XXV sesja RM -


Protokół Nr XXV/2008
z XXV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 października 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 28 października 2008 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.50

Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji RM.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna za I półrocze 2008 r.

4. Sprawa uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

5. Sprawa uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

6. Sprawa przyjęcia sprawozdania z rekontroli przeprowadzonej w dniach od 1 lipca do 12 sierpnia 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

7. Sprawa zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w 2008 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”.

8. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno.

9. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

10. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych

11. Interpelacje radnych

12. Wolne wnioski i informacje

13. ZakończeniePunkt 1. Otwarcie

Otwarcia XXV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.


· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


· przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokoły z XXIII i XXIV sesji Rady Miasta znajdowały się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokoły z XXIII i XXIV sesji Rady Miasta, uważa za przyjęte.


Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXV sesji wraz z projektami uchwał. Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu punktu 8 tj. „Sprawa niekorzystania przez Radę Miasta Chełmna z prawa do wprowadzenia zwolnień w podatkach lokalnych oraz uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych w maksymalnych wysokościach określonych przepisami prawa.” Wyjaśnił, że Komisje Rady Miasta wypracowały negatywne opinie do przedmiotowego projektu stanowiska w związku z czym postawiono wycofać projekt z porządku obrad XXV sesji RM. W związku ze zgłoszoną autopoprawką zmienia się numeracja pozostałych punktów tj. pkt. 9 staje się pkt. 8 itd.Punkt 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna za I półrocze 2008 r.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski przedstawił multimedialną projekcję „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmna za I półrocze 2008 r.” - Załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinię Komisji Budżetu dotyczącą przedstawionej informacji – Załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie w związku z barkiem chętnych do dyskusji stwierdził, że Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku została przyjęta przez Radę Miasta Chełmna.


Punkt 4. Sprawa uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego p. Grzyb – przedstawiając projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 4 i nr 5 do protokołu) poinformował, że zmiana planu dotyczy siedmiu obszarów, do zmiany których przystąpiono Uchwałą Rady Miasta z dnia 11 września 2007 r. określając zakres zmian i obszar, który zostanie objęty zmianami. Przeprowadzono procedurę przewidzianą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odbyła się debata publiczna i uwagi zgłoszone do projektu planu zostały uwzględnione.

Przedstawiciel firmy ARKADIS p. Aleksandra Wiszniewska – omówiła kolejno fragmenty proponowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 6 do protokołu.

Radny p. Ziemecki – zwrócił uwagę, że przy ul. Kamionka 3 w chwili obecnej znajdują się podmioty gospodarcze, a proponuje się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej. Zasugerował, aby powiadomić te podmioty o proponowanych zmianach, aby nie inwestowały w zajmowane pomieszczenia.

Radny p. Giżyński – nawiązując do planu nakazującego realizację liczby miejsc postojowych i parkingowych stwierdził, że normy są dosyć duże i poprosił o wyjaśnienie, jak technicznie może być sprawa rozwiązana w obszarze „A” tj. na terenie Starego Miasta. Odnosząc się do zasad w podsystemie zaopatrzenia w gaz poprosił o wyjaśnienie, czy lokalizacja szafek gazowych w linii parkanu dotyczy tylko obiektów nowo wybudowanych, czy też istniejących?

P. Wiszniewska – odpowiadając przedmówcy na temat obsługi komunikacyjnej terenu wyjaśniła, że w strefie „A” określone są minimalne wymagania w zakresie miejsc postojowych. Dodała, że plan dopuszcza bilansowanie wymaganej liczby miejsc postojowych dla usług publicznych oraz parkowanie na posesji. Ponadto dopuszcza się tworzenie miejsc parkingowych poza obszarem objętym wnioskiem o zabudowę, na terenie zamiennym wskazanym przez Burmistrza Miasta. Wyjaśniając sprawę szafek gazowych poinformowała, że ustalenia dotyczą tylko i wyłączenie omawianych w dniu dzisiejszym obszarów. Dodała, że są to wymagania operatora dostarczającego gaz.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - w związku z barkiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXV/150/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 7 do protokołu).


Punkt 5. Sprawa uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego p. Grzyb – przedstawiając projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 8 i nr 9 do protokołu) poinformował, że omawiany dokument jest podstawą do opracowania planów miejscowych.

P. Wiszniewska – wyjaśniła, że zmiana studium dotyczy obszarów w granicach administracyjnych miasta. Dodała, że zachowano podział terenu na dwie kategorie tj. obszary zurbanizowane i obszary otwarte. Studium wskazuje 13 obszarów na których istnieje możliwość przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W procedurze planistycznej istnieje możliwość składania uwag do studium, wpłynęło 6 uwag Jedna z nich dotyczy Kolonii Wilsona, gdzie wnioskodawca zaproponował zabudowę pomiędzy drogą Nr 1, a istniejącą zabudową. Wniosek ten nie został uwzględniony z uwagi na duże zróżnicowanie wysokości terenu. Ponadto zaproponowano nie uwzględnienie uwagi firmy FAM, która dotyczy tylko przypisu w tekście. Podmiot ten złożył 3 inne uwagi, które zostały uwzględnione, a dotyczyły tego samego problemu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 10 do protokołu.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do rejonu ulicy Kolonia Wilsona stwierdził, że Pani Wiszniewska poinformowała, że były dwa wnioski. Zdaniem mówcy wnioskodawcy proponowali wjazd od strony swoich budynków.

P. Wiszniewska – odpowiadając przedmówcy uznała, że w żadnym z wniosków nie ma stwierdzenia, iż proponowany jest wjazd przez działki.

Radny p. Wrażeń – zgłosił uwagę, aby mógł mieć wgląd do wniosków z Kolonii Wilsona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił obecnym przybyłą na obrady Panią Hannę Pawlak – Prezesa Zarządu firmy POLO - MARKET, która chciałaby przedstawić propozycję zabudowy przy ul. Rynkowej 1 tj. miejsca po spalonym Domu Kultury. Poprosił Przewodniczącego obrad o udzielenie głosu p. Pawlak.

Radny p. Jurczak – zaproponował, aby wysłuchać gości po zakończeniu omawianego punktu porządku obrad.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – z uwagi na brak sprzeciwów przyjął propozycję radnego p. Jurczaka.

Radny p. Ziemecki – nawiązując do zapisu określającego, iż maksymalna liczba mieszkańców może osiągnąć 25 tys. poprosił o wyjaśnienie, czy planowane nowe obszary pod zabudowę pozwolą na osiągnięcie takiej liczby mieszkańców.

P. Wiszniewska – odpowiadając stwierdziła, że „studium” nie reguluje kwestii migracji i przyrostu naturalnego. Dodała, że przyjęto liczbę mieszkańców w okresie perspektywicznym, zaplanowano że liczba mieszkańców może być wyższa w stosunku do obecnej o 20%.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z barkiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXV/151/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna. (Załącznik nr 11 do protokołu).Przewodniczący obrad udzielił głosu p. Hannie Pawlak.

Prezes Zarządu firmy Polo Market p. Hanna Pawlak podziękowała za możliwość uczestnictwa w sesji RM i poinformowała, że jako firma, która inwestować będzie w Chełmnie przedstawi projekt zagospodarowania posesji przy ul. Rynek 1.
Poprosiła o przedstawienie sprawozdania przez Inspektora budowlanego prowadzącego nadzór inwestorski.

P. Piotr Pieniążek pełniący obowiązki inżyniera projektu poinformował, że dnia 28 maja br. zostały zgłoszone do Inspektora Nadzoru badania geologiczne. Po uzyskaniu opinii nadzoru budowlanego zgłoszono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu i uzyskano zezwolenie na prace geologiczne oraz badania archeologiczne. Badania te zostały zlecone i po wizji w terenie z udziałem konstruktora, który ma być projektantem inwestycji okazało się, że należy wykonać badania geologiczne poniżej 15 metrów, ponieważ wystąpiły bardzo zróżnicowane warstwy gleby i bardzo wysokie lustro wody. Po przyjętej zmianie planu zagospodarowania prace geologiczne zostaną rozpoczęte. W miesiącu listopadzie zostanie dokonany wybór koncepcji konstrukcyjnej, natomiast do końca roku będzie koncepcja architektoniczna.

P. Adam Bonna – przedstawił zamierzenia architektoniczne. Poinformował, że planowane jest wierne odtworzenie architektury Dworu chełmińskiego i zakładane jest wybudowanie w podziemiu restauracji, w parterze obiektu handlowo – usługowego, a w wyższych kondygnacjach będą usytuowane pokoje hotelowe.

Radny p. Ziemecki – spytał w ilu punktach były robione odwierty i poinformował, że z piwnic mieszkańców na tym terenie są przejścia podziemne. Co w sytuacji, jeżeli w trakcie robienia odwiertów „natraficie na coś takiego?”

Radny p. Dzikowski - poprosił o informację, kiedy przewidywany jest termin zakończenia inwestycji?

P. Pieniążek – poinformował, że dotychczas wykonano 11 odwiertów, w tym było 6 odkrywek i wody gruntowe są związane z eksploatacją tego terenu.

P. Kordowski – stwierdził, że przedstawiony projekt nie jest wierną kopią Dworu chełmińskiego. Dodał, że brakuje postaci mitycznych bogów podtrzymujących balkony. Nawiązując do sprawy przejść podziemnych na Rynku zaproponował, aby podczas wykonywania sondy sprawdzić czy jest to faktem i być może w przyszłości wykorzystać, jako kolejną atrakcję turystyczną.

P. Pieniążek – przyznał, że koncepcja nie zawiera wszystkich detali, ale zostaną one odtworzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Kordowskiemu stwierdził, że propozycja wykonania odkrywek jest bardzo ciekawa, jednakże nie wie, czy firma będzie zainteresowana ich wykonaniem.

Radny p. Knap – poprosił o wyjaśnienie, gdzie przy tak dużej inwestycji są planowane parkingi.

P. Pieniążek – poinformował, że przeprowadzono wstępne uzgodnienia z Burmistrzem dotyczące wskazania terenu na ogólnie dostępny parking.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Miasta może wskazać miejsce alternatywne na parking. Dodał, że najważniejsze jest, że rozpoczyna się inwestycja na tym terenie.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że pytanie radnego p. Knapa było zasadne, ponieważ odbudowanie tak dużego obiektu z takimi funkcjami spowoduje „zakorkowanie” miasta. Dodał, że już w chwili obecnej na Rynku jest bardzo trudno znaleźć miejsce parkingowe.

P. Pawlak – podtrzymując wypowiedź Burmistrza Miasta podziękowała za przychylność władz. Dodała, że Rada Miasta wskaże teren, na którym ma być wybudowany parking. Poinformowała, że Burmistrz Miasta usilnie starał się, aby firma rozpoczęła budowę, z pewnością będą problemy, ale nie można rozszerzyć uliczek, a więc propozycja Burmistrza Miasta dotycząca wskazania miejsca na parking w innym terenie jest zasadna.

Przewodniczący obrad zasugerował, że temat jeszcze wielokrotnie wróci na sesję, a w chwili obecnej nie jest jeszcze czas na zadawanie szczegółowych pytań.

Radny p. Giżyński – wyraził zadowolenie, że teren zostanie zabudowany, jednakże Burmistrz Miasta nadal nie odpowiedział na jedno podstawowe pytanie – gdzie ma być parking.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie padło pytanie „gdzie ma być parking?” Najpierw inwestor musi sporządzić odkrywki i być może będzie mógł wybudować parking podziemny. Dodał, cyt. „nie wyszukujmy przeciwności, cieszmy się, że wreszcie ktoś się tematem zajął i że ten plac, który straszy od 25 lat, wreszcie będzie zabudowany”.

Radny p. Giżyński – przypomniał, że w okresie przedwojennym na tym terenie były studnie wykorzystywane do chełmińskiego browaru i być może dlatego, teraz, gdy nie są wykorzystywane, woda się podniosła.

Przewodniczący obrad podziękował przedstawicielom firmy Polo Market za przybycie i udzielenie wyjaśnień, a następnie ogłosił przerwę w obradach.

- PO PRZERWIE –

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca o podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 6. Sprawa przyjęcia sprawozdania z rekontroli przeprowadzonej w dniach od 1 lipca do 12 sierpnia 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 12 i nr 13 do protokołu).

Następnie zwrócił uwagę, że najgorzej wypadła rekontrola terenów nad Jeziorem Starogrodzkim tj. Ośrodek Wypoczynkowy. Burmistrz Miasta odnosząc się do wniosków Komisji odpowiedzialność za bałagan stara się zrzucić na Radę Miasta stwierdzając, że cyt. „Rada Miasta nie zagwarantowała odpowiednich środków”.
Poprosił o wyjaśnienie, kiedy Rada Miasta nie zagwarantowała środków, o które wystąpił Burmistrz Miasta podczas sesji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając stwierdził, że zalecenia, które były mało kosztochłonne zostały wykonane, a nie wykonano jedynie tych zaleceń, które wymagały dużych nakładów finansowych. Większość z tych zaleceń należy do zadań inwestycyjnych, a Rada Miasta była świadoma, jakie koszty były przekazywane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego i za te środki nie można było pewnych inwestycji wykonać.

Radna p. Neumann – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła o zmianę stylistyki, ponieważ stwierdzenie „których niestety Rada nie zagwarantowała” jest jednoznaczne.

Burmistrz Miasta – potwierdził, że nie było wniosku i nie było pieniędzy na ośrodek wypoczynkowy.

Radny p. Janowski – nawiązując do rekontroli Stadionu Miejskiego poprosił o wyjaśnienie zapisu zawartego w pkt. 8 dotyczącego silnika zakupionego z dotacji z Urzędu Miasta. W wyjaśnieniu podano, że silnik został zezłomowany w obecności Komisji. Poprosił o wyjaśnienie, czy podczas pierwszej kontroli nie było o tym fakcie wiadomo. W wyjaśnieniach Burmistrza Miasta jest zapis dotyczący ciągnika informujący, iż w 1999 roku został on oddany do remontu i nie powrócił na Stadion Miejski. Przypomniał, że ciągnik ten nie został Chełmiance przekazany. Zdaniem mówcy sprawa ciągnika nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy poinformował, że zezłomowanie silnika wynikało z zaleceń Komisji Rewizyjnej. Po jego odnalezieniu musiał być zezłomowany. Wyjaśniając sprawę ciągnika twierdził, posiada sprzeczne informacje, część osób twierdzi, że nigdy nie był przekazany Chełmiance, natomiast w protokole zdawczo – odbiorczym widnieje zapis, iż ciągnik znajduje się w remoncie. Mówca stwierdził, że ciągnik zaginął. W 1999 roku jego wartość księgowa wynosiła 700 zł. Zgłoszenie zaginięcia w chwili obecnej nie jest zasadne, ponieważ jego wartość księgowa zmniejszyła się.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do rekontroli Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim stwierdził, że określenie „których niestety Rada nie zagwarantowała” brzmi jednoznacznie i wskazuje, że przez Radę Miasta nie zostały wykonane zadania. Zdaniem mówcy określenie „miasto nie zagwarantowało” było by zupełnie inaczej odebrane. Nawiązując do zaleceń dotyczących Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim przypomniał, że Rada Miasta nie wyraziła zgody na przekazanie ośrodka w użytkowanie Fundacji ECWM na okres 10 lat i wówczas Burmistrz Miasta przekazał ośrodek na okres 3 lat. Przekazanie ośrodka na dłuższy okres umożliwiłoby Prezesowi Fundacji wydzierżawienie „Tropikany” lub hotelowca. Zdaniem mówcy należy zastanowić się nad wyprzedażą majątku lub też nad przekazaniem ośrodka w dzierżawę na dłuższy termin.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do rekontroli na Składowisku Odpadów Komunalnych przypomniał, że Komisja złożyła wniosek o zainstalowanie w maszynach pracujących liczników zużycia oleju napędowego. Poprosił o informację jakie liczniki zostały zainstalowane, czy są to liczniki przepływowe, czy też są to liczniki motogodzin i jaki był koszt zakupu oraz z jakiej firmy je zakupiono.

Radny p. Jurczak – odnosząc się do zaleceń pokontrolnych Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim poprosił o wyjaśnienie czy określono termin realizacji zaleceń. Stwierdził, że czas realizacji zadań powinien być dosyć długi np. wymiana eternitu (nie ma konieczności wymiany w chwili obecnej). Dodał, że Prezes ECWM prosił Komisje Rady Miasta o spotkania, na których zostaną omówione m. in. sprawy związane z działalnością ośrodka wypoczynkowego. Reasumując stwierdził, że przedstawiając zalecenia należy również podać terminy, w jakich te zalecenia mają być wykonane.

Radny p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie wskazywano terminów, a jedynie wskazano, co jest źle. Nie podawano terminów, ponieważ nie było żadnej koncepcji dotyczącej Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie zapisu Statutu Fundacji dotyczącego tego, iż fundacja nie ma prawa inwestowania w nie swoje nieruchomości. Burmistrz Miasta przekazując ośrodek Fundacji przekazał narzędzie do zarabiania pieniędzy, jednakże zgodnie ze Statutem Fundacji pozyskane środki nie mogą być inwestowane w ten ośrodek. Przypomniał, że Burmistrz Miasta jest w Radzie Fundacji.

Burmistrz Miasta – potwierdził, iż przewodniczy Radzie Fundacji i wyjaśnił, że środki zarobione na ośrodku muszą być wykorzystywane na jego utrzymanie. Przypomniał, że Rada Miasta nie wyraziła zgody na przekazanie ośrodka na 10 lat dzierżawy i dlatego korzystając ze swoich kompetencji przekazał ośrodek na 3 lata. Poinformował, że dwukrotnie był ogłaszany przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego. Zatwierdzono 140 tys. zł. na ten cel, a osoby zainteresowane oczekiwały kwoty 250 tys. zł. Prezes ECWM otrzymuje co roku określoną kwotę pieniędzy na utrzymanie ośrodka.
Nawiązując do wniosku radnego p. Wrażenia poinformował, że w dniu jutrzejszym pracownik odpowiedzialny za nadzór nad wysypiskiem poda informacje dotyczące zamontowanych liczników zużycia oleju (typ, rodzaj itd.)

Radny p. Giżyński – stwierdził, że fundacja zdobywa środki z różnych źródeł między innymi z utrzymania ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Poprosił o podanie konkretnych zapisów Statutu Fundacji, które pozwalają na inwestowanie w powierzone mienie. Zdaniem mówcy mimo ograniczonych środków na utrzymanie jeziora niedopuszczalnym jest nie wycięcie roślin z terenu wyznaczonego do pływania.

Burmistrz Miasta – stwierdził, że Fundacja zarabia środki na swojej działce tj. za hotel i sale konferencyjne, natomiast środki zarobione na ośrodku wypoczynkowym są wykorzystywane na jego utrzymanie. Dodał, że rośliny na kąpielisku były wycinane i jednorazowe wycięcie to koszt około 8 tys. zł.

Radny p. Gzella – nawiązując do wystąpienia radnego p. Jurczaka dotyczącego spotkań z Prezesem Fundacji na temat działalności stwierdził, że rozmowy takie powinny być przeprowadzane z Burmistrzem Miasta, jako Przewodniczącym Rady Fundacji, ponieważ Prezes jest tylko organem wykonawczym.

Radny p. Wrażeń - odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Miasta stwierdził, ze jest zainteresowany ceną zakupu liczników zużycia oleju, ilu jest producentów tych liczników na terenie kraju oraz czy została wybrana najbardziej korzystna oferta. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy Fundacja ECWM ma wydzielony dojazd, czy też ma służebność dojazdu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przypomniał, że podczas tworzenia Fundacji kapitałem założycielskim była przydzielona działka, stary hotelowiec i kwota 10 tys. zł. Już w tamtym okresie służebność przejścia i przejazdu była ustalona.

Radny p. Giżyński - stwierdził, że wypowiedź Burmistrza Miasta na temat oczyszczania Jeziora Starogrodzkiego zabrzmiała dziwnie, ponieważ uznał, że kąpielisko było kiedyś oczyszczone, ale teraz jest też taka potrzeba. Zasugerował, że za rok nie będzie w ogóle możliwości skorzystania z kąpieliska.

Radny p. Dzikowski - przysłuchując się dyskusji wyraził obawy przed kolejną kontrolą na Stadionie Miejskim, ponieważ wcześniej była dyskusja na temat zużycia wody, a w chwili obecnej po remoncie znacznie wzrosną koszty ogrzewania. Dodał, że istotnym jest odróżnienie kosztów związanych z utrzymaniem Stadionu Miejskiego od kosztów klubu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXV/152/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rekontroli przeprowadzonej w dniach od 1 lipca do 12 sierpnia 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna (Załącznik nr 14 do protokołu).


Punkt 7. Sprawa zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w 2008 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz
z jej oświetleniem i odwodnieniem”.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 i nr 16 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 17 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 18 do protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 19 do protokołu,

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod glosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/154/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie w 2008 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa asfaltowej nawierzchni ul. Podgórnej wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem”.
(Załącznik nr 20 do protokołu).


Punkt 8. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska - przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21 i nr 22 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik nr 23 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 24 do protokołu,

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod glosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXV/154/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno (Załącznik nr 25 do protokołu).


Punkt 9. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 i nr 27 do protokołu), a następnie wprowadził autopoprawkę zawartą w druku nr 7A (Załącznik nr 28 do protokołu).
Poinformował, że przedstawiona autopoprawka jest wynikiem uzgodnień z konsultacji z przewodniczącymi wszystkich klubów wyborczych.

Radny p. Błażejewicz – poinformował, że Klub Radnych „Twoje Chełmno 2001” analizował projekt uchwały i wynikiem dyskusji jest projekt uchwały przedstawiony, jako autopoprawka Przewodniczącego Rady Miasta. Klub będzie akceptował zaproponowane stawki z uwagi na fakt, iż Rada Miasta narzuciła Burmistrzowi Miasta cztery duże zadania, a z tym wiąże się dużo pracy i większa odpowiedzialność.

Radny p. Janowski – wyraził zdziwienie odnośnie stanowiska przedstawionego przez przedmówcę i przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Miasta mówiono o tym, iż brak jest pieniędzy w budżecie miasta. Nawiązując do artykułu prasowego w „Czasie Chełmna”, w którym Burmistrz Miasta wypowiada się na temat sprzedaży terenów w Gminie i z pretensjami wyraża się na temat sprzedaży terenów po PKP, których pierwotna cena wywoławcza była 6 mln. zł., a obecnie 3,9 mln. zł. Zdaniem mówcy Burmistrz Miasta może mieć pretensje wyłącznie do siebie. Przypomniał, że na jednym z posiedzeń Komisji Oświaty Burmistrz Miasta informował, iż ma czterech chętnych na kupno tego terenu i cena będzie jeszcze wyższa, aniżeli zaproponowana. Niestety kolejny przetarg nie odbył się. Budynek ABC wraz z placem – 1 mln. zł., mniejsza działka za wiaduktem – brak wyceny i na Raszei działka została sprzedana za 0,5 mln. zł. Burmistrz Miasta stwierdził, że powody są oczywiste, zdaniem mówcy również, skoro miasto ma prowadzić inwestycje obwodnicy, zabytków i kanalizacji, a także spłacić remont ulicy Podgórnej. Burmistrz Miasta wypowiedział się, że niektóre z tych działek mogły być wykorzystane na potrzeby Gminy i zdaniem mówcy jest to wypowiedź „pod publikę”, że decyzja Rady Miasta zmusza do szybkiej wyprzedaży. Dodał, cyt. „On kłamie i totalnie cały czas się ślizga na Radzie Miasta. Wszystko co dobre to Burmistrz, co złe to Rada Miasta”. Odnosząc się do zaproponowanej podwyżki płac dla Burmistrza Miasta wyraził nadzieję, że Przewodniczący Rady Miasta uzasadni zaproponowaną podwyżkę. Przypomniał, że 5 grudnia 2006 roku Rada Miasta dała Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania. Poprosił o informację, czym Burmistrz Miasta „wykazał się od tego czasu”. Brak programu oszczędnościowego, od dwóch lat brak jest aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Stwierdził, że śmieszne jest ujęcie w uzasadnieniu do projektu uchwały remontu ulicy Zakole i Prostej, zdaniem mówcy remont tych ulic jest zasługą jednego z radnych, który przymusił Burmistrza Miasta do ich wykonania. Dodał, że w związku ze zmianą przepisów Burmistrz Miasta powinien otrzymać podwyżkę w wysokości 72 zł. od m-ca stycznia br., a niezrozumiała jest propozycja podwyżki dla Burmistrza Miasta od dnia 1 października br. do kwoty ponad 9 tys. zł., ponieważ nie ma pieniędzy w budżecie miasta. Przypomniał, że jeden z członków Klubu „Przyszłość” stwierdził, że w budżecie miasta nie ma pieniędzy i środki powinni szukać Ci, którzy głosowali za obwodnicą. Reasumując stwierdził, cyt „faktycznie wydawajcie pieniądze na lewo i na prawo, a Ci, co głosowali za obwodnicą niech się teraz martwią skąd wziąć pieniądze”.

Radny p. Dzikowski - –nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że kredyt zaufania był tylko jeden raz – 5 grudnia 2006 r., bo później wszystkie oceny odnośnie pracy Burmistrza były negatywne. Zwracając się do radnego p. Gzelli przypomniał, że na jednej z sesji stwierdził on, że nie zagłosuje za poprawkami w budżecie miasta ponieważ nie uwzględniono w nim środków na kanalizację na Osiedle Działki Miejskie, w trakcie obrad nastąpiła zmiana, zadanie to zostało wprowadzone, a radny p. Gzella i tak głosował przeciwko proponowanym zmianą. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Janowskiego na temat braku pieniędzy zasugerował, żeby poszukać ich np. w pozycji „diety radnych”.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do wystąpienia radnego p. Janowskiego na temat remontu ulic Zakole i Prosta przypomniał, że cyt. „znalazło się 11 odważnych radnych, którzy potrafili postawić Burmistrzowi zadanie, który małymi kroczkami wywiązał się z tego zadania”. Dodał, że na dzień dzisiejszy przyjęto do realizacji cztery duże zadania (14 radnych głosowało za) i postawiono te zadania przed Burmistrzem Miasta i „na zachętę dostaje tę podwyżkę, taki kredyt zaufania”.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi przedmówców na temat poprzedniej sesji i braku środków w budżecie stwierdził, że żyjemy w państwie demokratycznym i problem polega na uszanowaniu swoich decyzji. Dodał, że radni Klubu „Twoje Chełmno 2001” szanują stanowisko Burmistrza Miasta, który miał prawo mieć swoje zdanie, tak jak radni mieli prawo mieć swoje. Na dzień dzisiejszy są do realizacji cztery inwestycje i trzeba zrobić wszystko, aby te zadania zrealizować. Klub radnych „Twoje Chełmno 2001” podjął decyzję, że Burmistrzowi Miasta należy się podwyżka i zaproponowane stawki to około 8,2 % wzrostu. Na początku kadencji ustabilizowano płace Burmistrza Miasta, a znając realia, że temat wzbudza szereg emocji jest to być może ostatnia podwyżka w tej kadencji, a jeżeli tak to średnia roczna podwyżka będzie wynosiła 2,2 %, co jest niższe od stopnia inflacji i znacznie niższe od wzrostu płac urzędników.

Radny p. Jurczak – stwierdził, że zawsze kiedy jest mowa o podwyżkach to cyt. „jeśli to nie dotyczy mnie, to mnie się to nie podoba, jest to zwykły ludzki odruch, źle świadczący o tych, którzy zazdroszczą innym”. Uznał, że nie można powtarzać, że nie ma pieniędzy na inwestycje, to nie może być również na podwyżkę. Uznał, że proponowana podwyżka to kwota około 14 tys. zł. Dodał, że w miastach do 15 tys, mieszkańców na terenie naszego województwa Burmistrzowie mają wyższe płace. Reasumując poinformował, że Klub Radnych SLD będzie popierał propozycję podwyżki dla Burmistrza Miasta przedstawioną w autoporawce Przewodniczącego Rady Miasta. Zaapelował, aby wszystkie zadania były realizowane wspólnie; przez Burmistrza Miasta i przez Radę Miasta.

Radny p. Janowski – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Błażejeiwcza na temat proponowanej podwyżki w wysokości 8,75% przypomniał, że na II sesji Rady Miasta Burmistrz Miasta otrzymał 11 % podwyżki. Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta poprosił o wyjaśnienie, jakie byłyby powody przedstawionej propozycji, ponieważ właśnie Klub Radnych „Przyszłość” był przeciwko obwodnicy twierdząc, że nie ma środków. Stwierdził, że Klub Radnych „Forum Samorządowe i Sprawiedliwość” będzie głosował przeciwko tej propozycji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odpowiadając przedmówcy stwierdził, że o ile Kolonia Wilsona, Prosta i Zakole to śmieszna inwestycja to chciałby usłyszeć reakcję mieszkańców tych ulic. Potwierdzając, że jest to zasługa radnego p. Wrażenia, życzył radnemu p. Janowskiemu takiej skuteczności, jaką zaprezentował radny p. Wrażeń. Nawiązując do sprawy uzasadnienia propozycji podwyżki stwierdził, że zostało ono przedstawione przy projekcie uchwały. Podkreślił, że dyskusje na temat podwyżki dla Burmistrza Miasta odbywały się w klubach radnych i przedłożony projekt uchwały jest efektem uzgodnionego stanowiska wszystkich przewodniczących klubów radnych.

Radny p. Janowski – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego obrad wyjaśnił, że nie twierdził, że inwestycja na ulicy Kolonia Wilsona, Prostej i Zakole jest śmieszna, a jedynie że podany argument jest śmieszny, ponieważ ta inwestycja zdaniem mówcy jest zasługą radnego Wrażenia.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony w druku nr 7 A.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy 4 głosach
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXV/155/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta (Załącznik nr 29 do protokołu).


Punkt 10. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym istnieje obowiązek przedłożenia Radzie Gminy informacji na temat złożonych oświadczeń. Następnie odczytał informacje:

- Urzędu Skarbowego w Chełmnie - Załącznik nr 30 do protokołu,
- Wojewody Kujawsko – Pomorskiego - Załącznik nr 31 do protokołu,
- Przewodniczącego Rady Miasta - Załącznik nr 32 do protokołu,
- Burmistrza Miasta - Załącznik nr 33 do protokołu.


Punkt 11. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację złożoną przez radnego p. Ziemeckiego w sprawie ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 3. Interpelacja stanowi załącznik nr 34 do protokołu.


Punkt 12. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski - odczytał petycję NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia pracowników tego zakładu (Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu). Następnie odczytał podziękowanie Dyrektora Zakładu Usług Administracyjnych ZUA „OJAR” za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych na remont kapitalny obiektu przy ul. 22 Stycznia 16 tz. Koszar Frydrykowskich z XVIII wieku (Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu).
Poinformował, że dr Rafiński przygotowuje uzupełnienie do książki „Chełmiński Słownik Biograficzny” i prosi o zgłoszenie osób, które nie zostały w niej uwzględnione, a zdaniem radnych są znamienitymi postaciami naszego miasta.
Dodał, że Podinspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przekazał do Biura Rady Miasta „Diagnozę środowiskową używania środków psychoaktywnych przez młodzież chełmińskich szkół w wieku 12 – 18 lat i Zespołu Szkół w Grubnie” opracowaną przez Katarzynę Lubańską, Aleksandrę Kozłowską i Joannę Bajfus. Zachęcił radnych do zapoznania się z tym materiałem (Załącznik nr 37 do protokołu).
Ponadto zaapelował o uzupełnienie przez radnych danych, które posłużą do uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radna p. Konowalik – zwróciła uwagę, że z okazji świąt narodowych na terenie naszego miasta jest zbyt mało flag. Dodała, że flagi znajdują się przy urzędach oraz przy placówkach podległych. Zaapelowała do radnych oraz do mieszkańców miasta, aby wywiesili flagi z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – popierając apel radnej p. Konowalik poprosił o wywieszenie flag, które jako symbole narodowe powinny mieć wyższą rangę.
Radny p. Dzikowski – nawiązując do obrad poprzedniej sesji i wypowiedzi radnej p. Neumann przypomniał, że na początku mówił o zadłużeniu miasta i apelował o przeanalizowanie przez radnych wniosków do budżetu miasta. Przypomniał, że Radna p. Neumann honorowo zrezygnowała ze złożonych przez siebie wniosków, jednakże zdaniem mówcy najważniejsza część wypowiedzi odnosiła się do programów wyborczych poszczególnych ugrupowań i do tej części Pani Radna nie odniosła się. Dodał, że SLD przygotowało obszerny program, z którego należy obecnie zrezygnować. Przypomniał, że większość radnych była w Chojnicach i wszystkim to miasto się bardzo podobało. Dodał, że Chojnice sprzedały większość z majątku komunalnego i z tego tytułu pozyskały środki na wkład własny do projektów unijnych. Mówca wcześniej otrzymał informacje, że sprzedaż sklepów jest prawnie niemożliwa. Poinformował, że posiada projekty uchwał Rady Miasta Bydgoszczy dotyczące sprzedaży lokali handlowych w cenie 130% wartości wyceny biegłego rzeczoznawcy. Zaproponował, aby projekty te przeanalizował radca prawny, czy taki sposób sprzedaży może być przyjęty w naszym mieście. Wyraził obawę, że część radnych będzie chciała dokonać sprzedaży w drodze przetargu i wówczas miasto straci możliwość odtworzenia tego co jest w chwili obecnej w tych sklepach. Zdaniem mówcy sprzedaż w drodze przetargu może doprowadzić do tego, że we wszystkich sprzedanych placówkach będzie prowadzony ten sam rodzaj handlu. Nawiązując do tematu budowy obwodnicy zwrócił uwagę, że jest nitka wchodząca do obwodnicy, która miała być wybudowana przez Starostwo Powiatowe wraz z Gminą, a obecnie została ona podłączona pod obwodnicę. Zaproponował, aby wspólnie ze Starostwem Powiatowym rozważyć możliwość podłączenia tej nitki do tzw. „schetynówki”, co mogłoby umożliwić pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na jej wykonanie.

Radny p. Kordowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy dotyczącej sprzedaży sklepów stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, aby miasto wyzbyło się tego, co przynosi dochody.
Zwracając się do Burmistrza Miasta oraz do Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska poinformował, że w dniu dzisiejszym był świadkiem kolizji drogowej, jaka miała miejsce na ulicy 22 –go Stycznia. Samochód z ceramiką budowlaną wchodził w zakręt i zaparkowane po obu stronach ulicy samochody uniemożliwiły kierowcy ten manewr. Zdaniem mówcy jest to niedopuszczalne, aby na ulicy jednokierunkowej po dwóch stronach były parkowane samochody. Dodał, że należy zlikwidować znaki nakazujące parkowanie „do krawężnika”, ponieważ z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych i tak większość kierowców parkuje „po skosie”. Należy zlikwidować te znaki, lub je egzekwować.
Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację; ile jest w Chełmnie zewidencjonowanych psów i jaki jest koszt założenia czipów. Zasugerował, że może warto przeanalizować odstąpienie od podatku od psów, a w zamian za to zobowiązać właścicieli do założenia czipów, co pozwoli na późniejsze wyłapywanie i prawdziwą ewidencję. Dodał, że psy zanieczyszczają to miasto w sposób niesamowity.
Następnie zwrócił się z podziękowaniem do Komendanta Policji, który wystąpił o ograniczenie godzin otwarcia lokali na terenie Starego Miasta lub cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz bardziej wnikliwa analizę wydawanych zezwoleń w celu zapewnienia mieszkańcom spokoju.
Nawiązując do sprawy promocji miasta przypomniał, że w okresie wiosennym na ulicy Grudziądzkiej pojawiły się chorągwie cechowe. Później pojawiły się „serduszka”, następnie doniczki w kształcie serduszek. Stwierdził, że ulica Grudziądzka zasługuje na uporządkowanie architektoniczne i estetyczne. Zasugerował, że pomysły na dekorację muszą być skoordynowane.
Przypomniał, że od wielu miesięcy oczekuje na ustawienie tabliczki „Chełmiński Park Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera”. Zaproponował, aby podległe Burmistrzowi Miasta służby z zieleni miejskiej pomyślały już o przyszłym roku i Stare Planty, gdzie jest ławeczka dla zakochanych, zaprojektować w tym samym tonie tj. dywany kwiatowe z serduszkami, pergole itp.
Poprosił Burmistrza Miasta o informację na temat terenu po PKP tj. ile miasto straciło z tego tytułu, że teren ten nie jest użytkowany oraz o przedstawienie hipotetycznych wyliczeń, jakie pieniądze wpłynęłyby do budżetu miasta, jeżeli na tym terenie byłaby produkcja, handel lub usługi.
Nawiązał do sprawy konieczności wprowadzenia rond na skrzyżowaniu ul. Łunawskiej i Nad Groblą z trasą Nr 1.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy nt. sprzedaży lokali handlowych przypomniał, że wszystkim radnym podobały się Chojnice, a z projektów unijnych można skorzystać tylko teraz. Zdaniem mówcy nie trzeba sprzedać wszystkich lokali, a jedynie te, które nie przynoszą dużych dochodów.

Radny p. Janowski – nawiązując do sprawy wywozu odpadów komunalnych o dużych gabarytach zaapelował, aby w przyszłości wywóz ten odbywał się godzinach rannych, szczególnie na ulicy Grudziądzkiej, gdzie przechodzi wiele wycieczek.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że 25 marca br. Burmistrz Miasta wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg w Toruniu, na które otrzymał odpowiedź 16 kwietnia br. Z odpowiedzi tej wynikało, że w m-cu kwietniu i maju będą likwidowane zastoiny. Poprosił o informację, ile monitów było wysłanych od dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zastoin wody. Dodał, że do tej sprawy można dołączyć zapadłości w chodniku.
Nawiązując do sprawy skrzyżowania na ul. Łunawskiej stwierdził, że żaden z radnych, ani nikt z mieszkańców nie twierdził, że skrzyżowanie nie ma być budowane. Chodziło tylko o informację, jak mieszkańcy Wybudowania mogą przemieszczać się przez drogę nr 1. Nawiązując do sprawy wyjazdu do Chojnic przypomniał, że miasto to główne środki finansowe pozyskało z sprzedaży na wolnym rynku dużych mieszkań. Dodał, że w naszym mieście duże mieszkania są dzielone na mniejsze, aby „zaspokoić głód mieszkaniowy”.

Radna p. Neumann – nawiązując do sprawy „serduszek” na ulicy Grudziądzkiej poinformowała, że kilka razy spotkała się z pytaniem „co mają znaczyć te koszmarne, ceratowe serca”.
Następnie poinformowała, że została zobligowana przez mieszkańców naszego miasta, że niektórych drażnią patetyczne zwroty podczas obrad sesji „Wysoka Rado”, co na szczeblu tak małego miasteczka wydaje się śmieszne. Zaproponowała rozważenie możliwości stosowania innych zwrotów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi radnej p. Neumann przypomniał, że jako radny próbował zwracać się do radnych w sposób mniej oficjalny, jednakże zmiana formy nie została przyjęta.
Odnosząc się do wniosku dotyczącego „serc na ulicy Grudziądzkiej” stwierdził, że jest dużo osób, którym ta dekoracja się podoba. Dodał, że dnia 7 listopada odbędzie się spotkanie w sprawie promocji miasta, na którym takie sprawy zostaną omówione.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi na temat „zastoin” poinformował, że sprawa ta jest prowadzona przez Zastępcę Burmistrza Miasta, który w chwili obecnej przebywa na urlopie. Omawiając sprawę skrzyżowania na ulicy Łunawskiej przypomniał, że było pismo podpisane przez radnego p. Wrażenia, w którym było szereg pytań odnoszących się do usytuowania przejścia. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Kordowskiego stwierdził, że zgłosił On wiele propozycji nie podając sposobu ich finansowania. Odnosząc się do wniosku dotyczącego symulacji kosztów związanych z terenem po PKP przypomniał, że podczas obrad XXIII sesji Rady Miasta taki wniosek zgłosił radny p. Wrażeń, który otrzymał wyliczenia przygotowane przez Sekretarza Miasta, dodał, że te same wyliczenia przekaże radnemu p. Kordowskiemu.
Nawiązując do apelu radnego p. Kordowskiego nt. przejścia przez trasę nr 1 przy ulicy Łunawskiej stwierdził, że jest świadomy niebezpieczeństw, a w związku z tym w dniu 16 października zostało wysłane kolejne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Dodał, że przebudowany ma być cały odcinek drogi od Grubna do mostu.
Następnie z okazji Święta Niepodległości zaprosił wszystkich radnych na koncert do Szkoły Muzycznej w dniu 10 listopada o godzinie 17.00. Natomiast dnia 11 listopada o godz. 10.00 odbędzie się złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, o godz. 10.30 msza święta w intencji Ojczyzny, a o godz. 11.30 rozpoczyna się apel poległych. Ponadto o godz. 12.15 nastąpi otwarcie wystawy w sali mieszczańskiej Ratusza.

Radny p. Błażejewicz – odnosząc się do sprawy skrzyżowania na ul. Łunawskiej stwierdził, że przebudowanie skrzyżowania nie rozwiąże problemu kierowców, którzy chcą włączyć się do ruchu na trasie nr 1.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w piśmie do Dyrektora p. Kowalczyka nie poruszał tylko sprawy przejścia przez Łunawską, ale także sprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Dodał, że Dyrektor był na wizji lokalnej i sprawdzał wszystkie newralgiczne punkty od Grubna do mostu na Wiśle. Nie oznacza to, że wstępna koncepcja, jaka została opracowana jest ostateczną.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że nie może zgodzić się z Burmistrzem Miasta, który wszystkie propozycje i wystąpienia mówcy cyt. „kwituje, że są dobre, fajne, ale generują takie koszty, że zwalają miasto z nóg.” Wyjaśnił, że mówiąc o „serduszkach na ulicy Grudziądzkiej” miał na uwadze uporządkowanie pod względem architektonicznym. Uznał, że serduszka nie pasują z flagami cechowymi. Zaproponował, aby rozważyć możliwość założenia w jednym roku serduszek, a w kolejnym bardziej historycznie – flag cechowych. Dodał, że można skorzystać z pomocy pracowników Muzeum lub też skorzystać z pomocy Zespołu Szkół w Grubnie, gdzie są klasy związane z architekturą krajobrazu. Zasugerował, aby w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły rozpisać konkurs i ewentualne koszty to ufundowanie nagród. Nawiązując do sprawy niebezpiecznych dróg uznał, że nie można twierdzić, iż miasto nie ma wpływu, ponieważ istotne jest monitowanie problemu.
Mówiąc o psach wyjaśnił, że mieszkańcy uważają, że od kilku kadencji mówi się o tym, ale nic się nie zmienia. Dodał, że założenie czipów może być rozwiązaniem problemów.
Wyraził ubolewanie, iż Burmistrz Miasta wszystkie wnioski mówcy wiąże wyłącznie z kosztami. Dodał, że proponował pozyskanie dodatkowych środków z tytułu reorganizacji Urzędu Miasta oraz z oszczędności w oświacie i sprzedaży zbędnego majątku.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpienia przedmówcy stwierdził, że w zakresie ładu architektonicznego być może dobrym rozwiązaniem jest propozycja dekoracji miasta jednego roku „serduszkami”, a w kolejnym roku flagami cechowymi.
Następnie przypomniał, że przedmówca podczas obrad jednej sesji mówi o oszczędnościach w oświacie, a na innej o utworzeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 4.
Sprawa czipów i zwolnienia z podatku; uznał, że nie wszyscy się na to zdecydują, a pozostanie kwestia wywozu psów i podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt. Zaproponował, aby takie propozycje przedyskutować w bezpośrednich rozmowach, a nie na sesjach.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że kiedy w 2006 roku wywołany został temat skrzyżowania to wszystko odbywało się poza zainteresowanymi. Dodał, że dokumentacja była wyłożona w Urzędzie Wojewódzkim, o czym strony zainteresowane nie zostały poinformowane. Wyjaśnił, że nikt z mieszkańców nie będzie Burmistrzowi przeszkadzał, a jedynie mieszkańcy są zainteresowani tą sprawą. Ponadto poinformował, że na moście jest tabliczka „Rzeka Wisła” tylko od strony Świecia, nie ma takiej tabliczki od strony Chełmna.
Nawiązując do propozycji radnej p. Neumann stwierdził, iż z szacunku dla wszystkich będzie się zwracał „Wysoka Rado”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poinformował, iż posiada wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy (Załącznik nr 38 do protokołu).

Radca prawny p. Stegienka - wyjaśnił, że wyrok w formie pisemnej otrzymał w dniu wczorajszym. Wyrok ten uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze oraz informuje, że zaskarżone rozstrzygnięcie nie podlega wykonaniu. Ponadto zasądzono od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz Miasta Chełmna zwrot kosztów postępowania sądowego. Dodał, że wyrok uprawomocni się w terminie 30 dni.


Punkt 13. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XXV sesji Rady Miasta Chełmna.


Protokołowała Przewodniczył
(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)Wytworzył: M. Westfalewska (28 listopada 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (28 listopada 2008, 12:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2794

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij