protookół Nr XX z dnia 29.04.2008Protokół Nr XX/2008
z XX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 29 kwietnia 2008 r. i trwała od godz. 16.30 do godz. 19.30

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 20 radnych, co stanowi 95 %

Nieobecnych usprawiedliwionych - 1
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta

2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji RM.

- przegłosowanie poprawek

3. Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna
za 2007 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna.

4. Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

5. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli w Zakładzie Usług Administracyjnych
„OJAR” przeprowadzonej w dniach 5 do 19.02.2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.

6. Interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie

Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XX sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Poinformował, że radny p. Wygnański usprawiedliwił swoją obecność

- przyjęcie protokołu z XIX sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokół z XIX uznaje za przyjęty.Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miasta Chełmna


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XX sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.Ad. 3. Sprawa przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Chełmna za 2007 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Chełmna.


- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok,


Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił zebranym prezentację multimedialną obrazującą wykonanie budżetu miasta za 2007 rok.
( sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 2 do protokołu )

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zapoznał zebranych z treścią Uchwały nr 43/2008 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym Burmistrza z przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmno za 2007 rok ( opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu )

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2007 rok,

Przewodniczący KR p. Giżyński – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 rok ( opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu )

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta

Przewodniczący KR p. Giżyński – odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmna ( wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu )

- odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielnie
absolutorium

Przewodniczący KR p. Giżyński - zapoznał zebranych z treścią Uchwały nr 43a /2008 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmno za 2007 rok ( opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu )

Radna p. Konowalik- poprosiła o informację dotyczącą udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatku w 2007 roku, które wynosiły 44.569 zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że udzielanie przez burmistrza corocznych ulg odbywa się następująco – wniosek zainteresowanego podmiotu, czy osoby fizycznej kierowany jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wykonania wywiadu i wówczas burmistrz podejmuje decyzję. Podkreślił, że przy udzielaniu ulg obowiązuje pewien tryb uniemożliwiający Burmistrzowi przyznawanie na zasadzie znajomości, ponadto podlega to zarówno Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Najwyższej Izby Kontroli.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – do wypowiedzi przedmówcy dodała, że na kwotę 44.569 zł. składają się przede wszystkim decyzje Burmistrza o umorzeniu podatku nie od działalności gospodarczej , a od budynków mieszkalnych. Dotyczy to mieszkańców naszego miasta, którzy maja tak niskie dochody, iż nie są w stanie płacić podatku. Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym ulgi wynosiły 44.569 zł., za 2006 była to kwota około 70.000 zł., a w 2005 ok. 100.000 zł., co sugeruje , że sytuacja poprawia się z roku na rok.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do prezentacji multimedialnej Burmistrza Miasta stwierdził, że cyt.” Te słupki są eleganckie, ale części społeczeństwa tego miasta to nie interesuje. Interesuje wykonanie tych słupków. W jakim zakresie to zostało zrobione i w jakiej jakości.” Kontynuując przypomniał sprawę, o której mówił 11 września ubiegłego roku, kiedy to pochwalił Burmistrza za wykonanie częściowego utwardzenia ulic Wybudowanie i Łąkowej. Wówczas to , co zostało zawarte w protokole, Pan Burmistrz zobowiązał się do końca roku ułatwić mieszkańcom poruszanie się po ulicy Łąkowej i utwardzić ją, jednak słowa nie dotrzymał.

Radny p. Ziemecki - zwrócił uwagę na sprawę, którą poruszał już w roku ubiegłym , a mianowicie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jak wynika ze sprawozdania, urząd z tego tytułu odprowadził na Państwowy Fundusz 147.826 zł. Zdaniem mówcy jest to znaczna kwota, której miasto nie powinno płacić. Zwrócił uwagę, że na tak wielu zatrudnionych zaledwie 6% czyli ustawowo obowiązujący wskaźnik, to niewielka grupa niepełnosprawnych ludzi często z lekkim schorzeniem , którą miasto mogłoby zatrudnić. Zaapelował o sukcesywne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, aby w przyszłych latach nie płacić kar. Kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że mieszkańcy miasta skarżą się na utrudniony dostęp do urzędu dla osób niepełnosprawnych poprzez bariery architektoniczne, które nie zostały usunięte. W związku z czym należałoby przynajmniej móc pochwalić się tym, że urząd zatrudnia niepełnosprawnych.

Radny p. Giżyński – przedstawił własne uwagi do tyczące sprawozdania z wykonania budżetu i tak:
- nadwyżka budżetowa , zdaniem mówcy powstała , ponieważ miasto nie otrzymało pewnych środków unijnych i nie mogło przeprowadzić pewnych inwestycji. Zdaniem mówcy celowe byłoby, aby nadwyżka budżetowa powstała ze świadomych działań Burmistrza związanych z oszczędnościami, wówczas byłby to sukces,

- zwrócił uwagę, że pozyskując środki zewnętrzne z jednego źródła, w przypadku, gdy coś się stanie, praktycznie przez cały rok miasto nie wykonuje niczego. Zdaniem mówcy lekcja jaką miasto dostało w 2007 roku, powinna wpłynąć na inne podejście do szukania środków zewnętrznych, a mianowicie szukanie ich z różnych źródeł, a nie tylko z jednego,

- wiedząc, że miasto posiada kredyty, które muszą być spłacane zasugerował, aby nadwyżkę , która powstała wykorzystać na spłacenie tych kredytów, wówczas w przybliżeniu miasto zyskałoby około 480 tys. zł. na samych odsetkach, których już w następnych latach nie trzeba spłacać,

- budownictwo socjalne przy ulicy Kościuszki – wydano już 80.520zł na dokumentację projektowo – kosztorysową, po czym okazało się, iż nie można w tym miejscu budować,

- struktura wydatków budżetu miasta Chełmna – wskazując na strategię rozwoju miasta przypomniał, że jedną z głównych gałęzi w niej zawartych był rozwój turystyki, tymczasem na turystykę przeznaczono zaledwie 0,22% i tak jest od wielu lat,

- sprawa gospodarności – przypomniał dwie kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną – ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim oraz Stadionu Miejskiego, które wyraźnie sugerują czy jest gospodarność , czy też nie

- dofinansowanie ośrodka nad Jeziorem oraz Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych – uchwalany na początku roku budżet miasta zawiera pewne kwoty na przykład na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego. Przypomniał, że podczas uchwalania budżetu radni zadawali pytania czy środki przyznane na ośrodek są wystarczające, zapewniano wówczas, że są w odpowiedniej wysokości tymczasem w trakcie roku dokonywano korekt. Zapytał dlaczego tak się dzieje, że nie oszacowuje się dokładnie ile środków potrzeba na utrzymanie ośrodka czy składowiska.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:
- przyznał po części rację radnemu Ziemeckiemu a mianowicie że warto byłoby nie przekazywać pieniędzy na PEFRON, niemniej nie można, mając kilka osób chętnych na dane stanowisko, wybierać niepełnosprawnych , tylko dlatego, że są niepełnosprawni, wyjaśnił, że groziłoby to wytoczeniem sprawy sądowej,

- jeśli chodzi o nadwyżkę , o której mówił radny Giżyński zwrócił uwagę, że wystąpiła ona za zeszły rok i w tym roku można ją będzie zagospodarować, co dokładnie wyjaśni Pani Skarbnik,

- odnośnie pozyskiwania środków unijnych z różnych źródeł przypomniał, że fakt, iż nie otrzymano środków z unii nie jest winą ani urzędu miasta, ani urzędu wojewódzkiego. Dodał, że również to, iż tak naprawdę środki wydatkowane będą dopiero w 2009 roku na zadania unijne , nie jest niczyją winą, bo dotyka to nie tylko całego województwa Kujawsko – Pomorskiego ale również wielu innych województw. Stwierdził, że miasto Chełmno nie może zarzucać sobie opieszałości w pozyskiwaniu środków, ponieważ to właśnie Burmistrz Miasta Chełmna reprezentując władzę wykonawczą jako jeden z dziewięciu w województwie podpisywał preumowę z marszałkiem , a wybierani byli tylko ci najbardziej zaawansowani,

- wracając do sprawy budownictwa i uwagi radnego Giżyńskiego, iż środki na dokumentację wydatkowano na próżno , stwierdził, że nie zamierza poddać się bez walki. Poinformował, że obecnie ustalane są wszystkie szczegóły, ponieważ nie można dopuścić do tego, aby zmniejszyła się wartość działki z uwagi na wcześniejsze wybicie samowolne okien,

- odnośnie uwagi, iż za małe środki przeznacza się na turystykę, zwrócił uwagę, że to radni tak naprawdę ustalają budżet, burmistrz przygotowuje jedynie projekt, niemniej nie było żadnego wniosku o zwiększenie środków na ten cel,

- odpowiadając radnemu Wrażniowi, stwierdził że na to pytanie odpowiedzi udzieli specjalista od spraw związanych z drogami Pan Inspektor Wojciech Pakmur, pełniący obowiązki kierownika Wydziału ,

Sekretarz Miasta p. Syta - informując, że co prawda nie pytała Burmistrza o pozwolenie zabrania głosu, niemniej jako osoba odpowiedzialna za m.in. za zatrudnianie, pragnie wyjaśnić sprawę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Sprawa ta jest na bieżąco analizowana, zarówno w kwestii likwidowania barier architektonicznych jak i zatrudniania niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania środków na dostosowanie wejścia do urzędu dla osób niepełnosprawnych. Dodała, że jest problem ze zrobieniem podjazdu przy głównym wejściu do urzędu.
Rozważa się możliwość zainstalowania windy od strony podwórza, jednak należy do tego podejść bardzo rozsądnie, ponieważ przede wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie. Jeśli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych, nie wolno napisać w ogłoszeniu konkursowym, że warunkiem jest, aby była to osoba o takim, czy innym stopniu niepełnosprawności. Należy się liczyć również z tym , że do konkursu zgłosi się osoba, która będzie miała trudności z wejściem na piętro urzędu. Ostatnio były dwa konkursy na stanowisko ,w tym jeden do referatu Promocji, który mieści się na drugim piętrze. Jeśli zatrudniona zostałaby osoba niepełnosprawna nastąpiłyby kłopoty. Pomimo, że cały czas czynione są starania, aby zejść z tego wskaźnika, jest to bardzo delikatna sprawa, ponieważ tak naprawdę w Urzędzie są zatrudnione osoby niepełnosprawne, jednak problemem jest to, czy osoby te zechcą tę swoja niepełnosprawność udokumentować. Zwróciła uwagę, że przy 8% wskaźniku, w sytuacji, gdy urząd zatrudnia ok. 100 osób, aby zejść z kary, należałoby zatrudnić minimum 8 osób niepełnosprawnych. Należy również pamiętać , że w chwili zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, ten wskaźnik jeszcze wzrasta, ponieważ liczy się wszystkie osoby zatrudnione. Ponadto do robót publicznych trudno jest zatrudniając osoby niepełnosprawne, bo w większości nie mogą one pracować fizycznie. Kończąc zadeklarowała, że urząd będzie robił wszystko, aby zatrudniać osoby niepełnosprawne, niemniej jest to proces długotrwały, a rozpocząć się powinien ułatwieniem osobom niepełnosprawnym dostępu do budynku urzędu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – do wypowiedzi Pani Sekretarz dodał , że należy również pamiętać o pozwoleniach konserwatorskich na wykonywanie jakichkolwiek prac na budynku mieszczącym się w obrębie starówki. Na dzień dzisiejszy wychodząc na przeciw osobom niepełnosprawnym od strony podwórza zainstalowano w urzędzie na odpowiedniej wysokości dzwonek. Osoba zatrudniona w okienku podawczym ma obowiązek załatwić sprawę z jaką stawiła się osoba niepełnosprawna.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – odnośnie spłaty zaciągniętych kredytów poinformowała, iż w 2007 roku spłacona została przedterminowo ostatnia rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu stąd nastąpiło umorzenie w wysokości 25% czyli ok. 60.000 zł. Pozostałe kredyty są oprocentowane na poziomie ok. 6% w skali roku. Jeden tylko kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 jest oprocentowany w wysokości 8%. Zostało tu do spłaty jeszcze 638.000 zł. Niemniej analizując rynek widać , że oprocentowanie kredytów wykazuje tendencję wzrostową.
Wobec czego przy spłaceniu tego kredytu z wolnych środków nie byłoby możliwości zaciągnięcia kredytu na korzystniejszych warunkach. Wolna kwota w wysokości 2.200.000 zł nie została zostawiona na koncie podstawowym, a zostały zrobione lokaty na 5,5% w skali roku. Przypomniała, że w roku bieżącym trzeba będzie wziąć następny kredyt, ponieważ w budżecie jest zaledwie 2.200.000 zł. wolnych środków, a już budowa ulicy Podgórnej wyniesie 4.900.000 zł.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt. „ żaden kierownik nie podnosił żadnych zobowiązań i na ten temat nie będzie mi udzielał informacji lub za moim pośrednictwem społeczeństwu. Na tej sesji Pan wyraźnie powiedział Panie Burmistrzu, a do Pana kierownika jak będę miał pytania w następnej części , to spytamy się” .
Następnie odczytał zapis z protokołu w brzmieniu:” Burmistrz Miasta Pan Kędzierski podziękował w imieniu swojego zastępcy za pochwały dotyczące ulicy Wybudowanie obiecując jednocześnie , iż dołoży starań, aby jeszcze do końca roku zrobić ulicę Łąkową”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – jeśli chodzi o osobę , która będzie udzielała odpowiedzi na poszczególne pytania, zaproponował zapoznanie się ze Statutem Miasta, którego jeden z paragrafów mówi jasno i wyraźnie na co może sobie pozwolić Burmistrz i w jaki sposób ma udzielać odpowiedzi, a mianowicie, że Burmistrz ma prawo wyznaczenia Kierownika Wydziału do udzielenia odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie . Z tego statutowego przywileju niniejszym skorzystał.

Z-ca Burmistrza p. Jagodziński – uprzedzając, że nie zamierza być złośliwy, jednak w zacytowanej przez Pana radnego wypowiedzi Burmistrz obiecał , że droga będzie poprawiona. Tak się stało, droga ta na bieżąco jest poprawiana. Poinformował, że zaledwie dwa dni wcześniej przejeżdżał tą ulica i chociaż jej stan może nie jest idealny, droga jest przejezdna. Kontynuując zwrócił uwagę, że długość ulicy Podgórnej przypomina długość ulicy Łąkowej, a koszt wykonania ulicy Podgórnej to ok. 4.500.000 zł., wobec czego, zdaniem mówcy nie może Pan Radny wymagać, aby Burmistrz utwardził również i tę ulicę za takie pieniądze.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że nie chodziło o asfalt, a o doraźne utwardzenie tej drogi, do czego Pan Burmistrz się zobowiązał. Dodał, że skoro zwrócił się do Burmistrza, który , co zostało zaprotokołowane , zobowiązał się do wykonania, wówczas mówca oczekiwał odpowiedzi właśnie od Burmistrza.

Radny p. Giżyński – wracając do swojej poprzedniej wypowiedzi podkreślił, że bardzo słuszne jest występowanie o środki unijne jednak rok 2007 pokazał , że nie należy bazować tylko na jednym źródła ich pozyskiwania. Powtórzył, że to, iż szuka się środków unijnych jak również to, że udało się je pozyskać jest bardzo dobre. Odnośnie wypowiedzi Pani Skarbnik , informując, iż wyjaśni tę sprawę podczas przerwy, stwierdził, że nie widzi związku pomiędzy tymi kredytami, które już są spłacane, a oprocentowaniem nowych kredytów.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że RPO, z którego czerpiemy środki unijne jest tak skonstruowany, że jedynym źródłem , którym można się podeprzeć , to źródła wynikające z paragrafu 4 ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
Zapewnił, że konferowanie z urzędem marszałkowskim i osobami, które zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych nie wyjaśnia, czy tak naprawdę można wyłącznie korzystać z tej czwórki, czy też można wyjść ponad to. Jeżeli komisja Urzędu Marszałkowskiego uzna, że źródłem pokrycia wkładu własnego może być kredyt, to będzie bardzo dobre. Poprosił o zaufanie Burmistrzowi oraz urzędnikom Urzędu Miasta Chełmna, iż zrobią wszystko w celu pozyskania środków, ponieważ robili to już nie raz. Zapewnił, że nie zamierza nigdy stanąć przed Radą Miasta i poinformować, iż przez nieudolność, opieszałość czy złą interpretację przepisów gmina nie dostała np.: 5 mln. euro na ochronę dóbr dziedzictwa . Dodał cyt. „spaliłbym się ze wstydu”.

Radny p. Jurczak - stwierdził, że nie zawsze to, co zostało zaplanowane uda się zrealizować w krótkim terminie, nawet, jeżeli wszystkim na tym bardzo zależy.
W dalszej części wypowiedzi uprzedzając, że nie neguje prawa radnych do zabierania głosu, wyraził opinię, że występowanie mówców kilkakrotnie w tej samej sprawie , to niepotrzebna starta czasu. Przypomniał, że na jednej z sesji Radny p. Wrażeń, gdy rozgrywała się sprawa czy należy robić ulicę Podgórną czy obwodnicę, zapewniał mieszkańców Podgórnej ,iż ich ulica zostanie zrobiona. Zapytał cyt. „ czy nasz budżet jest z gumy”.
Wyjaśnił, że nie zamierza bronić Pana Burmistrza, a komisja, której przewodniczy również zwracała uwagę na konieczność naprawy dróg, w tym również ulicy Łąkowej, należy jednak zdawać sobie sprawę ile w określonym czasie , za jakie środki można zrobić.
Dodał, że domagając się zrobienia tego, czy innego zadania należy pamiętać, iż trzeba ustalić hierarchię ważności.

Radny p. Błażejewicz – poinformował, że klub radnych Twoje Chełmno 2001 w dużej większości głosował będzie za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi i na te głosy Pan Burmistrz może liczyć. Kontynuując stwierdził, że Pan Burmistrz nie powinien niektórych wystąpień odbierać jako atak, a jako propozycje na przyszłość. Zdaniem mówcy radni swoimi wypowiedziami zmierzają do tego, aby szukać oszczędności w budżecie, aby nie był on cyt. „ przejadany”, aby maksymalną ilość środków przeznaczać na inwestycje. Zwrócił uwagę, że tylko trzy duże inwestycje będą robione – Ochrona Dziedzictwa, ulica Podgórna i obwodnica, a tak wiele jeszcze należałoby zrobić – budownictwo komunalne, kanalizacja działek miejskich , dworzec , segregacja odpadów, stadion, ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim - niestety nie ma na to środków. Zasugerował , że być może wspólnie z Komisją Budżetu burmistrz mógłby opracować politykę oszczędnościową miasta.
Kończąc ponowił swój wniosek , który składał około pół roku wcześniej o zaktualizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zwracając się do Burmistrza stwierdził cyt. „ o absolutorium powinien być Pan spokojny, natomiast warto nieraz radnych trochę posłuchać , wgłębić się w temat, bo każdy z radnych myśli o tym, aby w Chełmnie było dobrze, było jak najwięcej, jak najlepiej. I taka jest istota myślę wystąpień niektórych radnych, a niepotrzebnie odbieramy to jako pokazanie czegoś złego. Myślę, że zarówno Burmistrz jak i my jesteśmy odpowiedzialni za to, co w najbliższych latach będzie się działo w Chełmnie i myślę, że najważniejsze jest abyśmy wspólnym frontem faktycznie tak zrobili aby jak najwięcej tych inwestycji które planujemy zostało zrealizowanych”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że głos Wiceprzewodniczącego Rady Miasta jest głosem rozsądku, co trzeba przyznać. Mimo, że mówca nie do końca się z nim zgadza, stwierdził, że przedmówca ma wiele racji.
Odnośnie aktualizacji WPI, stwierdził, że Pan radny ma rację w stu procentach , należy to zrobić i zostanie zrobione.
Kończąc stwierdził, że liczy na propozycje oszczędzania środków tak, aby wystarczyło na te wszystkie inwestycje, które wymienił Pan Błażejewicz, które powinny być zrobione, a na które nie ma środków.

Radny p. Wrażeń - zwracając się do Burmistrza stwierdził, że mieszkańcom ulic , które nie są utwardzone nie chodzi o asfalt, ale o to, aby można było po nich chodzić, aby utrzymać taki stan jak jest, aby nie było pogorszenia.
Kontynuując stwierdził, że jeśli brać pod uwagę ogromne środki jakie Burmistrz zdobył dla tego miasta , mówca jako radny winien na salę obrad przybywać tylko dwa razy w roku – na uchwalenie budżetu i udzielenie absolutorium. Zwrócił jednak uwagę, że oprócz tych wielkich inwestycji są jeszcze te drobne rzeczy, których być może burmistrz nie zauważa, a zwracają się o nie mieszkańcy poprzez radnych swoich okręgów.
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że na posiedzeniu komisji, której jest członkiem pracownik urzędu na zadane pytanie , ile płytek chodnikowych sprzedano, kategorycznie i stanowczo stwierdził, że płytek się nie sprzedaje. Tymczasem w sprawozdaniu wykazano dochód z tego tytułu .Ponadto na tej samej komisji padło pytanie ile zdjęto polbruku, ile z tego sprzedano, a ile zmagazynowano, takiej odpowiedzi komisja nie uzyskała.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwracając się do mówcy stwierdził, że mimo, iż poruszane tematy są bardzo istotne nijak się mają do tego nad czym w tej chwili Rada debatuje.
W związku z informacją mówcy, iż wyjaśni związek z tematem obrad przypomniał, że jest to któreś z kolei wystąpienie Pana radnego w tej samej sprawie zobowiązując mówcę do przestrzegania zapisu statutowego dotyczącego długości wystąpień.

Radny p. Wrażeń – wracając do sprawy rowu melioracyjnego wyraził opinię, że odbyło się to w sposób następujący cyt. „ poszedł ktoś, ocenił tę pracę, wycenił tę pracę na 30.000 zł. To oceniał fachowiec, a jak ocenił to fachowiec po wykonaniu na pięć tysięcy z kawałkiem i pisze w odpowiedzi, że skutek został uzyskany. Rów , który miał długości metr dwadzieścia do metr pięćdziesiąt, a jest głęboki na 20 centymetrów. Jak to się ma do tego”
Przypominając, iż wiele mówiono już o ulicach Prostej i Wislona stwierdził, że ulice te robione były tak na ile starczało środków, niemniej jeśli pracownik wyliczył, że potrzeba 35 tys. zł. na chodniki na Prostej, tymczasem budżet został przekroczony o prawie 10.000 zł. , a chodniki nie zostały położone, należy zastanowić się jak to się stało Stwierdził, że są to pytania od mieszkańców , na które nie oczekuje odpowiedzi

Radny p. Gzella – poinformował, że ma propozycję dotyczącą oszczędności . W roku ubiegłym doszła do skutku wymiana pomiędzy radnymi Miasta Chełmna i radnymi miasta Hann- Munden . Zdaniem mówcy należy wrócić do dobrej tradycji i o ile takie wymiany miałyby się odbywać , należy poszukać zaprzyjaźnione rodziny w mieście niemieckim i polskim,. Aby miasto z tego tytułu nie ponosiło strat finansowych. W ubiegłym roku miasto płaciło za taką wymianę.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu ).
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było , 5 radnych wstrzymało się od głosu

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XX/121/ 2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu )
Następnie , złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta


Ad.4 Sprawa ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. ( stanowi załącznik nr 9 do protokołu )Poinformowała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego , natomiast Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmnie i Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania odniosły się negatywnie do załącznika nr 1 proponowanej uchwały wskazując, że nauczyciele poradni psychologicznej - pedagogicznej tj. pedagog , psycholog, logopeda realizują obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć w wysokości 20 godzin. Związki zawodowe proponują zmianę zapisu punkt 3 w załączniku nr 1 pozostawiając ten zapis w brzmieniu nadanym uchwałą z 2000 roku. Dodała, że propozycja zmian ilości godzin dla pedagogów wypłynęła po rozmowach i konsultacjach z dyrektorami placówek, którzy przede wszystkim wskazywali na potrzebę większej dostępności pedagogów dla uczniów. Praca pedagogów nie jest pracą typową przy tablicy. W ramach 20 godzin, które teraz realizują wychodzą do sądu, poradni psychologiczno- pedagogicznej , kontaktują się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, odwiedzają domy rodzinne, jest to też w dużej mierze praca administracyjna. Nie można jej porównywać do pracy w poradni psychologicznej, ponieważ tam nauczyciel 20 godzin przebywa i pracuje bezpośrednio z dzieckiem.
Ponadto w ramach 20 godzin tygodniowo nauczyciel – pedagog nie ma obowiązku przygotowywania się do zajęć, poprawiania zeszytów, prac klasowych tak, jak robią to inni nauczyciele, nie pełni też roli wychowawcy, który realizuje zadania wychowawcze w stosunku do ucznia i robi to najczęściej poza obowiązkowym pensum dydaktycznym. Pedagog nie wyjeżdża z dziećmi poza godzinami na wycieczki, konkursy, zawody, nie poświęca czasu na pracę w zespołach przedmiotowych. Wydłużenie czasu pobytu pedagoga w szkole o 4 godziny w tygodniu, to przede wszystkim dla ucznia większa możliwość kontaktu z nim i skorzystania z jego pomocy. Zwróciła uwagę, że zgodnie z kartą nauczyciela w świetlicy nauczyciel pracuje 26 godzin, w przedszkolu 25 godzin, w klasach „O” 22, a nauczyciel – bibliotekarz ma pensum obowiązkowe 30 godzinne. W niektórych samorządach liczba godzin dla pedagogów ustalona została na 26. Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie do projektu uchwały:
1) Komisji Rewizyjnej ( stanowi załącznik nr 10 do protokołu )
2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ( stanowi załącznik nr 11 do protokołu )

Radny p. Giżyński – stwierdził, że w dalszym ciągu pragnie uzyskać odpowiedź na pytanie co tak naprawdę legło u podstaw zwiększenia godzin pracy pedagogom, czy są to problemy wychowawcze. Kontynuując , stwierdził, że pracuje w szkole i nigdy nie zauważył, że pedagoga nie ma w szkole, ponieważ załatwiała sprawy poza nią. Zdaniem mówcy wszelkie sprawy na zewnątrz załatwia po pracy.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – stwierdziła, że w uzupełnieniu do uzasadnienia wyjaśniała przyczyny, dla których proponuje się zwiększenie czasu pracy dla pedagogów, a mianowicie, że przede wszystkim jest to spowodowane koniecznością dostępności pedagoga dla ucznia. Zwróciła uwagę, że nie zawsze pedagog ma możliwość pójścia do sądu po godzinach pracy, ponieważ, gdy sąd wzywa pedagoga, najczęściej jest to w godzinach przedpołudniowych, podobnie sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej załatwiane są przedpołudniem. Ponadto często pedagog udając się do domu rodzinnego ucznia zastaje rodziców w domu wyłącznie w godzinach przedpołudniowych. Dodała, że podczas rozmów z dyrektorami placówek ustalono, że pedagog często jest zmuszony załatwiać sprawy poza szkołą w czasie godzin , które winien realizować w szkole

Radny p. Giżyński – stwierdził, że poprzednia uchwała obowiązuje od 2000 roku, zapytał czy należy rozumieć, że w roku 2001, 2002 etc. nie trzeba było wychodzić w godzinach dopołudniowych, a dopiero od 2008 roku jest taki problem.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że Pan Giżyński jest nauczycielem , więc zapewne dostrzega pewien schemat, który postępuje, a mianowicie dzisiejsza młodzież nie jest tak grzeczna i układna jak dawniej. Obecnie młodzież jest bardziej kreatywna, otwarta, a również bardziej niesubordynowana. Ponadto wszystkie instytucje są otwarte w określonych godzinach., podobnie wizyty w domach rodzinnych nie zawsze mogą się odbyć popołudniu

Radny p. Wrażeń – odnośnie stwierdzenia, iż w większości samorządów czas pracy poniesiono do 26 godzin, poprosił o podanie w jakich samorządach.

Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – przypomniała, że stwierdziła, iż w niektórych samorządach i są to na przykład cały powiat toruński, Nakło, Lubraniec, Dąbrowa,

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że sytuacja jest dość niezręczna , analizując projekt uchwały widać pewne plusy, ale również minusy. Zwrócił uwagę, że niewłaściwy był sposób przygotowania materiałów, ponieważ opinię związków zawodowych komisje dotrzymały dużo wcześniej bez projektu uchwały.
Wraz z materiałami na sesję radni otrzymali projekty uchwały jednak już bez opinii. Kontynuując stwierdził, że z jednej strony należy zrozumieć problemy dyrektorów oraz potrzebę, aby pedagog przebywał w szkole dłużej, natomiast nie można bagatelizować opinii związków zawodowych , która jest negatywna. Zwracając się do Pani kierownik zapytał, czy po wydaniu przez związki opinii prowadzone były rozmowy czy negocjacje
Kierownik ROKSiT p. Ludwikowska – wyjaśniła, że pierwszy projekt uchwały, który trafił do związków zawodowych, zawierał propozycję zwiększenia godzin pracy do 25 . po otrzymaniu opinii związku zawodowych oraz po przeprowadzeniu rozmów z Burmistrzem , zmniejszono zaproponowana liczbę godzin do 24. Ponadto związki zaproponowały dopisanie jednego punktu, co zostało uwzględnione.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że z wypowiedzi wynika, iż nie prowadzono negocjacji, a jedynie zmniejszono propozycję o 1 godzinę. Zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie kilkuminutowej przerwy, podczas której można spróbować wypracować wspólne stanowisko z przedstawicielami związków zawodowych.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Błażejewicza w sprawie ogłoszenia przerwy

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 6 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący obrad stwierdził, że większością głosów wniosek został przyjęty i ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 20 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie udzielił głosu przedstawicielce NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” p. Łepek Leżuch - w imieniu członków NSZZ „Solidarność przedstawiła stanowisko dotyczące zwiększenia godzin pracy dla nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela do 22 godzin tygodniowo
( treść wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu )

Radny p. Giżyński – z uwagi na kontrowersje jakie budzi projekt uchwały, złożył wniosek formalny o przeniesienie tego punktu pod obrady następnej sesji Rady Miasta.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski- poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Giżyńskiego w sprawie w sprawie przeniesienia sprawy pod obrady następnej sesji Rady Miasta

Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - stwierdził, że większością głosów wniosek został przyjęty. Stwierdził, że punkt zostanie przeniesiony pod obrady kolejnej sesji Rady MiastaAd 5. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli w Zakładzie Usług
Administracyjnych „OJAR” przeprowadzonej w dniach 5 do
19.02.2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna.


Przewodniczący KR p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały ( stanowi załącznik nr 12 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 13 do protokołu ) oraz sprawozdanie ( stanowi załącznik nr 14 do protokołu ). Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 głosów przeciwnych i wstrzymujących mnie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że Uchwała Nr XX/122/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 20908 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli w Zakładzie Usług Administracyjnych „OJAR” przeprowadzonej w dniach 5 do 19.02.2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna została przez Radę przyjęta jednogłośnie ( uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu )

Radny p. Giżyński – poinformował, że dokumenty, na których pracowała są bardzo obszernym materiałem, dlatego radni nie otrzymali ich łącznie z materiałami na sesję, stwierdził, że wszyscy chętni mogą zapoznać się z ich treścią w biurze Rady Miasta


Ad. 7 Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał interpelację radnego Ziemeckiego skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie naprawy nawierzchni na ulicach osiedlowych ( interpelacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu )Ad.8 Wolne wnioski i informacje

Radna p. Konowalik - poruszyła następujące sprawy

- ulica Łąkowa – poinformowała , że w czasie , gdy pada deszcz na tej ulicy jest błoto, natomiast w czasie, gdy jest sucho i wieje wiatr unosi się pył, który jest cyt. „ nie do zniesienia.” Poprosiła o wysypanie w tym miejscu tego samego materiału, jakim wysypany jest początek ulicy. Kontynuując stwierdziła, że na Rybakach chodniki są tak pozarastane, a to , zdaniem mówczyni jest również wizytówka naszego miasta, w związku z czym poprosiła o dokładne posprzątanie tego terenu . Ponadto przy schodach od ulicy Kamionka, są barierki, niemniej brakuje kilku podstopni umożliwiających podjechanie wózkiem dziecięcym. Natomiast w ogrodzeniu na placu zabaw przy ulicy Ogrodowej są ogromne dziury , poprosiła o ich naprawienie.

- poprosiła o informacją kiedy rozpocznie się malowanie pasów,

- zapytała, co z poszerzeniem wjazdu na ulice Kwiatową

Radny p. Wrażeń – zwrócił uwagę, że brakuje tabliczek informujących jak nazywają się planty. Wracając do ulicy Wilsona stwierdził, że powstała ona dzięki gospodarności Pana Burmistrza, niemniej należy ją jeszcze utrzymać. Zwrócił uwagę, że dwa lata temu prawdopodobnie „Netia” robiąc okablowanie usunęła krawężnik, który leży do dnia dzisiejszego. Były problemy z odwodnieniem, wykonano studzienkę, która się obecnie zarywa, a nikt się tym nie interesuje. Wykonano spoczniki, jednak, ani inwalida, ani pieszy z wózkiem dziecięcym nie może pod nie podjechać, a na spocznikach rośnie cyt. „zielsko”, co świadczy o niedostatecznym zainteresowaniu służb podległych burmistrzowi.
Kontynuując stwierdził, że należy na ulicach: Wilsona , Zakole , Prosta wprowadzić oznakowanie dla kierowców .

Radny p. Giżyński - zwracając się do radcy prawnego przypomniał, że 11 września 2007 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Poprosił o informacje dotyczące postępu w tej sprawie.

Radca prawny p. Stegienka – wyjaśnił, że w I instancji Gmina przegrała sprawę, jednak wyznaczono termin rozprawy kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie na dzień 18 czerwca o godzinie 11.15.

Radny p. Janowski – zwrócił uwagę na następujące sprawy:
- należy cyt. :” załatać dziury” na ul. Kamionka,

- odnośnie dzwonka od strony podwórza dla niepełnosprawnych wyraził opinię, że warto wywiesić informację przed urzędem miasta, aby niepełnosprawni wiedzieli, że dzwonek jest,

- poprosił o informację dotyczącą przetargu na sprzedaż terenu po PKP, który miał się odbyć w dniu dzisiejszym.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - udzielił następujących wyjaśnień:

- jeśli chodzi o dziury są one sukcesywnie łatane, co widać w całym mieście. Wyjaśnił, że jest to wykonywane z zachowaniem pewnej kolejności,

- informacja dotycząca dzwonka , stwierdził, że można ponowić taką informację, jednak dzwonek funkcjonuje już kilka lat i swego czasu taka informacja pojawiała się w mediach bardzo często,

- przetarg na teren po PKP nie doszedł do skutku, ponieważ jedyny oferent nie podjął licytacji. Poinformował, że rozważa, czy należy jeszcze w roku bieżącym ogłosić następny przetarg, ponieważ ceny gruntów nie tanieją,

Radny p. Błażejewicz – złożył wniosek na przyszłość, aby rozwiązać problem mieszkańców osiedli, gdzie brakuje parkingów. Zdaniem mówcy należałoby zorganizować spotkanie celem opracowania perspektywicznego planu tworzenia przynajmniej małych parkingów. Zwrócił uwagę, ile samochodów w naszym mieście przybyło i będzie ich przybywało

Radny p. Ziemecki – poprosił o informację, czy miasto pilotuje starą kotłownie przy ul. Chociszewskiego. Stwierdził, że ma świadomość, iż jest to teren prywatny, niemniej jeszcze do niedawna były wrota, tak że nie można było dostać się do budynku, obecnie wrota są cyt. „wywalone”. Zapytał czy Pan Burmistrz wie, kto jest właścicielem i dlaczego nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że budynek po ZEC-u jest znany Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, bo tylko on jest władny do wydawania decyzji, natomiast Burmistrz nie może nakazać ani zamknięcia ani ogrodzenia, jedynie straż miejska może ukarać mandatem za nieporządek. Zwrócił uwagę na jedną rzecz, która często w wypowiedział radnych jest podnoszona, np.: radna Konowalik poruszyła wiele zadań, które zawsze wykonywane były w ramach robót publicznych., niemniej należy wziąć pod uwagę, że w Chełmnie bezrobocie spadło, co jest pozytywnym zjawiskiem, niemniej wiąże się to z mniejszą dotacją do Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ jest to proporcjonalne do ilości bezrobotnych. Zdaniem mówcy prawdopodobnie za rok najdalej za dwa nie będzie robót publicznych, wobec czego trzeba będzie przewartościować całą konstrukcję budżetu miasta i zadanie będą musiały być zlecane

Radny p. Mikrut - poinformował, że w związku z rozpoczęciem sezonu rowerowego, wyruszył na ścieżki. Na odcinku od Stolna do ul. Przemysłowej przechodnie zwrócili się do mówcy rozpoznając w nim radnego z pretensją, iż na pewnym odcinku trzeba tam iść rowem, gdzie obok jest torowisko. Zdaniem mówcy wystarczy usunąć chwasty z torowisk i można rozbić taką ścieżkę jaka jest z osiedla Skłodowskiej do ul. Przemysłowej, która jest bardzo dobra.
Odnośnie zarzutu, że w poprzedniej kadencji, gdy w Radzie Miasta zasiadali p. Chlipała i p. Guzek, radni byli poinformowani o sprawach dotyczących szpitala, poinformował, że jest przedstawicielem Rady Miasta w Społecznej Radzie ZOZ-u, wobec czego służy wszystkimi informacjami jakie posiada, a jeśli nie będzie znał niektórych odpowiedzi, zwróci się do ZOZ

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że temat ścieżki jest znany i miejsce, o który mówił przedmówca zostanie uporządkowane, jednak dopiero po 20 maja, ponieważ w tym dniu Rada podejmie decyzję o zmniejszeniu dochodów z podatku od nieruchomości PKP tak, aby Burmistrz na podstawie art. 66 ordynacji podatkowej mógł się rozliczyć. Wtedy Miasto Chełmno będzie wieczystym użytkownikiem tego właśnie terenu. Obecnie użytkownikiem jest nadal PKP.

Radny p. Wrażeń – poprosił o informację czy płyta Rynku będzie robiona sukcesywnie w tym odcieniu , co jest, czy jest to tylko chwilowe

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - wyjaśnił, że materiał ten jest bardzo cenny i nie zostanie zmarnowany, ani wyrzucony. Obecnie wymieniany jest odcinek Rynku, który był w najgorszym stanie. To czy ten materiał tam zostanie określi konserwator oraz urbanista, ponieważ planowany jest w II etapie ochrony dziedzictwa remont płyty rynku. Jeśli podjęta będzie decyzja, iż na Rynku będzie inna płyta, wówczas ta zakładana obecnie, zostanie zużyta w innym miejscu w mieście.

Radny p. Schmelter – poruszył następujące kwestie:
- zapytał czy będzie remontowana fontanna przy pomniku dr Rydygiera,
- zaapelował o zagwarantowanie w przyszłorocznym budżecie środków na naprawę chodnika na ulicy Wałowej,
- poprosił o informację dotycząca placu po Domu Kultury, czy przeprowadzano rozmowy z właścicielem odnośnie uporządkowania tego terenu,
- wyraził zainteresowanie na jakim etapie jest przygotowanie do sezonu nad Jeziorem Starogrodzkim, czy będzie zabezpieczony dojazd dla mieszkańców,

Burmistrz Miasta p. Kędzierski –udzielił następujących wyjaśnień:
- duża fontanna najprawdopodobniej przybędzie w dniu jutrzejszym, jeśli chodzi o wskazaną przez przedmówcę, planuje się również jej reaktywowanie, co oczywiście wymaga decyzji Rady Miasta,

- Dom kultury – poinformował, że inwestor, właściciel nie może rozpocząć budowy nie mając zgody Rady na zagospodarowanie tego terenu. Podjęta została uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, procedura trwa, prawdopodobnie zakończy się do końca roku.

- Przygotowanie ośrodka nad Jeziorem do sezonu, poinformował, to pytanie należy zadać prezesowi ECWM, ponieważ cały ośrodek został mu oddany w dzierżawę,

- Jeśli chodzi o dojazd poinformował, że nie może jednoznacznie stwierdzić, czy minibus będzie kursował, ponieważ w mieście nie ma miejskiego transportu. Jest to działalność prywatna na którą Burmistrz nie ma wpływu. Właściciel wybiera takie trasy, które są dla niego ekonomicznie uzasadnione.

Radna p. Rostek - zgłosiła następujące wnioski prosząc o ich realizację i tak:
- przypomniała, że zbliża się miesiąc maj , przy studzience rozpoczną się nabożeństwa majowe, poprosiła, aby przy tej pięknej zabytkowej kapliczce , wzorem lat ubiegłych posadzić kwiatki na murkach skalnych,
- przejście przy kinie Rondo, obiecano naprawę i rzeczywiście naprawiano to przejście, niemniej stwierdziła, że chociaż nie tworzą się tam już kałuże, może dojść do wypadku, ponieważ tak duże są przestrzenie pomiędzy płytami, Zdaniem mówczyni nie jest to wielki nakład finansowy, a wiele osób z tego przejścia korzysta,
- poprosił w imieniu działkowców o naprawę chodnika w kierunku działek nad Wisłą.

Radna p. Boruszewska - poprosiła o informację dotyczącą ogródków piwnych. Jako pracownikowi gastronomii i radnej, klient zarzucił mówczyni, iż nie dba o interes przedsiębiorców. Zapytała czy prawdą jest, że w Chełmnie za ogródki piwne czynsz dzierżawny wynosi 5,5 tys. zł. i drugi 4.750, a na 3 ogródek nie było chętnych. Jak wynika z informacji w Toruniu jest dużo taniej. Stwierdziła, że jako miasto turystyczne Chełmno powinno przyciągać turystów, a jak to zrobić nie umożliwiając im wypicie napoju czy kawy. Zwróciła uwagę, że przedsiębiorca, aby zarobić na sam czynsz musi sprzedać 5 tysięcy półlitrowych piw, a gdzie pozostałe koszty. Wyraziła obawy, że za rok w ogóle nie będzie chętnych na prowadzenie ogródków, bo nie będzie to dla przedsiębiorców opłacalne.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień – odnośnie ogródków piwnych stwierdził, że dostrzega problem drobnych przedsiębiorców. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, co roku ogłaszane są przetargi na ogródki piwne – jest to 500 m na płycie rynku na okres 3 lat, z reguły są to trzy miejsca ogródkowe,. Trzy lata wcześniej odbył się przetarg na ogródki przy cenie wywoławczej 3.500 zł., ( brutto 5.002 zł.), jednak wszyscy chętni dali kwotę 4.100 zł. netto, mimo, że burmistrz chciał o 600 zł. mniej. W roku bieżącym cena wywoławcza również wynosiła 3,.500 zł. i mimo, że zgłosiło się tylko dwóch chętnych, dało wyższą cenę . Zwrócił uwagę, że nie może iść do oferenta i poprosić go , żeby nie dawał ceny wyższej niż proponowana, stwierdził, że musi dbać o interes gminy i żądać jak najwięcej,

- odpowiadając radnej p. Rostek stwierdził, że przejście, o którym mówiła sam również przemierza kilka razy dziennie, z racji zamieszkania, i chciałby wykonać tę naprawę , ale nie można mówić, że to małe koszty. Stwierdził, że poprosi pracownika o wyliczenie jakie to są nakłady. Wyjaśnił, że jeżeli ma to być robione, musi to być zawarte w budżecie w przyszłorocznym , jeśli chodzi o dziury przypomniał, że już wcześniej wyjaśniał, iż jest robione sukcesywnie

Ad. 9. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XX sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

Protokołowała: Przewodniczył:


( -) Danuta Derebecka (-) Waldemar PiotrowskiWytworzył: Danuta Derebecka (6 czerwca 2008)
Opublikował: Danuta Derebecka (6 czerwca 2008, 11:24:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij