XXVII sesja RM - 9.12.2008


Protokół Nr XXVII/2008
z XXVII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 9 grudnia 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 9 grudnia 2008 roku
i trwała od godz. 16.00 do godz. 16.30

Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji RM.

3. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Sprawa sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Chełmno osobom do tego uprawnionym.

5. Sprawa zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

7. Zakończenie.


Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XXVII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 20 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXVII sesji wraz z projektami uchwał. Dodał, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu). Następnie w związku z brakiem wniosków do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.


Punkt 3. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr XXVII/163/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).Godz. 16.10 – na salę obrad
przybył radny p. Jacek Kordowski


Punkt 4. Sprawa sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Chełmno osobom do tego uprawnionym.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu).

Radna p. Rostek – poprosiła o informację jaką sumę stanowi kryterium dochodowe (§ 2, ust. 3).

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – wyjaśniła, że jest to kwota 351 zł. netto na osobę w rodzinie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr XXVII/164/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasta Chełmno osobom do tego uprawnionym (Załącznik nr 8 do protokołu)Punkt 5. Sprawa zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Rokita – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 i nr 10 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr XXVII/165/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Załącznik nr 11 do protokołu).


Punkt 6. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu) omawiając zaproponowane zmiany w budżecie miasta na 2008 rok.

Następnie zgłosiła autopoprawki do przedstawionego projektu:
Po stronie dochodów – zwiększenie dotacji na zadania zlecone „opieka społeczna” – dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie o kwotę 2.350 zł. a tym samym dochody z kwoty 40.579.619 zł. zwiększyły się do kwoty 40.581.969 zł.
Po stronie wydatków; dział 852, rozdział 85212, § 3110 – zasiłki - zwiększyć o kwotę 2.350 zł. Ponadto w wyniku przeprowadzonych przetargów zmieniła się kwota w § 6016 i 5060 – budowa nawierzchni asfaltowej ul. Podgórnej – w projekcie uwzględniono zdjęcie kwoty 70.000 zł., jednakże Wydział Inwestycyjny wnioskował o zdjęcie mniejszej kwoty tj. 55.000 zł., ponieważ 15 tys. zł. należy zapłacić za studium wykonalności, które jest podstawą wniosku o dotacje do wysokości 50% ze środków RPO.
Dział 750, Rozdział 75023, § 4550 – Urząd Miasta – kary indywidualne na rzecz osób fizycznych – zgodnie z pismem z Sądu do końca roku zabraknie kwoty 1.260 zł. przeznaczonej na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z czym zaproponowano zwiększenie.
Dział 926, Rozdział 92601, § 6050 – rewitalizacja obszarów miejskich – budowa obiektów sportowych – budynek zaplecza sanitarnego na terenie stadionu miejskiego. Do planowanej kwoty potrzebne jest 14 tys. zł., aby zamontować monitoring stadionu, który zwiększy bezpieczeństwo przed kradzieżą i chuligaństwem.
Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w dziale 810 – w projekcie uchwały uwzględniono 70 tys. zł. na zwiększenie paragrafów płacowych w związku z indywidualnym tokiem nauczania – należy zwiększyć o kwotę 22.700 zł. z przeznaczeniem na opłacenie ZUS i odprawę rentową.
Ponadto po przeprowadzonej analizie postanowiono zdjąć zadanie inwestycyjne pn. „budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego” na kwotę 55 tys. zł.
Zadanie to zostało wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2009 rok.
Reasumując stwierdziła, że wszystkie zaproponowane zmiany pozwolą na to, że deficyt pozostanie bez zmian, natomiast są jeszcze dwa zadania, które nie zmieniają kwot w budżecie, i tak: zakup paralizatora dla Straży Miejskiej w wysokości 5 tys. zł. – jest wniosek Komendanta Straży Miejskiej o przeznaczenie tych środków na zakup oprogramowania spójnego z programem Policji. Kolejna sprawa to Ochrona dziedzictwa kulturowego – dział 92120 § 6059 – po podpisaniu preumowy został uszczegółowiony II i III etap – łączna kwota w wysokości 80 tys. zł. pozostaje bez zmian.
Ponadto zaproponowano zmianę zadania w ramach robót publicznych, które omówi Z-ca Burmistrza Miasta.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Jagodziński - poinformował, iż od m-ca września sygnalizował sprawę zapisu w zadaniach publicznych: poszerzenie ulicy Parkowej przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Dodał, że zadanie zostało przyjęte na wniosek grupy radnych. Została wykonana dokumentacja i na etapie uzgodnień z Zakładem Energetycznym stwierdzono, iż należy przełożyć pięć kabli i jest to koszt 24.400 zł. W budżecie miasta na to zadanie przeznaczono 17 tys. zł. i po zrobieniu dokumentacji pozostało 13 tys. zł. Z dokumentacji wynika, iż na tym miejscu będzie mogło zaparkować 5 – 6 samochodów. Zdaniem mówcy wydanie takiej kwoty na pozyskanie 5 miejsc parkingowych jest niezasadne. Zaproponował wykreślenie tego zadania i wprowadzenie w to miejsce zadania „wymiana nawierzchni chodnika na ul. Dworcowej”. Wyjaśnił, że Rejon Dróg Wojewódzkich zaproponował przekazanie materiału, a miasto ma pokryć koszty robocizny.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Budżetu do zaproponowanych zmian w budżecie miasta – Załącznik nr 14 do protokołu.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta stwierdził, że był jednym z autorów wniosków o poszerzenie ulicy Parkowej i utworzenia w tym miejscu parkingu. Wyrażając zrozumienie, iż koszty tego zadania są zbyt wysokie przypomniał, że miała tam być usytuowana lampa uliczna, ponieważ jest tam bardzo ciemno. Zaproponował, aby przy ostatecznej konstrukcji budżetu miasta na 2009 rok uwzględnić sprawę umiejscowienia w tym miejscu dodatkowej lampy.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że Rada Miasta ma zmienić zakres zadania, które jest już wykonane. Zdaniem mówcy „takie praktyki nie powinny mieć miejsca”. Ponadto zwrócił uwagę, że chodnik na ulicy Dworcowej nie został wykonany prawidłowo, występują na nim „krzywizny”, które spowodują, że woda będzie na nim stała.

Radny p. Ziemecki – nawiązując do wystąpienia Skarbnika Miasta stwierdził, że opinia Komisji Budżetu dotyczyła projektu uchwały, jaki radni otrzymali przed sesją. Następnie stwierdził, że w projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano 7 tys. zł. na zakup paralizatora i poprosił o wyjaśnienie, czy przeznaczenie zaplanowanej w roku bieżącym kwoty na ten cel, na zakup oprogramowania nie przyczyni się do niezrealizowania tego zadania w roku przyszłym.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – stwierdziła, że o ile Rada Miasta w dniu dzisiejszym nie zaakceptuje zmianę przeznaczenia kwoty 5.000 zł. to zostanie ona przesunięta na zmniejszenie deficytu. Dodała, że paralizator kosztuje 7 tys. zł. i zostanie on zakupiony z przyszłorocznego budżetu miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok wraz z autopoprawkami przedstawionymi przez Skarbnika Miasta.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było przy 3 głosach wstrzymujących.


Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXVII/166/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok (Załącznik nr 15 do protokołu).


Punkt 7. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XXVII sesji Rady Miasta Chełmna.
Protokołowała: M. Westfalewska
Przewodniczył: W. Piotrowski


Wytworzył: M. Westfalewska (31 grudnia 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (31 grudnia 2008, 09:19:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1802

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij