Protokół z XXXII sesji RM 10.03.2009 r.


 
 
Protokół Nr XXXII/2009
z   XXX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  10 marca 2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu   10 marca  2009 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.30
 
                                                           Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                                                           było  20  radnych, co stanowi  95%
 
                                                           Nieobecnych usprawiedliwionych     -  1
                                                           Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
 
 
1.         Otwarcie
-           stwierdzenie quorum
-           przyjęcie protokołu   XXXI   sesji Rady Miasta
 
2.         Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji RM.
-           przegłosowanie poprawek
 
3.     Sprawa uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania  
         przestrzennego Gminy Miasta Chełmno.
 
4.    Sprawa ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych
       w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.
 
5.     Sprawa zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
        Chełmna.
 
6.     Sprawa zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za
        parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie
       opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
       płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
 
7.     Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w najem w drodze
        przetargowej lokalu użytkowego.
 
8.     Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie  śledczym
         oraz     w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do
        Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 
9.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
        Miasta za 2008 rok.
 
10.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady
        Miasta za 2008 rok.
 
11.   Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty,
        Kultury,     Sportu i Turystyki  Rady Miasta za 2008 rok.
 
12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji    Bezpieczeństwa,
      Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska 
      Rewizyjnej Rady Miasta za 2008 rok.
 
13. Interpelacje radnych                                                                                                                                         
14. Wolne wnioski i informacje                            
 
15. Zakończenie
 
Ad.1. Otwarcie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXXII  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza
 
-Stwierdzenie quorum
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
- przyjęcie protokołu  z XXX sesji
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XXX uznaje za przyjęty.
 
 
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji RM.
 
-           przegłosowanie poprawek
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXXII  sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.
 
 
 
 
Ad. 3. Sprawa uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu  
          zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmno.
 
Ins. ds. zagospodarowania przestrzennego UM p. Grzyb – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1  ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz
z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ). W związku z obecnością na sali obrad  przedstawicielki firmy Arkadis, która brała udział w opracowywaniu  zmiany
w planie zagospodarowania  przestrzennego miasta , poprosił Przewodniczącego obrad
o udzielenie jej głosu
 
Przedstawicielka firmy Arkadis p. .Wiszniewska – szczegółowo przedstawiła zaproponowane zmiany.
-         zespół klasztorny benedyktynek o wielkości 2,2 ha – teren jest wpisany do
          rejestru zabytków, a podstawową zmianą jest wprowadzenie możliwości adaptacji
          budynków do funkcji, które spełniają,
-        drugi obszar o pow. 0,43 ha położony przy ul. Grudziądzkiej , Wodnej w kierunku
          ul. Poprzecznej gdzie wprowadzono możliwość realizacji zabudowy na zapleczach
          istniejącej pierzei  głównych ulic,
-        0,05 ha stanowi trzeci obszar objęty zmianami , jest to teren zabudowy  
          mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami tymczasowymi, położony między
          ulicami Św. Ducha, Toruńską a  Wałową,
-        obszar czwarty obejmuje obszar o pow. 0,.58 ha  , znajduje się pomiędzy ulicami
          Ogrodową, Kilińskiego, a Żeglarską i przeznaczony jest pod zabudowę
          mieszkaniową jednorodzinna wolnostojąca oraz   druga część tego obszaru , to
          teren usług i rekreacji obecnie w tym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci,
-        piąty obszar , to pas terenu , na którym uprzednio przebiegała linia kolejowa,
          umożliwiający realizację budowy ścieżki rowerowej,
-        obszar numer sześć, to teren zabudowy wielorodzinnej przy ul. 22 Stycznia,
-        siódmy obszar, to tereny nad Jeziorem Starogrodzkim, jest to teren poza ochroną  
          konserwatorską, niemniej znajdujący się na terenie parku krajobrazowego, zmiana
          polega na wydzieleniu sektorów programowych . Powierzchnia tego terenu wynosi
         9,2 ha i podzielony został na następujące sektory programowe:
            -  wzdłuż drogi dojazdowej przy ul. Jastrzębskiego -  teren ścieżki rowerowo –
               pieszej   wzdłuż istniejącej drogi,
            -  wydzielenie drogi wewnętrznej, która będzie przebiegała tak jak dotychczas,
            -  w części północnej sektor widowiskowy, gdzie planuje się budowę amfiteatru
               z trzech stron otoczonego wodą
            -  tereny oznaczone  symbolem K, to sektor kempingowo karawaningowy, w tej
               sekcji   plan dopuszcza przebudowę  obiektów  sanitarnych, placu zabaw,
               ogrodzenie musi   być ażurowe, co dotyczy całego terenu nad jeziorem,
           -  sektor rekreacji wodnej i przywodnej, jest to teren obecnych plaż, zmiana  
               umożliwia realizację nowych obiektów, które się nieco zużyły,
           -  sektor żeglarsko kajakowy . dopuszcza się realizację zabudowy na tym terenie,
    - obszar oznaczony sygnaturą  i – jest to sektor rekreacji indywidualnej, gdzie
       umożliwia się budowanie domów letniskowych, obecnie znajdują się na tym
       terenie domki kempingowe. Plan pozwala na wydzielenie w tym miejscu działek
       o minimalnej wielkości 2000 m², plan ustala maksymalną powierzchnie
       zabudowy na 50 m², ma to zapobiec przekształcenie  tego terenu w zabudowę
       mieszkaniową całoroczną, plan wyklucza grodzenie tego terenu i zakazuje
       realizacji budynków gospodarczych i garaży,
    - następny obszar, to sektor hotelowy, plan dopuszcza rozbudowę i modernizację
       obecnego obiektu, z wydzieloną strefą parkingową, dopuszcza się ogrodzenie
       terenu,
    - sektor sportowy, gdzie dopuszcza się realizację obiektów sportowych,
    - sektor ośrodka wypoczynkowego , gdzie znajdują się domki kempingowe TPD,
       gdzie dopuszcza się modernizację usytuowanych tam obiektów
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji  Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 4  do protokołu )
       
Radny p. Ziemecki – poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
-          czy po wyłożeniu planu do wglądu dla mieszkańców wpłynęły  wnioski dotyczące
           tych terenów,  jeśli tak, to czy zostały uwzględnione, a jeśli nie , to z jakiej
           przyczyny,
-          przypominając, iż w wyniku przyjęcia studium uwarunkowań , w roku bieżącym
           gmina przystąpi do opracowywania kompleksowego planu zagospodarowania
           przestrzennego miasta, zapytał czy w związku z tym , że rozpoczęto już realizację
           tego zadania, nie można było tych fragmentów zmian włączyć do tego planu.
           Zwrócił uwagę, ze w budżecie zagwarantowano na to zadanie  środki w
           wysokości 100 tys. zł., tymczasem trzeba dodatkowo zapłacić za zmiany
           przedstawiane na  dzisiejszej sesji,
 
Ins. ds. zagospodarowania przestrzennego UM p. Grzyb  - udzielił następujących wyjaśnień:
-          nie było żadnych uwag do planu , nie było również żadnego zainteresowanego
            mieszkańca miasta na debacie publicznej na temat tego planu,
-         odpowiadając na pytanie drugie wyjaśnił, że ta zmiana została opracowywana na
           początku 2008 roku, kiedy nie było jeszcze zatwierdzonego studium
 
Radny p. Giżyński – zapytał dlaczego proponuje się działki rekreacyjne o wielkości 2000 m² przy zabudowie 50 m². Zdaniem mówcy  działki te są stanowczo za duże.
 
Przedstawicielka firmy Arkadis p. .Wiszniewska – poinformowała, że są to działki rekreacji indywidualnej, działki letniskowe, przy założeniu , że na tej działce oprócz zabudowy znajdują się urządzenia służące rekreacji indywidualnej. 2000 m² jest to obszar zaledwie trzykrotnie  przekraczający obszar działki pod budynek mieszkalny.  Dodała, że dla terenu, który ma spełniać funkcje publiczne, zagęszczanie zabudowy
w formie indywidualnych działek może doprowadzić do zjawiska konfliktu pomiędzy funkcją publiczną  i prywatną. Zwróciła uwagę , że teren ten powinien przede wszystkim pełnić funkcje publiczne. Zwracając się do przedmówcy  stwierdziła, że taka odpowiedź zapewne go nie usatysfakcjonuje, jednak jako urbanista uważa, że 2000 m², to minimalna wielkość dla działki rekreacyjnej w tym miejscu
 
Radny p. Jurczak - przypomniał,  że jest to ośrodek wypoczynkowy, a teren, o którym mowa ma pozwolić na pewną intymność, wobec czego nie można wprowadzać takich zasad jakie są na osiedlach mieszkaniowych. Zdaniem mówcy nie należy z ośrodka wypoczynkowego stwarzać osiedla mieszkaniowego. Propozycję  autorki planu uznał za właściwe.
 
Radny p Kordowski  - nie zgodził się z przedmówca i panią projektant  informując, że ideą komisji , której przewodniczy zawsze było ożywienie tego terenu. Zdaniem mówcy tworząc enklawy po 2000 metrów w miejscu, gdzie w sezonie kwitnie turystyka  spowoduje nie ożywienie a dalszą stagnację .
 
Radny p. Giżyński -  zwracając się do Pani projektant zapytał co miałoby być na takiej działce- basen, a może korty tenisowe?
 
Przedstawicielka firmy Arkadis p. .Wiszniewska- przypomniała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ramy zagospodarowania. Koncepcja zagospodarowania poszczególnych działek odbywa się w innym trybie. Na takiej działce można zrealizować ogród kwiatowy, miejsce do grilla, basen  boisko do siatkówki, plan tego nie uszczegóławia.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę, że liczba 2000 wydaje się bardzo duża jednak patrząc na prostokąt, jest to zaledwie 40 na 50 metrów
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  wyraził opinię, iż doszło do swego rodzaju niezrozumienia, bowiem określono minimum jednej działki po to, aby  nie dzielić tego terenu na  mniejsze działki, aby Jezioro Starogrodzkie nie stało się pracowniczymi ogródkami działkowymi. Dodał, że umożliwi to wydzielenie np.: Tropicany z kawałkiem terenu, czy starego hotelowca z kawałkiem terenu.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, cyt. „ to jest jeszcze gorzej niż myślałem, bo na  takiej zasadzie przyjdzie dwóch czy trzech , powie my chcemy po hektarze i na tym koniec”. Stwierdził, że sugestią Komisji było, aby działki były mniejszej i było ich więcej, co dawałoby gwarancję , że podczas sezonu nad jeziorem przebywałaby większa ilość ludzi. Ponadto , zdaniem mówcy właściciel działki nad jeziorem przebywa na niej nawet wówczas gdy jest gorsza pogoda.
 
Radna p. Neumann – wracając  do wypowiedzi V-ce burmistrza wyraziła opinię, iż nie byłoby w tym nic złego, gdyby powstały tam ogródki o wielkości zbliżonej do typowej działki rekreacyjnej. Zwróciła uwagę, że sugeruje się zrobienie enklaw dla zamożnych ludzi.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyraził opinię, że jeszcze przez najbliższe lata nad jeziorem nie zostanie sprzedany nawet metr gruntu, wiedząc, że budynek nie może mieć więcej niż 50 m², a o sprzedaży i tak decyduje Rada Miasta. Dodał, że nie  należy doprowadzać do utworzenia kolejnych pracowniczych ogródków działowych. Jedynie jeśli chodzi o  Troipikanę  i teren  wokół niej, gdyby znalazł się inwestor i chciałby to rozbudować, można rozważać sprzedaż. Zwrócił uwagę , że teren pod domki kempingowe jest w innym miejscu i tylko tam te domki mogą być usytuowane.
 
Radny p. Giżyński -  zwrócił uwagę, że mowa jest o dwóch różnych sprawach – radni mówią o  działkach rekreacyjnych, a Pan V-ce Burmistrz o Tropicanie i terenie przyległym.
 
Radny p. Błażejewicz – zasugerował, że należy sobie zadać pytanie  czemu mają służyć zmiany w planie  dotyczące terenu nad jeziorem.
Zdaniem mówcy w pierwszej kolejności należy zastanowić się co ma zostać zrobione nad jeziorem, jeśli zmierza się do ożywienie tego terenu nie należy wydzielać ogromnych działek, bo to nie będzie temu służyć.
Zwrócił uwagę na infrastrukturę  gastronomiczną nad jeziorem – brakuje smażalni, nawet zwykłego kiosku ruchu
Stwierdził, że w takiej formie tej części planu zagospodarowania , nie należy tej uchwały przyjmować, ponieważ nie jest to zgodne z oczekiwaniami większości radnych. Złożył wniosek o  ogłoszenie przerwy w obradach.
 
Przedstawicielka firmy Arkadis p. .Wiszniewska - przypomniała, że teren został podzielony na sektory, a funkcje hotelowa , gastronomiczna i handlowa są możliwe do realizację w innych sektorach, w których nie ma możliwości podziału na działki rekreacyjne    o wielkości 2000 m²
 
Radny p. Błażejewicz- przypomniał, że Burmistrz Jagodziński  informowała, iż dlatego wyznaczono działki  2000 m², aby móc sprzedać  np.: Tropikanę.
Poprosił o wyjaśnienia.
 
Przedstawicielka firmy Arkadis p. .Wiszniewska-  - wyjaśniła , że Tropikana
i pozostałe obiekty handlowe znajdują się w sektorze R , natomiast tereny przeznaczone na funkcje rekreacyjne  umiejscowione są w sektorze I
 
Radna p. Lenartowska – Gostkowska -  stwierdziła, że nie zgadza się
z zaproponowaną wielkością działek  rekreacyjnych. Wyjaśniła, że  pracuje w ośrodku
 i doskonale orientuje się o który teren chodzi. Zwróciła uwagę, że jeśli zostaną tam wydzielone  działki o powierzchni, 2000m², będą to najwyżej 3 działki, ponieważ to nie jest duży teren. Jeśli chodzi o domki kempingowe umiejscowione za budynkiem ECWM poinformowała, że pomimo, iż nie są otoczone  dużymi działkami, sąsiadują ze sobą,
a jednak nie dochodzi do konfliktów. Poddała pod rozwagę celowość podjęcia uchwały z zapisem  o działkach rekreacyjnych o tak dużej powierzchni.
 
Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza  mając przekonanie, że zmiany były ustalane z władzami miasta, zapytał w jaki sposób zamierza ożywić ten teren  poprzez wprowadzenie  2 czy 3 dodatkowych kempingów na tym terenie.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przyznał , że wielokrotnie odbywały się spotkania,  z projektantką, czego efektem było zmniejszenie wielkości zaproponowanych działek rekreacyjnych z 5000 m² do 2000², bo taka była pierwotna wersja. Dodał, że o ile radnym uda się wynegocjować mniejsze działki, Burmistrz uzna wolę Rady.
 
Radny p. Gzella – stwierdził, że dyskusja jest ożywiona, niemniej w pierwszej kolejności należy uzgodnić co nad jeziorem ma zostać zrobione. Należy zastanowić się, czy ma tam powstać wiele małych działek z domkami, czy też należy sprzedać większy teren inwestorowi, który postawi tam na przykład hotel. Zdaniem mówcy, jeśli zostanie postawiony konkretny cel, dopiero pod niego należy podjąć decyzję dotyczącą wielkości działek.
 
Radny p. Wygnański – wyraził zaniepokojenie wydzieleniem dokładnie ścisłej linii zabudowy w sektorze  przy jeziorze, bowiem oznacza to, że w przypadku, gdy zrodzi się inny pomysł na zagospodarowanie, nie będzie możliwa jego  realizacja. Zasugerował wprowadzenie szerszej linii zabudowy z ewentualnym określeniem procentu zabudowy na całym terenie, co dałoby możliwość manewru. Poparł wypowiedź, że w pierwszej kolejności musi być cel, a dopiero później projekt. Ponadto , zdaniem mówcy wątpliwe jest, że znajdzie się nabywca na działkę nawet o powierzchni 2000 m², który postawi sobie grill, wiedząc, że działka nie może być ogrodzona i każdy może po niej chodzić.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach.
 
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski -  stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
Radny p. Błażejewicz – złożył wniosek formalny o przeniesienie punktu na kolejne obrady Rady Miasta z uwagi na konieczność dokonania zmian w przedstawionym projekcie w części dotyczącej zagospodarowania jeziora Starogrodzkiego. Dodał, że jest to zgodne z artykułem,  19 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Błażejewicza o przeniesienie punktu na kolejne obrady Rady Miasta
            Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych, głosów przeciwnych nie było ,
3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, ze wniosek został przez radnych przyjęty większością głosów., co oznacza, ze  sprawa wróci pod obrady na kolejnej sesji.
 
 
Ad. 4.   Sprawa ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli 
             zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
             Miasto Chełmno.
 
Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – przedstawiła  projekt uchwały  zawarty 
w druku nr 2 ( stanowi załącznik nr  5   do protokołu ) wraz  z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  6 do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinie:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 7  do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  8 do protokołu )
 
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
                Za przyjęciem uchwały  głosowało  20 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/185/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli  zatrudnionych w przedszkolach            i  szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr  9  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.5.   Sprawa zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
            Gminy Miasta Chełmna.
 
 
 
Z-ca burmistrza p. Jagodziński -  przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3
 ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( załącznik nr 11 do protokołu)
Następnie
zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały:
§ 13 opkt 1 otrzymuje brzmienie „ pojemniki na odpady o pojemności 60l,80l,110l, 120l, 240l, 1100 l,  zgodnie z wnioskiem  radnego Janusza  Błażejewicza.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinie:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
  i  Ochrony   Środowiska ( stanowi załącznik nr  12  do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  13 do protokołu )
 
Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie następujących zapisów :
pkt. 2 a -  z czego wynikają wartości 250 kg, to odpowiada  1,4 1,co stanowi 1410 litrów na rok ( tygodniowo 27 litrów). Jest to , zdaniem mówcy bardzo ważna informacja, ponieważ w tym regulaminie dodaje się niejako treści punktów a,bi c , których nie było w pierwotnym regulaminie, ale treść ta wynika z ustawy, która wyraźnie mówi, że w regulaminie powinny  być podane rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania, średnie  ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych. Zwrócił uwagę, że doszło do rozbieżności, a mianowicie 250 kg , mając na uwadze  informację, że na 1 tonę przypada 4,3 m³, daje to 0,23 dkg na 1 litr. Przy 250 kg , jest to 1.098 l., a nie 1.410 litrów
W związku z czym mówca ma dylemat, ponieważ uchwalając górne stawki jakimi firma ,
która ma koncesję  może obciążyć mieszkańca, czy właściciela nieruchomości na kwotę 74,40 zł. netto motywując to tym, że drugą część jako opłatę składową zapłaci firma
w kwocie przyjętej w cenniku. Obecnie przyjmując 5,64 x 74,40 , da to kwotę 420 zł., odejmując od tego opłatę składową , którą musi ta firma  zapłacić , do dyspozycji ma
o wiele wyższą kwotę  aniżeli ta, jaka była uchwalona na wcześniejszej sesji.
Zwrócił uwagę, że rozpatrywany jest akt prawa miejscowego, który musi dotrzeć do wszystkich mieszkańców, następnie odczytał zapis  - właściciele  i zarządcy nieruchomości, w których przebywa więcej osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki lub kontenery o pojemności zapewniającej zapotrzebowanie według norm zapisany w punkcie a.
Poinformował , że w chwili obecnej mieszkańcy zaczynają liczyć, mówca jako mieszkaniec domu przy ulicy Szkolnej 3 chciałby zrezygnować  z jednego pojemnika. Obecnie są tam trzy pojemniki, mieszkańcom  tego domu w zupełności wystarczyłyby 2 , niemniej  w myśl zapisów zawartych w projekcie uchwały nie będzie to możliwe .
Poprosił o wyjaśnienia
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że jak wynika z informacji, jaką Komisja
Budżetu, której jest członkiem otrzymała od burmistrza  w 2007 roku ZUM składował 7.329 ton przy 4,3 m³ co daje 31.514.700 l dzieląc to przez 50.000 mieszkańców          (     powiat ) przez dwa tygodnie , co daje średnio 12 litrów a nie 27. Podobną wielkość podano w 2008 roku, gdzie  wynosi 12,34 l.
 Zwrócił uwagę, że ustawa wyraźnie mówi, że firmy posiadające koncesje na wywóz nieczystości komunalnych,, mają  obowiązek do 31 marca roku następnego przekazać sprawozdanie za rok poprzedni, z podaniem ilości odebranych nieczystości  i  podziałem  na  szkło, plastiik, makulaturę  i pozostałe, aby Burmistrz miał informacje co dzieje się     z odpadami na terenie gminy. Zdaniem mówcy jeżeli od ilości mieszkańców odejmie się dwie gminy, które nie korzystają z naszego wysypiska, to w dalszym ciągu normę można przyjąć  15 litrów, a nie 27.
W dalszej części wypowiedzi , nawiązując do gminnego programu gospodarki odpadami
 i regulaminu utrzymania czystości i porządku i oraz przepisów mówiących o prowadzeniu przez miasto ewidencji  zawartych umów przez właścicieli nieruchomości, zapytał, czy taka ewidencja jest prowadzona. Poprosił również o informację, czy firmy  posiadające koncesje składają sprawozdania. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o odpady, Rada ma większe kompetencje niż w przypadku ustalania cen wody, może  mieć zdecydowany wpływ na cenę jaką mieszkańcy płaca, a firma nie może narzucić cen.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił,  projekt uchwały został poprawiony poprzez uwzględnieni wniosku radnego Błażejewicza dotyczącego zmiany zapisu § 13 pkt 1.
Wracając do wypowiedzi przedmówcy w kwestii budynku przy ul. Szkolnej 3 poinformował, że posiada informacje, iż w tym budynku mieszkają 23 osoby i przed wywozem  usytuowane tam 3 pojemniki są pełne. Jeżeli podzieli się  720 l przez 23 osoby, otrzyma się 31,3 l., tzn norma jest o 4,3 l mniejsze
Ilości pochodzą z najnowszych danych, natomiast przedmówca operuje danymi nie tylko mieszkańców miasta, ale również całego powiatu.
Odnośnie sprawozdań stwierdził, że wszystkie firmy posiadające koncesje składają sprawozdania na bieżąco, ponadto co miesiąc przedkładają informację  kto rozwiązał umowę, a kto nawiązał umowę
Kończąc przestrzegł przed wprowadzaniem takich mian w uchwale , które spowodują powstawanie większej ilości dzikich wysypisk oraz większej ilości dymu, poprzez spalanie przez mieszkańców śmieci.
 
Radny p. Wygnański – poparł wypowiedź radnego Ziemeckiego, ponieważ osobiście zna rodzinę, której teraz proponuje się 50% podwyżkę opłat za wywóz nieczystości. Zwrócił uwagę, że jeśli rodzina 6 osobowa korzystała do tej pory z pojemnika  110 litrowego, to   w myśl nowego regulaminu będzie musiała płacić za pojemnik 180 litrowy. Takie podejście do sprawy zdaniem mówcy nie mobilizuje mieszkańców do oszczędności. Dojdzie do sytuacji, że mieszkańcy zaprzestaną segregacji odpadów, bo będzie to nieopłacalne.
 
Radny p. Błażejewicz – przyznał, że składał wniosek o zmianę regulaminu, niemniej
dotyczył on tylko i wyłącznie zapisu § 13 pkt 1. Wyjaśnił, że chodziło o to aby, te rodziny, które nie zapełniały pojemnika 110 litrowego, bo segregowały odpady mogły zakupić mniejszy pojemnik i tym samym płacić mniejsze opłaty. Zwrócił uwagę, że ZUM pobierał od mieszkańca opłatę za cały pojemnik , mimo, że zapełniony był zaledwie do połowy, tymczasem na składowisko odstawiał określoną ilość odpadów, co oznacza czysty zysk.
Jeśli chodzi o punkt 2 , to faktycznie stanowi niebezpieczeństwo, a mianowicie mieszkańcy domków jednorodzinnych mają alternatywę, mogą złożyć wniosek o zbiórkę selektywną     i będą płacili mniej, natomiast mieszkańcy kamienic, bloków nie mają takiej możliwości. Należy mieć obawę, że firma  postawi przed blokiem następny pojemnik i pomimo, że będzie on pusty, albo prawie pusty  bo będzie on zgodny
z  obowiązującym regulaminem,a mieszkańcy zostaną obciążeni kosztami wywozu nieczystości następnego pojemnika. Zdaniem mówcy nie należy brać średniej pod uwagę, ponieważ są mieszkańcy, którzy segregują , mają mniej śmieci i tacy, którzy mają ich więcej, wobec czego będzie to niesprawiedliwe w stosunku do tych , którzy oszczędzają. Wyraził opinię, że należy wykreślić w paragrafie 13 punkt  2 zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Następnie informując, iż nie musi otrzymać odpowiedzi w dniu dzisiejszym zwrócił się
 z pytaniem do Burmistrza Jagodzińskiego jaką ilość odpadów odprowadza na wysypisko ZUK ze Świecia
 
Radny p. Jurczak – poparł wypowiedź radnego Błażejewicza i jego wniosek dotyczący wprowadzenia mniejszych pojemników, aby mieszkańcy nie płacili za niezapełnione pojemniki. Zwrócił uwagę, że przyjmując uchwałę w zaproponowanym brzmieniu Rada wyrazi wolę   aby jedni  mieszkańcy mogli mieć mniejsze pojemniki i nie płacić cyt,.  „ za powietrze”  , jednocześnie wyrażając wole, aby mieszkańcy bloków czy kamienic płacili za większe pojemniki, które zostaną dostawione w myśl ustawy, ale nie będą zapełniane.
Podkreślił, że  wywóz nieczystości wynikający z wyliczanie obowiązujących norm, a nie zgodnie ze stanem faktycznym  da szansę firmie przewozowej zarobić na wywózce za śmieci w ilości  jakiej  mieszkańcy nie wyprodukują. Podtrzymał propozycję Komisji Bezpieczeństwa zawartą w opinii.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w związku z dyskusją zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały:  w paragrafie 13 wykreśla się punkt 2 . Zwracając się do radnego Ziemeckiego poprosił o odpowiedź w przerwie obrad na zadane pytanie.
 
Radny p. Ziemecki  - stwierdził, że mieszkańcy  bloku przy Szkolnej 3 nie zapełniają wszystkich pojemników i będą zwracali się do firmy o zmniejszenie ilości pojemników do dwóch.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
             Za przyjęciem uchwały  głosowało  20 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/186/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Chełmna  została przyjęta przez Radę jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 14  do protokołu )
 
 
 
 
Ad..6.  Sprawa zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
            opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych
            za   nieuiszczanie   opłat  za   parkowanie pojazdów samochodowych na
           drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie.
 
 
 
 
Z-ca burmistrza p. Jagodziński -  przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr  5
 ( stanowi załącznik nr 15  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( załącznik nr 16  do protokołu ).
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinie:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
  i   Ochrony   Środowiska ( stanowi załącznik nr  17  do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  18  do protokołu )
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  ( stanowi załącznik nr 19  do protokołu )
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  - odnośnie wniosku komisji Oświaty przypomniał, że ostatnia uchwała podniosła stawki opłat za parkowanie na Rynku po to,  aby była rotacja. Dodał, że na Rynku jest 88 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. W miesiącu lutym sprzedano 46 abonamentów, w tym 23 na Rynku.   W tych 23 miejscach abonament wykupiło  5 osób niepełnosprawnych.
 Zdaniem mówcy  abonamenty na Rynku są wykupione przez handlujących , jeśli zostaną zlikwidowane abonamentu  pogrążymy nie tylko targujących na Rynku, ale również
w sklepach przy Rynku. Zwrócił uwagę, że nie należy wyłączać mieszkańców
z abonamentu tylko dlatego, że  mieszkają przy Rynku
 
Radny p. Kordowski – stwierdził , że zarówno w piątek  popołudniu  jak i w sobotę bardzo trudno zaparkować na Rynku, jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ brakuje miejsc  parkingowych. Zaproponował przeliczenie – jeżeli postój na Rynku za pierwszą godzinę kosztuje 3 zł. mnożąc to przez dwa dni  robocze czyli 16 godzin i dodając do tego zaledwie pół godziny trzeciego dnia otrzymuje się kwotę odpowiadającej wysokości abonamentu. Zwrócił uwagę, że są tam samochody parkujące całą dobę przez miesiąc za 50 zł., co powoduje  ogromne straty dla budżetu miasta i do tego jeszcze trudno zaparkować na Rynku. Podkreślił, że brak miejsc parkingowych powoduje, że w naszym mieście nagminnie łamane jest prawo – na ul. Franciszkańskiej  po obu stronach , niemalże na skrzyżowaniu zaparkowane są samochody, również na pasach. Tymczasem parkingi przy ABC, czy ZS nr 2 są prawie puste. Poinformował, że na Rynku stoją samochody , które cyt. „ zrobiły sobie magazyny ze starych samochodów, które stoją na okrągło przez kilka miesięcy za 50 zł. „
Zasugerował rozważenie , czy w dobie takiego ścisku w mieście sensownym jest
z punktu widzenia ekonomicznego sprzedaż abonamentów w całym starych mieście.
 
Radny p. Błażejewicz  - w związku z wypowiedzią Burmistrza Jagodzińskiego, że abonamenty na rynku wykupują głównie handlujący,  zapytał na jakiej podstawie mają do tego  prawo, skoro w regulaminie zapisano, że do wykupu abonamentu mają prawo mieszkający  przy Rynku, lub osoby niepełnosprawne.
 
Radny p. Wygnański -  po raz kolejny zaapelował o rozważenie możliwości  w dobie
rewitalizacji zabytków miasta  pobudowania parkingu podziemnego pod płytą Rynku   jeszcze przed jej wymianą tym bardziej , że ruch w Polsce się zwiększa.
 
Radny p. Ziemecki – stwierdził, że skoro nie ma takiego zapisu w regulaminie,  bezzasadny jest wniosek, ponieważ handlujący  o ile nie udowodnią, że mieszkają przy Rynku, nie będą mogli nabyć abonamentu.
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski ogłosił  przerwę w obradach.
 
Po przerwie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
 
Radny p. Kordowski  -  zgłosił wniosek  o wprowadzenie następującej zmiany :
§ 9  dopisuje się pkt 4   w brzmieniu: „do wykupu abonamentu na Rynku mają prawo tylko osoby niepełnosprawne” Z załącznika stawek opłat należy wykreślić pozycję 6 i 7   w pierwszej strefie parkowania. Zdaniem mówcy spowoduje to znaczne wpływy do budżetu miasta.
Odnośnie sugestii, aby zwiększyć abonament, zwrócił uwagę, że musiałby on wynieść  kilkaset złotych
 
Radny p. Ziemecki –stwierdził, że proponując taki zapis nie można zapominać, że na jednej z poprzednich sesji Rada Miasta uchwaliła stawki za parkowanie  na Rynki  znacznie wyższe niż w pozostałych strefach . Zdaniem mówcy , skoro w regulaminie nie zapisano, że handlujący mogą wykupywać abonamenty, są ustalone godziny załadunku
i rozładunku towarów, wobec czego handlujący mają możliwość  handlowania ze stoisk, niemniej nie ma handlu z samochodów. Jednakże mieszkańcy Rynku również będą pozbawieni możliwości wykupu abonamentu, a mieszkańcy innych ulic taką możliwość mają. Wyraził wątpliwość, czy można w taki sposób dzielić mieszkańców. Zasugerował nie wprowadzać zmian    w regulaminie do czasu wymiany płyty rynkowej i wówczas kompleksowo rozwiązać płatne  parkingi na terenie starówki poprzez rozszerzenie obszaru płatnego parkowania np.: o ulice Dominikańską i Franciszkańską, gdzie obecnie parkowanie nie jest płatne.
 
Radna p. Neumann – zwróciła uwagę, że może dojść do sprzeczności, a mianowicie dopisując punkt czwarty, mówiący , że parkować mogą osoby niepełnosprawne,  wykreślając jednocześnie z tabeli zapis mówiący o umożliwieniu wykupienia abonamentu w 1 strefie parkowania.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił wagę, że następny punkt tabeli rozwiązuje ten problem
 
Radny p. Knap – poprosił o informację ilu mieszkańców Rynku korzysta
z abonamentów. Ponadto , zdaniem mówcy należy ustalić ile osoby , które obecnie mają wykupione abonamenty będą płacili za cały czas handlowania w sytuacji, gdy nie będzie abonamentów   i będą musieli opłacać stawki godzinowe.
 
Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  -  wyjaśnił, że na Rynku w miesiącu lutym br. wykupione były 23 abonamenty, z tego 5 niepełnosprawnych. Abonamentu nie wykupił żaden mieszkaniec Rynku, w innych miesiącach 2, 3 mieszkańców wykupywało abonament. Jeśli chodzi o opłatę , to za normalny dzień tygodnia ( od poniedziałku do soboty) przy obecnych stawkach jest to 25 złotych dziennie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - poddał pod głosowanie wniosek radnego Kordowskiego.
 
           Za przyjęciem wniosku głosowało  8 radnych, przeciw głosowało 4 radnych,
6 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowana poprawką .
 
          Za przyjęciem uchwały  głosowało  14 radnych,  przeciw głosował 1 radny  ,
5 radnych wstrzymało się od głosu 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie została przez Radę przyjęta większością głosów  ( uchwała stanowi załącznik nr   20 do protokołu )
 
 
 
 
 
Ad.7. Sprawa wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w najem 
           w drodze przetargowej lokalu użytkowego.
 
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6      ( stanowi załącznik nr  21  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr  22  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinie:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
  i  Ochrony    Środowiska ( stanowi załącznik nr  23  do protokołu )
- Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  24  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych , głosów przeciwnych nie było ,
1 radny wstrzymał się od głosu
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w najem   w drodze przetargowej lokalu użytkowego została przyjęta przez Radę większością głosów (uchwała stanowi załącznik nr 25  do protokołu )
 
 
Ad.8. Sprawa utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie 
          śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia
          wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca
          2009 r.
 
 
Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7
  ( stanowi załącznik nr 26 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 27  do protokołu )
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał  opinię Komisji Rewizyjnej ( stanowi
załącznik nr 28  do protokołu ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów przeciwnych
 i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia  wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. została przyjęta przez Radę jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr 29  do protokołu )
 
 
 
Ad.9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
          Rewizyjnej Rady Miasta za 2008 rok.
 
 
 
Przewodniczący komisji  p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr4 (stanowi załącznik nr 30  do  protokołu ) . Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
        Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów przeciwnych
 i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania    z realizacji planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta za 2008 rok  została przyjęta przez Radę jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr  31  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.10.Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
          Budżetu Rady Miasta za 2008 rok.
 
 
 
Przewodniczący komisji  p. Wygnański – przedstawił projekt uchwały zawarty
w druku nr 8 ( stanowi załącznik nr 32   do  protokołu ) . Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów przeciwnych
 i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/191/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  Budżetu Rady Miasta za 2008 rok  została przyjęta przez Radę jednogłośnie( uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu
 
 
 
Ad.11.Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
           Oświaty, Kultury,  Sportu i Turystyki  Rady Miasta za 2008 rok.
 
 
Przewodniczący komisji  p. Kordowski – przedstawił projekt uchwały zawarty
w druku nr 9 stanowi załącznik nr  34  do  protokołu ) . Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z brakiem chętnych do dyskusji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych , głosów przeciwnych
i wstrzymujących nie było
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Miasta za 2008 rok
została przyjęta przez Radę jednogłośnie           (    uchwała stanowi załącznik nr 35  do protokołu )
 
 
 
 
Ad.12.Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji   
          Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
          i Ochrony Środowiska  Rewizyjnej Rady Miasta za 2008 rok.
 
 
 
Przewodniczący komisji  p. Jurczak - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10 stanowi załącznik nr 36  do  protokołu ) . Poprosił o przyjęcie uchwały.
 
Radny p. Janowski – poprosił o informację  w jaki sposób komisja analizowała na bieżąco sprawę ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz  w jaki sposób śledzi budowę obwodnicy.
 
Przewodniczący Komisji p. Jurczak – wyjaśnił, że nie zamierza szczegółowo informować w jaki sposób komisja pracowała, ponieważ dla zainteresowanych są dostępne w biurze Rady protokoły ze wszystkich posiedzeń Komisji. Poinformował jedynie , że między innymi  komisja zorganizowała posiedzenie na temat zagrożenia gruźlicą , na którym informacje przekazał Powiatowy Inspektor Sanitarny na ten temat, jak  również innych zagrożeń epidemiologicznych, oraz szczepień ochronnych. Jeśli chodzi o budowę obwodnicy  stwierdził, że z inicjatywy komisji odbyło się spotkanie
z udziałem starosty, v-ce starosty oraz kilku radnych powiatowych, jak również z szefem Powiatowego Zarządu Dróg.
Dodał, że zwrócił uwagę jedynie na dwa podstawowe  spotkania  w zakresie, o który pytał przedmówca stwierdzając, że szczegółowe informacje zawarte są w protokołach.
 
Radny p. Błażejewicz – zwracając się do radnego Janowskiego zapytał gdzie wyczytał, że komisja na bieżąco śledzi budowę  obwodnicy, skoro w sprawozdaniu zawarto jedynie, iż komisja odbyła spotkanie w tym zakresie.
 
Radny p. Dzikowski –w związku z tym, ze komisja zajmuje się to sprawą ,  poprosił
o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia tej inwestycji
 
Przewodniczący Komisji p. Jurczak – zwrócił uwagę, że zapisy w sprawozdaniu są natury ogólnej, a jeśli radni zainteresowani są terminem rozpoczęcia  budowy obwodnicy, ponieważ terminu zakończenia nie zna nawet sam inwestor, ponieważ z umowy może wynikać termin, natomiast nie wiadomo czy zostanie dotrzymany z uwagi na różne uwarunkowania, taką informację na piśmie otrzyma. Zwrócił uwagę, że dzisiejsza sesja nie jest połączona wyłącznie tej sprawie.
  
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów –
poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
 
            Za przyjęciem uchwały głosowało  19 radnych ,  1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było .
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania    z realizacji planu pracy Komisji  Bezpieczeństwa, porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej  i Ochrony Środowiska Rady Miasta za 2008 rok została przyjęta przez Radę większością głosów (uchwała stanowi załącznik nr 37  do protokołu )
 
 
Ad.13. Interpelacje radnych                                                                    
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja.
                                          
Ad.14. Wolne wnioski i informacje                            
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że w biurze rady do wglądu znajdują się następujące pisma:
- Burmistrza Miasta w sprawie budowy dworca autobusowego wraz z kompletem materiałów ( stanowi załącznik nr  38 do protokołu )
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie       ( stanowi załącznik nr  39  do protokołu )
Ponadto przypomniał o konieczności składania oświadczeń majątkowych do końca kwietnia oraz o terminie zaplanowanej wizyty w firmie STALMET
 
Radny p. Ziemecki   - przypominając dwa akty wandalizmu jakie miały miejsce
w naszym mieście  - zniszczenie fontanny i spalenie pojemników przy ul. Wojska Polskiego, poprosił    o informacje, czy sprawcy zostali schwytani, a jeśli tak, to na jakim etapie sprawy się toczą, oraz czy miasto z tego tytułu odzyskało jakiekolwiek środki.
 
Radny p. Janowski -  wskazując pomieszczenia bo byłej kotłowni za osiedlem Chociszewskiego stwierdził, że jej stan jest niezadowalający i może dojść do tragedii. Poprosił o zabezpieczenie tego terenu.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - poinformował, że w niedzielę był na tym terenie  i jest on już zabezpieczony, okna i bramy są zamurowane.
 
Radny p. Wygnański – poprosił o informację, czy został rozstrzygnięty konkurs            w Ministerstwie Kultury  na temat dotacji  do modernizacji budynku ChDkK a jeśli nie, zdaniem mówcy cyt. „ całe szczęście, bo może byśmy się za Rondo wzięli”
 
Radny p. Kordowski  - zapytał kiedy zostanie uruchomiona maszyna do czyszczenie grafitti, oraz czy można zwiększyć ilość koszy na śmieci na terenie miasta, których zdaniem mówcy jest stanowczo za mało
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących odpowiedzi:
-          pytania radnego Ziemeckiego – stwierdził że musi zasięgnąć informacji na policji
           i w sądzie,
-          pytanie radnego Janowskiego – stwierdził, że stan jaki zastał przewodniczący
           jest      prawdziwy, teren został zabezpieczony
-          pytanie radnego Wygnańskiego – stwierdził, że konkurs został rozstrzygnięty,
           miasto nie otrzymało środków na CHDK
-          pytanie radnego Kordowskiego  - urządzenie do grafitti  przypomniał, że aby je  
           uruchomić potrzebne są odpowiednie warunki atmosferyczne, jak tylko poprawi
           się pogoda maszyna będzie uruchomiona,. Jeśli chodzi  o kosze , to zwrócił
           uwagę, ze opróżnianie ich jest bardzo drogi, każdy dodatkowy  kosz więcej 
           wiąże    się z dodatkową opłatą
 
 
Ad. 15. Zakończenie
 
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XXXII   sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.
 
 
Protokołowała:                                                                                  Przewodniczył:  
 ( - ) Danuta Derebecka                                                            (- Waldemar Piotrowski
 
 

Wytworzył: Danuta Derebecka (14 kwietnia 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (14 kwietnia 2009, 10:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij