XXVI sesja RM 25.11.2008 r.


Protokół Nr XXVI/2008
z   XXVI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  25 listopada 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu  25 listopada 2008 r. i trwała od godz. 16.00 do godz. 21.50

                    Na ogólną ilość   21     radnych obecnych na sesji
                    było  21   radnych, co stanowi  100%

                    Nieobecnych usprawiedliwionych     -  0
                    Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
     1) Otwarcie
-    stwierdzenie quorum
-     przyjęcie protokołu z XXV sesji


     2) Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta Chełmna

-    przegłosowanie poprawek
                        
     3)   Sprawa  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej   nieruchomości   oznaczonych   jako   działka  nr 17/1,   działka  nr  72/1, położonych    na   Dworzyskach   i   działka nr 30/4,   działka nr  30/6, działka  nr 31/1 i działka nr 32 , położonych w Osnowie

     4)   Sprawa  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej   nieruchomości   niezabudowanych: działkę nr 420/8, działkę nr 420/26  i działkę nr  420/27, zapisanych KW 23270, położonych w Chełmnie przy ul. Danielewskiego, ul. Biskupiej i ul. Fiałka.


5)    Sprawa  sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow. 0.4180 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej  14, stanowiącej  własność Gminy Miasta Chełmna

6)    Stanowisko w sprawie  wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna części działki nr  76/37, położonej w Chełmnie przy ul. G. Gorczyckiego.

7)    Sprawa  ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
      samochodowych oraz opłat dodatkowych , za nieuiszczenie opłat za parkowanie
      pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w  mieście Chełmnie


     8)    Sprawa   stawek podatku od nieruchomości

     9)  Sprawa  określenia wysokości  stawek podatku od  środków transportowych

     10)  Sprawa  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

      11) Interpelacje radnych
   
      12) Wolne wnioski i informacje.
   
      13)  Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XXVI  sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski –  stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- przyjęcie protokołu z XXV sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół   z  XXV uznaje za przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miasta Chełmna

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XXVI  sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.

Ad.3. Sprawa   wyrażenia   zgody  na    odstąpienie   od   obowiązku   oddania  w dzierżawę w drodze     przetargowej     nieruchomości   oznaczonych   jako   działka  nr 17/1,   działka  nr  72/1, położonych    na   Dworzyskach i   działka nr 30/4,   działka nr  30/6, działka  nr 31/1   i działka nr 32 , położonych w Osnowie

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  –   przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr  2  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3  do protokołu ) Dodał, że  plan gospodarki odpadami dla województwa Kujawsko – Pomorskiego, jak i plany powiatowe i gminne przewidują dla Powiatu Chełmińskiego i Świeckiego utrzymanie tylko dwóch  składowisk – Osnowo dla Powiatu Chełmińskiego i Sulejówek dla Powiatu Świeckiego. W 2007 roku, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  w trybie indywidualnym pod pozycją 1.1. programu operacyjnego -  infrastruktura   i środowisko tj. program krajowy którym   został ujęty międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla powiatu Świeckiego i Chełmińskiego z możliwością dofinansowania do 70% ze środków unii europejskiej. Odnośnie składowisk w Osnowie i Sulejówku poinformował, że wspólne prace, trwały ponad rok, były to trudne negocjacje. Niestety zadanie to zostało zdjęte z listy dofinansowania ze środków unijnych. Skreślenie z lity tej inwestycji jak i zaawansowanie przygotowań inwestycji, albowiem  miasto jest w posiadaniu dokumentacji na  budowę linii segregacyjnej z pozwoleniem na budowę,  przy wycofaniu się gmin powiatu chełmińskiego i świeckiego spowodowały, że negocjacje zostały zerwane. W związku z powyższym  rozpoczęto negocjacje ze spółką ZUM w Chełmnie, w której nasza gmina ma udziały. Miasto ma również przedstawiciela w radzie nadzorczej spółki, co pozwala na bieżącą kontrolę wyników finansowych .Ponadto ZUM wcześniej był administratorem składowiska. Podmiot sprawdził się na administrowaniu składowiskiem, jednak sprzedaż udziałów spółki ZUM przez miasto przy niespłaconej pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak i Wojewódzkiego Funduszu nie pozwalało oddać składowiska w dalszą dzierżawę. Od pewnego czasu składowiskiem administruje miasto. Obecnie składowisko jest całkowicie spłacone. Budowa linii segregacyjnej przez miasto wiązałaby się z  tym,  iż koszty ponieśliby nie tylko mieszkańcy miasta,  ale także gmin przy jednoczesnym stanowisku wójtów powiatu chełmińskiego                    o nieprzystępowaniu  do wspólnej inwestycji. Powyższe spowodowało wywołanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1, aby składowisko  oddać w dzierżawę Zakładowi Usług Miejskich w Chełmnie, który przejmie na siebie obowiązek budowy linii segregacymnej jak i  pozostałych inwestycji.
Poprosił o  przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Radny p. Giżyński -  przypominając dyskusję na jednej z poprzednich sesji , podczas której na pytanie mówcy , Pan Burmistrz  poinformował, że ma pewien pomysł na rozwiązanie problemu linii segregacyjnej oraz , że mieszkańcy nie poniosą kosztów związanych z jej powstaniem, zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisem projektu  umowy mieszkańcom starego miasta i osiedli, którzy nie będą segregowali odpadów koszty  wzrosną o 44%. Poprosił o wyjaśnienie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  przypomniał, że pytanie dotyczyło kar, jakie gmina będzie ponosiła, jeśli nie spełni wymogów procentowego odzyskiwania  surowców wtórnych, stwierdzając, że udzielił wówczas odpowiedzi, iż postara się aby takich kar nie było i że jest na to pewien pomysł. Wyjaśnił, że tym pomysłem jest właśnie propozycja przedstawiona  na dzisiejszej sesji..

Radny p. Giżyński – stwierdził cyt. „ Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,  Panie Burmistrzu , przecież będą płacili. I to tak jak mówię o 44% wzrosną koszty, czy to będzie bezpośrednio związane z płaceniem kary, czy budową  linii segregacyjnej , jest to dla mnie zupełnie obojętne”. Zdaniem mówcy podjęte działania mają na celu zrzucenie  całych kosztów na mieszkańców miasta.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  przyznał, że w projekcie umowy, po zbilansowaniu wszystkich  kosztów podano, iż koszt związany z wywózką nieczystości dla mieszkańców gminy i powiatu wzrośnie  o ok. 44%. Wyjaśnił,  że po wycofaniu się wójtów nie ma innego wyjścia i trzeba tak postąpić. Kontynuując poinformował, że wywóz nieczystości z terenu miasta Bydgoszczy  oraz  gmin Nowa Wieś Wielka , Białe Błota, Sicienko i Dąbrowa Chełmińska     z częstotliwością  1 raz na dwa tygodnie kosztuje: pojemnik MGB 120 ( najczęściej używany) 26,48 ( w 2008 roku ) w naszej spółce 17,68 czyli opłata była wyższa o 64,5% , pojemnik  MGB 240 cena  bydgoska – 49,70 , w spółce ZUM 33,06 zł.   czyli wyższa o 50,3%

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że miasto musi wydać pięć i pół miliona złotych. Koszt ten można albo podzielić na mieszkańców Chełmna, albo na mieszkańców całego powiatu. Zdaniem mówcy , skoro mieszkańcy  całego powiatu korzystają z wysypiska, winni ponieść koszty związane z budową linii segregacyjnej.

Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że może dojść do sytuacji, iż niektóre gminy nie będą korzystały z wysypiska w Osnowie. Zwracając się do Prezesa ZUM poprosił o następującą  informacje: Zakład Wodociągów i Kanalizacji na wysypisko  wywozi prawie 3.000 ton odpadów , dotychczas nie płacił za to. Zapytał, czy w dalszym ciągu zakład będzie mógł bezpłatnie  wywozić, czy też nie. Zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy ZWiK będzie musiał płacić, automatycznie cena wody wzrośnie


Prezes ZUM p. Janas – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że uzależnione jest to od tego w jaki sposób zostaną zakwalifikowane odpady w z wodociągów. Jeśli będą  one zakwalifikowane w sposób zobowiązujący do odprowadzania marszałkowi opłaty za składowanie, wówczas ZWiK będzie musiał tę opłatę uiszczać. Natomiast jeśli odpady będą mogły być wykorzystywane na przesypki, wówczas nie będzie tego problemu.

Radny p. Giżyński – w związku z tym, że obecnie odpady te są wywożone. Poprosił     o informacje jak zostały zakwalifikowane.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy odpady z Zakładu Wodociągów używane są na przesypkę i od tego nie  jest ponoszona opłata marszałkowska.
Kontynuując zwrócił uwagę, że pozwolenie na budowę linii segregacyjnej wygasa z końcem lutego przyszłego roku.

Radny p. Ziemecki  stwierdził, że nasuwa się istotne pytanie, a mianowicie czy miasto stać na prowadzenie składowiska . Zdaniem mówcy w materiałach brakuje podstawowego dokumentu, a mianowicie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania odpadami. W tej uchwale § 32 mówi, że do 30 stycznia danego roku, Burmistrz przedstawia Radzie Miasta  sprawozdanie z realizacji uchwały za rok ubiegły. Informując,  że  od dwóch lat jest radnym, jednak  nie otrzymał takiego sprawozdania wyraził niezadowolenie  z powodu braku tego dokumentu
Kontynuując wyraził opinię, że radni mieli zbyt mało czasu na analizę materiałów , aby podejmować tak strategiczną decyzję Odnośnie wypowiedzi, że jest mało czasu na rozpoczęcie budowy linii segregacyjnej, zwrócił uwagę, że nie trzeba jej rozpoczynać o ile segregacja odpadów będzie następowało w domach
Kończąc poprosił Pana Prezesa ZUM o następującą informację, czy jest w stanie zagwarantować, że kary marszałkowskie  będą co roku mniejsze  oraz czy w momencie  wprowadzenia segregacji i utrzymania wskaźników , cena na mieszkańca nie wzrośnie drastycznie. Poprosił również o informację w jakim zakresie miasto będzie miało wgląd do dokumentów związanych z funkcjonowaniem wysypiska
W związku z informacją jaką mówca uzyskał na posiedzeniu Komisji Budżetu, że spółka rządzi się swoimi prawami, zwrócił uwagę, że miasto nie będzie miało kontroli nad  działalnością wysypiska


Prezes ZUM p. Janas – stwierdził, że jest wiele sposobów na segregowanie odpadów, niemniej do każdego sposobu selektywnego składowania odpadów niezbędna jest sortownia.
Przy obecnie stosowanej technologii istniej możliwość odzyskania 30% odpadów i o tę wielkość spadnie ilość sortowanych odpadów, a co za tym idzie o tyle powinna zmniejszyć się opłata marszałkowska.
Jeśli chodzi o wgląd we finanse spółki, poinformował, że raz w roku odbywa się walne zgromadzenie wspólników, urząd miasta jest udziałowcem, ma swojego przedstawiciela   w Radzie Nadzorczej, podczas którego przedstawiane są wyniki.

Radny p. Błażejewicz- stwierdził, że nie jest przekonany odnośnie formy przekazania wysypiska,. Zdaniem mówcy najlepszą formą byłby przetarg, gdzie administracją wysypiska zająłby się ten, kto zaproponuje lepsze warunki. Zdaniem mówcy ,  to iż nie wyszło z przetargiem na zarządzenie ośrodkiem nad jeziorem czy kina Rondo nie oznacza, że zawsze musi tak być.
Poprosił o udowodnienie, że ta forma bezprzetargowego przekazania wysypiska będzie najkorzystniejsza
Jak wynika z informacji ceny wzrosną o 44% ZWiK będzie płacił za wywóz co oznacza, że wzrośnie cena wody.

Kolejnym zagrożeniem jest  ewentualność, że przy takim wzroście cen  np.: gmina Unisław będzie wywozić do Bydgoszczy, a Lisewo do Wąbrzeźna, a wówczas miasto pozostanie z problemem wysokich opłat, ponieważ miasto  jest zobowiązane do korzystania z tego wysypiska. Zdaniem mówcy powinny być  brane pod uwagę interesy mieszkańców  Chełmna

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że w momencie ogłoszenia przetargu, gdy wygra inna  firma , zaproponowane ceny mogą być dużo wyższe jak np.: w Bydgoszczy, ponadto w takim przypadku miasto całkowicie traci kontrolę nad stawkami, bo nie ma udziału, ani przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Dodał, że linia segregacyjna musi być wybudowana , a bez względu na to  kto ją wybuduje, miasto, ZUM czy inna firma, koszty muszą zostać poniesione przez mieszkańców.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że miasto,  mając udziały w Zum-ie,  ma taki sam wgląd w dokumenty spółki ZUM jak do  ZWiK. Jedyna różnica polega na tym, że Komisja Rewizyjna nie może iść na kontrolę do ZUM a do ZWiK tak.
W przypadku ogłoszenia przetargu jedynym kryterium byłaby cena.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro ZUM po przejęciu wysypiska ma  wybudować linię segregacyjną ,   a kosztami obciążyć mieszkańców , równie z dobrze w taki sam sposób miasto mogłoby wykonać tę inwestycję.
Zwrócił uwagę, że dzierżawca ma uiszczać do miasta opłatę z tytułu dzierżawy w wysokości 4%, dodając do tego minimum 6% zysku z tytułu uruchomienia linii segregacyjnej otrzymujemy 10%, co oznacza, że miasto może te inwestycję wykonać o 10% taniej Należy jednak zwrócić się do mieszkańców z apelem , że jest taka potrzeba i wszyscy muszą się na to złożyć Zwrócił uwagę, że wcześniej obiecywano, że energia w momencie , gdy zostanie sprywatyzowana będzie tańsza, tymczasem ceny energii wzrastają. Wracając do sprawy wywozu nieczystości  poinformował, że używany przez mówcę metalowy pojemnik, którego cena wynosiła 30,23 zł.  uległ zużyciu, wówczas zgłosił się po nowy pojemnik, gdzie  uzyskał informację, iż są wyłącznie pojemniki plastikowe, nieco większe w cenie 32.98 zł.
Kontynuując poprosił o informację na jaką kwotę opiewa majątek spółki. Zdaniem mówcy miasto jako , że oddaje wysypisko w dzierżawę ma prawo do takiej informacji, tym bardziej , że zdarzało się, iż  cyt. „ nie wychodzi nam z dzierżawami -  jezioro Starogrodzkie”
Zdaniem mówcy trzeba ogłosić przetarg i nie ma znaczenia , że w Bydgoszczy ceny uzyskane w przetargu są wyższe , bo w naszym mieście nie muszą być takie
W dalszej części wypowiedzi przypomniał rozmowę jaka miała miejsce po kontroli wysypiska przez Komisje Rewizyjną , kiedy to na informację, że dużo odpadów wywożona jest do Sulnówka,  Pan V-ce Burmistrz stwierdził, że dłużej miasto będzie mogło wykorzystywać nieckę. Padło również stwierdzenie  że miasto może przyjąć na składowisko
12 tys. ton z innych gmin, zapytał po jakich cenach, czy będą to takie same ceny jak dla mieszkańców naszego miasta


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – poinformował, że wywozem odpadów zajmują się prywatne firmy. Stwierdził, że nie bardzo rozumie o jakim przetargu mówił przedmówca, czy zamierza ogłosić przetarg  na firmę,  która   będzie wywoziła  śmieci radnemu. Dodał, że są to umowy zawarte pomiędzy klientem a obsługującą firmą wywozową. Jeśli chodzi o majątek na składowisku, nie musi on być szacowany, ponieważ nie zostanie zbyty, a jedynie oddany   w dzierżawę i w dalszym ciągu zostanie  własnością miasta tak jak wybudowana przez spółkę ZUM linia segregacyjna  Potwierdził swoją wcześniejszą wypowiedź, iż gminy mogą wywozić odpady na dowolne wysypisko, nie muszą korzystać z naszego. Zwrócił jednak uwagę, że w Sulnówku znacząco podniesiono ceny, co spowodowało, że ZUM Chełmno zaprzestał wywozu odpadów na to wysypisko.
Jeśli chodzi o ceny, stwierdził, że  są one umowne , jednak takie same dla mieszkańców miasta i powiatu.

Radny p. Wrażeń-  w uzupełnieniu  swojej wcześniejszej wypowiedzi  po raz kolejny stwierdził, że  należy ogłosić przetarg, ponieważ jest szansa, że ceny będą znacznie niższe nie tylko od firmy obsługującej Bydgoszcz, ale również od tych jakie proponuje ZUM

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że w tym momencie należy uznać, że są dwie propozycja – pierwsza to proponowane przekazanie wysypiska spółce ZUM i druga, ogłoszenie przetargu. Zwrócił jednak uwagę na to, że korzystniejsze jest przekazanie wysypiska Spółce ZUM, ponieważ miasto miałoby nad wysypiskiem kontrolę przynajmniej  w pewnym zakresie , natomiast w przypadku wyłonienia firmy w drodze przetargu istnieje co prawda szansa, że o kilka groszy cena będzie niższa, niemniej miasto nie będzie miało żadnej kontroli. Jeśli chodzi o pytanie dlaczego miasto nie buduje linii segregacyjnej, a ma to zrobić ZUM przypomniał, że miasto planuje wykonać  ogromne inwestycje,  a podjęcie się wybudowania linii segregacyjnej jest związane z wzięciem kolejnego kredytu,  tymczasem  zdolność kredytowa miasta jest już bardzo napięta.

Radny p. Giżyński -  odnośnie  sugerowanego kosztu budowy linii segregacyjnej w wysokości ok. 5 mln. zł. wyraził opinię, iż  mało prawdopodobne jest to , że Spółka wyłoży tę kwotę z własnych środków. Najpewniej zaciągnie kredyt , który wraz z odsetkami będą faktycznie spłacali mieszkańcy łącznie z przynajmniej kilkuprocentowym zyskiem. Natomiast gdyby miasto budowało linię, mieszkańcy płaciliby wyłącznie kredyt z odsetkami.
W dalszej części wypowiedzi wyraził  opinię, że im więcej mieszkańcy będą oszczędzać,  tym drożej będą płacić, bo firma przecież musi zarabiać.
Wskazując na zapis w uzasadnieniu mówiący o tym, że  należy ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji do dnia 31 grudnia  2010 roku do 75 % licząc od roku 1995  poprosił o informację  ile w 1995 roku  tej masy trafiało na wysypisko sugerując, że być może są już takie normy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - zwrócił uwagę, że miasto ma ograniczone zdolności kredytobiorcze i nie może zaciągać kolejnych kredytów.
Dodał, że o ile radni mają lepszą propozycję, taką na którą stać miasto , należy ją  przedstawić i o ile Rada uzna , że jest ona korzystniejsza,   zostanie przegłosowana.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński -  stwierdził , że rozumie intencje radnych, że interesują ich koszty ponoszone przez mieszkańców, jednak ta cena jest ceną składową,  wchodzi w nią  dzierżawa, odbiór i dostarczenie na składowisko, lecz najwyższą ceną jest przyjęcie odpadów na składowisko, bowiem najwyższa jest opłata marszałkowska. Opłata marszałkowska od stycznia będzie wynosiła 100 zł. od tony, obecnie jest to kwota 75 zł. od tony. Dodał, że niezależnie od tego,  czy wysypiskiem będzie zarządzał ZUM, czy firma wyłoniona   w przetargu jeśli podejmie się budowy linii,  będzie dyktowała ceny. Z tą różnicą, że gdy będzie to inna firma miasto nie będzie miało żadnych wpływów na samym składowisku.
Kontynuując zwrócił uwagę, że nie ma przetargów na wywóz  śmieci, każdy klient zawiera umowę cywilno – prawną z przewoźnikiem. Jeśli chodzi o zmniejszenie ilości odpadów zwrócił uwagę, że ma się ona zmniejszyć ale w stosunku do  ilości odpadów wytworzonych 1995 roku i te wszystkie dane posiada urząd marszałkowski.

Radny p. Giżyński – wyjaśnił, że w poprzedniej wypowiedzi miał na myśli nie to, żeby miasto się zadłużało ale  to, aby podniesiono cenę śmieci o mniejszą kwotę, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone zostały zużyte na wykonywanie linii segregacyjnej, na wykonanie której miasto ma jeszcze dwa lata czasu. Po raz kolejny poprosił o informację, jaką ilość odpadów przyjęło składowisko w 1995 roku.

Z-ca Burmistzra Miasta p. Jagodziński – stwierdził, że  nie poda dokładnej ilości jaka    w 1995 roku została przyjęta przez wysypisko. Obecnie jest późna pora i urzędnicy już nie pracują, jednak te dane są dostępne w urzędzie.

Radny p. Błażejewicz – wyraził wątpliwość odnośnie stwierdzenia Pana Burmistrza, iż miasto ma kontrolę nad działalnością ZUM. Stwierdził, że kontrolę można mieć wówczas, gdy ma się takie udziały, które  dają możliwość decydowania. W tym przypadku miasto ma co najwyżej wgląd do dokumentów. Zwracając się do Pana Prezesa zapytał czy ZUM wykorzysta  przygotowaną dokumentację na wykonanie linii segregacyjnej, czy ma swoją koncepcję

Prezes ZUM p. Janas – wyjaśnił, że przedsięwzięcie jest wynikiem tego, że w m-cu  lutym 2009 roku kończy się pozwolenie na budowę sortowni i aby w rozsądnym czasie rozpocząć jej budowę należy z tego pozwolenia skorzystać. Oznacza to, ze mówca musi skorzystać  z istniejącego  pozwolenia na budowę.

Radny p. Wrażeń – odnośnie przetargów zaproponował, że zostałby on rozpisany wyłącznie na składowanie, natomiast firma ubiegająca się o wydzierżawienie wysypiska od urzędu ma 80% udziału na zwożeniu odpadów na to składowisko. Zapytał czy firma bydgoska, o której mówił Pan Burmistrz ma składowisko i transport, czy są to dwie firmy. Zdaniem mówcy  w Chełmnie będzie monopol na składowanie i dowóz.
Odnośnie 5% udziałów  w firmie jakie miasto ma od pięciu lat,  zapytał ile to przynosi zysku, czy są to tylko sprawozdania.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Prezesa zapytał czy może  przekazać następująca informację , o ile nie jest to objęte tajemnicą  , a mianowicie z jakich środków finansowana będzie budowa linii segregacyjnej, ze środków własnych zakładu, czy kredytów.

Prezes ZUM p. Janas – stwierdził, że inwestycja będzie wykonywana częściowo ze środków własnych, , częściowo z uzyskiwanych dochodów z eksploatacji składowiska  ale w największej mierze z kredytów, z czego najkorzystniejsza jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę, że już  zbyt  długo przebiega dyskusja na temat prowadzenia składowiska, wywozu nieczystości stałych, selektywnej zbiórki odpadów. Poddał pod rozwagę fakt, że budowa linii segregacyjnej jest w interesie wszystkich mieszkańców miasta, ponieważ jeśli przekraczana będzie ilość składowanych odpadów , płacenie kar dotknie właśnie mieszkańców. Zdaniem mówcy po dyskusji można  odnieść wrażenie , że sugeruje się, iż burmistrz zamierza pozbyć się kłopotu i nie myśli    o mieszkańcach. Zwrócił uwagę, że Pan Burmistrza nie wybiera się za dwa lata, po czym przechodzi  na emeryturę , wobec czego  nie zaproponuje rozwiązania niekorzystnego dla mieszkańców, którzy ze wszystkiego  rozliczą,. Zaproponował obdarzenie burmistrza odrobiną zaufania  i pozwolenie na wybór  najkorzystniejszego, optymalnego rozwiązania. Podkreślił, że o ile dzierżawca nie będzie wywiązywał się z umowy, może ona zostać rozwiązana. Zdaniem mówcy należy przyjąć formę przekazania składowiska zaproponowaną przez Burmistrza


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – podziękował przedmówcy przyznając, że w najbliższym czasie nie wybiera się na emeryturę. Jeśli chodzi o pozbywanie się kłopotu stwierdził, że przez wszystkie lata kadencji nie zamierzał oddawać wysypiska w dzierżawę, ponieważ zadaniem własnym gminy jest rozwiązanie sprawy segregacji odpadów. Niemniej w związku z powstałą sytuacją, mając na uwadze fakt, że należy niwelować przykre skutki dla mieszkańca  Chełmna przy opłatach marszałkowskich  zaproponował oddanie wysypiska   w dzierżawę.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – stwierdził, że prawdą jest , iż na wywóz nieczystości trzeba mieć specjalne zezwolenia, niemniej ani ZUM ani LIMAK  nie są monopolistami na terenie miasta. Takie zezwolenie ma Remondis z Bydgoszczy, firma z Grudziadza, Swiecia , są to umowy cywilne . Każdy właściciel nieruchomości, administrator, każda Wspólnota, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa nie musi korzystać z Chełmińskich przewoźników, jeśli znajdzie korzystniejszą ofertę może z niej korzystać
Zwrócił uwagę na paragraf 9, w którym zagwarantowano , że cenę na 2010 rok Rada będzie zatwierdzała.

Radny p. Wrażeń – zapytał czy indywidualny mieszkaniec, nie będący członkiem wspólnoty mieszkaniowej może podpisać umowę z firmą z Grudziadza czy ze Świecia. Jakie możliwości ma mieszkaniec miasta, aby podpisać umowę z firmą na odbiór jednego pojemnika.
Odnośnie zapisu paragrafu 9 podpunkt c – innych ważnych okoliczności związanych    z prowadzeniem inwestycji, stwierdził, że zezwala on na podnoszenie cen według uznania. Poprosił o wyjaśnienia.


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – wyjaśnił,  że trudno w dniu dzisiejszym przewidzieć ile za rok kosztowała będzie energia, a ile inne niezbędne do budowy linii segregacyjnej składniki, dlatego określono je ogólnie  , niemniej te inne ważne okoliczności muszą zostać przedstawione szczegółowo Radzie Miasta   przy zatwierdzaniu ceny.

Radny p. Giżyński – przypominając, że proponuje się zwiększenie dość drastyczne stawek  w roku przyszłym  zwrócił uwagę na następującą sprawę. Zwiększając ceny z uwagi na budowę linii segregacyjnej można by oczekiwać, że po jej wybudowaniu i  spłaceniu kredytów, ceny się zmniejszą . Zdaniem mówcy nie należy  w to wierzyć, ponieważ będzie to dla spółki czysty zysk.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przyznał , że ceny nie ulegną zmniejszeniu, niemniej odwlekanie budowy linii segregacyjnej, wiąże się z ogromnymi kosztami , ponieważ trzeba wnosić opłatę marszałkowską. Założeniem jest, aby linia segregacyjna powstała jak najszybciej, aby zmniejszyć opłatę do Urzędu Marszałkowskiego, a z zaoszczędzonych pieniędzy inwestować dalej.

Radny p. Wrażeń – zapytał co stanie się z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów, które miasto zakupiło, czy miasto dalej będzie prowadziło tę zbiórkę i finansowało wywóz, czy też przejmie to spółka

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – w odpowiedzi  poinformował, że pojemniki do selektywnej zbiórki pozostaną, będą rozszerzane, co zostało zapisane w Gminnym Programie Ochrony Środowiska, w którym zagwarantowane środki na ten cel.

Radny p. Ziemecki – zasugerował zakończenie dyskusji, ponieważ budowanie linii segregacyjnej przez miasto jest niemożliwe. Zdaniem mówcy przyjęcie na poprzedniej sesji ogromnej ilości zadań zamknęło miastu możliwość wykonania tej inwestycji. Pozostała jedynie kwestia podjęcia decyzji, czy przekazać  składowisko bezprzetargowo, czy też ogłosić przetarg licząc, że zgłosi się firma, która zaoferuje korzystniejsze warunki. Zdaniem mówcy drugi wariant spowoduje, że miasto straci kontrolę, a przecież umowę ze spółką ZUM zawsze można rozwiązać. Wyraził opinię, że należy dać szansę Burmistrzowi, wiedząc, ze linię segregacyjną należy wybudować.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – poinformował, że  paragraf 18 wyraźnie wskazuje, iż  w przypadku naruszenia warunków umowy, może ona zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym . Podane są również warunki rozwiązania umowy                               

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/156/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze  przetargowej   nieruchomości   oznaczonych   jako   działka  nr 17/1,   działka  nr  72/1 położonych    na   Dworzyskach   i   działka nr 30/4,   działka nr  30/6, działka  nr 31/1   i działka nr 32 , położonych w Osnowie została przez Radę przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr  4  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził że po przerwie na sali obrad obecnych jest  21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad.4. Sprawa  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania                        
          w dzierżawę w drodze  przetargowej   nieruchomości   niezabudowanych:
         działkę nr 420/8, działkę nr 420/26  i działkę nr  420/27, zapisanych KW
         23270, położonych w Chełmnie przy ul. Danielewskiego, ul. Biskupiej              
         i ul. Fiałka.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński   –    przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2   ( stanowi załącznik nr  5  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr   6 do protokołu )

Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – odczytał opinie :
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr  7  do protokołu )
2) Komisji rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 8   do protokołu )


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński  - odnośnie opinii do projektu uchwały zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy miasto ma administratora, który gospodaruje zasobami komunalnymi. Stwierdził, że jest możliwość podpisania umów bezpośrednio z urzędem , niemniej należy wziąć pod uwagę to, że  każdy użytkownik garażu płaci 20,95 zł. miesięcznej dzierżawy + 22% Vat. Miasto nie może odprowadzić Vatu i praktycznie wiąże się to z tym, że od każdej umowy co miesiąc 4,65 groszy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Roczny wpływ brutto z tych garaży daje kwotę 10.429 zł. w tym podatek Vat 1.880,47 i tę kwotę rocznie miasto musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Natomiast administrator może sobie odprowadzić podatek Vat, a środki z tytułu czynszu przeznaczane są na remonty  budynków będących w zasobach komunalnych oraz na pokrywanie czynszów osób , które nie płacą.
Poprosił radnych o rozważenie, czy miasto ma odprowadzać Vat do urzędu skarbowego.


Radny p. Ziemecki – poinformował, że na posiedzeniu komisji  również padło takie pytanie, jednak nie została udzielona odpowiedź taka, jaką pan Burmistrz zaprezentował na sesji. W dalszej części wypowiedzi wyraził zdziwienie na informację, że pokrywa się koszty za osoby nie płacące. Zdaniem mówcy jeśli mieszkaniec nie płaci należy rozwiązać umowę  i podpisać z osobą, która będzie płacić. Dodał, że skoro dzierżawca płaci czynsz z Vatem, to oznacza, że podatek ten będzie odprowadzany do Urzędu Skarbowego i nie będzie to koszt dla miasta, a jeśli chodzi o dokumentację związaną z umowami, zdaniem mówcy nie będzie to tak wielkim obciążeniem dla pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przypomniał, że na początku poprzedniej wypowiedzi zastrzegł , iż nie ma przeciwwskazań, aby miasto to prowadziło, wyjaśnił jedynie z czym się to będzie wiązało. Przypomniał, że na posiedzeniu komisji nie rozmawiano na temat rozliczeń Vatu. Jeśli chodzi o osoby , które nie płacą poinformował, że  zgodnie z prawem, jeśli klient nie uiścił  opłat przez trzy pełne miesiące umowa zostanie wypowiedzona, jednak podatek Vat  miasto  musi odprowadzać , a spółka Ojar  rozlicza Vat.

Radny p. Giżyński  - zwrócił uwagę, że nawet w przypadku , gdy miasto odprowadzi podatek Vat, to i tak ponad 6 tys. zł. wpłynie do budżetu miasta , ponadto zasugerował, iż można podnieść o kilka złoty dzierżawę i  wszystko  się wyrówna.

Radny p. Knap – zapytał czy 21 zł..za garaż to żart. Zdaniem mówcy, to zbyt mała kwota, to jest swoisty prezent dla dzierżawców.

Radny p. Dzikowski –  poprał wypowiedź przedmówcy , że kwota jest śmieszna. Zasugerował możliwość sprzedaży gruntu właścicielom garaży, co dałoby pewien wpływ do budżetu. W dalszej części wypowiedzi odnośnie zapisu w uzasadnieniu, że uprzednio umowy dzierżawy spisano na trzy lata, zapytał dlaczego obecnie proponuje się dzierżawę na 10 lat.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - wyjaśnił, że na trzy lata burmistrz może oddać ten grunt w dzierżawę, jeśli chodzi o dziesięcioletni okres należy do  kompetencji Rady. Stwierdził, że  sytuacja wygląda następująco – jest miejski grunt , na którym  umiejscowione są prywatne garaże, jest ich 34.  Dodał, że ogłoszenie przetargu na sprzedaż gruntu pod 34 garażami byłoby nie fair w stosunku do obecnych dzierżawców. Mogłoby się bowiem zdarzyć tak że osoba, która nabyłaby grunt każe rozebrać garaże, ponieważ jako właściciel może ustanawiać warunki. Kontynuując zwrócił uwagę, że projekt uchwały mówi tylko o tym, aby Rada wyraziła zgodę na odstąpienie od konieczności ogłoszenia przetargu przez gminę. W przypadku, gdy Rada nie podejmie uchwały w zaproponowanym brzmieniu zostanie ogłoszony przetarg.

Radny p. Błażejewicz – zapytał czy to jest jedyny teren miejski na którym stoją prywatne garaże . Zwrócił uwagę, że jeżeli zgodnie z sugestiami komisji opłaty z tytułu dzierżaw będą miały wpływać bezpośrednio do urzędu, powinno zostać to ujednolicone i dotyczyć wszystkich  takich sytuacji w mieście.

Zwracając się do radcy prawnego poprosił o opinię, czy wnioski zawarte w opiniach powinny być głosowane czy też potraktowane jako sugestie.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że  treść wniosków trudno odnieść do treści zawartej w projekcie uchwały.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że sprawa dotyczy 34 właścicieli garaży płacących dzierżawy Zdaniem mówcy bardzo nieelegancko byłoby ogłaszać przetarg, niemniej należy urealnić cenę za dzierżawę. Zwrócił uwagę, że Rada przyjęła uchwałę odnośnie wysypiska, ceny zostają podniesione bardzo poważnie , a koszty będą ponosili wszyscy mieszkańcy i biedni   i bogaci. Odnośnie Ojaru , poprosił o podanie ile środków jest na koncie Ojaru, oraz ile z tych środków przeznaczono na inne cele niż remonty. Zasugerował zdyscyplinowanie Dyrektora ZUA Ojar, aby  przynajmniej 100 czy 200  tys. zł. rocznie wpływało do budżetu miasta

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że jedyną możliwością urealnienia tej kwoty jest przetarg.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że cenę można wynegocjować z właścicielami garaży. Dodał, że nie  trzeba ogłaszać przetargu, a jedynie podjąć dyskusję nad ceną.

Radny p. Ziemecki  - stwierdził, że najwyraźniej doszło do nieporozumienia .Zwrócił uwagę, że komisje wydając opinie nie wkraczały w treść uchwały i nie wnioskowały o ogłoszenie przetargu. Komisje są zgodne , że należy odnowić dzierżawę i spisać umowy na 10 lat. Komisje proponują jedynie wykluczyć Ojar i podpisać umowy przez  właścicieli bezpośrednio z urzędem . W dalszej części wypowiedzi zacytował fragment uchwały  o zagospodarowaniu przestrzennym „ § 13 pkt 1 Wysokość stawek minimalnych czynszu za grunty, garaże stanowiące podstawę do zawarcia umowy cywilno – prawnej ustala Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia w terminie do dnia 28 lutego każdego roku”
W związku z dyskusją jaka ma miejsce i stwierdzeniem Burmistrza, iż trzeba ogłosić przetarg aby zwiększyć czynsz poprosił radcę prawnego o opinię, czy ten konkretny przypadek  Pan Burmistrz na podstawie cytowanego paragrafu może zastosować i ustalić minimalną stawkę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że nie potrzebny jest radca prawny aby wypowiadał się na temat tak prozaicznej sprawy. Stwierdził, że oczywistym jest, iż to Burmistrz ustala minimalne stawki , co tez uczynił. Zwrócił uwagę, że bez względu na to jaką stawkę ustaliłby Burmistrz dla części radnych i mieszkańców byłaby ona nierealna, byłaby bądź za wysoka, bądź za niska. Odnośnie opinii komisji  odczytał „ opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze     przetargowej   nieruchomości   niezabudowanych: działkę nr 420/8, działkę nr 420/26  i działkę nr  420/27, zapisanych KW 23270, położonych w Chełmnie przy ul. Danielewskiego, ul. Biskupiej i ul. Fiałka „ , co oznacza, że opinie zostały wydane do tej uchwały. Dodał, że rozważane są stawki umowy itp., tymczasem Burmistrz zwraca się do Rady wyłącznie o wyrażenie zgody, bądź nie

Radny p. Jurczak  - wracając do wypowiedzi radnego Dzikowskiego, iż należy sprzedać grunt przypomniał, że nie tak dawno Burmistrz przekonywał Radę , że należy teren ten kupić od jednostki wojskowej. Zwrócił uwagę, że grunty te, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są  jako tereny zabudowy funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. W związku z tym w uchwale jest zapis, iż  w momencie przystąpienia do realizacji planu obowiązuje trzy miesięczny okres wypowiedzenia bez wskazania terenu zastępczego. Odnośnie wysokości stawek , zwrócił uwagę, że rocznie daje to kwotę 306, 72 zł za jeden garaż. Poinformował, że użytkuje garaż stojący na gruncie skarbu państwa  i podatek , który płaci do starostwa  jest zdecydowanie niższy niż 306 zł. Odnośnie wpłacania dzierżaw na konto urzędu miasta stwierdził, że  w takim przypadku należałoby zweryfikować wszystkie umowy Ojaru, który  w imieniu miasta administruje obiektami komunalnymi. Stwierdził, że będzie głosował za propozycją burmistrza.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – zaapelował o nie odbieranie z administracji Ojarowi pojedynczych rzeczy. Zwrócił uwagę, że na dzisiejszej sesji jest mowa o 34 garażach, ale  w Chełmnie jest ich znacznie więcej. Kontynuując stwierdził, że są inne sposoby na otrzymanie środków z Ojaru., projekt budżetu został radnym przedstawiony i o ile Rada zadecyduje, iż jakieś środki mają wpłynąć z Ojaru, tak się stanie.

Radna p. Neumann – stwierdziła, że przy opracowywaniu opinii komisja nie zamierzała negować propozycji Burmistrza, niemniej w związku z tym , że Burmistrz niejednokrotnie apelował o wskazywanie środków, komisja takie dodatkowe środki wskazała. Jeśli chodzi  o podniesienie opłat zwróciła uwagę, że przy podwyżkach urząd nie ma problemu z naliczaniem stawek, wobec czego należy przyjąć jakieś kryterium procentowe i podczas spisywania nowych umów można określić nowe stawki

Radny p. Giżyński – zgłosił wniosek  formalny o dopisanie w projekcie uchwały po paragrafie 1 paragrafu 2 w brzmieniu: „Umowa dzierżawy zawarta zostanie między dzierżawcą a urzędem miasta” Kolejne punktu otrzymają numerację o jeden wyższą.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że zgodnie ze statutem  do wniosków formalnych zalicza się  wnioski o: ogłoszenie przerwy, zamkniecie listy dyskutantów, odroczenie lub zamkniecie dyskusji, odesłanie do komisji, głosowanie bez dyskusji, przeniesienie punktu obrad na sesję kolejną, stwierdzenie quorum, powołanie składu komisji skrutacyjnej . Wniosek radnego Giżyńskiego nie wymaga natychmiastowego głosowania, niemniej zostanie przegłosowany po wyczerpaniu listy dyskutantów

Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - stwierdził , że rozumie intencje komisji, niemniej popiera stanowisko swego zastępcy. Kontynuując stwierdził, że można mieć wrażenie , iż dąży się  do stworzenia wydziału w urzędzie miasta, który po trochu będzie przejmował obowiązki Ojaru. Informując, że mówi w cudzysłowie stwierdził, że będzie zatrudniał ludzi obecnie zatrudnionych   w Ojarze.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – z uwagi na kłopoty z nagłośnieniem ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny p. Błażejewicz – zwracając się do Burmistrza poprosił o informację, czy stawka jest regulowana, czy jest stała. Zdaniem mówcy stawki powinny być regulowany o wskaźnik inflacji. Po usłyszeniu z sali obrad , że jest to regulowane podziękował za informację

Radny p. Ziemecki  - zwrócił uwagę, że mowa jest o prywatnych garażach umiejscowionych na gruncie miejskich, które nie wymagają od miasta żadnych nakładów. Podobną umowę ma urząd podpisaną na dzierżawę kortów i nie ma z tym wiele pracy. Zdaniem mówcy nie jest to dużo pracy  dla urzędników. . Odnośnie stwierdzenia Burmistrza, iż przejmie pracowników Ojar zwrócił uwagę, że jest to spółka cywilna, która doskonale sobie poradzi.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - zwrócił uwagę, że w przypadku, gdy Rada przyjmie Uchwałę z dopisanym paragrafem 2, o który wnioskowała Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej pozbawi się późniejszej możliwości zmiany tej decyzji. Jeżeli w dniu dzisiejszym podejmie się decyzję dotyczącą tych garaże zabraknie podstaw prawnych do tego,  aby odmówić takiej samej możliwości innym dzierżawcom.
Zwracając się do przedmówcy  przypomniał, że  mówił  o przejmowaniu pracowników Ojar w cudzysłowie o czym uprzedził radnych , a zamierzał jedynie zasygnalizować, że wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla pracowników urzędu i być może w konsekwencji do zwiększenia zatrudnienia.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwracając się do Przewodniczącego Komisji Budżetu  zapytał czy zapis  w opinii należy uznać za  propozycję i poddać pod głosowanie, czy jest to jedynie sugestia

Przewodniczący Komisji Budżetu – stwierdził,   że jest to opinia z propozycją

Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - zwrócił się do radcy prawnego o opinię, czy propozycja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  może znaleźć się w uchwale

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził że jest to zgodne z prawem i zależy wyłącznie od Rady , niemniej zwrócił uwagę, że podejmując taką decyzje w stosunku do tych garaże de facto Rada podejmuje decyzję we wszystkich podobnych przypadkach.  Zwrócił uwagę, że może dojść do sytuacji, że na następnej sesji pojawi się wniosek,  aby bezprzetargowo oddać w dzierżawę kolejne nieruchomości należące do gminy dotychczasowym  właścicielom . W takim przypadku, gdyby Rada podjęła uchwałę przeciwną każda z takich osób , których dotyczyłaby ta uchwałą mogłaby wskazując na swój interes prawny zaskarżyć taką uchwałę. Proces taki zapewne wygrałaby powołując się na konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Radny p. Giżyński –  zwrócił uwagę , że wypowiedź radcy prawnego jest zasadna aczkolwiek nie dotyczy sprawy, ponieważ propozycja dotyczy wyłącznie podpisania umowy z Ojarem bądź bezpośrednio z urzędem miasta.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – przypomniał, że w poprzedniej wypowiedzi poinformował radnych, że w mieście jest więcej takich garaży. Po raz kolejny stwierdził, że nie trzeba oddawać pieniędzy do Urzędu Skarbowego, są inne metody  apelując o  nie dzielenie umów i zaproponował kwotę 10 tys. zł. wprowadzić wnioskiem  do budżetu miasta,  z Ojaru

Radny p. Ziemecki -  złożył wniosek przeciwny do wniosku złożonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a mianowicie o przegłosowanie projektu uchwały   w brzmieniu zaproponowanym przez Burmistrza.

Radny p. Jurczak stwierdził, że skoro został powołany Ojar do administrowania obiektami komunalnymi, nie w porządku w stosunku do Oajru byłoby odbieranie po części zadań. Zwrócił uwagę, że będzie to tak, że tam gdzie nie ma pracy umowy będą podpisane  z urzędem, a tam gdzie trzeba egzekwować ma się tym zająć Ojar.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że proponuje się zabranie Ojarowi wszystkiego , co przynosi zyski, bez nakładów i zostawienie samej mieszkaniówki, gdzie jest dużo pracy, gdzie są koszty , przestawienia pieca, wymiany stolarki okiennej itp. Zapytał z jakich środków   Ojar ma wykonywać remonty, kiedy odbierze się wszystko , co przynosi dochody.
Zwrócił uwagę, że może dojść do takiej sytuacji, że Ojar  przedstawi bilans zwróci się do gminy o dopłatę na uzasadnione remonty

Radny p. Giżyński  - wycofał wniosek  informując, że do środków Ojaru wróci podczas omawiania projektu budżetu. Zwrócił uwagę, ze Ojar jest Spółką, która na administrowaniu mieniem komunalnym robi niezły biznes, a radni powinni myśleć głównie o budżecie miasta


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały   w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/157/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze     przetargowej   nieruchomości   niezabudowanych: działkę nr 420/8, działkę nr 420/26  i działkę nr  420/27, zapisanych KW 23270, położonych w Chełmnie przy ul. Danielewskiego, ul. Biskupiej i ul. Fiałka. została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  9  do protokołu )


Ad.5. Sprawa  sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow.
          0.4180 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej  14, stanowiącej  
          własność Gminy Miasta Chełmna


Z-ca Burmistrza p. Jagodziński   –   przedstawił projekt  uchwały zawarty w druku nr 3                   ( stanowi załącznik nr  10   do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 11  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 12  do protokołu )
2) Komisji rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 13  do protokołu )

Radny p. Janowski -  w związku z zapisem w uzasadnieniu, iż firma Sonax zakończyła dzierżawę obiektu 30 czerwca i od tego czasu dzierżawi firma Hermes poprosił o informację czy  od 1 lipca nie było żadnych wpływów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, co następuje: została wypowiedziana umowa firmie SONAX, a firma Hermes płaciła czynsz z podnajmu firmie SONAX, kiedy zakończyła się dzierżawa SONAXU, Burmistrz zaproponował, aby firma HERMES płaciła czynsz do Ojaru. Przy okazji okazało się, ze firma Hermes płaciła firmie SONAX za podnajem    dużo więcej niż firma SONAX płaciła Ojarowi  Dodał, że nie poda dokładnych kwot za dzierżawę, ponieważ nie uzyskał takiego upoważnienia od firmy HERMES

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych,  głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/158/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185/1 o pow. 0.4180 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej  14, stanowiącej  własność Gminy Miasta  Chełmna została przyjęta przez Radę jednogłośnie ( stanowi załącznik nr  14  do protokołu )


Ad.6. Stanowisko w sprawie  wyrażenia woli nabycia na rzecz Gminy Miasta Chełmna części działki nr  76/37, położonej w Chełmnie przy ul.  G. Gorczyckiego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski   –  przedstawił projekt stanowiska zawarty w druku nr 4  ( stanowi załącznik nr 15   do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 16  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – odczytał opinię  Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 17  do protokołu )

Przewodniczący KR p. Giżyński – wyjaśnił, że Komisja wydała opinię negatywną   z następujących powodów – wycena tej nieruchomości 160 tys. zł., kupno działki + remont daje prawie 400 tys. zł., co oznacz, że jest niemalże trzykrotnie wyższa. Do tego należy dodać ok.50 tys. zł. na rozebranie budynku i uporządkowanie terenu, za podziały geodezyjne również miasto będzie musiało zapłacić, ponadto idąc na zamianę, na zdecydowanie większy dom  Ci państwo będą musieli zapłacić podatek od wzbogacenia, co prawdopodobnie również miasto będzie musiało uiścić. Jak wynika z powyższego  realna cena tej działki  wyniesie ok. 500 tys. zł.. Podkreślił, że członkowie komisji są za tym , aby budować salę gimnastyczną, która jest szkole potrzeba, niemniej przerażają koszty

Burmistrz Miasta p. Kędzierski  - stwierdził, że nie zamierza rozwiewać wątpliwości , a jedynie wnosi do Radnych po podjęcie decyzji. Przyznał, że koszty transakcji zamiany  i wykupu są znacznie wyższe niż wycena , niemniej zdaniem mówcy  działka w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku warta jest zakupu .Poprosił o ograniczenie dyskusji i poprzez głosowanie podjęcie odpowiedniej decyzji.

Radny p. Błażejewicz -  wyraził opinie, iż podczas negocjacji Burmistrz nie do końca zadbał o interes miasta. Zwrócił uwagę, że nowa ustawa zwana „ spec ustawą „ nie dotyczy wyłącznie gruntów, gdzie niejako z nakazu wykupuje się dana nieruchomość według określonych stawek. Zwrócił uwagę, że robi się to budując drogi,  czy stadiony. Zdaniem mówcy jeden domek nie może decydować czy powstanie stadion, czy też nie. Zaproponowane dokładniejszą analizę tej  „spec ustawy”, ponieważ w przypadku, gdy na jej mocy miasto może przejąć  tę nieruchomość za sumę  zgodną z wyceną, wówczas będzie to dla miasta kartą przetargową z w rozmowach z właścicielem nieruchomości. Podkreślił, że na dzień dzisiejszy  kwota 500 tys. zł. daje wyłącznie jednostronna korzyść.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odnośnie wspomnianej przez przedmówcy „spec ustawie” poinformował,  że dotyczy ona infrastruktury drogowej i można ją stosować wówczas, gdy inwestycja zostanie rozpoczęta w określonym czasie, określonych warunkach. Dotyczy to przede wszystkim budowy dróg , co znaczy , że można ją stosować przy budowie obwodnicy i wykupie gruntów, które nie wstrzymuje realizacji budowy. Tymczasem budowa hali sportowej, to inwestycja, która będzie realizowana w przyszłości. Reasumując „spec ustawa” w tym przypadku  nie współgra z sytuacją , którą omawiamy.

Radny p. Giżyński – zwrócił uwagę, że starostwo wykupuje grunty, zgodnie ze „spec ustawą” pod obwodnicę nie prowadząc jeszcze inwestycji, ponadto nie ogłoszono jeszcze przetargu na budowę drogi .Zdaniem mówcy podobnie miasto nie jest obecnie przygotowane na budowę inwestycji i stan taki będzie się utrzymywał przez najbliższe dwa czy trzy lata, niemniej grunt na podstawie tej ustawy można wykupić.

Radny p. Wrażeń -  zwrócił uwagę, że  Rada ma wyrazić wolę , to znaczy opowiedzieć się tak lub nie, jednak niepokoi zapis -  grunt o powierzchni około 1.200 m ². Zdaniem mówcy radny głosując za wykupem około 1200 metrów gruntu tak naprawdę nie ma świadomości czy będzie to więcej , czy mniej niż 1200 metrów.
W dalszej części wypowiedzi wyraził zaniepokojenie  faktem, że gdy miasto kupi dom  pod zamianę, nowy właściciel może w dalszej kolejności zażądać garażu  na co pozwoli zapis uchwały. Zasugerował, że umowa musi być sztywna , podająca konkretne cyfry – metry  i kwoty .
Poprosił Burmistrza o konkretną informację, czy właściciel jest zdecydowany na taką propozycję, i czy można mieć pewność, że nie zmieni zdania i nie zażąda więcej

Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  odpowiadając przedmówcy  poinformował, że nie może podpisać konkretnej umowy z właścicielem nie mając uprzednio zgody Rady.
Podkreślił, że zwrócił się do Rady Miasta o wyrażenie zgody bądź nie na zaproponowaną transakcję. W przypadku, gdy otrzyma taka zgodę  będzie przygotowana umowa określająca warunki, a uchwała o kupnie również trafi pod obrady sesji

Radny p. Wrażeń – przyznał, że w swojej poprzedniej wypowiedzi posunął się za daleko, jednak logiczne byłoby przygotowanie przynajmniej wstępnej umowy. Zdaniem mówcy zasadnym byłoby poproszenie tego Pana na sesję podczas której sprecyzowałby swoje oczekiwania.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zwrócił uwagę, że spisanie pre -umowy również obowiązuje i w przypadku gdyby Rada nie wyraziła zgody, nie można mieć pewności, iż nie będzie rościł pretensji za niedotrzymanie umowy.
Poinformował, że jest w posiadaniu pisemnego oświadczenia zarówno jednej jak i drugiej strony , że na ten rodzaj transakcji wyrażają zgodę.

Radny p. Błażejewicz – odnośnie „spec ustawy” przypomniał, że sugerował jej dogłębnie przeanalizowanie i sprawdzenie  czy można z niej skorzystać, jeśli tak, to można to wykorzystać jako kartę przetargową w negocjacjach . Zdaniem mówcy winna to być transakcja kupna – sprzedaży i nie zasadnym jest kupowanie gruntu, domu, a następnie remontowanie. Stwierdził, że należy ustalić cenę,  wykupić grunt od właściciela, który za uzyskane środki może sobie kupić co uzna za stosowne. Zaapelował o ustalenie konkretnej ceny, która nie musi być taka jak wycena, ale ustalona konkretnie.
Kończąc zwrócił uwagę, że za kwotę zaledwie czterokrotnie wyższą miasto zbyło potężny budynek, lokal użytkowy  w tej samej strefie starówki.

Zdaniem mówcy mając zagwarantowane w planie zagospodarowania przestrzennego, iż    w tym miejscu  może powstać wyłącznie hala sportowa nie należy obawiać się, że znajdzie się chętny na zakup gruntu,  na którym praktycznie nie może nic postawić

Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – stwierdził, że zwrócił się do Rady o wyrażenie woli   i uzna każdą jej decyzję. Wracając do wypowiedzi  radnego Błażejewicza  stwierdził , że ma pretensję  o to, że w swojej pierwszej wypowiedzi stwierdził, że burmistrz nie zadbał o interes miasta, po czy w następnej swojej wypowiedzi wycofał się informując, że nie jest pewny czy ze spec ustawy można w tym przypadku skorzystać. Zdaniem mówcy nie wolno mówić , że Burmistrz nie zadbał o interes gminy nie mając co do tego pewności.

Radny p. Jurczak – zaproponował, aby radni przede wszystkim zadali sobie pytanie czy sala gimnastyczna prze szkole podstawowej w ogóle powinna powstać, czy powinna być usytuowana  w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły czy też miejsce jest bez znaczenia. Odnośnie wysokości ceny i zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego zwrócił uwagę, że to właściciel terenu,  a nie potencjalny nabywca ustanawia warunki zbycia . Inna sprawa , zdaniem mówcy to to, czy nabywcę stać na kupno w cenie zaproponowanej przez właściciela.

Radny p. Knap – odnośnie wypowiedzi przedmócy i zadanego pytania stwierdził, że należy budować halę sportową przy szkole nr 2 tym bardziej , że prawdopodobnie już niedługo przestanie funkcjonować szkoła nr 1, bo nie spełnia wymogów. Zdaniem mówcy teren , o którym mowa jest bardzo atrakcyjny, znajduje się w centrum miasta i już są osoby zainteresowane jego kupnem. Dodał, że bezwarunkowo należy grunt ten nabyć jednak wcześniej należy  wynegocjować  jak najkorzystniejszą cenę.

Radna p. Neumann – poparła wypowiedź Radnego Wrażnia odnośnie zapisu projektu stanowiska, gdzie podano nie tylko wielkość działki „ około„ ale również koszt remontu „około 150 tys. zł.” Zwróciła uwagę, że ceny materiałów rosną, a Ci Państwo mogą teoretycznie rościć pretensje odnośnie luksusowego wykończenia domu, tak , że  z kwoty około 150 tys. zł. wyjdzie 200 czy 250 tys.
Jeśli chodzi o wypowiedź przedmówcy wyraziła opinię, że skoro w planie zagospodarowania teren ten przeznaczony jest pod obiekty sportowe, nie będzie wielu chętnych na zakup takiego terenu. Zdaniem mówczyni zapewne wszyscy są zgodni, że sala sportowa jest potrzebna, należy jednak zastanowić się, czy stać miasto na  wykupienie terenu za każdą cenę. Poparła  wypowiedź radnego Błażejewicza, iż należy ustalić konkretną cenę , wykupić teren bez dalszych zobowiązać i nie przeprowadzać takich wiązanych transakcji.

Radny p. Ziemecki – zaproponował pójście torem myślenia radnego Błażejewicza . Zwrócił uwagę, że drugi człon kosztów zawarty jest w uzasadnieniu, wobec czego można wyrazić wole nabycia działki za kwotę zapisaną w projekcie stanowiska odrzucić zapis zawarty  w uzasadnieniu, ponieważ nie jest on integralną częścią dokumentu,  nad którą radni będą głosowali. Zdaniem mówcy Rada powinna podjąć stanowisko jednak przeredagowane  z kwotą jaką miasto ma zamiar zapłacić za teren , którym jest zainteresowane. Zasugerował podejście do sprawy dwutorowo – wynegocjowanie  korzystnej dla miasta ceny i podjęcie stanowiska przez Radę i jednocześnie rozpocząć proces wywłaszczeniowy

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – w związku z tym, że rozpoczęła się burzliwa dyskusja zaproponował przyjęcie wniosku radnego Błażejewicza popartego wnioskami innych radnych  i zrezygnowanie z głosowania nad stanowiskiem. Zobowiązał się do przesłania pisma w dniu jutrzejszym do właściciela omawianej nieruchomości informującego, iż Rada jest zainteresowana zakupem nieruchomości za określoną kwotę. Zasugerował przegłosowanie negatywne projektu stanowiska.

Radny p. Wrażeń – stwierdził , że wiedząc,  iż wycena nieruchomości opiewa na kwotę 160 tys. zł. Pan Burmistrz jako gospodarz miasta popełnia nietakt pytając radnych za jaką kwotę  ma nieruchomość nabyć. Dodał, że Rada deleguje gospodarza, który ma negocjować cenę.
W dalszej części wypowiedzi przypomniał, iż zwracał się do radcy prawnego  o przedstawienie na czym polega spec ustawa. Po usłyszeniu z sali obrad, że  Radca nie zna na pamięć jej treści poprosił,  aby przygotował się i zapoznał radnych

Radny p. Dzikowski  - w  związku z wątpliwościami zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. i przeniesienie na jedną z kolejnych sesji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - poprosił radcę prawnego o stanowisko w sprawie  złożonego wniosku

Radca prawny  p. Stegienka  - stwierdził, że zgodnie z zapisem § 19 ust. 2 Statutu Miasta , który wskazuje na wnioski formalne. Ten wniosek zostałby ,może zostać  uznany za formalny i  może zostać przegłosowany, a punkt przeniesiony na kolejną sesję. Natomiast wniosek  o zdjęcie  nie może być przegłosowany, ponieważ porządek obrad dzisiejszej sesji został już przyjęty.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że najważniejsze jest, że wszyscy są zgodni, iż w tym miejscu powinna powstać hala sportowa, niemniej , żeby wykup  gruntu był jak najkorzystniejszy dla miasta. Wyraził  nadzieję, że Burmistrz wynegocjuje takie warunki, że na następnej sesji rada wyrazi wole kupna nieruchomości za konkretną cenę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski   - poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Dzikowskiego w sprawie przeniesienia punktu pod obrady jednej z kolejnych sesji Rady Miasta.

Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych, przeciw głosował 1 radny , głosów wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski   - stwierdził, że wniosek został przyjęty
Następnie ogłosił przerwę w obradach


Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski   - stwierdził, że po przerwie obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.Ad.7. Sprawa  ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie
          pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych , za nieuiszczenie
          opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
           w strefie płatnego parkowania  w  mieście Chełmnie


P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur  - przedstawił projekt  uchwały zawarty w druku nr 8  ( stanowi załącznik nr 18   do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 19  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski  – odczytał opinie :
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr  20 do protokołu )
2) Komisji rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  21  do protokołu )

Radny p. Giżyński – zapytał  jakie stawki płacą kierowcy za parkowanie autobusów, skoro  zazwyczaj zajmują one jednocześnie dwa miejsca parkingowe

P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur  - wyjaśnił, że obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów pow.3,5 tony , w tym także autobusów w rejon starego miasta.

Radny p. Janowski – stwierdził,  ze zrównanie stawki jest złym pomysłem, ponieważ     w soboty na Rynku już teraz nie można zaparkować, wobec czego stawka na Rynku powinna być jeszcze większa

Radny p. Błażejewicz –  przypomniał, że podczas uchwalania poprzedniej uchwały dotyczącej stawek opłat za parkowanie ideą było ustalenie dwóch stref parkowania  po to,  aby kierowcy nie parkowali na Rynku, bo tam jest drożej Zdaniem mówcy Rynek jest najważniejszą częścią turystyczną miasta, wobec czego powinny znajdować się wolne miejsca parkingowe dla turystów właśnie na Rynku, aby zwiedzający nie musieli błądzić po mieście. Zwrócił uwagę, że było to zachętą dla kierowców, aby nie wjeżdżali na starówkę
Kontynuując stwierdził, że parkingi  są źródłem  dochodów dla miasta nie do końca wykorzystanym. Zdaniem mówcy funkcjonują źle i nie ma nad nimi kontroli, kierowca wykupi bilet na półgodziny, odjeżdża po kilku godzinach nie uiszczając dodatkowej opłaty   i w taki sposób z miasta cyt. „uciekają pieniądze”.
Zasugerował powołanie osoby, której jedynym zadaniem będzie kontrolowanie  czy został wykupiony bilet.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  stwierdził, że przedmówca ma racje sugerując podniesienie opłat za parkowanie na Rynku, co spowoduje , że parkingi na rynku nie będą tak zatłoczone.
Zaproponował ogłoszenie przerwy w obradach celem wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały .

Radna p. Neumann  - odnośnie parkowania   autobusów na starówce zasugerowała nie karanie kierowców  mandatami, skoro Chełmno jest przyjaznym  miastem, a ustalenie stawki np.: w podwójnej wysokość jak samochód osobowy. Zwróciła uwagę, że byłby to krok  w stronę turystyki                     

Radny p. Giżyński -  zasugerował , aby parkingowi  z powrotem chodzili miedzy samochodami sprzedając bilety i sprawdzając, czy kierowcy je zakupili zamiast stać cyt.  „ pod tymi wątpliwej jakości parasolami i marznąć. Ja ciekawy jestem kto to wymyślił, ja bym prosił tego, kto dał taki pomysł niech sobie teraz postoi chociażby przez tydzień pod tym parasolem. Przecież nawet skorzystanie z toalety, żeby go nie ukradli, to musze parasol zwinąć, pod pachę i biec do toalety z nim razem. Przecież to jest parodia.”

Przewodnicząc obrad p. Piotrowski – na prośbę Burmistrza Miasta ogłosił przerwę  w obradach”

Po przewie.

Przewodnicząc obrad p. Piotrowski – stwierdził, że  po przerwie na sali obrad obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur  - zgodnie z sugestią poprosił o wprowadzenie wutopoprawki do projektu uchwały:

w § 1 dopisuje się:
ust. 1 w brzmieniu: ustala  się dwie strefy płatnego parkowania  w mieście Chełmnie zwane dalej strefami płatnego parkowania
ust. 2 pierwsza strefa płatnego parkowania obejmuje ulice Rynek
ust. 3. Druga strefa płatnego parkowania obejmuje:  
a) ul. Biskupia od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
b) ul. Rybacka od Rynku do ul. Dominikańskiej,
c) ul. Szkolna od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
d) ul. Toruńska od Rynku do ul. 22 Stycznia,
e) ul. Hallera od Rynku do ul. 22 Stycznia,
f) ul. Rycerska od Rynku do ul. Wodnej,
g) ul. Rynkowa od Rynku do ul. Dominikańskiej,
h) ul. Wodna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia,
i) ul. Poprzeczna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia.
j) ul. Dworcowa od ul. Krótkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich
k) Parking ul. Powstańców Wielkopolskich.Propozycja stawek jest następująca – w strefie A  czyli ul. Rynek  za pierwsze pół godziny 2,- zł., za pierwszą  godzinę 3,- zł. , za drugą rozpoczętą godzinę 3,30 zł. za trzecią rozpoczętą godzinę 4,- zł., za czwartą i każdą następną godzinę 3,-zł.
Abonament normalny na okres jednego miesiąca 100,-zł.
Abonament mieszkańca 50,- zł.
Abonament od osoby niepełnosprawnej 10 ,- zł.
Abonament zastrzeżonego stanowiska ( koperta ) 200,- zł.
W strefie B opłaty pozostają takie jak w projekcie uchwały.
Poinformował, że na dzień dzisiejszy wydanych uprawnień dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chełmińskiego jest około 500.Jeśli chodzi o wprowadzenie parasoli wyjaśnił, że było to podyktowane tym , iż kierowcy uskarżali się, ze parkingowych nie widać. Odnośnie parkowania autobusów wyjaśnił, że są w mieście parkingi przystosowane do postoju autobusów – na ulicy Biskupiej przy sklepie ABC oraz  na przeciwko karczmy Chełmińskiej przy ul. 22 Stycznia.

Radny p. Błażejewicz – odczytał paragraf 15 i 16 – do kontroli czasu parkowania pojazdów samochodowych upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy urzędu miasta i straż miejska. Do obowiązków kontrolera parkingowego należy w szczególności: kontrola wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych. Sprawdzanie ważności biletów postojowych, sprawdzanie ważności abonamentu, wypisywanie w terenie wezwań do zapłaty itd. Zwrócił uwagę, że tak naprawdę nie ma w mieście kontrolera z prawdziwego zdarzenia. Zaapelował , aby takie stanowisko powstało, co zdaniem mówcy sprawi, że wpływy z parkingów zdecydowanie wzrosną. Ponadto  zdaniem mówcy motywujące dla inkasenta byłoby,  aby miał  dodatkowe wynagrodzenie  od każdego sprzedanego biletu

Radny p. Janowski -  odnośnie paragrafu 5 pkt 5  poprosił o wyjaśnienie  następującej kwestii, czy samochód dostawczy ma określony czas parkowania do rozładunku, czy jest to czas nieograniczony. Poinformował , że jest mieszkańcem starówki i niejednokrotnie widział jak samochody dostawcze parkowały na ulicy niemalże cały dzień

P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur   - wyjaśnił, że  czas parkowania dla samochodów dostawczych został określony, a mianowicie mogą parkować na czas załadunku bądź rozładunku

Radny p. Wrażeń –  zaproponował, żeby miasto pozbyło się problemu parkowania, co przynosi niewielkie zyski, a parkingowi zawiązali spółdzielnie i wpłacali 15 tys. zł. do miasta z tego tytułu. Jeśli chodzi o parasole , to zdaniem mówcy nie jest to dobry pomysł. Mając na uwadze niechęć parkujących do uiszczenia opłat   zasugerował zaopatrzenie parkingowych  w radiotelefony, co pozwoliłoby na natychmiastowy kontakt ze strażą miejską


P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur  - wyjaśnił, że kwota 24 tys  zł. wpływu rocznie jest dodatkowym dochodem za zmianę opłat w strefie B , natomiast dochód z parkingu wynosił w 2006 roku ok. 220 tys. zł.,  w 2007 roku  215 tys. zł. , a w  2008 roku 110 tys. zł. za I półrocze

Radny p. Wrażeń –poprosił o podanie w jakiej wysokości zaplanowano dochód z parkingów na 2009 rok

Skarbnik Miasta p. Brzezińska- poinformowała , że dochody z parkingów i opłaty parkingowej wynoszą ok. 234 .000 zł.  Poprosiła jednak o zwrócenie uwagi, że   analizując dochody zaplanowane na rok przyszły trzeba wiedzieć , że rosną również wydatki .

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały zostanie przegłosowany wniosek komisji budżetu dotyczący parkowania przez osoby niepełnosprawne.

P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur   - przypomniał, że  w powiedzie chełmińskim wydano zaledwie ok. 500 zaświadczeń uprawniających do parkowania n miejscu dla osób niepełnosprawnych, wobec czego osoby uprzywilejowane nie mają problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego Wyraził obawę, że w przypadku przyjęcia wniosku komisji , miejsca ogólnodostępne zostaną blokowane przez osoby niepełnosprawne.

Radca prawny p. Stegienka – odnośnie zapisu paragrafu 5 mówiącego o tym, kto może parkować na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie zostaną ustanowione wysokie kary dla osób korzystających z miejsca parkingowego uprzywilejowanego przez osoby nie mające zezwolenia.

Radny p. Ziemecki -  wyjaśnił, że obecnie karty wydawane są na osobę niepełnosprawną, która ma prawo jechać dowolnym samochodem i parkować na miejscu dla niepełnosprawnych.. Kontynuując zwrócił  uwagę, że  nie należy brać pod uwagę faktu, że wydano 500 zezwoleń, ponieważ do miasta przyjeżdżają osoby z innych rejonów.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że miał na uwadze jedynie fakt, że kodeks wykroczeń powiększy się o  wprowadzenie nowej kary za zajmowanie miejsca dla niepełnosprawnych przez osobę pełnosprawną,

Przwodniczący obrad p. Piotrowski – poprosił przewodniczący Komisji Budżetu    o wyjaśnienie  co oznacza skrót BP

Radny p. Ziemecki – wyjaśnił, że chodzi tu o strefę płatnego parkowania i wystąpił błąd maszynowy , powinno być P.p

Radny p. Błażejewicz -  stwierdził, że czytając opinię komisji i zawarty w niej wniosek odniósł wrażenie,  iż mówi on o tym, że  w przypadku gdy koperta dla osoby niepełnosprawnej jest zajęta , osoba niepełnosprawna może zaparkować w strefie bezpłatnego parkowania na okres 1 godziny. Niemniej z  dyskusji wynika, że osoba niepełnosprawna może parkować w strefie płatnego parkowania obok koperty dla niepełnosprawnych , która jest zajęta przez okres 1 godziny

P.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej p. Pakmur   - zwrócił uwagę, że wprowadzenie zapisu, iż osoby posiadające kartę mogą parkować za darmo poza wyznaczonymi do tego miejscami, zaistnieje zasadność likwidacji kopert, które  zostały wyznaczone w miejscach, gdzie niepełnosprawni najczęściej zajeżdżają czyli koło apteki, poczty itp. Stwierdził, że trudno będzie poinformować, że osoby mogą parkować obok miejsca wyznaczonego oraz w jaki sposób kontrolować , czy ta osoba parkuje godzinę czy dłużej, skoro nie będzie posiadała biletu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski -  poinformował, że osobiście zna osobę, która korzysta  z przywileju parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych jako opiekun  , mimo, że jest to osoba nad wyraz uczciwa, z przywileju korzysta na terenie całego miasta bez względu na to, czy osoba niepełnosprawna jest w tym momencie w samochodzie czy też nie.

Przewodniczący obrad  - poddał pod głosowanie wniosek zawarty w opinii komisji budżetu o wprowadzenie zapisu, że w przypadku, gdy miejsce dla niepełnosprawnego jest zajęte parkowanie  również w miejscu płatnego parkowania  na czas 1 godziny

Za przyjęciem wniosku głosowało  8 radnych,   6 radnych  głosowało przeciw ,  6 radnych wstrzymało  się od głosu  
Stwierdził, że wniosek został przyjęty większością głosów

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 19  radnych,   1 radny głosował przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosu  

,Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/159/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów  samochodowych oraz opłat dodatkowych , za nieuiszczenie opłat za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania  w  mieście Chełmnie została przez Radę przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr   22 do protokołu )


Ad.8.  Sprawa   stawek podatku od nieruchomości

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5  ( stanowi załącznik nr 23  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 24  do protokołu )

Następnie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały  będącą wynikiem wniosków zawartych w opiniach  i ponownej analizie możliwości wykonania zaplanowanego na 2009 rok budżetu miasta i tak:
-    podatek od gruntu pkt a 0.69 zł.
-                                  pkt. b  bez zmian
-                                  pkt c 0,25 zł.
-    podatek od budynków lub ich części   pkt. a 0,65 zł.
                                                                      pkt b 17.,99 zł
                                                                      pkt. c 17,68 zł.
      pkt. d bez zmian
      pkt e  4,01 zł.
      pkt f  6,39 zł.


Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – odczytał opinie :
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr  25 do protokołu )
2) Komisji rewizyjnej ( stanowi załącznik nr  26  do protokołu )

Radny p. Giżyński – stwierdził, że aby rzetelnie ustalić wysokość podatku od nieruchomości, najpierw należałoby dysponować wieloletnim planem inwestycyjnych, który wskazałby jakie  miasto ma potrzeby finansowe i na jakie ewentualnie ulgi może sobie pozwolić. Ponadto , zdaniem mówcy najwyższy czas, aby Burmistrz przedstawił radnym swój program oszczędnościowy. Zasugerował, aby  sprawę podatków przenieść pod obrady kolejnej sesji, a w międzyczasie Pan Burmistrz przygotuje Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz przedstawił plan oszczędnościowy na rok przyszły

Skarbnik Miasta p. Brzezińska -  zwróciła uwagę, odnośnie terminu podejmowania uchwał podatkowych, że wchodzą one w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że aby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2009 roku, muszą zostać podjęte najpóźniej na początku grudnia.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że plan oszczędnościowy zawarty jest w projekcie budżetu, który zgodnie z ustawą radni otrzymali 15 listopada. Jeśli chodzi o WPI przypomniał, iż zwracał się do komisji o wytypowanie członków do pracy przy tworzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Radny p. Giżyński – przypomniał, że na tworzenie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego radni  poświęcili już wiele godzin i do dzisiaj nie został on przyjęty. Natomiast plan oszczędnościowy, zdaniem mówcy tworzy się w taki sposób,.że wskazuje się oszczędności na danym paragrafie, że wskazaniem dlaczego. Tymczasem wykazane przez Burmistrza Miasta oszczędności powstały dlatego, że jest jaki jest aby przyjęte inwestycje muszą być realizowane, niemniej nie ma to nic wspólnego sensownym wieloletnim planem oszczędnościowym.

Radny p. Janowski – podziękował Pani Skarbnik za obniżenie stawek informując, że doznał szoku czytając pierwszą propozycję.
Kontynuując  wskazał ma zapis zawarty w uzasadnieniu, że stawki corocznie  podlegają  podwyższeniu  na następny rok podatkowy z uwzględnieniem  wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych., poprosił o podanie tego wskaźnika.
Po uzyskaniu informacji z sali obrad , ze wskaźnik wynosi 2.9% zwrócił uwagę, że w niektórych przypadkach stawki wzrosną o wyższy wskaźnik

Radny p. Wrażeń- poinformował, że brał udział w tworzeniu pierwszego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który został przez Radę przyjęty i nie został przez Radę zmieniony, co oznacza, nadal obowiązuje. Następnie w 2008 roku  ponownie pracował przy tworzeniu planu, który nie został przez radę przyjęty.
Zapytał , który wieloletni plan obowiązuje.

Burmistrz Miasta  p. Kędzierski – stwierdził, ze na dzień dzisiejszy obowiązuje stary WPI, a w najbliższym czasie zostanie przyjęty nowy  uwzględniający przyjęte nowe inwestycyjne , które wykluczają podjęte wcześniej decyzje.
Zwracając się do radnego Janowskiego stwierdził, cyt.:  „ w imieniu Pani Skarbnik bardzo dziękuję za  to, ze docenił Pan pracę Pani Skarbnik w kierunku obniżania podatków. Ja oczywiście biernie się temu przyglądałem, ale Pani Skarbnik na pewno jest ukontentowana”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych,   1 radny głosował przeciw , 2 radny wstrzymał się od głosu  

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/160/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie  stawek podatku od nieruchomości została przez Radę przyjęta większością głosów ( stanowi załącznik nr 27  do protokołu )

    Ad.9. Sprawa  określenia wysokości  stawek podatku od  środków
          transportowychSkarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6   ( stanowi załącznik nr  28  do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 29  do protokołu ) Następnie zgłosiła autopoprawkę  do projektu uchwały:  
1)    od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie                     606,74 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                     968,22 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                     1.115,68 zł.;

2)        od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy        o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej  równej i wyższej niż 12 ton     2.153,44 zł.;      
                                
3)    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton  włącznie                761,66 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton  włącznie             968,22 zł.
c) poniżej 9 ton do powyżej 12 ton                     1.445,88 zł.

4)    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:     
a) do 36 ton włącznie                               1.823,25 zł.;
b) powyżej 36 ton                                   2.607,73 zł.;                        
            
5)    od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  568,02 zł.;

6)    od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie                            1.039,98 zł.;
b) powyżej 36 ton                                1.369,27 zł.;

7)    autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc                                    877,86 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                             1.742,78 zł.         

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie :
1) Komisji Budżetu ( stanowi załącznik nr 30 do protokołu )
2) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 31   do protokołu )


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że w związku z przyjęciem propozycji Komisji Budżetu, przez Burmistrza  za wyjątkiem dwóch przypadków, których zmienić nie wolno  z mocy prawa , wnioski Komisji Budżetu nie wymagają głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/161/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie  określenia wysokości  stawek podatku od  środków transportowych została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr 32  do protokołu )

Ad.10   Sprawa  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7  ( stanowi załącznik nr  33 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 34  do protokołu )

Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – odczytał opinię  Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 35  do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych,    głosów przeciwnych  i wstrzymujących nie było

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr  XXVI/162/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego została przez Radę przyjęta jednogłośnie  ( stanowi załącznik nr 36  do protokołu )

Ad.11. Interpelacje radnych
 
Przewodniczący obrad  p. Piotrowski – informując, iż wpłynęła jedna interpelacja radnego Giżyńskiego , odczytał jej treść . ( stanowi załącznik nr 37  do protokołu. ) Stwierdził, że interpelacja zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta do rozpatrzenia według właściwości.

Ad.12. Wolne wnioski i informacje

Radna p. Neumann -  stwierdziła, że sesja trwała tak długo, ponieważ  nie zorganizowano spotkania roboczego, jakie niejednokrotnie odbywały się przed sesjami, które pozwoliłoby na  wyjaśnienie wielu wątpliwości.

Radny p. Jurczak – poinformował, że Komisja, której przewodniczy kilkakrotnie zwracała uwagę na konieczność uporządkowania terenu po byłym Melbudzie. Wyjaśnił, że jest to teren przy Wiśle nad wałem, a uwagi dotyczyły składowania w tym miejscu liści. Mówiąc  o uporządkowaniu komisja sugerowała , aby   liście były składowane w pryzmy. Wyrażając zadowolenie, iż rozdano worki do składowania liści, stwierdził, że obecnie w tym samym miejscu składowane są liście w workach, które niestety są porozrzucane po całym terenie, co stwarza nieporządek,. Zwrócił uwagę, że jest to miejsce, które odwiedzają turyści i nie jest  najlepszą wizytówka miasta. W imieniu komisji po raz kolejny poprosił o ułożenie tych worków w pryzmę. Podkreślił, że nie proponuje wykonywania silosów, czy ogrodzenia, a jedynie, aby praktycznie bez nakładów finansowych uporządkować teren poprzez ułożenie pryzmy.
W dalszej części wypowiedzi , zwracając się do Zastępcy Burmistrza, nawiązując do artykułu w prasie ,  stwierdził, że nasuwa się pytanie, czy to Pan Burmistrz wystąpił do komisji o zaopiniowanie wniosku i przyjmując opinię uwzględnił ja, czy też  to komisja skierowała wniosek do Burmistrza, który Pan Burmistrz zaakceptował, a komisja podjęła uchwałę o zmianie organizacji ruchu .
Wyjaśniając powód dla którego poruszył tę kwestię poinformował, iż w pewnych sytuacjach , nawet odpowiadając na pytania dziennikarzy  należy  mieć własne zdanie i przyznawać się do tego. Należy brać odpowiedzialność za swoje słowa.

Radny p. Knap -  stwierdzając, że prosi o wyjaśnienia Pana Burmistrza oraz Komisję Sportu przypomniał, iż wiosną kluby sportowe przystąpiły do konkursu , w którym był podział środków na kluby sportowe. Tymczasem okazało się, że , zdaniem mówcy najprawdopodobniej niezgodnie z prawem komisja zatrzymała 15 tys. zł.  i podzieliła te  środki na 3  kluby sportowe. Zapytał czy było to zgodne z prawem, skoro do konkursu stanęły wszystkie kluby sportowe. Podkreślił, że we wszystkich klubach zawodnicy odnoszą sukcesy i wszystkie kluby borykają się z trudnościami finansowymi. Jako Prezes Klubu motorowego poinformował, że usłyszał, iż na nic by się zdało, gdyby klub dostał 1000 zł., bo to niewielkie środki . Przyznał, że środki są niewielkie niemniej , z uwagi na fakt, że klub jest zadłużony na kwotę 600 zł. w szkole w Starogrodzie za wynajem sali, kwota 1000 zł byłaby całkiem duża.
Poprosił o wyjaśnienie.

Radny p. Mikrut – w kontekście różnego rodzaju katastrof budowlanych jakie zdążają się w naszym mieście powodując , że finansowo dotyka to również budżet miasta, zwrócił uwagę na zagrożenie związane  z brakiem skrzynek na zawory gazowe. W przypadku braki skrzynki każdy może mieć dostęp do zaworu i nietrudno sobie wyobrazić, co stałoby się w przypadku nagłego zamknięcia i ponownego otwarcia zaworu.

Radny P. Błażejewicz – wracając do wniosku , który składał na jednej z poprzedniej sesji odnośnie materiałów jakie radni otrzymują ma sesje poinformował, że aby  mógł zostać wprowadzony w życie, musi zostać zaakceptowany przez radnych poprzez głosowanie. Wyjaśnił, że chodzi o korektę budżetu, jest to obszerny materiał, który dostają wszyscy radni, co jest wysoce kosztotwórcze. Mając na uwadze oszczędność papieru , kserokopiarki  oraz pracę związaną z  przygotowywaniem materiałów zaproponował, aby  radni  otrzymywali tylko te załączniki, które zawierają jakieś zmiany , a jeden kompletny dokument byłby do wglądu w biurze radny. Dodał, że na życzenie radnego otrzymałby on cały komplet.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Błażejewicza.
Za przyjęciem wniosku głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski  - stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie    i będzie obowiązywał od kolejnych sesji.

Radna p. Boruszewska -  po raz kolejny poruszyła sprawę zmiany kierunku ruchu na osiedlu Kopernika. Stwierdziła, że nie posiada wiedzy na jakiej podstawie w Chełmnie zmienia się kierunek ruchu, niemniej na wniosek mieszkańców ponownie zwraca się o przywrócenie poprzedniego kierunku ruchu. Zdaniem mówczyni wprowadzanie zmian winno poprzedzać zasięgnięcie opinii mieszkańców.
W dalszej części wypowiedzi poinformowała, że Pani prezes klubu sportowego „Nadwiślanin- Sokół”  zwróciła się w sprawie podziału środków , które pozostały sugerując , iż podział był niesprawiedliwy.  Poprosiła o wyjaśnienie,.

Radny p. Wrażeń -  stwierdzając, że  sprawy bezpieczeństwa w naszym mieście są bardzo ważne i istotne,  przypomniał, że niejednokrotnie w imieniu mieszkańców zwracał uwagę, na stan drogi 550. Poinformował, że jak podało radio PIK,  droga  550 przebiega również przez inne gminy , których włodarze lepie sobie radzą.
Jeśli chodzi o  skuteczność pracowników urzędu  zasługuję ona, zdaniem mówcy  na ocenę niedostateczną. Wyjaśnił, że w odpowiedzi na wniosek odpisano,  iż załatwiono materiał na chodnik przy dworcu.  Zapisano również,  iż na chodniku  prowadzącym w stronę Helvetii robionym we współpracy z rejonem dróg  znajdują się zastoiny wody, co stwarza niebezpieczeństwo , szczególnie zimą gdy jest śnieg, czy lód.. Urzędnicy wyjaśnili, że miasto nic nie może z tym zrobić, bo jest to w gestii rejonu dróg Zapytał dlaczego, skoro robiony będzie chodnik przy dworcu miasto nie może również tego chodnika naprawić

W dalszej części  wypowiedzi  poruszył sprawę  worków na liście. Zdaniem mówcy do  liści można używać worków wielokrotnego użytku. Liście mogą być złożone na wysypisku na pryzmie i nie będzie już problemu plastikowych worów.
Złożył podziękowanie Zastępcy Burmistrza za zajęcie stanowiska na ulicy Wilsona    i usunięcie , po roku czasu  łapicy na chodniku
Dodał, że nie został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy Kolonii Wilsona, odnośnie wykonania inwestycji mówca nie ma zastrzeżeń. Niemniej przypomniał, iż zgłaszał problem ze studzienką. Zgodnie z informacją jaką uzyskał od urzędnika została ona uszkodzona przez pojazd, który zarwał krawężnik. Zakład Wodociągów twierdzi, że studzienka nie jest uszkodzona, a tylko krawężnik. Mówca ponownie zwrócił się do urzędu, interwencja byłą natychmiastowa, robotnicy podsypali piasek, mówca był zadowolony o czym telefonicznie poinformował Pana kierownika. Niestety padał deszcz, rozmył piasek i problem został. Ponownie Pan Wice burmistrz zajął stanowisko, przyjechała ekipa fachowców z Zakładu Wodociągów  i okazało się , że do studzienki  dostał się piasek wraz z wodą, a asfalt koło studzienki został zarwany. Zdaniem mówcy nie świadczy to o gospodarności.

Radny p. Giżyński  - zasugerował, aby  w porządku obrad każdej sesji zawarty został punkt sprawozdanie czy informacja z pracy burmistrza w okresie między sesjami. Zdaniem mówcy radni mieliby lepszy pogląd na to co się dzieje w mieście, w jaki sposób burmistrz realizuje uchwały rady, na jakim etapie jest ich realizacja.

Radna p. Rostek -  w imieniu mieszkańców miasta  oraz stowarzyszenie Rodzina Polska  złożyła następujące wnioski :
- Podczas obchodów świąt narodowych składane są kwiaty,  jednak nie  przy wszystkich miejscach pamięci. W mieście jest wiele pomników, jednak kwiaty są tylko przy niektórych z nich. Z przykrością stwierdziła, że przy pomniku katyńskim oraz przy pomniku w Klamrach nie były złożone kwiaty, nie zapalono zniczy.
- Drugi wniosek dotyczy oflagowania miasta. Poinformowała, że w innych miastach , podczas Święta Niepodległości flag jest zdecydowanie więcej. Zasugerowała, aby urząd zakupił więcej flag , aby podczas świat narodowych główne ulice miasta były oflagowane.

Radny p. Dzikowski – zwracając się do radcy prawnego  poprosił o informację, czy przeanalizował już sprawę,  o którą wnosił na poprzedniej sesji, czy jest ona możliwa do zastosowania w naszym mieście.
Kontynuując stwierdził, że postara się odpowiedzieć radnemu Knapowi oraz radnej Boruszewskiej. Po pierwsze wyjaśnił , że nie komisja sportu dzieliła środki, a komisja konkursowa.  Zacytował fragment pisma komisji konkursowej „ Komisja  konkursowa pozostawiła  15 tysięcy złotych( z 230 tysięcy złotych przewidzianych  do podziału )na osobny konkurs   dotyczący  wyłącznie gier zespołowych  i z taką propozycja zwróciła się do Burmistrza. Miasta . W momencie podziału środków finansowych zimą 2008 roku  ani Komisja ani kluby prowadzące szkolenia w grach zespołowych systemem „ jesień – zima” z logicznych przesłanek nie mają wystarczającej wiedzy dotyczącej ilości drużyn zgłaszanych do rozgrywek sezonów 2008/2009.

Chcąc zostawić pewna furtkę Komisja postanowiła nie przydzielać podczas pierwszego Konkursu ostatecznej kwoty tym klubom, które prowadzą szkolenia w grach zespołowych. Innymi słowy, kwoty przydzielone klubom sportowym prowadzącym szkolenia w grach zespołowych podczas konkursu zima 2008 roku nie były ostatecznymi kwotami na 2008 rok.”
Dodał, że de facto   kwota 15 tys. nie została przekazana tym klubom w pierwszym podziale, a dopiero w drugim. Odnośnie wypowiedzi radnego Knapa, iż klub  motorowy ma problemy przypomniał, że  Klub otrzymał następujące środki :
W 2005 roku 7.749 zł.
W 2006 roku klub, jako jeden z nielicznych  nie ubiegał się o dotacje
W 2007 roku 18.000 zł.
W 2008 roku 15.000 zł.. Przypomniał, że w roku 2008 Klub Motorowy Wisłą nie złożył oferty na organizacje imprez sportowych.
Odnośnie sugestii , że środki dzielone były tylko na wybrane kluby poinformowała,  w  jaki sposób dzielone są środki w innych miastach i tak; w Rzeszowie  wyłącznie piłka nożna, siatkówka, koszykówka – sport dzieci i młodzieży, Kazimierza Wielka Nadarzyn – piłka nożna , tenis stołowy, Makowo Podlaskie piłka nożna, Częstochowa – piłka nożna, żużel, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, Łopuszno – upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, Wrocław  - koszykówka dzieci i młodzieży.
Stwierdził, że Komisja rzetelnie dzieliła  środki i na wniosek tej komisji Pan Burmistrz  zwiększył  te środki.

Radny p. Knap -   nawiązując do wypowiedzi przedmócy stwierdził, że wszyscy posiadają wiedze , iż było więcej środków na sport,  o co wszyscy walczyli. Dodał, że chodzi nie  o kwoty,  a o sprawiedliwy podział pieniędzy w formie konkursu. Dodał cyt. „ Jak Panowie nie możecie sobie poradzić, to zrezygnujcie. Podejdźcie do Burmistrza i powiedzcie my sobie nie radzimy, bowiem klub jeden , który dostał pieniądze wiosną na sport seniorski znowu dostał. Te sam klub tzn. Siatkóweczka,. To nie może być tak, ze wiosną zabrano jednemu klubowi pięć i pół tysiąca. Nie można faworyzować tych samych klubów, po mamy 10 klubów czy 11”
Kontynuując wyraził ubolewanie, że Komisja Sportu Rady Miasta   nie ma w zwyczaju składać gratulacji zawodnikom, którzy osiągnęli sukcesy.

Radny p. Dzikowski – zwracając się do przedmówcy stwierdził, że konkurs był ogłoszony w prasie, podział środków był jawny.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie rozumie sformułowania Radnego Dzikowskiego -   Komisja zostawiła sobie furtkę,  zostawiając sobie 15 tys. zł.  Zapytał cyt. „ co znaczy furtkę, jaką furtkę” . Zwrócił uwagę, że są to publiczne pieniądze, które Rada Miasta uchwaliła na stowarzyszenia kultury fizycznej, dokładna kwota. Został ogłoszony konkurs i ta kwota powinna być podzielona,  zgodnie z obowiązującymi  kryteriami. To co miało miejsce przy rozdziale 15 tys.,  to nie był otwarty konkurs, został on ograniczony konkretnie do dyscyplin zespołowych, a pozostałe kluby, które na początku roku przystępowały do konkursu według kryteriów, zostały pozbawione możliwości wystartowania w drugim konkursie. Zdaniem mówcy był to konkurs ograniczony, a nie na to Rada przeznaczyła pieniądze.

Radny p. Dzikowski – stwierdził, że przedmówca zapewne nie usłyszał , że środki te de facto były kwotą , o  którą obniżono  przydział na te gry zespołowe. Dlatego to drugie rozdanie było wyłącznie dla nich.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- nawiązując do sprawy środków na kluby przyznał , że uznając argumenty komisji podpisał zaproponowany podział, ponieważ podział był zgodny z prawem, a ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz. Dodał, że sesja Rady Miasta nie jest odpowiednim miejscem na rozważanie tej sprawy, poprosił zainteresowane osoby,  aby zgłosiły się do komisji, która udzieli szczegółowych wyjaśnień.

- podziękował radnemu Mikrutowi, stwierdzając, że problem,  który poruszył jest bardzo poważny i może spowodować tragedię,

- jeśli chodzi o wypowiedź radnej p. Rostek stwierdził, że nie prawdą jest, iż miasto uczestniczy w składaniu kwiatów tylko i wyłącznie przy grobie nieznanego żołnierza. Zgodnie z odpowiednimi terminami kwiaty składane są przy wszystkich miejscach pamięci, również  Przy pomniku katyńskim, czy  na Klamrach. Jeśli chodzi o drugi wniosek pani Radnej przyznał, że flag w mieście podczas świąt państwowych mogłoby być więcej. Dodał, że przedstawia pod rozwagę Pani sekretarz ten wniosek i prawdopodobnie w roku przyszłym flag pojawi się więcej

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwracając się do radnych po raz kolejny poprosił o składanie do Biura Rady ankiet, które zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ad.13. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku sesji zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała                                                Przewodniczył

Danuta Derebecka                                Waldemar PiotrowskiWytworzył: Danuta Derebecka (21 stycznia 2009)
Opublikował: Danuta Derebecka (22 stycznia 2009, 14:16:05)

Ostatnia zmiana: Przemysław Małkowski (27 stycznia 2009, 11:16:56)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2834

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij