleń Miejska została zaskoczona wiosną  i brakuje ławek.
Przypomniał, że miasto posiada przyrząd do usuwania grafitii, jednakże nie jest  on używany. Podobnie odkurzacz do psich odchodów  jest używany „akcyjnie”           i w mieście istnieje problem czworonogów.  Dodał, że wielu miastach wprowadzono „chipy dla psów”.
Następnie stwierdził,  że  fotoradar nie jest użytkowany.  Ponadto poruszył sprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Franciszkańskiej i Szkolnej, gdzie samochody są parkowane na pasach dla pieszych.
 
Radny p. Wrażeń – poinformował, że przebywał  w miejscowości Wieniec Zdrój, gdzie miał możliwość skorzystać z wycieczki do Torunia, Ciechocinka, Biskupina i Gniezna, organizatorzy nie posiadali informacji o Chełmnie, zaproponował, aby  nawiązać współpracę z miejscowościami  uzdrowiskowymi.
 
Radny p. Knap – nawiązując do sprawy remontu płyty Rynku stwierdził, że          w poprzedniej kadencji zaproponowano wykonanie  deptaku na odcinku od Fary do Bramki. Stwierdził, że plany mogą być skorygowane, aby Rynek za tak wielkie pieniądze był  dobrze zrobiony dla turystów.  Stwierdził, cyt. „nas się specjalnie nie słucha”.  Przypomniał, że zgłaszał wykonanie prawo skrętu za tunelem w kierunku Grubna i zdaniem mówcy konieczne są trzy pasy jezdni.
Następnie stwierdził, że nie widać fotoradaru i poprosił o informację, ile pracuje  w miesiącu, w jakie dni i ile godzin.
 
Radny p. Giżyński – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego Chełmno nie może mieć takiego Rynku, jak jest w Toruniu czy w Chojnicach.
Nawiązując do artykułu w Czasie Chełmna na temat Straży Miejskiej stwierdził, że była to wypowiedź Zastępcy Burmistrza i zaproponował, że o ile nie jest ona wiarygodna  to w kolejnym numerze powinno pojawić się sprostowanie tej informacji.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński - odpowiadając radnemu                   p. Wrażeniowi na temat budowy dworca w wieloletnim planie wyjaśnił, że nie jest to tylko budowa budynku, ale także perony, zadaszenie nad peronami                  i wjazd na dworzec.
Wyjaśniając sprawę ulicy Kwiatowej poinformował, że  otrzymał pismo                  z Wojewódzkiego Zarządu Dróg  informujące, że ulica Kwiatowa posiada dwa wyjazdy; jeden objazdowy zrobiony w związku z zakładaniem kanalizacji                i drugi przy ulicy Chabrowej. 
Odpowiadając radnej p. Konowalik  poinformował, że będzie interweniował.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego na temat wyłączenia                   z ruchu ulicy przy Rynku wyjaśnił, że plan Rynku określił konserwator zabytków, jezdnie i chodniki muszą być oznaczone zgodnie z historią miasta, a dopiero później można podjąć  decyzję, które ulice zostaną wyłączone  z  ruchu. 
Odpowiadając radnemu p. Kordowskiemu na temat braku ławek wyjaśnił,  że część została wystawiona, a część jest jeszcze malowana. Urządzenie do usuwania grafitii pracuje od dnia 1 kwietnia,  natomiast odkurzacz do psich odchodów jest obecnie w naprawie  i osoba, która  obsługiwała odkurzacz obecnie sprząta ręcznie.  Nawiązując do sprawy czipowania  psów stwierdził, że nic nie dadzą wywody w wolnych wnioskach, należy ująć taki wydatek                    w budżecie miasta.  Fotoradar  jest już po legalizacji i będzie pracował.  Wyjaśniając sprawę parkowania na ulicy Franciszkańskiej – zostanie ustawiony znak „zakaz postoju”.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Knapa  na temat wjazdu na dworzec poinformował, że dokumentacja jest opracowywana łącznie z przebudową drogi          i jest tam lewoskręt. Nawiązując do sprawy prawoskrętu pod  wiaduktem  poinformował, że grunty po PKP są porządkowane, ale odcinek za wiaduktem nadał w księgach wieczystych figuruje, jako użytkownik wieczysty – PKP,              w związku z czym nie ma możliwości przebudowy do czasu uporządkowania spraw gruntowych.
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że ponieważ nie uzyskał żadnej informacji dotyczącej kwoty 7 tys. zł. zostanie ona wprowadzona do budżetu.  Nawiązując do sprawy sprostowania w „Czasie Chełmna”  stwierdził, że nie będzie takiego sprostowania, a spotkania  z  prasą odbywają się w środy        o godzinie 10oo, jednakże dotychczas w tych spotkaniach nie uczestniczył  nikt  z redakcji „Czasu Chełmna”.  
Odpowiadając radnemu  p. Giżyńskiemu na temat tzw. „konsylium  w sprawie kostki na Rynku” stwierdził, że jest to trudne do zrobienia. Całość materiału określa  Wojewódzki Konserwator Zabytków, natomiast kwestia ułożenia kostki, ilość szeregów  itd. to kwestia zaufania do Burmistrza Miasta                          i pracowników Urzędu Miasta.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że  nie miał na uwadze rodzaju kostki na Rynku, a jedynie ogólne plany. Omawiając sprawę  Dworca również  radni  powinni znać  koncepcję zagospodarowania tego terenu.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że firma, która wygrała przetarg na opracowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę płyty Rynku odbyła szereg spotkań z pracownikami Urzędu Miasta  oraz                            z Konserwatorem Zabytków. Przypomniał, że jest określony czas, w jakim musi być złożony wniosek na III etap ochrony dóbr dziedzictwa.
 
Radny p. Wrażeń – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta stwierdził, że prosił o odpowiedź na piśmie. Zdaniem mówcy Wieloletni Plan Inwestycyjny to nie jest temat, na który odpowiedzieć można w dwóch zdaniach.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadają przedmówcy potwierdził, że otrzyma odpowiedź na piśmie,  a odpowiedź jakiej udzielił Zastępca Burmistrza  była skierowana do tych radnych, którym taka forma wystarczy.
 
Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – odpowiadając radnemu                 p. Wrażeniowi stwierdził, e udzielana przez mówcę odpowiedź dotyczyła pytania zadanego przez radnego p. Knapa, a zainteresowany otrzyma odpowiedź na piśmie.  Nawiązując do sprawy koncepcji dworca poinformował, że zostało wydane pozwolenie na budowę.  Odnośnie koncepcji Rynku  wyjaśnił, że pewne szkice i uzgodnienia są w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym i można się            z nimi zapoznać.
 
Radna p. Konowalik – odnosząc się do sprawy zjazdu z ulicy Kwiatowej poprosiła o wprowadzenie stosownego oznakowania zarówno ulicy Kwiatowej, jak i Storczykowej.
 
Radny p. Kordowski – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta nt. zaufania Burmistrzowi i pracownikom Urzędu  Miasta odnośnie  wykonania  płyty Rynku stwierdził, że nie ma przekonania. Dodał, że jest kilka rażących spraw np. podświetlenie piety Matki Bożej Chełmińskiej, kolorystyka balustrady wokół fontanny oraz kolorystyka fontanny.  Zasugerował, że powinny dominować inne kolory.  Stwierdził, że radni powinni spotkać się                       z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby poznać  koncepcję.  Dodał, że Rada Miasta, która ma radzić i wspierać Burmistrza Miasta zostaje pominięta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując  do wypowiedzi  przedmówcy stwierdził, że radny p. Kordowski mówiąc o kolorach barierek i fontanny potwierdził obawy, że byłoby 21 różnych zdań na temat wyglądu ulicy Grudziądzkiej.  Dodał, że są osoby, którym ta kolorystyka odpowiada.  Przypomniał, że spotkanie z Konserwatorem Zabytków, które odbędzie się dnia 8 bm. rozpoczyna się o godzinie 19oo i poprosił zainteresowanych radnych               o udział w tym spotkaniu.  Reasumując  stwierdził, że ustawodawca określił kompetencje, z których mówca korzysta liberalnie, jednakże tam gdzie może wyrazić swoje zdanie musi z tego skorzystać.
Wracając do sprawy 7 tys. zł. przypomniał, że na dzień dzisiejszy nie ma podpisanej umowy z MMS Studio na odcinki programu „Po obu stronach Wisły”. Poprosił o wyrażenie zdania, czy program ten ma być kontynuowany.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że  wypowiedź Burmistrza  jest odpowiedzią na to, co powiedział radny p. Kordowski, cyt. „jak 7 tys. zł.  to wszyscy decydujcie, bo ja nie mogę, jak 16 mln. zł.  to Wy nie, bo jest demokracja”.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do stwierdzenia, że na ulicy Kwiatowej są dwa zjazdy przypomniał o piśmie Zarządu Dróg Wojewódzkich, z którego wynikało, że wyjazd jest tylko jeden, a drugi jest nieoficjalny. Poprosił                     o wyjaśnienie, czy nastąpiła jakaś zmiana.  Odnosząc się do sprawy MMS Studio przypomniał, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska  zaproponowała, aby kwotą 7 tys. zł. dysponował Burmistrz Miasta.  Dodał, że o ile Burmistrz Miasta nie chce podjąć decyzji sam to w porządku obrad powinien znaleźć się punkt dotyczący wyrażenia woli Rady Miasta w tym zakresie. Nawiązując  do  spraw związanych z konsultacjami  spraw związanych z dokumentacjami  uznał, że warto byłoby w czasie, kiedy dokumentacja jest na poziomie uzgodnień poinformować Radę Miasta, że trwają takie konsultacje i zainteresowani radni  mogą  się z tą dokumentacją zapoznać.
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska – nawiązując do sprawy kwoty  przeznaczenia kwoty 7 tys. zł. przypomniała, że w budżecie miasta dla MMS Studio przeznaczono kwotę 6 tys. zł. na program „Po obu stronach Wisły”               i 7 tys. zł. na nagrywanie obrad sesji Rady Miasta.  Poprosiła o wyjaśnienie, czy kwota 6 tys. zł. została już wykorzystana.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski - odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, że kwota 7 tys. zł.  była  w dziale promocji przeznaczona na retransmisję sesji i na produkcję  programu „Po obu stronach Wisły”.  Dodał, że umowa z MMS Studio została zerwana, ponieważ jej ustalenia uniemożliwiały transmisję docinków w Telewizji Bydgoskiej.  W chwili obecnej powinna  powstać nowa umowa na produkcję materiałów promocyjnych. Retransmisji obrad sesji nie będzie,  w związku z czym kwota 7 tys. zł. zostanie przekazana do budżetu, a na pozostałe środki zostanie podpisana  umowa na produkcję odcinków „Po dwóch stronach Wisły”. Dotychczas każdy odcinek tego programu kosztował 1.200 zł.
 
Radny p. Wygnański -  stwierdził, że zakup odcinków programu „Po obu stronach Wisły” jest słuszny, ponieważ dotyczy on promocji miasta.
Zwracając się do Burmistrza Miasta oraz do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu       i Turystyki  w imieniu Komisji Budżetu poprosił o zaaranżowanie spotkania tych dwóch komisji z Burmistrzem Miasta oraz z Dyrektorem ChDK  w sprawie remontu sali w Rondzie.  Poprosił  Burmistrza  Miasta  o wyznaczenie terminu spotkania.
 
Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy zdjęcia kwoty 7 tys. zł. poprosił o wyjaśnienie,  czy zostanie to przedstawione na najbliższej sesji w korekcie budżetu miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że kwota 7 tys. zł. zostanie  uwzględniona w kolejnej korekcie budżetu miasta.
 
 
 
Punkt 10.   Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miasta, życząc obecnym pogodnych Świąt Wielkiej Nocy.
 
 
 
    Protokołowała                                                               Przewodniczył
 
(-) M. Westfalewska                                                       (-) W. Piotrowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: M. Westfalewska (30 kwietnia 2009)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (30 kwietnia 2009, 11:14:31)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (5 maja 2009, 15:35:10)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij