Protokół z XIX sesji -


Protokół Nr XIX/2008
z XIX sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 25 marca 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 25 marca 2008 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.30
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:


1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji RM.

3. Sprawa zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

4. Sprawa określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej
przyznawania.

5. Sprawa uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego
dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

6. Sprawa przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie
w celu wspólnej realizacji inwestycji „Południowa Obwodnica Chełmna”
w latach 2008 – 2010.

7. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

8. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.

9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
Budżetu Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna
za 2007 rok.

12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Międzygminnego Wysypiska
Odpadów Komunalnych w Osnowie przeprowadzonej w dniach 30.10.2007 r. do 20.11.2007 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

14. Interpelacje radnych

15. Wolne wnioski i informacje

16. Zakończenie


Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości.
Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.

· przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że protokół z XVIII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, w związku z czym na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XVIII sesji Rady Miasta, uważa za przyjęty.Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XIX sesji, a następnie zgłosił autopoprawki tj. w punkcie 6 dopisać „– 2010” oraz w punkcie 12 referentem będzie „Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak”. Przeprosił za błędy w porządku obrad, a następnie w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.Punkt 3. Sprawa zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Matuszeski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 2 i nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XIX/110/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie (Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu).Punkt 4. Sprawa określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania.

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji p Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:

- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik nr 7 do protokołu,
- Komisji Budżetu – Załącznik nr 8 do protokołu

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę XIX/111/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania. (Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).Punkt 5. Sprawa uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 10 i nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Rady Miasta p. Piotrowski zapoznał z opinią Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 12 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/112/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotyczącego Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. (Załącznik nr 13 do protokołu).


Punkt 6. Sprawa przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w celu wspólnej realizacji inwestycji „Południowa Obwodnica Chełmna” w latach 2008 – 2010.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 14 i nr 15 do protokołu). Następnie w nawiązaniu do opinii Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska zgłosił [UC1] autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 2 wszystkich kwot, które zostały tam wprowadzone. Dodał, że są dwa podmioty w Województwie Kujawsko Pomorskim, które zgłosiły gotowość podpisania z Marszałkiem Województwa preumowy w dniu 10 kwietnia 2008 r. tj. Brodnica i Powiat Chełmiński.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinie Komisji Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, i tak:

- Komisji Rewizyjnej - Załącznik nr 16 do protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska - Załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/113/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przekazania dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w celu wspólnej realizacji inwestycji „Południowa Obwodnica Chełmna” w latach 2008 – 2010. (Załącznik nr 18 do protokołu).


Punkt 7. Sprawa zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 19 i nr 20 do protokołu). Następnie zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały (Załącznik nr 21 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - odczytał opinie komisji Rady Miasta, i tak:
- Komisji Rewizyjnej – Załącznik nr 22 do protokołu,
- Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska – Załącznik nr 23 do protokołu,
- Komisji Budżetu - Załącznik nr 24 do protokołu.

Radny p. Jurczak – nawiązując do opinii Komisji Budżetu stwierdził, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że budżet miasta nie będzie miał możliwości sfinansowania tych inwestycji, propozycję których radni otrzymali na poprzedniej sesji. Przypomniał, że bezpośrednią odpowiedzialność za realizację budżetu miasta ponosi Burmistrz Miasta, dla którego główne zagrożenia wynikają z niezrealizowania przyjętych zobowiązań. Stwierdził, że o ile Burmistrz Miasta wskazuje 14 zadań do realizacji, to Rada Miasta powinna dać możliwość ich realizacji. Dodał, że dobrym gospodarzem jest ten, który zaciąga kredyty zachowując dopuszczalną granicę zadłużenia. Zaapelował do radnych, którym zależy na rozwoju miasta, aby propozycje Burmistrza Miasta dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych przyjąć w uchwale zmieniającej budżet miasta.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – wyjaśniając treść opinii Komisji stwierdził, że odejmując od pozycji 1, 2 (pożyczki) należności z tytułu obsługi długu pozostaje 6.259 tys. zł., co absolutnie nie wystarczy na żadne inwestycje. Stwierdził, że Komisja sugerowała się wyłącznie tabelą przedstawioną przez Skarbnika Miasta do projektu uchwały. Potwierdził, nie można powstrzymywać Burmistrza Miasta przed realizacją inwestycji, ponieważ są one potrzebne dla miasta. Istotna jest konstrukcja budżetu miasta, ponieważ w zaproponowanej formie nie zakłada ona pokrycia wydatków. Zdaniem mówcy władze miasta planują sprzedaż majątku, który nie został wykazany w dochodach i stąd powstała „luka finansowa”.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy potwierdził, że Komisja Budżetu ma rację. Zwrócił uwagę, że kluczowe inwestycje to: budowa obwodnicy, ulica Podgórna, ochrona dóbr dziedzictwa i wodociągi. Przedstawiony wariant jest „najgorszy z możliwych”, nie przewiduje on wpływów z tytułu sprzedaży terenów po PKP, budynku ABC, działki na Raszei. W chwili obecnej wykazano inwestycje, jakie winny być wykonane.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że oprócz wcześniejszych uzgodnień wprowadzono także zadanie pn. „Budowa lokalnej infrastruktury społecznej” na lata 2008 – 2011 oraz „Rewitalizacja terenów po PKP” i „Rewitalizacja obszarów miejskich.”.
Zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach w celu spotkania Komisji Budżetu z Burmistrzem Miasta i ze Skarbnikiem Miasta, co umożliwi doprecyzowanie załączników.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Błażejewicza w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach.

Za wnioskiem głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Błażejewicza o ogłoszenie przerwy. Następnie realizując przyjęty wniosek ogłosił przerwę w obradach.


- PO PRZERWIE -

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.


Przewodniczący Komisji p. Wygnański – stwierdził, że Komisja Budżetu proponuje, aby przy zadaniach: budowa obiektów sportowych, informatyzacja miasta oraz rewitalizacja terenów po PKP wprowadzić zapis, że realizacja tych zadań jest możliwa po pozyskaniu środków ze sprzedaży majątku miasta.

Radny p. Dzikowski – poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki odbyła w przerwie spotkanie na którym przy trzech głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym postanowiła wnioskować o zmianę przeznaczenia kwoty 200 tys. zł. planowanej na remont budynku na stadionie miejskim. Komisja wnioskuje o przeznaczenie tej kwoty na budowę nowego zaplecza sanitarnego.

Radny p. Janowski – stwierdził, że budżet miasta był przygotowany pochopnie, cyt. „w pośpiechu i w totalnym bałaganie”. Jako przykład podał brak zaplanowanych środków w „pierwszym budżecie” na utrzymanie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, a obecnie pojawiło się na ten cel 90 tys. zł. Zwrócił się z pytaniem, dlaczego środki te nie zostały zaplanowane w m-cu grudniu. Stwierdził, że obecnie zaproponowane zmiany w budżecie nie są związane wyłącznie z budową obwodnicy, a są tak daleko idące, że można się pogubić w budżecie. Przypomniał, cyt. „rok temu Burmistrz Miasta powiedział mi, że młody radny nie umie czytać budżetu, a tymczasem dochodzę do wniosku, że mamy młodego Burmistrza, który nie jest drugą kadencję, a pierwszą, dopiero zaczyna i to jest jego pierwszy budżet”. Następnie poprosił o wyjaśnienie zwiększenia o kwotę 100 tys. zł. środków przeznaczonych na gospodarkę ściekami i ochronę wód. Przy tym zwiększeniu, w nawiasie podano pismo z Urzędu Wojewódzkiego poprosił o informację, czego to pismo dotyczyło. Zdejmuje się 100 tys, zł. z przeznaczeniem na częściowe wykonanie sieci wodociągowej ulicy Przemysłowej. Zdejmuje się 100 tys. zł. z budowy kanalizacji, gdzie następuje ona przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Poprosił o wyjaśnienie, czym kierował się Burmistrz Miasta proponując zdjęcie środków w kwocie 100 tys. zł

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wniosku zgłoszonego przez radnego p. Dzikowskiego w imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odnośnie środków na remont budynku socjalnego na stadionie miejskim wyjaśnił, że fachowcy ocenili, że istniejący budynek jest możliwy do remontu. Dodał, że kwota 200 tys. zł. nie jest wystarczająca na budowę nowego obiektu, ale wystarczy na generalny remont istniejącego.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Janowskiego, który stwierdził, że budżet miasta został opracowany pochopnie i ma zbyt dużo zmian, wyjaśnił, że tak jest i tak będzie Budżet musi być zmieniany tak często, jak wymaga tego sytuacja, ponieważ należy reagować na bieżąco. Stwierdził, że idealną sytuacją byłoby przyjęcie budżetu miasta i niedokonywanie w nim żadnych zmian, jednakże tak jak Skarbnik Miasta w dniu dzisiejszym podczas wprowadzania autokorekty poinformowała, że wpłynęły od Wojewody, który zmienił decyzję i wprowadził w budżecie miasta pieniądze na zasiłki rodzinne. Wyjaśniając sprawę środków na utrzymanie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim poinformował, że w miesiącu grudniu, podczas uchwalania budżetu miasta, nie było informacji jakiego rzędu będą dochody. W chwili obecnej dochody te są znane. Dodał, że przy współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nikt z radnych „nie pogubi się w budżecie miasta”. Wyjaśnił, że Skarbnik Miasta, na prośbę Komisji Rady Miasta ma obowiązek uczestniczyć w jej posiedzeniach.
Nawiązując do sprawy kanalizacji przypomniał, że w pierwszej wersji listy projektów kluczowych w programie operacyjnym, miasto Chełmno było na liście rezerwowej, a po zmianach w ministerstwie nastąpiła zmiana listy. Aby przystąpić do programu operacyjnego gmina musi posiadać powyżej 15 tys. erem – ów (równoważna liczba ludności). Miasto Chełmno jest zbyt dużą gminą, aby składać wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego tj. do Marszałka Województwa. W związku z powyższym jest taka propozycja, aby kanalizację robić sprawdzoną metodą tzn. pożyczka lub dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny p. Janowski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy uznał, że cyt. „Potwierdza Pan Burmistrz to, że budżet był robiony w pośpiechu, ponieważ wybory parlamentarne były w październiku”. Dodał, że z budżetu jasno wynika, że na utrzymanie ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim jest przeznaczona kwota 90 tys. zł., poprosił o informację, jaka część z tej kwoty jest przeznaczona na Centrum Wymiany Młodzieży.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie mógł przewidzieć wyniku wyborów parlamentarnych.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska - wyjaśniając sprawę środków na utrzymanie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim poinformowała, że plan po zmianach dotacji celowej będzie wynosił 90 tys. zł., natomiast w Załączniku nr 2 i 2b do budżetu miasta (wydatki) było 40 tys. zł. i była to kwota dotacji przeznaczona na wymianę międzynarodową młodzieży, natomiast kwota 50 tys. zł jest przeznaczona na utrzymanie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim.

Radny p. Giżyński stwierdził, że nie byłoby dyskusji w dniu dzisiejszym, jeżeli Burmistrz Miasta oprócz propozycji zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku przedstawiłby plan oszczędnościowy. Poprosił o informację, kiedy Burmistrz Miasta zamierza przedstawić taki plan.

Radny p. Gzella – stwierdził, że nie byłoby dyskusji, jeżeli budżet miasta byłby dobrze przygotowany w grudniu, przed jego przyjęciem. Zdaniem mówcy budżet miasta powinien być przyjęty dopiero w dniu dzisiejszym, po wszystkich analizach. Nie była wyjaśniona sprawa obwodnicy, sprawa rewitalizacji infrastruktury miejskiej i linii segregacyjnej, której w obecnych planach nie ma. W zaproponowanych zmianach nie ma również budowy budynku socjalnego. Jako radny okręgu wyborczego nr 4 zwrócił uwagę, że wypadła kanalizacja Osiedla nad Browiną. Zaapelował do radnych z okręgu nr 4 tj. p. Piotrowskiego, p. Jurczaka i p. Tarnawskiego, aby poparli zdanie mówcy. Przypomniał, że Burmistrz Miasta zaproponował inne wykonanie tego zadanie, jednakże mówca chciałby zapoznać się z tą koncepcją. Stwierdził, że nie może poprzeć zaproponowanych zmian, ponieważ została zdjęta kanalizacja w okręgu wyborczym nr 4. Mieszkańcy tego okręgu nie zgłaszali żadnych postulatów, ponieważ byli przekonani, że ta inwestycja będzie kontynuowana.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Giżyńskiemu poinformował, że plan oszczędnościowy zostanie przedstawiony na jednej z kolejnych sesji Rady Miasta. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji radny p. Giżyński argumentował brak możliwości realizacji inwestycji, stanowiskiem drugiego zastępcy Burmistrza Miasta, w chwili obecnej tego stanowiska nie ma.
Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Gzelli nt. źle przygotowanego budżetu miasta przypomniał, że podczas obrad sesji budżetowej p. Gzella miał długie wystąpienie na temat nieprawidłowości w budżecie, jednakże nie wynikało z niego jakich dokonać zmian, aby te błędy naprawić. Stwierdził, że nie ma pieniędzy w budżecie miasta na realizację wszystkich zadań.

Radny p. Gzella – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że nie da się sprowokować do polemiki. Dodał, że rozumie, iż nie wystarczy środków na realizację wszystkich inwestycji, tylko „trzeba być dobrym gospodarzem, nie można wydawać pieniędzy na koncepcje, których się nie realizuje”. Stwierdził, że Burmistrz Miasta nie posiada planu funkcjonowania miasta.

Radny p. Jurczak – stwierdził, że budżet miasta jest planem finansowym na określony rok i nie ma takiego planu, który byłby planem zamkniętym i na przełomie roku nie uległby zmianie.
Nawiązując do sprawy remontu obiektu socjalnego na stadionie przypomniał, że osuszany był również budynek Gimnazjum Nr 1 i Biblioteki Miejskiej. Dodał, że fundament tego obiektu jest dobrze wykonany, a został on zawilgocony tylko dlatego, że nie był właściwie ogrzewany. Reasumując stwierdził, że radni powinni poprzeć przedstawioną propozycję zmian w budżecie miasta.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy remontu obiektu na stadionie poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie zakresu tego remontu. Zasugerował, że o ile na terenie tego obiektu nie jest planowane mieszkanie dla dozorcy, to nie ma sensu, ponieważ zostanie to zdewastowane. Następnie poparł radnego p. Gzellę odnośnie kanalizacji Działek Miejskich. Dodał, że faktycznie ¾ inwestycji na terenie miasta było wykonywane ze środków pochodzących z pożyczek i z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, istotne jest kiedy zostanie wykonana kanalizacja Działek Miejskich.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do przyjętego budżetu miasta stwierdził, że z poprzedniej kadencji radni mają niemiłe doświadczenia, że budżet był późno przyjmowany i nie można było szybciej rozpisywać przetargów. Dodał, że na prośbę Burmistrza Miasta budżet na rok bieżący został bardzo szybko przyjęto i poprosił o wyjaśnienie ile przetargów na zadania ujęte w budżecie „wyszło już z urzędu”. Nawiązując do sprawy kanalizacji Działek Miejskich potwierdził, że należy tą „inwestycję ruszyć”, ponieważ przyniesie ona wpływy od budżetu miasta.

Radny p. Janowski - poruszając sprawę budowy nowego pomieszczenia socjalnego na terenie stadionu, w imieniu Komisji Oświaty stwierdził, że Komisja jest świadoma, że kwota 200 tys. zł. jest wystarczającą na wybudowanie nowego obiektu, jednakże o ile w remont tego obiektu zainwestuje się kwotę 200 tys. zł. to już nigdy nie powstanie nowy obiekt. Zwracając się do radnego p. Jurczaka stwierdził, że nigdy w budynku socjalnym na stadionie nie dochodzi słońce.

Radna p. Rostek – nawiązując do działu 921, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury – przypomniała, że w pierwotnym budżecie zaplanowano 70 tys. zł. na kosztorys remontu kina „Rondo”, a obecnie zmniejsza się tą pozycję o kwotę 46.500 zł. Kwota 23.500 zł. to są środki, które mają być przeznaczone na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną. Za 3,5 mln. zł. ma być wybudowane Chełmińskie Centrum Kultury, a co w chwili obecnej będzie z kinem RONDO. Stwierdził, że Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury obiecał, że wystąpi o środki do Ministerstwa Kultury. Poprosiła o wyjaśnienie skąd będą środki w wysokości 3,5 mln. zł. na budowę. Stwierdziła, że kino jest obiektem bardzo niebezpiecznym.
Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosiła o naprawę chodnika przy przejściu koło Kina Rondo. Wyraziła nadzieję, ze kino będzie wyremontowane, aby miasto mogło korzystać z imprez artystycznych.

Burmistrz Miasta p. Kędzireski – nawiązując do sprawy kanalizacji Osiedla Działki Miejskie potwierdził, że o ile pojawią się środki na ten cel, to będzie popierał realizację zadania. Poruszając sprawę przeznaczenia kwoty 200 tys. zł. na remont budynku socjalnego na stadionie miejskim stwierdził, że nie jest możliwe, aby za te środki postawić nowy obiekt . Dodał, że również niemożliwe jest, aby z tych środków wykonać remont i mieszkanie dla dozorcy.
Środki te między innymi zostaną przeznaczone na budowę kotłowni olejowej, aby nie ogrzewany budynek nie popadał w ruinę.
Odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi nt. przetargów poinformował, że odpowiedzi udzieli w punkcie „Wolne wnioski i informacje”.
Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Rostek nt. dokumentacji dotyczącej Kina RONDO wyjaśnił, że 1.500 m2 stanowi minimum, jakie jest niezbędne do funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury. W związku z tym, że na terenie kina Rondo nie ma tyle miejsca zaproponowano, aby środki w wysokości 23.500 zł. przeznaczyć na stworzenie koncepcji na zagospodarowanie terenu po PKP, po pozyskaniu środków zostanie zlecona dokumentacja. Dodał, że wybudowanie i utrzymanie kina przekracza możliwości finansowe miasta. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest utworzenie przy Centrum Kultury sali kinowej, której utrzymanie nie będzie tak kosztowne dla miasta.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Janowskiego nt. słońca przy budynku socjalnym na stadionie miejskim stwierdził, że przy wysokich temperaturach powietrza, jeżeli pootwiera się okna i drzwi to powstaje przewiew, który doprowadza wysoką temperaturę. Przypomniał, że była przewidywana dobudowa w kształcie litery „L” pomieszczeń na sprzęt oraz pomieszczenia dla dozorcy stadionu.

Radny p. Giżyński – podsumowując wystąpienia radnych nt. budynku na stadionie miejskim stwierdził, że Komisja Rewizyjna popełniła jeden błąd podczas kontroli, a mianowicie winna dokonać kontroli stadionu dwa lub trzy lata później, to by się wszystko rozpadło i na dzień dzisiejszy nie byłoby żadnego problemu. Zdaniem mówcy nie jest problemem, że budynek nie był ogrzewany, ale fakt, że nikt o niego nie dbał.

Radny p. Knap - poprosił o informację, gdzie w Chełmnie miałoby powstać Centrum Kultury. Zdaniem mówcy Centrum Kultury o powierzchni 1.500 m2 to bardzo duża powierzchnia i kosztowna w utrzymaniu. Nawiązując do sprawy stadionu miejskiego stwierdził, że największym problemem jest brak dobrego gospodarza. Budynek socjalny powinien być postawiony w innym miejscu, gdzie będzie „dochodziło słońce”.

Radny p. Dzikowski – nawiązując do sprawy lokalizacji obiektu socjalnego na terenie stadionu wyjaśnił, że zdaniem członków Komisji Oświaty powinien on być usytuowany naprzeciwko murawy, w kierunku ogródków działkowych, w miejscu gdzie jest tzw. kord tenisowy.
Podkreślił, że kwota 200 tys. zł. powinna być przeznaczona na budowę nowego obiektu socjalnego na stadionie. Poprosił o odpowiedź na pytanie radnego p. Błażejewicza – czy w budynku socjalnym na stadionie jest przewidziane miejsce na mieszkanie dla dozorcy.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do sprawy budowy Centrum Kultury zaproponował, aby Burmistrz Miasta przeanalizował możliwość zamiany ze Starostwem Powiatowym budynku ChDK na budynek przy ul. Harcerskiej. Dodał, że budynek przy ul. Harcerskiej jest przystosowany do działalności zespołów istniejących przy ChDK.

Radny p. Wygnański – zwrócił uwagę, że dyskusja radnych odbiega od spraw finansowych. Nawiązując do spraw dotyczących stadionu stwierdził, że z wypowiedzi radnych wynika, iż może zostać przyjęta koncepcja unijna, a ponadto wynik kontroli Komisji Rewizyjnej jednoznacznie świadczy o tym, że każda inwestycja „pójdzie na marne i tak rozkradną”. Zdaniem mówcy rozsądnym jest przełożenie wydatku 200 tys. zł. do momentu pierwszych wpływów do budżetu pochodzący ze sprzedaży majątku. Nawiązując do sprawy budowy Centrum Kultury w Chełmnie stwierdził, że zasadnym jest rozbudowa kina Rondo, co pozwoli na utrzymanie sali widowiskowej dla miasta. Reasumują dyskusję zgłosił wniosek o przyjęcie zaproponowanych zmian w budżecie z zastrzeżeniem, że punkt 10, 11, 12 będzie wprowadzony po uzyskaniu pierwszych wpływów ze sprzedaży majątku miasta i ze zmianą pkt. 2 na przywrócenie kwoty 70 tys. zł. na projekt domu kultury, także po uzyskaniu pierwszych wpływów ze sprzedaży oraz zobowiązanie Urzędu Miasta do pozyskania środków pochodzących z Ministerstwa Kultury na budowę tego obiektu.

Radny p. Giżyński – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie, jaki będzie zysk dla budżetu miasta z zakupu urządzenia do zmywania parkietu – sala gimnastyczna Gimnazjum nr 1 – 12 tys. zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski nawiązując do wniosku zgłoszonego przez radnego p. Wygnańskiego zaproponował zmianę jego treści polegającą na zobowiązaniu Burmistrza Miasta do poczynienia kroków zmierzających do pozyskania środków z Ministerstwa Kultury.

Radny p. Dzikowski – w imieniu Komisji Oświaty powtórzył wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia kwoty 200 tys. zł. (Dz. 926, Rozdział 92601, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na budowę zaplecza socjalno – sanitarnego na Stadionie Miejskim.

Radna p. Neumann – stwierdziła, że nie ma sensu przegłosowywanie wniosku Komisji Oświaty, ponieważ jest on nierealny, nie można wybudować zaplecza socjalnego za kwotę 200 tys. zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – ogłosił przerwę w obradach, w trakcie której poprosił o dopracowanie wniosków .


- Po przerwie -


Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że po przerwie na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny p. Wygnański – w imieniu Komisji Budżetu zgłosił następujący wniosek:
„Komisja Budżetu wnosi o dodanie następujących zapisów:
- w załączniku nr 7 do budżetu miasta – w poz. 4. (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050) dopisać „i budowa kanalizacji na działkach miejskich”

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany zapisu w załączniku nr 7, poz. 4.

Za wnioskiem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany w załączniku nr 7.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że aby zyskać na czasie i porozmawiać w szerokim gronie na temat koncepcji domu kultury w Chełmnie, aby w dniu dzisiejszym nie podejmować pochopnych decyzji i w związku z powyższym zgłosił następujący wniosek: „Komisja Budżetu Miasta wnosi o przeznaczenie kwoty 23.500 zł. w poz. 2 , rozdział 92109 na rezerwę celową”. Zdaniem mówcy radni powinni przeanalizować sprawę po uzyskaniu środków oraz po powstaniu koncepcji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu dotyczący koncepcji domu kultury w Chełmnie.

Za wnioskiem głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący przeznaczenia środków na koncepcję domu kultury w Chełmnie.

Radny p. Wyganński – podtrzymał opinię Komisji Budżetu w zakresie realizacji zadań 5, 8 i 15 w momencie pojawienia się dodatkowych środków ze sprzedaży majątku miasta.

Radny p. Dzikowski – w imieniu Komisji Oświaty zgłosił wniosek dotyczący działu 926, rozdział 926o1 – obiekty sportowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne – zwiększenie kwoty 200 tys. zł. z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy zaplecza socjalno – sanitarnego na Stadionie Miejskim i kontynuację budowy oświetlenia terenu boiska przy alejach 3-go Maja.

Radca prawny p. Stegienka – stwierdził, że z wniosku zgłoszonego przez radnego p. Dzikowskiego wynika, że zwiększa się kwotę o 200 tys. zł. na inwestycje. Dodał, że o ile kwota jest zwiększona to należy wskazać z jakiego źródła.

Radny p. Dzikowski – wyjaśniając wcześniej zgłoszony wniosek zaproponował zamianę słów „zwiększenie kwoty” na „wprowadza się kwotę”

Radna p. Neumann – zwróciła uwagę, że nie jest znany kosztorys całości, jak będzie realizacja wyglądała w przyszłych latach.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Dzikowskiego.

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 11 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta nie przyjęła wniosku Komisji Oświaty zgłoszonego przez radnego p. Dzikowskiego.


Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Skarbnika Miasta oraz z przyjętymi wnioskami zgłoszonymi w imieniu Komisji Budżetu przez radnego p. Wygnańskiego.

Radna p. Neumann – zgłosiła wniosek o wstrzymanie przeznaczenia kwoty 200 tys. zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany zapisu w załączniku nr 7, poz. 4.

Za wnioskiem głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu dotyczący zmiany w załączniku nr 7.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/114/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Chełmna na 2008 rok. (Załącznik nr 25 do protokołu).

Punkt 8. Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 26 i nr 27 do protokołu).
Następnie zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia polegającą na dopisaniu litery „r” przy nazwie miejscowości Grubno oraz w załączniku nr 3 do projektu uchwały należy przenieś „ul. 22 Stycznia” o jedną pozycję wyżej, a w tym miejscu wpisać „ulicę Św. Ducha”.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zapoznał z opinią Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 28 do protokołu.

Radny p. Giżyński – wyjaśniając opinię Komisji poinformował, że wymieniona w niej działka jest bardzo mała i jej właściciel, który chciałby rozbudować budynek musiałby swoim budynkiem zakryć okna i drzwi wejściowe do kamienicy od strony podwórza. Zwracając się do obecnego na sali Inspektora UM p. Grzyba poprosił o wyjaśnienie, czy w takim wypadku Starostwo Powiatowe wyda zgodę na rozbudowę budynku, o którą złożono wniosek.

P. Grzyb – stwierdził, że nie może wypowiadać się za Starostwo Powiatowe, a jak sprawa zostanie rozstrzygnięta to okaże się na etapie zmiany pozwolenia na budowę. Nawiązując do sprawy możliwości zasłonięcia okien wyjaśnił, że są różne sposoby, aby tego uniknąć np. cofnąć część zabudowy. Dodał, wnioskodawca zaproponował zagospodarowanie całej działki, do której posiada tytuł prawny, istotą jest, czy Rada Miasta umożliwi to.

Radny p. Giżyński – przypomniał, że Burmistrz Miasta podejmował ten sam problem dotyczący budowy budynku socjalnego, ponieważ z jednej strony istniejącego już budynku są okna, a są uzgodnienia w zakresie zachowania odległości. Dodał, że p. Grzyb w chwili obecnej poinformował, że są inne możliwości. Poprosił o jednoznaczną informację.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - odpowiadając przedmówcy stwierdził, że lokalizacja budynków na ul. Kościelnej i na ul. Wałowej to są dwie różne sprawy. Wyjaśnił, że właściciel działki przy ul. Wałowej chce o 1 m poszerzyć łazienkę. Dodał, że sprawa zasłonięcia okien wynika z prawa budowlanego i znajduje się ona w gestii Starostwa Powiatowego.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński - wyjaśnił, że obecny plan pozwala, że linia zabudowy jest tak, jak był stary budynek. Działka inwestora, który wystąpił jest większa i nadzień dzisiejszy musi utrzymać się w obecnych parametrach. Dodał, że w tak gęstej zabudowie przesunięcie linii zabudowy rozwiązuje wiele technicznych spraw. Prawo budowlane dokładnie określa odległości okien, doświetlenia itd., a odrzucenie propozycji ze zmiany planu przekreśla dalsze możliwości techniczne inwestorowi.

Radny p. Błażejewicz – zwrócił uwagę, że każda zmiana w planie wiąże się z kosztami i poprosił o wyjaśnienie, czy wnioskodawcy będą partycypować w kosztach.

Burmistrz Miasta odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że wnioskodawcy nie będą partycypować w kosztach zmiany planu, ponieważ jest to zadanie własne gminy.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że należy umożliwiać mieszkańcom rozwijanie się i należy wprowadzać zmiany w planach. Poprosił o wyjaśnienie, czy zaproponowane zmiany są w 100% zgodne ze Studium, poprosił o opinię na piśmie na ten temat. Nawiązując do załącznika nr 4 – działka nr 154/4 położona na Rybakach przy ul. Kilińskiego poprosił o wyjaśnienie, czy zmiana ma być dokonana tylko odnośnie wymienionej działki, czy też brani są pod uwagę wszyscy użytkownicy tej doliny.
Dodał, że na Wybudowaniu działka nr 33/1 przeznaczona jest pod zalesienie, następuje kolejna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i działka ta nie jest przekwalifikowana na działki budowlane.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że proponowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego są na 99% zgodne ze studium, ponieważ każda zmiana w planie musi być poprzedzona zmianą studium. Nawiązując do działki na Wybudowaniu potwierdził, że w dniu dzisiejszym nie jest proponowana zmiana użytkowania tej działki. Dodał, że zaproponowane zmiany wynikają z wniosków zainteresowanych.

Radny p. Błażejewicz – wyjaśnił, że zadał pytanie o partycypacji w kosztach, ponieważ przypomniał, że w okresie III kadencji, gdy zgłosiła się firma, która chciała budować hotel przy trasie nr 1, pokrywała ona całość kosztów związanych ze zmianą zagospodarowania przestrzennego. Po pewnym czasie firma wycofała się z zamiaru budowy, jednakże miasto nie poniosło żadnych strat z tego tytułu. Poprosił o wyjaśnienie, czy zmieniły się przepisy w zakresie odpłatności za zmiany w planie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że o ile zgłosi się mieszkaniec z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, to w sytuacji gdyby mówca zaproponował wprowadzenie zmiany pod warunkiem pokrycia kosztów przez wnioskodawcę, to sprawa może być skierowana na drogę postępowania sądowego, ponieważ jest to zdanie własne gminy.

Radny p. Jurczak – nawiązując do wystąpienia radnego p. Błażejewicza potwierdził, że była taka sytuacja, że firma opłacała koszty zmiany planu, ponieważ była to zmiana funkcji. Wcześniej w planie zagospodarowania było budownictwo jednorodzinne, dodał, że była również zabezpieczona kwota na ponowną zmianę planu, w przypadku nie przystąpienia do realizacji budowy w określonym terminie. Uznał, że nie byłaby przedstawiana zmiana, która nie byłaby prawnie możliwa do wprowadzenia.

Radny p. Wrażeń – poprosił o informację na temat działki nr 154 na Rybakach, czy w przypadku podjęcia zaproponowanej zmiany będzie ona dotyczyła całego obszaru. Wyraził wątpliwości do podanej informacji na temat 99% zgodności zaproponowanych zmian ze studium.

Radny p. Giżyński – w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami, w imieniu Komisji Rewizyjnej wycofał wniosek zawarty w opinii Komisji.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 11.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/115/2008 Rady Miasta Chełmna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna (Załącznik nr 29 do protokołu).


Punkt 9. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 30 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/116/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2008 rok. (Załącznik nr 31 do protokołu)


Punkt 10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Wygnański – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 32 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/117/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Chełmna za 2008 rok. (Załącznik nr 33 do protokołu)Punkt 11. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Kordowski – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 34 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/118/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Chełmna za 2008 rok. (Załącznik nr 35 do protokołu)Punkt 12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska p. Jurczak – przedstawił projekt uchwały (Załącznik nr 36 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/119/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2008 rok. (Załącznik nr 37 do protokołu)Punkt 13. Sprawa przyjęcia sprawozdania z kontroli Międzygminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Osnowie przeprowadzonej w dniach 30.10.2007 r. do 20.11.2007 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 38 i nr 39 do protokołu)

Radny p. Gzella – zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o informację nt. pkt. 3 „utworzyć ochronny pas zieleni”, czy opracowano koncepcję nasadzania drzew.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że w piśmie z dnia 28 grudnia 2007 roku, które radni otrzymali, zawarto odpowiedź nt. utworzenia pasa zieleni, cyt. „Utworzyć ochronny pas zieleni – zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym znak WSRiRW.III.AD/6618-7/07 z dnia 30 października 2007 r. określono termin do dnia 31.12.2009 r. dostosowania pasa zieleni izolacyjnej wokół składowiska do wymagań prawa (minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 10m). W roku 2008 planowane są nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w celu spełnienia powyższego warunku”.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że na terenie składowiska są boksy i poprosił o informację, jakie są wpływy z tytułu segregacji odpadów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Giżyński – odpowiadając przedmówcy poinformował, że nie stwierdzono żadnych problemów w zakresie wpływów i wydatków. Dodał, że Komisja posiada zestawienie zbiorcze wpływów z surowców wtórnych, które przekaże zainteresowanemu radnemu. Podkreślił, że budowa linii segregacyjnej odsunęła się w czasie i dlatego Komisja nie przekazywała radnym tych zestawień. Ponadto poruszył sprawę wykorzystania maszyn na Składowisku.

Radny p. Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Ziemeckiego poinformował, że pracownicy Składowiska Odpadów Komunalnych nie mają wpływu na pozyskiwanie części surowców z „dzwonów”, ponieważ większość tych odpadów jest wywożona na Składowisko do Sulnówka.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 7.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/120/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2008 rok. (Załącznik nr 40 do protokołu)
Punkt 14. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad nie otrzymał żadnej interpelacji.


Punkt 15. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynęła informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie za 2007 rok (Załącznik nr 41 do protokołu) oraz sprawozdanie Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” z realizacji programu PEAD (Załącznik nr 42 do protokołu).

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając radnemu p. Wrażeniowi nt. zleconych przetargów poinformował, że zadanie pn. „Budowa obwodnicy” – w roku bieżącym, będą środki na wykonanie dokumentacji oraz na odszkodowania za wykup gruntów. Przetarg na budowy ulicy Podgórnej został opublikowany 21 marca br. i w ciągu 20 dni zostanie on rozstrzygnięty. Wykonanie nakładek nawierzchni dróg – Prosta, Zakole, Łunawska – w najbliższych dniach przetarg zostanie dopracowany. Budowa boiska do gry – dokumentacja jest wykonana, a przetarg zostanie zrobiony tak, aby roboty przeprowadzić w miesiącach wakacyjnych. Podobnie termomodernizacja budynku szkoły SP nr 1 oraz budowa boiska do gier przy Gimnazjum nr 1. Omawiając sprawę budowy sali gimnastycznej przy SP nr 2 poinformował, że w najbliższym czasie otrzyma wycenę domu sąsiadującego ze SP nr 2 na ul. 22 Stycznia oraz wycenę domu na ulicy Gorczyckiego. Rewitalizacja terenów po PKP – wniosek może być przygotowany dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego do Lokalnego Programu Rewitalizacji, który został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego. Ochrona dziedzictwa narodowego – doprowadzono do porozumienia czterech podmiotów i w dniu 27 marca br. mówca jest umówiony na uzgodnienie szczegółów w Wydziale Zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Biurze Programowania w Urzędzie Marszałkowskim. Dodał, że wstępnie jest ustalone podpisanie preumowy z Marszałkiem Województwa w dniu 10 kwietnia br. Reasumując stwierdził, że przyjęcie budżetu miasta w miesiącu grudniu 2007 roku przyniosło oczekiwany skutek.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miasta zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, dotyczącym wyczyszczenia rowu melioracyjnego przy ulicach Prosta i Zakole. Dodał, że koszt oczyszczenia tego rowu opiewał na 30 tys. zł., jednakże zdaniem mówcy praca ta został wykonana „poniżej krytyki”. Na pytanie to mówca nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, że następne pytanie brzmiało „co mieszkańcy mają robić z problemem kałuży z Szosy Grudziądzkiej na ul. Kolonia Wilsona - przejście”. Przyznał, że jest to droga wojewódzka, jednakże poprosił o informację dla mieszkańców, co w terminie od ostatniej sesji, zostało w tym zakresie zrobione.

Radny p. Janowski – nawiązując do sprawy Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim poprosił o informację, jakie są plany w odniesieniu do budynku hotelowca oraz do budynku „Tropikana”. Przypomniał, w ubiegłym roku podano, iż w budynku hotelowca znajduje się pościel, krzesła i szafy. Poprosił o informację, w jaki sposób zostały one zabezpieczone na sezon jesienno – zimowy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy przypomniał, że w dniu dzisiejszym Rada Miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie między innymi zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego na terenie ośrodka wypoczynkowego, ponieważ obecnie obwiązujący plan przewiduje podział działek na tym terenie nie mniejszych, aniżeli 5 tys. m2. Po wprowadzeniu tych zmian (minimum 65 tygodni) pojawi się propozycja zbycia zarówno Tropikany, jak i hotelowca. Zasugerował, że planuje również wydzielić działki, po lewej stronie, i przeznaczyć je na sprzedaż, pod budowę domków campingowych, wg projektów przygotowanych przez Urząd Miasta.
Nawiązując do sprawy pościeli, krzeseł itp. stwierdził, że informacji na temat stanu tego sprzętu udzieli Sekretarz Miasta, która uczestniczyła w pracach komisji likwidacyjnej.
Nawiązując do pytań radnego p. Wrażenia wyjaśnił, że jest On zwolennikiem odpowiedzi pisemnych i taką odpowiedź zainteresowany otrzyma.

Radny p. Wrażeń – zaproponował rozdzielenie pytań i udzielenie odpowiedzi na piśmie na temat wyczyszczenia rowu za kwotę 30 tys. zł , a w chwili obecnej Burmistrz Miasta powinien przekazać wszystkim mieszkańcom informację, jakie starania zostały poczynione w zakresie usunięcia kałuży na przejściu z ulicy Szosa Grudziądzka na ul. Kolonia Wilsona.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że odpowiedź pisemna zostanie udzielona na oba pytania.

Radny p. Gzella – przypomniał, że w m-cu listopadzie ubiegłego roku zgłaszał wniosek o usunięcie budowli do jazdy na rolerach, na co mówca otrzymał odpowiedź, że nie było środków w budżecie na ten cel. Ponowił wniosek o usunięcie tej budowli, która jest niebezpieczna dla dzieci.Punkt 16. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XIX sesji Rady Miasta Chełmna.


Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)

Wytworzył: M. Westfalewska (28 maja 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (28 maja 2008, 12:11:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1647

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij