Prot. z XVIII sesji RMProtokół Nr XVIII /2008
z XVIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 4 marca 2008 roku


Sesja odbyła się w dniu 4 marca 2008 r. i trwała od godz. 16.30 do godz. 19.00

Na ogólną ilość 21 radnych obecnych na sesji
było 21 radnych, co stanowi 100%

Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:


1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miasta

2 Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji RM.
- przegłosowanie poprawek

3. Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

-referent: Dyrektor ZWiK p. Matuszewski
-opinie komisji Rady Miasta
-dyskusja
-przyjęcie uchwały (druk nr 1 lub 1A)

4. Interpelacje radnych

5. Wolne wnioski i informacje

6. Zakończenie


Ad.1. Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – otworzył obrady XVIII sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości
Na sekretarza obrad wyznaczył radnego Janusza Błażejewicza

-Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 21 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

- przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z faktem, iż do dnia sesji nikt z radnych nie zgłosił uwag co do treści protokołu, protokoły z XVI i XVII uznaje za przyjęty.


Ad.2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta ChełmnaPrzewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem propozycji zmian do zaproponowanego porządku obrad , stwierdził, że porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta uważa za przyjęty.


Ad. 3. Sprawa zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie


Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 ( stanowi załącznik nr 2 do protokołu ) wraz z uzasadnieniem ( stanowi załącznik nr 3 do protokołu ) oraz projekt uchwały zawarty w druku nr 1A ( stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poprosił o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w zaproponowanym brzmieniu i przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdzając , że do dnia sesji nie wpłynęły żadne opinie do projektu uchwały , otworzył dyskusję.

Radny p. Dzikowski – odnośnie stwierdzenia, iż od pewnego czasu zakład wodociągów i kanalizacji uiszcza zarządcy dróg opłaty, poprosił o informację od jakiego czasu to trwa. Następnie , w związku z tym, że ostatnia taka inwestycja była w ulicy Kwiatowej poprosił o podanie kosztu tego zadania.
Zwracając się doradcy prawnego zapytał , czy Rada Miasta jest władna podejmować decyzję, czy też jest tak jak w ubiegłym roku tzn. w przypadku gdy Rada zagłosuje przeciw tej uchwale ,nie będzie miało to żadnego znaczenia .

Radny p. Ziemecki - jako członek Komisji Budżetu poinformował, iż komisja ta po otrzymaniu wniosku o zatwierdzenie taryf dokonała szczegółowej analizy przedmiotowego materiału. Wypracowała stanowisko, które przekazała do Burmistrza Miasta jako osobie władnej do ingerowania w wysokość stawek zaproponowanych przez dyrektora ZWiK. Pismo to zostało przekazane wszystkim komisjom i zaproponowano w nim poniesienie stawek opłat za wodę do kwoty 1,86 zł., , a nie jak proponuje dyrektor ZWiK do kwoty 1,94, w pozostałych dwóch pozycjach komisja nie miała zastrzeżeń co do proponowanych wysokości. W międzyczasie komisja otrzymała już po napisaniu wniosku pismo o zakończeniu roku 2007 ze wskazaniem rzeczywistych kosztów. Dodał, że po dyskusji na posiedzeniu komisji jej członkowie liczyli, iż propozycja zostanie przez ZWiK przyjęta
Kontynuując wskazał na zapis artykułu w prasie podającego stawki opłat za wodę i ścieki jakie będą obowiązywały 2008 roku stwierdzając jednocześnie, iż Rada Miasta praktycznie nie ma możliwości decydowania o stawkach, może je jedynie zatwierdzić lub nie, o ile znajdzie ku temu przyczynę formalną.
Zakomunikował mieszkańcom miasta, iż Rada Miasta nie ma wpływu na wysokość stawek , w kontekście oczekiwań mieszkańców, iż Rada Miasta podejmie decyzję o obniżeniu stawek.
W dalszej części wypowiedzi przyznał, że podwyżka nie jest zbyt wysoka, szczególnie , że planowane są inwestycje , a modernizacja zakładu musi się odbywać . Zwrócił uwagę natomiast na dochodowość mieszkańców Chełmna, która jest niewysoka. Zdaniem mówcy mając powyższe na uwadze nie należy dopuszczać, aby podwyżki były zbyt drastyczne tym bardziej, że nastąpi wzrost opłat innych mediów – gaz, prąd

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – udzieli następujących wyjaśnień:
- opłaty dla Zarządu Dróg – jest to opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z infrastruktura drogową. Każda droga ma swojego właściciela, który drogę traktuje jako swoją własność, wobec czego za to, że pozwala w pasie drogi zakładowi umieścić urządzenie nie związane bezpośrednio z ruchem pojazdów jak np.: rury wodociągowe czy kanalizacyjne, ZWiK musi wnieść opłatę. .Jest to opłata roczna, wyliczona na podstawie odpowiednich przepisów,

- inwestycja na ul. Kwiatowej – stwierdził, że nie posiada przy sobie odpowiednich danych, niemniej jest to kwota powyżej 8 tys. zł. Kontynuując poinformował, że inwestycja w ul. Podgórnej, Cegielnianej i Stromej była inwestycją miejską , niemniej została przekazana w użytkowanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji i z tytułu przejęcia tej instalacja zakład ma obowiązek uiszczać roczną opłatę w wysokości 6.412, 60 gr. ,

- Odnośnie stwierdzenia , iż Rada Miasta nie ma wpływu na ceny, nie podzielił zdania przedmówcy. Stwierdził, że być może podczas obrad dzisiejszej sesji rzeczywiście taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona niemniej Rada Miasta ma wpływ na wysokość stawek. Przypomniał, że budżet Zakładu Wodociągów i Kanalizacji został zatwierdzony łącznie z budżetem miasta . Budżet ten zawierał inwestycje zaplanowane do wykonania ze środków własnych zakładu i Rada Miasta przyjmując budżet podjęła decyzję, iż te inwestycje mają być realizowane.
Oznacza to, że Radni mają świadomość, iż zakład musi pozyskać środki na realizację tych inwestycji, a jedyne środki jakimi zakład dysponuje, to opłaty z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków. Dodał, że radni nie mają wpływu na rachunek ekonomiczny, w związku z tym na cenę wynikającą z kalkulacji rachunku ekonomicznego de facto radni również nie mają wpływu Zwrócił uwagę, że Rada Miasta ma wpływ na cenę z punktu widzenia odbiorców. Jako przykład podał Chełmże, gdzie uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o dopłacie zarówno do ceny wody jak i ścieków dla mieszkańców. O ile Rada Miasta podejmie taką uchwale, wówczas Rada wpłynie na obniżenie ceny za wodę.

Radny p. Ziemecki - stwierdził, że Pan dyrektor najwyraźniej za daleko posunął się mówiąc, że Rada Miasta przyjęła uchwałą budżetową plan pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest to tylko załącznik do budżetu, natomiast Rada proceduje na bazie innej ustawy, której art. 24 mówi, co należy po kolei uczynić, jak powinien zostać skonstruowany wniosek . Nie zapisano tam, iż rozpatrywana ma być uchwała budżetowa odnosząca się do wodociągów, powinien natomiast być dodatkowo plan , którego do tego wniosku nie dołączono. Zdaniem mówcy jest to przyczyna formalna, którą należy wyjaśnić. Zwracając się do radcy prawnego zapytał czy wniosek z 21 stycznia jest kompletny, czyli czy posiada plan, którego mówca w materiałach nie otrzymał.

Radca prawny p. Stegienka – odpowiedział jak niżej:

-na pytanie radnego Dzikowskiego, czy Rada miasta ma prawo podejmować tę uchwałę, przypomniał, że okoliczność ta została już stwierdzona na początku sesji przez przewodniczącego obrad. Jeżeli Rada ma ustawowy skład zdolny do podejmowania decyzji oznacza, iż ma prawo je podejmować.
Zwrócił uwagę, że w materiałach dostarczonych na sesję znajduje się nie tylko projekt uchwały o zatwierdzeniu stawek, ale również o odmowie ich zatwierdzenia, co oznacza, że jest również ta druga uchwała, której zabrakło w roku ubiegłym. W przypadku gdyby doszło do odmowy zatwierdzenia stawek, podczas przerwy ogłoszonej przewodniczącego zostanie ustalona przyczyna odmowy, co zostanie zapisane w projekcie uchwały. Wyjaśnił, że przed sesją dyrektor nie mógł posiadać wiedzy na jakiej podstawie radni zadecydowali o odmowie

-odnośnie pytania radnego Ziemeckiego, czy wniosek jest kompletny stwierdził, że nie może jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ nie posiada tych materiałów.

Radny p. Ziemecki – stwierdził, że przekaże radcy prawnemu swój komplet materiałów wraz z wnioskiem do zapoznania i przeanalizowania

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że rzeczywiście Rada Miasta nie może ingerować w wysokość stawek, niemniej może zdecydowanie więcej niż mogła w roku ubiegłym albowiem ma prawo zatwierdzić stawki jak i odmówić ich zatwierdzenia. Dodał, że w przypadku odmowy przez Radę Miasta zatwierdzenia stawek zostanie uruchomiona procedura wynikająca z ustawy, w której wojewoda bada czy stawki zaproponowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji są zasadne czy też nie. Kontynuując wyraził opinię, iż nie zasadne jest przyjmowanie stawek opłat za wodę i ścieki po uchwaleniu budżetu. Zdaniem mówcy winno być odwrotnie, tak jak w przypadku podatków, gdzie najpierw ustala się ich stawki, a dopiero potem wprowadza do budżetu. Wyjaśnił, że istnieje pewna przeszkoda prawna, a mianowicie zgodnie z ustawą stawki muszą obowiązywać konkretnie rok. Następnie zacytował zapisy ustawy, które zezwalają na uporządkowanie tej sprawy w taki sposób aby w przyszłości stawki za wodę i ścieki ustalać od 1 stycznia danego roku - „ art. 24 pkt. 10 brzmi taryfy obowiązują przez rok z zastrzeżeniem ustępu 5 a 5 b i 9 a – ust 9 a mówi – na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji rada gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf lecz nie dłużej niż o rok”. Zaproponował, aby w roku przyszłym Dyrektor ZWiK złożył wniosek o przedłużenie stawek o 8 miesięcy i wówczas za rok i 8 m-cy zatwierdzane byłyby stawki i obowiązywałyby od 1 stycznia., a ustalane byłyby przed rokiem budżetowym. Stwierdził, że wymaga to analizy zarówno prawnej jak i ekonomicznej zakładu, niemniej poddał propozycję pod rozwagę.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – uznając propozycję przedmówcy za rozsądną zwrócił uwagę na wypowiedź radnego Ziemeckiego , a mianowicie że pierwsze decyzje, która podejmowała komisja budżetu oparte były na niepełnej wiedzy. Rada Miasta podejmując decyzję o stawkach za wodę i ścieki w zaproponowanym przez radego Błażejewicza okresie również musiałaby je podejmować bez zamknięcia roku w zakładzie, gdzie nie można określić kosztów za rok ubiegły.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że w materiałach jakie radni otrzymali dołączono bilanse za 2006 rok czyli i tak sprzed dwóch lat . Dane te nie są wiarygodne i nie ma sensu ich przekazywanie, ponieważ zbędny jest bilans za 2006 rok do podejmowania decyzji o stawkach na rok 2008.

Radny p. Jurczak- stwierdził, że zawsze, gdy mowa jest o podwyżkach opłat społeczeństwo jest niezadowolone. Dyrektor ZWiK zaproponował podniesienie opłat za wodę o 21 groszy., co zdaniem mówcy jest niewielką podwyżką. Jako przykład podał swoje gospodarstwo domowe składające się z dwóch osób , które zużywają 6 metrów sześciennych wody, co oznacza, że miesięcznie wzrost opłat wyniesie 1, 26 gr . W związku z tym , że nie jest to jedyna podwyżka obciążenie gospodarstw domowych będzie zdecydowanie większe, należy jednak pamiętać również o tym, że ZWiK także będzie ponosił wyższe koszty po podwyżkach, co zostało zawarte w uzasadnieniu do uchwały. Podkreślił , że wzrost cen np.: za energię dotyczą nie tylko gospodarstw domowych ale również zakładów jak np.: ZWiK
Wracając do propozycji Komisji Budżetu, że zakład powinien podjąć starania celem pozyskania nowych odbiorców, zwrócił uwagę, że pozyskując nowych odbiorców należy mieć świadomość, iż należy im tę wodę doprowadzić a ścieki odprowadzić, co wiąże się z inwestowaniem
Stwierdzając, że podnoszenie cen jest niepopularne zwrócił uwagę, że Rada Miasta musi dbać o interes nie tylko mieszkańców ale również i o budżet miasta.
Dodał, że jakość wody również ma znaczenie, a jakość wody , zdaniem mówcy zdecydowanie się poprawiła
Kontynuując zwrócił uwagę, że po awarii sieci nie wykonuje się płukań i zanieczyszczona woda dostarczana jest bezpośrednio do odbiorców, co doprowadza do awarii sprzętu – piecyki gazowe, pralki, zmywarki. Zdając sobie sprawę , że są to dodatkowe koszty dla zakładu, zaapelował do Pana Dyrektora, aby jednak dokonywać plukań
Kończąc zasugerował zaakceptowanie stawek zaproponowanych przez Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Radny p. Dzikowski – poprosił, aby w przyszłości proponując stawki opłat za wodę i ścieki podawana były rzeczywiste kwoty już z doliczonym podatkiem vat. Zdaniem mówcy będzie to zdecydowanie prostsze i bardziej obrazowe dla wszystkich.
Zwracając się do Pana dyrektora zapytał czy może szacunkowo podać o ile wzrosły koszty zakładu.
Kończąc poprosił Przewodniczącego obrad o mierzenie czasu wystąpień radnych i pilnowanie statutowych długości wypowiedzi.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – podziękował przedmówcy za uwagę dotyczącą czasu wystąpień na sesji. Przypomniał, że niejednokrotnie już apelował do radnych o samodyscyplinę w tym zakresie. Po raz kolejny przypomniał, że pierwsze wystąpienie nie może być dłuższe niż 5 minut, następne w tej samej sprawie –3 minuty.

Radny p. Ziemecki – wracając do propozycji radnego Błażejewicza stwierdził że rozsądnym byłoby składanie wniosku przez Dyrektora ZWiK w pierwszych dniach kwietnia czyli po zakończeniu roku obrachunkowego i sporządzenia bilansu . Wówczas, zdaniem mówcy byłby realny oparty na rzeczywistych danych.

Radny p. Giżyński - poinformował, iż szczegółowo analizował uzasadnienie do projektu uchwały z którego wynika, że zakład szuka środków na inwestycje. Jest to , zdaniem mówcy zasadne, niemniej dlaczego tylko cyt. „ w kieszeniach mieszkańców” Zapytał czy zakład starał się pozyskać środki z innych źródeł. Ponadto zwrócił uwagę, że z uzasadnienia nie wynika, czy podjęto jakiekolwiek działania związane z oszczędnościami w zakładzie. Zwrócił uwagę na sytuacje, gdy awarie są naprawiane po dwóch trzech dniach, a woda leci.

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski - udzielił wyjaśnień:

- jeśli chodzi o podawanie cen z doliczonym podatkiem Vat – stwierdził, że nie będzie z tym żadnego problemu i takie ceny zostaną podane. Wyjaśnił, że sposób rozliczenia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynikający z rachunkowości prowadzonej obliguje do wyliczania bez vatu.

- odnośnie wzrostu kosztów stwierdził, że nie jest w stanie określić tego w tej chwili, procentowo również nie, ponieważ jest to bardzo złożone. Stawki były sporządzane zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa i nie zostały przyjęte maksymalne wysokości, na które to rozporządzenie zezwala, a mianowicie 2,08 za wodę plus vat. Dodał, że wysokość stawek nie jest wyłączną decyzja dyrektora zakładu i została ona skonsultowana z Burmistrzem Miasta. Wyjaśnił, że brano pod uwagę podwyżki cen innych mediów, wobec czego zaproponowano jedynie minimalną podwyżkę, na którą jednak należało się zdecydować, aby zakład mógł funkcjonować.

- odpowiadając radnemu Giżyńskiemu wyjaśnił, że aby występować o dotacje unijne musi zostać przygotowany właściwie uzasadniony odpowiedni projekt. Przypomniał , że kieruje zakładem zaledwie od dwóch miesięcy i oczywiście pracuje nad tym jednak nie zdążył jeszcze przygotować takich projektów.

- w sprawie szukania oszczędności stwierdził, że jest to podstawowy obowiązek zakładu. Za główny cel mówca postawił sobie podwyższanie jakości wody oraz obniżanie kosztów. Budżet, który będzie realizował przygotowany był przez poprzedniego dyrektora i mówca jest niejako zobligowany do jego realizacji, niemniej nie ma tam wielu inwestycji, które mogłyby wpłynął w znaczący sposób na obniżenie kosztów. Nie jest tak, że się nic nie dzieje. Obecnie na ukończeniu jest modernizacja odżelaziaczy. Robione jest to we własnym zakresie, bez zlecania tego firmie c,o zdecydowanie wpłynie na obniżenie kosztów. Ponadto wprowadzone zostały pewne zmiany organizacyjne tzn. nałożono większy nacisk na windykację należności i są już pewne efekty tej pracy. Są równie z w przygotowaniu pewne projekty, jak choćby projekt wykorzystania ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej.

Radny p. Wrażeń – zwracając się do dyrektora zakładu zadał następujące pytania:
1) dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem książek obiektów – gdzie do tej pory były te księgi, które powinny być i jakie są ich koszty,

2) kanalizacja deszczowa – ile procent wody z kanalizacji deszczowej wpada do oczyszczalni i w jakim zakresie to ma wpływ na koszty dla mieszkańców,

3) usuwanie awarii – wyjaśniając, że nie podważa kwalifikacji pracowników, niemniej interesuje mówcę technologia ich dokonywania, a mianowicie jak wyjaśnić fakt, że woda wypływa z jednej strony, a robotnicy kopią z drugiej,

4) dlaczego w przypadku awarii pół miasta nie ma wody , bo zasuwy nie działają, poprosił o wyjaśnienie.
Kontynuując stwierdził, że mieszkańcy chcą płacić za wodę, ale jej cena powinna być uzasadniona.

Dyrektor ZWiK p. Matuszewski – wyjaśnił:

- odpowiadając na pytanie dotyczące książek obiektów stwierdził, że nie potrafi powiedzieć gdzie one są oraz dlaczego ich nie ma, przyznał rację przedmówcy, iż być powinny, dlatego podjął decyzję o ich założeniu. Koszt całkowity będzie dość wysoki, bo każdy obiekt powinien taką książkę posiadać, a na samej oczyszczalni obiektów jest kilkanaście, do tego dochodzą budynki stacji uzdatniania wody, przepompownie. Docelowo więc książek będzie sporo. W związku z tym w zależności od stopnia zagrożenia ustalono kolejność zakładania książek i będą wprowadzane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych,

- jeśli chodzi o kanalizację deszczową - przypomniał, że ścieki rozliczane są na podstawie licznika zużycia wody i tyle odbiorca za ścieki zapłaci, ile ich dostarczy do oczyszczalni. Jednak należy pamiętać o tym , że problemem w Chełmnie jest to, iż instalacja kanalizacyjna jest dość stara i jej większość stanowi kanalizacja ogólnospławna, co oznacza, że jest problem , który Pan radny poruszył, a mianowicie część wody z kanalizacji trafia do oczyszczalni , co niewątpliwie ma pewien wpływ na koszty związane z oczyszczaniem ścieków. Poinformował, że ustawodawca ustanawia, iż w przypadku instalacji ogólnospławnej niestety koszty wód deszczowych dostarczonych równocześnie z dostarczaniem ściekami bytowymi obciążają dostawców ścieków bytowych,

- usuwanie awarii – jest to poważny problem , niemniej instalacje zakładu wodociągów są bardzo stare, niektóre nawet ponad 100 letnie, a co za tym idzie awaria w tak starych instalacjach się zdarzają, a usunięcie ich przed czasem jest niemożliwe. Jeżeli faktycznie woda wypływała przez dwa dni , to bardzo źle i sytuacja taka nie powinna mieć miejsca i na to mówca uczula swoich pracowników. Wracając do wypowiedzi radnego Jurczaka stwierdził, że uczula pracowników również na płukanie sieci. Polega to na tym, że po usunięciu awarii, otwierany jest hydrant na końcu sieci i płucze się tak długo aż woda płynie czysta, ponieważ taka jest technologia. Niemniej nie należy zapominać, że rury są bardzo stare i zawierają pewien osad, który w momencie, gdy po awarii puszcza się wodę jej strumień zrywa osad, którego część dostaje się do mieszkańców.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów, poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że Uchwała Nr XVIII/109/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie została przez Radę przyjęta większością głosów ( uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu )Ad. 4. Interpelacje radnych

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował , że wpłynęły dwie interpelacje, które za zgodą autorów odczytał:

1) interpelacja Radnego Giżyńskiego dotycząca realizacji uchwały przyjętej przez Radę Miasta i przekazaną do realizacji Burmistrzowi Miasta ( stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

2) interpelacja radnego Wrażnia w sprawie zjazdu z ulicy Toruńskiej na ul. Kwiatową ( interpelacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu )


Ad. 5. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że ze Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo dotyczące drogi wraz z mapką ( stanowi załącznik do niniejszego protokołu )
Dodał, że materiały są do wglądu w biurze Rady i na życzenie mogą skopiowsane
Przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia br. poprosił o nie przekraczanie ustawowego terminu ich składania.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował radnych, że na następnej sesji zaproponuje Radzie korektę budżetu umożliwiającą Staroście Chełmińskiemu rozpoczęcie inwestycji „Budowa obwodnicy południowej Chełmna” w terminie dla siebie odpowiednim.
Zwrócił uwagę, że będzie się to wiązało nie z rezygnacją z zaplanowanych przez miasto inwestycji ale z cyt. „ żonglowaniem” terminami ich rozpoczęcia. Planowany termin rozpoczęcia budowy inwestycji „ Południowa obwodnica Chełmna” w roku 2008, a jej zakończenia , tak jak proponuje starostwo jako główny inwestor w roku 2010.
W budżecie pozostają następujące zadania :
- projekt rozbudowy kina „Rondo” bądź alternatywnej propozycji, która w najbliższym czasie przedstawi radnym,.
- Międzygminne wysypisko odpadów komunalnych,
- Budowa ulicy Podgórnej
- Wykonanie nakładek nawierzchni dróg Prosta, Zakole, Łunawska ,
- Budowa boisk przy SP-2 i Gimnazjum nr 1,
- Dokończenie wymiany okien w SP-1,
- Budowa sali gimnastycznej w SP-2 ,
- Budowa lokalnej infrastruktury społecznej – zostały już zlecone prace związane z wykonaniem studium i dokumentacji,
- Rewitalizacja terenów po PKP,
- Ochrona dziedzictwa narodowego..
Kontynuując poinformował, że 29 lutego na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się informacja umożliwiająca gminom występowania o środki unijne na budowę dróg gminnych, wcześniej takiej możliwości nie było.
Daje to możliwość wystąpienia o środki na budowę ulicy Podgórnej. Związana z tym jest jednak pewna niedogodność, a mianowicie konkurs ogłoszony zostanie dopiero w październiku. Plusem jest to, iż marszałek przewiduje tzw. preselekcję czyli po wysłaniu wniosku, gmina dość w szybkim terminie miałaby informację, czy budowa Podgórnej kwalifikuje się do dofinansowania w wysokości do 50% tej inwestycji. Zdaniem mówcy jest to możliwość, z której należy skorzystać , jednak należy się liczyć z prawdopodobnym niezadowoleniem mieszkańców ulicy Podgórnej. Wyjaśnił, że przy wykonywaniu inwestycji ze środków własnych można będzie rozpocząć inwestycje w niedługim czasie i jeszcze w tym roku ją zakończyć, natomiast po podjęciu decyzji przystąpienia do konkursu na 50% dofinansowanie tego zadania, mając świadomość, że dofinansowanie może być przyznane bądź nie, wówczas dopiero w listopadzie można będzie ogłosić przetarg na wykonanie ulicy Podgórnej , a realizacje robót będzie mogła odbyć się dopiero wiosną 2009 roku. Zdaniem mówcy warto spróbować wystąpić o dofinansowanie, ponieważ szkoda stracić takie pieniądze. Zwracając się do radnych poprosił o sugestie z których inwestycji tzw. miejskich należy zrezygnować. Dodał, że wcześniej wymienił te zadania, które w budżecie pozostaną.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - poinformował, że w ubiegły czwartek obyło się spotkanie z udziałem Pana Starosty, Pana Burmistrza, Radnych Starostwa Powiatowego oraz Radnych Miasta. Została powołana grupa negocjacyjna, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich komisji Rady Miasta z wyjątkiem komisji Porządku i Bezpieczeństwa, Przewodniczącego i Z-cy przewodniczącego Rady Miasta, ponadto w spotkaniu uczestniczyli radny Knap i radny Wrażeń
Stwierdził, że dyskusja była bardzo rzeczowa, oparta na szukaniu możliwości rozwiązania problemu budowy obwodnicy.
Starostwu bardzo zależy, aby inwestycja została rozpoczęta jeszcze w roku bieżącym a zakończona najpóźniej w 2009, niemniej rozumiejąc możliwości finansowe miasta przedstawiciele Starostwa skłonni przełożyć inwestycję w czasie. Wiążę się to jednak z tym , że wówczas głównym inwestorem zadania byłoby miasto. Konkluzją było te, że za tydzień Burmistrz przedstawi stanowisko Rady Miasta Chełmna Staroście Powiatowemu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - w uzupełnieniu swojej wcześniejszej wypowiedzi wyjaśnił, że przesuniecie czy odsunięcie zaplanowanych w budżecie inwestycji w czasie, związane jest z wprowadzeniem bardzo poważnego zadani, którego wykonanie mówca planował na lata 2012 – 2014. Jednak nie znaczy to , że proponuje rezygnację tych inwestycji i będą one wykonywane sukcesywnie w miarę napływu środków, jak choćby ze sprzedaży gruntów.

Radny p. Jurczak – stwierdził, że nie ulega wątpliwości fakt, że warto przystąpić do konkursu i składać wnioski o dofinansowanie budowy ulicy Podgórnej. Zwracając się do Burmistrza zapytał czy nie ma możliwości, aby inwestycję przy ul. Podgórnej rozpocząć ze środków własnych a później wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie.
Kończąc wyraził opinię, że należy zaakceptować propozycje Burmistrza z budową obwodnicy w terminie 2008 – 2010

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że wszystkie inwestycje , o których można by rozmawiać z marszałkiem znajdują się na liście indykatywnej, natomiast jeśli chodzi o budowę drogi, w październiku będzie konkurs w którym decyzje podejmą zespoły monitorujące i w tej kwestii nie można umówić się z marszałkiem. Na dzień dzisiejszy są dwie możliwości, albo rozpoczęcie inwestycji od zaraz ze środków własnych, albo przystąpienie do konkursu i wówczas inwestycja musi być przesunięta w czasie do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Stwierdził, że jest duża szansa na wygranie konkursu, ponieważ na to zadanie jest już wykonana kompletna dokumentacja, co daje Chełmnu przewagę nad innymi gminami, niemniej nie można mieć stuprocentowej pewności.

Radny p. Gzella - odnośnie informacji Pana przewodniczącego o spotkaniu jakie miało miejsce w ubiegły czwartek zapytał jaki był klucz wyboru radnych do grupy negocjacyjnej oraz dlaczego na spotkaniu nie był obecny Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa . Stwierdził, że członkowie Klubu Radnych Forum Samorządowe i Sprawiedliwość, którego jest członkiem chętnie wzięliby udział w taki spotkaniu, jednak nie dano im takiej możliwości, ponieważ mieli w tym samym czasie posiedzenie komisji. Okazało się , że w spotkaniu wzięli udział radni Knap i Wrażeń.
Zasugerował powołanie grupy na kształt dawniejszego Prezydium Rady i wówczas nie byłoby niedomówień. Podkreślił, że jest bardzo mocno zainteresowany budową obwodnicy i chętnie wziąłby udział w negocjacjach., niemniej nie uznał za taktowne pójście na spotkanie, na które nie został zaproszony. Poprosił przewodniczącego o wybranie odpowiedniej grupy radnych, po ustaleniu z radcą prawnym, która byłaby władna uczestniczyć w spotkaniach i reprezentować Radę Miasta.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że był inicjatorem utworzenia zespołu i zapraszając Przewodniczących Komisji, Przewodniczącego Rady i jego zastępcę uznał, iż każdy przewodniczący komisji zapozna jej członków z ustaleniami jakie zapadły na spotkaniu. Odnośnie uczestniczenia w spotkaniu przez inne osoby jak np. radny Knap, czy radny Wrażen stwierdził, że wszystkie spotkania są jawne i każdy chętny może wziąć w nich udział. Jeśli chodzi o termin spotkania wyjaśnił, że ustalił go z Panem Starosta , jednak trudno znaleźć czas odpowiedni dla wszystkich radnych, w taki sposób, aby komisjom miejskich czy powiatowym do odpowiadało . Zdaniem mówcy łatwiej przesunąć posiedzenie jednej z komisji niż spotkanie cyt. „ na szczycie”

Radny p. Jurczak – wyjaśnił powód dla którego nie uczestniczył w przedmiotowym spotkaniu, a mianowicie w dniu 30 stycznia, komisja Rady Miasta, której przewodniczy organizowała powiedzenie poszerzone o udział Przewodniczących pozostałych Komisji Rady Miasta, przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrz i Zastępcy. Ze strony starostwa w posiedzeniu uczestniczył trzyosobowy Zarząd , ze Starostą i Zastępcą starosty oraz radni powiatu. Na tym posiedzeniu omawiane były te same sprawy, które omawiał zespół konsultacyjny,

Przewodniccy obrad p. Piotrowski – dodał, że wszyscy zainteresowani radni mogli uczestniczyć w negocjacjach
Następnie ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że na sali obrad obecnych 21 radnych co stanowi wymagane quorum.

Radny p. Błażejewicz – przypomniał, że na ostatniej sesji omawiana była sprawa budowy obwodnicy. Poinformował, że klub radnych Twoje Chełmno 2001 spotkał się przed poprzednią sesji i na tym spotkaniu jednomyślnie podjął decyzję, iż obwodnicę należy rozpocząć jak najszybciej. Na spotkaniu ze starostwem ustalono dwie możliwości rozpoczęcie inwestycji - w bieżącym roku lub przełożenie terminu realizacji na lata 2012-2014, jednak w tym drugim przypadku głównym inwestorem byłaby gmina Chełmno. Wyraził zadowolenie z materiałów dostarczonych przez Burmistrza, dzięki czemu radni mogą dokładnie zapoznać się i przeanalizować sprawę , a następnie dać staroście wiążącą odpowiedź. Zasugerował Burmistrzowi, aby dał czas radnym np.: do jutra do godziny 12.00, aby kluby mogły podjąć wspólne decyzje w tym zakresie.
Kontynuują zasugerował zakończenie dyskusji na temat ulicy Podgórnej skoro na dzień dzisiejszy inwestycja ta jest zawarta w budżecie i dopóki tak jest, mieszkańcy mogą być spokojni, że zostanie wykonana. Jeśli można pozyskać środki na to zadanie, zdaniem mówcy należy o nie zabiegać tym bardziej , że jest to kwota ponad 2 mln. zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – o przyznał, że dobrą propozycją jest , aby kluby przeanalizowały propozycję i dały odpowiedź w dniu jutrzejszym. Odnośnie ulicy Podgórnej stwierdził, że nie zamierzał zdjąć tego zadania i zapewnił, że byłaby to ostatnia propozycja zdjęcia zadania jaką złożyłby radnym

Radny p. Giżyński – stwierdził, że ma następujące uwagi dotyczące planowanych inwestycji i tak:
- rozbudowa kina „Rondo” - jest to , zdaniem mówcy zbędny wydatek, ponieważ nie
potrzebne są plany rozbudowy, skoro w latach następnych nie będzie środków na ich
realizację,

- Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych – zasugerował rozważanie tej
inwestycji dopiero po rozstrzygnięciu konkursu,

- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 2 , bardzo ważna inwestycja jednak
w latach przyszłych nie ma szans na finansowanie tej inwestycji, wobec czego należy
zmniejszyć środki na to zadania i w roku bieżący jedynie wykupić tylko i wyłącznie teren,

- rewitalizacja terenów po PKP , zasugerował zmniejszenie zaplanowanej kwoty 200 tys.zł.
do wysokości opłaty jaką należy uiścić za dokumentację,

- budowa lokalnej infrastruktury społecznej –zasugerował zmniejszenie wydatków
i ograniczenie się tyko do kwoty niezbędnej na wprowadzenie elektronicznego podpisu,

-kanalizacja działek miejskich, zauważył , że nie ma tego zadania,

-budowa ulicy Podgórnej – stwierdził, że pozyskanie dotacji jest dobrym pomysłem, niemniej
należy się zastanowić jak wyjaśnić mieszkańcom tej ulicy, że kolejny rok będą grzęźli w błocie, bo nie będzie ulicy, tym bardziej , że nie ma pewności czy dotacja zostanie
przyznana.

Burmistrz miasta p. Kędzierski- zwrócił uwagę, że dyskusja staje się bardzo szczegółowa, wobec czego zasugerował, aby te wszystkie propozycje zostawić do jutra i poddać analizie.
Kontynuując Przypomniał , eż rozpatrywany jest budżet, w którym nie zawarto środków ze sprzedaży gruntów i gdzie sytuacja może się zdecydowanie zmienić.

Radny p. Dzikowski - dziękując za mapki jakie radni otrzymali podczas przerwy poprosił o potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy tereny przy drodze nr 1 niedaleko szkoły rolniczej były kiedyś własności starostwa i czy zostały sprzedane. Po odpowiedzi twierdzącej z sali obrad poprosił o zadanie pytania Staroście na następnym wspólnym spotkaniu czy teraz starostwo odkupi te tereny od nowego właściciela za tę sama cenę za jaką je sprzedał.
Zwracając się do radnego Gzelli zwrócił uwagę, że gdyby członkowie klubu Forum Samorządowe uczestniczyli w pierwszym spotkaniu dotyczącym obwodnicy, na które zaproszeni byli wszyscy radni , wówczas wiedzieliby o spotkaniu w starostwie i mogliby w nim uczestniczyć.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poinformował, że na spotkaniu w starostwie radny p. Wygnański zadał pytanie dotyczące tych terenów i ceny , gdzie Pan Starosta jednoznacznie stwierdził, iż w księdze wieczystej oraz aktach notarialnych zawarty jest zapis, iż ewentualne odkupienie tych terenów będzie w takiej kwocie za jaką zostało sprzedane.
Wracając do sprawy spotkań radnych stwierdził , że nie są one tajne , a służyć mają wymianie zdań i rozwiązywaniu problemów. Zasugerował przewodniczącemu , aby w przyszłości takie spotkania odbywały się na zasadzie komisji np.: w poniedziałki o 18.00

Radny p. Gzella – stwierdził, że nie ma żadnych złych intencji i chodzi wyłącznie o działania przy otwartej kurtynie. Zdaniem mówcy jeśli organizowane jest spotkanie, na którym typowani są radni którzy reprezentują Radę winno się ono odbywać również przy udziale prasy

Przewodniczący obrad p. Piotrowski- wyjaśnił, że do tej pory odbyły się trzy takie spotkania – pierwsze z inicjatywy mówcy, drugie z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska i trzecie na prośbę i zaproszenie Burmistrza.
Dodał, że tego typu spotkania nie służą po to aby podejmować decyzje, ale po to , aby wyjaśniać wiele spraw i przekazywać informacje, natomiast wszystkie uchwały i decyzje zapadają i będą zapadały na sesjach Rady Miasta.

Radny p. Kordowski – poruszył następujące sprawy:
- odnośnie nieformalnych spotkań organizowanych przez Burmistrza wyraził zadowolenie tym faktem informując, iż zawsze bierze w nich udział, ponieważ są one bardzo konstrukcyjne i potrzebne. Dodał, że odniósł wrażenie iż właśnie po tym spotkaniu Pan Burmistrz przemyślał sprawę obwodnicy ku zadowoleniu mówcy , dodał cyt. ” bardzo się cieszę Panie Burmistrzu, że Pana dojrzałość spowodowała, że wsłuchał się Pan w głos wielu radnych, którzy są zwolennikami tej obwodnicy, ja też jestem zwolennikiem tej obwodnicy.. Ta obwodnica jest naprawdę miastu bardzo potrzebna i jeżeli mamy robić dalej zabytki, to przede wszystkim wyprowadźmy ruch kołowy, ruch ciężki z ulic naszego miasta”

- sprawa fotoradaru – poinformował, że w prasie ukazał się artykuł wskazujący dochody z fotoradaru jakie uzyskują miasta . Ku zdziwieniu mówcy miasto Świecie na radarze zarobiło 189 tys. zł., Chełmno zaś zaledwie 39 tys. zł. Jako użytkownik dróg stwierdził, że w naszym mieście nie widać fotoradaru, co zdaniem mówcy jest błędem , ponieważ można na tym zarobić niezłe środki.

- bezpieczeństwo w mieście – w imieniu mieszkańców starówki , szczególnie ludzi starszych stwierdził, że mieszkańcy boją się wychodzić po zmroku. W Chełmnie jest , zdaniem mówcy coraz niebezpieczniej, bijatyki odbywają się nawet pod okiem kamer monitorujących. Poinformował , że osobiście był świadkiem trwającej ponad 15 minut bijatyki , która miała miejsce o godzinie 18.00 i odbywała się bez żadnej reakcji ze strony służb porządkowych. Ponadto naganne są wyścigi samochodów urządzane dookoła rynku czy wyrywanie torebek. Stwierdził, że Chełmno staje się miastem niebezpiecznym i należy temu zaradzić. Wrócił do sprawy zniszczonej fontanny, która ma zostać odbudowana wyrażając nadzieję, że z bardziej trwałego materiału,

- Zasugerował powstanie przy Urzędzie Miasta komórki bądź stanowiska, które zajmowałaby osoba pomagająca mieszkańcom w n różnych sprawach urzędowych np.: wykonanie nowych elewacji, wyjaśnił, że chodzi tu osoby starsze, które nie radzą sobie z dokumentacją i często odstępują od remontów ze strachu przed formalnościami jakie się z tym wiążą,

- grafitti, - zasugerował, aby osoba obsługująca maszynę do usuwania grafiiti usuwała nie pojedyncze litery , a cały odcinek, ponieważ obecnie, gdy zostanie usunięty kolorowy napis, znika kolor i pozostaje napis którego litery tworzą czyste ściany,

- wracając do sprawy bezpieczeństwa zwrócił uwagę, że nie pomaga temu fakt, iż miasto jest bardzo słabo oświetlone, zdarzają się wypadki, że kilka latarni nie działa, co przy ich i tak za małej ilości powoduje, że mieszkańcy niemalże toną w ciemnościach, co sprzyja zakłócaniu porządku w mieście.

- budowa budynku komunalnego – jako mieszkaniec tego miasta stwierdził, że budowa domu przy murach, wciśniętego pomiędzy mury, a osadę nie jest dobrym rozwiązaniem. Wyjaśnił, że są tam postawione dosyć wysokie wymogi konserwatorskie, które spowodują, że budynek ten będzie bardzo drogi. Poinformował, że np.: w Szczecinie, na obrzeżach miasta postawiono budynki na kształt baraków z mieszkaniami o niskim standardzie, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm, dla osób uporczywie uchylających się od płacenia, tym bardziej , że jest wiele osób, które nie płacą chociaż mogliby płacić,

- sprawa podziału środków na kluby sportowe –poinformował, że pracował, w czterech komisjach, a dwóm z nich przewodniczył. Komisje te ciężko pracowały, tymczasem już muszą odbierać cięgi za to, że ich podział był zły, czy niesprawiedliwy. Zwrócił uwagę, że komisje podlegają regulaminowi, na podstawie którego dokonują podziału, decyzje podejmowane są kolegialnie, a ostateczny podział zatwierdza Burmistrz Miasta Chełmna. Zwrócił uwagę, że nie można zadowolić wszystkich w sytuacji gdy do podziału jest 15.000 zł na imprezy sportowe, a zapotrzebowanie jest na 50.000 zł.
Kończąc przeprosił za przekroczenie czasu wystąpienia.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił następujących wyjaśnień:

- odnośnie stwierdzenia, że przy podziale środków nigdy nie ma takiej sytuacji, iż wszyscy są zadowoleni poinformował, że musi się z tym zmagać niemalże co dzień. Jeśli chodzi o komisje dokonujące podziału są dla Burmistrza wielkim udogodnieniem za co złożył ich członkom podziękowania. Zdaniem mówcy kolegialne ciało dokona dokładniejszego i lepszego podziału niż zrobiłaby to jedna osoba,

- dom socjalny – odnośnie obostrzeń konserwatorskich stwierdził, że tak naprawdę nie wiadomo jeszcze jaki będzie koszt, zostanie to ustalone w przetargu, obecnie jest jedynie tzw. kosztorys ślepy i jest zatwierdzony w budżecie,

- czyszczenie grafitti, stwierdził, że można to robić jedynie, gry mury są suche,
- reorganizacja urzędu – stwierdził, że należałoby zatrudnić kilka osób, ponieważ np.:
przygotowanie wniosku na budowę jest to pracą przynajmniej dla kilku osób, tym
bardziej , że w Chełmnie robi ię tych prac wiele

- fontanna – poinformował, że nie będzie już proponował odbudowania fontanny
z betonu, ponieważ jest on zbyt słaby. Zaproponował wykonanie fontanny z żeliwa informując, że w Polsce jest jedna odlewnia, która może to zrobić, jednak koszt netto wyniósłby 17.000 zł.

- bójka na ul,. Grudziądzkiej – 15 minut radny obserwował, zapytał czy zadzwonił., czy była interwencja

- fotoradar –nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy informując, że pracuje on na
bieżąco, o czym świadczą zapisy na twardym dysku. Dodał, że należy się mieć na baczności , ponieważ została zakupiona nowa lampa błyskowa, dzięki której bardzo dobrze widać twarze również w nocy. Dodał, że Komendant Straży zmienił harmonogram dyżurów, w taki sposób aby wydłużyć służbę również na godziny nocne.
- odnośnie stwierdzenia, że Burmistrz przemyślał sprawę obwodnicy – poinformował, iż nigdy nie podejmuje decyzji uprzednio jej nie przemyślając. Stwierdził, że był po prostu innego zdania tzn. uważał, znając realia jakie towarzyszą przyznawaniu środków przez unię, nadal uważa, że spokojnie te środki mogły być otrzymane w terminie późniejszym. Przyznał, iż stara się być na tyle rozsądnym człowiekiem, żeby nie walić głowa w mur i jeżeli na 21 radnych tylko kilka osób podziela punkt widzenia mówcy, należy przyjąć inne rozwiązanie.

Radny p. Wygnański – zwracając się do Skarbnika Miasta zapytał czy maksymalny wskaźnik zadłużenia dochodów w roku 2009 – w wysokości 46,39% uwzględnia 50 – procentową dotację marszałka , która wpłynie w związku z budową ulicy Podgórnej.
Kontynuując wyraził zdziwienie zaproponowaną zmiana w budżecie , przypomniał, że komisja Budżetu, której przewodniczy w miesiącu grudniu pisząc opinię do projektu budżetu wskazywała na oszczędności, których można by dokonać, a które wyniosłyby kwotę rzędu 3.900.000 zł.
Obserwując propozycje zmian mówca odnosi wrażenie, iż nie zmierza się w kierunku oszczędności, a podąża w kierunku nakreślonym w grudniu,
Wyraził zdziwienie głosem radnego Giżyńskiego, który twierdzi , że należy zdjąć cyt. „ ostatnią resztę kultury”, która jest zapisana w budżecie na 2008 rok nie mówiąc już o zdejmowaniu boisk itd. Po raz kolejny zwrócił uwagę, że nie ma w naszym mieście gdzie zrobić imprezy kulturalnej, a na imprezy sportowe z roku na rok powstają nowe obiekty. Wyjaśnił, że pozwolił sobie jedynie na mała dygresję, ponieważ nie ma sprzeciwów jeśli wydaje się 100 tys. zł na igrzyska, czy 1000 zł. na stypendium sportowe.
Ochrona dziedzictwa kulturowego – poprosił o powód wzrostu tej kwoty do 5 mln. zł., skoro pierwotnie w budżecie były zaledwie 3 mln.
Poruszając sprawę wysypiska , wyraził opinię, iż powstanie linii segregacyjnej , którą docelowo będzie obsługiwać wiele osób należy przemyśleć. Linia będzie ogromna i należy mieć obawy czy wystarczy na nią odpadów, zdaniem mówcy należy się zastanowić cyt.” Czy to nie jest kupowanie browaru, gdy się człowiek chce piwa napić”. Zasugerował rozważenie innych dróg np.: segregacji odpadów już w domach, czy może mniejszą linię segregacyjną albo też wozić śmieci na inne wysypisko, bądź też cyt.” pozbyć się wysypiska”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – udzielił wyjaśnień:
- wysypisko – poparł propozycję zastanowienia się nad innymi rozwiązaniami, informując jednocześnie, że środki na linię segregacyjną nie zostały jeszcze wydatkowane. Zasugerował oddanie wysypiska w dzierżawę i niech przyszły dzierżawca martwi się o to, że trzeba budować sortownie, odzyskiwać materiały wtórne.
Zwrócił uwagę, że wysypisko nie leży na terenie naszej gminy, wobec czego należy płacić podatek od nieruchomości, ponadto wzrosła opłata za składowanie odpadów, która należy przekazać do urzędu marszałkowskiego, z czego 50% wpływa na konto gminy na której to wysypisko leży
Zgodnie z umową z wójtami po wybudowaniu wysypisko staje się własnością miasta i tak się stało. Wysypisko jest spłacone. Wobec czego, mając wysypisko na własność bez żadnych zobowiązań w stosunku do wójtów, można rozważyć nawet ogłoszenie przetargu na sprzedaż tego wysypiska, co również byłoby jakimś rozwiązaniem.

- jeśli chodzi o zdjęcie z budżetu 70.000 zł. na kino Rondo, stwierdził, że należy
pozostawić te środki, ponieważ jest alternatywna propozycja, którą przekaże radnym w najbliższym czasie
W dalszej części wypowiedzi poinformował, że propozycja radnego Giżyńskiego odnośnie zdjęcia pewnych kwot z budżetu dotyczyła zdjęcia tylko tych kwot na inwestycje, które nie będą w latach przyszłych kontynuowane i takim wydatkiem m.in. jest zadanie kino rondo

Radny p. Wrażeń – stwierdził cyt.:„ droga wojewódzka przebiega tak jak przebiega i mieszkańcy Kolonii Wilsona, Prostej i Zakola korzystają z tego przejścia dla pieszych i dzieci. Są tam okropne koleiny , w koleinach woda. Są przypadki takie, że dziecko idące do szkoły zostaje tak schlapane, że musi się wrócić do domu przebrać się i to jest problem. Tłumacząc mieszkańcom, że to jest droga wojewódzka, że my możemy, nie możemy, to mieszkańców nie obchodzi. Mieszkańcy chcą mieć usunięty ten problem. Mianowicie, co proponują – powiesić tablice informującą, że dnia tego i tego, takie i takie pismo wysłane było do gospodarza drogi. Gospodarz tej drogi informuje i proszę powiesić taką informację dla mieszkańców, bo mieszkańcy nie wierzą , że z tym problemem nie idzie nic zrobić”
W dalszej części wypowiedzi przypomniał, że w ubiegłorocznym budżecie było 30 tys. zł. Na odbudowanie rowu melioracyjnego. Zdaniem mówcy jakość tej pracy podlega wszelkiej krytyce. Wody, które miały się obniżyć poprzez pogłębienie rowu nie obniżyły się, a mieszkańcy w dalszym ciągu mają wódę w piwnicach. Poprosił o podanie rzeczywistego kosztu wykonania tego zadania.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – poprosił o dokładne sprecyzowanie, o którym miejscu przedmówca mówi, gdzie są te koleiny.
Po wskazaniu przez radnego Wrażnia omawianego miejsca stwierdził, co następuje:
Jeżeli mówimy o tamtym odcinku, oczywiście mogę to zrobić, a mianowicie wywiesić informację, ale prościej będzie jeżeli mieszkańcom tej ulicy powiem, że szosa Grudziądzka jest pewnym etapem 550, gdzie Burmistrz nie ma do niej żadnego prawa, ponieważ zarządcą drogi jest urząd marszałkowski . Burmistrz może jedynie prosić, monitować, aby coś z tym zrobić, tak jak udało się zlikwidować np.: muldę przy PKS-ie, czy załatwić z urzędem wojewódzkim położenie asfaltu i chodników na alejach 3 Maja , ale tylko na zasadzie pisma, prośby , umowy. Być może uda się porozumieć z urzędem wojewódzkim zlikwidowanie tych kolein, jednak należy pamiętać, że na Chełmno wydatkują oni w ostatnich latach duże pieniądze, ale postaram się to załatwić, być może się uda.

Radny p. Wrażeń - stwierdził, że o to chodzi mieszkańcom, aby mogli zobaczyć, iż coś w tym kierunku jest robione, że jest prowadzona korespondencja.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – udzieliła następujących wyjaśnień:
- przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia na rok 2009 nie była brana pod uwagę ewentualna przyszła dotacja od marszałka,
- planuje się zwiększenie zakresu prac z Ochrony dziedzictwa narodowego, ponieważ zmniejszyły się wydatki i zakres prac , które będzie wykonywał Proboszcz, wobec czego zwiększone zostaną prace i wydatki do 5 mln. 100 tys. zł.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że miasto posiada pełną dokumentacje łącznie z pozwoleniem na budowę na kwotę ok. 13.mln zł. Urząd Marszałkowski nie do końca określił czy pozwoli etapować wykonanie tych prac. Na liście projektów kluczowych do wydatkowania na ochronę dóbr miasto ma 5 mln. euro tj. ok. 20 mln. zł. dokładając do tego koszty kwalifikowane, procent, powstanie kwota 28.850.000 zł., którą miasto powinno przerobić na zabytki miasta o ile zamierza skonsumować cała kwotę, którą przeznaczył dla miasta Chełmna Marszałek po odliczeniu wkładu własnego i kosztów realizacji beneficjantów,. którzy weszli z miastem w układ partnerski, czyli sióstr zakonnych, proboszcza fary i starostwa powiatowego. Ponieważ jeszcze zostaną środki i należałoby wykorzystać je wszystkie, wobec czego należałoby rozpocząć realizację I etapu i w trakcie jego realizacji wykonać dokumentację na inne rzeczy , które miasto chciałoby za pieniądze z unii zrobić jeszcze i byłoby to robione w II etapie – byłaby to biblioteka, Gimnazjum Nr 2, kopuła ratusza, płyta rynku i chodniki. Zwrócił uwagę, że po wykonaniu już wszystkich wcześniej wymienionych zadań zasadne byłoby, aby pojawiła się iluminacja tych obiektów. Poinformował zebranych, że Chełmno jako jedyne miasto w województwie otrzymało dofinansowanie w wysokości aż 70%.

Radny p. Wygnański – stwierdził, że cele są szczytne i mówca nie neguje zakresu robót, niemniej zadał to pytanie, ponieważ zastanawiające było , że w przeciągu 2 miesięcy kwota zmieniła się o 2 mln. zł.. Zapytał czy są umowy z beneficjantami, czy można liczyć się z tym, iż za tydzień będzie to zupełnie inna kwota. Jeśli tak, to zdaniem mówcy analiza budżetu jest cyt. „syzyfową pracą”. Kontynuując stwierdził, że od kilku lat miasto nie chciało wykorzystać dotacji Ministra Kultury i Sztuki na budowę obiektów kulturalnych. , zapytał czy miasto zamierza jednak skorzysta z tych środków czy też nie.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśniając przedmówcy stwierdził, że stara się wykorzystywać wszystkie pieniądze unijne, niemniej ogranicza mówcę wkład własny . Wyjaśnił, że nawet jeśli jest to tylko 30 procent , to nie można zapominać, jak napięty jest budżet.
Wracając do sprawy zwiększenia zakresu robót i wydatków poinformował, że spowodowane to było tym, iż ksiądz proboszcz wyliczył realne możliwości finansowe i okazało się , że nie jest w stanie sfinansować zamierzonego zakresu prac, wobec czego miasto przejęło środki.
Wstępne umowy z beneficjantami już są , natomiast porozumienia zostaną spisane w dniu 6 kwietnia br.

Radny p. Knap - stwierdzając , że wypowiedź radnego Kordowskiego wywołała go niejako do mównicy, poinformował, że przed wejściem na salę obrad od radnego Janowskiego dowiedział się w jaki sposób zostały podzielone środki na sport. Przypomniał, że Rada walczyła o to, aby na sport były większe środki i są większe, zarówno na sport seniorski jak i juniorski. Kluby składają oferty, w których podają ilość zawodników. Zdaniem mówcy bardzo niesprawiedliwe jest dzielenie środków i w taki sposób, że np.: klub motorowy dostanie o 10.000 zł, mniej. Poprosił burmistrza o sprawdzenie tych ofert. Dodał cyt. „ Jedno jest pewne Pan Kordowski już jednego samobója sobie strzelił w tym roku w szkółce chełmińskiej, a drugiego może sobie strzeli za chwilę. Dlatego, że jak nie chce tych pieniędzy dzielić sprawiedliwie, albo nie daje serca, to niech nas nie straszy ze odejdzie od tego. Wic polega w tym, że te oferty zostały otwarte ale nie przeczytana i nie sprawdzone- ile jest zawodników, ile startów. Na sport seniorki jest 80.000 zł, chciałbym sprawdzić kto dostał te pieniądze. Sprawiedliwy podział zawsze jest trudny, ale niech jest sprawiedliwy”.

Radny p. Kordowski – stwierdził cyt.” Panie radny Knap nie po raz pierwszy z tej mównicy obraza Pan nie tylko mnie, ale również innych członków tej rady. Górą są u Pana emocje a nie realne przesłanki. Przede wszystkim nie może być tak, że Pan personifikuje swoje gorzkie żale. Komisja jest kilkuosobowa i ja mam w tej komisji tylko jeden głos i musi to do pana dotrzeć. Jest mi smutno, że to do Pana nie dociera. Kolejna sprawa – klub , który Pan prowadzi, to nie jest ten klub, który był przed laty, to jest cień tego klubu jeśli chce Pan wiedzieć – ilość zawodników, sukcesy itd. Kolejna sprawa jest to podział , komisja zaproponowała Panu Burmistrzowi i ubolewam nad tym, ze Pan Janowski pocztą pantoflową o tym mówi. Są to decyzje kolegialne i proszę nie obrażać mojej osoby z tej mównicy. Kolejna sprawa, zresztą nie po raz pierwszy nie składa Pan wszystkich możliwych wniosków, nie złożył Pan np.: wniosku, nie wiem dlaczego, na imprezy sportowe, gdzie nie ukrywam były dla Pana, ze tak powiem założone niemałe pieniądze. Ale nie złożył Pan nie wiem dlaczego. Może też Pan sobie strzela samobója , swoją nie wiem nieporadnością , brakiem umiejętności złożenia wniosku. Nie chcę pana obrażać ale skoro Pan mnie obraża, to próbuję ąę samą retoryką , że tak powiem Panu odpowiedzieć. Nie złożył Pan tego wniosku i do koga Pan ma pretensje”

Burmistrz Miasta p. Kędzierski - stwierdził, że zawsze tam , gdzie są pieniądze , są emocje. Wyjaśnił, że przewidując tego rodzaju problemy wydał polecenie pracownikowi zajmującemu się sportem do pisemnego, bardzo szczegółowego uzasadnienia decyzji poszczególnych komisji. Zaproponował zapoznanie się z tym uzasadnieniem. Zdaniem mówcy dopiero po zapoznaniu się z tym uzasadnieniu można zgłaszać ewentualne pretensje.
Poparł wypowiedź radnego Kordowskiego, że środków jest niewiele, wobec czego nie można zadowolić wszystkich.

Radna p. Neumann – zwracając się do Przewodniczącego Rady i Burmistrza przypomniała, iż w roku ubiegłym zgłaszała problem dotyczący zajmowania miejsc przez radnych podczas obrad sesji. Wówczas Pan Przewodniczący obiecał rozwiązać ten problem, jednak w dalszym ciągu nic się nie zmieniło.
Stwierdziła, iż spotyka się z zapytaniami dlaczego radni z klubu, którego jest członkiem są odizolowani, nie zintegrowani z resztą radnych

Przewodniczący obrad p Piotrowski – wyjaśnił, że trudno siłą zmusić radnych do zajmowania określonych miejsc. Przypomniał, że wielokrotnie apelował do radnych o przesunięcie się w lewa stronę, jednak trudno przełamać ten opór. Po raz kolejny poprosił o zniwelowanie powstałej przerwy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski– stwierdził, że rola Burmistrza w tej kwestii może być tylko jedna, trzeba wyciąć środkowy stół, wówczas nie będzie technicznej możliwości zajęcia innych miejsc.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę, że tworzy się problem tam gdzie go nie ma , a trzeba tworzyć zintegrowana Radę . Wyraził nadzieję, że jako taką będzie odebrana przez mieszkańców.

Radny p. Giżyński – zwracając się do radnego Wygnańskiego stwierdził cyt. „ mnie się zawsze wydawało ,że kulturę tworzą ludzie, Pan myśli o budynkach”
Kontynuując zwrócił się do Burmistrza o informację dotyczącą terenu po PKP. Przypomniał, że były już dwa przetargi, które nie doszły do skutku. Zapytał w jaki sposób rozreklamowano w mediach chęć sprzedaży tego terenu.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – wyjaśnił, że chcąc sprzedać teren czy budynek, a transakcja przekracza 100.000 euro, są pewne wymogi, które gmina musi spełnić, aby przetarg można było uzna, ć aby przetarg był ważny. Zapewnił przedmówcę, że wszystkie te wymogi są obostrzone, łącznie z zawiadomieniem w prasie ogólnopolskiej w terminie minimum 2 m-ce przed przetargiem. Ponadto wszyscy zainteresowani dostali dodatkową informację. Prawdopodobnie barierą jest duża cena oraz informacja jaka dotarła do zainteresowanych, jakoby opłatę za wieczyste użytkowanie obliczało się jako 3% od ceny wylicytowanej, co nie jest prawdą.

Radny p. Ziemecki – poprosił o następujące informacje:

- czy istnieje realne zagrożenie mniejszych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wiedząc, że przy zastosowaniu ulg na dzieci wpływy będą minimalne, a w naszym mieście planowane wpływy z tego tytułu to kwota 7.608.565 zł. – o odpowiedź poprosił Panią Skarbnik,

- w jaki sposób uruchomić procedurę zmiany granic miasta Chełmna, która byłaby na południu granicą obwodnica,

- podziękował burmistrzowi za odpowiedź na interpelacje dotyczącą składowiska. Poinformował ,że w międzyczasie grupa radnych wraz z Panem Burmistrzem była w Kamieniu Krajeńskim, w gminie, które od 1 lutego wprowadziła selekcję odpadów w gospodarstwach domowych.
Mieszkańcy otrzymali po trzy pakiety – na szkło, plastik oraz karton i tekturę a także harmonogram odbioru odpadów, co dwa tygodnie Odbiór jest bezpłatny, płatny będzie wyłącznie następny odbiór worków w kwocie 1 zł. Nie uzyskano jeszcze informacji w jaki sposób oddziałowuje ten system na funkcjonowanie wysypiska, ponieważ jest to nowo wprowadzone. Zdaniem mówcy mieszkańcy odczują ulgę, ponieważ zostaną obniżone koszty z tytułu mniejszych odpadów oddawanych do tradycyjnych pojemników. Zasugerował zainicjowanie pomoc mieszkańcom stworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów.

Radna p. Konowalik - zwracając się do Burmistrza zapytała czy działki przy ul. Kwiatowej zostały sprzedane.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – poinformowała, iż w ubiegłym miesiącu otrzymała pismo z Ministerstwa Finansów, które wyraźnie stwierdza, że z tytułu wprowadzenia ulgi pro rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu żadnej gminy. Wskaźnik został nieco zwiększony z 37,3 na 37,7 i ten wskaźnik zapewni wyrównanie utraconych dochodów z tytułu wprowadzenia ulgi pro rodzinnej. W ubiegłym tygodniu otrzymała decyzję Ministra Finansów, w której podtrzymuje planowane dochody m.in. w podatku dochodowym. Udział pozostał na tym samym poziomie. Natomiast faktyczne wykonanie można będzie ocenić po pierwszym półroczu..

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że działki na ul. Kwiatowej zostały sprzedane.
Korzystając z obecności młodzieży pogratulował wytrwałości w uczestniczeniu w sesji.


Ad. 6. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady XVIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.


Protokołowała: Przewodniczył:


(-) Danuta Derebecka ( -)Waldemar Piotrowski

Wytworzył: Danuta Derebecka (15 maja 2008)
Opublikował: Danuta Derebecka (28 maja 2008, 11:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1885

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij