XVII sesjaProtokół Nr XVII/2008
z XVII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 12 lutego 2008 rokuSesja odbyła się w dniu 12 lutego 2008 roku i trwała od godz. 16.00 do godz. 19.00
Na ogólną ilość 21 radnych, obecnych na sesji było 21 radnych, co stanowi 100 %.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie 2 protokołu, przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji RM.

3. Stanowisko w sprawie wyrażenia woli podpisania aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Południowa obwodnica Chełmna” zawartego dnia 22 lutego 2006 roku

4. Sprawa ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno

5. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

6. Sprawa sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 528/2, położonej w Chełmnie na os. Raszei .

7 . Sprawa wyrażenia zgody na organizację XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2012 roku

8. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

9. Zakończenie


Punkt 1. Otwarcie

Otwarcia XVII sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Waldemar Piotrowski, witając obecnych radnych oraz zaproszonych gości i licznie przybyłych mieszkańców ulicy Podgórnej. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik nr 2 do protokołu).

Na sekretarza obrad wyznaczył Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta p. Janusza Błażejewicza.

· stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał.


Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji RM.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poinformował, że radni otrzymali proponowany porządek obrad XVII sesji.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – zgłosił autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 8 „Sprawy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.”
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku obrad, przystąpił do jego realizacji.


Punkt 3. Stanowisko w sprawie wyrażenia woli podpisania aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Południowa obwodnica Chełmna” zawartego dnia 22 lutego 2006 roku

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 3 do protokołu).
Podkreślił, że aby zrealizować wszystkie inwestycje, jakie były zaplanowane w budżecie, miasta nie stać na realizację inwestycji „Południowej obwodnicy Chełmna”. Stwierdził, że zgodnie z opracowaną symulacją kosztów, przystąpienie do realizacji wspomnianej inwestycji jest nie realne pod względem budżetowym, ponieważ z obecnego zadłużenia miasta w wysokości 4 mln. zł wzrosłoby ono do 40,2 %, a w 2009 roku do 81,7 %, natomiast w 2010 do 97,7 %. Jest to zadłużenie nierealne, ponieważ maksymalnie miasto może pozwolić sobie na zadłużenie do 60 % w skali zadłużenia ogólnego, a 15 % w skali zadłużenia rocznego.
Następnie omawiając kolejny wariant finansów miasta stwierdził, że miasto może przyjąć realizację następujących inwestycji: międzygminne wysypisko odpadów komunalnych, rewitalizacja obszarów miejskich, budowa ulicy Podgórnej, wykonanie nakładek nawierzchni dróg na ulicach Prosta, Zakole, Łunawska, budowa boiska przy SP nr 2, termo-modernizacja SP 1, budowa boiska do gier przy Gimnazjum nr 1, budowa lokalnej infrastruktury społecznej, rewitalizacja terenów po PKP oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w 2008 roku można opłacić wykup gruntów pod obwodnicę oraz dokumentację, która ma być wykonana w kwietniu br. Zdaniem mówcy najbardziej rozsądnym wyjściem jest przesunięcie realizacji budowy obwodnicy na 2011 lub 2012 rok
Kolejny wariant finansów miasta to zadłużenie miasta w 2010 roku w wysokości 65,1% co niestety przekracza możliwe zadłużenie o 5,1%. W przypadku tego wariantu również pozostają wszystkie zaplanowane inwestycje z wyjątkiem budowy domu socjalnego. Stwierdził, że o ile Rada Miasta podejmie decyzję, że miasto ma przystąpić do budowy obwodnicy wówczas na kolejnej sesji będzie konieczność przełożenia niektórych inwestycji na lata późniejsze. Zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia podpisania preumowy z marszałkiem, pieniądze nie przepadną, znajdują się na liście indykatywnej.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna – Załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie poinformował, że radni otrzymali pismo mieszkańców ulicy Podgórnej w sprawie planowanych prac na tej ulic (Załącznik nr 5 do protokołu).

Radny p. Ziemecki – nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta i przedstawionych wariantów finansowania inwestycji zaproponował, aby pkt. 5 w projekcie stanowiska otrzymał brzmienie: „Kwota wymieniona w p. pkt. 1.3. zostanie przekazana w latach 2013-2015”. Stwierdził, że zaproponowana zmiana w latach dotyczy zapewnienia Burmistrza Miasta, że do 2015 roku zagwarantowane środki unijne i marszałkowskie nie przepadną.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wniosku radnego p. Ziemeckiego stwierdził, że zaproponowane przesunięcie dotyczy dwóch lat, ponieważ w 2008 roku i tak należy zapłacić za dokumentację oraz odszkodowania za grunty. Poinformował, że w oparciu o Regionalny Program Operacyjny, który został wydany do konsultacji społecznych, nikt w 2008 roku nie jest w stanie przeznaczyć na obwodnicę większych środków, aniżeli te, które mówca wymienił. W oparciu o projekt poinformował, że wstępny wykaz indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO Woj. Kuj. Pom., obecnie Zarząd Województwa rozpatruje wnioski i uwagi. Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych uczestniczy w Konwentach Burmistrzów i Wójtów w celu dokonania konsultacji społecznych. Przewidywany termin akceptacji obwieszczenia ostatecznych wykazów projektów kluczowych to koniec m-ca lutego 2008 r. Zgodnie z projektem uszczegółowienia RPO, Zarząd Województwa w ciągu trzech miesięcy od daty zatwierdzenia ostatecznej wersji wykazów projektów kluczowych podpisuje preumowy z beneficjentami. Można przyjąć założenie, że podpisanie umowy nastąpi na koniec m-ca marca br. W harmonogramie opracowania projektu do preumowy należy podać datę dostarczenia kompletu dokumentacji do oceny projektu pod względem formalnym i merytorycznym. Do przedłożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych potrzebna jest dokumentacja techniczna wraz z kosztorysami inwestorskimi. Dokumentacja ma powstać w kwietniu 2008 roku. Należy dokonać wykupu gruntu, aby wykazać się prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i uzyskać pozwolenie na budowę. Opracować studium wykonalności, tj. około 2 miesiące. Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego trwa ocena formalno – merytoryczna projektu. Analiza trwa około 2 miesiące. Po pozytywnej ocenie Zarząd Województwa dokonuje ostatecznego wyboru projektu, po czy jest podpisywana umowa o dofinansowanie i dopiero wówczas inwestor może przystąpić do wyłonienia wykonawcy (procedura to 50 dni). O ile nie będzie protestów, ani odwołań to wybór wykonawcy może nastąpić w miesiącu listopadzie br. Zdaniem mówcy zabezpieczenie większych środków w 2008 roku nie jest konieczne. Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, że w pełni popiera wniosek radnego p. Ziemeckiego o przesunięcie terminu przekazania środków.

Radny p. Ziemecki – podtrzymując swój wcześniejszy wniosek o zmianę lat przekazania środków zaproponował zmianę w pkt. 3 polegającą na wykreśleniu środków na budowę i pozostawienie tylko tych środków, które były zaplanowane w budżecie miasta na rok bieżący.

Burmistrz Miasta – przestrzegając przed przyjęciem wniosku radnego p. Ziemeckiego przypomniał, że koniecznym jest opłacenie w roku bieżącym dokumentacji oraz przeznaczenie środków na wykup gruntów.

Radny p. Ziemecki – zaproponował, aby w projekcie stanowiska pozostawić w pkt. 3 p. pkt 1.1. i 1.2, jako zadania do wykonania w roku bieżącym.

Radna p. Neumann – zwróciła uwagę, że o ile wykonanie obwodnicy będzie przesuwane w czasie, tak jak wykonanie ulicy Podgórnej, to nie będzie ani ulicy Podgórnej, ani obwodnicy. Dodała, że obwodnica jest tak samo ważna, jak ulica Podgórna. Przypomniała, że o obwodnicę miasto zabiegało bardzo długo tłumacząc to ochroną zabytków i poprawą warunków osób zamieszkałych przy drodze 550. Zaproponowała, aby zrezygnować z innych zadań, a przystąpić do realizacji inwestycji „Południowa obwodnica Chełmna” i remontu ulicy Podgórnej.

Radny p. Wygnański – przychylił się do wniosku radnego p. Ziemeckiego z wiele powodów, między innymi dlatego, że zdaniem mówcy jest wiele zadań równie ważnych jak wykonanie ulicy Podgórnej, o których to zadaniach radni często mówili, a zostały one ujęte w projekcie budżetu. Zwrócił uwagę, że są zadania przyjęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który został opracowany w 2004 roku. Wyraził żal do radnych, że co roku są wpisywane do budżetu zadania spoza WPI, co powoduje „powiększenie luki finansowej” z tego tytułu i utrudnia rządzenie miastem i jego finansami. Potwierdził, że budowa obwodnicy była obietnicą wyborczą, jednakże sytuacja zmieniła się 7 grudnia 2007 r., do kiedy dotacja marszałkowska i unijna pozwalała na to, że wkład miasta wynosiłby około 1 mln. zł., a w chwili obecnej jest to kwota ponad 7 mln. zł. Dodał, że Komisja Budżetu przygotowała wszystkim radnym informację dotyczącą sytuacji finansowej miasta. (Załącznik nr 6 do protokołu). Podkreślił, że zgodnie z przedstawioną informacją brakuje 24 mln. zł. Zaciągnięcie kredytu spowoduje obciążenie kwotą 3 mln. zł. rocznie z tytułu odsetek. Zdaniem mówcy priorytetem w zadaniach inwestycyjnych powinny być te, które umożliwiają wykorzystanie środków unijnych, następnie inwestycje planowane od wielu lat i ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a dopiero nowe „wymyślane” inwestycje i potrzeby. Budowa ulicy Podgórnej jest obiecywana przez kolejne Rady Miasta od 1984 roku. Potwierdził, że jest potrzebna budowa obwodnicy, jednakże nie ma znaczenia, czy będzie to dwa lata później. Stwierdził, że decyzja o budowie obwodnicy w 2008 roku jest decyzją polityczną i będzie ona „chlubą Starostwa, a zgubą miasta”, które nie będzie mogło wykonać szeregu zaplanowanych inwestycji. Dodał, że wielu Burmistrzów Miast uważa, że budowa obwodnicy powoduje „obumieranie miasta”, ponieważ ruch toczy się wokół niego. Główne korzyści będą dla gmin z uwagi na pozyskanie terenów wokół obwodnicy. Reasumując stwierdził, że nie jest przeciwny budowie obwodnicy, jednakże obecna sytuacja finansowa budżetu miasta nie pozwala na rozpoczęcie inwestycji w 2008 roku.
Zwrócił uwagę, że należy zaufać Skarbnikowi Miasta, który wskazuje, że najwcześniej zadanie to może być rozpoczęte w latach 2012-2013.

Radny p. Wrażeń – przypomniał, że Rada Miasta poprzedniej kadencji w dniu 21 czerwca 2005 roku przyjęła Stanowisko, które upoważniło Burmistrza Miasta do negocjacji. Burmistrz Miasta podpisał wstępną umową przyjmując koszty w wysokości 75%, a Starostwo Powiatowe 25%. Wówczas Burmistrz Miasta powinien zwrócić się do tamtej Rady Miasta z pytaniem, czy podpisać wstępną umowę na finansowanie w wysokości 75%, jednakże sam wspólnie ze Skarbnikiem Miasta podpisał zobowiązanie finansowania w wysokości 75%. Następnie Burmistrz Miasta podpisał aneks do umowy, a dopiero teraz, przy podpisaniu drugiego aneksu Rada Miasta ma wyrazić wolę, czy ma być on podpisany. Zdaniem mówcy Burmistrz Miasta dwukrotnie podpisał samodzielnie i teraz również powinien podjąć decyzję sam. Reasumując stwierdził, że ma być robiona ulica Podgórna i obwodnica.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że podał tylko cząstkowe informacje, a mianowicie 21 czerwca 2005 roku faktycznie zostało wywołano Stanowisko Rady Miasta Chełmna w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Chełmno do inwestycji budowa obwodnicy południowej Chełmna. W stanowisku tym Rada Miasta upoważniła Burmistrza Miasta do negocjacji. Wówczas wartość inwestycji to była kwota 13.584.324 zł. Ponadto zapis porozumienia zapewniał, że inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z funduszy unii europejskiej, a udział własny jednostek samorządu terytorialnego nie miał przekroczyć 25 % wartości całej inwestycji. Koszty opracowania dokumentacji i wykupu gruntów poniesie powiat i miasto Chełmno w wysokości 25% i 75%. Po rozliczeniu kosztów miasto miało przeznaczyć na budowę obwodnicy kwotę 160.216,31 zł. Dodał, że z treści porozumienia nie wynika, że miasto Chełmno nie zobowiązało się, że w 75% będzie partycypowało w budowie obwodnicy, a jedynie w kosztach dokumentacji i wykupu gruntów. Kolejne zapisy porozumienia określały, że po zrealizowaniu zadania tj, po odbiorze dokumentacji, strony określą swój udział w kosztach zadania. W porozumieniu wykonanie zadania zostało zaplanowane na 1.03.2005 do 11.07.2008 r. Mówca zwrócił uwagę , że dnia 1 marca 2005 roku pojawił się aneks nr 1, gdzie zmieniono zapisy dotyczące pomocy gmin przy uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla zadania „obwodnica”. Kolejne zapisy dotyczyły negocjacji w sprawie kosztów zadania. We wspomnianym aneksie nie został również zmieniony zakres dotyczący procentowego udziału w inwestycji tj. koszt miasta stanowił wówczas kwotę 225 tys. zł. Dnia 7 grudnia 2007 roku mówca skierował pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o udostępnienie umowy z wykonawcą dokumentacji oraz prośba o wgląd w dokumentację z postępowania przetargowego. Następnie dnia 10 grudnia 2007 roku pojawił się nowy aneks nr 2, w którym określa się środki unijne, jako nie mniejsze, aniżeli 50% i udział własny jednostek samorządu terytorialnego nie przekroczy 50%. Zapłata za wykup gruntu i dokumentację pozostaje w takich samych proporcjach, jak we wstępnej umowie i w aneksie nr 1. Ponadto pojawił się punkt dotyczący realizacji zadania, gdzie łączna kwota wynosi 7.624 tys. zł. Nawiązując do sprawy informowania radnych stwierdził, że na sesji Rady Miasta w dniu 21.06.2005 r. uczestniczył ówczesny Starosta Powiatu Chełmińskiego p. Bińczyk, jednakże w dyskusji zabrali głos tylko radna p. Gryszan i radny p. Jurczak.
Ponadto na sesji w dniu 7 marca 2006 roku radny p. Knap poprosił Burmistrza Miasta o informację nt. porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym, co oznacza, że radni byli zorientowani co się dzieje w zakresie budowy obwodnicy.

Radny p. Wrażeń – poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, czy stanowisko Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2005 roku zobowiązywało Burmistrza Miasta do podpisania. Zwracając się do mieszkańców miasta poinformował, że do omówienia aneksu poproszono tylko Przewodniczących Komisji. Zdaniem mówcy te dokumenty powinni dostać wszyscy radni.

Radca Prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że stanowisko Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 roku zawiera trzy paragrafy, z czego pierwszy z nich wskazuje, że wolą Gminy Miasta Chełmna jest przystąpienie do budowy obwodnicy południowej Chełmna. Paragraf drugi upoważnia Burmistrza Miasta do negocjacji z Zarządem Powiatu i innymi stronami przedsięwzięcia, szczegółowych zasad realizacji inwestycji, natomiast w paragrafie trzecim; wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta. Stanowisko to nie zawiera, czy może być zawarta jakakolwiek umowa, czy nie. Natomiast z treści Stanowiska zdaniem mówcy, wynika, że Burmistrz Miasta został upoważniony do podpisania porozumienia, ponieważ upoważnienie do prowadzenia negocjacji wiąże się z ich zakończeniem w formie zapisania i podpisania.

Radny p. Wrażeń – stwierdził, że można podpisywać protokoły z posiedzeń, a nie wstępne umowy.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – zwrócił uwagę radnemu, aby nie kwestionował stanowiska Radcy Prawnego.

Radny p. Knap – zwracając się do mieszkańców ulicy Podgórnej stwierdził, że pieniądze na ulicę Podgórną są (4.591 tys. zł.) i w roku bieżącym ulica ta będzie robiona. Zwrócił uwagę, że problemem w tej chwili jest to, że ma być zrobiona obwodnica i jest wiele spraw, których wykonanie należy zdjąć, aby rozpocząć obwodnicę. W dniu dzisiejszym może być historyczna sesja, ponieważ radni podniosą rękę „za obwodnicą”. Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym nt. obwodnicy. Dodał, że pieniędzy zawsze będzie brakowało, a w 2012 roku na wykonanie obwodnicy ze środków unijnych może już nie być żadnych pieniędzy, ponieważ do Unii przystąpi wiele nowych państw. Zwrócił uwagę, że na Starówce pękają budynki. Stwierdził, że zgodnie z informacją z ochrony środowiska w ciągu doby przejeżdża 4.500 samochodów. Nawiązując do Strategii Rozwoju Miasta przypomniał, że już w 2005 roku była ujęta obwodnica. Stwierdził, że obwodnica jest zadaniem priorytetowym i będzie zarówno zadaniem Urzędu Marszałkowskiego, jak i Burmistrza Miasta. Należy podjąć decyzję o przystąpieniu do budowy obwodnicy, a później będą zdejmowane zadania.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że mieszkańcy ulicy Podgórnej powinni być spokojni, ponieważ fakt, że ulica Podgórna została przyjęta do realizacji jest efektem jednomyślnego głosowania radnych. Zupełnie innym problemem jest obwodnica i zdaniem mówcy omyłkowo zostały połączone te dwa zadania. Zwracając się do mieszkańców ulicy Podgórnej stwierdził, że radni, którzy głosowali za przyjęciem ulicy Podgórnej, nie pozwolą na jej zdjęcie. Przypomniał, że na ostatnie sesji budżetowej Burmistrz Miasta stwierdził, że w miesiącu marcu będzie trzeba podjąć decyzję, jakie zadania zdjąć z budżetu, aby realizować inwestycję „obwodnica”. Zdaniem mówcy taka decyzja powinna być podjęta na sesji budżetowej. Dodał, że w chwili obecnej rozmowa o obwodnicy powinna być poparta korektą budżetu, ponieważ aby wprowadzić jakieś zadanie, muszą być na nie pieniądze i dopiero na kolejnej sesji zacznie się rozmowa nt. zadań, jakie trzeba zdjąć z budżetu. Zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy Rada Miasta może w formie stanowiska podjąć decyzję, bez zagwarantowanych i zabezpieczonych środków w budżecie. Zwrócił uwagę, że na projekcie stanowiska nie ma podpisu Skarbnika Miasta, pomimo że jest to zobowiązanie finansowe. Zwrócił się z pytaniem do Skarbnika Miasta, czy brak podpisu jest pomyłką, czy też Skarbnik Miasta nie chciała podpisać się pod tym zobowiązaniem. Przypomniał, że na sesji budżetowej w roku ubiegłym wnioskował, aby zaktualizować Wieloletni Plan Inwestycyjny, co nie zostało zrobione do dnia dzisiejszego. Obowiązujący obecnie WPI nie zawiera ulicy Podgórnej, natomiast zawiera obwodnicę. Nawiązując do wypowiedzi radcy prawnego nt. podpisania przez Burmistrza Miasta porozumienia, stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że mógł je podpisać, ponieważ ma ono skutki finansowe w wysokości około 800 tys. zł., bez zabezpieczenia w budżecie miasta oraz bez zgody Rady Miasta. Nawiązując do treści podpisanego porozumienia odczytał zapis o treści, cyt. „Przewidywane koszty inwestycji wynikające z niniejszego porozumienia, strony zobowiązują się ująć w swoich budżetach, w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych, począwszy od 2006 roku, stosownie do zakładanego haromonogramu inwestycji.” [UC1] Zwrócił uwagę, że Burmistrz Miasta powinien zabezpieczyć „interesy miasta przy realizacji takiej inwestycji”. Miasto ma dać 7,5 mln. zł. i powinno mieć na to wpływ. Zasugerował, że należy podpisać porozumienie ze Starostwem Powiatowym o pewnych zabezpieczeniach np. w tym roku będzie zrobiona dokumentacja iż ostaną wykupione grunty i z jakichś przyczyn nie dochodzi do realizacji tej inwestycji. Grunt jest Skarbu Państwa, wykupiony za pieniądze budżetu miasta i takie sytuacje należy zabezpieczyć. Zaproponował, aby przedstawiciel miasta był członkiem Komisji konkursowej przy wyborze oferenta. Wyraził również zastrzeżenia do treści stanowiska, podkreślając, że należy przed kwotami dopisać słowo „do”. Zaproponowany w stanowisku zapis wskazuje, że na wykup gruntów ma być przekazana kwota 450 tys. zł., a dopisanie słowa „do 450 tys. zł.” umożliwi przekazanie takiej kwoty, jaka będzie konieczna.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie podpisał zobowiązania na kwotę ponad 800 tys. zł. Nawiązując do propozycji podpisania aneksu nr 2 stwierdził, że nie może on być podpisany w zaproponowanej formie. Zasugerował, że może dojść do sytuacji, że główny inwestor nie wykonana zadania i trzeba będzie oddać środki unijne. Dodał, że aneks do porozumienia będzie bardzo wnikliwie analizowany m. in. przy współudziale radcy prawnego.
Nawiązując do braku podpisu Skarbnika Miasta na projekcie Stanowiska wyjaśnił, że był to zakaz mówcy, ponieważ podpisanie przez Skarbnika Miasta projektu byłoby jednoznaczne, że wymieniona kwota jest zabezpieczona w budżecie, a na dzień dzisiejszy jej nie ma. Zwracając się do radnych poprosił o odpowiedź, czy są usatysfakcjonowani zmianą warunków finansowania, przedstawioną w aneksie nr 2 do porozumienia, gdzie pojawiło się 50% dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego, z czego miasto pokryje 75%. Zdaniem mówcy należy poczekać do m-ca kwietnia, aż będzie wiadomo o jakich kwotach jest mowa tzn. będzie dokumentacja i kosztorys. Dodał, że nie jest prawdą, że środki unijne przepadną, ponieważ o ile w preumowie z Marszałkiem Województwa zaznaczy się, że pieniądze będą wykorzystane w latach 2012-2014, to one będą.

Radny p. Błażejewicz – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta odczytał fragment podpisanego porozumienia, cyt: „Do czasu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, koszty przygotowania inwestycji, czyli wykupy gruntów, opracowanie geodezyjne, opracowanie geologiczne, opracowanie dokumentacji budowlanej, koszty administracji ponoszą: miasto Chełmno 75% ich wartości i powiat 25%.” Integralną częścią tego porozumienia jest załącznik nr 1, również podpisany przez Burmistrza Miasta, gdzie koszt wykupu gruntów określono kwotą 537 tys. zł., a opracowanie dokumentacji to kwota 316 tys. zł. Zdaniem mówcy jest to jednoznaczne z podpisaniem przez Burmistrza Miasta zobowiązań finansowych i zobowiązania, że kwoty te zostaną ujęte zarówno w budżecie miasta, jak i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – stwierdził, że nie można mówić o kosztach w wysokości około 800 tys. zł. Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta mówił o kosztach ujętych w załączniku do porozumienia, w którym jeden z zapisów określał, że inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej, a udział jednostek samorządu terytorialnego nie przekroczy 25%. Istotne jest to, że zmieniły się zasady finansowania.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że nie podpisała projektu stanowiska, ponieważ nie ma tych środków w budżecie miasta. Dodała, że w następnej korekcie budżetu miasta należy zdjąć środki z dochodów, które były zaplanowane ze sprzedaży majątku, ponieważ na dzień dzisiejszy nie udało się pozyskać kwoty 6,5 mln. zł. z tego tytułu i dlatego z wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący w kwocie 10.523.315 zł. trzeba ściągnąć część zadań, ponieważ nie wystarczy środków na wszystkie. Wyjaśniła, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym dokładnie przeanalizowano budżet i możliwości finansowe miasta, aby nie dopuścić do takiego zadłużenia, że nie będzie można nic zrobić. Należy przyjąć priorytety i sukcesywnie wszystkie zadania będą mogły być wykonane. Dodała, że opracowała „Analizę możliwości finansowych wykonania zadań inwestycyjnych w latach 2008 – 2010” – Załącznik nr 7 do protokołu.

Radny p. Jurczak – przypomniał, że Komisja Budżetu wielokrotnie dyskutowała na temat zadań, które są ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zwracano uwagę na to, aby nie realizować zadań związanych z drogownictwem, kosztem zadań przyjętych w WPI. Wyjaśnił, że nie może być realizowana budowa ulicy Podgórnej kosztem obwodnicy i odwrotnie. Stwierdził, że radny p. Wygnański przypomniał, że w 2004 roku w WPI ujęto ulicę Podgórną, a zdaniem mówcy wcześniej była mowa o obwodnicy. Przypomniał, że w 1999 roku Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego powołał Zespół do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w której uwzględniono obwodnicę Chełmna. Dodał, że zadanie to uwzględniono również w Strategii Rozwoju Powiatu i Miasta Chełmna. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta stwierdził, że przy opracowaniu Strategii Województwa planowano budowę pięciu obwodnic na terenie województwa i przewidywano dofinansowanie w wysokości 75%. W chwili obecnej jest planowanych ok. 13 obwodnic na terenie województwa i w związku z tym zmniejszyła się wysokość dofinansowania. Zwrócił uwagę, że radni nie powinni zmieniać decyzji pod wpływem sytuacji np. udział w sesji zainteresowanych mieszkańców ulicy Podgórnej. Dodał, że o ile radni podejmują decyzje, to są one podejmowane w interesie całego miasta Stwierdził, że o ile pod wpływem nacisków radni podejmą decyzję o nie realizowaniu inwestycji obwodnicy, wówczas na sesję przyjdą mieszkańcy ulic: Dworcowa, Świętojerska, 22-Stycznia, Wodna i Toruńska. Podkreślił, że Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, która jest odpowiedzialna za sprawę bezpieczeństwa, zwracała uwagę na konieczność realizacji zadań związanych z budową dróg. Przypomniał, że dnia 30 stycznia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa podczas którego omawiano wszystkie sprawy związane z obwodnicą. W posiedzeniu tym uczestniczył Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel Komisji Budżetu, a ze strony Powiatu: Zarząd (3 osoby) oraz przewodniczący komisji powiatowych. Podczas spotkania Burmistrz Miasta zadał Staroście trzy pytania: czy jest szansa na to, że ktoś zmusi wójtów do partycypacji w kosztach budowy obwodnicy, czy jest szansa na to, aby Powiat partycypował w większych kosztach w budowie obwodnicy oraz co będzie, jeśli miasto nie przystąpi do budowy obwodnicy w 2008 roku, poprzez podpisanie aneksu. Na dwa pierwsze pytania padła odpowiedź negatywna, natomiast na trzecie pytanie padła odpowiedź, że wówczas Starostwo nie będzie realizowało inwestycji.
Zasugerował, że o ile Burmistrz Miasta proponuje przesunięcie budowy obwodnicy, to można również przesunąć w czasie realizację innych inwestycji.
Zaapelował do radnych, aby poparli projekt stanowiska w sprawie obwodnicy i aby nie przesuwać w czasie budowy ulicy Podgórnej i budowy obwodnicy. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o takie przygotowanie zmian w budżecie, aby te zadania które mogą być przesunięte pozwoliły na realizację wymienionych wcześniej zadań. Reasumując stwierdził, że tak samo, jak zależy radnym na dobrej nawierzchni ulicy Podgórnej, tak samo musi zależeć na tym, aby ruch samochodowy, który przemieszcza się przez miasto, mógł być przesunięty na teren obwodnicy.

Radny p. Gzella – odwołując się do słów komentatora sportowego p. Ciszewskiego „I wróciliśmy proszę Państwa z dalekiej podróży” stwierdził, że właśnie radni „wracają z dalekiej podróży”. Przypomniał, że dnia 28 grudnia 2007 roku odbyła się sesja budżetowa, na której wywołano temat obwodnicy. Radni Forum Samorządowego głosowali przeciwko przedstawionemu projektowi budżetu, ponieważ było zbyt wiele niejasności. Zwrócił uwagę, że dnia 7 grudnia 2007 r. zapadła decyzja o zmianie procentów finansowania obwodnicy miasta Chełmna, a do dnia dzisiejszego nie znamy całkowitych kosztów budowy obwodnicy. Stwierdził, że o ile jest mowa o obwodnicy, której głównym inwestorem jest Starostwo Powiatowe, to w obradach powinien uczestniczyć Starosta. Zdaniem mówcy Starosta powinien wypowiedzieć się na temat, czy o ile miasto nie wyrazi woli budowy obwodnicy, czy Starostwo będzie kontynuowało tą inwestycję. Uznając, że budżet miasta jest autorski Burmistrza Miasta, wyraził nadzieję, że w dniu dzisiejszym przejdzie temat obwodnicy i podobnie jak pozostałe zadania przyjęte w budżecie, będzie on zrealizowany. Stwierdził, że radni muszą zdać sobie sprawę z tego, że obwodnica jest największym zadaniem finansowym w dziejach miasta, jednakże wyraził nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zadania.
Przewodniczący obrad p. Piotrowski – odpowiadając radnemu p. Gzelli nt. zaproszenia na sesję Starosty wyjaśnił, iż Starosta został poinformowany o terminie i tematyce sesji. Dodał, że jest na sali obrad Przewodniczący Rady Powiatu.

Radny p. Giżyński – stwierdził, że omawiany projekt stanowiska nie może być przyjęty, ponieważ jego przyjęcie przez Radę Miasta ma skutki finansowe dla budżetu, a jak już wcześniej zauważono, brak jest podpisu Skarbnika Miasta.
Przypomniał, że na sesji budżetowej głosował przeciwko przyjęciu budżetu miasta, ponieważ uważał, że wprowadzone do niego inwestycje są nierealne. Do budżetu miasta wprowadzono wirtualne środki w wysokości 6,5 mln. zł., które miasto miało pozyskać ze sprzedaży terenów po PKP. Nawet jeżeli obwodnica nie zostanie przyjęta do realizacji, to będzie trzeba zdjąć część zaplanowanych inwestycji. Nawiązując do sprawy aneksu do porozumienia w sprawie budowy obwodnicy przypomniał, że w 2005 roku Burmistrz Miasta został zobowiązany do prowadzenia negocjacji. Urząd Miasta otrzymał aneks, jednakże Burmistrz Miasta nie wspominał o ewentualnych zmianach zapisów czy próbach negocjacji. Zasugerował, że o ile przedłożone stanowisko zostałoby przez Radę Miasta przyjęte, to konieczne byłoby przyjęcie korekty budżetu, która nie została przygotowana. Uznał, że Burmistrz Miasta lub ktoś z Urzędu Miasta wprowadził w błąd media, że o ile Rada Miasta podejmie decyzję o przystąpieniu do inwestycji obwodnicy, to będzie konieczność zrezygnowania z budowy ulicy Podgórnej. Zdaniem mówcy postąpiono tak dlatego, że w budżecie miasta nie zarezerwowano środków na obwodnicę. Dodał, że o ile budowa obwodnicy zostanie przesunięta na lata 2010-2013 to nie będzie to koszt 19 mln. zł., a znacznie wyższy, spowodowany inflacją.

Radny p. Kordowski – stwierdził, że jako radny miasta Chełmna zaczął interesować się ulicą Podgórną i okazało się, że jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta, która powstała jednocześnie z osiedlem Rybaki. Zapewnił, że ulica Podgórna jest w budżecie miasta i jej budowa będzie realizowana. Zasugerował, że jeżeli w chwili obecnej zostałoby przeprowadzone nieformalne głosowanie, to radni jednogłośnie głosowaliby za ulicą Podgórną.
Zwracając się do Przewodniczącego Rady Miasta zaproponował, aby ogłosić przerwę w obradach i aby mieszkańcy ulicy Podgórnej mogli udać się do domów.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski - ogłosił przerwę w obradach.


- Po przerwie –


Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że na sali obrad znajduje się 21 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że było wiele dyskusji, jednakże nie można jej uniknąć i zwracając się do radcy prawnego poprosił o wyjaśnienie, czy Rada Miasta, bez zabezpieczenia finansowego może podjąć omawiane stanowisko. Zdaniem mówcy projekt stanowiska może być omawiany łącznie z korektą budżetu miasta. Następnie złożył wniosek formalny o przeniesienie omawianego punktu na najbliższy możliwy termin sesji i połączyć go z korektą budżetu miasta.

Radca prawny p. Stegienka – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że omawiane stanowisko może być podjęte. Podkreślił, że stanowisko nie wpływa na budżet miasta. Burmistrz Miasta mógłby podpisać porozumienie, które powinno mieć odpowiednie zastrzeżenia, a mianowicie, że będzie ono skuteczne z chwilą wprowadzenia danego zadania do budżetu miasta, ponieważ można operować tylko takimi wydatkami, jakie zostały wskazane w uchwale budżetowej. W związku z powyższym potrzebna jest zmiana budżetu, która wprost wprowadzi, że miasto buduje obwodnicę lub zaciąga zobowiązanie na budowę obwodnicy. Dodał, że omawiane jest stanowisko, które umożliwia Burmistrzowi Miasta prowadzenie negocjacji, które powinny być zakończone odpowiednimi zapisami dotyczącymi stwierdzenia, że zadanie będzie możliwe do wykonania dopiero po zatwierdzeniu przez radnych, wówczas może być ono zatwierdzone.

Radny p. Błażejewicz – uznał, że nie jest potrzebne przyjmowanie stanowiska w zaproponowanej formie, ponieważ Starosta Chełmiński chcąc podpisać porozumienie z Marszałkiem Województwa i potrzebuje zapewnienia, czy miasta przystępuje do tej inwestycji oraz czy ma zapewnione środki. Dodał, że sprawa trwa od 2006 roku i przesunięcie podjęcia decyzji o 3 tygodnie nie będzie miało znaczenia. Podtrzymał wcześniej złożony wniosek formalny.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek formalny złożony przez radnego p. Błażejewicza w sprawie przesunięcia omawianego projektu stanowiska na kolejną sesję i rozpatrywanie jego podjęcia w połączeniu z korektą budżetu miasta.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Jagodziński – zwrócił się z prośbą do radnego p. Błażejewicza, aby wniosek był dalej doprecyzowany, a mianowicie, że Rada Miasta Chełmna zajmie się problemem obwodnicy i porozumienia w tej sprawie po opracowaniu dokumentacji i po zapoznaniu się z kosztorysową wartością zadania. Dodał, że zgodnie z umową przedstawioną przez Starostę Chełmińskiego dokumentacja będzie opracowana do końca m-ca kwietnia br.
Przypomniał, że w ostatnim podpisanym porozumieniu w 2006 roku, wartość inwestycji wynosiła ok. 13 mln. zł., a obecny projekt porozumienia zawiera koszt realizacji zadania na wartość 18.227 tys. zł. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Gzelli poinformował, że środki na dokumentację i wykup gruntów są zabezpieczone.

Radny p. Błażejewicz – podtrzymał swój wniosek formalny.

Przewodniczący obrad p Piotrowski – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek radnego p. Błażejewicza o przeniesienie projektu stanowiska w sprawie wyrażenia woli podpisania aneksu nr 2 do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Południowa obwodnica Chełmna” zawartego w dniu 2 lutego 2006 roku na kolejną, najbliższą sesję Rady Miasta w połączeniu z korektą budżetu miasta.

Za wnioskiem głosowało 15 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Błażejewicza.


Punkt 4. Sprawa ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji p. Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 8 i nr 9 do protokołu).

Radny p. Giżyński – poinformował, że zwracał uwagę na potrzebę wprowadzenia wyższych stawek w poszczególnych kategoriach, ponieważ przyjęcie pracownika w I kategorii zaszeregowania umożliwi jego awansowanie do kolejnych kategorii. Poprosił p. Ludwikowską o wyjaśnienie, dlaczego nie zostało to wprowadzone.

P. Ludwikowska – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że propozycja radnego p. Giżyńskiego została przesłana do Dyrektorów szkół, jednakże nie wszyscy pracownicy obecnie zatrudnieni w szkołach mieściliby się w aktualnych stawkach i byłaby konieczność wypowiedzenia im warunków pracy. Podkreśliła, że ponieważ wszystkie zatrudnione osoby mieszczą się w zaproponowanej tabeli, to korzystniejsze jest przyjęcie jej wraz z proponowanymi stawkami.

Radny p. Giżyński – dziękując za wyjaśnienie stwierdził, że jeżeli pracownik ma kilka grup do osiągnięcia to bardziej się stara.

Radny p. Wygnański – popierając przedstawioną propozycję stwierdził, pokrycie wzrostu wynagrodzeń powinno być pokryte z redukcji zatrudnienia w szkołach.

Skarbnik Miasta p. Brzezińska – wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały dotyczy taryfikatora płacowego i nie ma nic wspólnego z podwyżką wynagrodzeń.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/104/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu ustalonego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasto Chełmno (Załącznik nr 10 do protokołu).


Punkt 5. Sprawa najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Matuszewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 11 i nr 12 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/105/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (Załącznik nr 13 do protokołu).


Punkt 6. Sprawa sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 528/2, położonej w Chełmnie na os. Raszei .

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 14 i nr 15 do protokołu).

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.

Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/106/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 528/2, położonej w Chełmnie na os. Raszei. (Załącznik nr 16 do protokołu).


Punkt 7 . Sprawa wyrażenia zgody na organizację XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2012 roku

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 17 i nr 18 do protokołu).

Radny p. Ziemecki – poprosił o wyjaśnienie, czy posiadana obecnie baza obiektów sportowych i zaplecza daje możliwości przeprowadzenia tej imprezy. Zwrócił uwagę, że wielkość kosztów do poniesienia przez miasto winna być znana radnym jeszcze przed podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, dlaczego współorganizatorami tej imprezy nie jest Starostwo Powiatowe oraz Gmina Chełmno pomimo, że samorządy te działają głównie w obszarach miejskich. Ile klubów sportowych działających pod patronatem miasta jest zrzeszonych w LZS i jaka liczba zawodników będzie reprezentowała Chełmno w tych igrzyskach. Ile dni trwają igrzyska, jakie konkurencje będą rozgrywane oraz w jakich miesiącach roku impreza jest przeprowadzana. W przypadku przyznania organizacji igrzysk Chełmnu, kto będzie wyznaczony przez Burmistrza Miasta, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie i zorganizowanie tej imprezy.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – odpowiadając przedmówcy na pytanie dotyczące modernizacji obiektów sportowych stwierdził, że poczyni starania o wpisanie ich w zadanie „rewitalizacja”. Natomiast wyjaśniając sprawę wyznaczenia odpowiedzialności za organizację stwierdził, że igrzyska będą w 2012 roku i nie wiadomo kogo wyznaczy urzędujący wówczas Burmistrz Miasta.
Dodał, że podjęcie przedstawionej uchwały umożliwi komisji, która przyjedzie do Chełmna zobaczyć obiekty sportowe i wówczas okaże się, czy miasto Chełmno może być organizatorem igrzysk.

Radny p. Giżyński – zasugerował, że jeżeli komisja konkursowa zobaczy stadion, to z pewnością nie zgodzi się na organizację igrzysk w Chełmnie. Mówca oczekiwał, że Burmistrz Miasta przedstawi rzeczowe propozycje odnośnie przebudowy stadionu. Jakie środki można pozyskać z Ministerstwa Sportu, od Marszałka Województwa itd. Uznał, że miasto nie ma możliwości finansowych na samodzielne wyremontowanie stadionu.

Radny p. Błażejewicz – stwierdził, że nie jest nigdzie powiedziane, że trzeba będzie coś przebudowywać, ponieważ szereg imprez będzie przeprowadzanych w halach sportowych i na basenie. Warto jest przystąpić do zorganizowania tych igrzysk, ponieważ przyjedzie dużo osób, którzy mogą w przyszłości przyjeżdżać do Chełmna na obozy sportowe. W roku bieżący taka impreza odbędzie się w Jabłonowie Pomorskim.

Radny p. Knap – jest to impreza, którą warto zorganizować dla promocji miasta. Zwracając się do radnego p. Schmeltera poprosił o omówienie kosztów przygotowania obiektów sportowych, obsługi sędziowskiej i zabezpieczenia medycznego. Należy się zmobilizować i wyremontować stadion miejski. Poinformował, że środki można pozyskać z Totalizatora Sportowego.

Radny p. Kordowski – przypomniał, że 2012 rok to jest rok organizacji mistrzostw przez Polskę i na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy Rada Miasta ma dać sygnał, że miasto chce zorganizować te igrzyska, a to nie jest pora na pytania o koszty.

Radny p. Jurczak – zwrócił uwagę, że dla komisji, która będzie weryfikowała możliwości organizacji imprez miasto Chełmno jest w lepszej sytuacji, aniżeli inne miasta ubiegające się o organizację igrzysk, ponieważ Chełmno posiada basen, trzy ładne sale sportowe.
Zaapelował do radnych, aby przyjąć projekt uchwały dotyczący organizacji igrzysk w 2012 roku.

Radny p. Schmelter – stwierdził, że spośród miast, które ubiegają się o organizację igrzysk Chełmno ma najlepszą bazę. Wyjaśniając sprawę organizacji igrzysk poinformował, że będzie około 2.000 uczestników przez okres 5-6 dni. Będzie przeprowadzonych większość dyscyplin olimpijskich tj. tenis stołowy, lekkoatletyka, zapasy i inne. W kosztach organizacji tej imprezy partycypować będzie Ministerstwo Edukacji, Urząd Marszałkowski, Rada Główna Ludowych Zespołów Sportowych, Totalizator Sportowy.
Przewidywany jest udział około 200 sędziów.

Radny p. Wygnański – wyraził zadowolenie, że miasto posiada dobrą bazę sportową. Dodał, że pozytywne jest, że większość radnych z pasją wypowiada się o imprezach sportowych i wyraził nadzieję, że radni będą z jednakową pasją popierali imprezy kulturalne oraz inwestycje kulturalne. Podkreślił, że popiera organizację XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Radny p. Błażejewicz – zasugerował, że najkorzystniejszym byłoby, aby decyzja w sprawie organizacji Igrzysk zapadła jednogłośnie, co może przyczynić się do pozytywnej opinii Komisji, która dokona wyboru miejsca, gdzie będą organizowane igrzyska.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że uwaga przedmówcy jest bardzo sensowna, a następnie w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/107/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2012 roku. (Załącznik nr 19 do protokołu).


Punkt 8. Sprawa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 20 i nr 21 do protokołu).

Radny p. Błażejewicz – poprosi o informację, jaka jest wycena szacunkowa terenu przewidzianego do sprzedaży.

Burmistrz Miasta p. Kędzierski odpowiadając przedmówcy poinformował, że wycena szacunkowa 9.935 m2 wynosi 277 tys. zł.

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 6.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVII/108/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej - działki nr 209/24 o pow. 0,9935 ha oraz sprzedaży własności obiektów budowlanych położonych w Chełmnie przy ul. Dworcowej (Załącznik nr 22 do protokołu).


Punkt 9. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Piotrowski – stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku, zamyka obrady XVII sesji Rady Miasta Chełmna.


Protokołowała Przewodniczył

(M. Westfalewska) (W. Piotrowski)


Wytworzył: M. Westfalewska (14 marca 2008)
Opublikował: Marzanna Westfalewska (14 marca 2008, 09:48:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij