Protokół z XXIII sesji


Protokół Nr XXIII/2008
z XXIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 16 września 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 16 września 2008 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 18.40
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji RM.

3. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha i działki nr 289/4 o pow. 0.4638 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

4. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

5. Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej– działki nr 185 o pow. 0,4515 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna.[UC1]


6. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie.”


7. Sprawa zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie.”

8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2007 rok.

10. Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia pod nazwą Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce

11. Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites” w Krakowie

12. Sprawa ustalenia zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań
polegających na utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. Interpelacje radnych

14. Wolne wnioski i informacje

15. Zakończenie

Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XXIII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.
· przyjęcie protokołu z XXII sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XXII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XXII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.
Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XXIII sesji. Dodał, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – przedstawił wniosek dotyczący zmiany porządku obrad (Załącznik nr 2 do protokołu). Dodał, że członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska nie chcą doprowadzić do sytuacji, że na część zadań w mieście będą podjęte zobowiązania i podczas rozmów na temat obwodnicy okaże się, że radni już podjęli uchwałę dotyczącą zobowiązań i nie stać budżetu miasta na realizację kolejnego zadania. Na potwierdzenie zasadności wniosku Komisji wpływa również fakt, że były już rozmowy na temat obwodnicy. Dyskusje trwały podczas rozmów dotyczących remontu ulicy Podgórnej. Przypomniał, że wówczas radni stwierdzili, że nie może być realizacji jednej inwestycji kosztem drugiej. Dodał, że symulacja opracowana przez Skarbnika Miasta nie obejmowała sprzedaży majątku, jaki jest zaplanowany. Nawiązując do poniedziałkowego artykułu prasowego stwierdził, że wynika z niego, iż będzie realizowana kanalizacja, a dopiero w dniu dzisiejszym zostanie podjęte uchwała w tej sprawie. Reasumując stwierdził, że nie można rezygnować z żadnego zadania, a pozyskane środki ze sprzedaży majątku określą w jakim terminie zadania te zostaną zakończone.
Dodał, że o ile teraz nie zostanie rozpoczęta inwestycja obwodnicy, a pojawiła się możliwość pozyskania terenów wojskowych przy ulicy Biskupiej, to przystąpienie do budowy obwodnicy w 2012 roku nie pozwoli na pozyskanie tych obiektów.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że przedstawiony wniosek należy traktować, jako wniosek formalny i jego treść poddał pod głosowanie Rady Miasta

Za wnioskiem głosowało 14 radnych, przy 6 głosach przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad wprowadził autopoprawkę do porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu dotyczącego zmian w budżecie miasta (dotychczasowy pkt. 6) na pkt. 9 tj. po sprawie przedstawionej w druku nr 11.

Następnie w związku z przyjętym wnioskiem oraz ze zgłoszoną autopoprawką poinformował, że projekt porządku obrad do pkt. 5 pozostaje bez zmian, następne dwa punkty zostają wykreślone na wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, a tym samym punkt 9 otrzymuje nr 6, pkt. 10 nr 7, następnie pkt. 8 – sprawa zmian w budżecie miasta, kolejne punkty proponowanego porządku otrzymają o dwa numery niżej.

Następnie w związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad przystąpił do jego realizacji.

Punkt 3. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha i działki nr 289/4 o pow. 0.4638 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że w związku z przyjętą zmianą porządku obrad wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie sesji Rady Miasta, gzie zostaną przedstawione projekty uchwał dotyczące obwodnicy i ochrony dóbr dziedzictwa.

Następnie przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 5 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 6 do protokołu,
- Komisji Budżetu – Załącznik nr 7 do protokołu.

Radny p. Wrażeń popierając propozycję sprzedaży nadmieni, iż z przejścia przez działkę zaproponowaną do sprzedaży korzysta wielu mieszkańców miasta. Poprosił Burmistrza Miasta, że zapewni on bezpieczne przejście dla mieszkańców pod wiaduktem.

Radny p. Kordowski – zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy zgodna z prawem, w świetle przepisów unijnych, jest sprzedaż w użytkowanie wieczyste.

Radca Prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy poinformował, że przepisy pozwalaj w formie użytkowania wieczystego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, można sprzedawać zarówno własność, jak i użytkowanie wieczyste. Jest możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ale miasto poniosłoby z tego tytułu koszty.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że historia chodnika przez tereny PKP jest bardzo długa, powstał on ponieważ mieszkańcy nie mieli bezpiecznego przejścia pod wiaduktem. Wyraził wątpliwość, czy nowy nabywca będzie chciał udostępnić mieszkańcom przejście. Poprosił Burmistrza o wyjaśnienie, w jaki sposób mieszkańcy tej dzielnicy miasta będą mieli zapewnione bezpieczne przejście?

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi stwierdził, że nie może przewidzieć, co zrobi przyszły nabywca. Podkreślił, iż biorąc pod uwagę charakter tej działki i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego na usługi uznał, że każdy potencjalny nabywca umożliwi przejście mieszkańcom. Dodał, o ile będzie to możliwe to przejście zostanie wykonane poza działką.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rady Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/136/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/20 o pow. 0,0504 ha i działki nr 289/4 o pow. 0.4638 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej (Załącznik nr 8 do protokołu).Punkt 4. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 9 i nr 10 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 11 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 12 do protokołu,
- Komisji Budżetu – Załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 2 głosach przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rady Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/137/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej – działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej. (Załącznik nr 14 do protokołu).
Punkt 5. Sprawa sprzedaży nieruchomości zabudowanej– działki nr 185
o pow. 0,4515 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 15 i nr 16 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 17 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 18 do protokołu,
- Komisji Budżetu – Załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rady Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/138/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej – działki nr 185 o pow. 0,4515 ha położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej 14, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmna (Załącznik nr 20 do protokołu).
Punkt 6. Sprawa zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie.”


Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 21 i nr 22 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 23 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 24 do protokołu,

Radny p. Dzikowski – zwrócił uwagę na niekonsekwencję Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska odnośnie zmiany porządku obrad, ponieważ zdjęto projekty uchwał dotyczące zobowiązań na dziedzictwo, a pozostawiono kanalizację. Jeżeli miał być ciąg logiczny to wszystkie zobowiązania finansowe powinny być rozpatrywane łącznie.

Radny p. Błażejewicz – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jagodzińskiego przypomniał, że w ramach środków unijnych miała być dokończona kanalizacja całego miasta, natomiast w przedstawionym zakresie nie ujęto Dworzysk.. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego Dworzyska nie zostały uwzględnione w omawianym zakresie oraz czy jest opracowana dokumentacja na ten teren miasta i jakie to są koszty.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – wyjaśnił, że pozostały nie tylko Dworzyska, ale nie skanalizowana jest dzielnica Przemysłowa – Grubno i Osiedle Wybudowanie. Dokumentacja jest opracowana również na pozostałe dzielnice. Dodał, że wybrano w pierwszej kolejności tą dzielnicę miasta, która jest najbardziej zasiedlona i będzie większy efekt ekologiczny.

Radny p. Jurczak – zwracając się do radnego p. Dzikowskiego wyjaśnił, że pozostawienie „kanalizacji” w porządku obrad jest konsekwencją tego, że wielokrotnie mówiono iż, jak pojawią się możliwości finansowe, to zadanie to będzie realizowane. Następnie zwrócił uwagę na wielkość obciążenia i stwierdził, że nie mają one wpływu na ograniczenie płynności finansowej budżetu miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rady Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/139/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.” (Załącznik nr 25 do protokołu).Punkt 7. Sprawa zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.”


Skarbnik Miasta p. Brzezińska przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 i nr 27 do protokołu).
Następnie poinformowała, że w dniu 15 września br. otrzymała ostateczną promesę na to zadanie, która opiewa na nieco niższa kwotę w związku z czym [UC4] zgłosiła następującą autopoprawkę: w § 2 w miejscu podanych transz należy uwzględnić:

„ – w 2008 roku w wysokości 731.100 zł.
- w 2009 roku w wysokości 1.177.400 zł.”
Dodała, że zgłoszona autopoprawka skutkuje również poprawką w korekcie budżetu miasta.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 28 do protokołu,
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 29 do protokołu,

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz z autopoprawką przedstawioną przez Skarbnika Miasta.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rady Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/140/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Chełmnie.” (Załącznik nr 30 do protokołu).Punkt 8. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 31 i nr 32 do protokołu).
Poinformowała, że zgodnie w związku z wcześniej podjętą uchwały wprowadzić autokorektę tj. w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 – rezerwy ogólne - zmniejszyć o kwotę 5.000 zł. i przeznaczyć te środki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Brzozowej, Śliwowej, Brzoskwiniowej, Lipowej, Morelowej, Wiśniowej, i Czereśniowej w Chełmnie.” Ponadto w załączniku nr 3 w pozycji „pożyczki” zmniejszyć o kwotę 5.000 zł.
Poinformowała, że będzie zmiana załącznika nr 5, 6 i 7 ponieważ nie wprowadzono uchwał związanych z zaciągnięciem zobowiązań na ochronę dziedzictwa kulturowego.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opinią Komisji Budżetu w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 33 do protokołu.

Radny p. Błażejewicz – poprosił o wyjaśnienie, czym są spowodowane naprawy w szkołach, które uwzględniono w projekcie zmian w budżecie miasta. Dodał, że nie zgadza się z opinią Komisji Budżetu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że dach na Szkole Podstawowej nr 4 wymaga natychmiastowej naprawy, ponieważ o ile remont zostanie przełożony do wiosny, to nie tylko będzie konieczny remont dachu, ale również malowanie pomieszczeń, które zostaną zalane.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Raszei, na którym padło zobowiązanie Przewodniczącego Rady Miasta, że dokumentacja na utwardzenie terenu koło garaży zostanie wykonana do października br. Dodał, że w korekcie budżetu nie uwzględniono środków na to zadanie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadają przedmówcy wyjaśnił, na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Raszei uzgodniono, że dokumentacja zostanie wykonana w 2009 roku, czego potwierdzeniem jest wniosek do budżetu
miasta na 2009 rok.

Radny p. Jurczak – zaproponował pozostawienie na dotychczasowym poziomie kwot w dziale 801, rozdział 80110, ponieważ z uzasadnienia wynikało, że środki należało zaplanować wcześniej. Stwierdził, że nie można zaplanować wcześniej wniosku dla poratowania zdrowia, ani odejścia na emeryturę.

Radny p. Janowski – przypomniał, że na poprzedniej sesji również była korekta budżetu miasta i zmianie uległa kwota przeznaczona na budynek socjalny. Poprzednio nie uwzględniono środków na elewację, a obecnie zaproponowano środki na żaluzje antywłamaniowe.

Radny p. Ziemecki – nawiązując sprawy remontu dach na Szkole Podstawowej nr 4 poinformował, że dysponuje protokołem z przeglądu. Z protokołu wynika, że dach od wielu lat był nie naprawiany. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego zlecono wykonanie elewacji przed naprawą dachu. Zdaniem członków Komisji Budżetu należy przed sezonem zimowym zabezpieczyć te miejsca, gdzie dach przecieka, a remont dachu zaplanować na rok przyszły.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do opinii Komisji Budżetu wyjaśnił, że wnioskowane środki dla Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczą konieczności zakupu drzwi na strych. Dodał że dotyczy to nakazu Straży Pożarnej i nie ma możliwości dalszej prolongaty wykonania tego zadania.
Stwierdził ponadto, że o ile nie zostaną przeznaczone środki na remont dach na Szkole Podstawowej nr 4 to wiosną przyszłego roku będzie konieczność remontu dachu oraz malowania pomieszczeń.

Przewodniczący obrad – ogłosił przerwę w obradach.- Po przerwie -


Przewodniczący obrad stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie poinformował, że Komisja Budżetu doprecyzowała wniosek, który otrzymuje brzmienie:
„Wydatki: dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 w kwocie 40 tys. zł. zdjąć z projektu uchwały i przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.”
Poddał pod głosowanie Rady Miasta powyższy wniosek.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek Komisji Budżetu nie został przyjęty, natomiast druga część wniosku zawarta w opinii została przez Komisję wycofana.
Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/141/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta Chełmna na 2008 rok (Załącznik nr 34 do protokołu).

Punkt 9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2007 rok.

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych p. Świtkowki – przedstawił projekt uchwały zawierający sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień za 2007 rok wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 35 i nr 36 do protokołu).
Dodał, że sukcesem Komisji jest załatwienie sprawy leczenia, rehabilitacji i terapii osób uzależnionych od alkoholu. Powstała poradnia leczenia uzależnień, która jest finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia, a miasto dofinansowuje grupy dla osób współuzależnionych oraz dla osób po odbytym leczeniu. Porażką Komisji jest profilaktyka, ponieważ w szkołach średnich program NOE nie został zrealizowany.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że przy wszystkich zadaniach jest ocena efektów, podano ile osób brało udział, ile osób prowadziło szkolenie jednakże zdaniem mówcy brak jest faktycznej oceny efektów. Zwrócił uwagę, że utworzono młodzieżowe grupy liderskie. Przeszkolono 48 osób, a prowadziło to szkolenie 11 osób.

Prezes Stowarzyszenia „Ludzie ludziom”- realizator zadania Grupy liderskie p. Wróbel – wyjaśnił, że grupy liderskie były prowadzone we wszystkich szkołach, jednakże ze zmiennymi skutkami. Jest duża rotacja, a liczba 48 określa ilość uczniów, którzy ukończyli program. Wyjaśniając sprawę osób prowadzących poinformował, że w każdej szkole był to 1 lub 2 nauczycieli.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień p. Kozłowska – stwierdziła, że progfilaktyka jest działaniem niewymiernym. Poinformowała, że z inicjatywy Rady Miasta powstała ponowna diagnoza w której przedstawiono wyniki w perspektywie ogólnopolskiej. Dodała, że Chełmno zaklasyfikowało się nawet nie w połowie wyników ogólnopolskich. Wyraziła nadzieję, że jest to efekt działań profilaktycznych.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem projektu głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/142/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za 2007 rok (Załącznik nr 37 do protokołu).Punkt 10. Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia pod nazwą Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce

Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 38 i nr 39 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 40 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 41 do protokołu,

Radna p. Rostek poprosiła o informację co osiągamy i co możemy osiągnąć w przyszłości z tytułu przynależności do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Jakie korzyści, honory, przywileje z tytułu przynależności oraz jakie składki miasto wpłaca rocznie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że do Stowarzyszenia Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce Chełmno należy od kwietnia 1998 roku, kiedy Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu. W 1998 roku odbyły się wybory samorządowe i od tego czasu miasto nie płaciło żadnych składek. Dodał, że próbując skontaktować się z przedstawicielem Kapituły telefon odbiera osoba prywatna, co oznacza, że jest to „martwa instytucja”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/143/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia pod nazwą Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce (Załącznik nr 42 do protokołu).
Punkt 11. Sprawa wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites” w Krakowie

Sekretarz Miasta p. Syta – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 43 i nr 44 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 45 do protokołu,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Załącznik nr 46 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XXIII/144/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Chełmno ze Stowarzyszenia Polska Sieć „Energie Cites” w Krakowie (Załącznik nr 47 do protokołu).
Punkt 12. Sprawa ustalenia zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodzińksi – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 48 i nr 49 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opiniami Komisji w przedmiotowej sprawie, i tak:
- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 50 do protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 51 do protokołu,

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę na zapis w § 1, gdzie w ust. 3 określono, cyt. „- zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, może nastąpić w kwocie wyższej niż 1.500 zł.”. Zdaniem mówcy zapis ten nie dotyczy ust. 2 i 3 w § 1.

Radca prawny p. Stegienka – potwierdził, że zapis nie określa prawidłowo zaplanowanych zwrotów kosztów. Zaproponował, aby w § 1 pkt. 3 wykreślić słowa „o których mowa w ust. 1.”

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – propozycję radcy prawnego przyjął, jako autopprawkę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 12.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/145/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 52 do protokołu).
Punkt 13. Interpelacje radnych.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał interpelację radnego p. Ziemeckiego skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie przebudowy chodnika ulicy Dominikańskiej. (Załącznik nr 53 do protokołu).Punkt 14. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – poinformował, że w Biurze Rady Miasta znajduje się pismo Zakładu Usług Administracyjnych „OJAR” przedstawiające umorzenia zaległości czynszowych, jakich dokonano w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku (Pismo stanowi załącznik nr 54 do protokołu).

Radny p. Jurczak – przypomniał, że zdarzyła się tragedia, a mianowicie podczas pożaru na ulicy Podgórnej całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie Pana Jacka Janowskiego. Zaapelował, aby radni jednorazowo z diet za miesiąc wrzesień zadeklarowali kwotę na rzecz Pana Janowskiego. Dodał, że zadeklarował kwotę 100 zł. i podkreślił, że prośba dotyczy również kierownictwa Urzędu Miasta.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Skarbnika Miasta poprosił, aby na poniedziałkową sesję przygotowano wieloletni plan finansowy, oparty o rzetelne dochody miasta, a nie o ewentualne zyski ze sprzedaży.
Następnie przypomniał o konieczności utworzenia linii segregacyjnej, która powinna być zrobiona do 2009 rok, a jeżeli nie zostanie wykonana to miastu grożą sankcje finansowe. Jako mieszkaniec Chełmna poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienie, dlaczego ma płacić kary.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że zostanie zrobione wszystko, aby żaden z mieszkańców nie płacił tych kar.
Następnie nawiązując do artykułu zamieszczonego w prasie w dniu dzisiejszym odnośnie dzisiejszych obrad stwierdził, że na przełomie całej samorządności od 1989 roku nie było jeszcze Rady, które musiała podejmować tak poważne decyzje, jak obecna. Wyjaśnił, że poniedziałkowa sesja wiąże się z wytycznymi do procedury podpisywania preumów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, w okresie nie dłuższym, jak 6 m-cy. Dodał, że nie podpisanie preumowy w terminie będzie skutkowało usunięciem projektu z wykazu. Ostateczny termin podpisania preumowy na budowę obwodnicy upływa 28 września br. Poinformował, że Starosta jest umówiony na podpisanie tej umowy w dniu 26 września br. w związku z czym do tego czasu należy podjąć ostateczną decyzję w tym zakresie. Poinformował, że ostatnio przesłana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie informacja dotycząca wartości brutto zadania pn. Południowa obwodnica Chełmna, kształtuje się na wysokości 23.087.402 zł. w tym wkład własny beneficjenta tj. 11.543.701 zł. Przypomniał, że Uchwała Rady Miasta Nr XIX/113/2008 z dnia 25 marca br. obliguje miasto do przekazania w formie dotacji na to zadanie kwoty 7.624.000 zł. w latach 2008 – 2010. Wykup gruntów był proponowany za kwotę 600 tys. zł., z czego miasto miało przekazać kwotę 450 tys. zł. Kwota ta została zarezerwowana w budżecie miasta na 2008 rok. Z ostatniej informacji wynika, że wypłata odszkodowań kształtuje się w kwocie 1.575.450 zł.
Zdaniem mówcy w roku bieżącym należy wykupić grunty i zapłacić za dokumentację, natomiast do budowy przystąpić w 2012 roku. Dodał, ze sprawa ta zostanie szczegółowo omówiona podczas obrad poniedziałkowej sesji.
Ponadto zaprosił wszystkich radnych na dzień 26 września na godz. 14.00, na sali nr 4 zostanie wręczone ISO 9001 dla Urzędu Miasta Chełmna.

Kierownik Referatu Oświaty i Promocji p. Ludwikowska - zaprosiła radnych na dzień 3 października br. o godz. 15.00 rozpoczną się Wojewódzkie Obchody Światowych Dni Turystyki oraz emisja denara chełmińskiego. Dodała, że stoisko mennicy będzie ustawione wcześniej i będzie można tą monetę nabyć.

Radny p. Kordowski - zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Jgodzińskiego stwierdził, że ma wrażenie, iż jest zwężany trakt jezdny odcinka drogi 550, kosztem poszerzenia chodników.
Nawiązując do sprawy odnawianej kamienicy na ulicy 22 Stycznia uznał, że zastosowanie białych wykończeń przy drzwiach i oknach jest nieporozumieniem, ponieważ remont nie został zakończony, a przy tak ogromnym natężeniu ruchu, białe wykończenia są już brudne.
Następnie w imieniu mieszkańców ulicy Grudziądzkiej stwierdził, że z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godzinach nocnych (2.00 – 4.00) burdy i bijatyki stały się normą i poprosił o zmianę tego stanu.
Poruszył sprawę budynku kotłowni na ulicy Gorczyckiego. Zgłosił wniosek dotyczący zobowiązania właściciela tego terenu do jego zabezpieczenia i ogrodzenia.
Dodał, wiele latarni na terenie miasta nie posiada osłon, gdzie znajduje się wysokie napięcie. Jako przykład podał latarnię na ulicy Poprzecznej przy rogu ulicy Rycerskiej Zaapelował o wystąpienie do służb odpowiedzialnych za ten stan rzeczy.
Nawiązując do sprawy zanieczyszczeń przez psy stwierdził, że jest potrzebna akcja wyłapywania psów, które zanieczyszczają miasto.

Radna p. Neumann – podobnie, jak przedmówca, zwróciła uwag na poszerzone chodniki na ulicy Toruńskiej, ponieważ zostaną one zniszczone przez wjeżdżające na nie samochody.
Poprosiła o wyjaśnienie, co dzieje się z odkurzaczem na psie odchody, ponieważ w ostatnim okresie czasu nie widać, aby był on używany.
Podziękowała za ustawiony na Osiedlu nad Browiną pojemnik na zużyte baterie i zaproponowała, aby na terenie miasta było takich punktów jak najwięcej, co ułatwi ochronę środowiska.

Radny p. Knap – nawiązując do sprawy budowy obwodnicy stwierdził, że radni nie są dokładnie informowani. Stwierdził, że obwodnica będzie zwężona i będzie tak wyglądała, jak droga do Grudziądza przez Stolno i na dzień dzisiejszy będzie ona kosztowała 20.500.000 zł. Dodał, że przy obwodnicy, od strony południowej Starostwo zgadza się, aby nie była robiona ścieżka zdrowia, która kosztowałaby 1,5 mln. zł. Zasugerował, że nie można odstąpić od budowy obwodnicy, która jest konieczna, a dopiero później można remontować zabytki. Zwrócił uwagę, że proponowaną budową przemawia fakt, że Starostwo Powiatowe przez ostatnie dwa lata wybudowało 26 km dróg i ma doświadczenie w budowaniu dróg, natomiast w roku przyszłym wybuduje kolejne 14 km.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił się z prośbą, aby kolejni dyskutanci nie poruszali sprawy budowy obwodnicy, ponieważ będzie ona przedmiotem obrad poniedziałkowej sesji.

Radny p. Giżyński – zaproponował, aby do poniedziałku rozważyć następujący model inwestycji: obwodnica, natomiast odnośnie dziedzictwa przygotować aneks – datami inwestycji i wykonywanie inwestycji rozpocznie ksiądz, siostry, Starostwo Powiatowe, a Urząd Miasta w późniejszych etapach. Zdaniem mówcy przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na wykonanie wszystkich inwestycji.

Radny p. Ziemecki – poprosił o rozpatrzenie zaproszenia na poniedziałkową sesję Pana Starosty lub Jego Zastępcy. Są różne informacje i dlatego należy je sprostować.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wystąpienia radnego p. Knapa stwierdził, że kwota 20.500.000 zł. to nie są koszty obwodnicy, to są tylko roboty budowlane. Nawiązując do tematu kilometrów dróg zbudowanych przez powiat stwierdził, że są to tylko nakładki. Stwierdził, że nie ma w powiecie drogi budowanej w taki sposób jak była budowana ulica Podgórna, Zakole, czy Ustronie.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Giżyńskiego dotyczącej rozetapowania remontów w zakresie dziedzictwa przypomniał, że preumowa na to zadanie została podpisana.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że dnia 11 września 2007 roku podczas obrad sesji Burmistrz Miasta zobowiązał się, ze w terminie do końca roku utwardzi frezowiną dalszy odcinek ulicy Łąkowej, do chwili obecnej nie zostało to wykonane. Zasugerował, że o ile nie ma frezowiny to można zastosować środki zastępcze. Następnie poruszył sprawę „zastoin” na Szosie Grudziądzkiej. Przypomniał, że z Generalnej Dyrekcji Dróg przyszło pismo że sprawa zostanie wykonana 25 marca br., a jest wrzesień i zastiony zostały tylko zfrezowane. Zdaniem mówcy zmniejsza to wiarygodność tutejszego Urzędu. Dodał, iż nie ma znaczenia, że jest to droga wojewódzka, ponieważ przechodzi ona przez nasze miasto.

Radny p. Dzikowski – zwracając się do radnego p. Jurczaka stwierdził, cyt. „wolałbym Pana z wolnych wniosków, tą retorykę, niż wcześniejszą”.
W imieniu swoim oraz radnej p. Boruszewskiej i radnej p. Lenertowskiej – Gostomskiej podziękował za wykonanie chodnika przy blokach 6 i 7 na Osiedlu Kopernika. Dodał, że nie jest to pierwsza inwestycja, którą miasto wykonuje na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.
Następnie zaproponował rozważenie możliwości usunięcia drzewek owocowych na parkingu naprzeciwko Urzędu Miasta. Dodał, że przez spadające owoce jest tak brudno, że nie można tego terenu posprzątać.

Radna p. Rostek – przypomniała, że w dniu jutrzejszym przypada 69 rocznica napaści sowietów na Polskę i poprosiła o informację, czy będą składane kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i o której godzinie. Przypomniała, że w dniu 1 września br. „przypadkowo” uczestniczyła w uroczystości złożenia kwiatów, jednakże radni nie są powiadamiani.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówczyni poinformował, że 17 września, tak jak co roku kwity przy Grobie Nieznanego Żołnierza są składane przez Kierownictwo Urzędu Miasta Chełmna o godzinie 12.00, natomiast 1 września również, co roku jest uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza o godzinie 12.00. Dodał, że na uroczystość 1 września zapraszani byli wszyscy mieszkańcy, również w artykułach prasowych.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – nawiązując do uroczystości rocznicowych w dniu 17 września br. przypomniała, że w Muzeum Ziemi Chełmińskiej o godz. 13.00 zostanie otwarta wystawa poświęcona tej rocznicy.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Kordowskiego na temat zwężenia traktu jezdni przy ulicy Toruńskiej poinformował, że nikt nie uzgadnia z Urzędem Miasta projektu dotyczącego drogi wojewódzkiej. Poruszając sprawę kolorystyki na remontowanym budynku przy ul. 22-go Stycznia wyjaśnił, że całość dokumentacji załatwia ZUA „OJAR” i została ona uzgodniona z konserwatorem zabytków.
Poruszając sprawę burd nocnych na ulicy Grudziądzkiej poinformował, że przygotuje wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji.
Omawiając sprawę niezabezpieczonej kotłowni przy ul. Gorczyckiego wyjaśnił, że monity do właściciela o jej zabezpieczenie były wysyłane wielokrotnie, bez żadnych rezultatów. Dodał, iż przyjmuje do realizacji zarówno temat osłon na lampach ulicznych, jak i temat wyłapywania psów.
Odpowiadając radnej p. Neumann stwierdził, że były problemy z odkurzaczem do psich odchodów, jednakże od 1,5 m-ca pracuje on codziennie.
Nawiązując do sprawy pojemników na zużyte baterie poinformował, że na terenie rozstawiono 15 sztuk.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi na temat utwardzenia ulicy Łąkowej frezowiną przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji informował, że miasto nie posiada frezowiny i dziury będą łatane wapniakiem. Sprawa Szosy Grudziądzkiej; przypomniał, że informacja przekazana była przez Urząd Miasta, jednakże załącznikiem było pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dodał, że w ostatnim okresie otrzymał zapewnienie, że Szosa Grudziądzka będzie naprawiona podczas asfaltowania drogi 550.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Dzikowskiego na temat drzew owocowych na parkingu zobowiązał się, że sprawdzi czy mogą być usunięte.

Radny p. Giżyński – poprosił, aby drugi zjazd z ulicy Kwiatowej łączący z drogą 550 został wyrównany.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do sprawy ISO przypomniał, że będąc w Urzędzie Miasta prosił o informację na temat kosztów poniesionych na terenie PKP oraz zwrócił się z pytaniem do Straży Miejskiej i do dnia dzisiejszego mówca nie otrzymał informacji, ponieważ, jak dodał, Burmistrz Miasta wyjechał i nie podpisał tych informacji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy poprosił o nieangażowanie pracowników urzędu bez wiedzy Burmistrza Miasta. Następnie przedstawił wszystkie wydatki związane z posiadaniem prawa użytkowania wieczystego terenu po PKP oraz korzyści, jakie miasto osiągnęło z tytułu znajdujących się tam płyt i kostki rzędowej. Następnie przekazał zainteresowanemu informację opracowaną przez Komendanta Straży Miejskiej. Dodał, że wszystkie dane, które wymagają analizy i zaangażowania urzędników są czasochłonne. Zaapelował, aby radny p. Wrażeń wszystkie sprawy załatwiał za pośrednictwem mówcy.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że skoro Urząd Miasta jest „przejrzystą gminą” to każdy z mieszkańców może zadać takie pytania.
Radna p. Neumann – zwracając się do przedmówca stwierdziła, że nie na tym polega program „Przejrzysta Gmina”, ponieważ zdezorganizowałoby to całą pracę Urzędu Miasta.

Radca prawny p. Stegienka– nawiązując do sprawy zakwestionowania p rzez Urząd Wojewódzki Uchwały Rady Miasta w sprawie Honorowego Obywatela i Zasłużonego dla Miasta Chełmna przypomniał, że Urząd Miasta przegrał pierwsze postępowanie przed Sądem Administracyjnym i wówczas mówca wystąpił o kolejne pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdzie Urząd Miasta wygrał i sprawa wróciła ponownie do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego. W dniu wczorajszym zapadł w tej sprawie wyrok uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do przedstawionych mu przez Burmistrza Miasta informacji wyjaśnił, że pracownik Urzędu Miasta poinformowali mówcę, że przekazano pisma do podpisu Burmistrzowi Miasta, natomiast przedstawione informacje nie posiadają podpisów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając przedmówcy stwierdził, że pracownik nie skłamał, przekazał informacje do podpisu, ale mówca ich nie podpisał.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że zaplanowana na poniedziałek sesja jest bardzo ważna. Wyraził nadzieję, że wszystkie trzy inwestycje zostaną zrobione

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – potwierdził, że miasto stać na zrobienie wszystkich trzech inwestycji, ale w odpowiednim czasie. Dodał, że należy wykorzystać wszystkie środki unijne, jakie można pozyskać. Podkreślił, że wymaga to dużej rozwagi

Przewodniczący obrad – zaapelował do wszystkich obecnych, aby zarezerwowali czas na poniedziałkową sesję i dodał, że materiały będą w piątek.


Punkt 15. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XXIII sesji Rady Miasta Chełmna.Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)
Wytworzył: M. Westfalewska (31 października 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (31 października 2008, 08:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1741

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij