Protokół z XXXI sesji RM


Protokół Nr XXXI/2009
z  XXXI  sesji Rady Miasta Chełmna
 z dnia  3  marca  2009 roku
 
 
Sesja odbyła się w dniu  3  marca 2009 roku    i   trwała   od    godz. 16.00   do   godz.  16.30
 
Na ogólną ilość  21 radnych, obecnych na sesji było 20 radnych, co stanowi  95,2 %.
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:
 
1.      Otwarcie
 
2.      Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji RM.
 
3.      Sprawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Chełmnie.
 
4.      Zakończenie
 
 
 
Punkt 1.     Otwarcie
        
Otwarcia XXIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.  Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu) w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
 
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.
 
·        stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się  20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
 
 
 
Punkt  2.    Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji RM.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXXI sesji.
 
Radny p. Jurczak – zwrócił  uwagę, że radni otrzymali   nowe propozycje stawek tzn. zmniejszonych w stosunku do tych, które radni otrzymali wraz  z porządkiem obrad. Zasugerował, że należy wspomnieć o tej zmianie.
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym zaproponował przystąpienie do jego realizacji.
 
 
 
Punkt 3.     Sprawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji    w Chełmnie.
 
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 do protokołu). Dodał, że przedstawione w projekcie uchwały stawki zostały zweryfikowane      i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta.  

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu                   w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 4 do protokołu.
 
Radny p. Ziemecki – wyjaśnił, że opinia Komisji Budżetu powstała po przeanalizowaniu projektu uchwały przedłożonego przez Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wraz z wnioskiem z dnia 20 stycznia br. Dodał, że Komisja analizowała zaproponowane stawki na trzech kolejnych posiedzeniach. W dniu 25 lutego br. na posiedzenie Komisji zaproszono Zastępcę  Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego i Dyrektora ZWiK p. Matuszewskiego. Na spotkaniu tym członkowie Komisji zasugerowali, aby Burmistrz Miasta zaproponował niższe stawki. W związku z tym w dniu 27 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Budżetu z radcą prawnym, Dyrektorem ZWiK, Z-cą Burmistrza Miasta  p. Jagodzińskim i Skarbnikiem Miasta. Konkluzja spotkania była taka, że niższe stawki może zaproponować tylko Burmistrz Miasta. Dodał, że o ile zostaną przyjęte niższe stawki to w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji i tak będą możliwości wykonania zadań  przyjętych w planie. Zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach w celu zorganizowania spotkań Klubów Radnych, po których Przewodniczący Klubów poinformują, która stawka uzyska poparcie.
 
Radny p. Dzikowski – poprosił Dyrektora ZWiK o przedstawienie, co przy jednej i drugiej stawce może być wykonane w Zakładzie Wodociągów   i Kanalizacji. Zdaniem mówcy omawianie sprawy w Klubach Radnych prowadzi do „upolitycznienia obrad”.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że za jedną i za drugą stawkę zostaną wykonane te same zadania, ponieważ radny    p. Ziemecki nie wspomniał, że obniżenie stawki jest związane z dotacją udzieloną Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Z powyższego wynika, że bez względu na to jakie stawki zostaną przyjęte, Dyrektor ZWiK zrealizuje wszystkie inwestycje, jakie Rada Miasta uchwaliła w budżecie miasta na 2009 rok, a  zdaniem mówcy nie jest to prawdą. Dodał, że o ile pierwsza wersja zostanie przekazana Wojewodzie, to na 90 % zostanie ona odrzucona. Dyrektor ZWiK oszacował stawki zgodnie z prawem, aby zrealizować wszystkie inwestycje i zakupy inwestycyjne umieszczone przez Radę Miasta w budżecie miasta na 2009 rok.  Droga prawna zaproponowana przez Komisję Budżetu jest powrotem do tego, co zostało przekazane radnym w projekcie budżetu miasta na 2009 rok, gdzie zaproponowano dotację w wysokości 200 tys. zł., która została zdjęta.  Podczas sesji budżetowej przyjęto taką opcję, że zostaje zdjęta dotacja, natomiast stawki wody i ścieków zostaną ustalone w takiej wysokości, jaka pozwoli Dyrektorowi ZWiK  na realizację zadań przyjętych w budżecie miasta na 2009 rok. Zdaniem członków Komisji Budżetu społeczeństwa Chełmna nie stać na 84 gr (średnio 3 mb wody na osobę – różnica między stawkami                 28 gr./1 m3 brutto). Zasugerował, że za rok czeka Radę Miasta dużo trudniejsze zadanie tzn. trzeba będzie wyrównać dotację, która będzie skutkiem przyjęcia niższych taryf za wodę i ścieki, pojawią się dotacje związane z zapłatą za umieszczenie urządzeń w gruncie związanych z zakończeniem inwestycji przy moście żelaznym i z pewnością pojawią się wzrosty cenowe dotyczące wszelkiego rodzaju mediów, podobnie jak w roku bieżącym zaskakująco wysoka była podwyżka energii.
Następnie zgłosił autokorektę do omawianego projektu uchwały:
 
„§ 1   Ustala się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
          i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
1)      cena za 1 m3 wody dla wszystkich grup odbiorców    2,23 zł.
2)      cena za 1 m3 ścieków bytowych                                  2,51 zł.
3)      cena za 1 m3 ścieków przemysłowych                         3,59 zł.”
 
Radny p. Błażejewicz – wyraził wątpliwości formalno – prawne, czy poprawka do  projektu uchwały została dobrze złożona. Zwrócił uwagę, że referentem był Dyrektor ZWiK p. Matuszewski i jako autor projektu uchwały powinien zgłosić autopoprawkę.  Dodał, że o ile sprawę przedstawia Burmistrz Miasta to na projekcie uchwały winien znajdować się Jego podpis. Ponadto wprowadzenie autopoprawki wywoła skutki finansowe dla budżetu miasta i zgodnie ze Statutem Miasta projekt uchwały powinien być również podpisany  przez Skarbnika Miasta.
 
Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że  w przypadku projektu uchwały dotyczącego stawek opłat za wodę i ścieki przepisy jasno wskazują, że Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedkłada projekt uchwały Burmistrzowi Miasta, który akceptuje ten projekt lub nie i następnie Burmistrz Miasta przedkłada projekt uchwały Radzie Miasta. Stwierdził, że referentem i decydentem w tej sprawie powinien być Burmistrz Miasta.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Miasta Burmistrz Miasta może wskazać pracownika, który będzie referował dany projekt uchwały. Dodał, że władnym do dokonania autopoprawki w projekcie uchwały jest Burmistrz Miasta.
 
Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejewicza stwierdził, że wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego projektu uchwały były podpisane przez Dyrektora ZWiK, a zgłoszenie autopoprawki przez Burmistrza Miasta było potwierdzeniem zaproponowanych zmian.
 
Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do sprawy podpisania „skutków finansowych” przez Skarbnika Miasta wyjaśnił, że na kolejnej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona korekta budżetu miasta, która będzie uwzględniała dotację w wysokości 220 tys. zł. dla ZWiK. Przyznanie takiej dotacji umożliwi Dyrektorowi ZWiK realizację zadań przyjętych w budżecie miasta na 2009 rok.
 
Radny p. Ziemecki – wycofał wniosek w sprawie ogłoszenia przerwy  w obradach.
 
Radny p. Giżyński – stwierdził, że podwyżka cen „nie uzdrowi”  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zwracając się do  Burmistrza Miasta poprosił  o realizację wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej sprzed kilku lat dotyczących  ZWiK. Stwierdził, że efektem braku realizacji tych wniosków jest próba podniesienia ceny o ponad 20%.
 
Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz ze zgłoszoną przez Burmistrza Miasta autokorektą.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością  głosów przyjęła Uchwałę Nr XXXI/184/2009  Rady Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2009 roku o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie  (Załącznik nr  5  do protokołu).
 
 
 
 
Punkt  4.    Zakończenie
 
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku   z wyczerpaniem porządku,  zamyka obrady XXXI  sesji Rady Miasta Chełmna.
 
 
 

  Protokołowała                                                           Przewodniczył
 
(M. Westfalewska)                                                       (W. Piotrowski)
 
 
 
 
 

Wytworzył: M. Westfalewska (14 marca 2009)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (14 kwietnia 2009, 09:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij